Tập 1

Về Tập 1

Tập Một của Thông Điệp Mới từ Chúa chứa đựng Khải Huyền căn bản của Chúa cho thế giới cho thời đại này. Nơi đây bắt đầu một cuộc truyền đạt mới từ trái tim của Chúa đến thế giới của nhân loại. Trong bảy quyển sách của Tập Một, Chúa tuyên bố Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới và nhu cầu to lớn cho Khải Huyền của Chúa cho thời đại này và cho những thời đại sắp tới.
Những quyển sách của Tập Một tiết lộ về thực tế vĩ đại của sự sống, của thế giới và của Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ. Thực tế vĩ đại này lần đầu tiên trong lịch sử loài người đang được tiết lộ trong thế giới. Tập Một cảnh báo chúng ta về những nguy hiểm lớn lao và những nhu cầu cấp bách đang đối mặt với thế giới ngay lúc này và trong tương lai. Với điều này, nó kêu gọi mỗi người chúng ta để giành lại và bộc lộ quyền lực thánh linh chưa được khám phá mà tồn tại ở cốt lõi của nhân loại.

Tập Một đầu tiên trình bày Chúa Đã Lại Lên Tiếng , quyển sách mở cánh cửa đến Thông Điệp Mới từ Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới. Theo sau Chúa Đã Lại Lên Tiếng, Tập Một trình bày quyển Một Chúa và Người Sứ Giả Mới , tiếp tục tiết lộ bản chất về Chúa, Kế Hoạch của Chúa để chấm dứt Sự Phân Ly và sự hiện diện của Hội Đồng Thiên Thần và những Sứ Giả của nó. Tập Một sau đó trình bày quyển Cộng Đồng Vĩ Đại, Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới và Thế Giới Mới mà mở trước chúng ta một thực tế mới về sự sống trong thế giới của chúng ta và định mệnh của chúng ta bên ngoài vũ trụ. Tập Một kết thúc với quyển Tôn Giáo Tinh Khiết, quyển sách kêu gọi mỗi người đến với sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của họ.
Những quyển sách trong Tập Một chứa đựng những nguyên bản phát ngôn của Khải Huyền đã được nhận lãnh bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers. Người Sứ Giả đã được chỉ định bởi Cội Nguồn của Thông Điệp Mới để tập hợp những khải huyền của Thông Điệp Mới thành những quyển sách linh thiêng trong Tập Một của Thông Điệp Mới của Chúa.

Thư Viện của Thông Điệp Mới

Tập 1

Mục lục

Chương 1: Ý Muốn của Thiên Đàng
Chương 2: Cội Nguồn của Sứ Giả
Chương 3: Dòng Dõi của Sứ Giả
Chương 4: Câu chuyện về Sứ Giả
Chương 5: Những Điều Kiện cho Sứ Giả
Chương 6: Tấm Màn Che của Sứ Giả
Chương 7: Hiểu Người Sứ Giả Mới
Chương 8: Đối Mặt với Ánh Sáng của Khải Huyền
Chương 9: Hành Trình của Sứ Giả
Chương 10: Nhà Tiên Tri
Chương 11: Hậu Quả của Khải Huyền
Chương 12: Tiếng Gọi của Sứ Giả
Chương 13: Bước Đi với Sứ Giả


Mục lục


Giới thiệu

Chương 1: Sự Trỗi Lên của Nhân Loại vào Cộng Đồng Vĩ Đại
Chương 2: Việc Tiếp Xúc với Sự Sống Thông Minh trong Vũ Trụ
Chương 3: Đối Mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại
Chương 4: Tiến vào Cộng Đồng Vĩ Đại
Chương 5: Ai là Đồng Minh của Nhân Loại?
Chương 6: Kẻ Thù của Nhân Loại
Chương 7: Định Mệnh của Nhân Loại trong Cộng Đồng Vĩ Đại
Chương 8: Chuẩn Bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại
Chương 9: Bảo Vệ Thế Giới
Chương 10: Sự Quan Trọng của Cộng Đồng Vĩ Đại
Chương 11: Tân Khải Huyền

Mục lục


Introduction

Chương 1: Quyền Lực Vĩ Đại bên trong Bạn

Chương 2: Quyền Lực của Tri Thức

Chương 3: Hành Trình của Linh Hồn trên Trái Đất

Chapter 4: Living in Separation

Chapter 5: The Crisis

Chapter 6: The Presence

Chapter 7: The Reconciliation

Chương 8: Bạn Không Phải là Tâm Trí của Bạn

Chapter 9: Knowledge and the Limits of Belief

Chapter 10: The Greater Intelligence

Chapter 11: The Bridge

Chapter 12: Following the Presence

Chương 13: Ngọn Lửa Thánh Linh

Chapter 14: The Remembrance


 

Mục lục

Chương 1: Tôn Giáo Tinh Khiết
Chương 2: Thông Điệp Mới của Chúa cho Những Tôn Giáo của Thế Giới
Chương 3: Quyền Lực và Sự Hiện Diện của Chúa trong Thế Giới
Chương 4: Tiếng Nói của Khải Huyền
Chương 5: Chính Thống Giáo
Chương 6: Bạo Lực Tôn Giáo
Chương 7: Chúa Giêsu và Thông Điệp Mới từ Chúa
Chương 8: Muhammad và Thông Điệp Mới từ Chúa
Chương 9: Thiên Đàng và Địa Ngục
Chương 10: Thông Điệp Mới của Chúa cho cộng đồng Islam
Chương 11: Niềm Tin Vĩ Đại