Чистата Религия


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:


Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 23 март, 2013г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Голяма беда е, че хората са разочаровани от състоянието и от историята на религията в този свят – цялото това насилие, корупция, неразбиране и объркване, което е причинила тя. Това демонстрира какво вършат хората с Божиите Откровения, когато не са ръководени от силата на Знанието в тях. Тук религията се превръща в оръдие на държавата, ресурс за амбициозни хора, още един начин, по който едно племе я използува, за да завладее или да победи друго.

Това разбира се е отблъснало хората, травматизира ги дори днес и е причина Новото Откровение да бъде дадено в чиста форма, независимо от стойността, дълбочината и мъдростта на предишните Божии Откровения и на тяхното значение за изграждането на човешката цивилизация в света.

Затова Бог трябва да говори отново и Съобщението трябва да бъде изяснено. Целта на религията трябва да бъде изяснена. Значението и целта на живота ви трябва да бъде изяснена и възвисена. В противен случай религията се превръща в голям проблем за света, независимо че в началото е била предназначена да решава проблемите на хората.

Ако наблюдавате това без осъждане, ще видите голямата нужда от Знание [дълбокото духовно съзнание] във вас. Без Знание, вие ще използувате всичко погрешно. Вие ще използувате погрешно природата, вашето съзнание и вашето тяло, защото оперирате от позицията на объркването. Несигурни кои сте, защо сте тук и какво правите, вие ще бъдете ръководени от външни сили и външни влияния. Такава е трагедията на живота в Разделението [от вашия източник], трагедия съществуваща навсякъде във вселената.

Нужно е задълбочено разяснение на религията и на всеки нейн аспект – голямо пояснение за Бог; голямо пояснение за изкуплението, какво значи то и как се постига; голямо изясняване, което обхваща всички световни религии заради общия им Източник.

Какво е религията? Защо е нужна тя? Защо е невъзможно да я угасите напълно от човешкото сърце и съзнание? Религията представлява проявлението и нуждата на дълбоката ви природа да прояви себе си в живота, да даде глас и форма на това, което е важно и просто за това кои сте, откъде сте дошли и къде ще се завърнете, когато напуснете този свят. Това е фундаментално за дълбоката ви природа и за това, което сте наистина – всичко видимо и невидимо, проявено и мистериозно в живота ви.

Религията не е идеология. Религията не е сграда, не е организация, или йерархия на организации. По същество това е движение на Бог във вас и между вас и другите, които са на света. Защото Бог служи на света, работейки чрез хората отвътре навън.

Бог не управлява климата или геологичните сили на Земята. Бог е подготвил всичко в началните времена и сега всичко се движи самостоятелно. Предизвикателството за вас е да се адаптирате към това, за да сте от полза за себе си и за другите. Това разбира се няма да бъде възможно, ако Знанието не ви е дадено – големия дар, който да ви води, да ви пази и подготви за велик живот.

Фактът, че Знанието е забравено или непознато в този свят, създава дилема за религията, защото без Знание, религията се превръща в правила, предписания и напътствия, и неизменно става инструмент за подтискане на хората. Дадена в началото да помага на хората да организират мисленето и живота си, тя се превръща в ярем за тях и духовната светлина напуска техния живот.

Не такова е Божието намерение. Божието намерение е хората да открият големия дар на Знанието, който Владетелят на вселената, Владетелят на безброй религии и раси във вселената е дарил на този свят. Когато обаче Знанието е загубено, преобладават страхът и фантазията. Объркването господства. Хората са прикрепени към работата си и живеят в робство. Това се е случвало през цялата човешка история.

Господ ви е дал чисто Откровение и Стъпки към Знанието, което не е още едно вярване съревноваващо се с други вярвания, не е още една идеология, която да бъде разизквана, отстоявана и използувана за смазване или подтискане на другите.

Бог дава Стъпките към Знанието не само на една раса, едно племе или една група, не само на един регион, но на всички хора по света, да бъде използувано във всички верски традиции и да бъде разпознато като ключово Съобщение от Бог за Божието Творение, живеещо в Разделението на физическата реалност.

И така, какво представлява религията като институция и като система от учения? По същество нейната цел е да създаде среда и надежда за хората, за да могат те да изживеят Присъствието, Силата и Милостта на Бог в себе си, в техния живот, във всеки от тях и на света.
Какво означава това? Това означава, че целта на религията е да даде на хората големия дар на Знанието, защото по този начин Бог ще ви води, ще ви движи и задържа – носейки ви напред, задържайки ви, това е велика сила отвъд думите и изразите. Тя е отвъд реалността и обсега на интелекта.

Това е чистата религия. Това е религията на светците, на великите създатели и хуманисти. Движени от велика сила и мощ в техния живот, отвъд обикновените неща определящи човешкия живот и изживявания, те са движени от велика сила като духовна гравитация, наставляваща ги да вършат изключителни неща за благото на другите, отвъд обикновената доброта, отвъд услугите и отвъд службата към хората, да бъдат пример, да окуражават и да запалват силата на Знанието в другите.

Може да забравите имената на известни генерали и лидери на народи, известни политици и актьори, но имената на големите светци ще надделяват, защото техния принос е най-великият, най-дълготрайният и най-дълбокият. Те служат дори днес, защото техните дарове резонират в човешкото сърце и съзнание, напомняйки на хората, че са по-велики от своето съзнание и от своите тела, напомняйки им, че са част от Великата Реалност отвъд това, което чувствата могат да определят.

Това е чистата религия в действие както виждате, защото Бог ви изкупва чрез силата и присъствието на Знанието, което работи в живота ви. То действа до степен да можете да го разпознаете, да му отдадете предимство и да го последвате интелигентно, така Бог ви изкупва.

Знанието не е обвързано с вашата култура или с вашите вярвания. Знанието не е обвързано с вашата традиция. То се движи отвъд тези неща. По този начин хората могат да правят изключителни и мистериозни неща и да създават ценности и ползи, които са отвъд човешкото разбиране. Те демонстрират големия дар.

Ритуалът и идеологията са ценни, защото създават прецедент или пътека. Хората се нуждаят от това, за да започнат и да получат помощ и баланс, структура и ориентация в живота си. Това е като да се учите да летите със самолет. Първо трябва да учите. Първо трябва да сте ориентирани, да изучавате физика, околна среда, ветрове и авиация и едва след това да сложите самолетната каска. Затова са ритуалите и идеологията, да ви ориентират и да ви подготвят за полет.

Самият полет обаче, е нещо коренно различно. Тук вие прекрачвате отвъд границите на интелектуалното разбиране и навлизате в Мистрията – Мистерия, която е чиста и незамърсена от света, Мистерия, която не е управлявана от магия, романс или от търсене на власт. Това е чиста Мистерия. Това е чиста религия, защото тук вие се свързвате директно с Бог по обикновени и основни пътища.

Не можете да използувате тази сила за вас. Тя не е тук, за да я управлявате или насочвате. Разбира се, тя е тук, за да ви води и направлява. Тя обаче се нуждае от вашата интелигентност. Тя се нуждае от вашата осъзнатост. Тя се нуждае от отговорност, ограничение и истинско състрадание към другите или няма да се появи.

Затова амбициозните никога не биват избирани. Затова великите Месии в историята не са били склонни и не са приемали с охота огромната задача пред тях. Докато всички други биха използували религията за власт или облага, истинските Месиии не са склонни да вършат това. Те са откровени. Те са обикновени. Те са подготвени за велика служба.

Вие трябва да навлезете в чистата религия отвъд идеологията, вярванията, спора за тези неща и безкрайните дебати в опитите ви да разберете със съзнанието си нещо, което съществува отвъд реалността на съзнанието. Независимо дали сте Християни, Будисти, Юдеи, Мюсюлмани или част от други верски традиции, или пък нямате такива, пътят към Бог е отворен за вас.

Сега Господ говори отново, за да даде яснота и път на хората от всички верски традиции и народи, и да обрисува важността на големия дар, дарът на Знанието. Защото вие не можете да се присъедините към Бог само с вярата си. Вие не можете да усъвършенствате живота си или живота на другите само с вярата, защото не всички споделят тези вярвания.

Бог знае, че не всички хора ще последват някое учение или ще се придържат към един учител, без значение колко велики са те. Бог знае това, но хората са объркани.

Това е противоотрова за погрешното използуване на религията на света. Това е противоотрова за човешката алчност, объркване и гнет извършвани в името на религията. Тук Бог е осквернен. Божията Воля и Цел са оклеветени. Тук всичко свято и дълбоко е загубено и унизено.

Вие, които търсите великата си цел в живота и значението за това да сте тук, трябва да имате ново изживяване на Божественото, ако страдате от тези обстоятелства.

Затова Бог говори отново, не за да замени световните религии, а за да ги повдигне и подготви за голямата промяна наближаваща света и за човешките срещи с интелигентния живот във вселената. Нито едно от предишните Божии Откровения не може да стори това, както виждате. Това е част от Велик План, който винаги ще бъде далеч отвъд човешките разбирания и възприятия.

Това е Мистерията. Бог живее в нея. Хората живеят в проявлението. Те се опитват да направят Мистерията проявление. Мистерията обаче е винаги Мистерия.

Трябва да притежавате сила и кураж, за да преминете отвъд проявлението на религията. Трябва да сте много честни. Мотивите ви трябва да са ясни или няма да можете да продължите. Чистата религия изизква яснота и чистота на намерението, за да навлезете в нея.

Не унижавайте религиозните традиции, церемонии и практики, защото те са за хората в началото. Въпреки че могат да бъдат погрешно използувани и грешно разбрани, те осигуряват структурата в началото, а това може да бъде полезно за много хора. За нещастие обаче, тези неща се превръщат в религия.

Хората учат, че ако не вярват на писанията или ученията от древността, няма да бъдет приети в Рая. Но Бог властва във вселена на безброй раси и религии, и не идеологията или вярата са това, което ви помага да прекрачите прага на Божественото Присъствие.

Бог няма да ви накаже за вашите грешки, защото Бог знае, че без Знанието ще бъдете объркани и ще грешите, дори ще вършите ужасни грешки.

Затова Стъпките към Знанието са толкова важни за това какво наистина е религията и каква трябва да бъде, защото Бог ви възстановява тук – не във вашето съзнание, не във вашите мисли и не във вашите вярвания. Когато се завърнете в Древния ви Дом, вие ще откриете там хора с всякакви вярвания, много различни вярвания, ще откриете хора от други светове и от други части на вселената. Можете ли да си представите това? Не можете.

Но Мистерията е в живота ви. Тя е във вашето сърце. Не можете да се разделите напълно с нея. Хората опитват да го сторят. Хората са много заети. Те не искат да останат спокойни дори за миг. Те не искат да почувстват какво се случва в живота им или ще получат криза. Защото Присъствието е винаги там, очакващо и зовящо с естествено привличане.

Това е чистата религия. Но, за да допуснете, че това е възможно и ценно, вие трябва да имате вяра в човешкото сърце. Ако мислите, че хората са лоши и склонни към зло, тогава ще възприемате религията като хамут, като плющящ бич над главите им, който ги заплашва с проклятие и с всякакви мъчения и нещастия, ако не следват това, което им казвате. Хората мислят, че това е Бог.

Всемилостивият Бог е милостив. Всезнаещият Бог знае всичко. Бог знае, че без силата и присъствието на Знанието, вие не можете да водите истински живот и затова Бог ви дава Стъпките към Знанието. Те са дадени в древността, но са забравени и изхвърлени, защото тези, които управляват религията не вярват на човешкото сърце.

Сега обаче човечеството е грамотно. Донякъде то е наясно, че живее в прекрасен свят. Вие вече не сте изолирани и примитивни племена и въпреки че някои тенденции са все още примитивни и самоунищожителни, вие вече осъзнавате великите неща.

Бог трябва да ви подготви за света и за живота отвъд света, както и да сте обединени до някаква степен, което трябва да се случи естествено между хората, ако човечеството желае да опази този свят като място за живеене; да опази свободата и самоопределеността си във вселена, в която свободата е рядкост.

Дълбоките ви нужди и нуждата на света са донесли Новото Божие Откровение на света. Това е първото Откровение от този род от над 1400 години.

Вие живеете във времето на Откровението. Вие обаче трябва да разберете различните нива на религията. Има религия, която се грижи за хората и ги храни. Има религия, която основно организира културата и обществото. Има религиозни вярвания, които помагат на хората в някаква степен. Но има и чиста религия, която води хората към включване със Знанието и с Великите Сили на вселената, които Бог на вселената направлява за благото на всички хора и народи.

Когато навлезете в тази мистерия, трябва да изоставите вашите фиксирани вярвания и идеологии. Трябва да имате силата, вярата и куража да сторите това или ще останете извън светая светих на храма. Защото вярата няма да ви отведе до Бог, който е създател на живота. Ще е нужно голямо и дълбоко включване, което живее във вас в този момент.

Хората ще оспорят това. Те ще кажат, ”Не може да се вярва на хората. Хората са лоши. Те са корумпирани. Те са изпаднали в немилост.” Това е нелепо. Разделението е било създадено, защото част от Небесата е искала да живее в него и ето ви тук. Това е прекалено велико и дълбоко, за да бъде някога разбрано.

Вие сте напуснали Бог, но Бог не ви е напуснал. Вие сте загубени в мислите, в страховете, в желанията и в ангажиментите ви, но Присъствието е винаги с вас. То е тази част от вас, която никога не е напускала Бог и която се нарича Знание.

Затова Бог ще ви изкупи накрая всички, защото не можете да сте отделени от вашия Източник. Можете да живеете в Разделението. Можете да живеете във фантазии. Можете да живеете упадъчен, беден, самоунищожителен или криминално проявен живот, но не можете да прекъснете връзката.

Някога евентуално, вие ще се включите към силата във вас – изтощени, разочаровани и смазани. Ще се обърнете към тази сила и ще започнете дългия процес на изкуплението, в който ще служите на другите по обикновен и скромен начин, за да възстановите вашите ценности, вашето достойнство и вашето самоуважение. Не можете да се завърнете в Древния ви Дом нещастни и съкрушени. Не сте пратени на този свят само, за да изгубите и пропилеете живота си в него.

Съзнанието е важен инструмент, но не е платформа за началната истина. Вярата и идеологията могат да помагат в началото, както и да възпрепятстват накрая. Трябва да прекрачите отвъд утъпкната пътека в пущинаците, защото Бог е там. Трябва да се учите да бъдете спокойни. Трябва да учите да слушате в себе си. Трябва да обуздавате вашите страсти, вашето недоволство и вашите напътствия, за да имате своя шанс.

Това е различен и благословен път да сте на света. Въпреки че може да сте объркани, да не знаете какво правите или нещата да се променят, вие сте направили своя завой. Вие сте в началото на завръщането си.

Бог знае пътя към Бог. Хората никога не знаят пътя към Бог. Вие не трябва да знаете този път, защото Бог го знае. Вие трябва само да питате и да се молите с голяма решителност, за да започнете вашето включване и да поемете по Стъпките към Знанието, които са осигурени от Бог да ви учат как да слушате дълбокия глас във вас – не гласът на вашата култура, на вашето семейство, на страха и алчността ви или на страха и алчността на света, или на каквато и да било сила на света, която не е свещена, а истинския глас. Ще бъде най-естественото нещо за вас да сторите това.

Това е чистата религия. Тя може да бъде практикувана навсякъде, без джамия, храм или църква. Тя ви очаква, за да ви отговори. Тя ви очаква да разберете голямата нужда от нея, защото само Бог може да ви задоволи и направлява на света. Независимо дали сте религиозни или не, независимо дали практикувате религия или не, Божият План ще ви служи, ако можете да отговорите.

Тук няма религиозни войни. Тук няма религиозни подтисничества. Тук всички вярвания съществуват заедно, защото всички те трябва да имат един край. Всички те подхранват дълбокия копнеж на сърцето, ако са истински и автентични.

Сега Ние ви даваме чистата религия да я прегърнете и да видите колко важна и колко централна е тя за вашия живот и за вашата съдба, за вашето изпълване и за истинската ви самоизява. Това е дар от Небесата за вас, дар идващ от велик Източник – даден ви сега във форма, която можете да разберете и която може да бъде преведена ефективно на различни езици; даден сега с Волята и Желанието на Небесата.

Вие страдате, защото не знаете защо сте пратени, кой ви е пратил и какво трябва да извършите, за да възстановите това изживяване и това разбиране в живота ви. Бедни или богати, това объркване ще ви преследва, докато търсите истинският отговор.

Това е началото на свещеното включване. Това е началото на свещеното завръщане. Тук Бог не ви отделя от света, а ви връща на света по напълно нов начин. Тук вие виждате нуждата от Знание навсякъде около вас и не осъждате хората за техните грешки и провали. Тук вие ставате проявление на Небесата търсейки да засилите Знанието в другите и да служите на хората по най-фундаменталния начин, когато е необходимо да сторите това.

Ако сте обиждани или объркани от религията, разберете тези слова. Вижте големите възможности за вас, защото връзката ви с Бог е най-главната ви връзка в живота и степента, до която можете да я приемете, да я изживеете и да бъдете част от нея, определя колко далеч можете да стигнете във връзките си с другите. Ако не можете да сте интимни със силата във вас, как можете да сте наистина интимни с някого? Как може да ви се вярва, когато не можете да вярвате на това, което е във вас? Как можете да сте отворени и да позволите на истинската обич да се появи, ако нямате направлението и силата на Знанието във вас?

Това възобновява истинската ви връзка с вас самите, което е връзката ви със Знанието. Оттук изграждате база и основа за велики връзки, които сте определени да имате в живота си и те ще се появят във вас, когато сте готови, когато сте достатъчно освободени от миналото, за да можете да ги получите и да разберете тяхното значение.

Тук започвате да изживявате истинската религия в това, което казвате, в това, което вършите и дори в това, което мислите. Тази Сила е по-велика от света и от всичко на света – по-велика от природата, по-велика от физическите сили, които движат света. Сега откривате част от вас, която не е във времето и не се променя, която ще ви осигури свобода от смъртта и ще ви даде чувство на голямо постоянство, дори през вашето пътешествие тук на Земята.