Η Απαγγελία

Ακούστε την αρχική προφορική Αποκάλυψη στα Αγγλικά:

Κατεβάστε (δεξι κλικ για κατέβασμα)

Όπως αποκαλύφθηκε
στον Μάρσαλ Βίαν Σάμμερς
στης 1 Απριλίου του 2011                                                                                                στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ.

Σχετικά με την ηχογράφηση


Nesta gravação em áudio você está ouvindo a voz da Assembléia Angélica falando através do Mensageiro Marshall Vian Summers.

Aqui, a comunicação original de Deus, que existe além de palavras, é traduzida em linguagem e entendimento humano pela Assembléia Angélica que supervisiona o mundo. A Assembléia em seguida entrega a Mensagem de Deus através do Mensageiro.

Neste processo incrível a Voz da Revelação está falando novamente. A Palavra e o Som estão no mundo. Pela primeira vez na história, a gravação de uma revelação original falada está disponível a você e ao mundo para ser vivenciada.

Que você seja o recipiente desta dádiva de Revelação e que você esteja aberto para receber a sua Mensagem única para você e para a sua vida.Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.

God has spoken again.
Ο Θεός μίλησε ξανά.

We are the ones to bring the Message. God’s Will is presented through Us.
Εμείς είμαστε εκείνοι που φέρνουν το Μήνυμα. Η Bούληση του Θεού παρουσιάζεται μέσω Ημών.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.
Είμαστε πέραν της εκτίμησής σας, πέραν των θρησκευτικών σας θεωριών και της προσωπικής σας εικασίας.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.
Διότι η ανθρώπινη φαντασία μπορεί μόνο να πλάσει απ’ όσα βιώνει στον υλικό κόσμο. Όμως η πραγματικότητα υπάρχει πέραν αυτού – πέραν του βασιλείου και της εμβέλειας της διάνοιας.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.
Αυτή είναι η αλήθεια παντού στο σύμπαν, στην Ευρύτερη Κοινότητα ζωής μέσα στην οποίαν ζείτε.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.
Εμείς φέρνουμε το Μεγάλο Μήνυμα γι’ αυτήν την εποχή, προερχόμενο από τον Δημιουργό όλων των συμπάντων, για την προστασία της ανθρωπότητας, για τη σωτηρία του κόσμου.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.
Εμείς είμαστε εκείνοι που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όμως Εμείς είμαστε η πηγή και οι φορείς απ’ όσα η ανθρωπότητα πρέπει ν’αναγνωρίσει και να κάνει για λογαριασμό της· όσα πρέπει να δει, όσα δεν έχει δει, όσα πρέπει να ξέρει, όσα δεν έχει γνωρίσει, όσα πρέπει να κάνει, τα οποία δεν έχει κάνει.

This is the Message for this era. This is the time of Revelation.
Ιδού το Μήνυμα γι’ αυτήν την εποχή. Αυτή είναι η περίοδος της Αποκάλυψης.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.
Ένας έχει σταλθεί στον κόσμο για να λάβει την Αποκάλυψη και να τη φέρει στην ανθρώπινη συνείδηση, ένα μνημειώδες έργο.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.
Η λήψη του Νέου Μηνύματος συνιστά τη λήψη της μεγαλύτερης Αποκάλυψης που έχει ποτέ δοθεί στην ανθρώπινη οικογένεια.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.
Η παρουσίασή του στον κόσμο αποτελεί ένα μνημειώδες έργο, ένα έργο για τον Αγγελιοφόρο και για όλους όσους θα τον βοηθήσουν να φέρει την Αποκάλυψη οπουδήποτε χρειάζεται.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.
Χρειάζεται παντού, διότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πολύ κίνδυνο. Έχει σπείρει τους σπόρους της διάλυσής της μέσα από την καταστροφή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος – τα ύδατά του, τη γη του, την ατμόσφαιρά του – στο σημείο που ο ίδιος ο κόσμος αρχίζει ν’ αλλάζει, μια αλλαγή που θα φέρει μεγάλες δοκιμασίες και βάσανα στον κόσμο των ανθρώπων και στην ανθρώπινη οικογένεια.

Humanity is facing a universe of intelligent life. It will have to prepare for this now, for contact has begun—contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.
Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα σύμπαν νοήμονος ζωής. Θα πρέπει να προετοιμαστεί γι’ αυτό τώρα, διότι η επαφή έχει αρχίσει – η επαφή από εκείνους που βλέπουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν μια αδύναμη και διαμαχόμενη ανθρωπότητα.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.
Είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών και πολλής αβεβαιότητας, όπου ξένες δυνάμεις θα προσπαθήσουν ν’ αποκτήσουν επιρροή, και όπου η ανθρωπότητα θα πέσει θύμα της ίδιας της άγνοιας, της ίδιας της ανοησίας και των ίδιων των εντρυφήσεών της.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.
Το Μήνυμα είναι πολύ μεγάλο για να ειπωθεί σε μια φράση, όμως θα σε φέρει πιο κοντά στον Θεό και σε ο,τι ο Θεός έχει στείλει εσένα, ως άτομο, να κάνεις εδώ στον κόσμο τώρα, το οποίο διαφέρει κατά πολύ απ’ όσα πιστεύεις και φαντάζεσαι σήμερα.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.
Ο Θεός έχει φέρει σοφία από το σύμπαν για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα για το σύμπαν.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.
Ο Θεός έχει φέρει την ουσία της πνευματικότητας σε αγνή μορφή – χωρίς το νέφος της ιστορίας και των ανθρώπινων χειραγωγήσεων, χωρίς τα δεσμά των ανθρώπινων πολιτικών και της ανθρώπινης θέλησης και διαφθοράς.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Εμείς φέρνουμε τα Βήματα της Γνώσης ώστε να γνωρίσεις τον βαθύτερο νου που ο Θεός έχει τοποθετήσει μέσα σου για να σε καθοδηγεί μέσα σ’έναν όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance and overuse and misuse of the world.
Μεγάλες αναστατώσεις θα λάβουν χώρα τώρα και αρχίζουν να υφίστανται – φυσικές καταστροφές που προέρχονται από την ανθρώπινη άγνοια και κατάχρηση και κακομεταχείριση του κόσμου.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.
Είναι μια εποχή εκκαθάρισης, μια εποχή υπευθυνότητας, μια εποχή όπου πρέπει να παύσουν οι ανοησίες και οι αλαζονείες.

Only God knows what is coming.
Μόνο ο Θεός ξέρει τι έρχεται.

And We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.
Και Εμείς έχουμε φέρει το Μήνυμα – ένα Μήνυμα χιλιάδων μηνυμάτων, ένα Μήνυμα χιλιάδων διδαγμάτων, ένα Μήνυμα τόσο μεγάλο που μπορεί να σε απασχολήσει για το υπόλοιπο της ζωής σου, ένα Μήνυμα αρκετά μεγάλο για ν’ ανακατευθύνει την ανθρώπινη προσπάθεια, ενέργεια και συνείδηση ώστε η ανθρωπότητα να έχει ένα μέλλον μεγαλύτερο από το παρελθόν της, ώστε η ανθρωπότητα να επιβιώσει τα Μεγάλα Κύματα αλλαγής, και τις επεμβάσεις και τον ανταγωνισμό από το σύμπαν γύρω σας.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.
Άκουσέ το λοιπόν αυτό, όχι με τις ιδέες σου, τις πεποιθήσεις σου ή τις κρίσεις σου, αλλά με τον βαθύτερο νου που ο Θεός σου έχει δώσει για ν’ακούς, να βλέπεις, να ξέρεις και να ενεργείς με περισσότερη σιγουριά.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.
Τα λόγια Μας δεν είναι για εικασίες ή αμφισβητήσεις. Οι ανόητοι ενδίδουν σε αυτά, αυτοί που δεν μπορούν ν’ ακούσουν και δεν μπορούν να δουν.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life. But you desire the Revelation, for it will change your life.

Σε τρομοκρατεί η Αποκάλυψη, επειδή θ’ αλλάξει τη ζωή σου. Αλλά επιθυμείς την Αποκάλυψη, επειδή θ’ αλλάξει τη ζωή σου.

It is your conflict of mind that blinds you. It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.
Η νοητική διαμάχη σου είναι αυτό που σε τυφλώνει. Οι σκοποί που αντιτίθενται ο ένας στον άλλον σε κρατούν σε μια κατάσταση σύγχυσης και δεν σε αφήνουν να δεις.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.
Εμείς είμαστε Αυτοί που έφεραν όλες τις Αποκαλύψεις στον κόσμο.

For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Διότι ο Θεός δεν μιλά. Ο Θεός δεν είναι ένα άτομο ή ένα πρόσωπο ή μια προσωπικότητα ή μια ενική συνείδηση. Τέτοιου είδους συλλογισμός σημαίνει ότι υποτιμάς τον Δημιουργό και υπερτιμάς τον εαυτό σου.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Mohammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.
Εμείς είμαστε αυτοί που μίλησαν μέσω των αιώνων στον Ιησού και τον Βούδα, στον Μωάμεθ και τους άλλους δασκάλους και οραματιστές που έφεραν περισσότερη διαύγεια στον κόσμο – στους προφήτες κάθε εποχής και στους Αγγελιοφόρους που έρχονται μόνο σε μεγάλα σημεία καμπής για την ανθρωπότητα.

You cannot worship Us. You will not know Our names.
Δεν μπορείς να Μας λατρέψεις. Δεν θα γνωρίσεις τα ονόματά Μας.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.
Διότι πρέπει να γίνεις υπεύθυνος τώρα και να χρησιμοποιήσεις τις δεξιότητες και τη δύναμη που σου έχει δώσει ο Δημιουργός για να υπηρετήσεις έναν κόσμο με αυξανόμενες ανάγκες, αναταραχές και αναστατώσεις.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.
Μην προσκυνάς τον Δημιουργό αν δεν διατίθεσαι να εκτελέσεις ο,τι στάλθηκες εδώ να κάνεις, αν δεν μπορείς να κάνεις τα Βήματα της Γνώσης, αν έχεις την αλαζονεία να νομίζεις ότι μπορείς να ορίσεις τη μοίρα σου και το πεπρωμένο και την εκπλήρωσή σου.

Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.
Μην είσαι υποκριτής. Μην πέφτεις κάτω να προσκυνάς τον Θεό που δεν μπορείς να υπηρετήσεις ή που δεν θέλεις να υπηρετήσεις.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.
Τότε είναι καλύτερο να ζήσεις την αυτο-καθορισμένη σου ζωή και ν’ αντιμετωπίσεις όλους τους κινδύνους της, παρά να λατρεύεις έναν Θεό που δεν μπορείς να υπηρετήσεις.

And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?
Κι αν δεν μπορείς ν’ ανταποκριθείς στην Αποκάλυψη, τότε τι κάνεις εδώ τώρα;

Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.
Καταδίωξαν κάθε Αγγελιοφόρο. Παρανόησαν κάθε Αγγελιοφόρο. Αντιστάθηκαν και αρνήθηκαν και αμφισβήτησαν κάθε Νέα Αποκάλυψη.

There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next twenty years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.
Δεν υπάρχει χρόνος γι’ αυτά τώρα. Η μοίρα της ανθρωπότητας θα οριστεί μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια – η κατάσταση του κόσμου, η κατάσταση της ανθρώπινης οικογένειας, η μοίρα και το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού.

You are no longer alone in the world or even in the universe, of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know. That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know. beyond human speculation and estimation. This is embedded in all of the Teachings of the New Message.
Δεν είστε πλέον μόνοι στον κόσμο, ούτε καν στο σύμπαν, φυσικά. Δεν ξέρετε τι συμβαίνει και τι έρχεται πέρα από τον ορίζοντα επειδή είστε πάρα πολύ φοβισμένοι για να δείτε, και πάρα πολύ αλαζόνες, υποθέτοντας ότι ξέρετε. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί η Αποκάλυψη, για να σας δείξει όσα δεν βλέπετε και δεν ξέρετε, πέραν της ανθρώπινης πιθανολογίας και θεώρησης. Αυτό είναι εμφυτευμένο μέσα σε όλα τα Διδάγματα του Νέου Μηνύματος.

This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.
Αυτό είναι το Νέο Μήνυμα. Πάλεψέ το αυτό και θα παλεύεις εναντίον την ίδιά σου την αναγνώριση.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.
Διότι πρέπει να γνωρίσεις τον ευρύτερο νου και τη μεγαλύτερη δύναμη που σου έχει δώσει ο Δημιουργός.

Taught in every religion, but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.
Διδάσκεται σε κάθε θρησκεία αλλά θολώνεται και συσκοτίζεται από κάθε θρησκεία, αυτό είναι που πρέπει ν’ αναγνωριστεί τώρα.

God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.
Ο Θεός δεν διαχειρίζεται τον κόσμο. Ο Θεός δεν δημιουργεί τις καταστροφές, τις καταιγίδες, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις ξηρασίες.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.
Ο Θεός κοιτά για να δει πώς η ανθρωπότητα θ’ αντιμετωπίσει έναν κόσμο τον οποίον έχει αλλάξει – έναν νέο κόσμο, έναν καινούργιο και απρόβλεπτο κόσμο.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.
Η ανθρωπότητα αναδύεται σε μια Ευρύτερη Κοινότητα ζωής στο σύμπαν διότι υπάρχουν άλλοι εδώ που επιζητούν επιρροή και κυριαρχία σ’έναν κόσμο μεγάλης αξίας και σημασίας.

But the people do not see. They do not hear. And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.
Όμως οι άνθρωποι δεν βλέπουν. Δεν ακούν. Κι αν καν διανοούνται, το κάνουν για να δημιουργήσουν μια κατανόηση που επιβεβαιώνει τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους.

So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.
Έτσι οι λαοί δεν βλέπουν. Τα έθνη δεν προετοιμάζονται. Και η καταστρεπτική συμπεριφορά συνεχίζεται.

We watch over the world. We have been watching for a very long time.

Εμείς επιβλέπουμε τον κόσμο. Κοιτάμε τώρα και πάρα πολύ καιρό.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide a preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Είμαστε αυτοί που ο Θεός έστειλε για να επιτηρήσουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ανθρωπότητας, και να λάβουν τις Αποκαλύψεις που μετά δίνονται στους Αγγελιοφόρους, να λάβουν τις ενοράσεις που μετά δίνονται στους προφήτες, να σημάνουν τις προειδοποιήσεις, να παρέχουν τις ευλογίες και τώρα να παράσχουν μια προετοιμασία για έναν κόσμο που θα είναι ανόμοιος με το παρελθόν που έχετε βιώσει, και για ένα μέλλον όπου η ανθρωπότητα θα πρέπει να τα βγάζει πέρα με την ίδια την Ευρύτερη Κοινότητα.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.
Ο Θεός δεν θα σώσει την ανθρωπότητα με το να διώξει το κακό, με το να φέρει εις τέλος τα προβλήματα που η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει ή τα προβλήματα που πρέπει ν’αντιμετωπίσει ως φυσικό μέρος της εξέλιξής της.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.
Αν σκέφτεσαι έτσι παρανοείς τη σχέση σου με το Θείο, καθώς τώρα ζεις σε μια κατάσταση Αποχωρισμού.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.
Όμως ο Αποχωρισμός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ επειδή υπάρχει ένα μέρος του εαυτού σου που ακόμα είναι συνδεδεμένο με τον Θεό.

This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.
Αυτό Εμείς το ονομάζουμε Γνώση. Κι αυτό θα αποδειχτεί να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας στην έκβαση της προσωπικής σου ζωής – το νόημα και η αξία της ζωής συ – και στο αν η ανθρωπότητα θα μπορέσει να προετοιμαστεί, να προσαρμοστεί και να δημιουργήσει μέσα σ’ έναν νέο κόσμο, εντός ενός νέου συνόλου συνθηκών.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.
Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει δοθεί μια τέτοια Αποκάλυψη στην ανθρώπινη οικογένεια, επειδή δεν χρειαζόταν.

You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.
Έχετε δημιουργήσει έναν πολιτισμό στον κόσμο. Είναι διασπασμένος και διαιρεμένος, όμως είναι ένας πολιτισμός.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.
Τα έθνη και οι κουλτούρες σας έχουν γίνει όλο και πιο αλληλοεξαρτώμενα. Αυτή ήταν η πρόθεση του Δημιουργού, διότι έτσι είναι η φυσιολογική εξέλιξη της ανθρωπότητας και όλων των νοημόνων φυλών στο σύμπαν.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.
Τώρα πρέπει ν’αντιμετωπίσετε το επόμενο μεγάλο κατώφλι – έναν κόσμο σε παρακμή, έναν κόσμο με μειούμενους πόρους, έναν κόσμο με φθίνουσα σταθερότητα, έναν κόσμο με μειούμενα τρόφιμα και νερό, έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα καθώς πληθαίνει θα πρέπει ν’αντιμετωπίσει τις συνθήκες του κόσμου. Γι’ αυτό χρειάζεστε μια Νέα Αποκάλυψη.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.
Οι προηγούμενες Αποκαλύψεις του Δημιουργού δεν μπορούν να σας προετοιμάσουν για τα Μεγάλα Κύματα αλλαγής. Δεν μπορούν να σας προετοιμάσουν για το πεπρωμένο σας στην Ευρύτερη Κοινότητα.
Δεν μπορούν να σας προετοιμάσουν για τα μεγάλα κατώφλια που βρίσκονται τώρα μπροστά σας και που θα υφίστανται όλο και περισσότερο.

You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given. For humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.
Δεν έχετε απαντήσεις μπροστά σ’ αυτά τα πράγματα. Γι’ αυτό δίνεται η Αποκάλυψη. Επειδή η ανθρωπότητα χρειάζεται τώρα να λάβει συμβουλή και προειδοποίηση, να ευλογηθεί και να πάρει την προετοιμασία για ένα μέλλον που θα είναι ανόμοιο με το παρελθόν.

Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.
Άκουσε αυτές τις λέξεις, όχι με τον νου σου αλλά με την καρδιά σου. Απευθύνονται σε μια ευρύτερη αλήθεια μέσα σου – μια ευρύτερη αλήθεια πέραν των εννοιών, των πεποιθήσεων και των ιδεών.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

Απευθύνονται σε μια φυσική απήχηση μέσα σου, μια φυσική συγγένεια, μια φυσική τάση, μια φυσική κατεύθυνση που ζει μέσα σου κάθε στιγμή, πέραν του βασιλείου και της εμβέλειας της διάνοιας.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.
Είναι μια επικοινωνία προς τη βαθύτερη φύση σου – για να την ενισχύσει, να την καλέσει, να την αντιπαραβάλλει με τις ιδέες σου, τις πεποιθήσεις σου και τις ενέργειές σου όπως αυτές υφίστανται επί του παρόντος.

You are unprepared. God has sent the preparation.

Είσαι απροετοίμαστος. Ο Θεός έχει στείλει την προετοιμασία.

You are unaware. God is providing the awareness.
Είστε ασυνείδητος. Ο Θεός παρέχει τη συνειδητοποίηση.

You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.
Είσαι αβέβαιοι. Ο Θεός σε καλεί προς το κέντρο της βεβαιότητας μέσα σου.

You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.
Είσαι αντιφατικός. Ο Θεός παρέχει το μονοπάτι έξω από την αντίφαση.

You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.
Ταπεινώνεις τον εαυτό σου και ταπεινώνεις τους άλλους. Ο Θεός σου αποκαθιστά την αληθινή αξία σου και τον αληθινό σκοπό σου στον κόσμο.

The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.
Ο κόσμος αλλάζει, αλλά εσείς δεν βλέπετε. Ο Θεός σας έχει δώσει τα μάτια για να βλέπετε και τα αυτιά για ν’ακούτε, όμως αυτά διαφέρουν πολύ απ’ ο,τι κάνετε τη σήμερον ημέρα και απ’ ο,τι κατανοείτε τη σήμερον ημέρα.

Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.
Η ανθρωπότητα θ’ αποτύχει χωρίς τη Νέα Αποκάλυψη. Ο κόσμος θα γίνεται όλο και πιο σκοτεινός, πιο επικίνδυνος και πιο αντιφατικός χωρίς την Αποκάλυψη.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.
Η ανθρωπότητα θα κλονίζεται και θ’ αποτύχει μπροστά στα ίδια της τα λάθη και έλλειψη διαύγειας.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.

Οι πόροι του κόσμου θα ξοδευτούν στις διαμάχες, στους ανταγωνισμούς και στους πολέμους. Οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν εναντίον των κυβερνήσεών τους. Οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν ο ένας εναντίον τον άλλον.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.
Θα υφίστανται ανείπωτες διαμάχες στο μέλλον, μεγαλύτερες και πιο συνεχείς απ’ οτιδήποτε έχετε δει προηγουμένως.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.
Είναι η Νέα Αποκάλυψη που ενέχει τα απών συστατικά στην κατανόησή σας, το κλειδί προς τη συνειδητοποίησή σας και την πηγή της εξουσίας, δύναμης και αποφασιστικότητάς σας.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.
Αυτό απαιτεί ένα σοβαρό μυαλό, πρέπει να πάρεις τη ζωή σου στα σοβαρά και ν’ αρχίσεις να επιμελείσαι τις ευρύτερες ανάγκες και απαιτήσεις της ζωής σου.

That is why God has sent the Revelation.

Γι’ αυτό ο Θεός έχει στείλει την Αποκάλυψη.

This is the Revelation. We are the Revelation.

Αυτή είναι η Αποκάλυψη. Εμείς είμαστε η Αποκάλυψη.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.
Δεν υπάρχουν ήρωες να λατρεύεις τώρα, κανένα άτομο ν’ αποθεώνεις, μόνο μεγαλύτερες ευθύνες ν’αναληφθούν και ευρύτερη σοφία να χρησιμοποιηθεί.

There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.
Δεν υπάρχει διαφυγή μέσω προσωπικής διαφώτισης. Δεν μπορείς να το σκάσεις.

There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.
Δεν υπάρχει καμία αυταπάτη. Μόνο υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση και υπευθυνότητα, μεγαλύτερη θησεία και εισφορά.

That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.
Αυτό είναι που θα σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι που θα σώσει την ελευθερία και την αυτοδιάθεση της ανθρωπότητας μέσα σ’ ένα σύμπαν όπου η ελευθερία είναι σπάνια και πρέπει να προστατευτεί πολύ προσεχτικά.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.
Αυτό είναι που θ’ αποκαταστήσει αξιοπρέπεια στο άτομο και την ικανότητα να συνεισφέρει κάτι μεγαλύτερης ισχύς και σημασίας, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις του.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.
Άκουσε αυτές τις λέξεις – όχι με τις ιδέες σου, τις πεποιθήσεις σου ή τους ισχυρισμούς σου, αλλά με την καρδιά σου, τη βαθύτερή φύση σου.

For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.
Διότι ο Θεός μόνο μπορεί ν’ απευθυνθεί σε αυτό που ο Θεός έχει δημιουργήσει μέσα σου. Ο Θεός δεν δημιούργησε την κοινωνική σου προσωπικότητα. Ο Θεός δεν δημιούργησε τις ιδέες και τις πεποιθήσεις σου. Ο Θεός δεν δημιούργησε τις αποφάσεις σου, τις αποτυχίες σου και τις μετάνοιές σου.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.
Ο Θεός μόνο μπορεί ν’απευθυνθεί σε αυτό που ο Θεός έχει δημιουργήσει μέσα σου, το οποίο είναι κάτι πιο βαθύ, πιο διεισδυτικό και πιο φυσικό μέσα σου.

The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.
Το Νέο Μήνυμα σε καλεί. Αφού φτάσεις στην επίγνωση τούτου, πρέπει ν’ αντιμετωπίσεις την πρόκληση της αναγνώρισης και του τι αυτό θα σημαίνει για τη ζωή σου.

People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.
Οι άνθρωποι απορρίπτουν την Αποκάλυψη επειδή δεν θέλουν ν’ αλλάξουν. Δεν θέλουν ν’ αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους, τις ιδέες τους και τη θέση τους στην κοινωνία.

They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Δεν μπορούν ν’ αμφισβητήσουν το Νέο Μήνυμα, αληθινά. Μπορούν μόνο να το αποφύγουν και ν’ αντιδικούν μαζί του για να προστατέψουν τις πρότερες επενδύσεις τους και την πρότερη ιδέα του εαυτού τους.

Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?
Ποιός μπορεί ν’ αντιδικήσει με τη Βούληση και τη Σοφία του Δημιουργού, εκτός κι αν βασίζεται σε αναληθές αιτιολογικό;

Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Ιδού το δίλημμα που αντικρίζει το κάθε άτομο. Πόσο ειλικρινές θέλει αληθινά το κάθε άτομο να είναι με τον εαυτό του, με όσα βλέπει και ξέρει; Πόση συναίσθηση θέλει αληθινά να έχει του εαυτού του, της κατάστασής του και του κόσμου γύρω του; Πόσο υπεύθυνο διατίθεται να είναι για να φέρει τη ζωή του σε ισορροπία και να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις που δεν κατάφερε να πάρει πριν;

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.
Εδώ θα φανεί η διάνοια να παρελαύνει σαν κάποιου είδους θεός, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας έξοχος υπηρέτης. Αυτός είναι ο σκοπός της και ο σχεδιασμός της.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.
Εδώ θα φανούν η αλαζονεία και η άγνοια συνενωμένες σε μια αυτο-παραπλανητική μορφή στην οποίαν προσκολλούνται τόσοι πολλοί άνθρωποι.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.
Θα φανεί ο,τι είναι μεγάλο και ο,τι είναι μικρό, ο,τι είναι δυνατό και ο,τι είναι αδύναμο, ο,τι είναι αληθινό και ο,τι είναι ψεύτικο, ο,τι είναι πολύτιμο και ο,τι μόνο παριστάνει να είναι πολύτιμο.

The Revelation reveals everything.
Η Αποκάλυψη τα αποκαλύπτει όλα.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.
Σε καλεί ν’ ακολουθήσεις ο,τι είναι μεγάλο μέσα σου και να διαχειριστείς ο,τι είναι μικρό. Δεν μιλά για καμία μέση λύση επί αυτού του θέματος.

You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν γίνεται να έχεις το μέλλον σου και το παρελθόν σου μαζί διότι δεν είναι συμβατά.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.
Είναι μόνο μέσω της απογοήτευσης και της αποτυχίας που φτάνεις στο σημείο ν’ αντιληφτείς ότι δεν ζεις τη ζωή που προτίθεσαι να ζεις και ότι δεν είσαι ειλικρινείς και αληθινός με τον εαυτό σου, και ειλικρινείς και αληθινός με τους άλλους – μια σκληρή αλλά αναγκαία εκκαθάριση σε μια περίοδο εκκαθάρισης, μια περίοδο συνειδητοποίησης, μια περίοδο Αποκάλυψης.

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness, but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.
Άκουσε αυτές τις λέξεις – χωρίς τις ιδέες σου, τις προϋποθέσεις σου, χωρίς τις άμυνές σου, χωρίς αλαζονεία, υπερηφάνεια ή ανοησία αλλά με τη βαθύτερή σου φύση, διότι αυτή είναι που πρέπει να σου αποκαλυφθεί.

That is part of the Revelation.
Αυτό είναι μέρος της Αποκάλυψης.