Trường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới

Dành cho mọi người

Trường Học Miễn Phí là một cộng đồng toàn cầu của những người đang học Thông Điệp Mới từ Chúa và đang chia sẻ nó với người khác. Trường Học đưa cho một môi trường trực tuyến cho việc học một mình, học nhóm, những cuộc tụ họp quốc tế, các sự kiện phát sóng và sự tương tác trong cộng đồng để làm sâu sắc hơn trải nghiệm của bạn về Thông Điệp Mới và liên kết bạn với những học sinh khác khắp thế giới.

Nhấp vào đây để thêm thông tin về trường học miễn phí