Các Thế Lực Vô Hình trong Vũ Trụ

Như đã được tiết lộ cho Sứ Giả của Chúa
Marshall Vian Summers
vào ngày 13 tháng 6 năm 2008
tại Mỹ


Chú thích cho đọc giả:
Bản dịch này được đưa cho Hội bởi một học sinh của Thông Điệp Mới người đã xung phong để phiên dịch bài viết nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi phát hành bài dịch này cho thế giới dưới phiên bản đầu này để mọi người có cơ hội liên kết với một phần của Thông Điệp Mới trong ngôn ngữ của họ.

Có những Thế Lực Vô Hình đang phục vụ mọi sự sống hữu hình trong vũ trụ. Những Thế Lực Vô Hình này đại diện cho những gì tốt đẹp và cần thiết. Họ đóng vai trò như một nguồn động viên và tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang bắt đầu trải nghiệm và nhận ra Tri Thức, tài sản thừa kế tâm linh vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã thấm nhuần trong mọi chủng loài thông minh.

Sự Hiện Diện của các Thế Lực Vô Hình này tập hợp ở nơi mà Tri Thức đang được trải nghiệm và thể hiện. Họ tạo nên Sự Hiện Diện của Thiên Thần được chỉ định cho mỗi thế giới, và nó cũng bao gồm những người hỗ trợ cho Sự Hiện Diện của Thiên Thần này. Ngay cả trong những thế giới không có truyền thống tín ngưỡng được quản lý bởi các hình thức độc tài nghiêm ngặt của chính quyền, ngay cả ở đó, vẫn có Sự Hiện Diện của Thiên Thần. Bất cứ nơi nào sự sống thông minh đã bắt nguồn hoặc đã di cư đến, bạn sẽ tìm thấy Sự Hiện Diện này.

Những ai đã đến gần với Tri Thức, những ai đã thực hiện Những Bước Đi đến Tri Thức, họ sẽ cảm nhận được Sự Hiện Diện này. Sự Hiện Diện này có thể dẫn dắt họ và hướng dẫn họ, cảnh báo họ và chuẩn bị họ. Tuy nhiên bởi vì nó nằm ngoài phạm vi có thể nhìn thấy và thậm chí nằm ngoài phạm vi của môi trường tinh thần, những Thế Lực Vô Hình này có thể tồn tại không với nhận thức của những chủng loài mà họ được định để phục vụ. Ngay cả những cá nhân phát triển và tài năng về nhận thức và khả năng thấu thị, ngay cả họ sẽ không thể nhận biết, với bất kỳ độ chính xác nào, sự hiện diện và công việc của các Thế Lực Vô Hình này.

Ở nhiều nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại, họ được gọi là Những Người Vô Hình. Sự Hiện Diện của họ chỉ ra rằng Chúa có một Kế Hoạch. Kế Hoạch cho vũ trụ là để giành lại những loài tách biệt thông qua Tri Thức và, thông qua những cá nhân này, cung cấp các hình thức đóng góp độc nhất cho phúc lợi và sự tiến bộ của chủng loài của họ. Ở đây tiến bộ được thực hiện về mặt nhận thức về Tri Thức, chấm dứt sự tách biệt giữa những người trong vũ trụ vật chất và Cội Nguồn của mọi sự sống và, đồng thời, cung cấp đóng góp có ý nghĩa và thiết yếu cho khoa học, triết học, văn học, đạo đức và vân vân.

Có Sự Hiện Diện ở mọi nơi mà sự sống thông minh tồn tại. Trong những xã hội rất nguyên thủy cho đến những xã hội công nghệ tiên tiến nhất, Sự Hiện Diện này tồn tại. Đó không chỉ là Sự Hiện Diện của Chúa, mà ở khắp mọi nơi. Những Thế Lực này đang ở đây để phục vụ các mục tiêu cụ thể, để tiếp cận một số cá nhân nào đó và để hỗ trợ những người đang bắt đầu trải nghiệm ánh sáng của tự do nội tâm và những người đang bắt đầu trải nghiệm Sự Hiện Diện vĩ đại xung quanh họ.

Do đó, việc thực tập sự kết nối với Sự Hiện Diện này, hay bạn có thể gọi là “thực hành Sự Hiện Diện,” là một trong những bài thực hành cơ bản trong Con Đường của Tri Thức. Ngay cả trong các truyền thống tôn giáo nơi mà Tri Thức được công nhận và tôn vinh, Thực Hành Sự Hiện Diện là một hình thức thực hành tâm linh rất phổ quát. Con Đường của Tri Thức đại diện cho một hình thức phổ quát của trải nghiệm tôn giáo và trọng tâm tâm linh, một trọng tâm mà có thể được truyền tải qua bất kỳ nền văn hóa nào  có tự do và nhận thức để trải nghiệm nó và thể hiện nó.

Nhận thức này về các Thế Lực Vô Hình là rất quan trọng. Những Thế Lực Vô Hình này được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như là những Quyền Lực Vĩ Đại, hoặc như là Sự Hiện Diện của Thiên Thần. Thông qua nhiều ngôn ngữ và hiểu biết khác nhau, Sự Hiện Diện Thánh Thần tâm linh trong cuộc sống được thừa nhận một cách phổ quát bởi những người đang trải nghiệm và thực hành Con Đường của Tri Thức trong thế giới của riêng họ.

Những Thế Lực Vô Hình này có một mục tiêu. Mục tiêu là để khơi dậy trí tuệ sâu thẳm bên trong cá nhân, trí tuệ của Tri Thức, và đóng góp thông qua trí tuệ này cho phúc lợi, sự bảo vệ và tiến triển của các dân tộc và quốc gia của họ.

Tuy nhiên sự chống đối lại các Thế Lực này là đáng kể, bởi vì các xã hội thứ bậc nghiêm ngặt sợ hãi bất kỳ uy quyền nào khác vận hành trong cuộc sống của cá nhân. Ở đây những bài thực hành như bài thực hành Sự Hiện Diện, thực hành sự im lặng bên trong, lắng nghe bên trong hoặc nhận lãnh thông tin truyền tải từ Các Thế Lực Vô Hình thì bị vô cùng kìm hãm. Bây giờ bị xem là mối nguy hiểm không chỉ đối với lòng trung thành của cá nhân mà còn đối với an ninh quốc gia, những bài thực hành như vậy bị nghiêm cấm, và ở nhiều nơi có nỗ lực lớn lao để nhận biết sự hiện diện của chúng và để tiêu diệt những người tham gia vào chúng.

Việc tự do là thật hiếm trong Cộng Đồng Vĩ Đại chỉ ra và minh họa trong vô số cách về tình huống nan giải cơ bản của việc sống trong sự tồn tại vật chất và các vấn đề về quyền lực và uy quyền trong cuộc sống hữu hình. Những quyền lực và uy quyền mà không nhận thức về Tri Thức hoặc không tôn vinh sự tồn tại của Tri Thức sẽ có xu hướng chống lại nó và coi nó như một mối đe dọa đối với quyền lực của họ và sự ổn định của các quốc gia mà họ cai quản. Đây một lần nữa là lý do tại sao việc thực hành thuần túy trong Con Đường của Tri Thức thường được thực hiện một cách bí mật, thông qua nhiều mạng lưới khác nhau của các cá nhân có thể giao tiếp với nhau bên ngoài sự giám sát của chính phủ và tổ chức chính trị của họ.

Ở đây bạn có sự tương phản to lớn giữa những khó khăn và hạn chế của cuộc sống trần tục và Sự Hiện Diện liên tục của các Thế Lực Vô Hình đang phục vụ một kế hoạch và mục đích vĩ đại cho Chúa. Điều này cũng phản ánh lên sự hiểu biết về cách vũ trụ vận hành, vì Chúa đã đặt vận hành các thế lực của sự tiến hóa và các thế lực của sự chọn lọc tự nhiên. Trong mô hình này, có sự khác biệt khổng lồ. Nó có vẻ hỗn loạn, nhưng trong mô hình tổng thể này, có sự tiến triển tự nhiên hướng tới sự phức tạp và cuối cùng là hướng tới Tri Thức cho các chủng loài thông minh có nhận thức về bản thân.

Ở đây bạn có hai mô hình khác nhau chồng chéo nhau. Bạn có mô hình tiến hóa mà nhân loại chỉ đang bắt đầu hiểu được, và rồi bạn có mô hình tiến hóa về nhận thức và tâm linh mà đã được đặt vận hành và được hỗ trợ bởi các Thế Lực Tâm Linh Vô Hình ở bất cứ nơi nào sự sống thông minh tồn tại. Một mô hình có vẻ ngẫu nhiên và hỗn loạn; mô hình kia thì có tổ chức và có mục đích. Nó phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và mức độ thực tế mà bạn sẽ xem xét.

Người chỉ đang nhìn vào các mô hình sinh lý và sinh học của sự tồn tại sẽ nhìn thấy quá trình tiến hóa. Họ sẽ nhìn thấy các khía cạnh của sự tiến hóa mà đang bắt đầu được hiểu trong thế giới của chính bạn. Mô hình này sẽ có vẻ đầy biến đổi và hỗn loạn, không có bất kỳ khái niệm nào về thiết kế thông minh đằng sau nó. Nhưng chồng chéo với điều này, có một mô hình tiến hóa của thiết kế thông minh, sự tiến hóa cho các chủng loài thông minh hướng tới nhận thức về bản thân và việc khám phá Tri Thức.

Đây là nguồn của sự hoang mang lớn đối với các nhà khoa học của thế giới của bạn và thật sự cũng đối với các nhà khoa học của nhiều thế giới. Bạn có các thực tế chồng chéo ở đây. Chúng đang hoạt động trong cùng một môi trường. Một thực tế có thể nhận biết được thông qua các giác quan của bạn. Thực tế kia có thể nhận biết được thông qua cảm nhận sâu thẳm bên trong bạn. Một thực tế thì hữu hình và có thể chạm được. Cái kia thì vô hình, nhưng rất hiện diện. Do đó bạn cần để sự mâu thuẫn dường như này của hai thực tại chồng chéo này tồn tại để có thể cảm kích và bắt đầu hiểu được bản chất của công việc của Chúa trong vũ trụ.

Trong các xã hội nơi Tri Thức được thực hành, với sự hỗ trợ từ chính quyền hoặc một cách bí mật, sự công nhận về sự tiến hóa lớn lao này là phổ biến. Sự công nhận này có những mô hình riêng của nó và quá trình riêng của nó mà vừa được thích nghi cho cá nhân và vừa có những ngưỡng cơ bản nào đó nữa. Cơ bản bên trong nó là nhận thức rằng thực tại thật sự của bạn không được xác định bởi trạng thái trí tuệ của bạn hoặc phạm vi của ý tưởng hoặc niềm tin của bạn, rằng bạn không phải là tâm trí của mình và rằng bạn được kết nối với một trí tuệ lớn hơn và một thực tế lớn hơn.

Bạn có thể bắt đầu thấy được ở đây tại sao Tri Thức là mối đe dọa như vậy, bởi vì người kết nối với thực tế này bắt đầu tách biệt khỏi các mô hình có cấu trúc bình thường của cuộc sống và bây giờ có thể vận hành một cách sáng tạo hơn với sự nhận biết lớn hơn. Tâm trí của họ thoát khỏi sự điều hành của xã hội, cấu trúc chính trị, hệ tư tưởng hoặc chủ nghĩa dân tộc. Giờ đây họ là một cá nhân có tư duy tự do, một cá nhân được dẫn dắt bởi một Quyền Lực Vô Hình nằm ngoài tầm với và sự hiểu biết của nhà nước và cũng nằm ngoài tầm với và sự hiểu biết của nhiều tổ chức tôn giáo. Bây giờ được điều khiển bởi một Quyền Lực Vĩ Đại, cá nhân này bắt đầu thể hiện những khả năng mà sẽ không được tìm thấy bởi đồng bào của họ và bởi bạn bè của họ – một quyền lực thống nhất, không hỗn loạn, một quyền lực vô cùng thông minh và nhân từ. Điều này thể hiện động lực đằng sau tất cả những nhà cải cách chân chính. Mỗi quốc gia đều có những nhà cải cách hoặc ít nhất là nguồn cảm hứng hướng tới cải cách, tiến bộ và tiến triển.

Ở đây, về cơ bản, bạn có các quyền lực cạnh tranh với nhau. Bạn có quyền lực của chính quyền và quyền lực của các thế lực thương mại lớn tập trung vào sự ổn định, an ninh và tiếp nối, sự giàu có và quyền lực. Rồi thì bạn có một nguồn khác của uy quyền, quyền lực và Sự Hiện Diện của Tri Thức trong cá nhân được hỗ trợ bởi Các Thế Lực Vô Hình — Sự Hiện Diện của Thiên Thần, nếu bạn muốn gọi vậy. Do đó, có sự cạnh tranh trong vũ trụ – sự cạnh tranh giữa quản trị, kiểm soát và tuân thủ với một Quyền Lực Thánh Linh lớn lao mà đang tìm cách giải phóng, tìm cách tách biệt và tìm cách thể hiện chính nó thông qua cá nhân để thể hiện lợi ích của Quyền Lực Thánh Linh vĩ đại trong vũ trụ.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, có sự công nhận về một Chúa, nhưng ở một số nơi điều này được thay đổi để bao gồm nhiều vị thần cùng phục vụ một Chúa. Ở những nơi khác, không có sự công nhận về một Chúa, chỉ về Quyền Lực và Sự Hiện Diện Thánh Linh, tùy thuộc vào trọng tâm và định hướng thần học của các dân tộc đó. Sự khác biệt ở đây là đáng kể, nhưng bản chất là như nhau. Đó là lý do tại sao Tri Thức trong thế giới này cũng giống như Tri Thức trong thế giới khác, vận hành bên ngoài và bên trong sự khác biệt lớn lao về văn hóa, đạo đức và định hướng tồn tại giữa các thế giới và quốc gia khác nhau.

Quyền lực của sự thống nhất trong Tri Thức là rất đáng kể. Tri Thức không dung thứ cho chiến tranh hay xung đột, cạnh tranh phi đạo đức hoặc sự lừa dối hoặc thao túng. Nó hoàn toàn công bằng. Nó hoàn toàn đồng nhất, đến mức các cá nhân từ hai đầu đối nghịch của cả thiên hà có thể nhận ra và giao tiếp với nhau thông qua Tri Thức, nếu họ có cơ hội gặp nhau.

Một quốc gia được điều khiển bởi cảm hứng của Tri Thức sẽ hoàn toàn khác về bản chất và trọng tâm, về cấu trúc và định hướng xã hội so với một xã hội bị quản lý chặt chẽ bởi luật pháp và sự thống trị. Đó là lý do tại sao có sự khác biệt vĩ đại giữa một quốc gia tự do và một quốc gia không tự do. Bạn có thể thấy được những biểu hiện của điều này trong thế giới của chính bạn giữa các quốc gia có tự do lớn hơn và các quốc gia có ít hoặc không có tự do. Bạn có thể thấy được sự suy đồi của quyền lực. Bạn có thể thấy trọng tâm vào việc biến bản thân tồn tại mãi mãi mà hiện diện trong các tổ chức lớn và điều này có ảnh hưởng đầy hạn chế và suy đồi như thế nào lên những người tham gia của nó.

Mọi thứ Chúng Tôi đang nói với bạn đều nằm trong phạm vi trải nghiệm của bạn ở đây trên thế giới. Bởi vì quy luật tự nhiên luôn là quy luật tự nhiên, và Kế Hoạch và Sự Hiện Diện của Chúa và các Thế Lực Vô Hình thì đồng nhất khắp cả vũ trụ. Vì vậy mặc dù các chủng loài và quốc gia có thể có vẻ hoàn toàn khác nhau, họ được kết nối với cùng một thực tại vật lý, và họ được ảnh hưởng bởi cùng một thực tại trông coi mà có bản chất thần thánh và tâm linh.

Đó là lý do tại sao tầm quan trọng của tâm linh và bài thực hành tâm linh có thể truyền đạt được là rất đáng kể. Điều này tượng trưng cho sự thống nhất lớn lao trong vũ trụ — sự thống nhất vượt qua khỏi sự tách biệt, sự thống nhất vượt qua khỏi sự khác biệt về môi trường và ngoại hình, định hướng và niềm tin. Ở đây bạn thấy được điều gì là quyền lực, điều gì là kiên định, điều gì là đồng nhất và điều gì không thay đổi theo thời gian và địa điểm, tình huống và hoàn cảnh.

Tuy nhiên ngay cả ở đây, Tri Thức vận hành một cách khác nhau trong các môi trường khác nhau, đưa ra hướng dẫn cụ thể cho cá nhân mà là độc nhất cho hoàn cảnh của họ và nhu cầu của họ. Điều này thể hiện việc Chúa hoạt động trong thời gian thông qua các cá nhân, bởi vì đây là cách Chúa hoạt động trong vũ trụ. Đây là một hiểu biết rất quan trọng. Mặc dù trọng tâm của bạn có thể là về những gì khác biệt và độc nhất mà tách biệt các cá nhân và các quốc gia với nhau, thiên nhiên, được tạo ra bởi Chúa, và Sự Hiện Diện Thánh Linh, mà đã được Chúa đặt vận hành như một thế lực hợp nhất, đại diện cho các quyền lực thật sự trong vũ trụ – quyền lực của thiên nhiên và quyền lực của Kế Hoạch và Sự Hiện Diện của Chúa.

Nó như thể Kế Hoạch của Chúa là sự cân bằng và liều thuốc giải độc cho bản chất hỗn loạn của thế giới tự nhiên. Tính ngẫu nhiên mà người ta tìm thấy trong tự nhiên và sự tiến hóa của các sinh loài được cân bằng bởi trọng tâm liên tục này vào nhận thức tâm linh trong các chủng loài thông minh. Ở đây sự sống thông minh có một bản năng sâu thẳm để quay về với Chúa duy nhất, với Thực Tại duy nhất vượt qua khỏi mọi tách biệt, khác biệt và tách rời.

Do đó, chính những thực tế chồng chéo này tạo ra thứ có vẻ như mâu thuẫn, nhưng trong thực tế lại đại diện cho một sự thống nhất cân bằng — sự thống nhất giữa thứ phát triển, thay đổi và tiến hóa và thứ bất biến và liên tục, không thay đổi nhưng đang thích nghi bản thân với những hoàn cảnh đang thay đổi. Để thật sự thành công trong cuộc sống, bạn phải có khả năng hiểu được hai thực tại này và trở thành cầu nối giữa chúng, đối xử với thế giới tự nhiên trần gian ở cấp độ mà nó tồn tại và đối xử với Sự Hiện Diện bao trùm, Sự Hiện Diện Thánh Thần, như chính nó — nhận ra sự ngẫu nhiên, thay đổi và biến đổi trong cái này và tính liên tục, nhất quán và vĩnh cửu của cái kia. Một cái đang thay đổi; cái còn lại là vĩnh cửu. Một cái là tạm thời; cái còn lại là vĩnh viễn. Toàn thể vũ trụ là tạm thời; Sự Hiện Diện của Chúa là vĩnh viễn.

Việc có được sự kết nối với hai thực tại này — để thấy được cách chúng tương tác và cho phép chúng tương tác thông qua bản thân bạn — thể hiện sự tiến bộ tâm linh thật sự khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây cuộc tranh luận giữa tính ngẫu nhiên và thiết kế thông minh kết thúc, bởi vì cả hai đều đúng. Ở đây các quy luật tự nhiên được tôn vinh như một phương tiện cho sự phát triển và tiến triển từ sự đơn giản đến phức tạp, cho phép vũ trụ vận động và thay đổi và cho phép các sinh loài thích nghi và tiến hóa. Tuy nhiên có một thực tại khác tồn tại và thấm nhuần thực tại vật chất này mà là nhất quán và bất biến. Mặc dù thực tại khác này tự thích ứng với hoàn cảnh thay đổi để phục vụ sự sống hữu hình, nhưng bản thân nó là hoàn toàn đồng nhất. Nó đại diện cho một phần của Tạo Hoá của Chúa mà chưa đi vào hình hài, mà chưa bước vào quá trình thay đổi, tăng trưởng và suy tàn.

Điều này thể hiện trọng tâm của nhận thức tâm linh trong vũ trụ. Trong khi tất cả các dân tộc và quốc gia phải vận hành bên trong thế giới tự nhiên – một thế giới nơi tài nguyên phải được giành lấy, nơi sự ổn định phải được thiết lập, một môi trường nơi sự tồn tại và tiếp diễn thì luôn hiện hữu và luôn quan trọng – thì có một Quyền Lực và Sự Hiện Diện thống nhất lớn hơn, không được nhìn thấy và không được nhận biết ngoại trừ bởi những người đã bắt đầu đáp lại quyền lực của nguồn cảm hứng bên trong bản thân họ. Quyền Lực và Sự Hiện Diện này luôn ở đó, luôn kêu gọi sự sống thông minh hướng tới sự kết hợp lớn lao và trải nghiệm lớn lao về Tri Thức. Điều này dường như là sự mâu thuẫn vĩ đại cho đến khi bạn bắt đầu nhận ra cách mà hai thực tại này bổ sung cho nhau và lý do tại sao Sự Hiện Diện Thánh Linh và Các Thế Lực Vô Hình trong vũ trụ đại diện cho hy vọng chân thật cho sự tiến triển và cứu chuộc cho sự sống thông minh khắp mọi nơi.

Sự biến đổi vĩ đại của sự sống trong vũ trụ tượng trưng cho sự tiến hóa của sự sống ở mọi cấp độ và dưới vô số hình thức và vô số chủng loại, nơi mà sự khác biệt là vô tận, nơi môi trường thì khác nhau và nơi hoàn cảnh thì khác nhau. Ở đây người ta có thể tưởng tượng ra vô tận sự biến hoá. Nhưng rồi thì có thực tế thống nhất này, Sự Hiện Diện Vô Hình này, Các Thế Lực Vô Hình đang làm việc thay mặt cho Tri Thức, làm việc dựa theo một Kế Hoạch được vạch ra và được chỉ đạo bởi cùng một Quyền Lực trung tâm, tạo ra sự cạnh tranh cho uy quyền trong cá nhân giữa sự thống trị của tâm trí và trí thông minh rộng lớn của Linh Hồn.

Các chủng loài mà đã trở nên tiên tiến về tâm linh đã bắt đầu nhận ra bản chất kép của họ và thực tại kép này có vẻ như là một mâu thuẫn nhưng, trong thực tế, đang phục vụ cho sự sống. Trong khi sự sống phải tiến hoá và thay đổi, nó cũng phải được cứu chuộc. Mặc dù có vô số sự đa dạng và biến đổi thông qua các mô hình tiến hóa của sự thích nghi và tồn tại, nhưng có sự kết hợp vĩ đại tồn tại mà là kiên định và không vận hành đối lập với bản thân. Mặc dù có khuynh hướng tách biệt và khác biệt trong mỗi cá nhân, nhưng có quyền lực vĩ đại này của sự kết hợp mà kết hợp cá nhân với những người khác và với sự sống ở khắp nơi.

Nếu thực tế bao phủ này không hiện diện, thì sự tiến hóa của sự sống sẽ là một quá trình liên tục tách rời. Sự sống sẽ trở nên khác biệt và đặc thù hơn bao giờ hết. Sự đa dạng sẽ tiếp tục bên trong những hạn chế của môi trường của bạn. Sẽ không có khả năng để kết nối hoặc liên kết sâu sắc giữa các chủng loài trong vũ trụ. Bên ngoài triển vọng về giao dịch và thương mại, sẽ không có cách nào để các chủng loài thật sự cộng hưởng với nhau. Kết quả là cơ hội cho các mối quan hệ hòa bình sẽ giảm đi đáng kể. Và tôn giáo sẽ không bao giờ vượt qua khỏi sự mê tín và vượt qua khỏi các nghi lễ của nhà nước hoặc sự hào nhoáng xã hội để có bất kỳ ý nghĩa lớn hơn nào.

Do đó, bạn có Các Thế Lực Vô Hình đang hợp nhất vũ trụ, cung cấp nền tảng của sự thống nhất cho cuộc sống vượt qua khỏi sự phức tạp và biến đổi của cuộc sống, và cùng với nó là lời hứa cho sự cứu rỗi cá nhân để giành lại mối quan hệ thiết yếu với người khác và với chính cuộc sống. Nếu không có điều này, thì sẽ chỉ có nhận thức về cuộc sống vật chất. Sẽ chỉ có trọng tâm về sự tách biệt, về sự phân biệt, về sự tách rời, về xung đột, về cạnh tranh, về sự thống trị, về sự thuyết phục, về sự thao túng và tất cả các thế lực và hoạt động rất phổ biến khắp vũ trụ.

Nếu không có Các Thế Lực Vô Hình này, thứ tốt nhất mà các quốc gia có thể đạt được sẽ là sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và trạng thái thỏa hiệp với nhau – một thỏa hiệp luôn mong manh và có thể thay đổi, bị đe dọa bởi khó khăn, không ổn định, không chắc chắn và vân vân. Nếu không có Sự Hiện Diện Vô Hình này, sự tiến hoá của sự sống với trọng tâm vào sự ổn định và an ninh sẽ trở nên vô cùng phản tiến bộ, vô cùng bảo thủ, vô cùng củng cố bản thân đến mức nhận thức và thậm chí cả chính công nghệ sẽ không bao giờ thật sự tiến triển. Các quốc gia đang tìm kiếm trạng thái ổn định, tìm kiếm sự ổn định lâu dài, sẽ trở nên vô cùng chống lại sự thay đổi, chống lại tiến bộ và chống lại đổi mới đến mức mà sự tiến triển của sự sống thông minh sẽ bị kìm hãm.

Bạn đã thấy trong lịch sử thế giới của chính mình rằng các nền văn minh tồn tại lâu đời nhất có xu hướng cực kỳ bảo thủ và chống lại sự thay đổi và đổi mới. Hãy xem xét điều này ở quy mô lớn hơn và bạn có thể thấy các quốc gia có xu hướng hướng tới mô hình này ra sao khi trọng tâm của họ vào sự ổn định và an ninh gia tăng. Nhưng có một Thế Lực Vĩ Đại trong vũ trụ thúc đẩy đổi mới, thúc đẩy cải cách, thúc đẩy tiến bộ, thúc đẩy sáng tạo và thúc đẩy tự do để giúp tất cả các hoạt động này xảy ra.

Bạn không nhận ra rằng những Thế Lực Vô Hình này quan trọng như thế nào trong nhận thức cá nhân của chính bạn, sự tiến bộ và cơ hội đạt được thành tựu thật sự và sự thiết lập hòa bình và hợp tác cho chủng loài của riêng bạn. Bạn có thể nghĩ rằng nó đều là về đàm phán và thỏa hiệp, chiến tranh và xung đột, tranh giành quyền lực giữa các nhóm khác nhau và các lợi ích khác nhau, các bộ tộc khác nhau và các quốc gia khác nhau — một trận chiến liên tục, một cuộc xung đột liên tục xảy ra ở mọi cấp độ khác nhau.

Nếu không có Sự Hiện Diện Vĩ Đại này, cuộc sống chỉ là cuộc đấu tranh – đấu tranh để có và đấu tranh để bảo vệ những gì mình có, đấu tranh chống lại những mối đe dọa không ngừng và các thế lực cạnh tranh, đấu tranh chống lại cái chết và sự hủy diệt, đấu tranh giành của cải và quyền lực và đấu tranh để duy trì sự giàu có và quyền lực. Nếu không có Sự Hiện Diện Thánh Linh vĩ đại này và các Thế Lực Vô Hình này trong vũ trụ, thì cuộc sống sẽ suy thoái thành một trạng thái khốn khổ. Ngay cả khi ai đó có công nghệ tiên tiến và nhiều tiện nghi, ngay cả khi quốc gia của người đó đã có thể thiết lập một trạng thái ổn định liên tục, ngay cả khi có tự do xã hội, cuộc sống chỉ trở thành một cuộc đấu tranh, một tình huống nan giải, một sự tồn tại căng thẳng và một trải nghiệm trống rỗng.

Bạn xem trọng sự thay đổi trong thực tế vật chất, nhưng bạn chưa thấy được quyền lực của sự liên tục mà tồn tại trong cái giếng sâu thẳm của tâm trí bạn, trong trí thông minh sâu thẳm bên trong bạn và trong sự hiện diện của trí thông minh này trong cuộc sống. Nó tồn tại khắp vũ trụ. Nó không bị thay đổi bởi sự thay đổi của văn hóa hoặc môi trường hoặc bởi sự tiến hóa của một chủng loài hoặc cấu trúc xã hội của nó, những ảo tưởng và thần thoại của nó, hệ tư tưởng chính trị của nó hoặc thậm chí là niềm tin tôn giáo của nó.

Mọi thứ sáng tạo đều đến từ Bí Ẩn của cuộc đời bạn. Mọi cảm hứng đều đến từ Bí Ẩn. Mọi ý tưởng mới đều đến từ Bí Ẩn. Việc tìm kiếm tự do đến từ Bí Ẩn. Việc tìm kiếm công lý đến từ Bí Ẩn. Việc tìm kiếm sự hợp nhất và hòa bình đến từ Bí Ẩn. Sự nhận biết giữa hai cá nhân hoặc thậm chí giữa hai thế giới đến từ Bí Ẩn. Chính Bí Ẩn này tồn tại cùng với sự hiển hiện của cuộc sống mà trao cho cuộc sống tất cả giá trị của nó, ý nghĩa của nó, mục đích của nó và định mệnh thật sự của nó.

Trải nghiệm Bí Ẩn và bạn sẽ nhìn thấy sự hiển hiện theo một cách khác. Nếu bạn chỉ nhìn thấy phần hiển thị, thì bạn sẽ bỏ lỡ tất cả những gì mà Bí Ẩn cung cấp cho bạn — sự hướng dẫn của nó, sự bảo vệ của nó và khả năng của nó để đem cuộc sống của bạn vào một cấp độ phục vụ và ý nghĩa cao hơn. Đây là những Thế Lực Vô Hình trong vũ trụ, xuyên thấu và tồn tại cùng với thế giới tự nhiên và sự tồn tại của thiên nhiên.