Giriş

Bu kitapta Tanrı’dan gelen bir Yeni Mesajin açılış sözcükleri var. İlerleyen sayfalarda Tanrı insanlıkla yeniden konuşuyor; bize bir uyarı, bir lütuf ve dünyaya gelmekte olan muazzam değişikliğe bir hazırlık sunuyor.

Tanrı dünya çapında büyük bir ihtiyaç ve zorluk yaşanan bu dönemde tekrar konuştu. Bu, giderek büyüyen savaş krizlerine, acımasız iklim değişikliklerine, dinsel çatışmalara ve dünyada her geçen gün artmakta olan sefalet ve yoksunluğa ilahi bir yanıttır.

Tanrı’dan gelen yeni mesaj, dünyadaki her erkeğin, kadının ve çocuğun kalbine Tanrı’dan gelen canlı bir iletişimdir. Kelime ve Ses, artık tekrar dünyada. Bir Vahiy çağında yaşıyoruz.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesaj dünyaya günümüzde var olan dinsel otorite ve kurumlar aracılığıyla girmedi. Dini liderlere veya şöhret ve itibar kazanmaya çalışan kişilere gelmedi.

Bunun yerine, Tanrı’nın Yeni Mesajı dünyaya her zaman yaptığı şekilde geldi. Sessizce, beklenmedik ve habersiz bir şekilde, bu büyük dönüm noktasında insanlık için bir Elçi olmak görevi için seçilmiş ve dünyaya gönderilmiş mütevazi bir adama verildi.

Tanrı Yeniden Konuştu sadece elinizdeki bir kitaba benziyor olmakla birlikte bundan çok daha yüce bir şeydir. O, Tanrı’dan size canlı bir iletişimin başlangıcıdır. Bu kitabın sayfalarında Tanrı’nın mevcudiyeti size ve tüm insanlığa sesleniyor; sizi Kaynağınızdan ayrı, Ayrılık içinde yaşama kâbusundan ve rüyasından uyanmaya çağırıyor, sizi aklınızın Kadim Geçitlerinden içinizde yaşayan ve keşfedilmeyi bekleyen manevi mevcudiyete ve güce gözlerinizi açmaya çağırıyor.

Tanrı’nın Yeni Mesajının gerçekliğini ve özgünlüğünü tasdik edecek olan şey içinizdeki işte bu manevi mevcudiyettir. Burada akıl Yeni Vahyin bize verdiği armağan ve meydan okumadan şüphe edebilir, onunla mücadeleye girişebilir ama kalbiniz bilecektir. Bu daha derin seviyede ikna olmaya ihtiyacınız yok; gerçekler sizin için aşikâr olacaktır.

Tanrı yeniden konuştu mu? Aradığınız mesaj bu mu? Bu kitaptaki Vahiy sözcüklerini okuduyun ve daha derin bir seviyede onun gerçek, dürüst ve saf olup olmadığını anlayacaksınız; sizin şu anda inandıklarınızdan farklı olsalar bile. Size Tanrı’yla olan bağlantınızın derinliğini ve gücünü anımsatabilecek olan şey bu içsel biliş ve onaylamadır.

Elinizde tuttuğunuz şey bir Vahiy kitabıdır. Bu metindeki kelimeler Tanrı’dan doğrudan gelen, dünyayı gözeten Melek Varlığı tarafından insan diline çevrilen ve daha sonra, Elçi Marshall Vian Summers aracılığıyla konuşulan kelimelerdir.
Tanrı’dan gelen bu yeni mesaj, küresel iletişim ve giderek büyüyen, okur yazar ve küresel farkındalık kültürüne sahip olan bugünün dünyasına verilmiş en geniş Vahiydir. Sadece tek bir kabileye, bir ulusa veya bir dine değil, bütün dünyaya, bundan önceki elçilerin eski dünyasıyla çok farklı olan bir dünyaya verilmiştir. Daha önce bu derinlikte ve büyüklükte, Tanrı tarafından dünyadaki tüm insanlara elçinin hayatı süresince verilmiş bir İlahi Vahiy hiç olmamıştı.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın merkezinde, her mesajın her kelimesini konuşan özgün Vahyin Sesi vardır. Vahyin Sesi, geçmişte Elçilere ve Peygamberlere konuşmuş olan ses, daha önce özgün saflığında hiç kaydedilmedi, her insanın duyabileceği ve kendi başına tecrübe edebileceği şekilde hiç sunulmadı. İşte Kelime ve Ses, artık bu şekilde dünyada.

Sözlü Vahyin bu muazzam sürecinde Tanrı’nın Mevcudiyeti, mesajını dünyayı gözeten Melekler Meclisi’ne kelimelerin ötesinde iletir. Sonra Meclis bu mesajı insan diline çevirir ve hepsi bir olarak elçi aracılığıyla, bu yüce Sese, Vahyin Sesine araç olan kişi aracılığıyla konuşur.

Bu Sesin kelimeleri kaydedilip sonrasında yazıya döküldü ve artık Yeni Mesajın yazılı ve sesli kayıtlarına ulaşmak mümkündür. Bu şekilde Tanrı’nın özgün Mesajının saflığı korunmuş ve dünyadaki herkesin erişimine sunulmuştur.

Elçi Tanrı’dan gelen yeni mesajı dünyaya getirmek için uzun ve zorlu bir yolu yürüdü. Vahiy süreci 1982 yılında başladı ve halen devam ediyor.

Şimdi Elçi, otuz yıllık bu sözlü vahyi nihai ve bütünsel bir yazı formatında toplamakla uğraşıyor. Yeni Mesaj nihai olarak altı ciltten daha fazla olacak. Her bir cilt iki veya daha çok kitap içerecek, her kitap da bölümlerden ve dizelerden oluşacak. Yani Yeni Mesaj > Cilt > Kitap > Bölüm > Dize şeklinde yapılandırılmış olacak.

Tanrı Yeniden Konuştu, Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajın birinci cildinin birinci kitabıdır. Yani bu metin Tanrı’nın Yeni Mesajının açılış kelimelerini içeriyor ve Yeni Vahyin büyümekte olan kütüphanesinin ilk kitabını oluşturuyor.

Tanrı Yeniden Konuştu, Elçi tarafından bu kitapta toplanmış 14 ayrı vahiyden oluşuyor. Okuyucunun buradan anlaması gereken şey bu kitabın sıralı bir şekilde sunulmuş bölümlerden oluşmadığı, aksine farklı zaman ve yerlerde sözlü olarak iletilmiş vahiylerin bir toplamı olduğudur.

Bu sözlü mesajı yazı formuna getirmek için Elçi bazı küçük metin ve dilbilgisi düzeltmeleri yaptı. Bunu, mesajı İngilizcenin dil bilgisi kurallarına uygun hale getirerek okuyucu tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak üzere ondan Melekler Meclisi istedi.

Bazı durumlarda elçi, özgün Vahiy içinde yer almayan bir kelimeyi metnin içine yerleştirdi. Bu kelimeler [parantez] içinde yer almaktadır. Bu parantez içindeki ilaveleri elçinin doğrudan yaptığı, sözlü iletişimdeki belirsizliklerin kafa karışıklığına veya metnin yanlış yorumlanmasına neden olmaması için metnin içine kendisi tarafından yerleştirilen açıklamalar olarak kabul edin.

Bazı durumlarda elçi metnin okunabilirliğini kolaylaştırmak için bir kelimeyi kaldırdı. Bu genellikle metni tuhaf veya dilbilgisi açısından hatalı hale getiren durumlarda (ve, ama gibi) belli bağlaçlar için yapıldı.

Bu küçük değişiklikler sadece elçi tarafından ve sadece özgün sözlü mesajı mümkün olan en açık haliyle iletmek için yapıldı. Mesajın özgün anlamı veya niyeti hiçbir şekilde değiştirilmedi.
Bu kitabın metni elçi tarafından dizeler şeklinde düzenlendi. Her bir dize Kaynak tarafından iletilmiş olan ayrı bir başlık veya mesajın, yaklaşık başlangıcı ve sonunu işaret etmektedir.

Metnin dizeler şeklindeki yapısı okuyucunun içeriğin zenginliğine ve farklı konular içeren uzun paragraflar halindeki metinlerde kaybolabilecek ince mesajlara ulaşmasını sağlamaktadır. Bu şekilde Kaynak tarafından iletilen her konu ve fikir tek başına durarak sayfadan okuyucuya doğrudan ulaşmaktadır. Elçi metnin dizeler halinde yapılandırılmasının, yeni mesajın özgün sözlü vahiylerini ifade etmenin en etkili ve aslına sadık yöntemi olduğuna karar vermiştir.

Bu metin Elçinin özgün isteği ve niyetine uygun olarak derlenmiştir. Biz burada Elçinin kendi zamanında, kendi elleriyle yapmış olduğu derleme sürecine tanıklık etme ayrıcalığına sahip oluyoruz. Bu da elçileri tarafından yazı biçimine dönüştürülmediği için özgün Vahiylerin zaman içinde değişime ve bozulmaya açık hale gelmesine neden olan eski büyük geleneklerin gerçeğine ters düşmektedir.

Elçi burada yeni mesaj metinlerinin saflığını mühürleyerek size, dünyaya ve gelecekteki tüm insanlara vermektedir. Bu kitap ister şimdi açılsın, ister bundan beş yüz yıl sonra, Tanrı’nın özgün mesajı bu sayfalardan tıpkı konuşulduğu gün kadar aynı samimiyetle, saflık ve güçle konuşacaktır.

Tanrı Yeniden Konuştu, Tanrı’dan insanlığa canlı bir iletişimin başlangıcıdır. Bu kitabın bölümleri bu mesajın içindeki nefesler gibidir. Burada Tanrı insanlığa sesleniyor; dünyadaki her ulusa, kültüre ve dini topluluğa sesleniyor, hükümet ve din kurumlarına sesleniyor, içsel acı ve fiziksel yoksunluğun en derin olduğu, en karanlık yerlere sesleniyor, insanlığın manevi gücünü ortaya çıkmaya, insanlığı önümüzdeki büyük değişimlere hazırlanmak üzere birleşmeye ve yeterince işbirliği yapmaya davet ediyor.

Tanrı’dan Gelen Yeni Mesajı şanslı bir şekilde siz buldunuz veya o sizi buldu. Durumun bu olması tesadüf değildir. Tanrı şimdi dünyaya sesleniyor ve bu çağrı sizin için.

Artık hayatınızın ve dünyada şu andaki varlığınızın gizeminde bir sonraki bölüm açılıyor. Kapı önünüzde açılıyor. Başlamak için sadece girmeniz gerekiyor.

Vahyin derinliklerine girdikçe hayatınızdaki etkisi büyüyerek hayatınıza daha büyük bir açıklık deneyimi, içsel kesinlik getirerek hayatınızın gerçek yönünü belirleyecek. Zaman içinde, kendinize karşı olan şüpheleriniz, içsel çatışmalarınız ve geçmişin sınırlamalarından giderek özgür kaldıkça sorularınız yanıtlanacak. Bu, Cennetin Gücünün, size doğrudan konuşarak zaten alın yazınız olan daha yüce bir hayatı gözlerinizin önüne sermesidir.

New Knowledge Library