Kadının Çağı


İngilizce konuşulan orjininal vahyi dinleyin:

İndirin (indirmek için sağa tıklayın)

Marshall Vian Summers’a
14 Kasım, 2007’de
Boulder, Colorado’da
Vahiy edildiği şekilde

Bu kayıt hakkında


Bu ses kaydında duyduğunuz Melekler Meclisinin Marshall Vian Summers vasıtasıyla konuşmasıdır.

Burada, kelimelerin ötesinde var olan, Tanrı’nın orjinal iletişimi, dünyayı gözeten Melekler Meclisi tarafından insan diline ve anlayışına çevrilmiştir. Melekler Meclisi daha sonra Tanrı’nın mesajını Elçi aracılığıyla iletir.

Bu harikulade süreçte Vahyin Sesi tekrar konuşuyor. Kelime ve Ses dünyada. Tarihte ilk kez sizin ve dünyanın tecrübe edebilmesi için sözlü vahyin özgün kayıtları mevcut.

Vahiy armağanını alanlardan olasınız ve O’nun benzersiz Mesajı’nı kendinize ve hayatınıza kabul edecek kadar açık olasınız.
Okuyucuya not:
Bu çeviri, orijinal İngilizce metni çevirmek için gönüllü olan Yeni Mesaj öğrencileri tarafından Derneğe sağlanmıştır. Bu çeviriyi, insanların bu yeni formda kendi dillerinde bir araya getirme şansı bulabilmeleri için bu ilk haliyle dünyaya sunuyoruz.

Allah’ın Dünyaya Yeni Mesajı bulunmaktadır. Bu şeylerden birisi kadın liderlerin ortaya çıkma çağrısıdır ve bu özellikle din ve maneviyat alanındadır. O, bu büyük roller ve sorumluluklar için çağrılacak bazı kadınlar için artık zamanı gelmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde ve farklı dini geleneklerde bu önemlidir. Buna izin verilmelidir.

Bu belki de, Evrende gelişmiş ülkeleri göz önünde bulundurmanız ilginç olacaktır. Bu yaşadığınız büyük toplum içinde, zeki yaşamın gelişmiş ülkelerinde, kadın ve erkek arasında bir ayrım olduğu durumlarda, ya da bu özellikle ırklarda erkek ve kadın olarak, ırklarda doğada çift cinsiyetli değildir, kadına genellikle vicdan ve maneviyat konularında öncelik verilir.

Bu bir ilerlemeyi ve pratik bir aklı da temsil eder. Bu kapsamda aslında liderler için sağlayıcılar esas olmalı ve geliştirici olmalıdır. Dini lider olmanın rolü ne olursa olsun bir bağlamda, resmi bir gelenek içinde olup olmadığını, liderlik hiyerarşisi içinde olup olmadığını veya çok daha gayri resmi olup olmadığını, daha küçük gruplarla uğraşanların- bütün durumlarda bir rolle öncelikle odaklanma sağlanması ve sürdürülmesine bağlıdır.

Din alanında yaratıcı olmak sadece kendine mal etmektir. İnsanların pratik ihtiyaçlarını karşılamak ve hatta burada, değişen koşullara bir dini öğretiyi uyarlamak büyük bir dikkatle yapılmalıdır. İnsanlara tercihlerini, arzularını ve kişisel çıkarlarını ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirmek için verilmiştir. Aslında din alanında yaratıcılık son derece tehlikelidir.

Ama dinin kendisi, bağlamında her ne varsa, değiştirmek ve gelişmek zorundadır. İnsanlara hizmet etmek için büyük bir kapasiteye sahip olmalıdır. Kişisel yaşamlarında bir değişim geçirmekte olanların ve aynı zamanda ülkelerin ve toplumlar düzeyinde değişmek gibi. Gerçekten de, hatta Değişimin Büyük Dalgaları karşısında, dünyaya gelmekte olan çevre koşulları değişimiyle, dinde de uyum ve değişim zorunlu olacaktır.

Sağladığı, ruhani bir nitelik kadar maddi bir nitelik değildir. Tüm insanlar için mümkün olan, büyük toplum içinde diğer ırklarla daha derin bir deneyim ve tanıma alanıdır. Tanrı tüm yaşamların içinde daha derin bir zihin yerleştirmiştir. Yeni Mesaj içinde buna Bilgi denir.

Açıkçası, birçok toplumda kadınların, büyük rolleri olmuştur, ama hala önemli dirençle bazı geleneklerde hiç izin verilmez. Kadınların doğal gücüyle ve bu konuda hizmet edebilecek doğal kapasitesini daha büyük bir tanınması olmalıdır. Hatta mevcut geleneklerde kadınlar, tanınan liderler olarak hizmet edemeyebilirler. Ama çoğu durumda dini organizasyon ve geleneklerin kendi omurgası vardır.

Erkekler doğal yetenekleri varsayımıyla, tehdit edilmemelidir. Erkekler, dini liderler olmaya devam ederken kadınlar için fırsat büyük ölçüde genişletilmelidir. Bir birey için, bu durumda bir kadın derin zihini öğrenerek ve yanıtlayıp uygun sorumlu bir yönde becerilerini geliştirmelidir.

Değiştirmeden veya kendisi için yeniden tanımla veya diğerleri için beklentileriyle, sonra da bu olgunluk ve bu sorumluluğu kazanır.

Dini lider olarak büyük ve daha doğal rolü kabul edilebilir.

Açıkçası, geçmiş yüzyıla bakarsanız, dünyanın birçok yerinde, toplumların tüm evrimlerini görebilirsiniz. Öne çıkan rolleri kadınların yükselişi daha önce sadece erkekler tarafından kabul edildi. Bu doğal evrime devam edilmelidir. Şimdi kadın devlet başkanları vardır. Ama yine de çok, pek çok gelenek ve pek çok kültürde dini liderler olmaları engellenir.

Onlar bir ulusun başkanı olabilir, ancak birçok durumda bir rahip veya bir haham ya da bir imam, olamazlar.

Insanlık Evrende gelişmiş ırklardan öğrenebilseydi bunun bir hata olduğunu görecekti. Bu varlıklar diğer ırklardan , onları Büyük Toplum ortamında işleyen yaşam becerileri, doğası gereği olan son derece rekabetçi ve karmaşık yerli bilge olarak yetiştirmek için öğrenmek zorunda olduklarını görecekti.

Bu örneklerden ders öğrenilmiş olsaydı, o zaman burada söylenen bilgeliğin hikmetini görülecekti.

Birçok gelişmiş toplumlarda, sözünü ettiğimiz gibi, kadınların rahipler vardır; Onların dini otoriteleri vardır. Bu durumda, çok farklı ırklarda kadının tanınması ruh yönünde daha açık olarak kabul edilmektedir. Erkeklerde genel olarak çoğu durumda, erkek fiziksel veya pratik önlemler daha yetkindir.

Bu sadece bir insan fenomeni ya da yalnız bu dünya içinde tarihsel bir emsal değildir. Bu Evrendeki gerçekliktir. Bazı gelişmiş ırklarda,erkek ve kadın becerilerine erişmek için tek bir varlık halinde yaratılışlarıyla bu yönlerini sağlayabilir. Ama bu insanlığın bir gerçekliği değildir, ne de gereksinimi vardır. Erkek ve kadın, eril ve dişil, bu büyük varlıklar ve niteliklere sahip olarak yetiştirilmelidir.

Bu nedenle, sadece siyasi şöhret pozisyonlarına, sadece iş ya da ticari işlerde liderlik pozisyonları için değil, ama gerçekten din ve maneviyat aleminde kadının yükselişine kadın çağı denebilir.

Kadınlar büyük güce sahip iken, onların aynı zamanda insan ailesi içinde zayıflıkları ve yükümlülükleri vardır. Onlar iknaya çok yatkındır. Onlar sosyal uyum ve kabul ediş etkilerine çok yatkındır. Onlar anlaşmazlık ve onaylanmamaya karşı zorluklara çok yatkındır. Öfkeleri ve sorunları son derece küçük ve önemsiz konular üzerinde olabilir.

Ama bütün buna rağmen, onlar doğal bir yeteneğin, yankılanması, bakımı, devam ettirerek ve koruyarak, hayata daha fazla kaynak sağlamak zorundadır. Bu doğada olmayan bir malzemedir.

Tüm insanların maddi ve ruhsal ihtiyaçları vardır. Manevi ihtiyaçlar maddi ihtiyaçlar tarafından karşılanamaz. Maddi ihtiyaçlar karşılanıncaya kadar, manevi ihtiyaçlar çoğu kişi tarafından ciddiyetle göz önünde bulundurulmaz. Ama onlar farklı, görüyorsunuz. Bir kez gıda, su, barınma, güvenlik ve benzeri hayatın belirli fiziksel koşulların bulunmasından sonra, daha büyük ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya başlar. Bunlar, doğada belki de psikolojik ve duygusal olarak, ancak daha derin ruhsal ihtiyaçlarına psikolojik ihtiyaçlarına köprüdür.

Sonuçta, tüm insanlar içinde en büyük manevi ihtiyacı aynıdır ve dünyaya gelmesinin özel misyonunu bulmak ve yerine getirmektir. Bu kültürünüz, dininiz, aileniz, koşullarınız, ekonomik durumunuz v.b ne olursa olsun gerçekliktir. Ancak ciddiyet ve sorumlulukla göz önünde bulundurmak için, belirli materyal ihtiyaçlarının karşılanmalıdır. Bu ilk gerekliliktir.

Çeviri devam etmektedir.