Category Archives: God Has Spoken Again

4. Gud har talat på nytt

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 24 februari 2011
i Boulder, Colorado

Gud har talat på nytt.

Gud har talat på nytt därför att världen står inför sina största prövningar, sina svåraste utmaningar.

Den mänskliga familjen har skapat en miljökatastrof som har förmågan att undergräva dess civilisation–en katastrof av flera faktorer; en katastrof som kommer att förändra er miljö, uttömma era jordar, uttorka era floder; en katastrof som kommer att sätta stopp för er tillväxt och expansion; en katastrof som är produkten av årtionden och århundradens missbruk av världen, utan någon tanke på morgondagen, som om världen vore en oändlig rikedom som kan utnyttjas gränslöst.

Och världens religioner, vilka alla initierades av Gud, strider mot varandra–ibland våldsamt, ofta intensivt–strider de mot varandra, kämpandes för företräde och erkännande, och i många fall påstår de vara den bästa eller till och med den enda sanna manifestationen av Guds Uppenbarelse–den enda sanna vägen som måste följas.

Gud har talat på nytt därför att mänskligheten har plundrat världen och står nu inför en besvärlig situation som kan leda till stor berövelse och konflikt.
Gud har talat på nytt därför att religion har misslyckats med att finna sin enighet, utom bland ytterst få individer och organisationer.

Religion har misslyckats med att överbrygga de stamidentiteter hos människor som behövde överbryggas i tillräcklig mån för ett världssamhälle att etableras–för att överskrida ens omedelbara grupp, ens regionala identitet, ens unika seder och kultur, för att bli en del av ett världssamhälle.

Detta är evolution för mänskligheten, en evolution som leder till en stor mångfald av kulturella uttryck, men som gör det möjligt för människor att leva och kommunicera och dela sina skapelser med varandra.

Gud har talat på nytt även om det finns många som säger att detta inte är möjligt, att den senaste profeten hade det stora och sista budskapet till världen. Men vem kan säga detta? Inte ens Guds Budbärare kan göra sådana påståenden.

Ty Gud kommunicerar när Gud önskar och begränsas inte av mänskliga idéer eller trosuppfattningar. Vilken arrogans att tro att Skaparen av alla universa kommer att hindras av mänskliga antaganden och mänskliga tillrättavisningar.

Det är därför som Gud har talat på nytt, ty stor korrektion måste komma till er förståelse av den Gudomliga närvaron och kraften i ert liv, i världen och bortom världen inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.

Mänskligheten står vid rymdens tröskel, vid tröskeln av att möta ett Större Samfund av liv–ett Större Samfund som är mycket mer invecklat, krävande och utmanande än något som den mänskliga familjen någonsin har stött på.

Det är som om mänskligheten vore en ungdom som träder in i en vuxenvärld, naturligtvis full av antaganden och självtillräcklighet, men omedveten och farligt naiv gällande vuxenvärldens verkligheter och svårigheter.

Världens religioner, vilka gavs för att bygga mänsklig civilisation, var inte avsedda att förbereda mänskligheten för det Större Samfundet. Det var inte deras syfte eller funktion, förstår ni.

Men nu har evolutionens framgång och process fört mänskligheten till denna stora tröskel. Mänskligheten som nu lever i en värld av minskande resurser måste möta verkligheten, svårigheten och den stora möjligheten med att ställas inför ett Större Samfund av intelligent liv.
Bortom era rädslor, bortom er ångest, bortom ert undvikande och er förnekelse, har ni möjlighet att se att de Stora Vågorna av förändring som kommer till världen och mänsklighetens möte med ett universum av intelligent liv är de två största händelser, de två största drivfjädrar som kommer att leda mänskligheten till att slutligen etablera en fungerande och rättvis världsordning, en världsstabilitet som aldrig tidigare har uppnåtts.

Denna stabilitet kan inte vara under en förtryckande regering för då kommer den inte att lyckas. Det är nu nödvändigheten som ger upphov till den, ty nationer som konkurrerar och strider med varandra kommer endast att utarma världen ytterligare och fortare. Och med ett föränderligt klimat och en föränderlig miljö, kommer nationer att behöva samarbeta om de ska överleva och försörja sitt folk.

Det är livet på en sådan enkel, grundläggande nivå; obegripligt för det moderna sinnet som tänker på sina önskningar och sina rädslor, sina fantasier och sina skapelser med sådan tvångsmässig överdrift att det inte kan se livets verkliga förhållanden.

Förstör er miljö och den kommer att underminera er. Den kommer att motarbeta er. Strid med varandra, och det kommer att leda till oupphörligt krig. Gamla missnöjen kommer att återväckas, och nya kommer att etableras.

Världen behöver en ny Uppenbarelse. Ty Kristendomen kan inte rädda världen. Islam kan inte rädda världen. Buddhismen och Hinduismen kan inte rädda världen. Och Judendomen var aldrig avsedd att rädda världen.

Nu när det finns ett världssamhälle med stort ömsesidigt beroende, stor bräcklighet och stor sårbarhet, både för intern kollaps och extern konkurrens och intervention, är tiden inne för mänskligheten att växa upp. Det är dags för en sinnesförändring, för människor av alla nationer–en redogörelse av situationens verklighet, en förståelse av de Stora Vågorna av förändring och deras förmåga att påverka och underminera en stabil värld.

Tiden är inne för Gud att tala på nytt. Gud vet naturligtvis om detta, även om få personer igenkänner det.

Många människor väntar på uppfyllelsen av sina äldre profetior–Imamens, Maitreyans eller Jesu återkomst. Men de kommer inte att återvända, förstår ni. Och de som kommer för att göra anspråk på dessa titlar och dessa identiteter kommer inte att vara de andligt upplysta eller de andligt begåvade, utan de från det Större Samfundet som är här för att utnyttja mänskligt oförstånd och mänskliga förväntningar.

Gud har talat på nytt. Om ni uppriktigt kunde inse behovet av detta–behovet av detta i ert liv, i ert samhälle, i er familj, i er nation och mellan era nationer–då skulle ni kunna se att en Ny Uppenbarelse behövs och att ni faktiskt lever i en tid av Uppenbarelse.

Men här måste ni vara mycket klarsynt, ty Gud ger er inte en ny superhjälte att tro på. Gud ger er inte en omfattande doktrin att hålla er till under hot om straff om ni skulle misslyckas. Gud begär inte att ni ska tro på en lärare. Gud begär inte att ni ska ha en teologi eller en filosofi.
Gud medför istället kraften av Kunskap till individen och tillsammans med denna kraft, ansvar och tjänande av världen. Gud kommer inte att ge mänskligheten en ny idé som den kommer att slåss över och avvisa. Gud kommer att ge er något mer fundamentalt, något man i själva verket endast kan ge till ett världssamhälle som står inför stor fara och omstörtning.

Detta är en mer avancerad Uppenbarelse–den ges nu inte i form av enkla berättelser eller anekdoter, den ges inte i form av admonitioner, den beskrivs inte genom enkla andliga illustrationer, den ges inte inom mystiska identiteter med löfte om upplysning, utan ges för att föra individen till ett tillstånd av insikt och en känsla av ansvar, inte endast gentemot en själv, utan för att rädda själva den mänskliga civilisationen.

Folk kommer inte att förstå detta först eftersom de inte ser den stora faran för mänskligheten. De tror att livet kommer att vara som det har varit förut, möjligen mer problematiskt, svårare, mer osäkert. De inser inte att de lever i en ny värld–en värld som oförmärkt har förändrats, en värld som inte kommer att vara densamma som den värld de växte upp i, deras föräldrars eller förfäders värld. De kommer inse att utan vägledningen från Kunskap inom dem, är de vilse i denna värld–denna värld som kommer att bli alltmer upprörande och alltmer osäker.

Förr eller senare kommer ni inte längre att kunna undfly detta. Ni kan inte leva i ett fantasitillstånd eller i ett tillstånd av förnekelse, projicerandes er kritik och er fientlighet på era föräldrar eller er kultur eller organisationer eller regeringar.

En redogörelse måste inträffa, förstår ni, och ju förr denna redogörelse sker för individen, desto snarare kan han eller hon börja utvärdera sitt liv.

Men det som kommer att vägleda mänskligheten är det som påverkar och avgör era beslut. Vare sig ni är ledaren av en nation eller en fattig person som lever utanför staden, är det vad som påverkar era beslut och vad ni kan höra och se inom er själv och andra som kommer att göra hela skillnaden i vad ni väljer att göra då ni står inför de Stora Vågorna av förändring, och den grad av vishet ni kan medföra till era egna omständigheter, hur svåra de än må vara.

Gud ger mänskligheten något som mänskligheten inte ens är medveten om att den behöver–det enda nyckelelementet, den bit som saknas, delen som endast Gud kan tillhandahålla. Utan detta, kommer er teknologi inte att rädda er. Er påhittighet kommer inte att rädda er. Tur kommer inte att rädda er. Förnekelse eller undvikande kommer inte att rädda er. Att försjunka i era hobbies och förströelser kommer inte att rädda er. Det är därför som Gud har talat på nytt.

Budskapet är ärligt. Det är så ärligt att folk kommer att fly från det. Det är så ärligt, måhända kan det först förvirra personen som mottar det. Det är såpass ärligt eftersom det ber er att vara såpass ärliga.

Det ber er att vara vad Gud skapade inom er och att behärska den del av er själv som är en produkt av att leva i världen–en stor begäran, men en rättvis begäran om ni ska kunna möta en värld i nedgång och möta verkligheterna av det Större Samfundet, där barnslighet och dumhet kommer att vara till skada för er och göra er svaga.

Världen har förändrats. Guds stora Uppenbarelser måste nu skänkas nästa fas av deras uttryck–inte för att ersätta dem men för att upplyfta dem, för att rena dem och för att harmonisera dem med varandra. De är alla stigar till Kunskap, förstår ni. Det är vad de egentligen är.

De har förvandlats till andra saker av regeringar, av individer och institutioner, och av nationer som söker makt och dominans. De har sammansmält med kultur, seder och lokala uppfattningar så till den grad att deras essentiella betoning och syfte kan vara svåra att urskilja.

Syftet med det här är att föra tillbaka människor till andlighetens innersta natur, vilken är kraften och närvaron av Kunskap i individen, kraften och närvaron av Kunskap–denna större intelligens som Gud har givit varje person, som verkar genom grupper och nationer av människor, som stödjer frihet och förlåtelse, igenkännande, kommunikation, arbete, ansträngning och ansvar.

Detta är inte bara ett val nu, ty den värld som ni står inför kommer att vara mycket svårare och mer krävande. De beslut ni kommer att behöva fatta kommer att vara mycket betydelsefulla för er och för andra.

Ni kan inte vara oseriösa då ni inför de Stora Vågorna av förändring. Ni står vid det Större Samfundets tröskel. Endast Gud kan förbereda er för dessa två stora realiteter. Och Gud ger er de essentiella komponenterna av denna förberedelse.

Gud ger världen vad världen behöver, men människorna kan inte se det. Det vill ha en krigsledare. De vill ha en militär makt. De vill ha en Barabas, inte en Jesus. De vill ha jordarnas herre, inte Himlarnas herre. De vill ha materiell makt. De vill ha materiella lösningar. De vill få sina problem lösta åt dem. De vill lämna ifrån sig tyglarna istället för att erhålla ansvarets gåva.
Det Nya Budskapets mirakel är alla Uppenbarelsers mirakel. Det är miraklet av personlig uppenbarelse. Det är miraklet av personlig återlösning. Det är miraklet av personligt och individuellt ansvar och bidrag till samhället och till andra. Det är givandets mirakel. Det är förlåtelsens mirakel. Det är miraklet av samförstånd med en annan på en djupare nivå, bortom intellektets sfär och räckvidd. Det är miraklet av er sanna verklighet som uttrycker sig i en svår och tillfällig värld.

Vad era beslut kommer att baseras på kommer att göra hela skillnaden i att bestämma utfallet. Gud har givit er rösten och samvetet för att vägleda er, men det är inte er röst eller ert samvete. Det är en del av en större Röst och ett större samvete.

Gud härskar inte över världen, Gud styr inte vädret. Gud är inte källan till katastrofer och förödelser, orkaner och jordbävningar och översvämningar. Detta är endast naturens funktioner.
Gud har sänt in er i denna svåra och oförutsägbara värld, hur vacker den än må vara, för att återta kraften av Kunskap och med denna kraft vägledas att ge det som ni är skräddarsydda för att ge, särskilt där ert bidrag kan ha störst effekt.

Allt detta överskrider givetvis det mänskliga intellektets realitet, ty ni kommer aldrig att förstå hur Skapelsen och Himlen fungerar. De sträcker sig långt utöver det fysiska universum, som enbart det är så ofantligt att ingen ras någonsin har kunnat begripa dess helhet eller dess fulla betydelse.

Här förenas det praktiska och det mystiska. Här upprättar det inre och det yttre sin essentiella förbindelse. Här styrs sinnet av en större intelligens så att intellektets enorma förmågor kan användas och tillämpas klokt. Här tar folk ansvar inte bara för att reda ut och stabilisera sina egna angelägenheter, men också för att se vad de måste göra för att bistå människofamiljen varhelst deras gåvor kan ges.

Ni kommer att behöva se mycket medlidsamt på världen i framtiden. Ni kommer att se mycket misslyckande och förluster. Ni kommer att se en hel del dumheter och till och med mänsklighetens ständiga omåttligheter bli alltmer extrema.

Ni kommer att behöva förlåta och se på världen med medlidande. Ni kan inte helt frånskilja er den, ty ni är förbundna till den, ni är hitsända för att tjäna den och ert syfte och öde är kopplade till den.

Målet är inte [inre] frid. Målet är bidragande. Också de största helgonen har behövt inse detta och sändas ut i världen för att undervisa och predika och bidra varhelst de kan.
Era gärningar i världen, eller till och med era andliga gärningar, är alla ämnade att användas i syfte att tjäna, att lindra bördan för de i er omgivning, att uppmuntra människor att återvända till den kraft och den närvaro som är deras källa och deras förbindelse med det Gudomliga–med hjälp av vilka trosuppfattningar eller symboler eller bilder eller personligheter som än inspirerar dem mest.

Det som är grundläggande och viktigt är strävan och insikten att ni lever med två sinnen–det världsliga sinnet och Kunskapens djupare sinne. Detta är för alla, inte bara för en stam, en grupp eller en tidpunkt i historien eller för att möta en stor episod i den långa berättelsen om mänsklighetens närvaro i denna värld.

Gud har nu talat på nytt om större ting–frågor bortom det alldagliga och frågor som är extremt alldagliga och viktiga. Gud har talat om det Större Samfundet, de Stora Vågorna av förändring, meningen av er inre realitet och den essentiella strävan att återta er förbindelse med Kunskap, som är här för att vägleda er, skydda er och leda er till era större gärningar i livet.
Detta är ett enormt genombrott för individen. Och det kommer att vara individer som kommer att spela den avgörande rollen i att bestämma mänsklighetens öde och framtid. Vad deras beslut baseras på–huruvida det kommer att vara ambition, trosuppfattningar, rädsla, högmod och deras tidigare förståelse eller den större inspiration som endast Kunskap kan tillhandahålla–kommer att bestämma utfallet i varje situation.

Gud har talat på nytt. Ni måste komma till Uppenbarelsen för att se. Var inte oförståndiga och stå vid sidan om och försök döma den eller förstå den, ty ni kommer inte att förstå den. Och att döma den är enbart att uppvisa ert oförstånd och er brist på ärlighet.

Detta är en stor tid av Uppenbarelse. Det är en stor tid av förberedelse för framtiden. Det är en stor tid för er att stabilisera och harmonisera ert liv och förbereda er för att leva i en ny värld, en krävande värld, men också en återlösande värld om mänskligheten väljer att följa det som Gud har tillhandahållit.

3. Engagemanget

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 16 april 2011
i Boulder, Colorado

Idag skall vi tala om Gud, den Högre Auktoriteten.

Den Högre Auktoriteten talar till er nu, den talar genom Änglanärvaron. Den talar till en del av er som är själva centret och ursprunget av ert Väsen. Den talar bortom er sociala konditionering, bortom era idéer och trosuppfattningar och idéerna och trosuppfattningarna av er kultur och till och med er religion.

Den Högre Auktoriteten har ett Budskap för världen och för varje person i världen. Budskapet är mer än en idé. Det är till och med mer än en uppsättning idéer. Det är en kallelse och en bekräftelse, som kallar er att svara och bekräftar att det finns en djupare natur inom er och inom all världens folk. Bekräftelsen är en vändpunkt i er förmåga att svara.
Kraften och Närvaron presiderar över det fysiska universum, ett universum mycket större och expansivare än vad ni kan föreställa er och till och med bortom det fysiska universum till själva Skapelsens större sfärar.

Likväl talar den Högre Auktoriteten till er i ert privataste ställe, centret av ert Väsen, djupt under ytan av ert sinne.

Detta är er största relation. Det är källan till mening och syfte i alla era relationer med människor, med platser och till och med med saker.

Ni behöver denna Högre Auktoritet nu för att tala till er djupare del, för att bekanta er med er djupare del och för att förbereda er på att leva i en ny värld och på att möta ett universum av intelligent liv, som är det Större Samfundet av liv. Ni är omedveten om dessa ting, men de är en del av er.

Måhända har ni erfarit er djupare natur i stunder av klarhet, stunder av förutseende och till och med stunder av besvikelse då ni var i stånd att höra bortom era begär och era rädslor och andras begär och rädslor.

Den Höge Auktoriteten kallar på er, genom ert medvetandes uråldriga korridorer kallar den på er, bortom era trosuppfattningar och era upptagna tankar kallar den på er.
Ty Gud har talat på nytt och ordet och Ljudet är i världen. Det är en djupare kommunikation, mycket djupare och mer grundläggande än vad intellektet kan begripa.

Den talar om ett större syfte och ett större ansvar och en större association, både inom denna värld och bortom. Genom denna association blir ni en brygga, en brygga till världen, en brygga till ert Ursprungliga Hem från vilket ni har kommit och till vilket ni kommer att återvända.
Människor vill ha många saker. De har stora rädslor–rädslan för att förlora, rädslan för att inte ha, rädslan för försakelse, rädslan för förtryck, rädslan för smärta och lidande och dödens smärta.

Men den Högre Auktoriteten talar bortom alla dessa saker. Det är Skaparen som talar till Skapelsen.

Skapelsen inom er är det djupare sinnet Vi kallar Kunskap. Det är den permanenta delen av er. Det är den del av er som fanns före detta liv och som kommer att finnas efter detta liv, resande igenom Separationens sfärar, väglett endast av Röstens makt.

Människor vill ha många saker. De har stora rädslor. Många människor har fasta övertygelser. Men den Högre Auktoriteten talar bortom dessa saker till alla som kan se och höra och som kan svara på en djupare nivå.

Ni kan inte utvärdera detta. Det är större än ert sinne. Ni kan inte debattera detta, ty det är bortom era förmågor.

Det är mystiskt därför att det är genomgripande. Dess ursprung är bortom denna värld och alla världar, så ni kan inte föreställa er det.

Men upplevelsen är så djup att den kan omdirigera ert livs riktning och väcka er från er separationsdröm, kalla er ut ur era upptagenheter och era associationer och allt så att ni må höra den ursprungliga Rösten. så uråldrig att den talar om ett liv bortom er räkning, men ett liv som är ert liv.

Gud vet vad som kommer över horisonten. Gud vet varför ni är här. Gud har sänt hit er för ett syfte. Era planer och mål inbegriper sällan detta.

Det är något större. Det är något enklare och mindre storartat. Det är något essentiellt för ert Väsen och för er natur och för er design.

Det är den mest primära relation som ni har, den djupaste kärleken, den största samhörigheten. Det förenar er med er själv och ställer ert liv i centrum.

Den kallar er ut ur situationer som är skadliga eller är löfteslösa för er, kallar er till ett större deltagande i världen, vägledd av den mystiska Ursprungliga Rösten, en Röst olik allt ni någonsin har hört, djupare än något ni någonsin har känt, djupare än något ni kan se eller ta i.
Människor vill ha många saker. De drivs av stark rädsla. Till och med deras nöjen är fulla av rädsla och oro.

Men den Ursprungliga Rösten är bortom rädsla, och när ni svarar, är även ni bortom rädsla.
Vem kan säga vad detta är? Vem kan utvärdera detta?

Var inte dum och tänk ur produktivitetssynpunkt. Var inte analytisk. Ty detta sker på en djupare och grundligare nivå.

Skygga inte för detta. Ty detta är ert liv, ert syfte och er kallelse.

Närvaron och Välviljan är med er, men ni vänder er blick mot andra saker. Ert sinne är annorstädes. Det som återlöser er och återställer er är med er nu, Men ni tittar åt andra hållet.

Uppenbarelsen är i världen. Gud har kommit på nytt med ett Större Budskap för mänskligheten och en förberedelse för en svår och riskfylld framtid för den mänskliga familjen.

Vad är detta? Vad betyder det? Varför händer det? Hur förbereder ni er?

Endast Uppenbarelsen kan svara på dessa frågor. Om ni frånvänder er kan ni inte svara på dessa frågor.

Människor vill ha många saker. De är väldigt distraherade. De är mycket upptagna, men de vet inte var de är eller vad de gör. Deras mål är huvudsakligen samhällets mål. De vet inte vart de är på väg i livet eller varför de är här eller vem som sände dem och vad som kommer att återställa dem och förverkliga dem och ge deras liv syfte och riktning.

Den Ursprungliga Rösten talar till er nu. Och ni kommer att höra den Ursprungliga Rösten svara inom er, ty er förbindelse är mycket djup. Den är lik de floder som flyter under jorden, under öknen, underjordsfloder av de renaste vattnen men vilka inte kan ses från ytan och vilka inte kan finnas utom med andra medel.

Medan ni lever ert liv på ytan, är ni djupt inom er förbundna med det Gudomliga. Och denna förbindelse upplevs genom kallelsen och svaret, genom att följa en djupare Röst och en större riktning.

Människor frågar Varför? Varför händer detta? De måste stanna upp och lyssna och lära sig att lyssna för att föra sin uppmärksamhet helt och hållet till denna stund så de kan höra och känna och se att Uppenbarelsen berör dem inombords.

Så Uppenbarelsen berör, Uppenbarelsen inom varje person. Det är såhär Gud talar till världen I Uppenbarelsens tidevarv. Detta är förhållande på den djupaste och mest betydelsefulla nivån.

Ni kan inte bryta med Gud, ty Gud följer er överallt. Gud är med er i varje ögonblick,
I varje aktivitet som ni företar er.

Endast i era tankar kan ni vara skild, associera er med andra saker. Identifiera er med andra saker. Men den Ursprungliga Rösten är inom er, den kallar er att svara, vägleder er, håller er tillbaka.

För att förstå era djupare föraningar och ert hjärtas uppmaningar, måste ni börja lyssna. Lyssna inom er. Lyssna på världen utan att döma. Lyssna efter tecknen på vad som stundar. Lyssna efter hur ni måste svara. Lyssna efter vem ni ska vara med och vem ni inte ska vara med.
Här följer ni inte rädsla. Här finns ingen fördömelse. Här finns en större urskillningsförmåga och ett större igenkännande.

Gud har nedlagt Kunskap inom er för att vägleda er och för att skydda er och leda er till ett större liv och deltagande i världen. Den lever bortom intellektets sfär och räckvidd. Det sker på en djupare nivå.

När ni väl börjar uppleva detta, börjar ni erhålla en större omdömesförmåga. Ni blir försiktiga gällande vad ni gör och vem ni associerar med. Ni lyssnar djupt på andra för att se om ni bör delta med dem och vad de kommunicerar till er.

Människor tror många saker, men de vet mycket lite. De lever på sinnets yta, som är turbulent och kaotiskt och styrs av världens vindar och passioner.

Deras trosuppfattningar är en ersättning för de djupare förhållandena. Deras upptagenheter är ett undvikande av det större engagemang som de är ödesbestämda att ha.

De kan inte se då de drar sig undan. De kan inte veta. De kan inte svara. De är dominerade av sina tankar, av sitt sinne, av sina reaktioner. De är slavar, och lever som slavar.

Men Mysteriet finns inom dem. Det är det viktigaste av allt i livet. Bortom att uppnå mål, skaffa rikedomar och sällskap och erkännande i samhället, är det det viktigaste av allt därför att det är arenan för ett större engagemang.

Mysteriet är källan till allt viktigt. Alla de stora uppfinningarna och bidragen, de stora relationerna, de stora upplevelserna – alla kommer de från Mysteriet – vem ni är, varför ni är här, vad som kallar er, er större association, ert öde med vissa människor i världen, er förmåga att finna er väg medan alla omkring er sover, drömmer och är oemottagliga. Detta är en resa som ni måste ta för annars kommer ert liv endast att vara en orolig dröm.

När ni återvänder till er Andliga Familj efter att ni lämnar denna värld, kommer de att betrakta er för att se om ni har utfört er uppgift, om ni har åstadkommit den djupare förbindelsen. Och ni kommer att veta om ni har eller om ni inte har.

Det finns ingen fördömelse, endast igenkännande här. Här blir det som tidigare var mystiskt verkligheten självt. Och era prioriteringar är klara. Det finns inga distraktioner. Det finns inget motstånd.

Och ni kommer att vilja återvända, då ni säger till er själv, ”Den här gången kommer jag att komma ihåg. Jag vet nu. Jag kan se nu. Jag kommer att komma ihåg.”

Men ni måste komma ihåg medan ni är här. Det gör hela skillnaden. Det är början på allt viktigt. Det är ert livs vändpunkt.

Det är endast mystiskt därför att ni varit skild från det, fångad av formens värld, Vilse i världen, växt upp som en individ, anpassat er till en svår, föränderlig värld. Men sedan sker det att något påminner er, och ni börjar känna att Mysteriet är med er och inom er och påverkar er.

Dess Källa är bortom den fysiska verkligheten, ty vem ni är är bortom den fysiska verkligheten. Vart ni är på väg är i slutändan bortom den fysiska verkligheten. Men det är meningen att ni ska vara här därför att ni har sänts hit för ett syfte. Detta är Mysteriet.

Vi talar om dessa saker för att engagera er på en djupare nivå, för att framkalla det som är äkta, för att tala till en del av er som ni knappt känner till som är den större delen av er existens. Och denna del av er kommer att svara på grund av Vår uråldriga förpliktelse mot varandra.

Ni fruktar detta, men samtidigt längtar ni efter det. Det är en naturlig längtan, naturligare än allt annat som ni gör eller skulle kunna göra i världen.

Det är Engagemanget.

2. Recitationen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

Gud har talat på nytt.

Vi är De som bringar Budskapet.

Guds Vilja presenteras genom Oss.

Vi är bortom er uppfattningsförmåga, bortom era religiösa teorier och er personliga spekulation.

Ty den mänskliga föreställningsförmågan kan bara fabricera utifrån vad den upplever i den fysiska världen. Men verkligheten existerar bortom detta–bortom intellektets sfär och räckvidd.

Detta är sanningen i hela universum, det Större Samfund av liv i vilket ni lever.

Vi för fram det Stora Budskapet för denna tidsålder–fött av Skaparen av alla universa–för beskyddet av mänskligheten, för världens frälsning.

Vi är De som ni inte kan förstå. Men Vi är källan och mediet för vad mänskligheten måste igenkänna och göra å sina egna vägnar, vad den måste se, men inte har sett, vad den måste veta, men inte har vetat, vad den måste göra, men inte har gjort.

Detta är Budskapet för denna tidsålder.

Detta är Uppenbarelsens Tidevarv.

En har sänts in i världen för att mottaga Uppenbarelsen och föra den till människors medvetande, en monumental uppgift.

Att ta emot det Nya Budskapet är att ta emot den största Uppenbarelse som någonsin har givits den mänskliga familjen.

Att presentera det för världen är en monumental uppgift, en uppgift för Budbäraren och för alla de som kommer att bistå honom i att föra ut Uppenbarelsen överallt där den behövs.

Den behövs överallt, ty mänskligheten står inför en stor fara.

Mänskligheten har sått fröna till sitt eget fall genom förstörelsen och degraderingen av sin miljö–dess vatten, dess jordar, dess luft–i sådan hög grad att världen själv börjar förändras, en förändring som kommer att medföra stora prövningar och vedermödor till folkens värld och den mänskliga familjen.

Mänskligheten står inför ett universum av intelligent liv.

Den kommer att behöva förbereda sig för detta nu, ty Kontakten har börjat–en Kontakt som sker genom de som ser möjligheten att utnyttja en svag och konfliktfylld mänsklighet.

Det är en tid av stor förändring och osäkerhet, där främmande makter kommer att söka vinna inflytande och där mänskligheten kommer att falla offer för sin egen okunskap, dåraktighet och övermåttlighet.

Budskapet är för stort för att utsägas i en enda mening, men det kommer att föra er närmare Gud och det Gud har sänt er som individ att uträtta här i världen nu, något som är vida annorlunda mot vad ni tror och föreställer er idag.

Gud har hitfört visdom från universum i syfte att förbereda mänskligheten för universum.

Gud har hitfört essensen av andlighet i en ren form, ogrumlad av historien och mänsklig manipulering, obunden av mänsklig politik, vilja och korruption.

Vi skänker Stegen till Kunskap, så att ni må erfara det djupare medvetande som Gud har nedlagt inom er för att vägleda er i en alltmer farlig värld.

Stor omvälvning kommer nu att äga rum och har redan börjat äga rum–naturkatastrofer födda ur mänsklighetens okunskap, överförbrukning och misshushållning med världen.

Det är en räkenskapens tid, en tid av ansvarsfullhet, en tid för att få ett slut på dårskap och arrogans.

Endast Gud vet vad som komma skall.

Vi har fört fram Budskapet–ett Budskap av tusen budskap, ett Budskap av tusen läror, ett Budskap stort nog att hålla er sysselsatta resten av er tid, ett Budskap stort nog att omdirigera mänsklig ansträngning, mänsklig energi och mänskligt medvetande, så att mänskligheten må ha en större framtid än sitt förflutna, så att mänskligheten må överleva de Stora Vågorna av Förändring och intervention och konkurrens från det universum som omger er.

Hör så detta, inte med era idéer, era trosuppfattningar, eller ert dömande, utan med det djupare sinne som Gud har givit er för att höra, se, veta och agera med en större visshet.

Våra ord är inte för spekulation eller debatt. Sådant är vad de dåraktiga hänger sig åt, de som inte kan höra och inte kan se.

Ni förskräcks av Uppenbarelsen, ty den kommer att förändra ert liv.

Men ni längtar efter Uppenbarelsen, ty den kommer att förändra ert liv.

Det är er sinneskonflikt som förblindar er.

Det är syftena som strider mot varandra som håller er i ett tillstånd av förvirring och som inte tillåter er att se.

Vi är De som har fört fram alla Uppenbarelser till världen.

Ty Gud talar inte.

Gud är inte en person eller en personlighet eller ett enpunktigt medvetande.

Att tänka så är att underskatta Skaparen och att överskatta er själv.

Det var Vi som talade till Jesus, Buddha och Muhammad och andra lärare och siare genom tiderna som har medfört större klarhet till världen–till profeterna i varje tidsålder och till Budbärarna som endast kommer vid mänsklighetens stora vägskäl.

Ni kan inte dyrka Oss.

Ni kommer inte att känna till Våra namn.

Ty ni måste nu bli ansvarsfulla och utnyttja de förmågor och den kraft som Skaparen har givit er, i tjänst för en värld av ökande nöd, turbulens och omvälvning.

Fall inte ner inför Skaparen om ni inte är villiga att utföra det ni sändes hit för att uträtta, om ni inte kan ta Stegen till Kunskap, om ni är arroganta nog att tro att ni kan bestämma er lott, ert öde, och ert förverkligande.

Var inte hycklare.

Fall inte ned i dyrkan av den Gud som ni inte kan tjäna eller inte vill tjäna.

Det är då bättre för er att leva ert självstyrande liv och möta alla de risker detta medför, än att dyrka en Gud som ni inte kan tjäna.

Om ni inte kan svara på Uppenbarelsen, vad gör ni då här nu?

Varje Budbärare har förföljts.

Varje Budbärare har missförståtts.

Varje Ny Uppenbarelse har stött på motstånd och förnekats och ifrågasatts.

Det finns ingen tid för detta nu.

Mänsklighetens öde kommer att avgöras inom de närmaste tjugo åren–världens tillstånd, den mänskliga familjens tillstånd, den mänskliga civilisationens öde och framtid.

Ni är inte längre ensamma i världen eller ens i universum. Naturligtvis är det så.

Ni vet inte vad som sker eller vad som kommer över horisonten, ty ni är alltför rädda för att se och alltför arroganta när ni hävdar att ni vet.

Det är därför som Uppenbarelsen måste ges: för att visa er det ni inte kan se och det ni inte kan veta–bortom mänskliga spekulationer och uppskattningar.

Allt detta genomsyrar alla det Nya Budskapets Läror.

Detta är det Nya Budskapet.

Kämpa emot detta och ni kämpar mot ert eget igenkännande.

Ty ni måste komma att lära känna det större sinne och den större styrka som Skaparen har givit er.

Detta lärs ut i varje religion men det grumlas och fördunklas också av varje religion, detta som nu måste igenkännas.

Gud styr inte världen.

Det är inte Gud som skapar katastroferna, stormarna, jordbävningarna, översvämningarna eller torkorna.

Gud vakar för att se hur mänskligheten kommer att ta itu med en värld som den har förändrat–en ny värld, en ny och oförutsägbar värld.

Mänskligheten träder in i ett Större Samfund av liv i universum därför att andra är här för att söka inflytande och dominans i en värld av stort värde och stor betydelse.

Men folk ser inte.

De hör inte.

Och om de överhuvudtaget funderar, så är det för att skapa en förståelse som bekräftar deras idéer och deras trosuppfattningar.

Så folken ser inte.

Nationerna förbereder sig inte.

Och det destruktiva beteendet fortsätter.

Vi vakar över världen.

Vi har vakat mycket mycket länge.

Vi är De som Gud har sänt för att övervaka mänsklighetens utveckling och evolution och för att ta emot de Uppenbarelser som sedan ges till Budbärarna, för att mottaga insikterna som ges till profeterna, för att ringa i varningsklockorna, för att tillhandahålla välsignelserna och nu för att tillhandahålla förberedelsen för en värld olik det förflutna ni har upplevt och för en framtid där mänskligheten kommer att behöva kämpa med det Större Samfundet självt.

Gud kommer inte att rädda mänskligheten genom att driva bort det onda, genom att göra slut på de problem som mänskligheten har skapat eller de problem som den måste möta som en naturlig del av sin evolution.

Att tro detta är att missförstå ert förhållande med det Gudomliga. Ty ni lever nu i ett tillstånd av Separation.

Men Separationen fullföljdes dock aldrig, för det finns en del av er som fortfarande är förbunden med Gud.

Detta är det Vi kallar för Kunskap.

Och det är detta som kommer att visa sig vara den avgörande faktorn i hur det kommer att gå i ert personliga liv–ert livs mening och värde–och huruvida mänskligheten kan förbereda sig, anpassa sig och skapa i en ny värld, under nya betingelser.

Aldrig tidigare har en sådan Uppenbarelse givits den mänskliga familjen. Ty behovet av det fanns inte.

Ni har skapat en civilisation i världen.

Om än splittrad och sprucken, så är det dock en civilisation.

Era nationer och kulturer har i ökad grad blivit ömsesidigt beroende av varandra.

Detta var Skaparens avsikt, ty detta är mänsklighetens och alla intelligenta raser i universums naturliga evolution.

Ni måste nu konfrontera nästa stora tröskel–en värld i nedgång, en värld av sinande resurser, en värld av minskande stabilitet, en värld av minskande tillgång på mat och vatten, en värld där en växande mänsklighet kommer att behöva konfrontera tillståndet i världen.

För detta behöver ni den Nya Uppenbarelsen.

Skaparens tidigare Uppenbarelser kan inte förbereda er på de Stora Vågorna av förändring.

De kan inte förbereda er på ert öde i det Större Samfundet.

De kan inte förbereda er på de stora trösklar ni nu står inför och vars effekter ni kommer att känna av i allt ökande grad.

Ni har inte svaren för dessa frågor.

Det är därför som Uppenbarelsen ges, ty mänskligheten behöver nu få råd och varnas, välsignas och ges förberedelsen för en framtid som kommer att vara olik det förflutna.

Hör så dessa ord–inte med ert intellekt, utan med ert hjärta.

De talar till en större sanning inom er–en större sanning bortom begrepp, trosuppfattningar och idéer.

De talar till en naturlig genklang inom er, en naturlig affinitet, en naturlig inklination, en naturlig riktning som lever inom er varje ögonblick–bortom intellektets sfär och räckvidd.

Detta är en kommunikation till er djupare natur–i syfte att förstärka den, frambringa den, ställa den i kontrast till era idéer, era trosuppfattningar och era aktiviteter sådana de är idag.

Ni är oförberedda.

Gud har sänt förberedelsen.

Ni är omedvetna.

Gud tillhandahåller medvetenheten.

Ni är osäkra.

Gud kallar er till visshetens kärna inom er själva.

Ni är konfliktfyllda.

Gud tillhandahåller stigen ut ur konflikt.

Ni nedvärderar er själva och andra.

Gud återställer er till ert sanna värde och syfte i världen.

Världen håller på att förändras, men ni ser inte.

Gud har givit er ögon att se med och öron att höra med, men de skiljer sig från det ni gör idag och det ni förstår idag.

Mänskligheten kommer att misslyckas utan den Nya Uppenbarelsen.

Världen kommer att bli allt mörkare, farligare och mer konfliktfylld utan Uppenbarelsen.

Mänskligheten kommer att vackla och falla omkull inför sina egna misstag och brist på klarhet.

Världens resurser kommer att förbrukas genom konflikt, konkurrens och krig.

Folk kommer att resa sig mot sina regeringar.

Folk kommer att resa sig mot varandra.

Otaliga konflikter kommer att äga rum i framtiden–större och mer långvariga än något ni någonsin bevittnat tidigare.

Det är den Nya Uppenbarelsen som innehåller de saknade ingredienserna för er förståelse, nyckeln till er medvetenhet och källan till er kraft, styrka och beslutsamhet.

För detta krävs av er att ni har ett seriöst medvetande, att ni tar ert liv på allvar och att ni börjar ta er an de större behoven och kraven i ert liv.

Det är av denna anledning som Gud har sänt Uppenbarelsen.

Detta är Uppenbarelsen.

Vi är Uppenbarelsen.

Det finns inga hjältar att dyrka nu, inga individer att upphöja till gud. Det finns bara ett större ansvar att axla och en större vishet att tillämpa.

Det finns ingen flyktväg genom personlig upplysning.

Det finns ingenstans att fly.

Det finns inget självbedrägeri.

Det finns endast större resonans och ansvarsfullhet, större uppoffrande och bidragande.

Det är vad som kommer att rädda världen.

Det är vad som kommer att rädda mänsklighetens frihet och självbestämmande i ett universum där frihet är sällsynt och måste skyddas väldigt nogsamt.

Detta är det som kommer att återställa individens värdighet och förmåga att bidra med något av större kraft och betydelse, oavsett vad era omständigheter må vara.

Hör dessa ord–inte med era idéer, era trosuppfattningar eller era stridigheter, utan med ert hjärta, er djupare natur.

Ty Gud kan endast tala till det som Gud har skapat inom er.

Gud skapade inte er sociala personlighet.

Gud skapade inte era idéer eller trosuppfattningar.

Gud skapade inte era beslut, era misslyckanden eller ert beklagande.

Gud kan endast tala till det Gud har skapat inom er. Och detta är något djupare, mer genomgripande och mer naturligt inom er.

Det Nya Budskapet kallar på er.

När ni väl blivit medvetna om det, då måste ni möta utmaningen av att igenkänna det och vad detta kommer att innebära för ert liv.

Folk kommer att förkasta Uppenbarelsen därför att de inte vill förändras.

De vill inte behöva omvärdera sina trosuppfattningar, sina idéer eller sin ställning i samhället.

I själva verket kan de inte ifrågasätta det Nya Budskapet.

De kan blott undvika det och slåss emot det för att försvara sina tidigare investeringar och sin självbild.

Vem kan slåss emot Skaparens vilja och vidom, utom på falska grunder?

Här ser ni dilemmat som varje person står inför.

Hur ärliga vill de verkligen vara mot sig själva, mot det de ser och vet?

Hur medvetna vill de verkligen vara om sig själva, sin situation och världen runtomkring dem?

Hur ansvarsfulla är de beredda att vara för att bringa sitt liv i balans och att fatta de svåra beslut som de tidigare har misslyckats med att fatta?

Här kommer ni att se hur intellektet försöker stoltsera som ett slags gud, när det i själva verket är en utsökt tjänare.

Det är dess syfte och dess avsikt.

Här kommer ni att se arrogans och ignorans förenade i en självbedräglig form som så många människor håller fast vid.

Ni kommer att se vad som är stort och vad som är oansenligt, vad som är starkt och vad som är svagt, vad som är sant och vad som är falskt, vad som är värdefullt och vad som bara utger sig för att vara värdefullt.

Uppenbarelsen avslöjar allt.

Den kallar på er att följa det som är stort inom er och att hantera det som är obetydligt.

Den talar inte om några kompromisser vad gäller detta.

Ni kan inte få allt.

Ni kan inte ha både er framtid och ert förflutna samtidigt då de inte är förenliga.

Det är endast genom besvikelse och misslyckande som ni kommer att se att ni inte lever det liv ni var avsedd att leva och att ni inte är ärlig och sann mot er själv och ärlig och sann mot andra–en kärv men nödvändig uppgörelse i en tid av uppgörelse, en tid av förverkligande, en tid av Uppenbarelse.

Hör dessa ord–inte med era idéer, era antaganden, inte med era försvarssystem, inte med arrogans, stolthet eller ovetande, utan med er djupare natur, ty det är den som måste uppenbaras för er.

Den är en del av Uppenbarelsen.

Introduktion

God Has Spoken Again - Swedish Book Cover

Gud har talat på nytt är början på ett Nytt Budskap från Gud för mänskligheten. I sidorna och kapitlen i denna bok, talar Gud till mänskligheten på nytt, kungörandes en varning, en välsignelse och en föreberedelse för en ny världsrealitet, samtidigt som realiteten av Guds Närvaro klargörs och en Gudomlig lösning ges på de växande kriserna gällande krig, miljömässig destruktion, religiös konflikt, mänskligt lidande och fattigdom som nu eskalerar världen runt.

Detta är ett Nytt Budskap från Gud. Det är inte endast för en enda stam, nation eller religiös grupp. Det är en levande kommunikation från Gud till hjärtat hos varje man, kvinna och barn på Jorden för dessa tider och för de tider som kommer. Det är en original kommunikation från den Gudomliga Närvaro som vakar över världen och har väglett mänskligheten sedan urminnes tider.

Fastän det tycks vara en bok ni håller i er hand, är Gud har talat på nytt mycket större än så. Den är början på en levande kommunikation från Gud till er. Inom denna bok, kallar Guds Närvaro på er och på alla människor, den kallar från ert sinnes urårldriga korridorer, till den andliga närvaro som lever inom er. Detta är ett Budskap av bestående skönhet, styrka och makt för att återställa alla som kan motta det. Ty Gud vet vad som väntar världen, och Gud vet varför ni och alla andra har sänts in i världen vid denna tidpunkt för att förbereda för en framtid som kommer att vara olik det förflutna.

Gud har talat på nytt är den första boken i volym 1 av det Nya Budskapet från Gud.

Välkommen. Du har funnit det Nya Budskapet från Gud.

Om det Nya Budskapet

Det nya Budskapet från Gud är en genuin kommunikation från Skaparen som har kommit i en tid av stor förändring, konflikt och omstörtning. Denna uppenbarelse, som togs emot under en 30-årsperiod av Budbäraren Marshall Vian Summers är inte baserad på någon existerande religiös tradition eller andlig lära. Det Nya Budskapet hedrar den varaktiga sanningen i alla de stora Budskapen som Skaparen någonsin har givit världen, likväl är det olikt allt som har uppenbarats till mänskligheten förut. Det är en ny uppenbarelse om mänsklig andlighets sanna natur, den stora förändring som kommer till världen och mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.


Kungörelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 juli 2006
i Boulder Colorado

Det finns ett Nytt Budskap från Gud i Världen.

Det har kommit från Skaparen av allt liv.

Det har översatts till mänskligt språk och mänsklig förståelse genom den Änglanärvaro som vakar över denna värld.

Det är en fortsättning på den stora räckan av meddelanden från Skaparen som har förmedlats över århundraden och årtusenden.

Det är ett Nytt Budskap för denna tid och för de tider som kommer.

Det fullföljer de stora tidigare Budskap som har givits mänskligheten. Men det avslöjar saker som aldrig har visats mänskligheten tidigare. Ty mänskligheten står nu inför en allvarlig och riskfylld uppsättning utmaningar, både inom världen och från bortom världen.

Det Nya Budskapet från Gud är här för att varna, för att stärka och för att förbereda den mänskliga familjen – människor från alla nationer och religiösa traditioner, människor från alla stammar, grupper och orienteringar.

Det har kommit i en tid av stort behov, en tid av avgörande betydelse.

Det förbereder människor för saker som inte ens har uppmärksammats.

Det är profetiskt i det att det varnar folk både för de Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och för mänsklighetens belägenhet i Universum, särskilt med avseende på dess kontakt med andra släkten.

Det Nya Budskapet kallar på den andliga närvaron inom varje människa – den stora gåvan av Kunskap som har skänkts hela den mänskliga familjen och som nu måste odlas, stärkas och frambringas.

Det talar om individens stora andliga behov – behovet av syfte, mening och riktning.

Det talar om de stora relationer som människor kan etablera sinsemellan, relationer som representerar deras högre syfte i livet.

Det talar till världens behov och framtidens behov. Genom detta medför det syfte och igenkännande, enighet och samarbete, vishet och styrka till alla som kan motta det, lära det, följa dess steg, förmedla det till andra och dela dess visdom i tjänst för andra individer, familjer, samhällsgrupper, nationer och hela världen.

Ta emot denna välsignelse.

Lär känna Det Nya Budskapet från Gud.

Inse att det kommer att bekräfta allt som är sant inom era nuvarande traditioner och att det kommer att tala till den djupare vishet som ni redan besitter.

Det kommer att tala till ert hjärta, till och med bortom era tankar och trosuppfattningar och tankarna och trosuppfattningarna av er kultur och er nation.

Ta emot denna gåva och lär känna den tålmodigt. Ta Stegen till Kunskap. Lär er visdom från det Större Samfundet. Igenkänn hur kraften av mänsklighetens Enda Andlighet kan få den att enas, stärkas och förberedas till att se och kunna navigera de svåra tider som stundar.

Ta emot Det Nya Budskapet, som uppmanar till bevarandet och stärkandet av mänsklig frihet, mänskligt samarbete, och mänskligt ansvar. Ty utan detta Nya Budskap står mänskligheten inför en allvarlig och tvärbrant nedgång.

Mänskligheten står inför att förlora sin frihet och sitt självbestämmande inom denna värld till ingripande krafter från Universum.

Utan detta Budskap kommer den mänskliga anden att förbli slumrande och människor kommer att leva liv av desperation, konkurrens och konflikt.

Det är Skaparens vilja att mänskligheten skall träda in i det Större Samfundet av intelligent liv i Universum som ett fritt och självständigt släkte – som ett starkt släkte, ett enat släkte, ett släkte som är förmöget att bibehålla sin kulturella mångfald samtidigt som det ärar den djupare styrka och det djupare syfte som kommer att hålla mänskligheten stark, som kommer att hålla den mänskliga familjen vital, aktiv och kreativ.

Det Nya Budskapet från Gud presenterar en ny möjlighet till fortskridande i framtiden. Men för att avancera måste ni överleva. Ni måste överleva de svåra tider som stundar, och ni måste överleva konkurrens från bortom världen om vem som kommer att kontrollera denna värld och dess öde.

Varje individ måste se att de har ett stort tillfälle att upptäcka den djupare Kunskap som Gud har givit dem – den Kunskap som innehåller deras syfte, mening och riktning samt kriterierna för alla deras meningsfulla relationer.

Det finns ett Nytt Budskap från Gud för individen, och det finns ett Nytt Budskap från Gud för hela världen.

Det är här nu.

Det har tagit lång tid för Budbäraren att motta det, ty Budskapet är mycket stort.

Hedra så den som har kommit för att medföra det Nya Budskapet till världen.

Han är en ödmjuk man.

Han har utvecklat den nödvändiga visheten för att ta på sig en så stor roll, och han har sänts in i världen för detta syfte.

Ta emot honom.

Förstå honom.

Men upphöj honom inte.

Han är inte en gud. Han är en Budbärare som för fram det Nya Budskapet från Gud till världen.

Detta är nu ögonblicket.

Detta är den stora möjligheten.

Detta är svaret på folks böner över hela jorden – böner genom varje religion, genom varje nation och kultur, böner för visdom, styrka, enighet, frihet och återlösning.

Ta emot detta Nya Budskap nu.

Det har kommit, och det har kommit precis i rätt ögonblick.

 

1. Kungörelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 juli 2006
i Boulder Colorado

Det finns ett Nytt Budskap från Gud i Världen.

Det har kommit från Skaparen av allt liv.

Det har översatts till mänskligt språk och mänsklig förståelse genom den Änglanärvaro som vakar över denna värld.

Det är en fortsättning på den stora räckan av meddelanden från Skaparen som har förmedlats över århundraden och årtusenden.

Det är ett Nytt Budskap för denna tid och för de tider som kommer.

Det fullföljer de stora tidigare Budskap som har givits mänskligheten. Men det avslöjar saker som aldrig har visats mänskligheten tidigare. Ty mänskligheten står nu inför en allvarlig och riskfylld uppsättning utmaningar, både inom världen och från bortom världen.

Det Nya Budskapet från Gud är här för att varna, för att stärka och för att förbereda den mänskliga familjen – människor från alla nationer och religiösa traditioner, människor från alla stammar, grupper och orienteringar.

Det har kommit i en tid av stort behov, en tid av avgörande betydelse.

Det förbereder människor för saker som inte ens har uppmärksammats.

Det är profetiskt i det att det varnar folk både för de Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och för mänsklighetens belägenhet i Universum, särskilt med avseende på dess kontakt med andra släkten.

Det Nya Budskapet kallar på den andliga närvaron inom varje människa – den stora gåvan av Kunskap som har skänkts hela den mänskliga familjen och som nu måste odlas, stärkas och frambringas.

Det talar om individens stora andliga behov – behovet av syfte, mening och riktning.

Det talar om de stora relationer som människor kan etablera sinsemellan, relationer som representerar deras högre syfte i livet.

Det talar till världens behov och framtidens behov. Genom detta medför det syfte och igenkännande, enighet och samarbete, vishet och styrka till alla som kan motta det, lära det, följa dess steg, förmedla det till andra och dela dess visdom i tjänst för andra individer, familjer, samhällsgrupper, nationer och hela världen.

Ta emot denna välsignelse.

Lär känna Det Nya Budskapet från Gud.

Inse att det kommer att bekräfta allt som är sant inom era nuvarande traditioner och att det kommer att tala till den djupare vishet som ni redan besitter.

Det kommer att tala till ert hjärta, till och med bortom era tankar och trosuppfattningar och tankarna och trosuppfattningarna av er kultur och er nation.

Ta emot denna gåva och lär känna den tålmodigt. Ta Stegen till Kunskap. Lär er visdom från det Större Samfundet. Igenkänn hur kraften av mänsklighetens Enda Andlighet kan få den att enas, stärkas och förberedas till att se och kunna navigera de svåra tider som stundar.

Ta emot Det Nya Budskapet, som uppmanar till bevarandet och stärkandet av mänsklig frihet, mänskligt samarbete, och mänskligt ansvar. Ty utan detta Nya Budskap står mänskligheten inför en allvarlig och tvärbrant nedgång.

Mänskligheten står inför att förlora sin frihet och sitt självbestämmande inom denna värld till ingripande krafter från Universum.

Utan detta Budskap kommer den mänskliga anden att förbli slumrande och människor kommer att leva liv av desperation, konkurrens och konflikt.

Det är Skaparens vilja att mänskligheten skall träda in i det Större Samfundet av intelligent liv i Universum som ett fritt och självständigt släkte – som ett starkt släkte, ett enat släkte, ett släkte som är förmöget att bibehålla sin kulturella mångfald samtidigt som det ärar den djupare styrka och det djupare syfte som kommer att hålla mänskligheten stark, som kommer att hålla den mänskliga familjen vital, aktiv och kreativ.

Det Nya Budskapet från Gud presenterar en ny möjlighet till fortskridande i framtiden. Men för att avancera måste ni överleva. Ni måste överleva de svåra tider som stundar, och ni måste överleva konkurrens från bortom världen om vem som kommer att kontrollera denna värld och dess öde.

Varje individ måste se att de har ett stort tillfälle att upptäcka den djupare Kunskap som Gud har givit dem – den Kunskap som innehåller deras syfte, mening och riktning samt kriterierna för alla deras meningsfulla relationer.

Det finns ett Nytt Budskap från Gud för individen, och det finns ett Nytt Budskap från Gud för hela världen.

Det är här nu.

Det har tagit lång tid för Budbäraren att motta det, ty Budskapet är mycket stort.

Hedra så den som har kommit för att medföra det Nya Budskapet till världen.

Han är en ödmjuk man.

Han har utvecklat den nödvändiga visheten för att ta på sig en så stor roll, och han har sänts in i världen för detta syfte.

Ta emot honom.

Förstå honom.

Men upphöj honom inte.

Han är inte en gud. Han är en Budbärare som för fram det Nya Budskapet från Gud till världen.

Detta är nu ögonblicket.

Detta är den stora möjligheten.

Detta är svaret på folks böner över hela jorden – böner genom varje religion, genom varje nation och kultur, böner för visdom, styrka, enighet, frihet och återlösning.

Ta emot detta Nya Budskap nu.

Det har kommit, och det har kommit precis i rätt ögonblick.