Author Archives: gretchen

Andliga Krafter i Universum

I hela det fysiska Universum – och även i er del av galaxen – finns det många andliga krafter som arbetar för Skaparen. Det finns inspirerade människor; det finns andligt högt utvecklade raser; och det finns Änglar och deras medhjälpare.

Mänskligheten har betydelsefulla bundsförvanter i Universum. Det är oerhört viktigt att ni vet detta. När ni väl börjar få vetskap om Interventionen och det Större Mörker som finns i världen, kommer det att vara allt viktigare för er att veta att ni har bundsförvanter i Universum; för annars kan ni bli mycket rädda.

Era bundsförvanter är fysiska varelser som lever i Universum. De representerar andligt högt utvecklade nationer som söker bevara och främja frihet i Universum. De är speciellt intresserade av världar i deras närhet, sådana som er egen, som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, eftersom de vet att de som först besöker världar som dessa oftast är prospekterare av naturtillgångar eller ekonomiska karteller. Era bundsförvanter förstår att mänskligheten, precis som så många andra raser som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, är försvarslösa inför och utlämnade till en Intervention som den ni är med om.

När ni börjar lära er om hur livet i Det Större Samfundet är kommer ni kanske att tycka att livet i Universum är ganska trivialt och att det inte finns mycket därute som kan väcka särskilt mycket hopp. Så är det dock inte. I Universum, precis som i er värld, finns det krafter som verkar för det goda och krafter som är – skulle man kunna säga – ”dissonanta”, som strävar efter att hindra eller omintetgöra Skaparens avsikter. Detta görs oftast av ren okunskap. Det finns emellertid också verkligt ondskefulla krafter i Universum, som ägnar sig åt erövring och förstörelse. De som intervenerar i er värld hör mer till den förstnämnda kategorin. De är okunniga. De har ingen egen andlig tradition. De är omedvetna om att alla har Kunskap inom sig. De representerar materialistiska krafter i Universum som söker efter naturtillgångar och allianser med strategiskt viktiga världar.

Frihet befordras överallt i Universum; men precis som i er värld, är det inget som tillämpas i någon större utsträckning. Det beror, precis som i er värld, på en bristande andlig utveckling och en avsaknad av den personliga frihet man behöver för att kunna utforska och undersöka verklighetens alla plan. Det finns faktiskt inte särskilt många fria samhällen i Det Större Samfundet som är teknologiskt utvecklade. Det finns det inte heller i er värld. Verklig frihet är bara i sitt begynnelsestadium i er värld, medan det har tillämpats under längre tider på andra platser i Universum. Mänsklighetens sanna bundsförvanter har tillämpat frihet under lång tid. Denna frihet var svår att uppnå och svår att bevara, precis som den också kommer att vara för er.

Eftersom frihet är svårt att bevara i den fysiska dimensionen är det därför viktigt att ni förstår vilka era verkliga bundsförvanter är. De som intervenerar i er värld kommer att framställa sig själva som mänsklighetens bundsförvanter. De kommer att hävda att de har kommit hit för att lära mänskligheten att leva i fred och för att rädda miljön. Detta är emellertid bara ett knep för att vinna mänsklighetens förtroende och medgörlighet; för det är nämligen grundfalskt.

Mänsklighetens sanna bundsförvanter besöker inte er värld. De har istället sänt flera sändebud för att placera sig i solsystemet, nära jorden. Dessas uppgift är att bevaka den utomjordiska Interventionen som pågår på jorden och avlägga rapport och analys till er och era bundsförvanter, vilket de också har gjort. Denna rapport från mänsklighetens bundsförvanter är ytterst nödvändig för att ni skall kunna förstå vad Interventionen innebär och hur intelligent liv i er del av galaxen interagerar. Utan denna hjälp skulle ni aldrig till fullo kunna förstå vad det är ni har att göra med. Ni skulle inte veta hur de som intervenerar i er värld är organiserade. Ni skulle inte förstå deras avsikter eller metoder; ej heller vad som hindrar eller begränsar deras aktiviteter här.

Rapporten från mänsklighetens bundsförvanter är nu tillgänglig i bokform. Den förklarar allt detta och tillhandahåller den information som mänskligheten kommer att behöva. Här kanske ni frågar er: ”Varför måste Skaparen vända sig till mänsklighetens bundsförvanter för att vi skall få rapporter om vad som försiggår? Varför inte bara låta Änglarna tala om detta för oss direkt?” Det finns två grundläggande orsaker till detta. Den första är att det är viktigt för er att veta att ni har allierade i Universum, som är medvetna om er belägenhet, förstår er styrka och era svagheter och som till fullo begriper sig på de krafter som intervenerar i er värld just nu.

Den andra är att ni behöver få lära av dem som redan har upplevt det ni nu är på väg att genomgå. Det är viktigt att ni får lära av dem som lever i det fysiska Universum, av dem som över lång tid har utvecklat Det Större Samfundets medvetenhet och vishet. De har själva stått inför liknande interventioner när deras egna världar var på väg att träda in i Det Större Samfundet. De har egen erfarenhet av det ni nu står inför. De har full förståelse för era svårigheter med att ta till er det som pågår. De förstår hur lätt det är att förneka denna större verklighet som nu börjar öppna sig för er. De har själva genomgått hela processen av att falla under en intervention och att under mycket svåra förhållanden tvingas återvinna sin frihet.

Deras vittnesmål är därför synnerligen viktigt för er som just håller på att utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. De tjänar Skaparen i sitt tjänande av mänskligheten. Deras vittnesmål stödjer de avslöjanden om Det Större Samfundet som Det Nya Budskapet från Gud delvis handlar om.

Andliga Krafter i Universum måste förhålla sig till de olika begränsningar som finns i varje värld. Dessa begränsningar utgörs bl.a. av världarnas kultur, graden av frihet deras befolkningar har, och även av världarnas religioner eftersom dessa tar sig många olika former i Det Större Samfundet. Dessa begränsningar är mycket kännbara på många platser. Individuell frihet – som ni förstår den i er värld – är faktiskt mycket sällsynt i Universum. Teknologiskt högt utvecklade samhällen är mycket likformiga och styrs med en stränghet och en konformism som ni skulle ha svårt att tolerera. Individuell frihet är en gåva mänskligheten skulle kunna ge till andra raser, om ni bara lyckades bevara och stärka den. För att kunna göra det måste ni ta er över den svåra tröskel som inträdandet i Det Större Samfundet innebär. Alla sanna Andliga Krafter som tjänar mänskligheten idag, både i den fysiska verkligheten och bortom den, verkar för att ni skall kunna ta er över denna tröskel och framgångsrikt träda in i Det Större Samfundet.

Här är det viktigt att beakta, att det största motståndet som Det Nya Budskapet från Gud kommer att möta blir från just de religiösa ledare och religiösa institutioner som finns i er värld. Just det de ber om, nämligen Guds frälsning, kommer att vara precis det de motsätter sig när den slutligen kommer; för Budskapet kommer inte nödvändigtvis att tala genom deras traditioner, inte nödvändigtvis att bekräfta deras övertygelser och inte heller särskilt att hedra deras andliga lärare och grundare. Det kommer emellertid inte heller att vända sig emot deras institutioner. Guds Nya Budskap söker inte att framhålla en religion över en annan, utan söker att tala till det som är sant, äkta och väsentligt inom dem alla. Detta till trots kommer ni ändå att få se hur många av de religiösa traditionernas representanter i världen idag reser motstånd mot och förnekar Guds Nya Budskap. Skaparen förstår detta. Änglaväsendena kommer att förstå detta. Det kommer också era utomjordiska bundsförvanter att göra, trots att de har helt andra livserfarenheter.

Detta motstånd mot Guds Nya Budskap är en del av mänsklighetens dilemma, ett dilemma som delvis orsakas av de begränsningar som livet i den fysiska dimensionen utgör. Det är definitivt inte någon bra situation för lärande, utan en mycket begränsad sådan. Dock måste ni acceptera detta om mänskligheten skall kunna överleva och utvecklas och om Det Nya Budskapet från Gud överhuvudtaget skall kunna tas emot här. Alla som är starkt förankrade i religiösa samfund och dessas övertygelser kommer att tvingas visa stort mod om de skall ta till sig Det Nya Budskapet från Gud. Det är svårt att lära sig något nytt när man redan tror sig ha det rätta svaret. Det är svårt att se och erkänna ett problem som man egentligen inte vill se eller erkänna.

Ni kan vara förvissade om att alla de betydelsefulla Sändebuden – de erkända och de icke erkända – som har kommit till er värld vill att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt släkte. De är alla i harmoni med Guds Nya Budskap. Hur skulle de kunna vara annat? Vad som däremot kanske inte är överensstämmande med Guds Nya Budskap är de religiösa övertygelser, seder och traditioner, som har byggts upp omkring Sändebudens vittnesmål och det exempel deras liv utgjorde under den tid de levde på jorden. Dessa övertygelser, seder och traditioner är mänskliga skapelser och inte gudomliga.

Ni kan därför vara helt förvissade om att Jesus, Buddha, Muhammed och alla andra stora Sändebud – både kända och okända – är helt eniga med vad som presenteras här. Också de fick möta oenighet och konflikt, avvisande och förlöjligande. De vet vilka problem som kan uppstå eftersom överbringandet av ett Nytt Budskap från Gud till denna eller någon annan värld i det fysiska Universum alltid utlöser negativa reaktioner. De fysiska världarna är begränsade miljöer för lärande. Ju högre den andliga utvecklingen hos raserna och samhällena är, desto mindre är motståndet; men detta är och förblir alltjämt ett stort problem.

Det kan kanske vara intressant för er att veta att religioner, så som de förekommer i er värld, inte är vanliga i Det Större Samfundet, särskilt inte i teknologiskt utvecklade samhällen. Många av dessa samhällen har blivit helt och hållet sekulariserade. En del av dem har haft väldigt lite i sin senare historia som tyder på någon som helst religiös tradition eller andlig medvetenhet. Precis som ni drivs de av praktiska behov. På grund av sin ökade teknologi har deras behov av resurser ökat alltmer. Om de har kolonier på andra platser i Universum är de tvungna att utöva stark kontroll över dessa. Det är en mycket komplicerad situation. Den är emellertid inte lika komplicerad när man har ett Större Samfunds medvetenhet.

Guds vilja är att mänskligheten förbereder sig för framtiden. Men för att kunna göra det måste ni utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. Ni måste ha ett nyktert förhållningssätt till det intelligenta livets villkor i Universum och veta att ni har bundsförvanter där. Annars kommer ni att känna er alltför ensamma och isolerade, och därmed försvarslösa.

Mänskligheten är som en infödingsstam som lever i djungeln, isolerad i sin egen livsåskådning och föreställningsvärld. När ni möter upptäcktsresanden från fjärran platser kommer ni att göra er en mycket romantisk bild av dem. Ni kommer att bländas av deras teknologi och vara lätta att lura. Låt er egen historia lära er interventionens viktiga läxor. Det är likadant i detta nya scenario som i er egen historia, förutom att denna Intervention är världsomfattande och att det nu är hela mänskligheten som är infödingarna.

Interventionen använder sig av försåtlighet och inte teknologi för att uppnå sina mål. En regelrätt invasion av er värld är inte tillåten i denna del av galaxen och kan inte öppet genomföras av de som intervenerar. Mänsklighetens bundsförvanter avslöjar i sitt vittnesmål anledningen till detta. På grund av dessa restriktioner måste Interventionen förlita sig på övertalning och list. De som intervenerar i er värld är inte många till antalet och kan därför inte använda sig av militär styrka för att uppnå sina mål.

Här har mänskligheten ett stort övertag, ett övertag den knappt är medveten om. Det är detta övertag som måste utvecklas och stärkas, inte bara för att förhindra denna Intervention, utan även framtida sådana. Utvecklandet av detta övertag kommer att ge mänskligheten den grundval den behöver för att bli ett starkare och mer enat släkte i Universum.

Ni håller i en mycket oroväckande takt på att tömma er världs rikedomar – de resurser som inte bara säkrar er framtida försörjning utan också ger er fördelar i Det Större Samfundet. När ni väl uppnår ett Större Samfunds medvetenhet och perspektiv kommer ni att förstå detta till fullo och också förstå vilken katastrof ni håller på att skapa. Människor ser naturligtvis mycket kortsiktigt på det hela. De varken ser eller förstår vad som är på väg att hända. Ett Större Samfunds medvetenhet är emellertid mycket mer vittomfattande och har ett mer långsiktigt perspektiv på allt. Om mänskligheten förslösar sina naturtillgångar nu kommer den att lida stor nöd i framtiden. Detta kommer att göra er väldigt sårbara för utomjordisk intervention.

Lösningen på problemet med era sinande naturtillgångar är inte att erövra andra världar. Lösningen är att lära er bli omdömesgilla, visa och självständiga i Det Större Samfundet. Detta är vad de Visa överallt har behövt lära sig, ofta efter svåra prövningar och många misstag. Detta är ett universellt faktum – ett faktum i er värld och i alla andra världar i Universum. Det är därför era bundsförvanters vittnesmål är så viktigt. De har ju klarat av det som mänskligheten först nu har börjat gripa sig an.

Skaparen förstår naturligtvis allt detta. Skaparen förstår att mänskligheten måste uppnå denna styrka och resa hinder mot Interventionen. Detta måste emellertid göras med en klar insikt; och drivkraften måste komma från Kunskap inom er; ty detta är den verkliga kärleken som Skaparen har ingjutit i er för att ge till världen. En del människor kommer kanske att tänka: ”Att göra motstånd mot Interventionen är väl inte särskilt kärleksfullt?” Men det är just det det är! Att foga sig efter Interventionen skulle inte vara kärleksfullt. Många människor tror emellertid att kärlek är ett slags passivt beteende. Verklig kärlek är dock att göra det som måste göras för att bevara människors frihet och välfärd. Ibland måste man agera mycket aggressivt för att bevara andras frihet och välfärd. Ibland måste man utöva sin makt och sitt inflytande mycket bestämt för att vara säker på att uppnå detta. Skulle ni bara passivt se på om ert barn var i fara? Naturligtvis inte! Ni skulle reagera mycket kraftfullt, mycket aggressivt och kanske också mycket dramatiskt. Det är helt som sig bör.

Visst kan mänskligheten fortsätta att skapa fattigdom, nöd och konflikter i världen; men den kan inte kosta på sig att ignorera Interventionen. Interventionen blir starkare för var dag som går. Allt fler människor låter sig övertalas av den och ännu fler håller på att bli dess försvarare och representanter. Ni kan inte nonchalera detta utan att det får svåra konsekvenser. Därför är mänsklighetens mest trängande och viktigaste uppgift just nu att bli medveten om och uppresa sig mot Interventionen.

Det finns stora Andliga Krafter som tjänar alla varelser i det fysiska livet. Hur stor hjälp de olika världarna får beror på hurdana samhällena och kulturerna är som de har sänts att tjäna. Till och med de som intervenerar i er värld har Andliga Krafter som försöker kommunicera med dem även om det är svårt.

Vetskapen om att det finns stora Andliga Krafter som bevarar och stärker frihet i Universum och vetskapen om att ni har bundsförvanter i Universum som är medvetna om er belägenhet och försöker hjälpa er utan att ingripa direkt i er värld, kommer inte att gagna er särskilt mycket om ni själva inte förmår se det som hotar er och reagerar på det på ett adekvat och konstruktivt sätt. Ytterst handlar därför allting om medvetenhet och ansvar. Ni håller på att inleda en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Detta är en tid för samarbete och personligt ansvar. Det Nya Budskapet från Gud har sänts för att göra detta möjligt. Människor måste dock vakna.

De som har maktställningar i olika regeringar har kanske inte frihet att reagera för en sådan stor kallelse och ett sådant stort behov. De har kanske inte frihet att ställa sig bakom Det Nya Budskapet från Gud. På grund av detta sänds Guds Nya Budskap till folket – människor som har frihet att reagera för Budskapet, människor som har frihet att tala för Budskapet.

Ytterst handlar Guds Nya Budskap om frihet – friheten att överleva, friheten att bevara er självständighet och bortom detta friheten att finna er individuella andliga kallelse och mening i livet. Emellertid skulle det bli svårt för er att finna mening och kallelse om ni inte har frihet att bevara och stärka er självständighet.

Skaparen försöker rädda mänskligheten från en stor olycka, en olycka som har drabbat många andra världar på väg att träda in i Universum. Det är en olycka som drabbar alla världar som hamnar under en annan världs herravälde. Skaparens vilja är att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt och självständigt släkte.

Detta är den stora transformation som måste ske. Detta är sannerligen det nödvändigaste i er tid. Av alla de många problem som mänskligheten ständigt brottas med är detta det största. För vad kan mänskligheten hoppas på att vidare kunna uppnå som civilisation om den ger upp sin frihet till en främmande makt? Det kommer inte att vara en jordisk makt, utan en främmande makt med ett helt annat synsätt och helt andra etiska normer än era. Sådan är den stora utmaningen ni har framför er. Ni är andligt utrustade att kunna möta den. Ni måste dock vara fria för att alls kunna göra det.

Många människor i världen idag är så begränsade av sina övertygelser, politiska uppfattningar, religiösa åskådningar och sina kulturers och regimers förtryck att de inte är fria att agera. Därför kommer de kanske inte att kunna ta emot gåvan som Gud har sänt. Sålunda handlar allt, på alla plan, om kampen för frihet. Vad är emellertid denna frihet ytterst till för? I första hand är den till för medvetandets frihet att tänka. Detta leder i sin tur till Själens frihet att uttrycka sig. Därför handlar frihet ytterst om Själens möjlighet att uttrycka sig. Det är friheten att finna och fullborda ert större syfte i världen; vilket är en sällsynt och ovärderlig frihet. Ta den aldrig för given. Utgå aldrig från att den är vanlig i Universum. Och upphör aldrig att tro på frihet och sträva mot den. Ty om ni gör det kommer ni genast att ha förlorat den.

Det finns ett Större Mörker i världen

Det Nya Budskapet från Gud är ett svar på ett större behov; ett behov så stort att mänskligheten varken är medveten om det eller kan förbereda sig för det på egen hand. Detta behov tvingar Gud att ingripa. Ty Gud kan inte låta mänskligheten utan hjälp träda in på en ny och för mänskligheten okänd arena för att där möta en ny utmaning.

Guds ingripanden är sällsynta men ytterst nödvändiga när de väl sker. Ankomsten av sådana stora, andliga Budbärare som Jesus, Buddha och Muhammed är alla exempel på sådana ingripanden. Hur deras gärning än tolkades och hur de än bemöttes, så förde dessa stora Budbärare med sig någonting till mänskligheten som den var i desperat behov av och inte kunde finna på egen hand.

Ni har nu kommit till en sådan viktig och avgörande vändpunkt i er utveckling, att ni ännu en gång är i behov av en sådan Uppenbarelse. Denna Uppenbarelse är inte bara en upprepning av de Budskap ni tidigare fått, utan är ett helt Nytt Budskap; en ny kunskap; en kunskap som bygger på alla de Gudomliga Budskap som tidigare förmedlats till världen för att hjälpa mänskligheten. Just på grund av att det är nytt kan det utlösa en hel del meningsskiljaktigheter och förvirring. Det är ofrånkomligt. Tiden är inne för en Ny Uppenbarelse. Det har föranletts av mänsklighetens utveckling och av närvaron av intelligent liv av utomjordiskt ursprung i er värld.

Det finns ett Större Mörker i världen – ett mörker mänskligheten aldrig tidigare upplevt. Det hotar er frihet och integritet på ett sätt som aldrig förr. Det pågår en utomjordisk Intervention i er värld; och den har pågått länge. Dess avsikt är att ta över världen och dess befolkning. Den är bedräglig, för den utger sig för att vara en god kraft som kommit till världen för att hjälpa mänskligheten i dess stora praktiska nöd. Den utger sig för att vara mer andlig än den i själva verket är och vill därigenom förleda mänskligheten och invagga den i tron att den är i behov av Interventionens hjälp och att det skulle ligga i mänsklighetens intresse att följa de råd och de anvisningar den ger.

Interventionen har pågått i många år nu. Likväl är de flesta människor helt omedvetna om att deras värld är infiltrerad av utomjordiska besökare; och de som är medvetna om det har en mycket diffus bild av vad som egentligen pågår. Mänskligheten är helt oförberedd på konsekvenserna av dessa besök. Den har inte varit med om en Intervention tidigare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse kan ni genom att se hur det går till i naturen förstå vad en Intervention egentligen handlar om. Genom erfarenhet vet ni ju redan att överlägsenhet och styrka är något som alltid utmanas i naturen; att naturen är en konkurrensbetingad värld där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Detta faktum gäller för allt liv i det fysiska Universum. Så är det däremot inte i ert Ursprungliga Hem. Världen ni lever i nu är inte det Ursprungliga Hem från vilket ni har kommit och till vilket ni skall återvända. Den är inte er andliga verklighet, utan en fysisk verklighet där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Det Större Samfundet, i vilket ni håller på att träda in, myllrar av intelligent liv i alla stadier av mognad och utveckling. Det finns många teknologiskt avancerade raser; men att de är teknologiskt utvecklade betyder inte nödvändigtvis att de är andligt utvecklade. Mänskligheten har mycket att lära om livet i Universum, för den är som ett övermodigt barn som håller på att upptäcka en större värld. Hur skall ni kunna förstå vad som pågår i er värld och hur skall ni kunna förbereda er för den stora omvälvning ni står inför på ett sådant sätt att ni kan fullfölja er bestämmelse i Det Större Samfundet och som ett fritt släkte träda in på denna större arena av intelligent liv?

Detta är den största utmaningen mänskligheten står inför; och det viktigaste för mänskligheten nu är att förbereda sig för den. De flesta är emellertid varken medvetna om eller förstår situationen på rätt sätt. Därför får världen nu ett Nytt Budskap från Gud; ty det vilar ett Större Mörker över mänskligheten. Syftet med Det Nya Budskapet är att göra mänskligheten medveten om sin situation och att ge den verktyg för att utveckla den medvetenhet den kommer att behöva för att kunna behålla sin frihet i Det Större Samfundet och skapa enighet i världen. Endast en enad mänsklighet är nämligen stark nog att kunna behålla sin självständighet.

Det är Guds vilja att ni förbereder er för framtiden. Det är Guds vilja att mänskligheten överlever som ett fritt släkte inom Det Större Samfundet av intelligent liv, där friheten ständigt utmanas. Men Guds vilja och mänskligt förstånd är olika saker. Är ni villiga att överbrygga denna klyfta? Är ni villiga att se er situation sådan den verkligen är? Är ni villiga att ta emot den gåva Gud skänker er för att ni skall kunna förbereda er, skydda er och överleva i Det Större Samfundet? Dessa frågor måste alla som får ta emot Guds Nya Budskap ställa sig; och de måste själva besvara dem.

Det finns ett Större Mörker i världen. Mänsklighetens frihet och välfärd står på spel. Mänsklig frihet är ingenting som besökarna i er värld respekterar. Och även om de vill bevara det mänskliga samhället så att det skall kunna tjäna dem, betraktar de inte människorna som sina jämlikar. De ser på er på samma sätt som ni ser på era tamdjur. De anser er vara förvirrade och destruktiva och i färd med att förstöra er värld; en värld de vill ha för sig själva. Det faktum att de håller på att etablera sig här utan att mänskligheten reagerar har föranlett Gud att sända ett Nytt Budskap.

Om någon annan än Gud skulle försöka upplysa världen om att den har utomjordiska besökare skulle hon eller han inte bli tagen på allvar; inte ens om personen i fråga till fullo förstod den rådande situationen; något som i det närmaste är omöjligt, eftersom den människa inte finns som helt på egen hand kan förstå vad som pågår. Och skulle den personen mot all förmodan verkligen ha en fullständigt klar bild av situationen skulle hon eller han ändå inte bli trodd. Människor skulle säga: ”Han är galen! Det är fullständigt befängt! Vad vi behöver göra är att koncentrera oss på det som verkligen hotar mänskligheten.”

Ni får ett Nytt Budskap från Gud därför att Budskapet måste komma från Gud. Det måste komma från Gud för att verkligen bli förstått. Det kan inte komma från en människa. Ingen människa förstår vad Universum är eller hur livsvillkoren där är. Ingen människa förstår vad Interventionen verkligen innebär eller hur den går till. Ni behöver ett Nytt Budskap från Gud för att kunna förstå.

Även om det inte är Skaparens vilja att mänskligheten skall misslyckas kan den ändå göra det. Ty detta är er värld. Mänskligheten ville skapa sin egen verklighet. Det vill allt intelligent liv i Universum. Det var denna önskan som skiljde er från Gud till att börja med; och det var den som skapade det Universum som ni kan se och röra vid – ett Universum som är föränderligt, storslaget och farligt. Av den anledningen kan Skaparen endast ge vägledning. Av den anledningen styr inte Skaparen det Universum ni ser. Det finns emellertid starka andliga krafter som är verksamma i den fysiska verkligheten – krafter som uppmuntrar Kunskap, samarbete och sanning i alla manifestationer av liv. Ni delges nu denna information så att ni skall kunna se, känna och veta vad Guds Budskap verkligen innebär för er.

Det Större Mörker som finns i världen verkar i det fördolda. Det är bedrägligt. Det utger sig för att vara välvilligt och en tillgång för er. Det vill förmå människor att acceptera dess närvaro och att samarbeta med det. Det är inte en andlig kraft det är frågan om här, utan om en fysisk kraft. Det utgörs inte av multidimensionella varelser, utan av fysiska varelser från Universum som framställer sig själva på ett sätt som får människor att tro att de är mystiska och andliga ”besökare” med övernaturliga krafter. De enda övernaturliga krafter de har är sin teknologi och förmågan att kunna övertala er genom påtryckningar på det mentala planet.

Det finns bara en enda sann kraft; och det är den kraft ni har i er själva. Den kraften är kraften av Kunskap; och den ger er förmågan att genomskåda bedräglighet. Kraften av Kunskap är emellertid svag hos mänskligheten och måste därför stärkas. Den är en kraft som de som intervenerar i er värld varken använder eller är medvetna om. Om de vore det skulle de inte intervenera i er värld; de skulle inte försöka ta över er värld och dess befolkning. Ty Kunskap har sitt ursprung i Gud; och Gud kan inte angripa sig själv.

Den största kraften i Universum finns inom er; men ni använder den inte. Ni behöver nu denna kraft, som aldrig förr. Det överhängande hotet mot mänsklig frihet saknar motstycke. Ändå lever människorna sina liv fullständigt omedvetna om detta hot; och skulle de vara medvetna om det skulle de rationalisera bort det för att kunna känna sig lugna och trygga. Hur skall mänskligheten då kunna förklara den utomjordiska Interventionen? Hur förklarar mänskligheten det Större Mörker som finns i världen? Vem kan göra mänskligheten medveten om det? Och hur kan mänskligheten förbereda sig för att få ett slut på Interventionen och börja förverkliga sitt öde, som är att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv som ett fritt släkte? Ingen filosofi kan svara på detta, utan bara Gud; och det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Det Större Mörkret kommer att påverka varenda människa på jorden. Det kommer att påverka era barn och alla kommande generationer. Det kommer att påverka hela mänsklighetens framtid. Det kommer att påverka alla folk. Ni står alla inför samma utmaning och kommer alla att få ta konsekvenserna av ett misslyckande. Detta kommer att få er att inse att er fientlighet och misstänksamhet mot varandra inte har något utrymme i Universum. De som intervenerar i er värld anser er alla vara av samma slag. Ingen anses bättre eller sämre än den andre såvida inte den personen kan vara dem till nytta i deras sak.

Mänskligheten kommer att helas, era gamla konflikter och er oförsonlighet mot varandra få sin lösning, när ni tillsammans möter en större utmaning. Ni står inför denna utmaning nu. Den berör hela världen. Detta är den stora omvälvning ni alla känner är på väg. Detta är orsaken till er oro för framtiden. Detta är vad som manar er att reagera.

Den stora andliga pånyttfödelse som pågår i världen idag handlar inte enbart om att ni skall må bättre. Den manar er att svara an på en stor utmaning. Är ni emellertid inte medvetna om utmaningen, så kommer ni att misstolka och missförstå kallelsen.

Det Universum ni är på väg att möta är en mycket konkurrensinriktad miljö med starka krafter som vill utnyttja genombrytande världar som er. Ni kan emellertid göra motstånd mot ett sådant utnyttjande. Det går verkligen att hindra. Men för att kunna göra det måste ni börja acceptera den andliga kraft ni har inom er och också finna den och bejaka den hos era medmänniskor. Mänskligheten har förutsättningen att vara ett fritt och starkt släkte; men ni måste vara oberoende för att kunna vara det. Ni måste lära er se er gemensamma grund och era gemensamma behov. Ni måste sluta upp med att utnyttja varandra för egen vinning. Det är avgörande för er överlevnad och er frihet.

De utomjordiska krafter som finns i världen idag och som intervenerar i mänskliga angelägenheter vill ta ifrån er denna frihet. Det kan de emellertid bara göra om ni själva tillåter det och vägrar att se sanningen. Skulle ni aktivt resa hinder för dessa krafter, så skulle de tvingas att lämna er värld; ty de är helt beroende av mänsklighetens medgörlighet. De räknar med er svaghet, inte med er styrka.

Det Nya Budskapet från Gud uppenbarar vad det Större Mörkret som finns i världen är, hur det verkar, och vad ni måste göra. Det kallar på det ni innerst inne vet. Det låter er veta att ni faktiskt har kapacitet att förstå vad som verkligen pågår i världen – ni kan och är tvungna att förstå det. Det manar er att höja er över era personliga angelägenheter för att kunna bli medvetna om ett större behov; ett behov som är avgörande för er frihet och välfärd.

Genom Det Nya Budskapet vill Gud förmå er alla att inte ge företräde åt en filosofi eller religion på bekostnad av en annan; utan att bli varse ett större behov i världen. Det manar er att använda den inneboende vishet som era kulturer och religioner besitter för att hörsamma detta större behov. I alla världsreligioner finns en gemensam sanning; och det är att det finns en andlig dimension och att människan är en andlig varelse. Hur fördunklad denna sanning än är, hur förlorad den än kan verka i era religioner och hur den än har förmedlats, så består denna centrala sanning. Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förstärker denna centrala sanning, vidgar den och ger den ett större tillämpningsområde.

Vissa människor kommer kanske att reagera på Guds Nya Budskap genom att säga: ”Detta är mycket skrämmande. Jag tror inte jag klarar av det!” Men det är era liv och er värld som nu är hotade. Därför kan och måste ni reagera. Kunskap, eller Ande inom er, kan och kommer att hörsamma det – om ni bara tillåter det.

Det finns ett Större Mörker i världen. Det går inte att undkomma. Ni har ingenstans att ta vägen. Att förneka eller undvika problemet underminerar er och era möjligheter att skydda er framtid och bevara både ert personliga och ert kollektiva oberoende.

Guds Nya Budskap manar människor att lyssna på det som Kunskap – eller Ande inom dem – säger; och inte följa det de vill, tror eller föredrar. Det manar människor att lyssna på den större andliga intelligens de har inom sig och som är deras Väsens själva hjärta och själ. Det är inte tro som krävs nu, utan medvetenhet och ansvarstagande.

Ni är alla i stånd att ta itu med de villkor som gäller i världen i denna tid. Ni kanske känner er svaga och maktlösa, känner att ni inte kan göra något; men det är inte sant. Era kulturer och samhällen har kanske fått er att tro att ni är odugliga och ineffektiva; men det stämmer inte.

Det Nya Budskapet från Gud manar till ansvarstagande. Detta är samförståndets och ansvarstagandets tidsålder. Ni skall inte överlämna er till något stort helgon eller någon stor avatar nu; inte heller följa en dold eller oåtkomlig ledare. Detta är en tid för mänskligt ansvarstagande och samarbete. Det är ert enda alternativ nu.

Ni kommer att förstå, att även om den utomjordiska Interventionen – det Större Mörkret i världen – är en synnerligen allvarlig och olycksbådande företeelse som utgör ett enormt hot mot er, så är den på samma gång det enda som kommer att kunna ena mänskligheten, tvinga den att lösa sina gamla konflikter, och få den att bygga upp en ny grundval för en ny verklighet på jorden. Ty det är bara genom att vara enad och oberoende som mänskligheten kan hoppas på att förbli fri i Universum.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att presentera allt detta så att ni kan förstå det. Ty ni förmår faktiskt förstå verkligheten även om ni är rädda för den, även om ni inte är säkra på att ni verkligen vill vara en del av den eller tror er kunna vara starka i den. Guds Nya Budskap riktar sig inte till människors tro. Det riktar sig till en djupare del av var och en av er. Hur varje enskild människa kommer att reagera på Budskapet beror på hur mycket hon eller han är i kontakt med sin sanna andliga natur och intelligens.

Kallelsen

Det Nya Budskapet från Gud är inte bara en idé. Det är inte bara en varning. Det är inte bara en samling föreskrifter. Egentligen presenterar Det Nya Budskapet grundreglerna för hur ni skall leva i den nya verklighet som Det Större Samfundet utgör. Därför måste Budskapet behandla inte bara hur mänskligheten skall förhålla sig till sina vardagliga angelägenheter, utan också vad mänskligheten behöver lära sig och göra för att bevara sin frihet i Det Större Samfundet. Det Nya Budskapets undervisning omfattar relationer, arbete, bidragande, hälsa, andlig utveckling, urskiljning, omdöme, samt hur man skall lära sig Kunskaps Väg. Med andra ord: hur ni skall utveckla tankar och idéer som hjälper er att uppnå Kunskap. En sådan lära måste vara mycket omfattande och allsidig. Den måste nå många olika sorters människor med olika naturer och olika sätt att inhämta kunskap. Den måste tala till människor med olika traditioner. Den måste ta upp mänsklighetens grundläggande behov – de behov den redan känner till och de behov den ännu inte är medveten om.

Denna lilla bok är bara en introduktion till Det Nya Budskapet från Gud; för Budskapet i sig är mycket mer omfattande. Budskapet innehåller lärandet om livet i Det Större Samfundet. Det handlar om hur ni skall lära er Kunskaps Väg och ta stegen till Kunskap. Det handlar om hur mänskligheten skall uppnå den vishet som redan har uppnåtts i Det Större Samfundet och hur man kan börja utöva den redan nu. Det talar om livets Fyra Pelare och ger människor de redskap de behöver för att grundlägga verklig visshet, stabilitet och klarhet i sina liv. Det visar människor hur de skall finna sätt att uttrycka sitt sanna jag och ge sitt bidrag till världen och hur de redan nu kan hjälpa mänskligheten att återfå en större medvetenhet och bevara sin frihet.

Själva kärnan i Budskapet är en uppmaning till handling. Människor måste agera. Guds Nya Budskap är inte stoff för ytterligare funderingar. Det är inte bara en uppsättning tankar och idéer att spekulera kring eller diskutera om, inte heller att jämföra med eller ställa mot andra tankar och idéer. Visserligen är Det Nya Budskapet från Gud verkligt genomgripande på idéernas plan; men det är inte på idéplanet som dess verkliga budskap ligger. Det Nya Budskapet är i själva verket en kommunikation från Skaparen till Den Stora Närvaro som finns i varje människa. Denna kommunikation är bortom allt förnuft, all spekulation, alla diskussioner, allt ifrågasättande och alla kontroverser. Den är den mest fundamentala kommunikation som finns i Universum. Det Nya Budskapet är en direkt kommunikation från Skaparen till det Skapade. Det är en kommunikation som går direkt från Skaparens hjärta till hjärtat hos den som tar emot Det Nya Budskapet.

Att förstå Budskapet är viktigt; men alla kommer kanske inte att förstå det med detsamma. Det verkligt viktiga är den mysteriösa kommunikationen mellan er och Skaparen. Ni kan ställa miljoner frågor; men det ni verkligen behöver veta står att finna i Det Nya Budskapet från Gud. Vad som krävs av er är en djupare eftertänksamhet och en mer aktiv användning av ert medvetande än att bara söka svar på era frågor. För vad är ett svar från Skaparen om inte en inbjudan till att vara delaktiga, till att lära er mer, till att tränga djupare in i ert livs mysterium och mening, och till att bli mer aktiva i världen istället för att dra er undan den?

Det är visserligen sant att vissa människor behöver dra sig undan världen en tid för att kunna bygga upp sin andliga grund; men det yttersta syftet med allt verkligt andligt arbete är ändå att föra er tillbaka till världen som en aktiv deltagare som bidrar på ett positivt sätt till den. Det Nya Budskapet från Gud poängterar detta mycket bestämt. Det är en kallelse till större medvetenhet och till handling. Interventionen som pågår i er värld, det Större Mörkret som vilar över mänskligheten, går inte att blunda för. Ni kan inte skjuta den ifrån er. Den är alldeles för brännande. Den är alldeles för uppfordrande. Den är alldeles för verklig. Hur får ni då bekräftat att den faktiskt är en realitet? Jo, på Kunskaps nivå. Hur vet ni att Det Nya Budskapet från Gud – och Det Större Samfundets Väg till Kunskap, i vilken det ingår – är tillförlitligt och verkligen viktigt? Jo, på Kunskaps nivå.

Att föra människor till Kunskap är därför att föra dem till det som är väsentligast och viktigast för deras liv. Det är att föra dem tillbaka till en kommunikation med Skaparen. Det är att göra dem medvetna om världens stora behov av frihet. Det är att hjälpa dem inse vad det är de måste göra, både i världen i stort och i vardagens små bestyr.

Det Nya Budskapet från Gud betonar människans nära relation till miljön. Här öppnar det för en ny medvetenhet om detta. En del människor tror att de är en produkt av sin miljö, medan andra tror att miljön på något sätt är deras egen skapelse. Guds Nya Budskap förenar dessa två synsätt genom att få er att förstå att ni samspelar med er miljö på ett dynamiskt sätt. Ni påverkar den. Den påverkar er. Detta gäller både den fysiska miljön, som ni kan röra vid, och den mentala miljön, som påverkar era tankar och känslor.

Det Nya Budskapet från Gud hjälper er att förstå vad detta verkligen betyder och hur ni skall kunna uppleva det varje dag. När ni börjar ta stegen till Kunskap, så börjar ni också praktisera denna medvetenhet – låter den påverka alla era möten, alla situationer, varje tanke, känsla och stämning ni upplever. Detta är vad som menas med att gå den andliga vägen. Att läsa om vägen och att verkligen gå den är två helt skilda ting. Ni kan läsa om vägen för att ta reda på om den känns rätt för er och om den kallar på er; men det är endast genom att gå vägen som ni verkligen kan få reda på vad den är.

Kallelsen att gå den andliga vägen är både omedelbar och avgörande. Människor som är redo att hörsamma den måste börja skaffa sig kunskap om Det Större Samfundet. De måste skaffa sig kunskap om Interventionen och lära sig att höja sina röster i försvar för mänsklig frihet och självständighet. Alla kommer inte att kunna detta i början; men några människor är redan redo. Livet har förberett dem. Deras inre utveckling har förberett dem. I dessa fall tjänar Guds Nya Budskap som en bekräftelse. Detta är Budskapet de har väntat på och nu funnit.

För andra kommer det att ta längre tid. Dock måste vi återigen betona att Guds Nya Budskap är grunden i varje människas väsen och att det därför talar till varje människas verkliga behov. Naturligtvis kommer inte alla ord eller idéer att göra intryck på alla; men Det Större Samfundets medvetande är något alla behöver, även om inte alla kan gå den väg som förordas här. Alla måste bli medvetna om att de lever i ett Större Samfund och att vissa krafter i Det Större Samfundet intervenerar i mänsklighetens angelägenheter och hotar mänsklighetens frihet och självständighet. Alla måste få höra detta, oavsett om de för ögonblicket kan acceptera det eller inte. Det är ett ansvar.

Denna kommunikation måste börja omedelbart. Den kan inte vänta. Detta beror på att det ni har att göra med är ett naturligt och inte ett mystiskt fenomen. Interventionen väntar inte. Den pågår varje dag. För att motverka Interventionens effekter måste ni därför agera utan dröjsmål. Det Nya Budskapet från Gud talar om vad det är ni kan och måste göra för att höja ert medvetande, återvinna er styrka, försvara era Gudagivna rättigheter och sprida information till andra. Det är detta som kommer att vara avgörande. Ni kanske undrar vad ni skulle kunna göra. Svaret finns i Det Nya Budskapet från Gud. Den verkliga frågan är emellertid om ni har modet att göra det som måste göras. Är ni tillräckligt starka i Kunskap för att göra det som måste göras? Har ni självtilliten och tron på mänskligheten som krävs eller har den blivit så urholkad att ni bara kommer att vända er bort uppgivet och tänka: ”Vad spelar det för roll? Det gör detsamma.”

Människans självtillit och hennes tro på mänskligheten har blivit så underminerad att många människor bara kommer att säga: ”Jag orkar inte bry mig om vad som händer” eller ”Vad skulle jag kunna göra?” De har förlorat sin kraft och styrka. De har förlorat kontakt med Kunskap. Insikt om att denna kontakt går och måste återupprättas får de genom andras exempel och förkunnelse.

Personen som har valts ut att ta emot och representera Guds Nya Budskap kommer att vara språkröret. Men hans är endast en röst. Det behövs många fler röster som stämmer upp i försvar för mänsklig frihet och självständighet i Det Större Samfundet. Förnuftighet i era kontakter med andra raser i Universum är av yttersta vikt; likaså att ni är införstådda med att era bundsförvanter aldrig någonsin skulle intervenera i mänsklighetens angelägenheter och inte heller försöka omintetgöra mänsklighetens självbestämmande. Ni måste skaffa er kunskap både om Interventionen och om livet i Universum.

Det finns så mycket som människor kan göra just nu. Det finns inga ursäkter för passivitet. Här visar människor prov på eller brist på självförtroende. Guds Nya Budskap kommer i en kritisk tid. Tiden är avgörande nu. Om ingenting görs kommer Interventionen att lyckas. Då kommer det knappast att finnas någon återvändo. Mänskligheten kommer att ha förlorat sitt självbestämmande; världen kommer att styras från en fjärran plats; och era möjligheter att reagera eller agera mot denna auktoritet kommer att vara mycket begränsad. Låt inte detta ske. Det är mycket som måste göras. Varje dag är kritisk.

Kom ihåg att det ni har att göra med här är mycket större än någonting ni har haft att göra med tidigare. Om ni söker efter er storhet, Den Stora Närvaron inom er, är detta vad som kommer att få er att finna den. Ni kommer inte att finna den genom ständig meditation. Ni kommer att finna er storhet genom att låta den tjäna ett större behov och en värdefull sak. Människor finner sin storhet genom att göra stora och betydelsefulla ting. De kommer ur uppfattningen om sin egen ynklighet genom att ta ett större ansvar. Detta är Gud i verksamhet. Detta är kärlek i verksamhet. Detta är sanning i verksamhet. Dess effekt har långtgående verkningar. Underskatta aldrig vad ett enskilt liv kan åstadkomma när det styrs av den största kraften i Universum. Denna kraft finns inom er. Ni kan inte kontrollera den. Ni kan inte manipulera den. Men ni kan låta den bryta fram till ert medvetande och komma till uttryck genom er. Det finns ingen större gåva eller tillfredsställelse än detta. Här finns det ingen främmande makt som styr eller manipulerar. Det är detta som är att vara sann mot sig själv och ärlig mot världen. Det helar er relation till er själva. Det helar er relation till andra. Det helar er relation till världen. Ytterst helar det er relation till Skaparen – den mest ursprungliga relation ni har.

Alla behövs i detta arbete: människor från alla religioner och traditioner, människor utan någon specifik tro eller tradition, människor ur alla läger, av alla nationaliteter, d.v.s. världens alla folk. Det Nya Budskapet från Gud är ämnat för dem. Det är ämnat för er. De människor som har störst förmåga att hörsamma Budskapet kommer att vara de som först tar till sig det; men ytterst är det en gåva till hela mänskligheten.

Det finns så mycket ni kan göra just nu för att lära er mer om Det Nya Budskapet från Gud och om hur ni skall återuppbygga och återuppväcka er ursprungliga relation till Kunskap. De ingår i lärandet och utövandet av Det Nya Budskapet. Det finns så mycket ni kan göra just nu; men ni måste börja någonstans. Ni måste hitta startpunkten. Redan det första steget är en fri och självständig handling. Redan första steget hjälper er att spränga de bojor som er prägling har fjättrat er i. Redan första steget börjar neutralisera effekterna av det passiviseringsprogram som Interventionen har inlett.

Första steget är viktigt. Varje steg är viktigt. Varje steg bekräftar att det är ni som bestämmer över ert eget liv. Varje steg kallar fram den större kraftkälla som finns inom er, i er Kunskap. Detta är vad mänskligheten behöver allra mest. Mänskligheten kommer inte – på den korta tid den har på sig – att kunna utveckla teknologin som behövs för att hejda Interventionen. Mänskligheten har ännu inte den sociala sammanhållning, som den behöver för att kunna stå enad i mötet med Universum. Därför är det upp till enskilda individer och små grupper att förändra detta. Här finns det varken något helgon eller någon guru som kan leda er. Ej heller Budbäraren – d.v.s. personen som har valts ut för att ta emot Guds Budskap – är rörelsens ledare. Detta är en så kallad revolution utan ledare. Det måste bli en global uppresning; och det kan det också bli. Gud tror att det är möjligt. Mänsklighetens bundsförvanter tror att det är möjligt. Ni själva måste också tro att det är möjligt. Låt inte världens tillstånd göra er modfällda. Låt inte passiviseringsprogrammet göra er fogliga eller få er att känna er hjälplösa eller maktlösa. Det är bara någonting ni har blivit förledda att tro. Ni måste möta Interventionen. Ni måste påminna er själva om att ni bär ett frö av Gudsmedvetande inom er, att Den Stora Närvaron finns inom er; och att det är detta ni måste sätta er lit till, eftersom det är där den hör hemma.

En del människor kommer att beskylla mottagaren av Det Nya Budskapet för att vilja sko sig på Budskapet och försöka bli en guru eller liknande. Det är dumheter. Han utsätter sig för den största av risker. Det finns ingen personlig vinst i detta för hans del. Han sätter sitt eget liv åt sidan för att främja alla andras välfärd. Ni kanske kommer att behöva se detta med egna ögon för att kunna tro det; men det är likväl sant. Gud skulle aldrig välja någon till Budbärare som skulle korrumpera denna tids allra viktigaste Budskap från Gud. Det är inte hjältar som behövs nu. Det som behövs är ansvarstagande människor – människor som är beredda att ta större ansvar och öppna sig för en större medvetenhet. Ni måste se bortom ert eget livs begränsningar och bli mer ansvarstagande. Alla måste, som sagt, lära sig mer om Det Större Samfundet; men detta sker på flera olika plan – från de allra enklaste och mest triviala aktiviteterna och till att nå ut till stora grupper av människor. Det är på det sättet som allting kommer att avancera.

Det Nya Budskapet från Gud finns i världen. Denna lilla bok är endast ett första steg. Den är gnistan. Bakom gnistan finns den ovärderliga kommunikationen från Skaparen – en outsinlig källa till information och kunskap. En kommunikation som denna måste av nödvändighet ha en enorm kraft bakom sig för att kunna hejda Interventionen och motverka alla de skadliga tankar och negativa krafter som finns i världen idag.

Det finns så mycket som undergräver den mänskliga tilliten och samarbetsviljan. Därför måste motgiftet vara mycket kraftigt. Det kan inte vara en produkt av en enda människas tankar eller ideologi. Det måste bära med sig Skaparens styrka. Det är precis det världen får nu. Mänskligheten har mist sitt självförtroende. Den har mist sitt egenvärde. Det får mänskligheten att vädja till andra makter i Universum om räddning. Det får många människor att utan motstånd underkasta sig nya dominerande krafter i världen. Emellertid är ni, som sagt, på väg in i en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Det framhäver individens makt, relationernas makt och kollektivets makt – Kunskaps makt uttryckt på alla dessa tre nivåer.

Som vi sagt i början av denna bok är Nya Budskap från Gud sällsynta. Dock för de alltid med sig en enorm kraft och energi, en enorm långsiktighet och ett enormt djup. Ni kommer att upptäcka detta i de människor som hörsammar Guds Nya Budskap; och ni kommer att se det i Det Nya Budskapet i sig.

Det Nya Budskapet börjar läka klyftan mellan er och Skaparen eftersom ni nu tjänar Skapelsen. Ni börjar bli en kraft som verkar för det goda i världen. Ni börjar bidra till att misstänksamheten och förtrycket i världen börjar minska. Ni börjar bli ett språkrör för Kunskap och för frihet. Behovet av sådana språkrör är enormt.

Det handlar inte om att tro på Jesus, Buddha eller Muhammed. Det handlar inte om en sträng trohet till en religiös tradition. Det handlar om er andlighets självaste essens och om ert ansvar gentemot Skaparen. Mänskligheten måste hitta sin gemensamma grund samtidigt som den bibehåller sin religiösa och kulturella mångfald. Denna gemensamma grund utgör dess framtid och dess frihet. Utan den kommer mänskligheten att vara förlorad. Med den kommer mänskligheten att få den styrka som den alltid har längtat efter men aldrig uppnått.

Hur skall mänskligheten kunna uppnå detta? Endast genom att tvingas konfrontera ett problem som är så stort att alla och envar måste reagera. Interventionen är detta problem. Det är ett problem som utmanar alla i lika hög grad. Det är en utmaning som inte bara angår hjältar eller hjältinnor. Det är en utmaning som alla och envar måste reagera för; och det omgående. Det är brådskande. Det kräver en omedelbar reaktion. Vad annat än en total förstörelse av er miljö skulle kunna skaka om mänskligheten så mycket att den reagerade? När ni därför iakttar Interventionen och tänker: ”Gud! Detta är det mest skrämmande som någonsin hänt!”, måste ni samtidigt ta i beaktande att det kanske också är det bästa som någonsin hänt er. Det är det enda som skulle kunna få mänskligheten att enas för sin egen välfärds skull.

Här förstår man kraften och oföränderligheten i Det Nya Budskapet från Gud. Börja studera det idag. Börja lära det idag. Börja utöva det idag. Idag är rätt dag för detta. Se er om i världen. Ni har inte kommit hit av en slump. Ni är här på ett uppdrag. På tankens plan kan detta kanske verka svårt att tro på; men djupt inom er, på Kunskaps plan, vet ni att det är sant. Kunskap längtar efter och väntar på att få uttrycka sig, väntar på att ni skall bli det instrument genom vilket Guds vilja och kärlek får komma till uttryck.

Medan ert medvetande fortsätter att vara stimulerat och distraherat förblir er själ en fånge inom er; och det är detta som är roten till allt ert lidande. Släpp själen fri. Om ni slår upp era inre portar för den kommer den att börja manifestera sig inom er alltmer. Den kommer att väcka nytt liv i ert medvetande och skingra all förvirring som skymmer er sikt och fördunklar ert medvetande. Den kommer att få er att kunna genomskåda falskhet i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk. Och den kommer att få er att kunna se Kunskaps sanning i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk.

Guds Nya Budskap har kommit vid en kritisk tidpunkt. Vid rätt tidpunkt. Resten beror av mänsklighetens beredvillighet att ta sitt ansvar och dess förmåga att reagera. Det är därför detta är det mänskliga samarbetets och ansvarstagandets tid. Det går inte längre att vara självfixerad. Det går inte längre att gömma sig. Det är för sent för allt detta. Livet kallar er ut ur skuggorna. Det kallar er ut ur er självupptagenhet. Det kallar er ut ur er förvirring och kallar till och med ut er ur era antaganden och övertygelser.

Det finns en stor nöd i världen. Det finns ett Större Mörker i världen. Gud har kommit med ett Nytt Budskap, ett nytt svar och en ny början. Det är dags att sätta igång.

Den Stora Närvaron inom er

Ni har en Stor Närvaro inom er. Skaparen sätter sin lit till att det är den som skall få er att hörsamma Det Nya Budskapet. Era bundsförvanter i Det Större Samfundet måste anse att ni har stora möjligheter; ty annars skulle de inte, med så stor risk för sig själva, ha brytt sig om att skicka sina sändebud för att rapportera om Interventionen som pågår i er värld.

Både Skaparen och era bundsförvanter har stor tilltro till mänsklighetens andliga integritet; men det har inte mänskligheten själv. Inte ännu. Läget är väldigt allvarligt, för människor har fortfarande inte förstått att deras frihet är hotad, att denna frihet måste försvaras och stärkas, och att de faktiskt redan har förmågan att göra det. Människor känner sig för närvarande så svaga och hjälplösa och så beroende av att världens auktoriteter skall leda dem och avgöra deras verklighet, så beroende av att världens vetenskaper skall definiera hur världen är beskaffad, att mänskligheten faktiskt befinner sig i ett ganska ömkansvärt tillstånd.

Kontrasten mellan Skaparens och er egen syn på er själva är mycket påtaglig. Skaparen har en tilltro till att er inneboende vishet skall reagera för Budskapet. Era bundsförvanter har en tilltro till att er styrka och integritet skall få er att hörsamma deras vägledning. Dock har inte ni samma tilltro till eller uppfattning om er själva; och det är där det verkliga problemet ligger.

Återknytandet till Den Stora Närvaron inom er är det som kommer att återge er er självrespekt, självtillit, värdighet och integritet. Det kommer ni att inse när ni går den förestående situationen till mötes; för ni kommer att upptäcka att ni inte kan förlita er på att era regeringar talar om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Ni kommer inte att kunna förlita er på vetenskapen; för den vet i stort sett ingenting om den. Inte heller kommer ni att kunna förlita er på era religiösa ledare att ge er information eller råd om vad ni skall göra; för de vet faktiskt inte. Det är därför ni får ett Nytt Budskap från Gud. Gud kan tala direkt till er via Budskapet; och eftersom er innersta kärna är skapad av Gud kommer den att ta det till sig.

Denna direktkontakt med Gud innebär att mänskligheten inte behöver några myndighetspersoner för att tala om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Auktoriteterna vet för lite för att kunna uttala sig om vad ni står inför och kan dessutom ha en skev bild. Det är inte heller säkert att de är fria att uttala sig även om de är medvetna om situationen. Det finns ingen på jorden som till fullo förstår vad Interventionen är, hur den fungerar eller vad den innebär för mänskligheten. Kunskap inom människor kan göra dem medvetna om Interventionen; men de får inte en fullständig bild av den. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Budskapet måste komma från Gud eller från era bundsförvanter, om ni skall kunna se sådant ni inte kan upptäcka på egen hand eller få sådan information som ni inte kan skaffa på egen hand, men som er värld är i så stort behov av idag.

Hur stort genomslag Budskapet får beror på Den Stora Närvaron inom er. Ty det är endast denna Närvaro som kan få er att reagera för Guds Nya Budskap och få er att ta till er den sanning det förmedlar. Bara Den Stora Närvaron kan få er att förstå att Interventionen verkligen är en realitet. Människors tankevärld är en produkt av deras prägling och är formad av deras tidigare erfarenheter. Människor försöker fortfarande lära sig att leva efter de Budskap som tidigare har förmedlats av Gud; Budskap som förmedlades för länge sedan. Många tror fortfarande att jorden är isolerad i Universum och att ingen utifrån kan ta sig hit.

Det är därför upp till Den Stora Närvaron inom varje människa att ta emot och hörsamma Budskapet. Guds Nya Budskap erbjuder befrielse till var och en som hörsammar det. Ert medvetande kommer kanske inte att förstå det; men ert hjärta kommer att svara an på det. Det är på det sättet Budskapet kommer att visa er var er sanna kraft och ert livs sanna auktoritet finns.

Skaparen ber er inte följa någon enskild person. Skaparen ber er att följa er inre Kunskap och att förena er med andra människor på Kunskaps medvetandeplan; för det är endast på detta plan som verkliga relationer uppstår. Människors relationer är fortfarande baserade på personlig attraktion och gemensamma värderingar och intressen. Dessa relationer är därför svaga och utan en verklig gemensam grund som kan bära dem. Relationerna blir då snart slentrianmässiga och utan liv. Det är endast när Den Stora Närvaron i en människa förenar sig med Den Stora Närvaron i en annan människa som en verklig förbindelse och en verklig relation kan uppstå; d.v.s. ett verkligt äktenskap, en verklig vänskap eller ett verkligt partnerskap. En sådan relation kan utjämna alla olikheter mellan parterna och övervinna de destruktiva tendenser som alla människor har inom sig.

Den Stora Närvaron vill förmå er att inte svika vare sig er själva, världen eller mänskligheten. Den vill visa att ni egentligen aldrig kan vara skilda från Gud. Den vill visa att separation inte fungerar och att upplevelsen av separation i grunden inte är verklig. Den Stora Närvaron är allt det som presenteras här. Den kommer att bekräfta Guds Nya Budskap. Den kan se Interventionen och möta den. Er själs största glädje och mening är att fullfölja det ni kom hit för att göra; men så länge ni inte har fått kontakt med Den Stora Närvaron inom er får själen träda tillbaka. Den är medvetandets fånge. Den tystnar och drar sig tillbaka för att bli en vag möjlighet inom er.

Guds Nya Budskap kallar på Den Stora Närvaron i ert medvetande. Detta är inte bara en underbar möjlighet ni har nu. Det är ert enda alternativ – ett alternativ som är avgörande för er fortsatta överlevnad och er frihet. Människor måste vakna upp ur sina drömmar om den egna självuppfyllelsen och inse att hela mänskligheten står inför ett allvarligt hot – ett hot som både går att se och få kännedom om och att avvärja.

Ni måste börja förlita er på Den Stora Närvaron inom er. Den är sanningen inom er. I början kommer ni kanske att ha svårt att förstå den. Ni kommer att behöva lära er att lyssna på den för att förstå vad den verkligen betyder och slutligen bli förvissade om att den är en verklig kraft inom er som vill ert bästa.

Interventionen använder sig av bedrägeri, list och övertalning för att uppnå sitt mål att få herravälde över jorden. Kunskap inom er kan dock inte övertalas eller luras. En människa som är stark i Kunskap kan varken manipuleras eller duperas, förledas eller förföras. De som inte är starka i Kunskap, däremot, kan förledas på alla möjliga sätt. Deras ideal kan manipuleras och utnyttjas; likaså deras passioner, böjelser, drömmar, rädslor, ängslan, problem, smärta och oförsonlighet; och de kommer att falla offer för en eller flera av dessa.

Mänsklighetens frihet är beroende av Den Stora Närvaron inom er. Eftersom den frihet som en del människor i världen åtnjuter idag inte är förankrad i Den Stora Närvaron inom dem är den i grunden inte till någon verklig glädje och kan heller inte upplevas till fullo. De tar sin frihet för given. De förstår inte hur värdefull frihet är eller hur mycket som har offrats för att trygga och bevara den. I Det Större Samfundet, precis som i er värld, måste frihet förtjänas och upprätthållas. Er frihet kommer alltid att utmanas, både inifrån och utifrån, så länge ni befinner er i det fysiska livet.

Hur ni reagerar på denna utmaning och hur ni väljer att agera kommer att vara avgörande för er framtid. Om ni inte reagerar kommer ni att berövas er frihet och bli slavar under andra makter. Det spelar ingen roll om ni anser er leva i en demokrati; för ni kommer likväl att vara slavar under andra makter. Frihet i Universum är det viktigaste av allt, eftersom den utgör grundvalen för allt det goda som sker. Det är svårt att bidra till livet om man inte är fri. Kan man inte bidra till livet är det svårt att uppleva vare sig glädje eller tillfredsställelse och svårt att finna mening i relationer. Allt det som ger mänskligheten en känsla av mening, värde och självkänsla kommer ur dess möjligheter och dess frihet att bidra till livet. Utan de möjligheterna blir mänskligheten utarmad.

Det Nya Budskapet från Gud överlämnas först i USA, därför att det är den nation som på ytan verkar vara den friaste och mest inflytelserika i världen. Dock står denna frihet i direkt relation till människornas medvetenhet om Den Stora Närvaron inom dem. Oavsett vilken frihet era regeringar ger er kommer ni ändå att vara slavar under andra makter om ni inte kan finna och låta er ledsagas av Kunskap. Ni kommer ändå att vara olyckliga. Era problem kommer kanske att te sig annorlunda än de problem som mindre fria nationer har; men i grunden kommer er hopplöshet att vara densamma.

Det finns två slags frihet – medvetandets frihet och själens frihet. Båda måste finnas. Om inte medvetandet har frihet kommer själens frihet att vara mycket svårare att uppnå.

Skaparen vill göra er medvetna om Den Stora Närvaron inom er. I Det Större Samfundet kallas den för Kunskap, d.v.s. förmågan att veta. Den utgör er frihets och er sanna verklighets grundval. Den är också den frihet och den verklighet ni delar med allt intelligent liv i Universum, oavsett om de är fria eller inte, oavsett om de intervenerar i er värld eller inte. Ni kan inte lära de som intervenerar i er värld vad frihet är, för ni har varken förmågan eller styrkan som krävs. Ni är inte tillräckligt utvecklade. Ni måste emellertid själva uppvisa exempel på denna frihet och ytterst uppvisa den även för alla dem som håller uppsikt över jorden.

Ni behöver alla lära er mer om Den Stora Närvaron inom er, för den är det enda som kan säkra er frihet. Ni kommer inte att kunna avstyra Interventionen med teknologi; för den teknologin har ni inte ännu. Ni kommer inte att kunna hindra Interventionen med kollektiv sammanhållning; för den kollektiva sammanhållningen har ni inte heller ännu. Ert största och enda hopp är att utveckla Kunskap och att förmedla den till andra.

Alla människor vill ha frihet. Alla människor värdesätter frihet – personlig frihet om inte annat. Behovet och strävan efter frihet är det alla människor har gemensamt. Oavsett vilket land de kommer ifrån, hur gamla de är, vilket språk de talar, om de är rika eller fattiga, är frihet det väsentligaste och mest grundläggande behovet.

Vad är då denna Stora Närvaro inom er? Det finns många olika sätt att beskriva den; men den är egentligen bortom alla ord. Man skulle kunna säga att Den Stora Närvaron är den verklighet ni befann er i innan ni kom till denna värld och den verklighet ni kommer att återvända till när ni lämnar denna värld. Det är den verklighet som Gud skapade inom er. Det är ni, den ni egentligen är. Ta bort allt det som för er på avvägar i världen – rädsla, begär, bindningar, identifieringar – och det som finns kvar är denna verklighet, denna Stora Närvaro. Somliga kallar den Kristusmedvetandet, andra Buddhanaturen, Vishet, eller Upplysning. Dessa begrepp är förknippade med en massa olika förväntningar och föreställningar, men dem behöver ni inte känna till för att förstå vad som sägs här.

Ni behöver inte vara upplysta för att hejda Interventionen. Det är fullt tillräckligt att ni är andligt förankrade i Kunskap. Ni behöver inte vara perfekta, helgonlika eller ofelbara för att säkra er kollektiva frihet. Ni behöver bara vara andligt förankrade i Kunskap. Det går att uppnå. Det räcker med att tio procent av jordens befolkning är andligt förankrad i Kunskap och medveten om Interventionen för att hindra den.

Alla era religioner har en gemensam grund. Denna gemensamma grund är Den Stora Närvaron inom er och dennas länk till allt livs Skapare. I Det Nya Budskapet från Gud är det inte upplysning som betonas, utan den andliga förankringen i Kunskap. Upplysning är ett alltför avlägset mål, som alltför få människor skulle kunna uppnå på den korta tid ni har på er. Dock skulle tillräckligt många människor kunna bli andligt förankrade i Kunskap för att göra det möjligt att hejda Interventionen och verka för Kunskap hos alla människor. Detta är en realistisk målsättning som går att uppnå. Det enda hindret är mänsklig okunskap och förmätenhet.

Interventionen kommer att göra vad den kan för att hindra er från att bli medvetna om Den Stora Närvaron inom er. Detta kan den emellertid endast göra om ni tillåter det. Den Stora Närvaron inom er, Kunskaps närvaro, kan varken duperas eller manipuleras. Tänk på vad detta verkligen betyder. Det betyder att Den Stora Närvaron inom er är det enda hos er som är verkligt pålitligt. Det är det enda hos er som är ofördärvat, vad ni än har gjort i era liv. Det är det enda hos er som vet vem ni är, varför ni är här och vad som egentligen pågår i världen. Det är det enda hos er som verkligen kan förena sig med en annan människa i en meningsfull relation.

Kunskap inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att ge något, åstadkomma något och möta ett verkligt behov i världen. Varför skulle ni annars ha kommit till världen? En del människor tror att de har kommit till världen för sitt eget helande och egen terapi. Det stämmer dock inte helt. Det enda som verkligen kan hela er är återknytandet till den Kunskap ni har förnekat. Ert helande och era terapeutiska vinster är bara bieffekter av att ni fullbordar ert uppdrag här. Om inte den egna helandeprocessen är förenad med en känsla av syfte och mening blir den inget annat än en inkrökt och egoistisk process, ett uttryck för okunskap och världsfrånvändhet. Här blir strävandet efter helande det som vidmakthåller den ursprungliga sjukdomen.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp allt detta i detalj. Det talar om livets Fyra Pelare som människor måste upprätta: Relationernas Pelare, Hälsans Pelare, Arbetets Pelare och Den Andliga Utvecklingens Pelare. De Fyra Pelarna utgör grunden i ert liv. Det Nya Budskapet talar om hur dessa Pelare skall byggas och varför det är så viktigt att var och en av dessa fyra byggs.

Guds Nya Budskap talar om de tre stadierna av mänsklig utveckling – beroende, oberoende och ömsesidighet – och hur relationer fungerar på de olika stadierna. Det talar om hur man skall utveckla relationer med ett högre syfte; relationer som utgår ifrån Den Stora Andliga Närvaron inom varje enskild individ. Det talar om hur man finner dessa relationer och vådan av att låta sig luras in i andra lockande relationer, som ser ut att ha dessa kvaliteter, men som i själva verket saknar dem. Guds Nya Budskap talar om vad arbete och bidragande till livet innebär. Det talar om mod och tillit, om kraft, styrka och förlåtelse, på ett sätt som det aldrig tidigare har talats om i er värld.

En del människor kommer att tänka: ”Jovisst, men det här har jag hört förr.” Det har ni inte. Om ni tar er tid att läsa Guds Nya Budskap i dess helhet kommer ni att inse detta. Visst kommer ni att känna igen delar av den sanning som alltid har funnits i det mänskliga medvetandet; men det mesta kommer att vara nytt för er. Förutsättningen för sanning finns redan inom er. Det finns en kärna av sanning i alla era religiösa traditioner; men de kan inte förbereda er för Det Större Samfundet. De kan inte hjälpa er att hejda Interventionen. Här bygger Gud på det Gud redan har grundlagt. Här kan ingenting förstöras. Allt vilar på en fast grund; ja, så fast mänskligheten nu tillåter.

Detta är anledningen till att människor från olika religiösa traditioner med starka bindningar till sina traditioner inte behöver känna sig hotade av Det Nya Budskapet från Gud. De borde istället välkomna det; för det kommer att stärka deras tradition och deras tro och ge dessa en möjlighet att bli verkligt användbara i Det Större Samfundet.

Mänsklighetens isolering är nu över. Ni kan inte vända tillbaka. Ni måste fortsätta framåt. Era accelererande sociala, ekonomiska och politiska utvecklingar leder alla till denna stora tröskel. Ni kan inte gå tillbaka och leva det liv som era far- och morföräldrar eller ens era föräldrar levde; för allt håller nu på att förändras mycket snabbt. Ni är i full fart på väg in i framtiden; men ni är inte förberedda. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Världens olika kulturer och religioner tvingas alltmer att lära sig samexistera och hitta sin gemensamma grund. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Om världens naturtillgångar skall kunna bevaras och om ni skall kunna vara självförsörjande i framtiden är det av yttersta vikt att mänskligheten lär sig att samarbeta. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Hur kommer ert liv i Det Större Samfundet att gestalta sig? Vad kommer att vara grundvalen för era relationer med andra raser i Universum och då i synnerhet för era relationer med de samhällen och världar som visar sig vara positiva till och förmånliga för er? Ni kan inte träda in på denna nya arena med ett förlegat synsätt som är grundat på en antropocentrisk världsbild. Mänskligheten är inte Universums medelpunkt. Mänskligheten är inte skapelsens krona. Mänskligheten är inte det intelligenta livets i Universum högsta nivå eller uttryck. Alla dessa antaganden kommer att vara meningslösa när er isolering i Universum är över.

Era framtida relationer i Det Större Samfundet måste grundas på er medvetenhet om Den Stora Närvaron inom er och på er förmåga att uppnå ett nytt perspektiv och en ny vishet rörande livet i Universum. Annars kommer ni att vara som de primitiva infödingarna som hamnar under främmande makters herravälde.

Kan mänskligheten uppnå detta på kort tid? Det kan den om tillräckligt många människor tar till sig det som presenteras här. Det kan den om tillräckligt många människor tar emot, studerar och lär sig Guds Nya Budskap och förstår hur de skall tillämpa det. Det kan den om tillräckligt många människor blir företrädare för Det Nya Budskapet från Gud.

Skaparen har tilltro till detta. Mänsklighetens bundsförvanter har tilltro till detta. Har ni själva det? Om inte, så måste ni återfå denna tro på er själva. Skaparen och era bundsförvanter ser nämligen sådant som inte ni kan se, vet sådant som inte ni vet, men som ni måste få veta. Att hindra Interventionen är en sak i sig; men utöver det måste också människors medvetenhet och andlighet återuppväckas. Mänsklighetens andlighet är dess största gåva till livet i Universum. Många raser i Universum har helt förlorat sin andliga medvetenhet och sina andliga traditioner. Deras andlighet har ställts i skuggan av deras teknologi och undergrävts av påverkan från andra krafter i Det Större Samfundet.

Andliga Krafter både i er värld och i Universum vill förmå er att inte gå samma väg. Låt inte teknologi bli er religion; ty om ni gör det kommer ni helt säkert att bli offer för raser som är mer teknologiskt utvecklade än ni. Om Kunskap blir er andliga medvetenhets grundval kan ingen i Universum få herravälde över er, för ingen annans Kunskap är större än er. Förutsättningen för Kunskap är densamma hos alla intelligenta raser i Universum, oavsett deras teknologi eller sociala utveckling. Ju mer ni förankrar er i er inre Kunskap, desto mer kommer ni att förstå och se hur ni med framgång skall kunna etablera relationer med andra raser och mota och tillbakavisa ovälkomna raser när det blir nödvändigt.

Självaste kärnan i Guds Nya Budskap är undervisningen i Kunskaps Väg, den viktigaste andliga lära som finns – grundvalen för världens alla religioner, det största löftet för mänskligheten och nu mänsklighetens största behov. Varje framsteg som en människa gör på Kunskaps Väg säkrar mänsklighetens framtida frihet och välfärd. Som redan nämnts är det inte upplysning som betonas här, utan den andliga förankringen i Kunskap – en förankring som gör er sansade, klartänkta, observanta, redo att reagera och redo att ge den gåva som ni kom hit för att ge, var den än är ämnad att ges. Detta är vad som har hållit mänskligheten vid liv genom alla dess umbäranden. Detta är också vad som kommer att trygga mänsklighetens framtid i Det Större Samfundet; en framtid som kommer att vara ljusare än dess förflutna.

Att finna ert syfte i livet

Er kallelse är de stora utmaningarna i världen. Er kallelse är inte att hörsamma alla dessa; utan endast en specifik utmaning. Många människor har ett väldigt dysfunktionellt förhållande till världen. De vill inte att världen skall kräva något av dem. De vill bara bli lämnade ifred och få förverkliga sig själva utan att livet ställer krav på dem. De förstår inte att de har ett ansvar för världen. Detta beror på att de är omedvetna om sin andlighets verkliga natur och verkliga syfte.

Ni har alla kommit hit från ert Ursprungliga Hem för att bidra till världen. Ni har något som världen behöver. Det är något specifikt. Givetvis finns det alldeles för många problem i världen för att ni skall kunna ta er an alla; men något av dem kommer att särskilt tala till er. Utan denna kallelse är människor tyvärr mer intresserade av egen tillfredsställelse. De försöker tillfredsställa det de tror sig vilja ha, det som har fångat deras intresse, det de tror kommer att göra dem lyckliga – rikedom, romantik, nöjen, frosseri, ett liv utan förpliktelser. Ni behöver bara se er omkring i världen för att förstå hur destruktivt detta kan vara. Verkliga relationer och verkligt arbete, verkliga familjer och verkliga samhällen, bygger på att man konfronterar de verkliga utmaningarna och bidrar med något viktigare till livet. Detta ser ni prov på överallt i världen om ni bara ser efter.

Ert verkliga syfte i livet är att ge något till världen som den verkligen behöver. När ni återvänder till ert Ursprungliga Hem kommer ni att möta ett lugn och en trygghet, som ni aldrig kommer att finna i den fysiska världen. Medan ni är här skall ni arbeta, bidra med något och åstadkomma något. Detta arbete blir då grundvalen för era meningsfulla relationer och alla meningsfulla aktiviteter.

Det Nya Budskapet från Gud talar om relationer, om arbete och om det ni gör i världen. Det ger er ett helt nytt sätt att se på hur ni skall förhålla er till världen, så att ni både kan vara andligt förankrade och samtidigt fullborda ert uppdrag genom att bidra till den.

Det Större Mörkrets närvaro i världen tydliggör ett problem som kommer att påverka alla. Dock kommer detta problem att tala mer direkt till vissa människor därför att det är deras bestämda uppgift att ta sig an det. Det finns många andra problem som kräver människors engagemang; men att gripa sig an Interventionen och förbereda sig för Det Större Samfundet kommer att vara den viktigaste uppgiften för vissa människor. De är födda till det. Det är deras uppdrag. Det är detta de kom hit för att göra. De kan misstolka detta uppdrag; de kan förneka det; men de kan inte förändra det. Det är oförstört inom dem.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att kalla på dessa människor direkt. Det kommer att vara deras kallelse. Det kommer att vara tecknet att tiden kommit för dem att höja sig över sina egna problem och angelägenheter. Det kommer att vara katalysatorn som får den andliga kraften inom dem att komma upp till ytan och aktiveras.

Nog har ni sett att det i er historia har varit vissa människors öde att föra in något alldeles nytt i världen? De var en del av en ny verklighet. Detta var inte bara något de önskade. Det var något som uppenbarades för dem; något som väckte deras innersta till liv.

Ni måste söka i världen och sedan i Det Större Samfundet för att finna er kallelse. Svaret finns inom er; men inte kallelsen. Den finns därute. Det är den som helar er relation till världen. Det är den som återger er er sanna kraft. Det är den som tar er ut ur det lidande, som den verklighet ni själva har skapat orsakar er, och för er in i den verklighet som skapade er och som ni sändes av för att tjäna.

Många människor tror att de kan skapa sin egen verklighet och att det är just det man bör eftersträva. Detta är bara delvis sant. Det viktigaste är att finna den verklighet som skapade er. Sedan måste ni svara an på den verklighet ni sändes till för att tjäna. De är två olika verkligheter. Den ena är Guds absoluta verklighet. Den andra är den fysiska världens relativa verklighet.

Det mänskligheten hittills har lärt sig genom sina religiösa läror och sina kulturers utveckling kan inte helt förbereda den för det som väntar. Det finns inte tillräckligt med tid. Ni har inte flera århundraden på er att vänja er vid och finna er tillrätta i Det Större Samfundets verklighet. Den finns mitt ibland er redan. Det finns ett Större Mörker i världen. Tiden är avgörande nu. Därför är det av yttersta vikt att människor reagerar; att de till fullo förstår vad det är de har att göra med och förstår vari deras verkliga ansvar ligger. Ni kan ägna ett helt liv åt att tillfredsställa sinnets önskningar eller ni kan fokusera på er själs verkliga behov. Er själs verkliga behov är att fullfölja det uppdrag ni kom hit för att utföra. Detta uppdrag uppenbaras för er genom de problem och utmaningar som finns i världen.

Det finns mycket som måste göras på det mänskliga livets alla plan. Det finns mycket som måste göras för att återställa er miljö så att den skall kunna livnära er i ert nya liv i Det Större Samfundet. Ni kan inte ge er ut i Universum och hämta hem allt det ni har förbrukat och förslösat i er egen värld. De tillgångarna ägs av andra. Ni kommer att få slåss för dem eller så kommer ni att tvingas köpa dem. Tvingas ni köpa dem kommer ni att få ge upp mycket av ert oberoende. Här får er miljövård ett helt annat innehåll. Den kommer inte enbart att handla om att skapa vackra naturmiljöer utan om att kunna tillgodose mänsklighetens grundläggande behov i framtiden; behov som ni annars inte i tillräckligt stor utsträckning kommer att kunna tillgodose. Blir ni beroende av främmande makter i Universum för era behov kommer ni att förlora den auktoritet ni tidigare haft. Ni kommer att tvingas betala det pris som krävs från andra världar för att få det ni behöver. Nog förstår ni detta?

Skaparen vill inte att mänskligheten skall hamna i ett sådant underläge. Allt andligt arbete som har gjorts, allt som har gjorts för att hjälpa och bevara mänskligheten, kunde gå förlorat. Många människor förlitar sig på att Skaparen kommer att ingripa och mota bort alla mörka krafter; men så fungerar det inte i Universum.

Ert liv är er möjlighet att återta er sanna styrka och integritet och använda dessa egenskaper på bästa sätt genom att bidra till världen. Livet är inget välfärdssamhälle. Detta är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud vill få er att förstå. Mänsklig integritet, mänsklig styrka, mänsklig suveränitet i denna värld, bevarandet av miljön och en enad mänsklighet är avgörande för er framtid. Det är vad Det Nya Budskapet från Gud förespråkar.

Ni kommer så småningom att komma till en punkt i livet där ni tvingas börja fundera över varför ni finns i världen. När ni kommer till den punkt där ni känner att ni har prövat livets alla glädjeämnen och sorger, kommer ni att fråga er: ”Vad är det egentligen jag är här för att göra? Vad är den verkliga meningen med mitt liv?” Visst skulle ni kunna uppleva ännu mer glädje och sorg, men efter en viss punkt skulle det bara kännas som upprepningar. Ni kommer att känna att dessa upplevelser och känslor inte längre tillfredsställer er. Ni kan inte längre förlora er i era hobbies, i era intressen, i era kärleksaffärer, i era krig eller i era konflikter. Ni tvingas kanske till och med att avstå från er tvångsmässiga strävan efter upplysning; för vad är den annat än ännu ett sätt att försöka slippa ifrån ert verkliga ansvar.

Ni kommer till denna viktiga tröskel uppriktigt sökande efter sanningen om ert liv. Det blir en ny början för er. Det blir en avgörande vändpunkt. Kan ni komma över denna tröskel, så kommer ni att väckas till nytt liv och ny energi och kraft. Ert liv kommer att få en helt ny riktning och mening. Ni kommer att vända er till världen och fråga: ”Var kan jag bäst göra nytta? Var kan jag, utifrån vem jag är och utifrån mina förutsättningar, verkligen göra en skillnad?”

Världen kommer att tala till er. Kanske kommer ni att få söka; men ni kommer att finna det ni söker; för världens behov är trängande. Även utan hotet från Interventionen är detta sant; men Interventionen skapar ett större nödläge; och detta nödläge ger upphov till en större andlig kallelse – en uppmaning till människor att vakna upp ur sin självupptagenhet och självbegränsning. Det som verkar hota er mest är samtidigt det som kan tvinga er ur ert personliga helvete och få in er på en väg som ger sann lycka och tillfredsställelse.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp de mest förhärskande missuppfattningar som förvirrar människor. Dessa måste tas upp, för annars kommer ni inte att kunna förstå Budskapet. Ni kommer antingen att helt förkasta det eller helt missuppfatta det. Allt det ni tycker är viktigt – relationer, lycka, trygghet, hälsa, självförverkligande – måste sättas i rätt perspektiv; annars kommer Guds Nya Budskap att gå förlorat. Det kommer att missförstås och missbrukas.

Sanningen hålls vid liv av människor som förmår hörsamma den. Den hålls vid liv av de Änglaväsen som vakar över mänsklighetens utveckling och uppmuntrar sanningen i alla hjärtan och sinnen. Här handlar det inte om vilken filosofi eller personlig världsbild som är rätt. Dessa är inget annat än mentala skapelser. På nivån av Kunskap – d.v.s. er andliga intelligens – finns bara sanningen; allt annat är sekundärt. Tolkningar av sanningen kan skilja sig markant, liksom också hur den kommer till uttryck. Dock är sanningen i sig odelbar, fulländad och helgjuten. Det finns ingen förvirring inom den. Sanning är inte en produkt av egna funderingar eller värderingar. Den är bortom detta.

Det Nya Budskapet från Gud talar till denna fundamentala sanning inom er. Frågan är om ni kan känna och förstå den på egen hand? Kan ni göra resan till den plats inom er där ni kan upptäcka den? Sanningen är uppenbar för alla som på ett ärligt och uppriktigt sätt har närmat sig den; men ni måste först ta det nödvändiga steg som krävs för att komma den närmare. Ni är inte där än. Den stora utmaningen som mänskligheten står inför kommer att föra er närmare sanningen; för sanningen kommer att tala till Kunskap inom er. Det Större Mörkret kallar på Kunskap inom er. Ert medvetande kommer kanske inte att vilja kännas vid den. Ert medvetande kan kanske motsätta sig den. Ert medvetande kan kanske ifrågasätta den. Ert medvetande kan kanske förneka den helt. Ert medvetande kan kanske teoretisera om den. Ert medvetande kan kanske jämföra den med och ställa den mot allt annat. Guds Nya Budskap riktar sig emellertid inte till ert medvetande. Den riktar sig till ert hjärta. Den riktar sig till er själ. Det är därför det är en andlig kallelse. Det är därför ni på djupet försonas med er själva och Kunskap placeras över ert medvetande i ert Väsens sanna hierarki när ni hörsammar det.

Det Nya Budskapet från Gud kallar på er. Det framställer ett problem som i sig är en kallelse. Ytterst är den befriande; men denna befrielse kan endast uppnås genom verklig medverkan. Utgången är viktig. För att mänskligheten skall kunna utvecklas och komma vidare måste den överleva och stärka den frihet den redan har grundlagt. Detta är svårt att göra i Det Större Samfundet. Ni har inte behövt hävda er mot andra former av intelligent liv tidigare. Ni hävdar er mot varandra på många sätt som är destruktiva; men ni har aldrig behövt hävda er mot andra former av intelligent liv. Detta har nu förändrats; och det har förändrats för alltid. Dock kan denna konkurrens göra er både starkare och mer visa. Den kan också ena mänskligheten, om ni förhåller er till den på rätt sätt.

När ni väl börjar förstå detta kommer ni att tycka att det är självskrivet. Insikt uppnår ni emellertid endast genom att röja vägen, utveckla inre balans och påtaga er ett större ansvar som kommer ur ert allra innersta. Medvetandet kräver och räds, medan Kunskap vet, eftersom den är den större andliga verkligheten inom er. Vad många människor tror sig veta är i själva verket vad de önskar sig. Önskningar grundar sig alltid på rädsla – rädsla för att inte få det man önskar sig och vill ha. Kunskap är emellertid djupare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse går den att upptäcka. Den går inte att undvika. Den pågår inte på ett annat plan, utan är en naturlig händelse. Interventionen består av flera utomjordiska raser som konkurrerar om era naturtillgångar och som genom försåt försöker tillskansa sig det de vill ha. Detta borde inte vara förvirrande; såvida ni inte redan är förvirrade.

Inkräktarna är inte multidimensionella varelser. De är inte andliga varelser. De är inte änglar. De är inte demoner. De är fysiska varelser som ni själva, som använder sig av sin teknologi och sin list för att framställa sig själva på ett sätt som väcker förtroende, tillit och till och med vördnad. De är dock inte här i andligt syfte. De är här av rent materialistiska skäl.

När ni själva väl ser, känner och förstår hur det ligger till kommer det inte längre att finnas något missförstånd kring deras avsikter. Det kommer att vara hur tydligt som helst. Det kanske kommer att ta er lite tid att förstå eftersom ert medvetande är belamrat med allsköns andra tankar och föreställningar.

Ytterst måste alla i världen verka för mänsklighetens frihet och välfärd. Detta är tillräckligt för att få människor ur sitt privata lidande och röra sig i positiv riktning. Här kan människor verka på alla tänkbara plan; men alltid för allas och helhetens bästa. Det tillfredsställer själen. Det ger verkligt välbefinnande och sann integritet.

En enad mänsklighet i Universum skulle kunna bli en mycket stark kraft. Den skulle kunna bli en mycket positiv kraft, som skulle kunna åstadkomma sådant som världen aldrig har sett eller upplevt tidigare. Detta är inte blott ett bättre utan ert enda alternativ nu. Om ni inte tar kontroll över er värld nu, så kommer någon annan att göra det; och ni kommer då att hamna under främmande makters kontroll. Vad detta innebär och hur det kan hindras är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud handlar om.

Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förlitar sig på Kunskap inom er. Den är er andlighets grundval. Det Nya Budskapet representerar inte nödvändigtvis era religioners trossatser eller era kulturers uppfattningar och föreställningar. Det representerar grundvalen av Kunskap. Denna grundval utgör er inneboende styrka, i motsats till era föreställningar och uppfattningar, som oftast utgör er inneboende svaghet. Det är denna styrka som Skaparen förlitar sig på. Det Skaparen har givit er kan inte förstöras. Det kan endast förnekas eller förvrängas. Det är beständigt och oförstörbart. Dock måste det tjäna världen i denna tid för att ni skall kunna förstå dess verkliga innebörd och realitet.

Gå då ut i världen. Gå Interventionen till mötes. Gå Det Större Samfundet till mötes; för det kommer att ta er ur villfarelsen om er obetydlighet. Det kommer att ta er ur er självfixering och ert personliga lidande och öppna dörrarna till ett nytt liv av aktiv medverkan, nya relationer och större integritet – för er personligen och för alla andra som främjas av att känna er.

Den stora kärleken

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 23 november 2007
i Boulder, Colorado

Över hela världen värderas kärleken högst, som höjdpunkten av den mänskliga upplevelsen. Det sjungs om kärlek i låtar, skrivs om den i poesin. Den förhärligas i stora litterära verk. Det talas om den i normala konversationer. Människor påstår att de är kära, att kärleken är det ultimata, att allt som behövs i världen är kärlek och då kommer allting att ordna sig. Men mycket få människor förstår vad kärlek egentligen är. Och mycket få människor har upplevt kärlek på en djupare nivå — bortom förtrollning, bortom förälskelse och att vara fäst. Få människor har upplevt kärlekens verkliga makt och ström.

Dessutom associerar många människor vissa slags beteenden, trosuppfattningar och attityder med kärlek-ömhet, passivitet associeras med kärlek. Fred och harmoni associeras med kärlek. Men vad är egentligen denna djupare kärlek, inte en kärlek som endast är en fixering, en förälskelse eller att vara fäst vid någon, utan en djupare slags kärlek som är försonande, som utgår från ett djupare ställe inom individen.

Och bortom detta, vad är Guds kärlek, kärleken från Gud? Är detta blott en förälskelse, en fixering eller att vara fäst? De flesta skulle säga nej, men de är osäkra på vad Guds kärlek egentligen innebär och hur denna kärlek uttrycks och hur den kan omsättas i världen effektivt.

Så i dag kommer vi att tala om Kärleken, den större kärleken som lever inom varje individ och Guds större kärlek, som är summan av all kärlek i Universum, och är källan av all sann kärlek överallt-i denna värld och i det Större Samfundet av världar. Och vi skall tala om vad Guds Nya Budskap för världen lär ut om kärlek, ty det finns ett Nytt Budskap från Gud i världen, och kärlek är en del av dess budskap.

Det är nödvändigt här att börja med att säga vad kärlek inte är. Kärlek är inte förtrollning. Kärlek är inte fixering. Kärlek är inte att vara fäst. Kärlek är inte romans där ni är förälskad eller tagen av någon annans utseende eller någon aspekt av deras personlighet. Det är inte dyrkan, där ni avgudar någon, ni dyrkar någon, inte ens då det handlar om en gudom, inte ens då det handlar om en Budbärare, inte ens då det handlar om Gud. Detta representerar inte en verklig relation, en fungerande relation, en relation av förenade viljor.

Kärlek är inte ett beteende, en attityd, ett speciellt sätt att vara. Det är inte etikett. Det är inte konvention. Kärlek kan uttrycka sig på många olika sätt-mjukt eller kraftfullt. Kärlek kan verka undergiven. Kärlek kan verka stark. Kärlek kan utmana er. Kärlek kan kritisera er. Kärlek kan avslöja era illusioner, era fantasier och ert självbedrägeri. Kärlek är inte det som människor menar då de talar om kärlek, under nästan alla förhållanden.

Kärlek är en djupare makt som får folk att göra saker som skiljer sig från deras idéer, deras trosuppfattningar och deras pliktkänsla. Kärlek är något bortom den kärlek ni hör talas om i konversationer. Uppriktigt talat är det bättre att demonstrera kärlek än att tala om den, ty äkta kärlek demonstreras. Det är vad som får människor att ändra sina liv, att skifta sina prioriteringar, att associera med något djupare inom sig själva. Det är något som har makten att överskugga mänsklig ambition, mänsklig själviskhet, människors klagomål, alla sekteristiska trosuppfattningar och attityder och religiös ideologi.

Ty kärlek är inte bundet av dessa saker. Den bara hindras, hålls tillbaka eller döljs av dessa saker. Men kärlek rör sig självmant, då det är förbundet med den djupare Kunskap som gud nedlagt inom varje person. Ty ni förstår, ni föddes med två sinnen-ett sinne att tänka med och ett sinne för att veta. Det sinne som ni tänker med är en produkt av all er sociala konditionering. Det är en produkt av att vara i världen. Det är en ansamling idéer, associationer och tankemönster som ni har lärt er sedan dagen ni föddes. Mycket av detta är användbart, och en del av det är skadligt och farligt för er. Ni har förvisso behövt lära er hur man överlever i världen-hur man överlever fysiskt, hur man överlever socialt, hur man deltar inom en familjemiljö, inom en kultur och möjligen inom ett religiöst ramverk. Ni har behövt lära er det som samhället har sagt till er att ni måste lära er. Som vi har sagt är en del av detta användbart och viktigt och en del av det är skadligt och ligger inte i ert intresse.

Men ni föddes med ett djupare sinne, Kunskapens sinne. Detta sinne tänker inte som ert intellekt tänker. Det ser och det vet. Det är inte vad folk tänker på när de talar om det omedvetna sinnet. Det är mer förknippat med ert världsliga sinne, eller intellekt. Detta djupare sinne är inte underkastat konditionering i världen. Det formas inte och konditioneras inte av världen. Det är hotas inte och skräms inte av världen. Detta djupare sinne kallas Kunskap i det Nya Budskapet därför att det är relaterat till upplevelsen av direkt vetande, upplevelsen av affinitet, upplevelsen av sann igenkänning och upplevelsen av sanna relationer.

Äkta kärlek emanerar från Kunskap. Den är i grund och botten Kunskapens uttryck. När Kunskap får er att göra något-möjligen något ni aldrig planerade att göra, något ni inte förstår, något som går stick i stäv mot era planer och mål och ambitioner-detta uttrycker kärlek därför att ni uttrycker Guds Vilja, vilket är Guds Kärlek. Ty Guds Kärlek är inte skild från Guds Vilja. Gud tänker inte som ert intellekt tänker-glad ena dagen, ledsen nästa, belåten med det här, arg på det där, grym och straffande gällande dem som gör misstag eller som lever fel. Detta är inte Gud. Detta är det mänskliga sinnet som projicerar ett mänskligt sinne på Gud och projicerar på Gud mänskliga känslor och missnöjen. Allt detta är en projicering av det mänskliga sinnet. Men Gud är bortom allt detta. Och Guds Kärlek och Guds Vilja är bortom allt detta.

Så ni lever i ert personliga sinne eller det som man kan kalla för ert ”ytliga sinne”, alla era uppfattningar om Gud är förknippade med ert personliga sinner. Ni tror att Gud bara är en superpersonlighet, ett gigantiskt stort intellekt, men ett intellekt som är underkastat rädsla och ångest, hat och anklagelser, dom och straff, bestämda idéer, rättfärdighet och kätteri. Detta är en Gud som människor tror tänker som dem, handlar som dem och beter sig som dem.

Men när ni tänker på vad Gud verkligen är-det Större Samfundets Gud, allt intelligent liv i universums Gud, är det säkerligen så att en Gud som är universums och det Större Samfundets Gud inte kan konditioneras av mänskliga trosuppfattningar, mänskliga attityder, mänskliga känslor, mänskliga sociala konventioner och alla de småaktiga saker som håller kvar mänskligheten i ett primitivt och outvecklat tillstånd.

Om Gud är det Större Samfundets Gud, då är Gud författaren till otaliga former av intelligent liv och otaliga världar där intelligent liv har utvecklats. Gud är författaren till evolutionen. Gud är författaren och källan till universums expansion. Gud är författaren till alla vetenskapliga sanningar. Gud är otaliga raser av varelsers skapare som inte ser ut som er, inte tänker som er och inte har ert värdesystem. Gud är författaren till naturen, som fungerar inom världen och bortom världen och inom alla världar i detta universum och bortom-på alla manifestationsnivåer. Detta är en Gud så stor att det överskrider alla teologiska idéer, religiösa trossystem och religiösa organisationer.

Eftersom ni inte kan förstå Gud, betyder det att ni inte kan förstå Guds Vilja. Det betyder också att ni inte kan förstå Guds Kärlek, Kärleken från Gud. Men ni kan uppleva dessa saker därför att Gud har gett er ett djupare, större sinne-Kunskapens sinne. Ni kan spekulera, ni kan teoretisera, ni kan etablera detaljerade tankesystem, detaljerade mentala konstruktioner. Men om ni inte kan uppleva Kunskapens rörelse i ert liv och Kunskapens visdom i ert liv, som ger er råd hela tiden-råd som ni inte kan höra, råd som ni inte svarar an på därför att er uppmärksamhet är fäst på ytan, på ert intellekt och er uppfattning av världen-om ni inte kan känna denna djupare rörelse, då är Gud främmande för er. Gud är endast en idé som ni antingen kan acceptera eller ignorera.

Gud har nedlagt ett uttryck av Guds Vilja och Kärlek inom er, djupt inom er, djupt under intellektet, en Vilja och Kärlek ni inte kan kontrollera och som ni inte kan dominera. Ni kan inte använda den för att nå rikedom, makt eller inflytande. Ni kan endast underkasta er den. Ni kan endast följa den, lära från den och utföra det som den ger er att göra för att återetablera ert liv, för att återbygga ert sinne, för att återbygga er hälsa, för att ändra riktning i ert liv och för att återetablera en större samling prioriteter för er själv, och tillsammans med dessa en större möjlighet för relationer med andra.

Det är denna Större Kärlek som går så långt över och är så olik den kärlek ni hör talas om i konversationer. Människor säger, ”Jag älskar det här. Jag älskar honom. Jag älskar henne. Jag älskar den här maten. Jag älskar det här stället. Jag älskar din klänning. Jag älskar naturen. Jag älskar skogen. Jag älskar havet.”

Äkta kärlek är bortom allt detta. Den äkta kärleken som får er att ge ert liv, som ändrar ert livs riktning, som talar om för er att ni har fel, som konfronterar er med det faktum att ert liv har förspillts och ni försöker leda det i en riktning som inte är dess sanna riktning, denna kärlek-kärleken som fortsätter att orientera er mot ert större syfte med att komma in i världen oavsett era planer och mål, kärleken som inte förändras, kärleken som inte anpassar sig till era önskningar. Detta är kärleken. Stundvis är den konfronterande och utmanande, och ni känner att det bara är för mycket. Och stundvis är den tröstande och uppmuntrande, och ni välkomnar den är så glad att den existerar och att den är sann.

Detta är den Stora Kärleken-Guds kärlek som har nedlagts i er, i Kunskap inom er, i det djupare sinnet inom er. Detta djupare sinne är här på ett uppdrag. Det är här för ett syfte, ty ni har kommit in i världen på ett uppdrag, för ett syfte, för att göra specifika saker med specifika människor. Kunskap inom er försöker ta er dit, att leda er i rätt riktning så att ni kan ha era rendezvous med särskilda individer och hitta de omständigheter och den miljö där ert större syfte kan framträda och kan aktiveras. Medan människor spår detaljerade planer och underbygger vad de sysslar med och vad de tror försöker Kunskap inom dem att ta dem någonstans.

Tänk således aldrig att människor alltid är på rätt plats och gör vad de bör göra. Det är inte sant. Detta är bara en ursäkt. Det är vad människor säger för att ställa saker tillrätta och för att allt ska vara bra, samtidigt som deras liv i verkligheten missbrukas. De är inte där de bör vara. De verkar på en nivå som inte representerar deras större syfte med att komma hit. Eller så inskränks de på grund av fattigdom eller politiskt förtryck, där de är fastlåsta och inte kan finna en annan väg.

Men Guds kärlek uppehåller sig fortfarande inom dem. Den kommer aldrig att ge upp. Den är inte som ert intellekt, i dess skiftande önskningar, dess varierande trosuppfattningar, dess förvirring och i dess radikala idéer och dess fundamentalism. Det enda verkligt fundamentala inom er är Kunskap därför att det är det enda som är permanent inom er. Och Kunskap inskränks inte av religiös ideologi eller av nationalistiska passioner. Den kan inte användas som ett vapen. Den kan inte användas för att förtrycka andra. Den kan inte användas för att söndra och erövra. Kunskap kan endast följas. Den kan inte användas.

Sinnet måste tjäna Anden. Det är inte tvärtom. Människor vill att gud ska göra saker åt dem, som om Gud är deras tjänare. Människor vill att Gud ska skydda dem från faror eller katastrofer. De vill att Gud ska överlämna åt dem vad de vill ha, som om Gud är en slags tjänare. Här vill sinnet att Anden ska tjäna sinnet. Intellektet vill att Gud tjänar och stärker intellektet. Detta är helt baklänges. Detta är upp-och-nedvänt. Ty i sanning är det meningen att er kropp ska tjäna sinnet, och det är meningen att ert sinne ska tjäna Anden, eller Kunskap. Och Kunskap är här för att tjäna Gud. Detta är er Varelses sanna hierarki. Detta är det arrangemang där er integritet kan upplevas och etableras, där ni kan finna förening med er själv.

I slutändan tjänar allt Gud här därför att om kroppen tjänar sinnet, och sinnet tjänar Anden och Anden tjänar Gud, då tjänar allt Gud. Men för att nå denna integritet, för att nå denna inre harmoni, denna förening av alla era aspekter krävs en stor förberedelse-en förberedelse ni inte kan uppfinna för er själv, en förberedelse som inte är en slags eklektisk inställning, där ni tar det ni gillar från en tradition och det ni gillar från en annan tradition och liksom sätter ihop allt, baserat på era preferenser. Detta är bara att använda Anden för att bekräfta sinnet. Det är inkorrekt från början till slut.

Kunskap kommer att ta er någonstans ni inte skulle kunna ta er själv. Kunskap kommer att ta er bortom era rädslor och era preferenser därför att alla preferenser är baserade på rädsla-rädslan för att inte ha, rädslan för att ha fel, rädslan för att förlora och rädslan för döden.

I denna värld har mycket åstadkommits inom religion och andlighet. Om ni kunde förstå livets utveckling i andra världar, skulle ni se hur mycket mänskligheten har åstadkommit, trots sina många misstag. Ni skulle se att religion i denna värld faktiskt har kommit mycket långt. Ni skulle se att andra mer teknologiskt avancerade racer [i universum] har förlorat all sin religion och all sin förståelse av andlighet. De har blivit mycket mer mekaniska, mycket striktare-baserat på idéer, baserat på sin vetenskap, baserat på sina politiska diktat och sociala struktur

Tro inte att religion i denna värld är ett stort misstag. Det är faktiskt det enda som mänskligheten har att erbjuda det Större Samfundet i detta skede. Vad som har åstadkommits med avseende på personlig frihet och andlig medvetenhet är faktiskt mycket bra i ljuset av er position i universum som helhet. Detta är en viktig förståelse därför att mänsklighetens framtid kommer att vara i det Större Samfundet, och huruvida ni kommer att förbli en fri och självbestämmande ras kommer att avgöras av era interaktioner med det Större Samfundet.

Vad är kärlek? Kärlek är Kunskapens rörelse. Eller sagt med andra ord, kärlek är Guds Vilja som uttrycker sig genom er. Här är kärlek förknippat med inspiration, där sinnet fylls med Anden, där sinnet underkastar sig Anden, där sinnet leds av Anden. Ibland sker detta spontant. Ibland sker detta vid ett tillfälle där ni är extremt besviken, och ni hör något inom er själv som tillhandahåller hopp när ni känner er hopplös.

Men för att få tillgång till Kunskap och ta Stegen till Kunskap krävs en mycket fokuserad inställning. Och denna inställning måste ges av Gud därför att endast Gud vet hur ni kan återförbinda ert tänkande sinne och Kunskapens djupare sinne inom er.

Det finns mycket för ert intellekt att göra och överväga, och det är till och med så att dess stora talanger egentligen inte har odlats fullständigt inom människor. Men i detta avseende, måste ni motta Guds Grace, som är Guds Kärlek. Ni är vilse i livet. Ni vet inte vem ni är eller vad ni gör och slutligen kommer ni till en punkt av besvikelse där ni inser att detta faktiskt är ert tillstånd och har varit ert tillstånd hela tiden. Och Gud sänder er Stegen till Kunskap. Ni kanske önskar att Gud gav er ett nytt jobb, en ny relation, en finare kropp eller att Gud befriade er från era svårigheter. Det är vad människor vill att Gud ska göra åt dem.

Gud sänder människor det som kan återlösa dem, inte det de vill ha. Det de vill ha kommer endast att föreviga deras tillstånd och deras disassociering och kommer endast att hindra dem från möjligheten att få tillgång till Kunskap. Så Gud och Guds Kärlek ger det som behövs för återlösning.

Det är endast när ni inser att det inte kommer att göra någon skillnad om ni får mer av det ni vill ha som ni vänder er till Kunskap. Det är endast då era planer för personligt förverkligande visar sig vara svaga, bristfälliga och otillfredsställande som ni vänder er till Kunskap. Här är djup besvikelse extremt viktig och innehar en stor möjlighet för er. Men extrem besvikelse är vad alla vill undvika, så de fortsätter att försöka planera och intrigera och fokusera sina liv på att få vad de vill ha. Deras predikament fördjupas endast. Kunskap talar till dem hela tiden, men de kan inte höra. De är inte öppna för det. De vill ha vad de vill ha. De drivs av rädsla och preferenser. Så kärlek är okänt för dem.

Kärlek är det som ger dem vad de vill ha. Kärlek är det som ser bra ut. Kärlek är det som känns bra i stunden. Och som en följd av detta blir människors uppfattning av kärlek en källa till deras beroende. Och Kärlek blir ett sorts beroende. Ni måste ha denna person. Ni måste leva på detta ställe. Ni måste ha denna mat. Ni måste ha detta nöje. Ni måste ha denna drog.

Guds Kärlek är Kunskapens rörelse inom er, ty denna rörelse förflyttar er i en riktning mot er återlösning och ert förverkligande i världen. För att finna denna återlösning och detta förverkligande, måste ni befrias från de relationer och de förpliktelser som håller er fastlåsta i ert liv. Återlösning är inte något som ni bara lägger till i ert liv eller ännu en sak som ni sköter i ert liv. Det är inte blott ett tillägg. Det är ert liv.

Allt som Kunskap får er att göra, vare sig det är att uppmana er att undvika något eller att uppmana er att närma er något, är allt avsett att leda till er återlösning. Er återlösning innebär att ni har förbundit ert tänkande sinne med Kunskap. Det är återlösning. Det är början på verkligt löfte för er.

Ni återlöses inte till Gud. Ni har aldrig varit separerad från Gud. Hos Gud finns ingen ilska mot er. Ni har försatt er själv i exil. Ni har inträtt i en verklighet där Gud är okänd, där Gud är bortglömd, där Gud är avguderi, trosuppfattningar och ritualer. Det som återlöser er är att ta Stegen till Kunskap, att förbinda sinnet med Anden, ert tänkande sinne med Kunskapens verkliga makt inom er-inte era trosuppfattningar om Anden eller andlighet eller religion, utan med verkligheten.

Många människor kan inte göra skillnad på sina trosuppfattningar och verkligheten. De tror att deras trosuppfattningar är verkligheten. ”Det jag tror är verkligt,” säger de. ”Det jag tror är sanningen,” säger de. ”Det jag tror är Guds vilja,” säger de. Och ändå är det så att ju orubbligare de är, desto mer visar de att de ännu inte är förbundna med Kunskap. De har ännu inte återlösts.

Intellektet måste underkasta sig det som Gud har nedlagt inom er. Det som Gud har nedlagt inom er är Guds Plan och Vilja för ert liv, vilket hör ihop med Guds Vilja och Plan för allt liv-inom denna värld, bortom denna värld och genom hela det Större Samfundet av världar i det universum i vilket ni bor. Detta är så stort. När ni ser hur stort det är, inser ni att era tankar aldrig kommer att rymma det eller definiera det.

Kunskap inom er är fullständigt enhetlig. Den är i fullständig harmoni med Kunskap inom alla andra. Och det är därför som den är den stora fredsmäklaren i världen. All verklig fred som har befrämjats och etablerats har kommit från Kunskap. Annars är fredsavtal i grunden ekonomiska eller politiska uppgörelser för att hindra krig och konflikt. Ingen fred har egentligen etablerats. Fred är resultatet av att människor värdesätter och knyter an till varandra, inte bara att de bedriver handel med varandra över en gräns, inte bara att de tittar på varandra på avstånd, utan att de lär sig att igenkänna och att kommunicera och relatera till varandra.

Med världens växande befolkning som det ser ut nu, har ni en stor möjlighet att etablera mänsklig enighet, en stor nödvändighet att etablera mänsklig enighet. Denna växande befolkning som lever i en värld av minskande resurser kommer vara tvungen att enas för sin egen överlevnad. Själva detta tillstånd av underskott som ni skapar frambringar en större sporre för mänsklig enighet. Allt detta är ett verk av Kunskap.

Gud vill inte att mänskligheten ska ha en överbefolkad värld, en värld av minskande resurser. Men Kunskap kommer att fortsätta förflytta människor mot deras återlösning oavsett omständigheterna. Även om ni skapar ett mardrömsscenario, kommer Kunskap inom er och andra att leda er mot återlösningen.

Gud är alltså inte författaren till det ni tänker och gör. Gud är författaren till er återlösning. Gud är källan till det större syfte som har fört er och alla andra personer in i världen. Alla som kan återfå sitt Ursprungliga Minne kommer att uppleva Guds makt och auktoriet. Alla som kan ta Stegen till Kunskap för att medföra Kunskap till sitt medvetande kommer att uppleva Guds Kärlek.

Kärlek är som luften ni andas. Ni tar den för givet. Ni tänker aldrig på den. Men ni behöver den varje stund. Kärleken är här. Kan ni känna den? Kan ni höra den? Är ni villig att gå till den med öppna händer, utan krav, utan trosuppfattningar, bara gå till den? ”Jag går till Gud.” Gå till Gud. ”Vad är Guds vilja för mig? Vad måste jag göra i denna situation? Bör jag vara med denna person? Ja eller nej? Bör jag gå till denna plats? Ja eller nej? Bör jag engagera mig i denna aktivitet? Ja eller nej?”

Allt är enkelt. Inga uppgörelser. Inga kompromisser. ”Nå, jag gör lite av det här, om Gud ger lite av det där. Jag ingår en uppgörelse med Gud.” Inga uppgörelser. Ni är antingen öppen för vägledning eller så är ni inte det. Detta betyder inte att ni överlämnar er själv till Gud. Det kan möjligen ske mycket senare. Detta är endast en liten öppning, lite villighet, en början. Ni måste börja som en nybörjare. Ni kan inte kliva in i ett moget tillstånd i er relation med Gud. Ni måste ta stegen. Och Gud tillhandahåller stegen.

Kärlek är Kunskapens rörelse inom er. Kunskap är den större intelligens som Gud har nedlagt inom er för att vägleda, för att skydda och för att leda er till upptäckten av ert större syfte med att vara i denna värld vid denna tidpunkt. Allt annat som kallar sig själv för kärlek är endast en uppvisning. Det saknar tillgivenhet. Det finns ingen visdom i det. Det finns ingen substans i det. Livet kommer inte att stödja det.

Det är därför som människor blir kära, inleder en relation och får sedan reda på i relationen om de ens kan vara i relationen, vilket de ofta inte kan. Så var finns kärleken? Vad är kärleken här? Endast en inledande förtrollning? Att bli fäst vid något som ni tror kommer att rädda er eller göra er till det ni vill vara?

Människor blir gamla. De förlorar sin skönhet. De förlorar sin charm. Livet ställer er inför svårigheter och krav. Ni måste producera. Ni måste arbeta. Ni måste hantera motgångar. Vad hände med kärleken där i början som var så extatisk och underbar? Då blir det som människor trodde var kärlek en slags överlevnadsavtal eller bekvämlighet.

Det finns en större kärlek. Den Stora Kärleken finns, den kärlek som Gud har nedlagt inom er, inom varje person, och som väntar på att upptäckas, väntar på att uttryckas och upplevas. Denna kärlek uppträder inte endast på ett sätt. Den är inte förknippad med ett visst slags beteende eller etikett. Den är inte en social konvention. Denna kärlek kommer att rycka er bort från faror. Denna kärlek kommer att utmana ert tänkande och era attityder. Denna kärlek kommer att visa er att ert liv inte leder någonvart. Denna kärlek kommer att få er att gå åt ett håll när ni vill gå åt ett annat. Denna kärlek kommer att hålla er tillbaka. Denna kärlek kommer att leda er i ny riktning. Detta är en Stor Kärlek. Det är äkta vara.

Även om ni är helt ensam i livet, om ni kan känna Kunskapens rörelse, kommer ni att känna Guds Kärlek. Ni kommer inte att förstå den. Ni kommer inte att vara säker på vart den tar er. Ni kommer inte att vara säker på vad det betyder. Men om ni kan följa den, kommer ni att uppleva den. Och steg för steg, i ökande grad, kommer den att leda ert liv in i en annan position och öppna en större möjlighet för er.

Här måste ni utöva tålamod och fördragsamhet. Ni måste upphöra med dömande och skjuta upp ert behov av slutsatser därför att ni behöver ta emot från Gud. Innan ni kan ge vad Gud har gett er att ge, måste ni ta emot från Gud. Ni måste låta Gud återlösa ert liv.

Vissa människor tror att återlösning bara är att anta ett trossystem: ”Jag är nu återlöst därför att jag tror!” Men detta är inte återlösning. Tro är svagt och bristfälligt. Den måste ständigt förstärkas. Den har inte Kunskapens makt. Den är ett mänskligt påhitt. Ni kommer att behöva ha tro på Kunskap inom er själv, men även här inser ni att Kunskap är större än er förståelse. Vart Kunskap tar er är bortom ert nuvarande medvetande. Om ni kan följa, kan ni hitta. Om ni kan hitta, kan ni uppfylla. Om ni kan uppfylla, kan ni uttrycka.

Detta är den Stora Kärleken. Och behovet för denna Stora Kärlek är ofantligt. Se på världen omkring er. Så många människor. Så mycket svårigheter. Så många faror, med större faror som hotar på horisonten. Var är den Stora Kärleken? I ert liv, med er sysselsatthet och era aktiviteter, era upptagenheter och bekymmer, era missnöjen, era fixeringar, var är den Stora Kärleken-den Stora Kärlek som väcker er och rör er och förbinder er? Det är detta som ni måste ta emot. Detta är Guds Kärlek, som är Kunskapens rörelse. Det är såhär Gud kommer att återlösa er. Ni har försökt återlösa er själv, men det är såhär Gud kommer att återlösa er.

Ta allt som ni gör i livet, och fråga er själv, ”Är detta i grund och botten verkligen det jag måste göra?” Varje relation, ”Hjälper denna relation mig? Är den viktig för mig nu?” Allt! Och på en djupare nivå kommer ni att få en känsla om det, en känsla som kommer från Kunskap, djupt inom er. Det kanske är en känsla. Det kanske är en bild. Svaret kanske kommer om en vecka. Ni måste ständigt fråga och lyssna.

Ni ber att den Stora Kärleken återlöser er, återförenar er och placerar er i ett läge där era större gåvor kan förverkligas och ges till världen. Detta kräver att ni befinner er i vissa omständigheter, associerar med vissa människor, i vissa miljöer. Om ni inte är i rätt miljö med rätt människor, kommer upptäckten inte att äga rum. Var ni är rent fysiskt är mycket viktigt i detta avseende. Vem ni är med är mycket viktigt i detta avseende.

Om er insikt ska inträffa i en viss stad gällande vissa människor där och ni inte är i den staden, hur ska upptäckten då äga rum? Även om ni är på rätt plats, hur ska ni hitta de rätta människorna. Ni kan inte klura ut detta. Detta är för stort för intellektet. Endast Kunskap kan ta er dit. Kunskap kan föra samman två människor från världens motsatta ändar för ett större syfte. Det är den Stora Kärlekens makt. Och den Stora Kärleken är vad världen behöver nu.

Kärlek och rädsla

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 11 april 2001
i Boulder Colorado

Det är nu dags att ta upp begreppen kärlek och rädsla. Vetskapen om det Större Mörkrets närvaro i er värld kan skrämma er; i synnerhet när ni börjar förstå vad det Större Mörkret är och hur fritt det får verka i världen utan att mänskligheten vare sig är medveten om det eller reser hinder mot det. Många människor kommer att slå ifrån sig Det Nya Budskapet därför att det också tycks skrämmande och att de inte litar på att Budskapet kommer från en kärleksfull källa. Budskapets källa är emellertid absolut kärleksfull. Ty Gud älskar mänskligheten och vill inte se den förlora sin frihet och förslavas av andra krafter i Det Större Samfundet.

Det är viktigt att komma ihåg att det fysiska Universum i vilket ert liv utspelar sig inte är ert Ursprungliga Hem. Det fysiska Universum är en relativ verklighet. Det är en verklighet som är stadd i ständig förändring. Gud vakar över det fysiska Universum, men griper sällan direkt in i händelserna annat än för att överbringa viktiga Budskap, såsom det som nu presenteras för er.

Människor är väldigt förvirrade över vad verkligheten egentligen är. Många tror att den andliga verkligheten och den fysiska verkligheten är en och densamma och försöker därför applicera sin andliga kunskap på den fysiska världen. Andra tror inte på en andlig verklighet överhuvudtaget, utan endast på en fysisk verklighet. Ingen av dessa uppfattningar är emellertid rätt.

Det fysiska livet är konkurrensbetingat. Detta gäller både för er värld för Det Större Samfundet i stort. I Det Större Samfundet finns det raser som är andligt utvecklade och andligt medvetna – och raser som inte är det. Många är teknologiskt utvecklade – och andra inte. I den del av galaxen ni lever i finns det starka kommersiella krafter som vill komma åt nyfunnet biologiskt material och nyfunna mineraler och därför söker exploatera unga världar som är i samma utvecklingsfas som er egen. Dessa krafter är inte andligt utvecklade, för då hade de inte utnyttjat er för egen vinning så som de gör nu.

Dessa krafter lever i en relativ verklighet, precis som ni. Denna verklighet är emellertid den verklighet som gäller för er endast så länge ni befinner er i den fysiska världen. Ni finns i den fysiska världen först och främst för att bidra till den och bidra till människors välfärd och andliga utveckling.

Så fungerar det också i Det Större Samfundet i övrigt. Där finns krafter som verkar för det goda – och krafter som arbetar mot det. Det finns inga neutrala krafter i Universum. Alla i Universum är i färd med att antingen främja eller motarbeta den stora befrielseprocess som alla är involverade i; denna väldiga process vars syfte är att förnya och återge kraft åt den andliga verkligheten. Med andra ord skulle man kunna säga att alla är i färd med att antingen främja eller hindra den ständigt pågående återföreningsprocessen med Skaparen. Vi måste tala i stora ordalag som dessa för att ni skall kunna få rätt perspektiv på situationen och bättre kunna förstå den. Det kommer att hjälpa er se skillnaden mellan de krafter som är måna om mänsklighetens frihet och de som inte är det.

Rädslans enda positiva syfte är att varna er för fara. Denna sorts rädsla är medfödd och instinktiv. Den ingår i självbevarelsedriften och har som syfte att göra er varse de hot som finns i naturen, d.v.s. i er fysiska verklighet. Den rädsla som emellertid mest plågar människan är den som hennes tankar skapar. Den rädslan är inte verklig. Även om det ständigt sker saker i världen som är väldigt skrämmande, så drivs människor till största delen av en rädsla som är en produkt av deras fantasi; och den rädslan är enbart destruktiv.

Kärlek emanerar ur er inre Kunskap, som är er andliga verklighet och intelligens. Kärlekens uttryck är dock inte alltid goda, milda eller lugnande; ty kärlek måste ibland utmana er. Kärlek tvingas ibland att tillrättavisa både er och era handlingar. De flesta människor har en väldigt romantisk syn på kärlek som inte stämmer överens med vad kärlek är. Prov på sann kärlek ser ni i Skaparens försök att dra er uppmärksamhet till Interventionen och försök att förbereda er för framtiden i Det Större Samfundet. Vore ni medvetna om denna kärlek skulle ni inte längre tveka mellan kärlek och rädsla. Ni skulle kunna se rädslan som gör er passiva och svaga och får er att tro att ni är ynkliga och ur stånd att skapa er en inflytelserik och ansvarsfull position i världen. Kärlek bringar rädsla i dagen. Den avslöjar rädsla. Den omtransformerar rädsla.

När människor väl blir medvetna om att det faktiskt finns ett Större Mörker i världen kan deras omedelbara reaktion bli rädsla. Till viss del kommer denna rädsla att utgöras av den medfödda instinktiva rädslan som varnar för fara; men till största delen kommer den att utgöras av fantasier om vad det Större Mörkret är och vad dess närvaro i världen kan tänkas innebära; och denna rädsla kommer att förlama dem.

Medan den instinktiva rädslan är en varningssignal, är fantasiernas rädsla enbart destruktiv. Verkligheten kommer att frambringa denna destruktiva rädsla för att ersätta den med kärlek som är medveten, närvarande och ansvarsfull. Detta är inte en kärlek som passiviserar och lugnar. Det är inte det som är sann kärlek. Det är inte kärlek att tro att allt kommer att ordna sig och att Gud tar hand om allting. Nej, faktiskt är det så att Gud har hitsänt er för att ta hand om allting! Kärlek är ett tillstånd av självacceptans, ansvarstagande, samarbetsvilja och aktiv medverkan i livet. Detta är kärlek. Den är ren; den är förnuftig; och den möter vad livet än ställer den inför. Kärleken ser problem som en möjlighet. Den förnekar inte livets villkor. Den försöker inte vinna egna fördelar genom att förneka verkligheten. Den försöker inte låtsas att verkligheten är bättre än den är. Detta är kärlek. Detta är Guds kärlek.

Många människor tror att Guds kärlek är som ett berusningsmedel som kommer att få dem att glömma allt och försätta dem i ett tillstånd av underbar sällhet. Den enda sanna sällheten är förankringen i Guds kärlek, för den ger er all den inre trygghet ni behöver. Den ger er emellertid också ett ansvar att göra en insats för er problemfyllda värld. Här finns det ingen motsättning mellan det fysiska livet och ert Ursprungliga Hem. Här är ni andligt förankrade men ändå i färd med att lära er att vara effektiva i den fysiska världen. Här kommer ni att förstå vilken oerhörd gåva Guds Nya Budskap är. Här kommer ni att förstå, att även om Interventionen är allvarlig och oroande, olik allt annat som mänskligheten tidigare mött, så kan den samtidigt ge mänskligheten motivation att enas för sin egen överlevnads skull.

I Det Större Samfundet, det fysiska Universum i vilket ni lever, försöker de starka alltid dominera de svaga. Sådana är betingelserna i den fysiska världen. Det ser ni prov på överallt i naturen. Arternas utveckling och kampen om livsrum är en grundläggande del av naturen. Att förneka detta vore att förneka livsbetingelserna både i den fysiska världen, för era kroppar och ert liv. Många förnekar dock detta faktum därför att de är rädda och därför inte förstår att det fysiska livet och det himmelska tillståndet är två helt olika verkligheter som måste bemötas på olika sätt.

Den andliga verkligheten finns inom er, i er Kunskap. Det är en verklighet som Skaparen har givit er och som redan finns inom er. Den är den sanna kärlekens, medkänslans och det sanna engagemangets källa. Kunskapen inom er söker inte flykt. Den inbillar sig inte att allt är underbart. Den tror inte att Gud tar hand om allt som om ni vore hjälplösa barn. Kunskapen inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att göra en insats. Den är här för att möta världen sådan den är och bidra till och förbättra den så att en större andlig medvetenhet skall kunna utvecklas.

Teknologiskt avancerade raser i Det Större Samfundet är sällan andligt utvecklade. De som ger sig ut på resa för att finna och exploatera andra världar är inte andligt utvecklade. I Det Större Samfundet är det nämligen precis som det är i er värld; så detta är säkert något ni redan känner till och har erfarenhet av. Frågan är bara om ni är beredda att acceptera det.

Kärlek kommer alltid att uppmuntra er att se verkligheten så som den är. Den kommer alltid att uppmuntra er att möta alla de utmaningar verkligheten ställer er inför och öppna er för alla dess möjligheter. Rädsla kommer alltid att fjärma er från och få er att blunda för verkligheten, eftersom ni är rädda för er själva, rädda för att era övertygelser skall vara felaktiga, rädda för att er trygghet skall utmanas, rädda för att ni inte skall veta vad ni skall göra, rädda för att ni kommer att vara hjälplösa, rädda för att ni skall bli förtryckta och för att ni skall misslyckas. Kärlek kommer att hjälpa er möta dessa utmaningar. Rädsla kommer att få er att undvika dem. Kärlek kommer att möta Interventionen. Rädsla kommer att förneka den. Kärlek kommer att ta emot Det Nya Budskapet från Gud. Rädsla kommer att ifrågasätta det.

Gud måste hjälpa er förstå vad kärlek och rädsla är; ty annars kommer ni att bli väldigt förvirrade. Det är alltid rädsla som styr era prioriteringar i situationer som denna. Ni blundar för verkligheten därför att ni önskar något annat. Ni vill inte att verkligheten skall sätta käppar i hjulet för era personliga mål; och därför vill ni inte vidkännas den. Ni vill att Universum skall vara en plats fylld av upplysta varelser – för att ni inte skall behöva utmanas.

Interventionen utnyttjar redan era prioriteringar och rädslor. Den försöker få människor – om de ens är medvetna om Interventionen – att tro att den är här för deras bästa. Många människor styrs av sina rädslor och kommer därför att vara mottagliga för sådana övertalningsförsök; givetvis för att få egna fördelar.

Finns det någon på jorden som vill ha en Intervention? Ja, inte är det många; men likväl pågår det en Intervention i er värld. Det är ett faktum. Om ni konfronterar den kommer kärlek att stärkas. Om ni förnekar den är det rädsla som kommer att stärkas. Gud talar till den del av er som har förmåga till sann kärlek. Interventionen talar till den del av er som redan är rädd.

De som intervenerar i er värld skulle kanske kunna räddas av Kunskap; men det är i så fall Guds sak och inte er. Er uppgift är att bevara mänsklig frihet och att etablera er i Universum som ett fritt och självständigt släkte. Misslyckas ni kommer allt det mänskligheten har uppnått att gå förlorat. All kunskap, all sann andlig insikt, all konst, all kultur, allt ni har åstadkommit kan gå förlorat. Omöjligt, säger ni? Nå, tänk då på alla civilisationer som har försvunnit i er värld. Allt det de uppnådde är borta utan att lämna annat än spridda spår.

Ni har nu en möjlighet att etablera en större grundval för mänskligheten; en möjlighet att öppna er för ett Större Samfunds medvetenhet och kunnande; en möjlighet att verka för en sann enighet och ett sant samarbete som grundar sig på ett verkligt behov och ett verkligt nödläge. Ryggar ni för detta kommer ni att gå rädslans ärende och tjäna Interventionen – medvetet eller omedvetet. Skapandet av denna grundval kommer att ställa stora krav på er. Problemet är inte att sanningen är svår att förstå, utan huruvida människor är villiga att höra den. Frågan är inte om livet är för svårt, utan huruvida människor förmår möta det på ett modigt sätt och är beredda att höja sig över och använda det för att uppnå större mognad, större harmoni och större inflytande. Gåvan som Guds Nya Budskap utgör är ren; men kan den tas emot på ett rent sätt? Detta är den stora frågan.

Interventionen är i sig en gåva som kan ena mänskligheten till kollektivt självförsvar. Den är emellertid en gåva endast om ni kan ta emot Det Nya Budskapet från Gud; för ni kan inte på egen hand förbereda er för Interventionen. Med era begränsade perspektiv kan ni omöjligt förstå hur livet är utanför era jordiska gränser. Ni kan omöjligt förstå vad som har föranlett Interventionen, hur den går till, hurdan naturen är hos de som håller på att genomföra den eller hur de är organiserade. Det kräver ett helt annat slags och större medvetenhet. Det kräver ett Nytt Budskap från Gud.

Därför är det viktigt att ni förstår hurdan den kärlek ni har inom er verkligen är. Kärlek bekräftar er styrka, er integritet, ert ansvar, er heder, ert mod och det ni ger till andra. Den uppmuntrar till osjälviskt engagemang i världen. Kärlek är er styrkas essens. Den är inte sentimental. Den är inte de romantiska föreställningar människor har skapat för att beskriva den. Den har inget med feghet eller ansvarslöshet att göra.

Vad är rädsla? Rädsla är tron att ni är maktlösa och utan inflytande. Rädsla är det som får er att hänge er åt era preferenser och tvångsbeteenden. Rädsla är det som gör er svaga. Rädsla är det som hindrar er från att reagera för världens verkliga behov och från att göra det ni vet att ni egentligen behöver göra för er själva. Rädsla är det som hindrar er från att tjäna andra på ett genuint och ärligt sätt.

Det finns både kärlek och rädsla i världen; men människor är dock fortfarande förvirrade när det gäller dessa känslor. Interventionen kommer att tala till er rädsla. Guds Nya Budskap kommer att tala till er kärlek. För att kunna uppfatta detta måste ni emellertid allvarligt begrunda det. Ni måste våga möta er tids stora utmaning och vara beredda att se betydelsen av det svar Gud har givit er.

Att befinna sig i den fysiska verkligheten innebär i sig en begränsad medvetenhet. Ert personliga jag vill överleva. Det fruktar döden och vill inte lida. Det Gud har skapat inom er går emellertid inte att förstöra. Ni kan förlora det ur sikte. Ni kan undvika det. Ni kan förneka det eller inte låtsas om det. Likväl finns det inom er. Det är beständigt. Det kan inte utplånas. Det kan förnekas. Och nu behövs det som aldrig förr.

När ni väl börjar bli medvetna om att det finns ett Större Mörker i världen och att detta Mörker kan ta ifrån er allt ni själva har och allt mänskligheten har uppnått och utvecklat under historiens gång, så kommer ni att förstå vad som väntar er. Kanske kommer ni att förlora tron på er själva och tänka: ”Vad skulle jag kunna göra? Det är redan för sent!” Det är inte för sent. Om det vore för sent skulle Gud inte sända ett Nytt Budskap till världen. Allt skulle redan vara över.

Det är dock inte över annat än kanske i er fantasi. Det har just börjat. Interventionen är den största utmaning mänskligheten någonsin ställts inför och är samtidigt det som kan få mänskligheten att bli stark och enad. Ingen på jorden kommer att vinna något på att möta Interventionen ensam. Inte ens de människor som har rekryterats för att tjäna Interventionen kommer att få några egna fördelar av det.

Det är endast genom att möta en större utmaning som mänskligheten kan övervinna och lösa sina gamla konflikter. Denna utmaning är inte tillfällig, utan är något ni alltid kommer att behöva förhålla er till; för ni lever i en vacker värld som är högt eftertraktad av andra i Universum. Världen ni lever i är rik på mineraler och biologiska resurser. Den är en juvel i Universum. Platser som denna är mer sällsynta än ni kanske tror. Andra nationer i Universum, som har uttömt sina naturtillgångar, tvingas nu att idka kommers och byteshandel för att få vad de behöver och även att försöka hitta det de behöver på andra platser i Universum. Ni lever i det som av andra raser anses vara en paradisisk ö i Universum; men ni förstår inte vad ni har och håller på att förstöra det.

Bara en verklig medvetenhet enligt Det Större Samfundet kommer att kunna ändra detta. Hade ni haft denna medvetenhet och till fullo förstått vad konsekvenserna skulle bli, så skulle ni aldrig skövla er värld. Många människor tror att Universum bara är en stor och tom plats som mänskligheten kommer att kunna ge sig ut i och kolonisera för egen vinning. Så är det definitivt inte.

Er situation har blivit mycket allvarlig. Det går att stoppa Interventionen. Men för att kunna göra det måste mänskligheten börja samarbeta. Fler människor måste börja reagera; och denna reaktion måste komma ur kärlek och inte ur rädsla. Att tjäna mänskligheten – även inför stor fara – är en akt av djup kärlek och osjälviskhet. Var förvissade om detta.

Också Skaparen oroar sig för att mänskligheten kanske kommer att misslyckas. Denna oro kommer ur kärlek; samma kärlek som får föräldrar att oroa sig för sina barns välfärd. Förkasta inte denna oro som om den vore negativ eller oberättigad. Faktiskt bekräftar Det Nya Budskapet från Gud vilken oändlig kärlek och medkänsla Skaparen har för hela sin Skapelse.

Ni kommer först inte att till fullo kunna förstå vidden av Guds kärlek; för den insikten kräver en lång resa. Ni måste börja där ni är. Gud räddar er från era personliga svårigheter genom att ge er större problem att ta itu med och en större uppgift att fullborda i världen. Gud räddar er från era hopplösa försök att tillfredsställa er själva genom att ge er någonting som verkligen kan tjäna världen.

Det finns inget värde i personlig tillfredsställelse. Är det enbart lycka ni söker, kommer ni att kompromettera er själva och låta er styras av rädsla. Ni kommer att förneka verkligheten och vända ryggen åt världens stora behov, som ni har kommit hit för att ta er an. I era försök att tillfredsställa egna intressen kommer ni att förneka även de stora problem som det är meningen att ni skall ta itu med, som ni sändes hit för att ta itu med. Ni kanske försöker få det ni tror er vilja ha; men det som kommer att tillfredsställa ert hjärta är att ni uppfyller det ni kom hit för att göra.

Det heliga livet

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 15 mars 2013
i Boulder, Colorado

Det är meningen att ni ska leva ett heligt liv-ett liv med syfte, mening och riktning. Men världen är ett riskfyllt ställe, och många människor har inte möjlighet att åta sig ett större liv på grund av fattigdom och förtryck, religiöst förtryck och familjeåtaganden. Men för dem för vilka detta är en möjlighet, finns kallelsen. Önskan finns där inom er.

Himlens Vilja finns överallt omkring er, men världen har många lockelser, förförelser och distraktioner. Människor kallas bort, och som så ofta är fallet, ger de bort sitt liv för tidigt-i relationer, då de fäster sig vid människor, platser och saker. Detta fyller behovet tillfälligt, behovet av ett heligt liv.

Människor fyller sina liv med nödvändigheter, då de är rädda för att om de inte gör detta, kommer det inte att finnas något för dem. Då de drivs av rädslan för att inte ha, söker de ha så mycket de kan tills deras famn är full och de inte kan bära mer. De är för betungade nu av sina egna önskningar och osäkerheter för att kunna motta det heliga livet.

Ni har sänts in i världen för ett syfte. Detta syfte kräver av er att ni träder in en ny slags livserfarenhet-ett annat sinnestillstånd, en annan medvetenhet om er själv och andra och en annan relation med själva världen. Att göra dessa saker är ert öde, förstår ni, och ödet är allt. Det är det viktigaste. Men människor skapar sina egna öden, eller åtminstone försöker de. De kulturer i vilka de lever uppmuntrar dem att göra detta, de föreskriver det som måste göras, det som måste uppnås vid en given ålder-när man bör gifta sig, att ha familj innan man är redo, att fylla sitt liv med alla de saker som kulturen eller samhället föreskriver. Men Gud har en annan plan för er.

Människor tror att det heliga livet är ett klosterliv, men så är inte fallet. Ty folks arbete finns nästan alltid ute i världen. Det är där som de lära sig att leva det heliga livet. Men för att närma sig detta liv, måste det finnas en underkastelse och en insikt att era försök att förverkliga er själv är fruktlösa och inte kommer leda till framgång. Denna lärdom kan fås snabbare genom att inse objektiv människors liv omkring er-deras framgångar, deras misslyckanden och till slut deras besvikelser. Världen demonstrerar alla typer av misstag och misslyckanden. Om ni kan se detta, kommer ni att spara tid. Ni kommer att lida mindre. Ni kommer att behöva experimentera mindre. Ni kommer att drabbas mindre av allvarliga besvikelser. Det kommer att rädda er från att ge bort ert liv och sedan behöva arbeta mycket hårt för att återta det senare.

Människor är inte beredda att vänta. De drivs av sina kulturer, sin konditionering och sin osäkerhet. Tiden för insikt kanske ligger några år i framtiden. Vad kommer de att göra fram till dess? Kan de vänta? Kan de bygga Arbetets Pelare, Relationernas Pelare, Hälsans Pelare och den Andliga Utvecklingens Pelare? Ty detta är vad er ungdom är till för, förstår ni. Det finns mycket som ska uträttas. Det kräver stor fokus. Viktiga saker måste åstadkommas. Men människor vill ha svaret nu. De är ovilliga att leva med frågorna. Men det är endast genom att leva med frågorna som de riktiga svaren kan komma till er med tiden. Detta kräver självförtroende och själv-tillit och självuppskattning och stöd från åtminstone en vis kompanjon för att påminna er och för att varna er om era benägenheter och misstag.

Ni har ett mål och ett syfte, förstår ni, men ni måste bygga grunden för detta syfte. Ni måste bygga och odla förståelsen och medvetenheten om detta syfte och ert behov för det. Ty endast Himlen kan förverkliga er i denna värld, och Himlen förverkligar er genom att verka genom er, genom den djupare makten och närvaron inom er, Kunskapens makt. Allt annat är ett medel. Allt annat är tillfälligt och föremål för förändring och besvikelse.

Ni måste finna detta heliga liv. Ni börjar med er själv, inom er själv, för att hitta källan och centret av er makt och inre vägledning. Ni börjar att dra er ur de förhållanden och engagemang som inte representerar er hjärtas djupare längtan. Och ni hittar Uppenbarelsen i världen som kommer att antända er, ty ni måste antändas av krafter bortom er själv. Ni kan inte antända er själv.

Resan har stadier. Den har trösklar. Den är inte bara ett svar eller en tro eller ett tankesystem eller anslutning till en organisation. Dessa saker leder inte till ett heligt liv utan denna djupare räkenskap.

Det finns en tid i ert liv då Himlen kommer att kalla er. Ni behöver vara redo för detta. Ni kommer att behöva förbereda ert liv för detta. Det är ert arbete, förstår ni. Bortom er anställning för att försörja er och era grundläggande ansvar, är detta ert arbete. Men om Himlen kallar och ni inte är redo, kommer det att skapa en stor konflikt inom er, en stor förvirring, en stor frustration, därför att ni inte är redo, förstår ni. Ni har inte byggt grunden. Ni har inte nått den medvetenheten eller gjort den inre räkenskapen eller kommit att inse att ni är här för ett större syfte, att ni inte kan uppfinna detta för er själv eller överta det från andra och att ni måste ha stort tålamod och uthållighet för att förbereda för detta.

Se världen omkring er. Se människors uppgång och fall. Se framgångens tomhet. Se rastlösheten och ensamheten. Se lidandet och beroendet. Se ytligheten i mänsklig kommunikation och relationer. Allt detta kommer att påminna er om att ni är avsedd för ett heligt liv. Om ni kan se detta utan fördömande och utan undvikande eller avvisande, kommer ni se livet demonstrera allt för er, att det demonstrerar att dessa strävanden är hopplösa och förtärande.

Vad är det heliga livet som vi talar om? Det är ett liv där alt är viktigt. Er tid är viktig. Allt görs för ett syfte och är betydelsefullt. Till och era bekymmerslösa stunder eller då ni slappnar av djupt, även de är betydelsefulla. Livets tusen nöjen, de är betydelsefulla. I det heliga livet går tid aldrig förlorad. Den är dyrbar. Och ni måste vara närvarande för den och lära er att vara närvarande för den kontinuerligt, i ett tillstånd av inre lyssnande, ett tillstånd av iakttagelse av världen och ett tillstånd av djup tacksamhet för de framgångar och de misslyckanden ni ser där. Ty de påminner er om Kunskapens makt och behovet av Kunskap.

Det heliga livet har en stark grund. Livets Fyra Pelare har byggts tillräckligt för att ge er stabilitet så att ni kan lära er större saker och vara tillgänglig för ett större engagemang med Kunskapens makt och närvaro inom er och de Större Makter i universum som sänts av Gud, som sänts för att hjälpa er i er utveckling.

Här vet ni vem ni ska vara med och hur ni ska vara med dem, och det finns ingen förvirring i era relationer. Det finns ingen konflikt era förvirring gällande era skyldigheter och förpliktelser. Här arbetar ni ute i världen utan klagomål och ni gör det som måste göras för att försörja er så att ni må bygga ert större engagemang inombords. Här har ni förmågan att äntligen ta emot de individer som verkligen kan hjälpa er och med vilka ni har ett större syfte och öde. Här förbereder ni er själv för Uppenbarelsen i världen som kommer att kalla er att svara. Och ni kommer vara redo att svara, redo att ändra era omständigheter om nödvändigt, redo att flytta om nödvändigt, redo att gå dit Kunskap vill att ni ska gå och förmögen att göra detta.

Vilken underbar frihet detta är! Vilket djup, vilken resonans och makt detta skapar i ert liv. Medan andra är slavar till sina omständigheter och sina skyldigheter, har ni en frihet som är enastående i världen. Ni har tålamod. Ni kan sitta tyst och njuta av stundens gränslöshet. Ni kan njuta av de enkla saker som ni har som tjänar er, i tacksamhet och uppskattning. Ni lider inte oändligt på grund av ert längtande efter saker som ni inte har. Ni känner ingen allvarlig ånger. Ni dömer inte er själv med era misstag från det förflutna, ty ni har nått det heliga livet, och allt, oavsett om det var fördelaktigt eller ej, hjälpte er att hitta detta, att förbereda för detta och att träda in i denna sfär.

Detta låter möjligtvis som ett fantastiskt liv, endast reserverat för mycket utvalda individer. Men detta är avsett för er, förstår ni. Himlen sände inte in er i världen bara för att ni ska vara vilse och bortkastade här. Hela ert liv i världen är baserat på vilka som sände er, var ni kom ifrån, vart ni är på väg. Här definierar Himlen vem ni är och inte själva världen.

Ja, ni har en kropp. Ja, ni har ett sinne. Ja, ni är en del av samhället. Ja, ni måste lära er att komma överens med människor och att ta hand om er själv och ha ett ansvar mot världen, till en viss grad. Men ert större ansvar är mot Himlen och mot Kunskap som finns inom er för att vägleda er.

Detta är det heliga livet. Det är inte ett liv av konflikt och ständiga kompromisser. Det är inte ett liv av skyldigheter mot människor, platser och saker som inte representerar ert öde eller ert större arbete i världen. Det är inte ett liv av ständigt sökande och att vilja ha saker för att uppväga er ångest och er rädsla att ni faktiskt håller på att missa ert stora tillfälle-en rädsla som driver människor ständigt att skaffa sig allt mer och att fly sin egen erfarenhet, som skulle avslöja för dem deras verkliga tillstånd, vilket de måste inse för att igenkänna sitt behov för det heliga livet.

Det heliga livet kan finnas i vilket land som helst, i vilken religion som helst, men alla som kallas till denna nivå av erfarenhet har vissa saker gemensamt. De har kommit att inse världens begränsningar och det hopplösa i försöken till personligt förverkligande där. De har smakat på världens njutningar och sorger tillräckligt där de kan se att de måste svara på en större makt och en större källa i sitt liv. De har kommit att inse att Gud har nedlagt en djupare makt inom dem, en djupare röst, ett djupare begär, och med tiden har de lärt sig att lita på detta tillräckligt för att ta nästa steg.

De har frigjort sig från andra skyldigheter så att de kan tänka klart och se sitt liv objektivt utan att bli övertalade eller dominerade av andra människors viljor, intentioner eller vanor. De har nått en punkt där de värdesätter erfarenhet mer än tro. Och de har insett att deras verkliga säkerhet finns i en djupare association, snarare än i formuleringen och försvarandet av deras trosuppfattningar och idéer.

De är bland de lyckligaste människorna i världen. De har nått fysisk frihet, känslomässig frihet och psykologisk frihet. De har nått en punkt där de kan ta emot Himlens välsignelser och vägledning i en ren form. De är andliga, men inte nödvändigtvis religiösa. Ibland tillhör de en religiös gemenskap och följer en religiös tro eller tradition och ibland inte. I vilket fall som helst, svarar de på något bortom tro, bortom ideologi, bortom tradition. De har nått friheten att göra detta.

Ni är kallade till detta heliga liv. Ni är avsedda att ha denna frihet därför att det endast är här som era större gåvor kan igenkännas och ges till världen, där de är av sedda att ges. Det är endast här som ni är fri att gå dit Kunskap vill att ni ska gå. Ni är fri att lämna situationer som måste lämnas. Ni är fri att hitta de individer i världen med vilka ni har en större association. Ni har förmågan att förlåta ert förflutna och den ständiga konflikten och degraderingen i världen omkring er. Ni har blivit stark nog att vägleda ert sinne och dirigera ert tänkande tillräckligt så att ni kan hålla fast vid en större kurs i livet.

Men här är det så att allt detta kräver utveckling och förberedelse, förstår ni. Annars skulle ni inte kunna ta emot Himlens kallelse. Ni skulle inte kunna acceptera den, och likväl skulle det krossa ert hjärta. Ni skulle inte kunna företa er det som den skulle be er göra, ty ni är inte fri gällande era omständigheter, era känslor eller inombords för att göra det. Så det är meningslöst att säga, ”Nå, när kommer denna kallelsen från Himlen att ske i mitt liv?” därför att just nu måste ni göra allt arbete för att medföra balans till ert liv, att ta Stegen till Kunskap och att frigöra er själv från ert förflutnas ånger och smärta.

Guds Nya Uppenbarelse för världen lär er hur ni kan göra dessa saker, och ni måste göra dessa saker, annars kommer ni inte vara redo. Ni kommer inte att ha grunden. Ni kommer inte ha den friheten. Ni må ha väldigt frigörande tankar. Ni må tro på demokrati. Ni må tro på individens rätt att uttrycka sig, men ni är egentligen inte fri att fungera i ett fritt tillstånd. Ni är inte fri att vara hängiven, att vara enad, att vara vägledd, att vara engagerad.

Så arbetet ska göras just nu. Ty det är såhär ni bygger det meningsfulla livet, förstår ni. Ni bygger det därför att ni blir målmedveten gällande allt ni säger, allt ni gör och till slut allt ni tänker. Ni blir engagerad med er själv i denna utsträckning, närvarande för andra och närvarande för andra i denna utsträckning-ni är inte förlorad i fantasier eller ånger längre, ni lider inte längre på grund av det förflutna och ni drömmer er inte bort in i framtiden, ni bedras inte längre av romans och förförelse.

Ni har byggt denna frihet, stegvis. Sten för sten, bygger ni grunden. Det är ert arbete i dag, i morgon och under alla dagar som kommer. Ni börjar förbereda för det betydelsefulla livet genom att bli betydelsefull nu, mer och mer. Det är arbetet som ni har framför er.

Frihet måste förtjänas. Den måste byggas. Den måste åstadkommas med tiden, på så många sätt. Här börjar ni leva det heliga livet genom att förbereda för det heliga livet. Gud har gett er Kunskapens makt för att göra detta möjligt, för att ge er styrkan att övervinna era tendenser och era kulturers förtryckande natur och deras influens på er. Gud har gett er Kunskap för att ge er klarheten att fatta de viktiga besluten och att motstå frestelse, övertalning, manipulation och till och med världens onda makter.

Ni har denna stora styrka och makt. Ni har denna stora begåvning att vägleda er. Men ni måste vilja ha denna och vetta att ni behöver den och att inget annat alternativ i livet kommer att ge er det ni söker. Ni måste inse att ni inte kan bygga ert liv på egen hand. Ni kan inte bygga framgång. Ni kan inte bygga förverkligande eller tillfredsställelse därför att detta förtjänas genom ett djupare engagemang med de som sände in er i världen. Dessa saker är en produkt av Kunskap som arbetar genom ert liv på sätt som ni aldrig förväntade er, på sätt som skiljer sig från era planer, era mål och intriger för er lycka.

Gud har talat igen. Uppenbarelsen i världen ges nu för att förtydliga allt som Vi talar om här och för att förbereda er för ett större öde i en värld som står inför stor förändring.

Det kommer att finnas otaliga problem och frågor och beslut längs vägen. Här tar ni Stegen till Kunskap, och ni lär er hur man lyssnar inom sig själv. Ni lär er hur man kommer undan sina intriger och sina planer, sina rädslor och förargelser. Ni lär er hur man lyssnar och är observant.

Här börjar ni leva det heliga livet genom att utöva allt som det kräver och som det demonstrerar. Här börjar ni känna Närvaron, och ni börjar att aktivt efterfråga klarhet, att sanningen må visas för er. Ty ni kommer se att sanningen är det som kommer att säkra er glädje, er frihet och er säkerhet.

Detta är det heliga livet. Alla som har nått detta kommer att vara i resonans med andra som har gjort detsamma, både inom denna värld och bortom denna värld. Här resonerar människor från olika nationer och religioner med varandra, ty de följer samma Mysterium. Här erfars sanna relationer, associationer och föreningar, bortom världens alla splittringar, kvalifikationer och distinktioner. Här förbereder ni genom relationer att vara engagerad med er livs större makt, och ni finner det som ni alltid har sökt i engagerang med andra, vilket är syfte, mening och riktning och en djup resonans.

Men ni kan inte bygga det heliga livet ovanpå ert gamla liv. Ni måste, som en pilgrim, söka det heliga livet och stegvis bygga dess grund och börja utöva dess styrkor, dess kvaliteter och dess krav. Här kommer ni inte att nöja er bara med yttre aspekter hos saker och ting-andliga idéer, oviktigheter eller enkla saker-ty ni söker den djupa föreningen nu.

Himlen svarar till dem som bygger det heliga livet, som har modet, självärligheten och själsstyrkan att göra detta. Det är dem som Himlen kommer att se till, ty det är dem som är löftesrika när det gäller dem själva och när det gäller andras välmående och till sist mänsklighetens framskridande.

Alla erbjuds Guds Nya Uppenbarelse, även om få människor i världen ännu är medvetna om den. Men allt som Vi talar om har presenterats tidigare i de stora traditionerna, men de har blivit så övertäckta med tradition och tolkning-och alla de saker som människor olämpligt och felaktigt har lag till längs vägen-att det är svårt att finna den sanna vägen. Ni skulle behöva en exceptionell lärare inom dessa traditioner för att leda er dit, för att leda er bortom manifestationen in i Mysteriet.

Gud har talat igen för att ge mänskligheten Uppenbarelsens rena budskap-Stegen till Kunskap och stigen. Det är den största och mest omfattande Uppenbarelse som någonsin givits till mänskligheten. Den inriktar sig på kallelsen, syftet och behovet utomordentligt bra.

För de som har kommit att inse att de inte kan förverkliga sig själv i världen, de som har blivit såpass självärliga, såpass medvetna om sitt tillstånd, såpass medvetna om världens tillstånd, kommer Guds Nya Uppenbarelse vara den största gåva de över huvud taget skulle kunna motta. De kommer att ha nått en punkt där de kan inse detta stora behov. Ty det är endast detta större inre behov som kommer att ta er till och förbereda er för det heliga livet.

Att vara en Person av Det Nya Budskapet

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 september 2009
i Boulder, Colorado, USA

Det Nya Budskapet är här för att ge mänskligheten ett stort löfte och en stor styrka. Kraften av Kunskap som Gud har nedlagt i varje person är den stora gåvan; en gåva som väntar på att bli upptäckt.

Mänskligheten har ännu inte upptäckt sina större krafter, sin större styrka, sin större integritet och sin större etiska grund. Den krälar ännu i stoftet, som ett primitivt släkte, driven av girighet och snikenhet, hat och fördömande. Den är fortfarande primitiv i vad den föreskriver och håller sig till. Men detta förnekar inte det faktum att mänskligheten har större styrkor och större krafter som ännu återstår att upptäckas och utvecklas.

Skaparen av allt liv har sänt ett Nytt Budskap in i världen för att förbereda mänskligheten för De Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och att förbereda mänskligheten för dess möte med ett universum fyllt av intelligent liv. Men denna förberedelse kräver också att mänskligheten igenkänner och odlar sina större styrkor och sin större integritet.

Mänskligheten kan dock inte undervisas eller förberedas alla på en gång; ty instruktionen sker på individnivå, på nivån av den enskilda personen. Det är i förandet av en individ till medvetenhet om sina större styrkor, större krafter och större integritet som fröna kommer att sås och i vilket mänsklighetens löfte vilar. Grubbla således inte över vad alla människor borde göra; ty då kommer ni alltid att bli besviken och missmodig. Tänk istället på vad ni själv står inför.

Era samhällen och kulturer kanske bara vill att ni skall vara en passiviserad konsument, en passiviserad arbetare, en medlem av gruppen, en som bekänner sig till kulturens värden och prioriteringar. Men ni har ett större löfte i livet; ett större löfte som ni är försäkrad om eftersom det är en del av er djupare natur. I kulturen glöms er djupare natur bort och förbises och – i vissa fall – förnekas helt och hållet. Men ni kan inte för alltid förneka er djupare natur; ty den lever inom er bortom kulturens räckvidd, bortom korruptionens räckvidd och bortom räckvidden av manipulation och bedrägeri. Det är därför som den är er större styrka och innehåller för er era största förmågor och rentav ert större syfte med att komma in i världen.

Det som tidigare endast var till för eliten, för adepterna, måste nu bli en öppen dörr för er och för andra folk i världen. Ty världen står inför sina största prövningar, sina största faror. Mänskligheten är oförberedd på De Stora Vågorna av Förändring. Mänskligheten är okunnig och dåraktig när det gäller dess syn på och attityder rörande utsikten till intelligent liv i universum. Så mänsklighetens löfte är individens löfte, väckandet av den enskilda personen. Det är detta som kommer att ge mänskligheten en större kärnstyrka och en större möjlighet att utöva sann vishet i mötet med en sådan oförutsägbar och osäker framtid.

För att en person skall svara an på Guds Uppenbarelse, så måste de redan från början igenkänna att de inte kan förverkliga sig själva genom de vanliga vanorna, förströelserna eller nöjena som folk runtomkring dem är så djupt engagerade i. De måste inse att de har ett större behov och ett större ansvar i livet. Detta kommer inledningsvis att demonstreras av deras lidande och deras misströstan över världen runtomkring dem, allteftersom de gradvis förlorar intresse för de lekar och hobbies som upptar folk i deras närhet, i det att de har ett djupare behov som nu gryr.

Om de har tillfredsställt kroppens behov genom mat, kläder, tak över huvudet och trygghet; om de har tillfredsställt medvetandets behov genom tillgängligheten på utbildning och möjligheter; ja, då kommer det större behovet att börja framträda inom dem. Detta är själens behov, som endast kan uppfyllas genom att igenkänna, acceptera och uppfylla ert större syfte med att komma hit – något som vilar helt och hållet bortom intellektets sfär och räckvidd. Ni kan inte tänka ut det; men ni kan och måste uppleva det. Och det väntar på att bli upptäckt.

För att vara en Person av Det Nya Budskapet, måste ni inse att mänskligheten träder in i en ny tidsepok och står inför en oerhört mäktig och osäker tröskel. Ni kan inte bara förlita er på uråldriga läror, föreskrifter eller profetior nu för att vägleda er in i framtiden. Ty världen har förändrats och är i snabb förändring; men folk har inte förändrats med den och ser inte behovet av att förändras. Personen av Det Nya Budskapet måste således inse att de står på tröskeln av ett monumentalt skifte i världens realitet, i villkoren för livet här och i upptäckten att er isolering i universum är över och att ni aldrig kommer att återfå den.

Trycket här kommer att vara stort; men det är ett tryck med ett syfte. Det leder er till den allra djupaste upptäckt ni kan göra i livet: upptäckten av kraften och närvaron av Kunskap inom er – ett djupare medvetande, ett större medvetande, ett medvetande som är hängivet och fokuserat, ett medvetande som inte distraheras eller hindras av världen, ett medvetande som är rent och ofördärvat, ett medvetande som är obefläckat av världen med alla dess lockelser och tragedier.

Den Nya Uppenbarelsen talar om detta; ty mänskligheten måste vinna tillträde till sina större styrkor, sina större krafter och sin större integritet. Om den inte gör detta, så kommer den att misslyckas i mötet med De Stora Vågorna av Förändring; och den kommer att övermannas genom list och bedrägeri av makter från universum som är här för att dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet.

På grund av den stora faran för den mänskliga civilisationen och för den mänskliga familjens välbefinnande och frihet, så har Skaparen av allt liv sänt ett Nytt Budskap in i världen – en Uppenbarelse lika stor som någon av de Uppenbarelser som tidigare sänts hit. Det är här i en ren form, ofördärvat av regeringar, obefläckat av ambitiösa individer, utan band till kultur eller politik eller mänsklighetens lägre syften.

Personen av Det Nya Budskapet inser att de lever i en tid av Uppenbarelse; en tid när denna Uppenbarelse behövs så eftersom folk runtomkring – även i politiska maktpositioner – inte alls tycks svara an på tecknen i världen eller på framväxandet av stora förändringar.

Individens förmåga att genomgå förberedelsen, att vinna tillträde till kraften av Kunskap och att följa denna troget – utan att försöka kontrollera eller manipulera denna större intelligens – är en oerhörd utmaning och möjlighet. Dock representerar den förlossning för individen; ty det är genom Kunskap som ni återknyter till Gud, återupptäcker att ni har ett större syfte i livet och är förmögna att följa stegen för dess uppenbarande, en personlig uppenbarelse.

Här inser ni att ni är en pionjär. Ni ägnar er åt något nytt. Ni står i begynnelsen av en stor rörelse, ett stort skifte. Som pionjär kommer ni att behöva konfrontera ensamheten och bristen på erkännande från andra. Ni kommer att behöva bygga upp er egen styrka och skapa nära band till andra som svarar an på Uppenbarelsen.

Här inser ni att ni inte har ett svar på framtiden och inte heller på ert liv; ty era svar är alla de svar som kulturen har gett er. Till och med de svar som ni känner att ni själv har skapat är fortfarande svar som andra har tillhandahållit. Men det finns bara ett svar; och det är att förbereda för De Stora Vågornas värld. Det är att förbereda ert liv och ert medvetande för att tjäna med högre förmåga. Det är att genomgå en stor förberedelse som ni inte uppfann för er själv, men som har givits er genom Nåd och Försyn.

Här bryter ni missbrukets bojor, behovet av samtycke och fasthållandet vid kulturen och er nations diktat, för att förena er med och knyta band till den Större Makt och kraft som är Källan till allt liv i Universum. Ni gör detta med ödmjukhet, utan att framhäva er själv; ty ni vet att Den Större Makten inte är er att äga eller använda eller kontrollera. Men ni är välsignad att ta emot den och tillåta den att omforma ert liv och er riktning, så att sant förverkligande och sann tillfredsställelse må bli tillgängliga för er.

Ni förbereder er således för att bli en man eller kvinna av Kunskap – inte bara för er egen förlossning eller ert eget förverkligande, utan för att spela er roll i en tid av stor övergång. Ni vet inte meningen med detta eller betydelsen av detta. Kanske tror ni att ni kommer att vara en stor ledare; men väldigt få människor kommer att vara stora ledare. Ni kommer blott att spela en roll som kommer att anta form och gestalt allteftersom ni fortskrider och era relationer till andra vinner större klarhet och ärlighet.

Ni är en person av en Ny Uppenbarelse, och ni blir frigjord och hindras inte av det förflutna; ty ni är framtidens fröbärare. Ni bär framtidens kärl. Det räcker inte att blott leva för ögonblicket; ty det är bara halva livets mening. Ni måste också förbereda för framtiden; och endast Kunskap inom er vet hurdan den framtiden kommer att vara och hur ni kan förbereda er för den vist, effektivt och säkert.

Vägen är i själva verket ganska enkel. Men eftersom den vilar bortom intellektets sfär, så kan folk snubbla och bli väldigt förvirrade rörande den, i försöken att sammankoppla dess realitet med deras egna nuvarande trosuppfattningar och attityder. Och självfallet är era nuvarande trosuppfattningar och attityder skapelser av kulturen och ofta produkter av rädsla. De har inget att göra med realiteten av ert större liv. De är bara slaggprodukter av det förflutna och av en gammal identitet, som ni fortfarande bär på och som ni måste lära er att växa ur.

Att på detta sätt växa ur en identitet är något helt och hållet naturligt. Det är som att växa ur tonårstiden för vuxenskapet. Som tonåring identifierar ni er med er ålder och era jämnåriga; och ni övertygas av deras värderingar och det de sysselsätter sig med. Men era prioriteringar ändras när ni blir vuxen. Ni söker det som har större mening och värde, och ni axlar ett större ansvar i livet. På samma sätt är det här med att växa ur den gamla personliga identiteten. Ni håller på att axla ett större ansvar, och ni söker större mening. Det ni förr ägnade er åt upplever ni nu som tomt och otillräckligt för era djupare behov.

Detta är att mogna andligt. Detta är vad det innebär att fortsätta att uppfylla behovshierarkin inom er. Och det är detta som återförenar er med världen och med de som sände er hit. Det är här ni finner ert största förverkligande, inom er egen integritet, inom kvaliteten på relationer som nu börjar komma till er och med känslan av mening som nu börjar genomsyra ert liv.

Det som var flyktigt tidigare blir nu mer essentiellt för ert fokus. Utövandet av andlighet är inte bara ett sätt att bli av med stress. Det blir det centrala kraftuppbyggandet, det centrala fokuset för era aktiviteter. Här för ni in er andliga praktik i allt ni gör, eftersom den är relevant för allt det ni gör; och den kommer att bistå er och bringa klarhet i allt ni gör.

Här är det inte fråga om något riktigt offer. Ni bara växer ifrån saker som framstår som tomma eller rentav dåraktiga; saker som tidigare var så viktiga för er. De flesta människor uppnår aldrig andlig mognad, så de blir kvar i ett tillstånd av andlig barndom eller tonårsskap. Trots att de blivit gråhåriga och åldras fysiskt, så växer de aldrig på allvar upp andligt. Men tillväxtprocessen är densamma: att växa ifrån det gamla; framväxandet av det nya; de ökande ansträngningarna att bli en mer ansvarsfull, mer effektiv person; och den stora möjligheten att uppleva relationer på nivån av ett högre syfte i livet – något som på det hela taget är bortom räckvidden av de som inte har genomgått denna större utveckling.

En Person av Det Nya Budskapet inser att de är en del av något större som håller på att växa fram. De behöver inte se slutsatserna eller slutresultatet; ty dessa är bortom deras räckvidd och bortom deras synvidd. Det är inte deras ansvar att försäkra sig om ett visst utfall, utan att spela sin roll i att röra mänskligheten i en positiv riktning. Och hur skulle mänskligheten kunna röra sig i en positiv riktning, utan den stora hjälp som Skaparen av allt liv tillhandahåller? Det är tragiskt uppenbart att mänskligheten inte själv klarar av att göra detta – eller inte vill göra det – vad nu fallet är.

Folk ber till Gud för hjälp, för möjlighet, för förlossning, för att slippa undan smärta och lidande, för förnyelse eller föryngring. Men när så Budskapet kommer i en sådan storartad form, så kan de inte se det, de svarar inte an på det, eller de förnekar det eftersom det inte motsvarar deras förväntningar eller tidigare uppfattningar.

Om ni verkligen vill att Gud skall hjälpa er, så måste ni vara redo att förändra ert liv. Gud kommer att bistå er fullständigt. Om ni inte är säker på att ni vill detta, så bör ni kanske avstå från era böner och affirmationer.

Folket av Det Nya Budskapet måste bistå Budbäraren medan han ännu är i världen. Hans uppgift är överväldigande. Den är långt bortom vad någon individ någonsin kan mäkta med. De måste vittna om detta. De måste representera detta. De måste ha modet att vara en del av Uppenbarelsen och inte bara dess betraktare eller publik.

Kraften hos Uppenbarelsen att återställa och förbereda mänskligheten kommer att bygga på många människors handlingar. Uppenbarelsen är ren. Den är ofördärvad. Den har givits i sin helhet. Budbäraren har inte gått under med Budskapet levererat endast till hälften. Skaparen av allt liv garanterade detta. Allt är på plats.

Uppenbarelsen talar till en annan realitet inom människor. Den vädjar inte till deras intellekt eller deras intellektuella stolthet. Den stöder inte deras fördomar eller deras inkompletta och felaktiga tänkande. Den är inte bunden av mänskliga preferenser eller mänsklig vilja. Således tycks den fantastisk men förvirrande; ny och annorlunda, men på något vis uråldrig och tidlös.

Personen av Det Nya Budskapet måste vara en del av Det Nya Budskapet. De kan inte bara vara en konsument som stjäl det, rövar bort det och försöker använda det för att bygga upp rikedom, personlig makt eller personliga fördelar. Som tjuvar i natten kommer de att stjäla det och utge dess makt, dess privilegium och dess författarskap för att vara deras egna. Förvisso kommer ni att se hur man försöker detta; ty mänskligheten är som helhet alltför korrupt för att handskas med något så rent som detta; och det är därför som fokuset ligger på individen och inte på de kollektiva massorna av folk.

Det är genom att människor lär sig och tillämpar Det Nya Budskapet som de kommer att kunna överföra och översätta dess kraft och vishet in i sina familjer, sina samfund, sina nationer, sina religioner – ja, allt – och på så vis skapa ett genomgripande skifte i mänsklig uppfattningsförmåga; något som kommer att ske nästan osynligt över tiden.

Folk kommer att börja betrakta sig själva som denna världs urinnevånare. De kommer att inse att de måste etablera sina egna regler för utbyte när det gäller utomjordiskt besök och intervention. Naturligtvis. Det är så självklart. Folk kommer att säga: ”Självfallet kan vi inte bara låta vem som helst komma hit och göra vadhelst de vill. Och vi kommer inte att låta oss övertalas av dessa makter att de är här för att rädda oss eller undsätta oss.”

Naturligtvis. Det kommer att vara sunt förnuft vid den tidpunkten; men i detta nu framstår det som fantastiskt och omöjligt. Hur skulle något sådant kunna vara? För folk tänker fortfarande på ett primitivt sätt. De tänker fortfarande att de är isolerade i universum. De tänker inte framåt. De ser inte att mänskligheten redan har förött världen så till den milda grad att den knappt kommer att kunna tillhandahålla det de behöver i framtiden. Att de på så vis har skapat De Stora Vågorna av Förändring.

Löftet ligger i individen; och så har det alltid varit. Alla nya uppenbarelser, alla nya förbättringar, innovationer och stora framsteg inom vetenskap, handel och social rättvisa har alltid främjats av enskilda individer som var inspirerade och hängivna att tjäna dessa saker. Det är på så vis som alla raser i universum gör framsteg och har löfte.

Personen av Det Nya Budskapet har ett stort ansvar här – kanske större än något de någonsin har tänkt för sig själva. En sida hos dem vill fortfarande sticka iväg någonstans där de kan vara lyckliga och bekymmerslösa; att leva ett slags idylliskt, ansvarslöst liv. Men djupt inom dem håller det på att växa fram en starkare kraft och en djupare röst och en känsla av hängivenhet och riktning som nu börjar bli deras ramverk och deras kontext.

De är förbundna med framtiden. De är förbundna med Det Större Samfundet. De är förbundna med sin tid och med de stora tider som stundar. De börjar svara an som om de verkligen sänts till världen för att åstadkomma något specifikt i samklang med vissa speciella individer. De börjar faktiskt tänka och känna som odödliga varelser som är här för att tjäna i en tidsbegränsad och orolig miljö.

Men för att nå fram till denna medvetenhet och styrkan av denna verklighet krävs det en oerhörd hängivenhet och förberedelse. Ni kan inte vara halvhjärtade i detta. Ni kan inte vara otåliga eller manipulativa eller låta er drivas av era preferenser, om ni ens skall kunna börja ta er an det. Ni kommer att råka ur kurs vid den första utmaningen eller det första hindret – den första motgången – när ni upptäcker att folk runtomkring er som ni trodde var så vänliga och stod er så nära i själva verket inte har en aning eller inte har något intresse för dessa saker och kommer att vända sig mot er om ni skulle framhäva er själv.

Här inser ni att ni inte har något val. Ni kommer antingen att följa den gryende kraften av Kunskap, hur mysteriös den än må vara, eller så kommer ni att rätta in er i ledet och följa er familjs eller era vänners behov och preferenser. Många människor misslyckas i just detta skede. De glider tillbaka in i kulturens minnesförlust, kulturens missbruk, kulturens manipulation. De vaknade till en kort stund. Men sedan inordnas de av krafterna i den mentala miljön runt omkring dem. Dessa krafter drar dem tillbaka in – in i förvirring, in i oansvarighet, in i fantasi.

Ni måste nu ägna er åt er egen kallelse och utveckling samt utvecklingen hos andra runtomkring er som ni kanske känner och som är förmögna att svara an på en Ny Uppenbarelse i livet. Men ni kan inte bestiga detta berg om ni väntar på andra. Ni själv måste bestiga detta berg – även om era bästa vänner inte kan följa med. Ni kommer att göra mer för världen och för dem om ni kan genomföra denna bestigning och denna resa än ni någonsin kunde ha gjort genom att dröja kvar och vara uppmuntrande.

Det finns så mycket vishet och klarhet att vinna längs vägen. Mycket av det kan ni inte se i detta ögonblick; men det väntar på er längs er resa. Och ni kan inte lära er dessa saker om ni inte ger er ut på denna resa. Ni kan inte lära er dem som regler eller idéer, för då kommer ni inte att kunna förkroppsliga dem, följa dem och demonstrera dem.

Personen av Det Nya Budskapet är en del av Det Nya Budskapet – som en som bidrar utan att försöka definiera er roll eller hävda er makt eller er position. Detta kommer att kräva en hel del återhållsamhet av er; ty alla dessa tendenser finns ännu inom er – ondskans frön, girighetens frön, bedrägeriets frön, självbedrägeriets frön. Alla finns de där. Många av dem är ganska så aktiva i detta nu. Så ni kommer att behöva hålla tillbaka alla dessa saker och vända er till Kunskap och be andra om hjälp när det blir nödvändigt.

Ty ni vill verkligen inte förlora denna kallelse. Ni har ju redan kommit så här långt. Ni vill inte behöva misslyckas. Ni har redan i stort mått rört er bortom kulturens besattheter. Ni vill inte misslyckas i detta, den största möjlighet ni någonsin kunnat få – ni som är utvald och så oerhört lyckligt lottad att vara bland de första att ta emot ett Nytt Budskap från Gud.

Inser ni vad det är ni har framför er? Har ni någon aning? I ert förringande av er själv – kan ni se vad ni har framför er? Gud har gett er en väg, en stig ut ur djungeln, den hopplösa labyrinten av mänsklig förvirring och kompromiss.

Var sålunda vid gott mod. Håll fast vid er förberedelse och er praktik. Låt världens tecken tala om för er vad som kommer; och låt tecknen inom er moderera era extrema beteenden och er kärva kritik – utan att ni för den skull minskar på den självkorrigering som ni måste utöva i ert tänkande, era antaganden och ert beteende. En vis lärare straffar inte eleven, utan erbjuder bara fast korrigering. Så måste ni göra med er själv. Detta är så som en vis och kärleksfull förälder är med sitt unga oskyldiga barn.

Ni är som ett barn nu i utvecklandet av en medvetenhet av Det Större Samfundet och i att upptäcka kraften av Kunskap. Ni befinner er på ett tidigt stadium; och framför er sträcker sig en större väg. Äntligen har ni ett syfte, en mening och en riktning. Men ni måste hålla er kurs och inte hejdas av hindren, distraktionerna eller de gamla idéer och uppfattningar som skymmer ert medvetande så att ni förlorar stigen uppför berget ur sikte. Låt er inte förföras till att vila på de vackra platserna längs vägen; ty ni har ett öde och en resa att företa er. Och det är på detta sätt som Gud kommer att förlossa er, på ett sätt som ni aldrig skulle kunna förlossa er själv.

Uppenbarelsens Röst

Hear the original spoken revelation (right-click to download)

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 14 april 2011
i Boulder, Colorado, USA

Idag kommer vi att tala om Uppenbarelsens Röst.

Rösten ni hör tillhör inte en individ. Den tillhör Änglarnas Härskara; Änglarna som talar tillsammans, med en enda Röst.

Den passerar genom en individ. Förvisso. Men på en högre nivå är individualitet något helt annat. Så olikt såsom det är i er värld.

Det är därför Vår Röst är så unik; ty detta är de mångas Röst.

Det är därför Vi talar på det sätt vi gör; ty det är de mångas Röst.

Folk i världen kan endast tänka på individer. De frågar: ”Nåväl, vad heter denna Ängel eller denna Varelse?”

Men namn är inte viktiga i sådana här angelägenheter – utom för de som inte kan tänka bortom sin egen separations gränser.

På sitt sätt är Vår Röst en del av Det Nya Budskapet – för ert medvetande – så att ni kan komma att förstå Uppenbarelseprocessen och vittna för denna.

Aldrig tidigare har denna process verkligen avslöjats – inte för den vanliga människan; inte för allmänheten; inte ens för forskare och experter, teologer och filosofer.

Tiden är nu inne för mänskligheten att lära sig om dessa saker; ty den lever i Uppenbarelsens Tidevarv.

Vi är Uppenbarelsen.

Gud talar inte; ty Gud är alltför stor.

Av denna anledning uttrycks och kommuniceras Guds Vilja till Änglanärvaron, som överser alla världar där intelligent liv har utvecklats.

Skaparens Vilja uttrycks sedan i den världens ord och språk – för det folket.

Det finns en sak som Gud inte kan vara; och det är icke-Gud. Detta är en märklig sak rörande er existens; ty Skapelsen kan i verkligheten inte vara icke-Skapelse; och ni är en del av Skapelsen.

Och det är er existens’ gåta och motsägelse.

Ni låtsas vara vad ni inte är. Men den förespeglingen är vad det innebär att vara i världen.

Många av Oss har varit i världar som denna. Vi förstår dessa saker.

Det är därför som Vi är den perfekta länken för att uttrycka Skaparens Vilja och syften och att föra denna Vilja och detta syfte till er; inte bara i form av ultimata läror, utan i form av kommentarer och tillämpning – att förklara vad dessa saker betyder, hur de kan erfaras och tillämpas i ert liv, och i synnerhet i en värld av omständigheter i förändring.

Ty världen står inför De Stora Vågorna av Förändring; och världen upplever intervention av raser från bortom denna värld.

Det är en stor vändpunkt för den mänskliga familjen. Men mänskligheten är omedveten och oförberedd och mycket sårbar för bedrägeri och missförstånd.

För Budbäraren att komma in i världen vid denna tidpunkt, måste Uppenbarelseprocessen i sig avslöjas. Annars kommer hans närvaro och syfte här inte att förstås; och han kommer att förväxlas med andra som har stora anspråk men som själva inte har det stora Budskapet att förmedla.

Folk kommer att vara förvirrade när det gäller vem de skall lyssna till.

De kommer att förvirras av Uppenbarelsens Röst. Ty det finns många röster som talar till mänskligheten vid denna tidpunkt – röster från Det Större Samfundet; röster från Interventionen; röster i ert eget medvetande; röster som spökar för er; röster som behagar er.

Men det finns endast en Uppenbarelsens Röst; och Vi är den enda Rösten.

För att ni skall acceptera detta krävs det att ni accepterar att ni är mottagare av Uppenbarelsen och att ni börjar tänka igenom det ansvar som det lägger på er.

Ni visas hur Gud talar till världen och att Gud har talat igen för att förbereda mänskligheten för en framtid olik det förflutna, för en ny uppsättning realiteter, för en ny existens och en större utmaning och svårighet.

Mänsklighetens utveckling följer mönstret av utvecklingen för de flesta varelsetyper i universum. När dessa raser börjar uttömma sina egna planeter och står inför Det Större Samfundets realitet av liv i universum, så har de nått en stor och svår och farlig tröskel.

De har nått en sann vändpunkt, där deras tidigare förståelse och deras tidigare antaganden inte tjänar dem och till och med kan förråda dem.

Mänskligheten har nått denna tröskel.

För att ni skall växa upp inte bara fysiskt utan även andligt i denna värld och förbereda er själva för Det Större Samfundet, så är ni i behov av en Ny Uppenbarelse från Gud; ty ni kan inte förbereda er själva för det som ni inte vet något om.

Folk är fortfarande alltför grundade i det förflutna, identifierade med det förflutna. Deras antaganden bygger på det förflutna; så att de inte på allvar kan se vad som kommer över horisonten.

Sedan finns det förstås problemet med den mänskliga förnekelsen; medvetandets svaghet i att stå upp till verkligheten och förbereda för eventualiteter.

Alla dessa är problem som tillhör den mänskliga familjen; och i sanning måste alla andra raser i universum handskas med detta slags problem också.

Så ni är inte ensamma; och ni följer evolutionens stig. Ni förbereder er för att komma ut ur er isolering i universum.

En sådan tröskel kräver en större andlig förståelse, ett större igenkännande av Den Gudomliga Närvaron i universum.

Ni har inte längre att göra med en lokal gud, en lokal gudom, en gud av kullen och trädet, en gud av havet och floden.

Ni har inte ens att göra med en gud av en värld och ett folk, såsom ni är vana vid att tänka.

Nu har ni att göra med en Gud av alla universa – och Skapelsen bortom dessa universa – en Gud så stor att ert medvetande bara kan falla ner i lovprisning.

Inte en mänsklig Gud, således. Inte en Gud som ni skapar i er egen föreställningsförmåga; utan en Gud som ni måste uppleva på ett djupare plan, under och bortom gränserna för ert ytmedvetande.

För att ni skall kunna förstå Det Större Samfundets Gud, så måste ni förstå Uppenbarelsens Röst.

Ett missförstånd här skulle kunna vara väldigt skadligt och farligt.

Ty ni kommer att höra många röster; men ni kommer inte att veta vad ni bör lyssna efter.

Utan den djupare Kunskap inom er som Gud har nedlagt där för att vägleda er – hur skulle ni kunna höra skillnaden?

Och om ni inte kan svara på Uppenbarelsen från Gud; hur kommer ni att svara på sanningen i något överhuvudtaget?

Så bundna av trosuppfattningar och självöverskattning; hur kan ni höra sanningen i något överhuvudtaget?

Det är en stor prövning och ett stort vittnesbörd; en stor utmaning för den som lyssnar.

Men det är inte bara en utmaning. Det är ett rop på uppvaknande och förberedelse.

Ty ni står inför en riskfylld framtid, en farlig framtid – en farlig och svår övergång in i Det Större Samfundet; en farlig och svår övergång in i en ny värld, en värld av sinande resurser och växande politisk och ekonomisk turbulens.

Detta är inte tiden för urgamla teorier. Det är inte tid ens för urgamla religioner att tala om dessa saker utan Skaparens välsignelse och vägledning.

Gud har talat ånyo. Och ingen i världen kan hävda att Gud inte kan tala igen. Och om de gör det, så är det deras okunskap och arrogans som får dem att tala på det viset.

Inte ens Guds Budbärare kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Inte ens Änglarnas Härskara kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Så är det i tiden. Bortom tiden är det helt annorlunda; men det är inte för er att bekymra er om.

Vi är bryggan mellan tidens och rummets realitet och realiteten bortom tid och rum – två realiteter som skiljer sig så från varandra.

Ni kan inte föreställa er denna Större Realitet; ty er föreställningsförmåga kan endast handskas med bilder och tankar av denna världen.

Det är därför som mänsklighetens uppfattning av Paradiset – eller Himmelriket – är uppbyggd helt av världsliga bilder och världsliga angelägenheter.

Men verkligheten är helt annorlunda och bortom allt detta.

Detta är dock inte för er att ägna er åt; ty ni sändes inte in i världen för att drömma om Himmelriket.

Ni sändes in i världen för att tjäna världen; för att tjäna vad som nu är en ny värld, en värld i förändring, en utmanande värld; och dock en värld som har kraften att frammana större mänskligt samarbete och att kalla fram en större Kunskap som varje individ bär inom sig.

Den Nya Uppenbarelsen måste kalla fram denna Kunskap.

Detta är inte tiden för att tro på en stor ledare, en befriare, en frälsare.

Mänskligheten kommer att tvingas rädda sig själv nu.

En individ skulle bara polarisera befolkningen, skapa större mänsklig konflikt, och orsaka krig mellan de troende och de icke-troende.

Nej. Kallelsen måste vara för varje enskild nu; ty världen kommer att behöva många frälsare, många vägledda och inspirerade individer. Annars kan den mänskliga civilisationen misslyckas; och det misslyckandet skulle kunna vara det hemskaste som kunde hända den mänskliga familjen.

Ni skulle säkerligen falla under dominansen av främmande makter i universum.

Sådana makter har er under uppsikt. De lyssnar in på er. De planerar att genomföra sina aktiviteter genom oärliga, försåtliga och subtila metoder.

Detta är en farlig tid. Men för er är det rätt tid att vara i världen; ty detta är anledningen till att ni har kommit – inte för att gömma er i fantasin; inte för att berika er själva; inte för att låtsas att ni är något ni inte är; inte för att leva ett liv av undvikande och oansvarighet; utan för att vara i världen för att tjäna den vid denna tidpunkt; inte för att bara möta livets behov i nuet; utan för att förbereda för själva framtiden.

Endast Kunskap inom er – den större intelligensen – vet om dessa saker; och det är den som måste vägleda er i dessa angelägenheter. Ni måste lära er att följa den och att skilja den från alla de andra rösterna i ert medvetande och alla de inflytanden som drar i er från världen omkring er.

För detta är det väldigt viktigt att ni lär er om Uppenbarelsens Röst.

Och det är därför som detta delges er.

Det är därför som detta lärs ut för första gången i er framväxande värld.

Trots mänsklighetens långa existens i denna värld, så är ni ett ungt släkte – omoget, oförsiktigt och aningslöst.

Ni har många goda kvaliteter.

Ni har hållit andlighet och kreativitet vid liv i världen, där de i kontrast har dött i så många andra världar – avancerade teknologiska världar som är sterila och sekulära och där individuell frihet är okänd.

Ni har ett stort löfte. Men ni har stora problem; och ni har vissa handikapp också – tendensen till mänsklig förnekelse. Och er stamorganisation – som har tjänat er i det förflutna – kan nu förblinda er.

Den Nya Uppenbarelsen kallar på er att svara på Kunskap inom er och att lyssna till Uppenbarelsens Röst.

Ni kommer förstås att ha många frågor.

Ni kan uppleva rädslor och misstänksamhet.

Ni kan tänkas lida av svårt tvivel.

Allt detta måste man räkna med.

Men utmaningen till er är: kan ni svara på Den Nya Uppenbarelsen?

Kan ni höra Uppenbarelsens Röst?

Kan ni ha ödmjukheten och ansvarsfullheten att se att ni lever i Uppenbarelsens Tidevarv – och vad detta kan tänkas innebära för er?

Vad är ert ansvar när det gäller detta?

Vad betyder denna kallelse för er?

Grubbla inte över andra människor, om nu kallelsen är för er.

Detta är en sak mellan er och Gud, mellan er och Oss.

Vi är den enda Änglanärvaro som vakar över världen.

Välj andra röster och ni kommer att välja röster från Det Större Samfundet, som avser att dra fördel av mänsklighetens religiösa antaganden.

Även de kan projicera röster in i världen.

Hur skall ni veta skillnaden?

Hur kan ni skilja det sanna från det falska, det som är gott från det som endast tycks gott?

Utmaningen är för den som lyssnar.

Gud är sann mot er. Kan ni vara sann mot Gud?

Gud är ärlig mot er. Kan ni vara ärlig mot Gud?

Gud tjänar er och hjälper er på sätt som ni inte kan tjäna er själv.

Kan ni acceptera detta och följa den förberedelse som Gud ger för att rädda mänskligheten?

Bördan vilar på lyssnaren.

Beviset ligger i ert svars natur.

Beviset finns i vad det kallar fram i er och er resonans med Uppenbarelsens sanning.

Gud talar sanningen genom Änglanärvaron.

Kan ni höra detta, känna detta och svara på detta?

Eller är ert medvetande så fixerat, så fast i sina trosuppfattningar, sina rädslor och sin misstänksamhet att det inte kan höra; att det inte kan svara?

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen vid stora vägskäl för mänskligheten har varit tvungna att ställas inför denna oförmåga hos andra att svara.

De har förföljts på grund av detta.

Är det den ni är?

Kommer ni att vara en som förföljer Budbäraren – en förnekare av Uppenbarelsen?

I så fall är ni inte den enda; men – förstår ni – ni kommer att ha misslyckats i att bestå prövningen.

Ni kommer att ha gjort Skaparen besviken.

Skaparen kommer inte att straffa er; men ni kommer inte att kunna ta emot Den Nya Uppenbarelsens välsignelser, vägledning eller kraft.

Den stora självbestämmande makten kommer att ges till andra; och ni kommer inte att vara förmögen att ta emot.

Det vore en oerhörd tragedi för ert liv.

Och det vore också en tragedi för världen; ty tillräckligt många människor måste svara på Uppenbarelsen för att den skall ha styrka och vara effektiv i världen i att ge mänskligheten större uppmuntran, större styrka och ansvar, större ansvarighet gentemot varandra, och större samarbete mellan nationer, som nu måste förenas för att bevara världen och förbereda för Det Större Samfundet självt.

Allt detta baseras på individens respons.

Gud talar inte till världens regeringar.

Det talar inte endast till de rika eller privilegierade eller hemliga grupper.

Det talar till folket.

Det talar till er.

Om inte folket kan svara; vad kan då en regering göra?

Och om folket faktiskt svarar; då måste regeringen till slut förändras och svara på detta.

Det ni hör är Uppenbarelsens Röst.

Det är de mångas Röst.

Det är Vishetens och Kunskapens Röst, på en skala ni inte kan föreställa er.

Miraklet kommer att vara i er respons’ natur.

Kan de separerade nås av Skaparen av allt liv; eller kommer de att förbli i Separationens mörker, vägledda endast av sina rädslor och begär och antaganden?

Eller kommer de att svara och upptändas, så att de kan dra sig till minnes sitt större ansvar med att vara i världen och så att de får modet och beslutsamheten att följa en väldigt annorlunda stig i livet?

Kommer de att kunna ta emot Kunskap och vishet från universum, för att förbereda mänskligheten för universum?

Kommer de att kunna svara på Guds Uppenbarelse?

Den är det här och inget annat!

Det kommer inte någon annan.

Det kommer inte någon annan.

Det här är Uppenbarelsen för denna tid och för de tider som kommer.

Gud sänder endast en Uppenbarelse in i världen.

Alla andra uppenbarelser är antingen en mänsklig uppfinning eller en manipulering från de raser som intervenerar i världen idag.

Ni kan inte komma till Gud på era villkor.

Ni kan inte bestämma arten av och reglerna för ett utbyte.

Ni kan bara komma till Gud på Guds villkor. Gud etablerar villkoren på ett sådant sätt att folk kommer att bli starkare, mer medkännande, mer kraftfulla, mer engagerade i världen och mer samarbetsvilliga sinsemellan.

Ni kan inte få det på ert sätt.

Det måste vara Guds sätt; ty Gud vet och det gör inte ni.

Gud ser vad som kommer över horisonten, långt långt ut över havet.

Ni ser inte dessa saker.

Gud vet vad det mänskliga ödet vill säga.

Ni vet inte vad det mänskliga ödet vill säga.

Gud vet varför ni är i världen, vilka ni måste träffa och vart ni måste bege er.

Ni kan inte se detta; ty ni kan bara befinna er där ni är.

Ni kan inte förstå Uppenbarelsens Röst med ert intellekt.

Det kommer inte att generera sant igenkännande.

Igenkännande sker på en djupare nivå, under medvetandets yta, på nivån av ert hjärta och djupare samvete – inte ert sociala samvete, utan det samvete som Gud har skapat och som gör det möjligt för er att svara upp till sanningen och att bli immuna mot det som är osant.

Ni kan bara känna Oss och höra Oss med ert hjärta.

Ni kan bara känna och uppskatta Budbäraren med ert hjärta.

Det kan vara förvirrande för ert medvetande.

Det kan utmana era trosuppfattningar och antaganden.

Det kan kräva av er att ni omvärderar era religioner, er filosofi – beroende på i vilken grad ni har dessa saker. Men svaret finns på en djupare nivå.

Gud återställer och räddar de separerade genom Kunskap.

Om ni kunde förstå detta, så skulle det förändra saken totalt för er.

Om ni kunde höra våra Röster, som är en enda Röst, så skulle det förändra saken totalt för er och för er värld.