Välkommen. Du har funnit det Nya Budskapet från Gud.

Om det Nya Budskapet

Det nya Budskapet från Gud är en genuin kommunikation från Skaparen som har kommit i en tid av stor förändring, konflikt och omstörtning. Denna uppenbarelse, som togs emot under en 30-årsperiod av Budbäraren Marshall Vian Summers är inte baserad på någon existerande religiös tradition eller andlig lära. Det Nya Budskapet hedrar den varaktiga sanningen i alla de stora Budskapen som Skaparen någonsin har givit världen, likväl är det olikt allt som har uppenbarats till mänskligheten förut. Det är en ny uppenbarelse om mänsklig andlighets sanna natur, den stora förändring som kommer till världen och mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.


Kungörelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 juli 2006
i Boulder Colorado

There is a New Message from God in the World.

Det finns ett Nytt Budskap från Gud i Världen.

It has come from the Creator of all life.

Det har kommit från Skaparen av allt liv.

It has been translated into human language and understanding through the Angelic Presence that oversees this world.

Det har översatts till mänskligt språk och mänsklig förståelse genom den Änglanärvaro som vakar över denna värld.

It continues the great series of transmissions from the Creator that have occurred over centuries and millennia.

Det är en fortsättning på den stora räckan av meddelanden från Skaparen som har förmedlats över århundraden och årtusenden.

It is a New Message for this time and the times to come.

Det är ett Nytt Budskap för denna tid och för de tider som kommer.

It fulfills the former great Messages that have been given to humanity, and yet it reveals things that have never been shown to humanity before, for humanity is now facing a grave and perilous set of challenges, both within the world and from beyond the world.

Det fullföljer de stora tidigare Budskap som har givits mänskligheten. Men det avslöjar saker som aldrig har visats mänskligheten tidigare. Ty mänskligheten står nu inför en allvarlig och riskfylld uppsättning utmaningar, både inom världen och från bortom världen.

The New Message from God is here to alert, to empower and to prepare the human family—people from all nations and religious traditions, people from all tribes, groups and orientations.

Det Nya Budskapet från Gud är här för att varna, för att stärka och för att förbereda den mänskliga familjen – människor från alla nationer och religiösa traditioner, människor från alla stammar, grupper och orienteringar.

It has come at a time of great need, a time of great consequence.

Det har kommit i en tid av stort behov, en tid av avgörande betydelse.

It is preparing people for things that have not even been recognized.

Det förbereder människor för saker som inte ens har uppmärksammats.

It is prophetic in alerting people both to the Great Waves of change that are coming to the world and to humanity’s position in the universe, especially regarding its contact with other races.

Det är profetiskt i det att det varnar folk både för de Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och för mänsklighetens belägenhet i Universum, särskilt med avseende på dess kontakt med andra släkten.

The New Message calls upon the spiritual presence within each person—the great endowment of Knowledge that has been given to the entire human family, which must now be cultivated, strengthened and brought forth.

Det Nya Budskapet kallar på den andliga närvaron inom varje människa – den stora gåvan av Kunskap som har skänkts hela den mänskliga familjen och som nu måste odlas, stärkas och frambringas.

It speaks of the great spiritual need of the individual—the need for purpose, meaning and direction.

Det talar om individens stora andliga behov – behovet av syfte, mening och riktning.

It speaks to the great relationships that people can establish with one another, relationships representing their higher purpose in life.

Det talar om de stora relationer som människor kan etablera sinsemellan, relationer som representerar deras högre syfte i livet.

It speaks to the needs of the world and the needs of the future. In so doing, it brings purpose and recognition, unity and cooperation, wisdom and strength to all who can receive it, learn it, follow its steps, contribute it to others and share its wisdom in service to other individuals, to families, to communities, to nations and to the whole world.

Det talar till världens behov och framtidens behov. Genom detta medför det syfte och igenkännande, enighet och samarbete, vishet och styrka till alla som kan motta det, lära det, följa dess steg, förmedla det till andra och dela dess visdom i tjänst för andra individer, familjer, samhällsgrupper, nationer och hela världen.

Receive this blessing.

Ta emot denna välsignelse.

Learn of the New Message from God.

Lär känna Det Nya Budskapet från Gud.

Realize it will affirm all that is true within your current traditions, and it will speak to the deeper wisdom that you already possess.

Inse att det kommer att bekräfta allt som är sant inom era nuvarande traditioner och att det kommer att tala till den djupare vishet som ni redan besitter.

It will speak to your heart, even beyond your thoughts and beliefs and the thoughts and beliefs of your culture and your nation.

Det kommer att tala till ert hjärta, till och med bortom era tankar och trosuppfattningar och tankarna och trosuppfattningarna av er kultur och er nation.

Receive this gift and learn of it patiently, taking the Steps to Knowledge, learning wisdom from the Greater Community and recognizing the power of the One Spirituality of humanity to unite, strengthen and prepare humanity to recognize and to navigate the difficult times ahead.

Ta emot denna gåva och lär känna den tålmodigt. Ta Stegen till Kunskap. Lär er visdom från det Större Samfundet. Igenkänn hur kraften av mänsklighetens Enda Andlighet kan få den att enas, stärkas och förberedas till att se och kunna navigera de svåra tider som stundar.

Receive the New Message in its calling for the preservation and the strengthening of human freedom, cooperation and responsibility, for without this New Message, humanity is facing a grave and precipitous decline.

Ta emot Det Nya Budskapet, som uppmanar till bevarandet och stärkandet av mänsklig frihet, mänskligt samarbete, och mänskligt ansvar. Ty utan detta Nya Budskap står mänskligheten inför en allvarlig och tvärbrant nedgång.

Humanity is facing the loss of its freedom and sovereignty in this world to intervening forces from the universe.

Mänskligheten står inför att förlora sin frihet och sitt självbestämmande inom denna värld till ingripande krafter från Universum.

Without this New Message, the human spirit will remain dormant, and people will live lives of desperation, competition and conflict.

Utan detta Budskap kommer den mänskliga anden att förbli slumrande och människor kommer att leva liv av desperation, konkurrens och konflikt.

It is the Creator’s Will that humanity emerge into the Greater Community of intelligent life in the universe as a free and sovereign race—as a strong race, as a united race, as a race that is capable of maintaining its cultural diversity while honoring the deeper strength and purpose that will keep the human family strong, that will keep the human family vital, active and creative.

Det är Skaparens vilja att mänskligheten skall träda in i det Större Samfundet av intelligent liv i Universum som ett fritt och självständigt släkte – som ett starkt släkte, ett enat släkte, ett släkte som är förmöget att bibehålla sin kulturella mångfald samtidigt som det ärar den djupare styrka och det djupare syfte som kommer att hålla mänskligheten stark, som kommer att hålla den mänskliga familjen vital, aktiv och kreativ.

The New Message from God presents a new opportunity for advancement in the future, but to advance you must survive. You must survive the difficult times ahead, and you must survive competition from beyond the world regarding who will control this world and its destiny.

Det Nya Budskapet från Gud presenterar en ny möjlighet till fortskridande i framtiden. Men för att avancera måste ni överleva. Ni måste överleva de svåra tider som stundar, och ni måste överleva konkurrens från bortom världen om vem som kommer att kontrollera denna värld och dess öde.

Each individual must recognize that they have a great opportunity to discover the deeper Knowledge that God has given them—the Knowledge which contains their purpose, meaning and direction and the criteria for all their meaningful relationships.

Varje individ måste se att de har ett stort tillfälle att upptäcka den djupare Kunskap som Gud har givit dem – den Kunskap som innehåller deras syfte, mening och riktning samt kriterierna för alla deras meningsfulla relationer.

There is a New Message from God for the individual, and there is a New Message from God for the entire world.

Det finns ett Nytt Budskap från Gud för individen, och det finns ett Nytt Budskap från Gud för hela världen.

It is here now.

Det är här nu.

It has taken a long time for the Messenger to receive it, for the Message is very great.

Det har tagit lång tid för Budbäraren att motta det, ty Budskapet är mycket stort.

Honor then the one who has come to bring the New Message into the world.

Hedra så den som har kommit för att medföra det Nya Budskapet till världen.

He is a humble man.

Han är en ödmjuk man.

He has developed the wisdom necessary to undertake such a great role, and he has been sent into the world for this purpose.

Han har utvecklat den nödvändiga visheten för att ta på sig en så stor roll, och han har sänts in i världen för detta syfte.

Receive him.

Ta emot honom.

Understand him.

Förstå honom.

Yet do not exalt him.

Men upphöj honom inte.

He is not a god. He is a Messenger bringing the New Message from God into the world.

Han är inte en gud. Han är en Budbärare som för fram det Nya Budskapet från Gud till världen.

This is the time now.

Detta är nu ögonblicket.

This is the great opportunity.

Detta är den stora möjligheten.

This is the answer to people’s prayers all around the world—prayers through every religion, through every nation and culture, prayers for wisdom, strength, unity, freedom and deliverance.

Detta är svaret på folks böner över hela jorden – böner genom varje religion, genom varje nation och kultur, böner för visdom, styrka, enighet, frihet och återlösning.

Receive this New Message now.

Ta emot detta Nya Budskap nu.

It is come, and it is come at just the right time.

Det har kommit, och det har kommit precis i rätt ögonblick.