Recitacija

 

Kao sto je otkriveno Bozijem Glasniku

Marsalu Vianu Samersu

1 aprila, 2011

U Bolderu, Koloradu, SAD

 

God has spoken again.

Bog je progovorio opet.

We are the ones to bring the Message.

Mi smo ti koji donosimo Poruku.

God’s Will is presented through Us.

Bozija Volja je predstavljena kroz Nas.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Mi smo izvan vase procjene, izvan vasih vjerskih teorija i izvan vase licne spekulacije.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

Jer ljudsko zamisljanje moze samo da izmislja iz onoga sto dozivljava u fizickom svijetu. Ali stvarnost postoji izvan ovoga-izvan oblasti i domasaja uma.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Ovo je istina sirom univerzuma, Vece Zajednice zivota u kojoj vi zivite.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Mi donosimo Veliku Poruku za ovu eru, rodjenu od Tvorca svih univerzuma, za zastitu covjecanstva, za spasenje svijeta.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Mi smo oni koje vi ne mozete razumjeti. Ali Mi smo porijeklo i posrednici od toga sta covjecanstvo mora da prepozna i ucuni u svoje ime, sta mora da vidi, sto nije vidjelo, sta mora da zna, sto nije znalo, sta mora da ucini, sto nije ucinilo.

This is the Message for this era.

Ovo je Poruka za ovu eru.

This is the time of Revelation.

Ovo je vrijeme Otkrivenja.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Jedan je poslan u svijet da primi Otkrivenje i da ga unese u ljudsku svjesnost, monumentalan zadatak.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

Da se primi Novo Otkrivenje je da se primi najvece Otkrivenje koje je ikada dato ljudskom rodu.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

Da se ono predstavi u svijetu je monumentalan zadatak, zadatak za Glasnika i za sve one koji ce da mu pomazu u donosenju Otkrivenja svuda gdje je potrebno.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril.

Ono je potrebno svuda, jer covjecanstvo se suocava sa velikom opasnosti.

It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Ono je posijalo sjemena svoje licne propasti kroz razaranje i degradaciju svoje okoline-svojih voda, svog tla, svog vazduha-do tacke gdje sam svijet pocinje da se mijenja, promjena koja ce da donese veliko iskusenje i stradanje svijetu ljudi i ljudskom rodu.

Humanity is facing a universe of intelligent life.

Covjecanstvo se suocava sa univerzumom inteligentnog zivota.

It will have to prepare for this now, for Contact has begun—Contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Ono ce morati da se pripremi za ovo sada, jer Kontakt je poceo-Kontakt od onih koji vide mogucnost da iskoriste nemocno i sukobljeno covjecanstvo.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Ovo je vrijeme velike promjene i neizvjesnosti, gdje ce strane sile traziti da steknu uticaj i gdje ce covjecanstvo da postane plijen svog licnog neznanja, gluposti i povladjivanja.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

Poruka je previse velika da bi se kazala u jednoj recenici, ali ona ce da te dovede blize do Boga i za sta je Bog poslao tebe, kao pojedinca, ovdje da ucinis u svijetu sada, sto je daleko drukcije od onog sto ti vjerujes i zamisljas danas.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Bog je donjeo mudrost iz univerzuma da pripremi covjecanstvo za univerzum.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Bog je donjeo srz duhovnosti u cistom obliku-nezamagljenu istorijom i ljudskom manipulacijom, neometenu ljudskom politikom, voljom i korupcijom.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Mi donosimo Korake do Znanja tako da bi vi mogli da znate za dublji um koji je Bog postavio unutar vas da vas vodi u sve vise i vise opasnom svijetu.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.

Veliki preokret ce sada da dodje i pocinje da se dogadja. Prirodne katastrofe rodjene od neznanja covjecanstva, pretjerane upotrebe i zloupotrebe svijeta.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Ovo  je vrijeme za svodjenje racuna, vrijeme odgovornosti, vrijeme za kraj gluposti i drskosti.

Only God knows what is coming.

Samo Bog zna sta dolazi.

We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Mi smo donijeli Poruku-Poruku od hiljadu poruka, Poruku od hiljadu ucenja, Poruku dovoljno veliku da vas zauzme za ostatak vaseg vremena, Poruku dovoljno veliku da preusmjeri ljudski napor, energiju i svjesnost, da bi covjecanstvo moglo da ima vecu buducnost od svoje proslosti, da bi covjecanstvo moglo da prezivi Velike Talase promjena i intervenciju i konkurenciju iz univerzuma oko vas.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Cuj ovo onda, ne sa svojim idejama, svojim vjerovanjem ili svojim presudama, nego sa dubljim umom koji ti je Bog dao, da vidis, da cujes, da znas i da postupas sa vecom izvjesnosti.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Nase rijeci nisu za spekulaciju ili raspravljanje. To je zadovoljenje glupih, koji ne mogu da cuju i ne mogu da vide.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life.

Ti si prestravljen Otkrivenjem jer ce ono da promijeni tvoj zivot.

But you desire the Revelation, for it will change your life.

Ali ti ceznes za Otkrivenjem jer ce ono da promijeni tvoj zivot.

It is your conflict of mind that blinds you.

Tvoj sukob razuma je sto te osljepljuje.

It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

To su namjere koje jure suprotno jedna od druge sto te drze u stanju pometnje i ne dozvoljavaju ti da vidis.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Mi smo Oni koji su donijeli sva Otkrivenja u svijet.

For God does not speak.

Jer Bog ne govori.

God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness.

Bog nije jedna osoba ili ugledna licnost ili licnost ili jedninska svjesnost.

To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Misliti ovako je omalovaziti Tvorca i precijeniti sebe.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Muhammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Mi smo Ti koji su govorili Isusu i Budhi i Muhamedu i drugim uciteljima i vidovnjacima kroz vijekove koji su unijeli vecu jasnocu u svijet- prorocima u svakom vijeku i Glasnicima koji samo dolaze uz velike zaokrete za covjecanstvo.

You cannot worship Us.

Vi ne mozete obozavati Nas.

You will not know Our names.

Vi necete doznati Nasa imena.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

Jer vi morate sada postati odgovorni i upotrijebiti umijece i moc koje vam je Tvorac dao u sluzenju svijeta rastece potrebe, nemira i preokreta.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Nemoj da padas na koljena pred Tvorcem ako si nevoljan da sprovedes sto si poslan ovdje da ucinis, ako ne mozes da preduzmes Korake do Znanja, ako imas drskosti da mislis da ti mozes da odredis svoje povjerenje i svoju sudbinu i ostvarenje.

Do not be hypocritical.

Nemoj da budes licemjeran.

Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Nemoj da padas i da obozavas Boga kojeg ne mozes da sluzis ili neces da sluzis.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Bolje je onda da zivis svoj samoodredjeni zivot i da se suocis sa svim opasnostima ovoga, nego da obozavas Boga kojeg ne mozes da sluzis.

If you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Ako ne mozes da se odzoves Otkrivenju, onda sta radis ovdje sad?

Every Messenger has been persecuted.

Svaki Glasnik je bio progonjen.

Every Messenger has been misunderstood.

Svaki Glasnik je bio pogresno shvacen.

Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Svako Novo Otkrivenje je bilo suprotstavljeno i poreceno i osporeno.

There is no time for this now.

Nema vremena za ovo sada.

The fate of humanity will be determined in the next 20 years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Sudbina covjecanstva ce biti odlucena u sljedecih 20 godina-stanje svijeta, stanje ljudskog roda, sudbina i buducnost ljudske civilizacije.

You are no longer alone in the world or even in the universe. Of course.

Vi niste vise sami u svijetu ili cak u univerzumu. Naravno.

You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know.

Vi ne znate sta se desava i sta dolazi preko horizonta jer vi ste previse plasljivi da vidite i previse drski, uobrazavajuci da znate.

That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation.

Zbod toga Otkrivenje mora biti dato da vam pokaze sto ne mozete vidjeti i sto ne znate. Izvan ljudske spekulacije i procjene.

This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

Ovo je ugradjeno u svakom od Ucenja Nove Poruke.

This is the New Message.

Ovo je Nova Poruka.

Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Vodite borbu protiv ovog i boricete se protiv svog licnog priznanja.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

Jer vi morate upoznati veci um i vecu snagu koju vam je Tvorac dao.

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Uceno u svakoj religiji ali zamagljeno i nerazjasnjeno od strane svake religije, ovo je sta mora da bude raspoznato sada.

God is not managing the world.

Bog ne upravlja svijetom.

God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Bog ne stvara katastrofe, oluje, zemljotrese, poplave, suse.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Bog posmatra da vidi kako ce covjecanstvo da se bavi sa svijetom koje je promijenilo-novi svijet, novi i nepredvidiv svijet.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Covjecanstvo iskrsava u Vecu Zajednicu zivota u univerzumu zbog toga sto su drugi ovdje da traze uticaj i nadmoc nad jednim svijetom velike vrijednosti i znacaja.

But the people do not see.

Ali ljudi ne vide.

They do not hear.

Oni ne cuju.

And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

I ako razmisljaju uopste, to je da proizvedu razumijevanje koje potvrdjuje njihove ideje i njihova vjerovanja.

And so the peoples do not see.

I tako, narodi ne vide.

The nations do not prepare.

Nacije se ne pripremaju.

And the destructive behavior continues.

I stetno ophodjenje se nastavlja.

We watch over the world.

Mi pazimo svijet.

We have been watching for a very long time.

Mi pazimo vec veoma dugo vremena.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide the preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Mi smo oni koje je Bog poslao da nadgledamo razvoj covjecanstva i evoluciju i da primimo Otkrivenja koja su onda data Glasnicima, da primimo uvide koji su dati prorocima da sazvucimo upozorenja i da obdarimo sa blagoslovima i sada, da obezbijedimo pripremu za svijet nenalik na proslost koju ste dozivjeli i za buducnost gdje ce covjecanstvo morati da se otima sa Vecom Zajednicom samom.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Bog nece spasiti covjecanstvo otjerivanjem zla, svrsetkom problema koja je covjecanstvo proizvelo ili problema sa kojima ono mora da se suoci kao prirodni deo svoje evolucije.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

Misliti o ovome znaci da ste pogresno razumjeli vas odnos sa Bozanskim, dok sada zivite u stanju Odvojenosti.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Ali Odvojenost nije nikad bila dovrsena, zbog toga sto je tamo jedan deo vas koji je jos uvijek spojen sa Bogom.

This We call Knowledge.

Ovo mi nazivamo, Znanje.

And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

I ovo ce se dokazati kao odlucujuci faktor u ishodu vaseg licnog zivota-smislu i vrijednosti vaseg zivota-i da li covjecanstvo moze da se pripremi, prilagodi i stvara u novom svijetu, u novom sklopu okolnosti.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Nikada prije takvo Otkrivenje nije dato ljudskom rodu, jer nije bilo potrebno.

You have created a civilization in the world.

Vi ste stvorili civilizaciju u svijetu.

Fractured and divided it is, but it is a civilization.

Polomljena i razjedinjena jeste, ali je civilizacija.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures.

Vi ste postali sve vise i vise medjuzavisni izmedju vasih nacija i kultura.

This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Ovo je bila namjera Tvorca, jer ovo je prirodna evolucija covjecanstva i svih inteligentnih rasa u univerzumu.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world.

Sada, vi morate da se suocite sa sljedecim velikim pragom, svijetom u nazatku, svijetom opadajucih sredstava, svijetom opadajuce stabilnosti, svijetom umanjujuceg dostupa do hrane i vode, svijetom gdje ce rastece covjecanstvo morati da se suoci sa stanjem svijeta.

For this you need the New Revelation.

Za ovo vi trebate novo Otkrivenje.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change.

Prosla Otkrivenja Tvorca ne mogu da vas pripreme za Velike Talase promjena.

They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community.

Ona ne mogu da vas pripreme za vasu sudbinu u Vecoj Zajednici.

They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

Ona ne mogu da vas pripreme za velike pragove koji su sad na vama i koji ce biti na vama sve vise i vise.

You do not have answers in the face of these things.

Vi nemate odgovore u suocenju sa ovim stvarima.

That is why the Revelation is being given, for humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Zbog toga se Otkrivenje daje, jer covjecanstvo sada treba da bude savjetovano i upozoreno, blagosloveno i dato pripremu za buducnost koja ce biti nenalik na proslost.

Hear these words, not with your intellect but with your heart.

Cujte ove rijeci, ne sa svojim intelektom, nego sa svojim srcem.

They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

One govore vecoj istini unutar vas-vecoj istini izvan pojmova, vjerovanja i ideja.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

One govore prirodnoj zvucnosti unutar vas, prirodnom srodstvu, prirodnoj sklonosti, prirodnom pravcu koji zive unutar vas u svakom trenutku, izvan oblasti i domasaja intelekta.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Ovo je komunikacija sa vasom dubljom prirodom-da je ojaca, da je prizove, da je stavi u suprotnost vasim idejama, vasim vjerovanjima i vasim aktivnostima kakve jesu danas.

You are unprepared.

Vi ste nespremni.

God has sent the preparation.

Bog je poslao pripremu.

You are unaware.

Vi ste nesvjesni.

God is providing the awareness.

Bog pruza svijest.

You are uncertain.

Vi ste neizvjesni.

God is calling you to the center of certainty within yourself.

Bog vas poziva u srediste izvjesnosti unutar vas.

You are conflicted.

Vi ste sukobljeni.

God is providing the pathway out of conflict.

Bog pruza stazu van sukoba.

You are self-demeaning and demeaning of others.

Vi ste samoponizavajuci i ponizavate druge.

God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Bog vam vraca vasu istinsku vrijednost i svrhu u svijetu.

The world is changing, but you do not see.

Svijet se mijenja, ali vi ne vidite.

God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Bog je vama dao oci da vidite i usi da cujete ali one su drukcije od toga sto vi radite danas i sta vi razumijete danas.

Humanity will fail without the New Revelation.

Covjecanstvo ce da pretrpi neuspjeh, bez Novog Otkrivenja.

The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

Svijet ce da postane sve tamniji, opasniji i sve vise sukobljen, bez Otkrivenja.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Covjecanstvo ce posrnuti i pretrpjeti neuspjeh u suocenju sa svojim licnim greskama i nedostatkom jasnoce.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war.

Resursi u svijetu ce da budu potroseni kroz sukob, nadmetanje i rat.

People will rise up against their governments.

Narod ce da se digne protiv svojih vlada.

People will rise up against one another.

Narod ce da se digne jedan protiv drugog.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

U buducnosti ce da bude neopisiv sukob, vise trajan i veci od svega sto ste ikada vidjeli prije.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Novo Otkrivenje je to sto drzi sastojke koji nedostaju vasem razumijevanju, kljuc za vasu svijest i za porijeklo vase moci, snage i odlucnosti.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

Za ovo vi morate da imate ozbiljan um, da uzmete vas zivot ozbiljno i da pocnete da se zabrinjavate za vece potrebe i zahtjeve vaseg zivota.

That is why God has sent the Revelation.

Zbog toga je Bog poslao Otkrivenje.

This is the Revelation.

Ovo je Otkrivenje.

We are the Revelation.

Mi smo Otkrivenje.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Sada nema heroja da se obozavaju, nema pojedinaca da se obogotvore, samo veca odgovornost da se preuzme i veca mudrost da se upotrijebi.

There is no escape through personal enlightenment.

Nema bjekstva kroz licno prosvjecenje.

There is no running away.

Nema bjezanja.

There is no self-deception.

Nema samoobmane.

There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Ima samo veca zvucnost i odgovornost, vece pozrtvovanje i doprinos.

That is what will save the world.

To je sta ce da spasi svijet.

That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

To je sta ce da spasi slobodu covjecanstva i samoopredjeljenje u univerzumu gdje je sloboda rijetka i mora da bude zasticena veoma pazljivo.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Ovo je sta ce da povrati dostojanstvo pojedincu i sposobnost za doprinos necega od vece moci i znacaja nevazno od toga u kojim okolnostima se nalazis.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Cuj ove rijeci-ne sa svojim idejama, svojim vjerovanjima ili svojim tvrdnjama, nego sa svojim srcem, svojom dubljom prirodom.

For God can only speak to what God has created in you.

Jer Bog jedino moze da govori onome sto je Bog stvorio u tebi.

God did not create your social personality.

Bog nije stvorio tvoju drustvenu licnost.

God did not create your ideas and beliefs.

Bog nije stvorio tvoje ideje i tvoja vjerovanja.

God did not create your decisions, your failures and your regrets.

Bog nije stvorio tvoje odluke, tvoje neuspjehe i zalbe.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Bog moze samo da govori onome sto je Bog stvorio u tebi, nesto sto je dublje, zastupljenije i prirodnije unutar tebe.

The New Message is calling to you.

Nova Poruka poziva tebe.

Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

Kada jednom postanes svjestan toga, onda moras da se suocis sa izazovom prepoznanja i sta ce ovo da znaci za tvoj zivot.

People reject the Revelation because they do not want to change.

Ljudi odbijaju Otkrivenje jer oni ne zele da se promijene.

They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

Oni ne zele da su primorani da ponovo razmotre svoja vjerovanja, svoje ideje i svoj polozaj u drustvu.

They cannot dispute the New Message, really.

Oni ne mogu osporiti Novu Poruku, zaista.

They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Oni mogu samo da je izbjegavaju i da se bore protiv nje da bi odbranili svoje prethodne uloge i ideju o samima sebi.

Who can contend against the will and the wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Ko moze da se bori protiv volje i mudrosti Tvorca, osim na mahnitim osnovima?

Here you will see the dilemma facing each person.

Ovdje ces da vidis dilemu kako suocava svakog pojedinca.

How honest do they really want to be with themselves, what they see and know?

Koliko posteni oni zaista zele da budu sa samim sobom, sta vide i znaju?

How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them?

Koliko svjesni oni zaista zele da budu o sebi, svojoj situaciji i svijetu oko sebe?

How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Koliko odgovorni su voljni da budu da dovedu svoj zivot u sklad i da donesu teske odluke koje nisu uspjeli da donesu prije?

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant.

Ovdje ces da vidis intelekt kako paradira kao kralj boga, kad je zapravo, izvrstan sluga.

That is its purpose and its design.

To je njegova svrha i namjena.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Ovdje ces da vidis drskost i neznanje vjencane zajedno u samoobmanjujucem obliku cega se tako mnogo ljudi pridrzava.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Vidjeces sta je veliko i sta je malo, sta je snazno i sta je slabo, sta je istinito i sta je lazno, sta je dragocjeno i sta se samo pretvara da je dragocjeno.

The Revelation reveals everything.

Otkrivenje objelodanjuje sve.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small.

Ono poziva tebe da slijedis sta je veliko unutar tebe i da upravljas onim sto je malo.

It does not speak of any middle ground in this regard.

Ono ne govori o nikakvoj sredini u tom pogledu.

You cannot have everything.

Ne mozes da imas sve.

You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Ne mozes da imas svoju buducnost i svoju proslost zajedno zbog toga sto one ne odgovaraju jedna drugoj.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Samo kroz razocarenje i neuspjeh ti dodjes do toga da vidis da ti ne zivis zivot koji si trebao da zivis i da nisi posten i istinit sa samim sobom i posten i istinit sa drugima-okrutno ali nuzno racunanje u vremenu za svodjenje racuna, vremenu ostvarenja, vremenu Otkrivenja.

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Cuj ove rijeci-ne sa svojim idejama, svojim pretpostavkama, ne sa svojim odbranama, ne sa drskoscu, gordoscu ili gluposcu nego sa svojom dubljom prirodom, jer to je sta mora biti otkriveno tebi.

That is part of the Revelation.

To je deo Otkrivenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.