Recitationen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

God has spoken again.

Gud har talat på nytt.

We are the ones to bring the Message.

Vi är De som bringar Budskapet.

God’s Will is presented through Us.

Guds Vilja presenteras genom Oss.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Vi är bortom er uppfattningsförmåga, bortom era religiösa teorier och er personliga spekulation.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

Ty den mänskliga föreställningsförmågan kan bara fabricera utifrån vad den upplever i den fysiska världen. Men verkligheten existerar bortom detta–bortom intellektets sfär och räckvidd.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Detta är sanningen i hela universum, det Större Samfund av liv i vilket ni lever.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Vi för fram det Stora Budskapet för denna tidsålder–fött av Skaparen av alla universa–för beskyddet av mänskligheten, för världens frälsning.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Vi är De som ni inte kan förstå. Men Vi är källan och mediet för vad mänskligheten måste igenkänna och göra å sina egna vägnar, vad den måste se, men inte har sett, vad den måste veta, men inte har vetat, vad den måste göra, men inte har gjort.

This is the Message for this era.

Detta är Budskapet för denna tidsålder.

This is the time of Revelation.

Detta är Uppenbarelsens Tidevarv.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

En har sänts in i världen för att mottaga Uppenbarelsen och föra den till människors medvetande, en monumental uppgift.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

Att ta emot det Nya Budskapet är att ta emot den största Uppenbarelse som någonsin har givits den mänskliga familjen.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

Att presentera det för världen är en monumental uppgift, en uppgift för Budbäraren och för alla de som kommer att bistå honom i att föra ut Uppenbarelsen överallt där den behövs.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril.

Den behövs överallt, ty mänskligheten står inför en stor fara.

It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Mänskligheten har sått fröna till sitt eget fall genom förstörelsen och degraderingen av sin miljö–dess vatten, dess jordar, dess luft–i sådan hög grad att världen själv börjar förändras, en förändring som kommer att medföra stora prövningar och vedermödor till folkens värld och den mänskliga familjen.

Humanity is facing a universe of intelligent life.

Mänskligheten står inför ett universum av intelligent liv.

It will have to prepare for this now, for Contact has begun—Contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Den kommer att behöva förbereda sig för detta nu, ty Kontakten har börjat–en Kontakt som sker genom de som ser möjligheten att utnyttja en svag och konfliktfylld mänsklighet.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Det är en tid av stor förändring och osäkerhet, där främmande makter kommer att söka vinna inflytande och där mänskligheten kommer att falla offer för sin egen okunskap, dåraktighet och övermåttlighet.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

Budskapet är för stort för att utsägas i en enda mening, men det kommer att föra er närmare Gud och det Gud har sänt er som individ att uträtta här i världen nu, något som är vida annorlunda mot vad ni tror och föreställer er idag.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Gud har hitfört visdom från universum i syfte att förbereda mänskligheten för universum.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Gud har hitfört essensen av andlighet i en ren form, ogrumlad av historien och mänsklig manipulering, obunden av mänsklig politik, vilja och korruption.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Vi skänker Stegen till Kunskap, så att ni må erfara det djupare medvetande som Gud har nedlagt inom er för att vägleda er i en alltmer farlig värld.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.

Stor omvälvning kommer nu att äga rum och har redan börjat äga rum–naturkatastrofer födda ur mänsklighetens okunskap, överförbrukning och misshushållning med världen.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Det är en räkenskapens tid, en tid av ansvarsfullhet, en tid för att få ett slut på dårskap och arrogans.

Only God knows what is coming.

Endast Gud vet vad som komma skall.

We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Vi har fört fram Budskapet–ett Budskap av tusen budskap, ett Budskap av tusen läror, ett Budskap stort nog att hålla er sysselsatta resten av er tid, ett Budskap stort nog att omdirigera mänsklig ansträngning, mänsklig energi och mänskligt medvetande, så att mänskligheten må ha en större framtid än sitt förflutna, så att mänskligheten må överleva de Stora Vågorna av Förändring och intervention och konkurrens från det universum som omger er.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Hör så detta, inte med era idéer, era trosuppfattningar, eller ert dömande, utan med det djupare sinne som Gud har givit er för att höra, se, veta och agera med en större visshet.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Våra ord är inte för spekulation eller debatt. Sådant är vad de dåraktiga hänger sig åt, de som inte kan höra och inte kan se.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life.

Ni förskräcks av Uppenbarelsen, ty den kommer att förändra ert liv.

But you desire the Revelation, for it will change your life.

Men ni längtar efter Uppenbarelsen, ty den kommer att förändra ert liv.

It is your conflict of mind that blinds you.

Det är er sinneskonflikt som förblindar er.

It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Det är syftena som strider mot varandra som håller er i ett tillstånd av förvirring och som inte tillåter er att se.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Vi är De som har fört fram alla Uppenbarelser till världen.

For God does not speak.

Ty Gud talar inte.

God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness.

Gud är inte en person eller en personlighet eller ett enpunktigt medvetande.

To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Att tänka så är att underskatta Skaparen och att överskatta er själv.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Muhammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Det var Vi som talade till Jesus, Buddha och Muhammad och andra lärare och siare genom tiderna som har medfört större klarhet till världen–till profeterna i varje tidsålder och till Budbärarna som endast kommer vid mänsklighetens stora vägskäl.

You cannot worship Us.

Ni kan inte dyrka Oss.

You will not know Our names.

Ni kommer inte att känna till Våra namn.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

Ty ni måste nu bli ansvarsfulla och utnyttja de förmågor och den kraft som Skaparen har givit er, i tjänst för en värld av ökande nöd, turbulens och omvälvning.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Fall inte ner inför Skaparen om ni inte är villiga att utföra det ni sändes hit för att uträtta, om ni inte kan ta Stegen till Kunskap, om ni är arroganta nog att tro att ni kan bestämma er lott, ert öde, och ert förverkligande.

Do not be hypocritical.

Var inte hycklare.

Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Fall inte ned i dyrkan av den Gud som ni inte kan tjäna eller inte vill tjäna.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Det är då bättre för er att leva ert självstyrande liv och möta alla de risker detta medför, än att dyrka en Gud som ni inte kan tjäna.

If you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Om ni inte kan svara på Uppenbarelsen, vad gör ni då här nu?

Every Messenger has been persecuted.

Varje Budbärare har förföljts.

Every Messenger has been misunderstood.

Varje Budbärare har missförståtts.

Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Varje Ny Uppenbarelse har stött på motstånd och förnekats och ifrågasatts.

There is no time for this now.

Det finns ingen tid för detta nu.

The fate of humanity will be determined in the next 20 years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Mänsklighetens öde kommer att avgöras inom de närmaste tjugo åren–världens tillstånd, den mänskliga familjens tillstånd, den mänskliga civilisationens öde och framtid.

You are no longer alone in the world or even in the universe. Of course.

Ni är inte längre ensamma i världen eller ens i universum. Naturligtvis är det så.

You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know.

Ni vet inte vad som sker eller vad som kommer över horisonten, ty ni är alltför rädda för att se och alltför arroganta när ni hävdar att ni vet.

That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation.

Det är därför som Uppenbarelsen måste ges: för att visa er det ni inte kan se och det ni inte kan veta–bortom mänskliga spekulationer och uppskattningar.

This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

Allt detta genomsyrar alla det Nya Budskapets Läror.

This is the New Message.

Detta är det Nya Budskapet.

Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Kämpa emot detta och ni kämpar mot ert eget igenkännande.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

Ty ni måste komma att lära känna det större sinne och den större styrka som Skaparen har givit er.

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Detta lärs ut i varje religion men det grumlas och fördunklas också av varje religion, detta som nu måste igenkännas.

God is not managing the world.

Gud styr inte världen.

God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Det är inte Gud som skapar katastroferna, stormarna, jordbävningarna, översvämningarna eller torkorna.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Gud vakar för att se hur mänskligheten kommer att ta itu med en värld som den har förändrat–en ny värld, en ny och oförutsägbar värld.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Mänskligheten träder in i ett Större Samfund av liv i universum därför att andra är här för att söka inflytande och dominans i en värld av stort värde och stor betydelse.

But the people do not see.

Men folk ser inte.

They do not hear.

De hör inte.

And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

Och om de överhuvudtaget funderar, så är det för att skapa en förståelse som bekräftar deras idéer och deras trosuppfattningar.

And so the peoples do not see.

Så folken ser inte.

The nations do not prepare.

Nationerna förbereder sig inte.

And the destructive behavior continues.

Och det destruktiva beteendet fortsätter.

We watch over the world.

Vi vakar över världen.

We have been watching for a very long time.

Vi har vakat mycket mycket länge.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide the preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Vi är De som Gud har sänt för att övervaka mänsklighetens utveckling och evolution och för att ta emot de Uppenbarelser som sedan ges till Budbärarna, för att mottaga insikterna som ges till profeterna, för att ringa i varningsklockorna, för att tillhandahålla välsignelserna och nu för att tillhandahålla förberedelsen för en värld olik det förflutna ni har upplevt och för en framtid där mänskligheten kommer att behöva kämpa med det Större Samfundet självt.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Gud kommer inte att rädda mänskligheten genom att driva bort det onda, genom att göra slut på de problem som mänskligheten har skapat eller de problem som den måste möta som en naturlig del av sin evolution.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

Att tro detta är att missförstå ert förhållande med det Gudomliga. Ty ni lever nu i ett tillstånd av Separation.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Men Separationen fullföljdes dock aldrig, för det finns en del av er som fortfarande är förbunden med Gud.

This We call Knowledge.

Detta är det Vi kallar för Kunskap.

And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

Och det är detta som kommer att visa sig vara den avgörande faktorn i hur det kommer att gå i ert personliga liv–ert livs mening och värde–och huruvida mänskligheten kan förbereda sig, anpassa sig och skapa i en ny värld, under nya betingelser.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Aldrig tidigare har en sådan Uppenbarelse givits den mänskliga familjen. Ty behovet av det fanns inte.

You have created a civilization in the world.

Ni har skapat en civilisation i världen.

Fractured and divided it is, but it is a civilization.

Om än splittrad och sprucken, så är det dock en civilisation.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures.

Era nationer och kulturer har i ökad grad blivit ömsesidigt beroende av varandra.

This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Detta var Skaparens avsikt, ty detta är mänsklighetens och alla intelligenta raser i universums naturliga evolution.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world.

Ni måste nu konfrontera nästa stora tröskel–en värld i nedgång, en värld av sinande resurser, en värld av minskande stabilitet, en värld av minskande tillgång på mat och vatten, en värld där en växande mänsklighet kommer att behöva konfrontera tillståndet i världen.

For this you need the New Revelation.

För detta behöver ni den Nya Uppenbarelsen.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change.

Skaparens tidigare Uppenbarelser kan inte förbereda er på de Stora Vågorna av förändring.

They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community.

De kan inte förbereda er på ert öde i det Större Samfundet.

They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

De kan inte förbereda er på de stora trösklar ni nu står inför och vars effekter ni kommer att känna av i allt ökande grad.

You do not have answers in the face of these things.

Ni har inte svaren för dessa frågor.

That is why the Revelation is being given, for humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Det är därför som Uppenbarelsen ges, ty mänskligheten behöver nu få råd och varnas, välsignas och ges förberedelsen för en framtid som kommer att vara olik det förflutna.

Hear these words, not with your intellect but with your heart.

Hör så dessa ord–inte med ert intellekt, utan med ert hjärta.

They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

De talar till en större sanning inom er–en större sanning bortom begrepp, trosuppfattningar och idéer.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

De talar till en naturlig genklang inom er, en naturlig affinitet, en naturlig inklination, en naturlig riktning som lever inom er varje ögonblick–bortom intellektets sfär och räckvidd.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Detta är en kommunikation till er djupare natur–i syfte att förstärka den, frambringa den, ställa den i kontrast till era idéer, era trosuppfattningar och era aktiviteter sådana de är idag.

You are unprepared.

Ni är oförberedda.

God has sent the preparation.

Gud har sänt förberedelsen.

You are unaware.

Ni är omedvetna.

God is providing the awareness.

Gud tillhandahåller medvetenheten.

You are uncertain.

Ni är osäkra.

God is calling you to the center of certainty within yourself.

Gud kallar er till visshetens kärna inom er själva.

You are conflicted.

Ni är konfliktfyllda.

God is providing the pathway out of conflict.

Gud tillhandahåller stigen ut ur konflikt.

You are self-demeaning and demeaning of others.

Ni nedvärderar er själva och andra.

God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Gud återställer er till ert sanna värde och syfte i världen.

The world is changing, but you do not see.

Världen håller på att förändras, men ni ser inte.

God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Gud har givit er ögon att se med och öron att höra med, men de skiljer sig från det ni gör idag och det ni förstår idag.

Humanity will fail without the New Revelation.

Mänskligheten kommer att misslyckas utan den Nya Uppenbarelsen.

The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

Världen kommer att bli allt mörkare, farligare och mer konfliktfylld utan Uppenbarelsen.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Mänskligheten kommer att vackla och falla omkull inför sina egna misstag och brist på klarhet.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war.

Världens resurser kommer att förbrukas genom konflikt, konkurrens och krig.

People will rise up against their governments.

Folk kommer att resa sig mot sina regeringar.

People will rise up against one another.

Folk kommer att resa sig mot varandra.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

Otaliga konflikter kommer att äga rum i framtiden–större och mer långvariga än något ni någonsin bevittnat tidigare.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Det är den Nya Uppenbarelsen som innehåller de saknade ingredienserna för er förståelse, nyckeln till er medvetenhet och källan till er kraft, styrka och beslutsamhet.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

För detta krävs av er att ni har ett seriöst medvetande, att ni tar ert liv på allvar och att ni börjar ta er an de större behoven och kraven i ert liv.

That is why God has sent the Revelation.

Det är av denna anledning som Gud har sänt Uppenbarelsen.

This is the Revelation.

Detta är Uppenbarelsen.

We are the Revelation.

Vi är Uppenbarelsen.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Det finns inga hjältar att dyrka nu, inga individer att upphöja till gud. Det finns bara ett större ansvar att axla och en större vishet att tillämpa.

There is no escape through personal enlightenment.

Det finns ingen flyktväg genom personlig upplysning.

There is no running away.

Det finns ingenstans att fly.

There is no self-deception.

Det finns inget självbedrägeri.

There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Det finns endast större resonans och ansvarsfullhet, större uppoffrande och bidragande.

That is what will save the world.

Det är vad som kommer att rädda världen.

That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

Det är vad som kommer att rädda mänsklighetens frihet och självbestämmande i ett universum där frihet är sällsynt och måste skyddas väldigt nogsamt.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Detta är det som kommer att återställa individens värdighet och förmåga att bidra med något av större kraft och betydelse, oavsett vad era omständigheter må vara.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Hör dessa ord–inte med era idéer, era trosuppfattningar eller era stridigheter, utan med ert hjärta, er djupare natur.

For God can only speak to what God has created in you.

Ty Gud kan endast tala till det som Gud har skapat inom er.

God did not create your social personality.

Gud skapade inte er sociala personlighet.

God did not create your ideas and beliefs.

Gud skapade inte era idéer eller trosuppfattningar.

God did not create your decisions, your failures and your regrets.

Gud skapade inte era beslut, era misslyckanden eller ert beklagande.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Gud kan endast tala till det Gud har skapat inom er. Och detta är något djupare, mer genomgripande och mer naturligt inom er.

The New Message is calling to you.

Det Nya Budskapet kallar på er.

Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

När ni väl blivit medvetna om det, då måste ni möta utmaningen av att igenkänna det och vad detta kommer att innebära för ert liv.

People reject the Revelation because they do not want to change.

Folk kommer att förkasta Uppenbarelsen därför att de inte vill förändras.

They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

De vill inte behöva omvärdera sina trosuppfattningar, sina idéer eller sin ställning i samhället.

They cannot dispute the New Message, really.

I själva verket kan de inte ifrågasätta det Nya Budskapet.

They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

De kan blott undvika det och slåss emot det för att försvara sina tidigare investeringar och sin självbild.

Who can contend against the will and the wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Vem kan slåss emot Skaparens vilja och vidom, utom på falska grunder?

Here you will see the dilemma facing each person.

Här ser ni dilemmat som varje person står inför.

How honest do they really want to be with themselves, what they see and know?

Hur ärliga vill de verkligen vara mot sig själva, mot det de ser och vet?

How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them?

Hur medvetna vill de verkligen vara om sig själva, sin situation och världen runtomkring dem?

How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Hur ansvarsfulla är de beredda att vara för att bringa sitt liv i balans och att fatta de svåra beslut som de tidigare har misslyckats med att fatta?

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant.

Här kommer ni att se hur intellektet försöker stoltsera som ett slags gud, när det i själva verket är en utsökt tjänare.

That is its purpose and its design.

Det är dess syfte och dess avsikt.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Här kommer ni att se arrogans och ignorans förenade i en självbedräglig form som så många människor håller fast vid.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Ni kommer att se vad som är stort och vad som är oansenligt, vad som är starkt och vad som är svagt, vad som är sant och vad som är falskt, vad som är värdefullt och vad som bara utger sig för att vara värdefullt.

The Revelation reveals everything.

Uppenbarelsen avslöjar allt.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small.

Den kallar på er att följa det som är stort inom er och att hantera det som är obetydligt.

It does not speak of any middle ground in this regard.

Den talar inte om några kompromisser vad gäller detta.

You cannot have everything.

Ni kan inte få allt.

You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Ni kan inte ha både er framtid och ert förflutna samtidigt då de inte är förenliga.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Det är endast genom besvikelse och misslyckande som ni kommer att se att ni inte lever det liv ni var avsedd att leva och att ni inte är ärlig och sann mot er själv och ärlig och sann mot andra–en kärv men nödvändig uppgörelse i en tid av uppgörelse, en tid av förverkligande, en tid av Uppenbarelse.

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Hör dessa ord–inte med era idéer, era antaganden, inte med era försvarssystem, inte med arrogans, stolthet eller ovetande, utan med er djupare natur, ty det är den som måste uppenbaras för er.

That is part of the Revelation.

Den är en del av Uppenbarelsen.

Comments are closed.