Recytacja

Otrzymał Posłaniec Boga
Marshall Vian Summers
1 kwietnia 2011 r.
w Boulder, w stanie Kolorado, w USA

 

God has spoken again.

Bóg przemówił ponownie.

We are the ones to bring the Message.

Jesteśmy tymi, którzy przynoszą Posłanie.

God’s Will is presented through Us.

Wola Boga jest wyjawiana przez Nas.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Nie jesteście w stanie ogarnąć naszego istnieneia we wszechświecie waszym myśleniem, teoriami religijnymi, ani spekulacjami.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

Dlatego, że ludzka wyobraźnia działa na podstawie doświadczeń w świecie fizycznym. Rzeczywistość wszechświata istnieje rownież poza tym wymiarem – poza sferą i zasięgiem intelektu.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Jest to prawdą w całym wszechświecie, w Większej Społeczności istnienia, w której żyjecie.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Przynosimy Wielkie Posłanie na te czasy, zrodzone przez Stwórcę wszystkich wszechświatów, w celu ochrony ludzkości, dla zbawienia świata.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Jesteśmy tymi, których nie potraficie pojąć. Ale to My jesteśmy źródłem i przekazujemy ludzkości to, co ma ona zauważyć i zrobić w swoim własnym imieniu; to, co ludzkość musi zobaczyć, a czego nie widziała, co musi wiedzieć, a czego nie wiedziała, co musi zrobić, a czego do tej pory nie robiła.

This is the Message for this era.

To jest Przesłanie na te czasy.

This is the time of Revelation.

To są czasy Objawienia.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Jest ktoś, kto został wysłany do świata, aby podjąć się ogromnego zadania: otrzymać Objawienie i zapoznać z nim ludzkość.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

Otrzymanie Nowego Posłania znaczy otrzymanie największego Objawienia, jakie kiedykolwiek przekazano rodzinie ludzkiej.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

Przekazanie je światu to ogromne zadanie, zadanie dla Posłańca i dla każdego, kto będzie mu asystował w niesieniu Objawienia wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril.

Jest potrzebne wszędzie, bowiem ludzkości grozi ogromne niebezpieczeństwo.

It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Ludzkość sama zasiała ziarna swego upadku poprzez zniszczenie i degradację swego środowiska – swoich wód, swoich ziem, swego powietrza – do takiego stopnia, że sam świat zaczyna się zmieniać i zmiana wystawi ludzi i świat na próby oraz cierpienie.

Humanity is facing a universe of intelligent life.

Ludzkość odkrywa dzisiaj, że wszechświat jest pełen inteligentnego życia.

It will have to prepare for this now, for Contact has begun—Contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Będzie musiała się do tego teraz przygotować, ponieważ pierwszego Kontaktu już dokonano. Kontakt został przeprowadzony przez tych, którzy widzą szansę na wykorzystanie osłabionej i skłóconej ludzkości.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Żyjemy w czasach wielkich przemian i niepewności, gdzie obce siły będą próbowały zdobyć wpływy, a ludzkość padnie ofiarą swojej własnej ignorancji, głupoty i braku wstrzemięźliwości.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

To Przesłanie jest zbyt duże, by zawrzeć je w jednym zdaniu, przybliży was jednak do Boga i do tego, co Bóg powierzył wam, jako indywidualnym jednostkom, do zrobienia tutaj w świecie, a co jest całkowicie inne od tego, w co wierzycie i co wyobrażacie sobie dziś.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Bóg przyniósł mądrość z wszechświata, aby przygotować ludzkość na zrozumienie tego wszechświata.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Bóg przyniósł esencję duchowości w jej czystej formie – wolną od wpływów historii i ludzkich manipulacji, niezanieczyszczoną polityką, wolą ludzką i korupcją.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Abyście mogli poznać wewnętrzną mądrość, którą Bóg umieścił w was, i która będzie waszym przewodnikiem w tym coraz bardziej niebezpiecznym świecie, przynosimy wam nauczania zawarte w „Krokach do Wiedzy”.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.

Będą teraz miały miejsce wielkie wstrząsy – już się przydarzają. Są to katastrofy naturalne zrodzone z ludzkiej niewiedzy oraz nieodpowiedniego obchodzenia się ze światem i jego nadmiernym wykorzystywaniem.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Nadszedł czas rozliczenia, czas odpowiedzialności, czas, by skończyć z arogancją i ignorancją.

Only God knows what is coming.

Tylko Bóg wie, co nadchodzi.

We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Przynosimy Posłanie – Posłanie złożone z tysiąca wiadomości, Posłanie tysiąca nauk, Posłanie tak wielkie, że jest w stanie dać wam zajęcie przez resztę waszego czasu. Posłanie na tyle wielkie, że jest w stanie przekierować ludzki wysiłek, energię i świadomość na inne tory, aby ludzkość mogła zaznać lepszej przyszłości niż jej przeszłość oraz aby mogła przetrwać nadchodzące Wielkie Fale przemian, interwencję i rywalizację ze wszechświata wokół was.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Posłuchajcie tego zatem, nie przez pryzmat swoich idei, swoich przekonań czy osądów, lecz z pomocą głębszej inteligencji, którą Bóg dał wam po to, abyście mogli słyszeć, widzieć, wiedzieć i działać z większą pewnością.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Nasze słowa nie są po to, by stać się przedmiotem spekulacji lub debaty. Te są ledwie zaspokajaniem powierzchownych potrzeb tych, którzy nie potrafią słyszeć ani widzieć.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life.

Objawienie to przeraża was dlatego, że zmieni wasze życie.

But you desire the Revelation, for it will change your life.

Ale jest ono wam potrzebne, ponieważ zmieni wasze życie.

It is your conflict of mind that blinds you.

Oślepia was wewnętrzny konflikt umysłu.

It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Błądzicie i nie jesteście w stanie dostrzec prawdy, ponieważ targają wami sprzeczne cele.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Jesteśmy tymi, którzy przynieśli światu wszystkie Objawienia.

For God does not speak.

Ponieważ Bóg nie wypowiada się słowami.

God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness.

Bóg nie jest ani osobą, ani osobistością, osobowością czy pojedynczą świadomością.

To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Myślenie w ten sposób to nie docenianie Stwórcy i przecenianie siebie.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Muhammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

To my przemawialiśmy do Jezusa i do Buddy, do Mahometa i do innych nauczycieli i proroków, których działania wyklarowały w świecie wiele niejasności – do proroków wszystkich czasów i do Posłańców, którzy przychodzą tylko w wielkich momentach zwrotnych ludzkości.

You cannot worship Us.

Nie możecie Nas czcić.

You will not know Our names.

Nie poznacie Naszych imion.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

Ponieważ musicie stać się odpowiedzialni i wykorzystać umiejętności i moc, które Stwórca przekazał wam, abyście mogli służyć światu pełnenu rosnących zapotrzebowań, zawirowań i przewrotów.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Nie padajcie na twarz przed Stwórcą, jeśli nie macie zamiaru wypełnić tego, po co tutaj zostaliście wysłani, jeśli nie zamierzacie studiować „Kroków do Wiedzy”, jeśli jesteście na tyle aroganccy, żeby myśleć, sami decydujecie o swoim losie, o swoim przeznaczeniu i spełnieniu.

Do not be hypocritical.

Nie bądźcie obłudni.

Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Nie padajcie na kolana i nie czcijcie Boga, któremu nie potraficie służyć albo nie chcecie służyć.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

W takim wypadku będzie lepiej, żebyście żyli stanowiąc sami o sobie i stawili czoła wszystkim zagrożeniom, niż czcili Boga, któremu nie potraficie służyć.

If you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Jeśli nie potraficie zaakceptować Objawienia, to w takim razie co tutaj robicie?

Every Messenger has been persecuted.

Każdy Posłaniec był prześladowany.

Every Messenger has been misunderstood.

Każdy Posłaniec był niezrozumiany.

Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Każde Nowe Objawienie napotykało opór, zaprzeczano mu i nie dawano mu wiary.

There is no time for this now.

Teraz nie ma na to czasu.

The fate of humanity will be determined in the next 20 years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Los ludzkości zostanie zdeterminowany w ciągu następnych dwudziestu lat – stan świata, stan rodziny ludzkiej, los i przyszłość ludzkiej cywilizacji.

You are no longer alone in the world or even in the universe. Of course.

Nie jesteście już sami na świecie, ani nawet we wszechświecie. Oczywiście.

You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know.

Nie macie wiedzy o tym, co się teraz rozgrywa, ani co czeka na horyzoncie, ponieważ jesteście zbyt bojaźliwi, by to zaakceptować i zbyt aroganccy zakładając, że to wiecie.

That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation.

Dlatego właśnie Objawienie musi wam być przekazane, aby w sposób nie poddający się ludzkim spekulacjom i ocenom pokazać to, czego nie widzicie i to, czego jeszcze nie wiecie.

This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

To zawarte jest we wszystkich Naukach Nowego Posłania.

This is the New Message.

To jest Nowe Posłanie.

Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Walka z tym oznacza walkę przeciw temu, co sam rozpoznajesz.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

Ponieważ musicie poznać ten głębszy umysł i większą siłę, które dał wam Stwórca.

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

To, co jest nauczane przez wszystkie religie i jednocześnie przez religie przedstawiane w sposób niejasny i niezrozumiały, musi być teraz zrozumiane.

God is not managing the world.

Bóg nie zarządza światem.

God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Bóg nie powoduje katastrof, sztormów, trzęsień ziemi, powodzi, susz.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Bóg obserwuje jak ludzkość sobie poradzi ze światem, który się zmienił – nowym światem, nowym i nieprzewidywalnym.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Ludzkość wyłania się do Większej Społeczności życia we wszechświecie dlatego, ponieważ inni są tutaj, aby zdobyć wpływy i objąć we władanie świat o ogromnej wartości i znaczeniu.

But the people do not see.

Lecz ludzie nie widzą.

They do not hear.

Ludzie nie słyszą.

And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

A jeśli już myślą, to tylko po to, by zrozumieć sprawy w ten sposób, który potwierdzi ich aktualne idee i przekonania.

And so the peoples do not see.

I w ten sposób ludzie nie widzą.

The nations do not prepare.

Narody się nie przygotowują.

And the destructive behavior continues.

A destrukcyjne działania trwają.

We watch over the world.

Czuwamy nad światem.

We have been watching for a very long time.

Obserwowaliśmy przez bardzo długi czas.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide the preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Jesteśmy tymi, których Bóg wysłał, by doglądali rozwoju i ewolucji ludzkości oraz otrzymywali Objawienia, które są potem przekazywane Posłańcom. Jesteśmy tu po to, by otrzymać intuicyjny wgląd w przyszłość dawany potem prorokom, by ostrzegać, by błogosławić, a teraz – by przygotować ludzkość na świat, który okaże się innym od tego, który znała dotąd, a także przygotować ją na przyszłe kontakty z samą Wielką Społecznością i związane z tym problemy.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Bóg nie uratuje ludzkości odganiając zło, czy niwelując problemy, które ludzkość sama stworzyła lub problemy, z którymi musi się zmierzyć w naturalnym procesie ewolucji.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

Myśleć w ten sposób to źle pojmować swoją relację z Bogiem, ponieważ teraz żyjecie w stanie Oddzielenia.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Lecz Oddzielenie nigdy nie była kompletna, ponieważ część was jest wciąż połączona z Bogiem.

This We call Knowledge.

Nazywamy to Wiedzą.

And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

I to okaże się decydującym czynnikiem w tym, jaki obrót przybierze wasze życie osobiste – znaczenie i wartość waszego życia – i czy ludzkość będzie potrafiła się przygotować, zaadaptować oraz stworzyć nowy świat, w obliczu nowych okoliczności.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Nigdy wcześniej takie Objawienie nie zostało dane ludzkości, bowiem nie było potrzebne.

You have created a civilization in the world.

Stworzyliście na świecie cywilizację.

Fractured and divided it is, but it is a civilization.

Pękniętą i podzieloną, ale jest to cywilizacja.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures.

Wasze nacje i kultury stały się coraz bardziej współzależne od siebie.

This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Taka była intencja Stwórcy, ponieważ jest to naturalna ewolucja ludzkości i wszystkich inteligentnych ras we wszechświecie.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world.

Musicie teraz stawić czoła następnemu ogromnemu wyzwaniu – światu o pogarszających się warunkach, światu z wyczerpującymi się zasobami, światu coraz bardziej niestabilnemu, światu, w którym jest coraz mniej jedzenia i wody, światu, gdzie powiększająca się liczebność ludzkości będzie musiała sprostać takim warunkom. 

For this you need the New Revelation.

Do tego, potrzebujecie Nowego Objawienia.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change.

Poprzednie Objawienia od Stwórcy nie są w stanie przygotować was na Wielkie Fale przemian.

They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community.

Nie są w stanie was przygotować do roli, jaką będziecie mieli do odegrania w Większej Społeczności.

They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

Nie są w stanie przygotować was na kolejne wielkie wyzwania, u progu których teraz stoicie, i których będzie coraz więcej.

You do not have answers in the face of these things.

Nie macie odpowiedzi w obliczu tych rzeczy.

That is why the Revelation is being given, for humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Oto dlaczego otrzymujecie Objawienie, ponieważ ludzkość potrzebuje teraz rady i ostrzeżenia, potrzebuje błogosławieństwa i przygotowania na przyszłość, która będzie zupełnie inna od przeszłości.

Hear these words, not with your intellect but with your heart.

Posłuchajcie tych słów, nie intelektem, ale sercem.

They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

Przemawiają do głębszej prawdy w was – głębszej prawdy istniejącej poza koncepcjami, wierzeniami i ideami.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

Rezonują w was, przemawiają do waszych naturalnych skłonności, inklinacji i zamiłowania, istniejących poza sferą i zasięgiem intelektu.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

To jest przekaz skierowany do waszej głębszej natury – aby ją wzmocnić, przywołać i postawić w kontraście z waszymi ideami, waszymi wierzeniami i działanimi, w które jesteście dziś zaangażowani.

You are unprepared.

Jesteście nieprzygotowani.

God has sent the preparation.

Bóg zesłał przygotowanie.

You are unaware.

Nie zdajecie sobie sprawy.

God is providing the awareness.

Bóg obdarowuje zrozumieniem.

You are uncertain.

Jesteście niepewni.

God is calling you to the center of certainty within yourself.

Bóg wzywa was, abyście zwrócili się do centrum pewności w każdym z was.

You are conflicted.

Życie wasze jest pełne nieporozumień.

God is providing the pathway out of conflict.

Bóg zapewnia drogę do wyjścia z konfliktu.

You are self-demeaning and demeaning of others.

Poniżacie siebie i innych.

God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Bóg przywraca wam waszą prawdziwą wartość i cel w świecie.

The world is changing, but you do not see.

Świat się zmienia, lecz wy tego nie widzicie.

God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Bóg dał wam oczy do patrzenia i uszy do słuchania, ale są one odmienne od tego, co robicie dziś i co rozumiecie dziś.

Humanity will fail without the New Revelation.

Ludzkość upadnie bez Nowego Objawienia.

The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

Bez Objawienia, świat stanie się jeszcze bardziej mroczny, bardziej niebezpieczny i pełniejszy konfliktów.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Ludzkość się potknie i upadnie z powodu swoich błędów i braku zrozumienia.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war.

Zasoby świata zostaną roztrwonione w konfliktach, rywalizacjach i wojnach.

People will rise up against their governments.

Ludzie powstaną przeciwko swoim rządom.

People will rise up against one another.

Ludzie powstaną jeden przeciwko drugiemu.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

Przyszłość niesie niewyobrażalne konflikty, większe i trwające dłużej niż cokolwiek, czego doświadczyliście do tej pory.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

To właśnie Nowe Objawienie niesie brakujące składniki, które są kluczem do odzyskania waszej głębszej świadomości oraz źródłem waszej mocy, siły i determinacji.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

Aby to się stało, musicie myśleć poważnie, podchodzić do życia na poważnie i zacząć zajmować się wyższymi potrzebami i wymaganiami waszego życia.

That is why God has sent the Revelation.

Dlatego Bóg zesłał Objawienie.

This is the Revelation.

To jest Objawienie.

We are the Revelation.

My jesteśmy Objawieniem.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Teraz nie ma tu bohaterów, którym możnaby oddawać cześć, nie ma postaci do ubóstwiania. Jest jedynie większa odpowiedzialność, którą należy przyjąć i większa mądrość, z której należy skorzystać.

There is no escape through personal enlightenment.

Nie unikniecie tego poprzez osobiste oświecenie.

There is no running away.

Nie ma ucieczki.

There is no self-deception.

Nie ma oszukiwania siebie.

There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Jest tylko większy rezonans i odpowiedzialność, większe poświęcenie i wkład.

That is what will save the world.

To uratuje świat.

That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

To uratuje wolność ludzkości i jej zdolność do samostanowienia we wszechświecie, w którym wolność przydarza się rzadko i musi być bardzo starannie chroniona.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

To przywróci człowiekowi godność i zdolność do dzielenia się czymś, co ma większą moc i znaczenie, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajdujecie.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Posłuchajcie tych słów – nie poprzez pryzmat swoich idei, swoich wierzeń czy przekonań, których się trzymacie, lecz poprzez swoje serce, swoją głębszą naturę.

For God can only speak to what God has created in you.

Ponieważ Bóg może przemówić tylko do tego, co w was stworzył.

God did not create your social personality.

Bóg nie stworzył społecznej osobowości człowieka.

God did not create your ideas and beliefs.

Bóg nie stworzył waszych przekonań i systemu wierzeń.

God did not create your decisions, your failures and your regrets.

Bóg nie stworzył waszych decyzji, waszych porażek i waszych wyrzutów sumienia.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Bóg może mówić tylko do tego, co w was stworzył, a co jest czymś głębszym, bardziej inherentnym i bardziej naturalnym w was.

The New Message is calling to you.

Nowe Przesłanie nawołuje was.

Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

Gdy raz zdacie sobie z niego sprawę, musicie stawić czoła wyzwaniu uznania go i zrozumienia jego znaczenia w waszym życiu.

People reject the Revelation because they do not want to change.

Ludzie odrzucają Objawienie, ponieważ nie chcą się zmienić.

They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

Nie chcą przeegzaminować swoich wierzeń, swoich idei i swojej pozycji w społeczeństwie.

They cannot dispute the New Message, really.

W gruncie rzeczy, ludzie naprawdę nie mogą polemizować z Nowym Posłaniem.

They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Mogą jedynie go unikać i walczyć przeciwko niemu, żeby uchronić to, w co wcześniej zainwestowali oraz swoje wyobrażenia o sobie.

Who can contend against the will and the wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Kto może walczyć z wolą i mądrością Stwórcy, chyba że na podstawie fałszywych argumentów?

Here you will see the dilemma facing each person.

Dostrzeżecie tutaj dylemat, który stoi przed każdą osobą.

How honest do they really want to be with themselves, what they see and know?

Na ile tak naprawdę chcą być oni uczciwi ze sobą, z tym, co widzą i co wiedzą?

How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them?

Na ile chcą być świadomi siebie, swojej sytuacji i świata wokół nich?

How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Czy poczują się odpowiedzialni za znalezienie równowagi we własnych życiach i za podjęcie trudnych decyzji, których wcześniej unikali?

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant.

Zobaczycie tutaj intelekt, który paraduje niczym jakiś bóg, gdy w rzeczywistości jest on znakomitym sługą.

That is its purpose and its design.

To jest jego celem i do tego został zaprojektowany.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Zobaczycie duet fałszu – arogancję i ignorancję, przy których obstaje tak wiele osób.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Dostrzeżecie, co jest wielkie, a co jest małe, co jest silne, a co jest słabe, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest cenne, a co jedynie udaje, że jest cenne.

The Revelation reveals everything.

Objawienie ujawnia wszystko.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small.

Wzywa was, żebyście podążali za tym, co jest w was wielkie i radzili sobie z tym, co jest małe.

It does not speak of any middle ground in this regard.

Nie mówi pod tym względem o żadnym kompromisie.

You cannot have everything.

Nie możecie mieć wszystkiego.

You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Nie możecie mieć razem waszej przeszłości i przyszłości, ponieważ nie są one kompatybilne ze sobą.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Jedynie rozczarowania i porażki pokażą wam, że nie żyjecie życia, które powinniście żyć i że nie jesteście uczciwi i wierni sobie, ani uczciwi i wierni wobec innych – co jest nieprzyjemną prawdą, ale konieczną w tym czasie rozliczenia, czasie spełnienia, czasie Objawienia.

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Posłuchajcie tych słów – bez angażowania waszych idei, przypuszczeń, bez asekurowania się, bez arogancji, dumy czy głupoty. Słuchajcie swoją głębszą naturą, ponieważ to jest tym, co musi być wam objawione.

That is part of the Revelation.

To jest część Objawienia.

Comments are closed.