Geheimen uit de Hemel

(Geheimen van de Hemel 81-200)

Geheim 81
AL DEZE IDEEËN MOETEN WORDEN GELOUTERD en gezuiverd van oudere associaties die je ermee hebt gehad, want er heerst veel wantrouwen. Dit herkennen we.

Geheim 82
AAN STUDENTEN VAN KENNIS DIE LEREN onze Aanwezigheid te aanvaarden: wij eren jullie aanwezigheid hier. Nogmaals, wij erkennen de moeilijkheden die ermee gepaard gaan. Het is een overgang van denken van het ene niveau naar het andere. De niveaus hebben niet veel met elkaar te maken en om een hoger niveau te bereiken moet je het voorgaande achterlaten. De overgangsfasen ertussen kunnen erg verwarrend zijn. En toch kun je datgene wat jou motiveert niet sturen, en dit is de kracht die je zoekt.

Geheim 83
Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee en doel heeft altijd een roeping. De functie van een doel is inderdaad de roeping te beantwoorden. Je kunt je doel niet begrijpen zonder ernaar te handelen. Dit handelen zal misschien vragen om een grotere deelname en een groter inzicht dan je ooit hebt gekend.

Geheim 84
WANNEER JE WEET, WEET JE. En dan is je keuze al gemaakt. Op dit moment is het deze ervaring die je op het spoor wilt komen in je besluitvorming. Beslissingen die genomen zijn zonder dit “weten” zijn louter veronderstellingen. Ze kunnen met grote emotie gepaard gaan, maar ze hebben geen fundament. Zij die een doel hebben worden niet belast met beslissingen.

Geheim 85
JE LEERT EEN RELATIE TE HEBBEN met de Leraren die je toegewezen zijn om je vaardigheden te ontwikkelen en je doel te onthullen. Het zal veel makkelijker voor hen zijn, want zij worden niet misleid of in de war gebracht. Een grotere hulp kun je je niet voorstellen. En toch is het aangaan van deze relatie jezelf toewijzen aan je doel en zijn roeping. Je kunt je doel niet gebruiken voor jezelf, want het verstand kan de Geest niet gebruiken.

Geheim 86
WAT GOD JE HEEFT GEGEVEN is volledige relatie en een hoger doel. Deze zullen gezien worden als lasten totdat zij herkend worden als de middelen om je vrijheid terug te winnen.

Geheim 87
NATUURLIJK KUNNEN ONZE WOORDEN niet de essentie van de Leer uitdrukken die wij aan je doorgeven. Dit moet altijd gebeuren in het diepste deel van jou. En toch brengen onze woorden een herinnering met zich mee.

Geheim 88
HET IS ESSENTIEEL DAT DE WERELD HAAR OVERGANG naar de Grotere Gemeenschap ondergaat. Het is het einde van de kindertijd en daarmee zullen veel dingen voorbijgaan. Wees niet bezorgd om totale vernietiging, want zo gaan de dingen niet. Draag in plaats daarvan zorg voor het ondersteunen van de wereld tijdens deze overgangsfase.

Geheim 89
Het is voor je bescherming dat het Plan volkomen buiten jouw controle ligt. Je kunt het niet beheersen, veranderen of ombuigen om je eigen plannen te dienen. Bijna onmogelijk. Vandaar dat het veilig is en het beschermt je.

Geheim 90
WAT EEN GEMEENSCHAP tot stand brengt is nooit het charisma van een leider. Het is de Aanwezigheid van datgene dat de leider leidt. Dit is ware gemeenschap. Dit is wat je moet leren onderwijzen.

Geheim 91
Ontwikkeling in het individu is altijd het vermogen deel te nemen aan de relatie. Als je op deze manier aan je eigen vooruitgang denkt zul je je ware pad herkennen. Velen werden afgewezen omdat ze dit niet hebben ingezien. Hoewel hun oefeningen hen veel inzicht brachten waren ze niet in staat zich bij de Grotere Gemeenschap aan te sluiten omdat ze dit vermogen niet hadden ontwikkeld.

Geheim 92
DE ERKENNING VAN HIËRARCHIE wijst inderdaad alle macht en autoriteit toe aan datgene wat boven elke maatschappij uitstijgt. Wil een maatschappij dit toestaan en er toestemming voor geven, dan moet zij zich ontwikkeld hebben tot een hogere staat. Deze wereld kan deze luxe niet bieden en er zijn er maar weinig die dat wel kunnen. Als dit gebeurt kan de wereld haar verschijningsvorm verfijnen en een andere dimensie ingaan. Er zijn werelden die letterlijk uit het zicht zijn verdwenen van hen die achterbleven.

Geheim 93
EN DUS HEBBEN WE DE PARADOX VAN WOORDEN. Hoe kun je als individu bestaan maar geen individu zijn? Hoe kun je totale vrijheid hebben en geen keuze? Deze dingen kunnen hier niet begrepen worden. Ze kunnen zelfs angst oproepen en verkeerd geïnterpreteerd worden. Daarom zet het Grotere Plan in elke wereld haar eigen educatieve proces op, afhankelijk van de aard van de gewoonten van die wereld, de opbouw van haar samenlevingen en haar eigen dilemma’s.

Geheim 94
Er zijn vele Leraren die deze wereld dienen, want dit is de wereld van hun afstamming. Er zijn Leraren van die Leraren die de Grotere Gemeenschap in het algemeen dienen, en er zijn Leraren van die Leraren, enzovoorts enzovoorts. Je wordt niet gevraagd dit te begrijpen, want je kunt niet in de wereld zijn en dit inzicht hebben. Maar we vragen jullie allemaal diegenen te aanvaarden die gezonden zijn om jullie te helpen en te begeleiden.

Geheim 95
JIJ DENKT DAT JOUW VERLICHTING ALLEEN BINNEN jezelf plaatsvindt. Alle vooruitgang is het gevolg van relatie. Jouw verlichting is de erkenning van volledige relatie.

Geheim 96
DE LERAREN WETEN NIET ALLES. Maar zij bezitten wel de wijsheid die jij moet zoeken en verwezenlijken. Zij worden ook begeleid. Op deze manier is er niemand die niet geholpen wordt, want iedereen hoort ergens bij.

Geheim 97
HET ZOU INDERDAAD VERSTANDIG ZIJN het idee van persoonlijke verlichting helemaal los te laten. Het is een verkeerde benaming. De persoon die je probeert te verlichten is het obstakel dat je in de weg staat. Wie je bent is niet de persoon die je probeert te verlichten.

Geheim 98
Aan pogingen je relatie met de Leraren te gebruiken voor je persoonlijke doeleinden hechten zij geen belang. Zij erkennen hun doel en niets anders. En aangezien zij geen persoonlijke doelen hebben kunnen ze de band die jij met hen aangaat niet corrumperen.

Geheim 99
ALS JE EEN DOEL HEBT zul je dat onderwijzen. Als je geen doel hebt moet je het zien te vinden.

Geheim 100
IEDEREEN WIL HET ANTWOORD WETEN zonder de reis te maken. Het is de reis die het antwoord is.

Geheim 101
WAT JIJ JE HOGERE ZELF NOEMT is jouw Zelf in hogere relatie. Laten we dit belangrijke onderscheid maken, opdat jouw isolement niet geheiligd wordt: wat jij jouw Hogere Zelf noemt ben jij zelf in oneindige relatie.

Geheim 102
ZIJ DIE EEN HOGER DOEL HEBBEN volgen hun individuele rol zonder te proberen een andere rol te volgen. En toch worden ze steeds minder individueel. Naarmate ze minder individueel worden, worden ze meer relatie. Want wie je bent is relatie.

Geheim 103
DAAROM MOET JE EEN RELATIE AANGAAN met een doel om te leren over het doel. Als je relaties uit dwaasheid bent aangegaan, heb je geleerd over dwaasheid; als je pijnlijke relaties bent aangegaan, heb je over pijn geleerd. Je moet pijn als pijn herkennen, anders blijf je het plezier ervan zoeken. Helaas kan dit veel tijd kosten. Maar gelukkig voor jou heb je zoveel tijd niet. De eisen van jouw wereld vragen dat je leren in je eigen tempo laat varen. Je moet nu leren in het tempo dat nodig is.

Geheim 104
ONDER JULLIE HEERST ONGEDULD maar wij verzekeren jullie dat jullie eerste stap al te veel zal lijken.

Geheim 105
IN DE WERELD LIGT VEEL NADRUK op het ontwikkelen van individuele controle en zelfbevestiging. Dit is alleen waardevol voor zover het je de kracht en de discipline geeft sterk genoeg te zijn om alle zelfbevestiging op te geven.

Geheim 106
HET IS DE STAAT DIE JEZUS HEEFT VERWIERF die jij oprecht wenst. Je moet dus geen held van hem maken, anders verlies je wat hij heeft bereikt. Wat betreft de godsdienst die om hem heen is ontstaan: die heeft weinig met hem te maken, dat verzekeren we je. Ze biedt wel de belofte van wat hij bereikt heeft, maar geeft niet de middelen.

Geheim 107
Jij die je zorgen maakt over de zuiverheid van je bedoelingen moet die in de praktijk testen om het resultaat te ontdekken. Zij die eerst zuiverheid zoeken zullen niet deelnemen. De deelname zelf zal het vermogen om te reageren en te ontvangen bepalen. Wat zuivering eigenlijk betekent is de hindernissen tot deelname wegnemen. Persoonlijke illusies en dilemma’s moeten worden weggebrand zodat iemand in staat is om deel te nemen in een ware relatie met een waar doel. Maak je dus geen zorgen over zuiverheid, want dan maak je jezelf onbruikbaar. Je kunt geen zuiverheid vaststellen als je niet zeker weet wat dat is. Sta je zelf in plaats daarvan toe datgene te volgen waarvan je weet dat het waar is en aarzel niet. Je zult merken dat dit een uitdaging is die groot genoeg is.

Geheim 108
Je geest is zo moe van het organiseren en verzamelen van informatie dat je geen tijd hebt voor relatie. Het is raar want relatie levert alle noodzakelijke informatie.

Geheim 109
Het zijn niet zij die van verre komen uit de Grotere Gemeenschap die jullie zullen redden, want zij delen dezelfde moeilijkheden en obstakels. Jullie hopen dat zij allemaal zeer verlicht zijn maar dit is niet waar. Onder hen bevinden zich evenveel groten als hier. Hun vaardigheden variëren evenals hun technologische ontwikkeling, Ook hun communicatie- en associatievermogen variëren. Maar Wijsheid is Wijsheid in elk land en in elke cultuur, in elke leefomgeving en in elk schepsel dat erdoor wordt aangeraakt.

Geheim 110
Wat onwaar is moet mislukken. Wanneer het onware jou niet geholpen heeft, zul je de hulp die je hebt gekregen, op prijs stellen. Dan zal hulp geen handigheidje lijken; het zal geen bemoeienis lijken. Het zal niet gezien worden als opoffering, maar als de ware hulp die het is.

Geheim 111
Heb je je niet afgevraagd, intelligent als je lijkt te zijn, waarom je niet in staat bent geweest je dilemma’s op te lossen? Velen van jullie gaan onmiskenbaar relaties en verbintenissen aan, in de volle wetenschap dat ze niet zullen floreren en geen vooruitgang zullen opleveren. En toch houden jullie ze met grote toewijding in stand. Waarom? Is dit niet merkwaardig? Jullie doen dat omdat jullie proberen een voorwaarde te scheppen voor een ondubbelzinnige keuze.

Geheim 112
Pas als je een toestand van geen-keuze hebt bereikt ben je op vaste grond beland. Deze toestand van geen-keuze bevordert het nemen van beslissingen van belang. Denk niet dat je dit begrijpt voordat je het hebt meegemaakt.

Geheim 113
Word geen perfect individu, want je zult niets zijn, alhoewel vriendelijk geprezen in de wereld. Een zeer waardevol niets.

Geheim 114
Jouw hogere zelf is geen individu. Zij is enkel relatie. Dit is wat haar hoger maakt. Er zijn geen hogere individuen, maar er zijn wel grote relaties.

Geheim 115
Zij die streven naar vrijheid moeten vrijheid volledig opgeven. Er bestaat geen vrijheid in vrijheid. Juist als je afstand doet van vrijheid, ben je vrij. Is dit niet tegenstrijdig? Als je kunt kiezen, ben je gebonden, want je hebt nog niet bereikt wat onherroepelijk is. Alleen wat onherroepelijk is kent vrijheid, want alleen dat is consistent en heel en vreedzaam, omdat het onherroepelijk is. Een onherroepelijke beslissing is geen beslissing. Het is Kennis.

Geheim 116
Als we je slechts het eerste stukje van de puzzel geven ga je dan rondbazuinen dat dat het antwoord is, wanneer het slechts het eerste stukje is? En kun je geduldig wachten terwijl je honderden stukjes aangereikt krijgt en je ze een voor een geduldig in elkaar past?

Geheim 117
Probeer ook maar een moment de samenkomst te voelen die in waarheid om je heen plaatsvindt – dit wordt de kroon genoemd, een samenkomst van dienaren. Het is alsof je geest enkel vuur is en zij samenkomen om de vlammen te aanschouwen. In het vuur geven zij je hun raad en hun liefde.

Geheim 118
In de wereld komen alle mensen dichter bij elkaar. Het is het einde van de stammenstructuur. Het is het einde van afzonderlijke staten. En dit levert weerstand op. Alle grieven die al duizenden jaren bestaan, worden nu gevoeld en tekenen zich scherp af. Krijgt deze samenkomst geen grote steun van degenen die wachten om zich te herenigen met anderen die hun afkomst hier delen? En wordt de wereld niet gadegeslagen door mensen met verdienste en mensen zonder verdienste?

Geheim 119
Jullie hebben werkelijk weinig benul van wat zich buiten jullie grenzen afspeelt. De wereld is als een dorp dat nooit in aanraking is gekomen met de buitenwereld. Het wordt in beslag genomen door zijn eigen moeilijkheden en zorgen. Mensen in het dorp zijn erg bezorgd maar onwetend. En als de buitenwereld het dorp binnendringt, begint het dan niet de stress hiervan te voelen? En komt de verdeeldheid niet tot uiting als het naar buiten kijkt? Het is een redelijke vergelijking. Deze wereld is een klein dorp, bezig met zichzelf, zoals jij toen je een klein kind was bezig was met jezelf. En was het niet moeilijk om volwassen te worden, met veel teleurstellingen en tijden van stress? En keken je ouders niet naar je, met wijsheid misschien, en merkten ze op dat het een moeilijke leeftijd was om door te maken terwijl je deel werd van iets groters, verantwoordelijk voor iets groters en rekenschap verschuldigd aan iets groters?

Geheim 120
“Onze namen zijn niet bekend in de wereld. Dat komt omdat we niet alleen deze wereld onder onze hoede hebben. Veel Leraren begeleiden enkel deze wereld. Dat is hun doel. Maar het is onze opdracht om deze wereld te verenigen en om haar voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.”

Geheim 121
“De wereld gaat open. Openen is moeilijk. Het vereist zorgvuldige planning en steun, alsmede enorme bereidwilligheid. De groeperingen die zich inzetten voor het behoud van de stammenscheiding zullen hiertegen strijden alsof het hun eigen identiteit is die ze proberen te redden. En toch moet ook dit voorbijgaan. Om jullie bezoekers van buiten de wereld te kunnen begrijpen moeten jullie boven de onderlinge verdeeldheid staan. Dit is een ambitieus doel, gezien jullie huidige situatie. En toch staat de waarschuwing hiervoor slechts symbool voor het doel dat ten grondslag ligt aan de verandering zoals jullie die kennen. Denk niet dat jullie hierbij niet volledig betrokken zullen raken. Jullie hebben geen groter verlangen dan er volledig bij betrokken te raken. Want op deze manier worden jullie compleet.”

Geheim 122
“Je bent doodsbang betrokken te raken uit angst voor opoffering, uit angst voor wat je zou moeten opgeven. Eigenlijk ben je bang dat je alles zou willen opgeven voor totale betrokkenheid. De waarheid waarvoor je bang bent is je eigen wil. Want als je in contact komt met je eigen wil wordt al het andere irrelevant. Al het andere is voor jou niet van belang.”

Geheim 123
“Het plan dat je niet zelf hebt bedacht zal je redden van het dilemma waarvoor geen oplossing is.”

Geheim 124
“Het is niet ons doel je machtiger opties te geven, maar je vermogen te herstellen om Kennis te herwinnen en met Kennis, relatie.”

Geheim 125
“Degenen die op ons reageren krijgen taken die hen heel erg in beslag nemen. Want op deze manier herkennen ze hun grootsheid. Hoe kan grootsheid worden herkend, behalve door het toepassen ervan?”

Geheim 126
“Wees dus voorbereid op het bezoek van hen uit de Grotere Gemeenschap. Maar jullie moeten geadviseerd worden. Ze hebben niet allemaal goede bedoelingen. Een jonge adolescent die de wereld der volwassenen betreedt zal de wereld ontdekken door zich eraan bloot te stellen. Veel idealen en hoopvolle verwachtingen gaan misschien verloren bij het ondervinden van de ware aard en staat van degenen die hij ontmoet. Net zo is het met de opkomst van deze wereld in de Grotere Gemeenschap. Waarom is dit relevant voor jou? Het is relevant omdat het de tijd in de geschiedenis vertegenwoordigt waarbinnen jij in de wereld bent gekomen. Het is jouw verantwoordelijkheid deze geschiedenis te dienen, daarbij je rechtmatige plaats te vervullen en zo je missie hier te volbrengen.”

Geheim 127
“Contact met de Leraren is een oefening in het je herinneren van je ware geest en je ware relaties. Het doel dat hierin besloten ligt is om je dienstbaar te maken”.

Geheim 128
“Jullie zijn onbewust de bewakers van een schat. Jullie schat is jullie afstamming, de som van wat jullie geleerd hebben van al jullie activiteiten hier en buiten de wereld.”

Geheim 129
“Jullie worden allemaal in beslag genomen door jullie zelf. Dat komt omdat jullie dat zo geleerd hebben. En toch zullen jullie je bezig moeten gaan houden met datgene wat buiten jezelf ligt. Dit is jullie redding, dat verzekeren we jullie.”

Geheim 130
“Je kunt je Grotere Doel niet omwisselen noch veranderen om een ander doel te dienen. De inherente zuiverheid maakt het tot de bevrijdende kracht in jezelf. Het vertegenwoordigt het deel van je geest dat zich voorbij de wereld bevindt, maar dat er zelfs hier naar streeft zijn doel te dienen en te volbrengen.”

Geheim 131
“De aandacht voor fouten is niets anders dan een besluit om niet te weten.”

Geheim 132
“Velen van jullie zullen vragen: “Wat is mijn doel?” Je doel is je Kennis te ontdekken en God en Gods Hiërarchie te dienen.”

Geheim 133
“MANY OF YOU WILL WONDER who we are. We are what you will become.”

Geheim 134
“Je leven heeft twee mogelijkheden. Je vindt je doel en volbrengt het, of niet. Het is alleen jouw succes in deze zaak dat je zult overdenken als je eenmaal vertrekt. Want als je de wereld verlaat, laat je alle wereldse zorgen achter je en blijf je zitten met je ene doel, volbracht of niet.”

Geheim 135
“In de komende tijd zul je de grote tegenstelling tussen Kennis en geloof gaan zien. Weten kent geen grenzen. Geloven stelt ze juist.”

Geheim 136
“In afwezigheid van Kennis worden voorkeuren vastgelegd. Die zijn ondoordacht en destructief aangezien ze een ontkenning zijn van je basisinstincten en hogere neigingen.”

Geheim 137
“Gebrand zijn op het pad van het goede oogt niet altijd goed. Leren over God lijkt niet altijd heilig. Leren van Wijsheid gaat zeker de menselijke logica te boven.”

Geheim 138
“We spreken louter en alleen over het inherente proces van ontdekken wat waar is door het onware te elimineren. Eerst herken je wat waar is door het contrast te herkennen, want dit contrast zal je de bron van je geluk en je verdriet leren. Pas als deze herkenning is ontwikkeld kun je daadwerkelijk een waardevolle beslissing nemen, doordat je de bron van geluk en de bron van verdriet herkent. Dit betekent niet dat geluk per sé wenselijk is, maar je voorkeuren zullen meer neigen naar wat je een gevoel van heelheid geeft.”

Geheim 139
“Mensen zijn zeer gehecht aan hun boosheid. Dat is heel belangrijk voor hen. Maar het is zelden een aanduiding van wat ze weten. Boosheid resulteert inderdaad uit ontkenning van wat men weet. Dit veroorzaakt in alle gevallen boosheid.”

Geheim 140
“Doorzoek je geest in die kwesties die het meest relevant zijn voor jou en zet je voorkeuren en veronderstellingen af tegen wat je weet. Je kunt vervolgens de Leraren om hulp vragen bij het vinden van wat je weet en zo samen een nuttig en coöperatief avontuur beginnen.”

Geheim 141
“Als je ware verlangen je onmiddellijk gegeven werd zou je persoonlijkheid verbrijzeld worden. Je zou niet meer kunnen functioneren en sterven. Niet omdat je geschenk vernietigend was, maar omdat je niet in staat bent het te bevatten.”

Geheim 142
Velen hebben geprobeerd God te bereiken volgens hun eigen concepten en zijn daardoor vervreemd geraakt van het leven.”

Geheim 143
“De reden dat je geest je bevattingsvermogen zo ver te boven gaat, is omdat hij Kennis bevat die direct van invloed is op de levens van anderen. Veel hiervan blijft verborgen, buiten je bereik. Probeer het niet op eigen houtje te vinden anders zal er veel schade ontstaan, dat verzekeren we je. Het herwinnen van spirituele krachten is een heel serieuze zaak, een die ernstige gevolgen heeft als je er verkeerde dingen mee doet. Daarom is het zo dat als mensen vragen hoe ze hun kracht en doel kunnen herwinnen, want die zijn hetzelfde, we altijd van een procedure spreken. Je kunt niet vooruitlopen op waar je bent en je moet een stevig fundament leggen als je verstandig te werk wilt gaan.”

Geheim 144
“Als je ernaar streeft Kennis te herwinnen zul je na verloop van tijd ook jouw missie in de wereld terugvinden, die heel specifiek en precies omschreven is. Het is niet iets dat je uit eigen beweging kunt bereiken, want het werd je enkel gegeven voor je aankomst op deze plek. Als je haar wilt opeisen moet je bereid zijn iemand te zijn met een sterk karakter en enorme innerlijke kracht en eerlijkheid. Van zelfbedrog in je geest mag geen sprake zijn want het zal grote schade aanrichten in je ontwikkeling en je inderdaad op een dwaalspoor brengen.”

Geheim 145
“Jullie leerproblemen zijn hier hetzelfde als elders. Jullie moet verstandig zijn in deze zaak, want zie je, jullie wereld zal op duidelijk zichtbare wijze bezocht worden door rassen uit de Grotere Gemeenschap en jullie zullen heel enthousiast zijn omdat jullie misschien denken dat het gaat om de komst van verlichte wezens die technologisch heel vergevorderd zijn en jullie volk zullen bevrijden. Doe niet zo dwaas.”

Geheim 146
“Het probleem voor jou is inderdaad dat je Kennis helemaal niet gebaseerd is op je persoonlijke wensen. Je kunt haar niet veranderen zodat ze jouw doelen dient, die voor het grootste deel uit onwetendheid zijn ontstaan. Zonder Kennis zou je slechts de substituten creëren waarmee je nu voornamelijk leeft. Wat door ervaring ontdekt moet worden is dat deze wensen een obstakel vormen voor je geluk en vervulling. Wij leggen de nadruk op Kennis omdat zij de solide basis is waarop je wijze beslissingen kunt nemen. De Leraren zullen deze vaardigheid in je ontwikkelen. Want als je met iemand omgaat die eerlijk is en echt het beste met je voorheeft zul je zelf ook eerlijk worden. Alle vormen van bedrog zullen herkend worden en de mogelijkheid om ze recht te zetten zal je geboden worden.”

Geheim 147
“Jullie wereld bevindt zich in een voorspelbaar evolutiestadium. Denk niet dat dit uniek is, want alle beschavingen gaan door die moeilijke overgangsperiodes heen. Vele daarvan redden het niet. De mensheid is bezig een meer volwassen stadium te bereiken.”

Geheim 148
“Je leerweg, als je ervoor kiest die eerlijk voort te zetten, zal bij veel gelegenheden zeer oncomfortabel lijken. Op dat punt lijkt iedereen het eens te zijn. We zullen de moeilijkheden echter zoveel mogelijk beperken. Maar je neiging tot lijden en kritisch zelfonderzoek is niet iets waar wij invloed op uit kunnen oefenen. Dat baart grote zorgen bij de voorbereiding van studenten, want zij zullen hun fouten als zwakheden van hun kant zien. Vaak zijn deze fouten verkapte krachten. Maar de rechtvaardiging van deze fouten zal van geen enkel nut zijn.”

Geheim 149
“Je moet je zwakheden leren kennen – allemaal. Echt, het zou tragisch zijn een daarvan te laat te ontdekken.”

Geheim 150
“Je moet een plan dienen dat dat boven je macht ligt. Het wonderlijke kenmerk is dat je een perfecte controle over jezelf moeten verkrijgen om het te kunnen volgen.”

Geheim 151
“Je zult ons kennen omdat we je familie zijn. Dit kan alleen geweten worden en wordt niet bereikt door enige vorm van redenering of rationeel proces. Een oude vriend wordt gewoon herkend. Als je je ons herinnert zoals we werkelijk zijn, zul je je je leven herinneren voordat je hier kwam. Je zult je je doel en je afspraak herinneren. Je zult de kracht van je belofte herinneren en de grote hulp die je altijd omringt. Hierin zul je je ware kracht vinden, want niets wat je in de wereld kunt zien kan schaduwen werpen op een bewustzijn van deze omvang”

Geheim 152
“Je moet een persoon worden met één doel en één enkele referentie in jezelf. Dit is het wezen van genezing. Genezing is niet alleen het herstel van lichaamsfuncties of het tot rust brengen van emotionele verstoringen. Zolang je geest verdeeld is ben je ziek en heb je genezing nodig, ongeacht welke procedure je voor jezelf kiest.

Geheim 153
“Er zullen altijd mensen zijn die proberen misbruik van je te maken als je hen diensten aanbiedt. Je moet je bewust zijn van hen die lichamelijk aanwezig zijn maar ook van hen die dat niet zijn. Hierbij is je Kennis je bescherming want zij herkent alleen hen om je heen en in je binnenste die van de waarheid getuigen. Maar om dit onderscheid te leren moet je eerlijkheid verder reiken dan je huidige definities. Je moet niet iets beschermen dat ontrouw is aan je Kennis. En je moet leren je Kennis te onderscheiden van je overtuigingen en gekoesterde idealen. Een moeilijke taak, maar een waar je de tijd en juiste omstandigheden voor gegeven worden om haar te volbrengen.”

Geheim 154
“Als je je afkomst en daarmee de Kennis van jouw missie hier in herinnering wilt brengen, moet je boven je menselijke identiteit en aangelegenheden kunnen uitstijgen en toch alles wat je ontdekt meenemen om ze te dienen.”

Geheim 155
“Ons advies zul je onder druk in de wind slaan. Maar jouw Kennis kun je niet negeren. Het is dus verstandiger jou Kennis te geven dan advies. Je kunt je ons alleen herinneren via je Kennis. Anders zijn we louter een verschijnsel. Je zult alles vergeten wat we hebben gezegd.”

Geheim 156
“Je bent bang voor wat je weet want het zal je leven volslagen veranderen en je een ware kans op geluk bieden, wat op dit moment ver weg is. Tot die tijd zul je slechts dingen uitproberen totdat je ontdekt dat ze niet voldoen.”

Geheim 157
“Naarmate je geest zich verruimt zul je een breed scala aan dingen beginnen te ervaren – aanwezigheden, communicaties enzovoorts. Toch duidt dit niet op wijsheid.”

Geheim 158
“Je hart zal je leiden. We hebben eerder hierover gesproken. Het zijn niet je emoties waar we over spreken maar je Kennis.”

Geheim 159
“Tenzij je voelt wat je weet zijn je gevoelens van weinig waarde en van voorbijgaande aard, ze zijn slechts reacties in zichzelf.”

Geheim 160

“Spirituele Families dienen alle werelden. Toch zijn er maar een paar individuen binnen elke wereld die zich bewust zijn van de Families. Alleen die werelden die cultureel gevorderd en verenigd zijn kunnen kennis hebben van de Families binnen hun eigen populatie.”

Geheim 161

“Wat voor nut zou het voor je hebben van ons af te weten tenzij je medewerking werd gevraagd?”

Geheim 162

“Jullie wereld heeft het nu mogelijk gemaakt voor velen van jullie om zonder belemmering te streven naar grotere dingen. De tijdelijke vrijheden die jullie ervaren in jullie wereld zijn hiervan het bewijs.”

Geheim 163

“Je zult sterke bondgenoten nodig hebben. Denk niet dat je jezelf kunt voorbereiden. Dat is nog nooit gelukt. Nergens. Dus denk niet dat je de uitzondering bent op het hele universum.”

Geheim 164

“Je zult altijd de afloop van een relatie weten als je ervoor kiest te luisteren.”

Geheim 165

“Wij geven de hoogste prioriteit aan persoonlijke relaties, want daarin liggen de grootste kansen om hen die eraan deelnemen te versterken of te verzwakken.”

Geheim 166

“Wij willen graag je Kennis ontwikkelen zodat je wijze besluiten kunt nemen. Je moet dit in het bijzonder doen voor hen die jou volgen. Als jij het herstel van Kennis in de wereld moet gaan onderwijzen, wat je doel is, dan moet je het voor jezelf leren terug te winnen op de terreinen waar je belangrijkste persoonlijke voorkeur ligt.”

Geheim 167

“Het is niet zo belangrijk dat er verschillen zijn tussen Spirituele Families. Wat belangrijk is is dat je deel van uitmaakt van een ervan. De verschillen liggen eigenlijk compleet voorbij het menselijke niveau. Families zijn alleen maar gescheiden om uiteenlopende belangen en gezichtspunten te dienen. Hun methoden zijn uniek. Niettemin vullen ze de noden aan van degenen die tot hun leden behoren.”

Geheim 168

Dit idee van Spirituele Families zal met een mengeling aan reacties worden ontvangen. Gehoopt wordt dat allen één zijn in God en toch leren we allemaal middels groepen en procedures. Zie je, het Meesterplan heeft al je ontwikkelingen meegenomen – persoonlijke relaties, huwelijk, kinderen, groepen, religie, overheid, alles – en ze een nieuwe functie en doel gegeven. God is heel slim. God zal jouw eigen spel winnen. Het is geen makkelijke taak om je spel te winnen. Alleen het Meesterbrein kan dit bedenken. God zal de tegenstellingen van de afscheiding gebruiken om het hele universum te verenigen.”

Geheim 169

“Het is niet belangrijk of je gelooft in onze aanwezigheid of niet. Dit kan alleen maar geweten worden en geloof voegt daar nauwelijks bewijs aan toe.”

Geheim 170

“Je kunt je niet alleen op deze wereld richten, want deze wereld is niet alleen. Uiteindelijk ligt haar lot in de handen van de Spirituele Families.”

Geheim 171

“De waarden van deze wereld zullen zo beïnvloed worden bij jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap. Nog nooit is er zo’n grote impact geweest op het bewustzijn van hen die hier wonen noch een met zulke ernstige gevolgen. Godsdienst, kunst, filosofie, cultuur, de grondslagen van bestuur, wetgeving en ethiek – zullen allemaal enorm beïnvloed worden.”

Geheim 172

“Zij die zich vastklampen aan het oude strijden tegen de krachten van verandering die alles lijken te ondermijnen waaraan zij waarde hechten. Wees daarom erkentelijk voor de waarde die het verleden heeft behouden en sta open voor een toekomst van een compleet ander gehalte, en houd daarbij in gedachten dat alle verandering, alle verschijnselen en alle wezens, ongeacht vorm of oriëntatie, deel uitmaken van hetzelfde leerproces richting God.”

Geheim 173

“De komende gebeurtenissen zullen een verschuiving in de realiteit van de bewoners van de Aarde vereisen. Ze moeten veranderen of zich verzetten tegen wat ze nu ervaren. Dit is het enige waarop zij anticiperen in hun pogingen oude godsdiensten, systemen en waarden te laten herleven, waarvan vele een waardevol doel hebben gediend, maar die in essentie al lang tot het verleden behoren. Zijn de voorbereidingen in deze eeuw met zijn oplevingen, zijn nieuwe inzichten, zijn uitbarstingen van conflict en zijn technologische ontwikkeling niet een voorbereiding op wat er in de volgende nieuwe eeuwen zal gebeuren? Heeft dit alles niet zo snel geleid tot een belangrijk keerpunt, alsof het een race is naar een finish die op zichzelf slechts een nieuw begin is?”

Geheim 174

“Jij bent de Kennis waarover we spreken. Kennis bezit of herwin je niet zomaar. Het is niet iets wat je bezit. Het is niet iets dat je verwerft. Het is niet iets dat je cadeau krijgt. Je moet de kracht worden die al het leven verenigt in plaats van slechts een van de onderdelen ervan.”

Geheim 175

“Het is niet voldoende om een nieuwe identiteit te accepteren als zijnde wenselijker, want je bent tijdens je reizen al op veel plaatsen geweest en toch is het jouw bestemming, net als van hen die je volgen, de binding te worden en niet de gebondene. Kan dit op een andere manier begrepen worden dan door diepgaande ervaring? Nee, dat kan niet.”

Geheim 176

“Je zult noch God noch Gods schepping worden, maar de relatie tussen die twee. Werkelijkheid is relatie. Het is noch het individu noch het geheel, zoals jij hierover denkt.”

Geheim 177

“Zoveel getuigenissen zijn afgelegd over het oneindige, over de goden, over de kracht van liefde en broederschap, en toch kunnen alleen zij die deze kracht zijn een ware verandering met blijvend effect teweegbrengen.”

Geheim 178

“Heb vertrouwen dat je hart de weg kent naar zijn Thuis, want zonder tussenkomst zal het eenvoudigweg zijn natuurlijke en onvermijdelijke koers varen terug naar zijn Thuis, terug naar zijn ware relaties, maar ogenschijnlijk vooruit, ver vooruit, voorbij alles wat je tot nu toe hebt ervaren.”

Geheim 179

“Innerlijke Weten, waarachtig doel, de aanwezigheid van de Leraren – laten allemaal een innerlijke roeping weerklinken die in kracht en bereik moet groeien naargelang je er aandacht aan besteedt, het gebruikt, erkent en toepast. Alles wat ermee in tegenspraak is zal op een bepaald moment worden herkend en opgegeven als ongewenst, als louter een belemmering voor de natuurlijke terugkeer van het hart.”

Geheim 180

“We zullen je niets ontnemen, hoewel we je voor bepaalde periodes kunnen vragen je betrokkenheid te beperken zodat je een nieuwe gewaarwording en een grotere ervaring van jezelf en de wereld waarin je leeft kunt opdoen. Dit zijn tijdelijke hulpmiddelen. Ze bieden kansen, want nieuwe kansen kunnen zich alleen aandienen onder bijzondere omstandigheden.”

Geheim 181

“We adviseren je niet te oordelen over anderen in de wereld. Erken dat wanneer je dit doet je geest gesloten is. Zie hun moeilijke situatie als je dat kunt, maar oordeel niet over hen noch over hun plaats, want zij bevinden zich op het pad van de keuze, allemaal.”

Geheim 182

“Als je contact met ons wilt maken laat dan eenvoudigweg je gedachten tot rust komen, of ga erdoorheen alsof ze niets waren dan nevelflarden in de mist. Want wat is de mist anders dan je eigen gedachten? Deze gedachten zijn niet je ware gedachten, want je ware gedachten komen voort uit dat deel van jezelf waarover wij spreken, dat het grotere onsterfelijke aspect van jou is.”

Geheim 183

“Hoewel veel van wat we te zeggen hebben een diepe wijsheid en een praktische toepassing binnen jullie wereld vertegenwoordigt, is ons verlangen om informatie met jullie te delen slechts de loper die we ter verwelkoming voor jullie uitrollen om deze grotere leefgemeenschap binnen te gaan.”

Geheim 184

“Doordat je put uit je Grotere Realiteit kun je iets van grootsheid in de wereld neerzetten, want niets in de wereld is groots.”

Geheim 185

“Je zult uit eigen ervaring zien dat hoe ellendig iemands leven ook mag zijn, zijn of haar ellende eigenlijk een afscherming is van de Grotere Realiteit waarover wij spreken. Door je dit bewust te zijn zul je waar medeleven leren en zul je niet ongeduldig zijn met hen die langzaam of helemaal niet lijken te vorderen. Hoewel je hen hoop op bevrijding uit hun eigen gevangenschap kunt aanbieden, moet je erkennen dat zij ook bang zijn voor deze bevrijding.”

Geheim 186

“Het ervaren van grootsheid zal je het perspectief bieden dat nodig is om jezelf toestemming te geven om te volgen wat je weet.”

Geheim 187

“Jullie verplichtingen zijn kansen om alles wat je gedaan hebt om te zetten in iets goeds. Op die manier wordt alles wat hier is voertuig en middel om ware communicatie en relatie tot stand te brengen in een wereld van afgescheiden levens en loze verwachtingen. Denk na over deze dingen, maar trek geen conclusies, want je zult tekortschieten als je dat doet.”

Geheim 188

“In zekere zin moet je je idee van familie opschorten, want zelfs dit woord kiezen we alleen omdat het vertrouwd is. Het zou wijzer zijn om te zeggen dat het een leeropdracht is, een gebied van deelname in het Grotere Plan.”

Geheim 189

“Je kunt geen heelheid uit afscheiding kiezen, maar je kunt kiezen voor een grotere deelname die heelheid binnen je ervaringswereld beschikbaar maakt.”

Geheim 190

“In feite zijn de omschrijvingen van de reis die jullie wereld gebruikt opmerkelijk ontoereikend, want ze omvatten de grotere schepping niet, zelfs niet van de zichtbare realiteit, om nog maar te zwijgen over de grotere domeinen die niet zichtbaar zijn.”

Geheim 191

“Wat is je Spirituele Familie anders dan het ervaren van je fundament, gegeven binnen een raamwerk dat je kunt koesteren en accepteren? God heeft een Plan opgesteld dat werkt omdat het alle niveaus van afscheiding herschikt tot een functionerende en bewegende organisatie. Het omvat iedereen. Het is veel meer meester over jouw scheppingen dan dat jij dat bent.”

Geheim 192

“Je kunt de waarheid niet alleen vinden, want de waarheid is dat je niet alleen bent.”

Geheim 193

“Het is de tendens in deze wereld – en in feite in alle werelden – om zich te identificeren met een concept of een overtuiging, zich te identificeren met een denksysteem in plaats van zichzelf voor te bereiden op directe ervaring. Inderdaad beweren sommige denksystemen dat dit hun doel is. Maar ervaring moet op de eerste plaats komen. Als ervaring niet op de eerste plaats komt zal het denksysteem het doel zijn en niet het middel om iets groters te bereiken. Heb dus geen vastomlijnd idee over Spirituele Familie. Het is alleen maar terminologie die we gebruiken omdat het relevant is voor jullie ervaring hier. Spirituele Familie is een ervaring.”

Geheim 194

“Je leven is de brug geweest, maar je gaat er overheen naar een groter leven. De bruggen die jullie bouwen in de wereld zijn jullie organisaties en gemeenschappen, die ervoor zorgen dat jullie constructief en niet chaotisch functioneren in de wereld. Jullie kunnen deze bruggen begrijpen, maar de brug van de wereld naar het hiernamaals zal altijd diep mysterieus blijven, want het hiernamaals is altijd verder dan jullie gegaan zijn. Zodoende hebben jullie zekerheid en mysterie tegelijk.”

Geheim 195

“De wereld kent vele verlokkingen die beschouwd willen worden als relatie. Maar feitelijk zijn dat geen ware relaties want ze zijn zonder doel. In feite staan ze het doel in de weg. Deze verlokkingen kunnen behoorlijk krachtig zijn omdat ze bepaalde kwaliteiten lijken te hebben waarvan de betrokken individuen denken dat zij die persoonlijk missen. Als deze relaties waarachtig bezien werden zouden ze substantie blijken te missen, want de drijvende kracht erachter is behoefte en onzekerheid, in plaats van doel. Om deze relaties in stand houden moeten de behoefte en onzekerheid die hun oorsprong vormen gehandhaafd worden, want als de behoefte en onzekerheid voorbij zijn gaat de relatie ook voorbij.”

Geheim 196

“De rol van de Leraar is het domein van relaties van de student te verbreden. Dit is het pad naar God, want God is totale relatie, relatie zonder grens. Deze ervaring van God kan niet lang in het fysieke lichaam volgehouden worden, want het zou het je onmogelijk maken te functioneren in je dagelijkse activiteiten. En als het toch, al is het maar even, aangeraakt kan worden, zal het al je activiteiten verrijken en je een perspectief bieden dat nodig is om hier succesvol te leven. “

Geheim 197

“Je relatie met de Leraren is een toegangspoort. Het is niet het einde. Het is zelfs niet het doel. Het is het middel. Toch is het niet het totale middel want de Leraren willen niet dat jij je voor alles op hen verlaat. Ze moeten je leren te vertrouwen op je eigen Kennis. Op die manier geven ze je terug wat van jou is zonder iets van zichzelf kwijt te raken, daarmee het belangrijke feit demonstrerend dat je relaties herstellend werken indien ze correct bezien worden.”

Geheim 198

“Het ervaren van je Leraren is een kans om relatie direct te ervaren. Het vereist niet de fysieke aanwezigheid van de Leraren. In feite zijn jullie allemaal fysiek aanwezig en ervaren jullie elkaar slechts zelden.”

Geheim 199

“De Leraren zijn onzichtbaar voor jullie. Ze zullen alleen een fysieke gelijkenis aannemen om een specifiek doel te bewerkstelligen en dit is beslist zeldzaam.”

Geheim 200

“Je Leraren presenteren zich aan je zonder verhulling, zonder bedrog, zonder schijn. Zij moeten gevoeld worden. Dit is wat we bedoelen wanneer we spreken over de Aanwezigheid. Dit is het doel van deze Leer. Want als dit eenmaal begint zul je je je oude relaties beginnen te herinneren. Wanneer je je je oude relaties herinnert zal de herinnering aan wat je bereikt hebt terugkomen, en de enorme rijkdommen die je meebrengt zullen hervonden worden. Dan zal je doel in het leven duidelijk worden.”

Meer volgt…