Reageren op De Grotere Gemeenschap


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1992
te USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Als er over invloeden uit de Grotere Gemeenschap gesproken wordt is het nodig om te spreken over hoe het verstand reageert. Het verstand is ontworpen om te functioneren in en in wisselwerking te staan met de leefomgeving. Het is zowel een verstrekker van informatie en stimulatie als een ontvanger hiervan. Het verstand gaat van nature op zo’n manier met het mentale en fysieke leefomgeving om, dat het voortdurend informatie zendt en ontvangt. Het verstand is niet de meester van de leefomgeving, nog is de leefomgeving de meester van het verstand dat in een gebalanceerde en harmonieuze staat verkeerd. Als deze staat echter verstoord wordt, ontstaat onbalans, dat vervorming in ervaringen, in herkenning in denkprocessen en in de conclusies die hieruit getrokken worden, creëert.

Om op een natuurlijke manier te kunnen functioneren moet het verstand een dynamische en harmonieuze relatie met de leefomgeving hebben. Dit is natuurlijk een ideale staat en wordt niet bereikt als het verstand niet met zichzelf in Harmony verkeerd. Als het verstand niet in harmonie met zichzelf is, ervaart het zowel haar eigen onbalans als de onbalans van haar leefomgeving. Hierbij produceert het onbalans en wrijving en reageert op wat het produceert. Dit schept een visuele cirkel waarin het verstand ervaringen creëert en vervolgens op haar eigen creaties reageert. Het is zelden bewust van wat het produceert.

Deze tegenstrijdigheid genereert een kracht in de wereld, een disharmonische kracht. Als je bijvoorbeeld een probleem hebt, ergens bezorgd of erg bang voor bent, dan zal je een disharmonie met jouw omgeving vormen. Als deze disharmonie eenmaal jouw geest verlaat, wordt het een kracht in de leefomgeving. Als nu maar een iemand dit genereert, zal het een erg zwakke kracht zijn die gemakkelijk oplost. Als echter veel mensen dit soort ervaringen genereren, zullen ze een kracht creëren die langer aanhoud en veel meer potentie en effectiviteit bevat. Deze kracht kan vervolgens andere geesten op zulk een manier beïnvloeden dat ze hen lijkt te overvallen. Een mentale kracht in de leefomgeving kan erg geconcentreerd en behoorlijk sterk worden en kan zo te zeggen een bliksemeffect op andere geesten hebben. Als je inderdaad de keren herinnert dat je iemands persoonlijk gebied bent binnengegaan en op zo’n disharmonische staat bent gestoten, zal je je herinneren hoe krachtig dit kan zijn en hoe het jou emotioneel kan raken en je reacties kan bepalen.

Daarom heeft een in conflict verkerende geest een impact op de leefomgeving. Als deze disharmonie eenmaal de leefomgeving binnentreedt, in het bijzonder als die met anderen gedeeld wordt, creëert zij een kracht die een impact heeft op andere geesten. Mensen zijn zich niet bewust van de kracht van hun eigen emoties of het effect van hun denken op anderen. Hoewel er enkele duidelijke voorbeelden hiervan bestaan, is haar globale effect en het soort interacties die het als resultaat kan genereren zelden, indien überhaupt, bekend.

Het cultiveren van een goede mentale leefomgeving om jou persoonlijk is erg, erg belangrijk. Je genereert deze leefomgeving en je leeft erin. Als je een vijandige, disharmonische leefomgeving genereert, zal je daarin leven. Deze leefomgeving kan zo gericht en effectief worden in het bepalen van je eigen ervaring dat zij lijkt op leven in een omhulsel, waar de regen op jou lijkt te vallen en op niemand anders. Maar het effect op anderen kan eveneens erg groot zijn, met name als je je in de dichte nabijheid van hen bevindt. Als je buitenshuis bent verspreidt het effect van jouw denken zich meer algemeen en zullen de reacties van hen die dit effect voelen niet zo groot zijn. Dat komt omdat het een grote mentale leefomgeving vertegenwoordigt, die buiten de menselijke krachten onderworpen is aan veel andere krachten. Maar als je binnenhuis bent met anderen of erg dicht bij elkaar, kan de impact enorm zijn. Daarom is het altijd een goed idee, als je met iemand bezig bent die in een erg disharmonische staat verkeerd en een beschadigend effect op je heeft of het moeilijk voor je maakt om helder te denken, om te proberen hem buitenshuis te krijgen zodat hun mentale projecties effectiever verspreid kunnen worden. Dit zal in zekere mate de impact op jou verminderen.

Jouw interactie met anderen is zo krachtig dat je erg voorzichtig moet zijn in je keuze met wie je omgaat. Als je met iemand om wilt gaan die in een erg disharmonische staat verkeerd, of die erg verstoord of conflicterend is, dan moet je hierop goed voorbereid zijn omdat dat een grote impact op jouw groot zal hebben. Mensen zullen van nature aangetrokken worden tot degenen die hen kunnen helpen om een positieve mentale leefomgeving te ervaren. Dit geld met name voor mensen die bezig zijn met het terugwinnen van Kennis en proberen bewust te worden van hun eigen mentale staat en de impact daarvan op de leefomgeving als de impact van de leefomgeving op hen.

Veel mensen zijn bang dat de leefomgeving essentiële macht over hen heeft en anderen geloven, maar ervaren dat zelden, dat zij essentiële macht over de leefomgeving hebben. Geen van beiden is natuurlijk waar, omdat jij een dynamische relatie staat hebt met de leefomgeving. Net als jouw lichaam gedijt op de hulpbronnen van jouw leefomgeving en in een voortdurende wisselwerking met deze hulpbronnen staat, gedijen jouw geest – jouw brein met al haar functies – en Kennis, de geest buiten het brein die verantwoordelijk is voor de meer subtiele denkkwaliteiten en evaluaties, die zich binnen de mentale leefomgeving bevinden, eveneens op haar hulpbronnen en staan hiermee in een voortdurende wisselwerking.

Individuen die zich in het proces van terugwinning van hun Kennis bevinden, zullen proberen een positieve mentale leefomgeving te creëren. Ze zullen dit van nature doen om een opwaartse spiraal te creëren in plaats van een neerwaartse spiraal. Ze zullen veel sensitiever worden voor degenen waar ze mee omgaan en voor wat er in deze wisselwerkingen gebeurt. Ze zullen proberen vrij te zijn van en verlichting te zoeken voor stressvolle situaties, tenzij deze situaties noodzakelijk zijn. Ze zullen op zoek zijn naar meer gelijkmoedigheid en rustigere momenten. Al hun waarden en neigingen zullen hierdoor veranderen.

Voordat dit gebeurt zullen mensen proberen een leefomgeving te creëren die verenigbaar is met hun overtuigingen en dus omringen ze zich met mensen die in het algemeen hun gezichtspunt zullen accepteren en hun vooroordelen zullen bevestigen. Maar als je een meer bewuste staat binnengaat, een staat die meer toegewijd is aan leren en openbaring, zal je een leefomgeving zoeken die meer vatbaar is voor bewustzijn en weten. Dit is een natuurlijk proces en het zal sterk versnellen als jij je ervan bewust wordt en bewuste keuzes kunt maken teneinde jouw mentale leefomgeving te vergroten en meer mogelijkheden te scheppen voor inzicht.

Veel mensen willen buiten zijn omdat daar een vrijere mentale leefomgeving is dan opgesloten te zitten met andere mensen. Hier zijn mensen op zoek naar verbondenheid met de natuur omdat de natuur een vrijere en vaak meer open mentale leefomgeving voor introspectie en voor inzicht in het gedrag van en de wisselwerking met anderen. Sommigen gaan puur voor de afwisseling de natuur in.

Als je je begint te concentreren op de mentale leefomgeving, realiseer je je hoe volledig het jouw gevoel van welzijn beïnvloed en hoe belangrijk het is voor je ontwikkeling. Dit is het begin van bewustwording van het mentale leefmilieu. Als dit op een bewuste en opzettelijke manier wordt ondernomen, begin je bewust te worden van invloeden die je emotionele toestanden en je denken treffen. Mocht je de terugvordering van Kennis volgens de Tradities van de Grotere Gemeenschap aangaan, zal je stilte, gericht denken, objectiviteit, onderscheidingsvermogen en observatie moeten ontwikkelen. – allemaal zaken die een meer gerichte en krachtige geest genereren, een geest die zowel een grotere impact op zijn omgeving als op de ervaringen van anderen heeft.

Met Kennis als je gids zal je persoonlijke geest de leefomgeving en de stimulans voor ware ontwikkeling hebben, die groot voordeel voor jouw en anderen zal produceren. Hier kan je een globale positieve bijdrage aan de mentale leefomgeving leveren. Dit is zeker waar. Kennis is een zeer diepgaand soort invloed. Je kunt haar impact op anderen niet traceren, nog kan je de richting volgen waarin het zal reizen, met wie zij kontact zal leggen en hoe zij zullen reageren. Maar misschien kan je op basis van vertrouwen accepteren dat de wereld vooruit gaat door de bijdrage van veel geconcentreerde individuen die toegewijd zijn aan het welzijn van de mensheid en aan haar ontwikkeling als ras. De baten die je in de wereld ziet zijn het resultaat van deze bijdrage, niet slechts praktische en fysieke baten, maar de concentratie van veel geesten op het welzijn en de gelijkmoedigheid van het menselijk functioneren en haar wisselwerking. Zij dragen zorg voor de mentale leefomgeving zoals iemand die voor een groot bos zorgt, door er met liefdevolle aandacht voor te zorgen, haar indien mogelijk te genezen en haar te beschermen tegen invloeden van buiten.

Nu moet ik spreken over de invloeden uit de Grotere Gemeenschap die de mensheid op dit moment treffen. Als je op z’n minst in concept kunt beginnen in te zien dat je in een mentale omgeving leeft en dat je in een voortdurende en dynamische wisselwerking ermee verkeerd, is het vervolgens voor jou noodzakelijk na te denken over het soort invloeden die in die omgeving bestaan – invloeden die je misschien welkom heet, accepteert en propageert en invloeden die in jouw leven onopzettelijk, zonder dat je er om vraagt, voorkomen als deel van het milieu waarin je functioneert. De inwerking van televisie, muziek en radio is zeer, zeer groot op de menselijke geest, zo groot dat studenten van Kennis zullen proberen deze invloeden te beperken en ze bewust af te schermen. Dit zijn invloeden die deel uitmaken van de omgeving waarin je functioneert. Je heeft ze niet noodzakelijkerwijs welkom, maar ze maken deel uit van jouw omgeving en zullen niettemin een inwerking op jouw hebben.

Er bestaan invloeden waar jij je amper van bewust bent die ook een sterke invloed op jouw uitoefenen, met name als je gevoelig bent voor de Grotere Gemeenschap. Je gevoeligheid voor de Grotere Gemeenschap wordt bepaald door je achtergrond – niet eenvoudig je geschiedenis als mens in dit leven maar ook je achtergrond ver daarbuiten. Je draagt je geaccumuleerde kennis met je mee in de ervaring van het leven dat je nu hebt als een afzonderlijk menselijk wezen. Als deze geaccumuleerde kennis betrekking heeft op de Grotere Gemeenschap, dan zal je in het bijzonder gevoelig zijn voor de invloeden uit de Grotere Gemeenschap. Het maakt deel uit van jouw aard. Je kunt dit niet veranderen, maar je kunt leren je ervan bewust te worden en er effectief mee om te gaan, zodat je na verloop van tijd, als je geest sterker wordt en meer geconcentreerd door voorbereiding en juiste associatie met anderen, je niet alleen kunt leren de schadelijke en botsende invloeden te neutraliseren, ofwel binnen menselijke situaties ofwel invloeden die stammen van buiten het menselijk bewustzijn, maar na verloop van tijd ook een positieve invloed op ze te hebben.

Neem het volgende in overweging: Een sterkere geest zal altijd in zwakkere geest beïnvloeden. Een sterke geest kan tot op zekere hoogte een zwakkere geest controleren. Dit vindt zelfs plaats als de sterkere persoon niet probeert een invloed uit te oefenen of überhaupt iemand tot iets over te halen. Het feit dat zijn of haar geest meer geconcentreerd is en minder in conflict verkeerd, met grotere intentie en zelfbeschikking, zal een inwerking hebben op andere geesten die minder gefocust en minder geconcentreerd zijn. Dit is een feit en kan niet vermeden worden. Als mensen met elkaar beginnen te concurreren, beseffen ze na verloop van tijd dat ze een verhoogd concentratieniveau en focus moeten hebben en zeer specifieke vormen van voorbereiding, die bepaald worden door wat ze proberen te ondernemen. Onmiskenbaar moeten ze in alle gevallen sterker, meer gefocust en wijzer in hun beslissingen worden. Dit wordt gestimuleerd omdat mensen voor bepaalde voordelen in het leven met elkaar concurreren. Deze concurrentie kan gezond zijn, maar ook schadelijk.

Nu vertegenwoordigers uit de Grotere Gemeenschap actief zijn in de wereld, hebben jullie te maken met invloeden waar jullie niet effectief mee kunnen concurreren en daarom wordt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gepresenteerd. Slechts een voorbereiding van buiten de wereld kan effectief zijn in jullie leren om te gaan met invloeden van buiten de wereld.

Laat ik het nu hebben over hoe invloeden uit de Grotere Gemeenschap de menselijke geest kunnen beïnvloeden. Ten eerste, als er een onbehoorlijk bezoek plaats vindt, zullen zij die het bezoek ondernemen een krachtveld om hun aanwezigheid proberen te vormen dat hopelijk een vooraf bepaald effect op menselijke wezens zal hebben. Mensen worden al lange tijd bestudeerd – tenminste in termen van hun gedrag en hun vatbaarheid. Daarom willen de bezoekers een bepaalde invloed op de omgeving uitoefenen om een gewenste impact op iedereen die ze eventueel ontmoeten, ofwel opzettelijk, ofwel onopzettelijk. Mochten ze individuen direct willen onderzoeken, dan zullen de bezoekers hen in zekere zin hypnotiseren. Dit is misschien het beste woord dat in deze situatie gebruikt kan worden. Ze zullen de bewuste geest van mensen onderbroken en ze vervolgens dingen ingeven die zij dan proberen als van henzelf te accepteren. Mensen zullen dan vergeten waar de ingevingen vandaan kwamen. Dit maakt het gemakkelijker om het gedrag van mensen te beïnvloeden en een gewenst vooraf bepaalde reeks handelingen teweeg te brengen. Mensen doen dit al vanaf het begin van hun bestaan in de wereld met elkaar, maar ze zijn hier niet echt goed in.

Er zijn dissonante Krachten van buiten de wereld die de wereld bezoeken. Ze komen hier niet voor jullie naar toe. Ze zijn bedreven in sommige manieren van manipuleren van de mentale leefomgeving. Om het gedrag en de herkenning van hen die zij eventueel ontmoeten te treffen en te beïnvloeden, in het bijzonder als ze het denken, gedrag of biologie van hun proefkonijnen willen bestuderen, zullen ze deze vaardigheden zoveel mogelijk proberen te gebruiken. Er zijn steeds meer individuen die direct door deze Krachten getroffen zijn en ze zijn sterk verstoord en overstuurd door deze ontmoetingen die ze gehad hebben, als ze zich daar überhaupt bewust van zijn. Ze vragen zich af hoe hun geheugen zo onderbroken kon worden hoe hun beoordelingen zo verborgen en hoe hun herinneringen zo vaag kunnen zijn. Denk in dat geval aan het idee van hypnose en bedenk dat een geconcentreerdere geest van nature meer impact op een zwakke geest heeft dan een zwakke geest op een geconcentreerdere geest kan hebben.

Begrijp dan dat mensen bestudeerd, zelfs onderzocht worden door dissonante Krachten van buiten de wereld. Dit is ongelukkig omdat de mensheid hierop slecht voorbereid is. Het biedt echter enkele ontwikkelingskansen als de situatie goed begrepen kan worden. Concurrentie kan creativiteit, verantwoording, vindingrijkheid en zelfbeschikking voortbrengen. Jullie concurreren nu binnen jullie leefomgeving met intelligente krachten van buiten de wereld. Dit is een feit; je kunt het niet vermijden. Het zou dwaas zijn het te ontkennen of net te doen of het niet gebeurt. Dit is per slot van rekening een vorm van concurrentie. Je concurreert om de controle over je wereld; je concurreert om de controle van je eigen leven; je concurreert om wie in de toekomst de wereld zal domineren. Klinkt dit te zwaar? Geeft dit een te akelig voorgevoel of is het te onheilspellend om over na te denken? Misschien lijkt dat in eerste instantie zo, maar als je er goed over nadenkt en bereid bent je er verder in te verdiepen, zal je zien dat dit het soort betrokkenheid is dat de mensheid nodig heeft om eensgezindheid binnen de menselijke familie te genereren en een grotere concentratie en motivatie tot leren. Dat betekend niet dat de dissonante Krachten jullie met opzet helpen met hun bemoeienis in menselijke zaken, maar het betekend wel dat de situatie enkele enorm belangrijke kansen en motivaties tot groei biedt.

Je kunt de gebeurtenissen die plaatsvinden niet veranderen, maar je kunt ze verstandig interpreteren en leren ze in je voordeel te gebruiken. Om dit te kunnen doen, moet je herzien waar in het leven je staat, wat je bereikt hebt en wat je niet bereikt hebt. Je moet nadenken over de impact van je eigen denken en er ook over nadenken in welke leefomgeving je jezelf begeeft, zowel met opzet of onopzettelijk. Dit creëert meer zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen en bewustzijn – die allemaal nodig zijn om je als mens te ontwikkelen.

Neem het volgende in overweging: Als je in nabijheid komt van een kracht uit de Grotere Gemeenschap zal je erg krachtig beginnen te reageren. Gewoonlijk voelen mensen een enorme drang tot vermijden, een verlangen te vetrekken, om weg te komen, een schuilplaats te vinden. Vaak is er een enorm angstgevoel. Dit is een normale reactie, maar andere reacties zijn mogelijk afhankelijk van het temperament en de aard van de betrokken persoon. Er bestaan plaatsen in de wereld waar mensen niet naar toe willen. Ze voelen zich daar ongemakkelijk. Er bestaan plaatsen in de natuur waar mensen aan voorbijgaan of die ze opzettelijk vermijden. Ze voelen zich daar ongemakkelijk. Dit wil niet zeggen dat alle plaatsen invloeden uit de Grotere Gemeenschap bevatten, maar je kunt zien hoe eenvoudig het voor hen uit de Grotere Gemeenschap is om zichzelf in de wereld te vestigen en vrij te zijn van kritische blikken. Zo krachtig kan hier manipulatie van de mentale leefomgeving zijn, dat zelf de nieuwsgierigen of de avontuurlijk ingestelden gemakkelijk weerhouden kunnen worden.

Totdat individuen een objectief overzicht van hun ervaring kunnen verwerven, wat ze alleen met Kennis als hun raadgever, gids en fundatie kunnen doen, zullen ze beïnvloed worden. Ze zullen hun eigen gevoelens volgen en ze zullen beheerst worden door de meest prominente ideeën die ze er op nahouden. Ideeën kunnen in andere geesten ingebracht worden. Gevoelens kunnen gemotiveerd worden door bepaalde prikkeling. Menselijke wezens zijn niet zo vreselijk complex dat dit soort zaken niet met sterke intentie en effectiviteit ingepland en uitgevoerd kunnen worden. Mensen zullen niet weten waarom ze reageren op de manier die ze doen. Misschien zullen ze zichzelf redenen geven, maar het hebben van redenen betekend niet dat iemand de situatie of de aanwezige invloeden begrijpt.

Als mensen psychologisch onevenwichtig zijn, worden ze nog onevenwichtiger in de buurt van een beïnvloeding uit de Grotere Gemeenschap. Ze kunnen zelfs tot waanzin gedreven worden. Dit komt niet doordat een beïnvloeding uit de Grotere Gemeenschap ze zo wil laten worden. Het komt eenvoudig doordat als je in de buurt van een sterkere geest bent, die jouw onderhavige staat zal accentueren. Met andere woorden, je word extremer in je eigen gedrag. Dit is een van de redenen dat de man en vrouw van Kennis verborgen moet blijven voor de wereld en erg voorzichtig moeten zijn met wie ze tegenkomen en wat ze communiceren, aangezien ze een grote invloed zullen hebben op iedereen die ze ontmoeten. De dwazen om hen heen zullen nog onverstandiger worden, want de meer geconcentreerde geest zal de staat van zijn van elke geest met wie zij in contact komt, accentueren. Dit is de reden dat de wijzen zich terugtrekken. Dit is echt noodzakelijk.

Het is hier onze bedoeling om jouw begrip te vergroten dat je in een mentaal milieu leeft en dat je vatbaar bent voor invloeden binnen dat milieu. Hier zijn invloeden uit de Grotere Gemeenschap aanwezig. Ze bevinden zich niet overal, maar ze bevinden zich op bepaalde plaatsen en ze zijn niet gering in aantal. Ze hebben niet alleen een invloed op het menselijk denken en gedrag, ze gebruiken het menselijk denken, testen het, experimenteren ermee, leren hoe het werkt en oefenen in het manipuleren ervan. Dit gebeurt, of je het leuk vind of niet, of je het accepteert of niet. Dit gebeurt. Het is beter om het te accepteren, het onder ogen te zien en te leren hoe het tegen te gaan en hoe het te beïnvloeden, want als jij het niet beïnvloed, zal het in de loop van de tijd jouw in toenemende mate beïnvloeden.

Sommige mensen in de wereld hebben zulk een sterke achtergrond uit de Grotere Gemeenschap dat ze de invloeden van krachten uit de Grotere Gemeenschap voelen, zelfs die krachten die ver weg zijn en niet in hun directe omgeving. Ze reageren emotioneel op deze zaken en kunnen hun eigen ervaringen niet verklaren. Ze zeggen tegen zichzelf; “Mijn God! Waarom voel ik mij zoals ik mij voel?” Misschien hebben ze onverklaarbare gevoelens van angst of bezorgdheid die niet in termen van hun huidige omstandigheden verklaard kunnen worden. Soms geven deze mensen zichzelf de schuld voor deze ervaringen en proberen ze die te onderdrukken of er aan te ontkomen. Anderen geven de maatschappij in het algemeen of het politieke klimaat waarin ze leven de schuld, maar ze kunnen nog steeds niet hun ervaringen verklaren. Dit gebeurt zeker niet met iedereen, maar bij bepaalde mensen is het onmiskenbaar. Deze mensen zullen De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap moeten leren als ze toegang tot de bron van hun eigen ervaring willen krijgen.

Om de bron van jouw ervaring te leren kennen, moet je de invloeden die haar stimuleren, haar aangrijpen en in sommige gevallen zelfs haar voortbrengen leren kennen. Je moet op een verantwoorde en bewuste manier met het milieu leren om te gaan. Dit betekend dat je de aard en de effecten van je eigen denken leert herkennen en die invloeden die je direct raken leert te zien. Tot op zekere hoogte kan je jouw blootstelling aan invloeden uit de mentale leefomgeving controleren. En je zult hierin zeker effectiever worden als je vaardigheid en bewustzijn groeit. Dit is een eerste vereiste om te leren.

Voor mensen zijn er altijd problemen in de mentale leefomgeving geweest, omdat hun mentale en spirituele levens niet verenigd zijn. Maar nu zijn er grotere problemen door de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld. Deze problemen kunnen belangrijke oplossingen genereren, maar het zijn problemen die erg moeilijk te herkennen en te accepteren zijn voor mensen. Laat we jouw het volgende idee ter overweging geven: De Krachten van Dissonantie in de wereld, die overigens niet de enige krachten uit de Grotere Gemeenschap zijn in de wereld, zijn vaak in staat om zich behoorlijk effectief te verplaatsen zonder menselijke herkenning, niet omdat ze onzichtbaar zijn, niet omdat het spirituele krachten zijn – het zijn fysieke krachten – maar omdat ze de geest die hen bemerkt kunnen beïnvloeden. Hoe is dit mogelijk vraag je je af? Nou, als een meer geconcentreerde geest wil of wenst dat de minder geconcentreerde geest haar niet herkent, dan zal de persoon met de zwakkere geest in de meeste gevallen de aanwezigheid van de meer geconcentreerde geest niet herkennen.

Onthoud, gedachten beïnvloeden geesten. Gedachten beïnvloeden het denken. Denken beïnvloed het denken. Als het denken beïnvloed is, kunnen bepaalde reacties vooraf bepaald worden. Omdat je alleen gewend bent om in wisselwerking te staan met andere menselijke wezens kunnen dit soort zaken erg uitzonderlijk klinken, zelfs onmogelijk. Maar in jouw mentale leefomgeving van nu bevinden zich intelligente krachten die niet menselijk zijn. Ze zijn hier om informatie te verzamelen. Ze zijn hier om hun vaardigheden te oefenen op jouw voor toekomstig gebruik en voordeel. Dit is een ongebruikelijke en moeilijke situatie, die een ongebruikelijke en effectieve oplossing vereist. Om deze invloeden effectief aan te pakken kan je het normale bereik van menselijke verklaring of menselijke antwoorden niet gebruiken. Daarom wordt de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gepresenteerd.

Ik heb in deze verhandelingen meerdere malen vermeld dat er ook krachten ten goede in de wereld zijn. Ze zijn hier ter bescherming en ten bate van de mensheid. Dus wordt je niet hulpeloos achtergelaten in het aanzien van ogenschijnlijk sterkere tegenstanders. Er zijn niet alleen krachten uit de Grotere Gemeenschap hier in de wereld om jou te assisteren en jou te onderwijzen, er is de kracht en aanwezigheid van Kennis, die geactiveert dient te worden om jou in staat te stellen effectief om te gaan met niet alleen de problemen en dilemma’s van menselijke kwesties, maar ook met de problemen en dilemma’s die in de Grotere Gemeenschap bestaan.

Neem het volgende in overweging: Menselijk denken kan direct beïnvloed worden. Menselijke perceptie kan direct beïnvloed worden. Mensen kunnen dingen aangedaan worden zonder enige waarschuwing vooraf. Mensen kunnen overvallen en gemanipuleerd worden en dit gebeurt in feite al. Ik besef dat dit geen populair idee is wat ik presenteer. Het is zeer ontnuchterend. En toch, omdat het nu een feit in de wereld is, is het iets dat je moet accepteren. Acceptatie is het begin van vorming – een gebrek accepteren, een probleem dat om oplossing vraagt accepteren, je eigen verlangen naar ontwikkeling accepteren en accepteren dat je huidige staat voor jouw ontoereikend is. Al deze zaken leveren het motief voor meer scholing en ontwikkeling.

Stimulans is nodig om iets te kunnen presteren, het moet echter door noodzaak gedreven worden. Mensen moeten mentaal sterker worden en evenwichtiger en harmonieuzer in henzelf. Dit ie niet alleen een voorkeur. Het kan niet enkel een vorm van amusement zijn of een tijdverdrijf of een hobby. Het moet centraal komen te staan in jullie prioriteiten. Wat zal het centraal maken in jullie prioriteiten? De herkenning van wat jouw in je leven beïnvloed en je eigen behoefte aan ontwikkeling, resolutie en meer gelijkmoedigheid. Behoefte drijft vooruitgang. Je behoefte is groot. Zelfs als er op dit moment geen invloeden uit de Grotere Gemeenschap in de wereld zouden zijn, is je behoefte groot en groeit iedere dag. Om aan een grote behoefte tegemoet te komen, heb je een sterke stimulans nodig. Je hebt een grote voorbereiding nodig en je hebt sterke metgezellen nodig.

De Machten van Dissonantie zijn niet geoefend in de wegen van Kennis. Hier heb je een mogelijk voordeel, mocht je kiezen voor voorbereiding en mocht je jouw voorbereiding serieus nemen en haar met een grote mate van geduld en volharding op je nemen. Hier is jouw voordeel. Daarom benadrukken wij de ontwikkeling van Kennis. We benadrukken het niet enkel zodat jij je beter zult voelen of een groter gevoel van nut in de wereld hebt of meer zelfliefde en zelfacceptatie zult voelen. Neen. Hoewel dit grote beloningen zijn in het volgen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, op deze leerstelling en voorbereiding wordt nu een beroep gedaan om werkelijke en dringende behoeften. De Machten ten Goede uit de Grotere Gemeenschap zijn hier om Kennis te benadrukken, want dit is hetgeen het menselijk ras zal redden. De Machten van Dissonantie zijn niet onderlegd in de Weg van Kennis, anders zouden ze geen Machten van Dissonantie zijn, want Kennis kan geen stelling tegen zichzelf nemen en moet bijdragen aan het welzijn en de baten van het leven overal.

Misschien voel je je machteloos in het bijzijn van invloeden uit de Grotere Gemeenschap, maar je hebt het grotere voordeel. Als je voorbereid kunt worden in de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, zal je meer uitzicht op succes hebben. Daarom licht de nadruk op Kennis. Daarom wordt daar een beroep op gedaan. Het is noodzakelijk voor je welzijn en het is eveneens noodzakelijk voor je ontwikkeling.

Er zullen altijd intelligenties zijn die slimmer en listiger zijn dan jij. Er zullen altijd verder ontwikkelde technologieën zijn dan de jouwe. Er zullen altijd beter geconcentreerde intelligenties dan jij, in de Grotere Gemeenschap is dat zo. Maar mocht je beginnen aan en vorderingen maken in de terugvordering van Kennis, zal je een basis in jezelf leggen die niet beïnvloed en niet gecorrumpeerd kan worden, want Kennis kan niet beïnvloed worden door denkende geesten. Kennis kan niet gecorrumpeerd worden door prikkels uit het fysieke leven. Kennis is zonder angst, want het is onsterfelijk. Het kan niet gepenetreerd worden vanuit de uiterlijke wereld. Kennis kan Kennis beïnvloeden, want het is een spirituele realiteit die zich binnen elke persoon in de wereld bevind. Hoewel het latent is in de meeste mensen, is het er desalniettemin om gecultiveerd en ontwikkeld te worden. Hoewel de eisen in deze cultivering en ontwikkeling hoog zijn, is het mogelijk dat velen zich kunnen ontwikkelen. Niet iedereen hoeft zich in de Weg van Kennis te ontwikkelen, maar voor bepaalde mensen is het essentieel, en het is essentieel voor het menselijk ras dat voldoende mensen in dit opzicht vorderingen maken.

Ik spreek nu over de roekomst en het heden. Niemand zal op korte termijn het menselijk ras overnemen. Dat wordt niet verlangd, zelfs niet door hen die jullie nu bestuderen, hen die uit de Grotere Gemeenschap zijn gekomen. Dat is hun missie niet, maar ze zullen jullie bestuderen, beïnvloeden en jullie treffen. Ze zullen leren hoe jullie denken, hoe jullie je gedragen en hoe jullie reageren. Ze zullen jullie zwaktes en beperkingen achterhalen, en ze zullen ze uitbuiten voor hun eigen redenen. Dit is nu ten nadele van de mensheid en het zal een nadeel zijn in de toekomst.

Wat kan dit tegengaan? De ontwikkeling van het verstand en de terugvordering van Kennis. De ontwikkeling van het verstand zal je in staat stellen om de invloeden die je nu treffen te bemerken, ze tegen te gaan en ze te beïnvloeden. Maar de terugvordering van Kennis zal je wijsheid en ware veiligheid geven, zo veel zelfs dat jij na verloop van tijd de grotere invloed zult hebben, want niets oefent een grotere invloed uit dan Kennis zelf. Dat is moeilijk uit te leggen in de wereld omdat er erg weinig individuen zijn die zich in De Weg van Kennis ontwikkeld hebben. Degenen die dit wel hebben, hebben een grote invloed en een grote strekking gehad op het welzijn en de bestemming van de mensheid. Er zijn slechts enkele voorbeelden, maar ze zijn onmiskenbaar aanwezig. Je hoeft slechts naar je eigen leven te kijken en het objectief te overzien om in te zien wie de rechtschapenheid in jouw heeft beïnvloed. Je zult zien dat het niet alleen mensen zijn geweest waar je direct mee omgegaan bent, maar dat velen veel vroeger geleefd hebben en wiens bijdrage nog steeds overal in menselijke geesten weerklinken.

Dat is de kracht van Kennis. Dit is jouw voordeel. Maak er aanspraak op ten behoeve van je welzijn, en maak er aanspraak op ten behoeve van de mensheid. Maak er aanspraak op omwille van je vermogen om in wisselwerking te staan met de Grotere Gemeenschap, want het maakt nu deel uit van je leven en zal dat in toenemende mate doen, want de wereld komt op in de Grotere Gemeenschap en moet leren zich rekenschap te geven van haar invloeden, haar krachten, haar motieven en haar bestaan. Dit betekend dat de mensheid opkomt in een grotere arena van leven waar veel vormen van invloed bestaan en veel mogelijkheden voor ontwikkeling die daarvoor voor mensen niet beschikbaar waren.

Grotere problemen brengen meer resolutie en grotere prestaties mee. Je hebt een groter probleem; nu moet je een grotere prestatie zien te vinden. Je kunt dit niet alleen, want je hebt machtige metgezellen nodig om je te helpen. Het is mogelijk dit te bereiken, maar je zult veel zaken in heroverwegen moeten nemen die je dierbaar zijn, veel ideeën en idealen die je koestert en je zult een vorm van voorbereiding moeten ondergaan die nogal mysterieus is, want zij komt uit de Grotere Gemeenschap. We benadrukken waarheden die mensen voor universeel houden en die in alle grote religies van deze wereld benadrukt werden. Maar je zult ook dingen leren die nooit onderwezen zijn in de wereld en je zult effectiever moeten worden in je onderscheidingsvermogen en in jouw interactie met anderen en in zo’n mate dat er zelden eerder om gevraagd is. Zo zwaar is je last. Zo groot is je geschenk. Zo groot is je kans.

Dit is niet eenvoudig om in jouw harmonie te creëren, maar om je in staat te stellen de bijdrage die je van voorbij de wereld meegenomen hebt, te geven. Als je bijdrage de opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap moet dienen, dan is alles wat ik je vertel relevant en enorm belangrijk om door jou geaccepteerd en begrepen te worden.

Ik bied deze ideeën aan met het vertrouwen dat Kennis binnenin jou, jouw acceptatie en begrip zal stimuleren, want het is Kennis wat leven overal voortbrengt en voedt. Haar mysterie en haar zekerheid vertegenwoordigd de openbaring die jou te wachten staat om ontdekt en bijgedragen te worden. Dit geld hier en ook buiten de wereld in de Grotere Gemeenschap. Kennis is de universele taal, de universele geest, de universele herkenning en de universele verlossing. Het is groot genoeg om tegemoet te komen aan de eisen van je leven, zowel hier als in de Grotere Gemeenschap.