Intelligentie


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1992
te USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Teneinde de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren moet men het feit onder ogen zien dat iemands intelligentie zeer beperkt is en ontwikkeld moet worden. In de Grotere Gemeenschap wordt intelligentie zeer gerespecteerd, niet alleen voor wat het fysiek kan produceren, maar voor wat het kan weten en beseffen. Daarom wordt intelligentie beschouwd als een handelsartikel, iets wat kan worden uitgewisseld, verworven, gecontroleerd, gebruikt, enzovoort. In feite wordt intelligentie waardevoller geacht dan technologie. Dit is een zeer belangrijk feit en vertegenwoordigd een nieuwe opvatting voor de menselijke gemeenschap, waar door gebrek aan concurrentie met ander intelligent leven, intelligentie niet in voldoende mate is ontwikkeld, met name als men de vermogens die mensen werkelijk bezitten in overweging neemt en hoe die ten goede en voor grotere prestaties gebruikt kunnen worden.

Als je niet met anderen concurreert, heb je de neiging om in je eigen vermogens te berusten en grote aannames hierover te maken. Je zoekt comfort, zelfgenoegzaamheid en bevestiging. Dit soort zaken zijn niet op hun plaats in een concurrerend milieu. Het is uiteraard waar dat je in intelligentie concurreert met diegenen die nu jullie wereld bezoeken. Het is niet alleen hun technologie die superieur is; het is hun begrip van het mentale milieu en hun vermogen om dat te manipuleren ten behoeve van henzelf. Hier zijn jullie behoorlijk in het nadeel, want jullie hebben jullie mentale vermogens niet gecultiveerd en jullie zijn je niet bewust hoe jullie denken gecontroleerd kan worden door anderen wiens denken meer geconcentreerd, minder verstrooid en minder in conflict is dan dat van jullie zelf.

Dit is een zeer belangrijk en misschien ontnuchterend feit bij het betrokken zijn met leven uit de Grotere Gemeenschap. Plotseling wordt concurrentie erg concreet. Het is niet slechts onderlinge concurrentie, want de verschillen tussen jullie zijn niet groot genoeg om een werkelijk concurrerend milieu op te wekken. De wisselwerking met ander intelligent leven – intelligent leven dat een kompleet andere oriëntatie heeft en een compleet andere set onderstellingen over het universum, intelligent leven dat jullie op komt zoeken om redenen die jullie niet kennen – jullie worden plotseling in een situatie geworpen waarin jullie tegen veel verschillende gebeurtenissen op moeten boksen, gebeurtenissen waar jullie niet op voorbereid zijn en die jullie niet begrijpen. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap biedt een manier om tegemoet te komen aan deze grote behoefte. Velen hebben deze voorbereiding nodig, hoewel misschien maar enkelen haar op dit moment aan zullen gaan.

Met zo’n belangrijk nadeel in de concurrentie voor intelligentie moeten jullie deze erkenning met grote ernst accepteren. Aangezien jullie niet gewend zijn aan een concurrerende situatie in intelligentie, zijn jullie hierop slecht voorbereidt en neigen terug te vallen op jullie oude prestaties en veronderstellingen, want ze waren in veel opzichten adequaat om jullie tot op dit punt te brengen. In de toekomst zullen ze zeer inadequaat blijken te zijn.

Betreffende de bezoekers die nu in de wereld zijn; ze zijn veel geconcentreerder op hun missie dan jullie. Zij zijn veel meer gefocust op prestatie dan jullie. Ze worden minder gehinderd door conflicterende verlangens, wensen en veronderstellingen dan jullie. Misschien komen ze mechanisch en een-dimensionaal op jullie over. Dit is niet het geval. Als je deze zaken denkt, reageer je op het in de nabijheid zijn van iemand die zeer gefocust is, zeer geconcentreerd en zeer vastberaden. Het hebben van dit contrastgevoel is noodzakelijk voor jullie om de noodzaak voor intelligentie te herkennen en je vooruit te drijven in een praktische manier van ontwikkeling.

Laat me nu een behulpzame definitie van intelligentie geven: Intelligentie is het verlangen, de bereidheid en het vermogen om te leren en zich aan te passen. Het is het verlangen en de bereidheid, wat betekend dat je bereid bent de voorbereiding te ondergaan, en het vermogen, wat betekend dat je in staat bent door de voorbereiding heen te gaan. Dit is een heel groot iets om over na te denken. Hier moet je veel ideeën prijsgeven die je over jezelf hebt en de prestaties en de kenmerken van je ras. Hier moet je door een enorm proces van heroverweging gaan, dat er deels misschien erg pijnlijk uitziet in de naaktheid van de herkenning die je zult hebben van je beperkingen.

In de Grotere Gemeenschap worden de zwakken overvleugeld door de sterken, net als in jullie wereld. Binnen jullie wereld hebben jullie het duidelijke voordeel van de meest invloedrijke soort van intelligent leven te zijn. Jullie hebben het op jullie genomen om de wereld te domineren, maar in de Grotere Gemeenschap zou je niet als sterk of ontwikkeld gezien worden. Dit moet jullie een erg sobere opvatting over jullie zelf geven, maar een opvatting die een verlangen naar meer intelligentie kan voortbrengen en misschien zelfs de bereidheid om de voorbereiding aan te gaan. Jullie vermogen verschilt per individu, maar is nog steeds betrekkelijk klein. Mensen zijn echter in staat tot grote dingen mits de stimulans, het verlangen en de vrijheid allemaal aanwezig zijn. Daarom schenkt een grotere intelligentie dan die van jullie deze voorbereiding aan jullie samen met het inzicht van haar belang, haar relevantie voor jullie tijd en haar mogelijke toepassing in de toekomst waar er steeds opnieuw een beroep op gedaan zal worden.

Samen met de voorbereiding op meer intelligentie komt de ontwikkeling van een groter perspectief op het leven, dat je een perspectief uit de Grotere Gemeenschap zou kunnen noemen. Het perspectief uit de Grotere Gemeenschap ziet de mensheid als een groeiend, zich ontwikkelend ras in een grotere arena waar andere machten van intelligent leven met elkaar in interactie en concurrentie zijn. De mensheid is nog niet concurrerend in de Grotere Gemeenschap. Ze is niet zover verenigd, ontwikkeld en gefocust. Dit moet niet als een afwijzing van het potentieel, de talenten en de verrichtingen van de mensheid worden gezien. In een grotere leefomgeving kunnen jullie simpelweg nog niet concurreren met andere vormen van intelligent leven. Ze komen echter jullie wereld binnen en jullie worden geconfronteerd met het uitzicht van een treffen met deze intelligenties in situaties waarin jullie jullie beperkingen zullen herkennen. Deze situaties kunnen erg beangstigend zijn, maar ze doen een beroep op jullie om uit te stijgen boven jullie gevoel van kwetsbaarheid en hulpeloosheid en jezelf te cultiveren op manieren die de grotere mogelijkheden die je nu hebt, op te roepen.

Dit vergt een zeer unieke vorm van scholing. Het moet een vorm van scholing zijn die van buiten de wereld aan de mensheid gepresenteerd wordt, want de mensheid kan zichzelf niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Hoewel mensen anderen zullen voorbereiden in De Weg van Kennis, komt haar bron van buiten de wereld. Ze is afkomstig van een grotere intelligentie en een groter ras. Je moet de noodzaak inzien om de bereidheid te hebben om de voorbereiding in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te ondergaan. Je moet deze noodzaak voelen; je moet haar in de wereld zien; je moet haar diep overdenken. Jouw verlangen naar waarheid, naar oplossing van conflict en naar zelfverwerkelijking zijn hier essentieel. Hier zijn je eigen verlangens en behoeften niet afdoende, want het is noodzakelijk dat je erkent dat jouw vermogens en inzicht nodig zijn in de wereld. Dit zal vervolgens wat binnenin jou mogelijk is naar boven brengen. Dit kan de ontwikkeling van intelligentie stimuleren.

Nu beschouwen mensen zichzelf al als erg intelligent. Dit wordt in het algemeen aangenomen omdat ze wat dit betreft niet in een concurrerende omgeving leven. Vergeleken met planten en dieren lijken jullie inderdaad erg intelligent. In vergelijking met deze levensvormen hebben jullie eveneens behoorlijk wat problemen. Nu doen jullie echter jullie intrede in een nieuw strijdperk met nieuwe eisen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe gevaren. Het is duidelijk gevaarlijk als mensen niet willen reageren op wat er in hun levens gebeurt en de implicaties niet serieus in aanmerking willen nemen. Dat is een risico.

Het verlangen te leren, het verlangen te begrijpen en het verlangen om te overwinnen zijn allen inherent in jullie aanwezig. Deze dragen allemaal bij tot een sterke motivatie die nu in het menselijk ras versneld wordt. Als grotere en complexere problemen de kop opsteken doen ze een beroep op mensen om zich te concentreren, te leren, zich aan te passen en hun huidige positie te heroverwegen – al deze zaken. Het is dan ook verstandig om jezelf als een ontwikkelende intelligentie te zien.

Intelligentie vereist ontwikkeling op veel niveaus en in veel verschillende werkgebieden. Het vereist helder denken, objectiviteit, innerlijke perceptie, hoog gecultiveerde intuïtie, het vermogen om mechanische dingen te begrijpen en het vermogen om gedrag te identificeren en te onderscheiden. In praktische zaken en in de mysteries zelf moet grotere intelligentie een bredere opvatting en een grotere toepassing vinden. Als je per slot van rekening je eigen intelligentie evalueert, kan je dit alleen doen in contrast tot iets anders dat je als intelligent beschouwd. Er zijn inderdaad levensvormen die intelligenter zijn dan jij en klaarblijkelijk levensvormen die minder intelligent zijn. Het zijn de levensvormen die intelligenter zijn die jou vooruit kunnen brengen. Ze zullen jou beperkingen kenbaar maken en de noodzaak benadrukken om die beperkingen te boven te komen en ze zullen jou tonen dat, wat intelligentie betreft, jij in een concurrerend milieu leeft.

Het volgen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap vereist een veel hoger niveau van denken, evalueren, herkennen, begrip en nemen van beslissingen. Zij stimuleert ook jou grotere deugden en vereist dat ze ontwikkeld en uitgedrukt worden. Om dit aan te gaan moet je bereid zijn verder te gaan dan je eerdere begrip van jezelf en de wereld. Dit is essentieel. Vanuit een hoger gezichtspunt zal je dezelfde dingen zien dan daarvoor zag, maar je zult een andere perceptie hebben en andere conclusies trekken.

De aanwezigheid van buitenaards leven hier in de wereld toont dit duidelijk aan. Misschien heb je geen ontmoeting met ander intelligent leven gehad, maar je voelt de effecten van hun aanwezigheid hier. Jouw ingevingen, jouw emotionele toestanden en jouw gewaar worden van dingen worden allemaal beïnvloed. Je hoeft niet oog in oog te staan met iemand van buiten om hun aanwezigheid in jouw leven te ervaren. Maar, hoe is het mogelijk om deze dingen te weten te komen en ze te onderscheiden van je eigen emotionele instabiliteit? Alleen een Hogere Macht binnenin jou kan deze verschillen zien en ze kenbaar maken. Alleen een Grotere Geest die buiten de invloeden van de Grotere Gemeenschap valt, kan jou leiden naar het onderscheiden van de invloeden in jouw leven en hoe ze jou beïnvloeden. Daarom moet De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap benadrukt worden en niet alleen het waarneembare der dingen die gebeuren, ongeacht hoe intrigerend zo ook mogen zijn. Mensen moeten leren om na te denken, zich te beraden, zich te concentreren en te focussen op een ding tegelijk. Er wordt niet verlangt dat je de motivatie zou hebben om dit te doen tenzij je je in een concurrerend milieu en een concurrerende situatie zou bevinden. Je bevindt je in een concurrerend milieu.

De mensheid heeft ook een groot nadeel doordat de mensen hier aan de oppervlakte leven en gemakkelijk nauwkeurig onderzocht en geobserveerd worden. In veel verder ontwikkelde werelden zijn rassen ondergronds gaan leven voor zowel de talrijke milieuvoordelen die dat biedt als de bescherming die het oplevert. Er zijn massa’s mensen en toch hebben ze deze belangrijke ontdekking nog niet gemaakt. Mensen kijken in feite met veel minachting naar leven onder de grond, terwijl het in de Grotere Gemeenschap gezien wordt als een enorm voordeel. Doordat jullie aan de oppervlakte leven kunnen jullie handelingen, gebaren en communicatievormen gemakkelijk geobserveerd en ontcijferd worden. Jullie bevinden midden in de open lucht waar ogen van buitenaf jullie nauwlettend gade kunnen slaan. Jullie gedachten kunnen gelezen worden. Hoewel je misschien niet begrepen wordt door degenen die jou observeren, zijn jullie handelingen niettemin voorspelbaar en daardoor kunnen zonder veel onderzoek vele correcte veronderstellingen gemaakt worden over het menselijke gedrag.

Een deel van het probleem hier is dat mensen de neiging hebben erg bijgelovig te zijn. Bijgeloof is dat je reageert op iets wat je niet kunt begrijpen en verkeerde aannames maakt en conclusies trekt over de aard van dat wat jou prikkelt. In aanwezigheid van een grotere intelligentie zullen mensen vaak verkeerde conclusies trekken. Dat komt doordat je de mentale leefomgeving niet begrijpt. In feite, gezien vanuit een praktisch standpunt, zou een buitenaardse macht menselijke zaken meer willen controleren, dan zouden ze zeker geen wapens nodig hebben om dit te doen.

Dus, om te kunnen begrijpen wat dit betekend, om met succes ander intelligent leven te ontmoeten en zelfs de concurrentie ermee aan te gaan op een gunstige manier, moet je je mentale vermogens ontwikkelen. Je moet de Grotere Kracht binnenin jou vinden en je moet een puur menselijk gezichtspunt, dat geen rekenschap kan geven van deze zaken, overstijgen. Je moet jezelf bevrijden van oude ideeën, associaties en relaties, want leren vereist een bereidheid om te veranderen, om nieuwe dingen erop na te houden en oude posities en veronderstellingen opnieuw te overdenken. Het is kiezen voor een pad van verandering, niet weten wat het resultaat zal zijn, maar vertrouwen op een positief resultaat. Je zult dit moeten doen met erg weinig hulp van anderen, want slechts een enkeling is klaar om dit soort voorbereiding te op zich te nemen. Het is belangrijk dat je hen vind en relaties ontwikkeld gebaseerd op wederkerige behoefte en wederkerig begrip.

Je hebt meer intelligentie nodig. Je bent in staat om dit te cultiveren en haar te ontwikkelen, maar het is niet gemakkelijk om dit te doen. Omdat mensen er onzeker zijn, zijn ze altijd geneigd om hierin achterwaarts en niet voorwaarts te gaan, op zoek naar bekrachtiging in plaats van begrip en op zoek naar bevestiging van oude zienswijzen in plaats van nieuwe ideeën en nieuwe voorwaarden er op na te houden. Voor de cultivering van intelligentie is veel tijd nodig.

Inherent aan intelligentie is de noodzaak voor Wijsheid in de herkenning en toepassing van macht. Je hebt nu een bepaalde hoeveelheid macht over je fysieke leefomgeving. Binnen de context van de Grotere Gemeenschap is je macht echter zeer beperkt. Hoe je haar gebruikt, met welk doel je haar gebruikt en hoe je met haar gevolgen omgaat wordt bepaald door de mate waarin je wijsheid verworven hebt. In feite is er wat dit betreft wat wijsheid in de wereld. Er bestaat wijsheid over menselijke zaken en de relatie van de mensheid met de fysieke wereld, zelfs als deze in de wind geslagen wordt.

Wijsheid in de Grotere Gemeenschap is echter iets anders en vereist een volledig andere perceptie en benadering en een groot verlangen om te leren. Dit leren zondert je af van anderen. Het zal moeilijk en mysterieus lijken, simpelweg omdat je een andere weg gaat die weinigen gegaan zijn, maar je onderneemt die niet alleen en de weg die je gaat is eerder gegaan. Om alles te ondernemen waarover in dit boek gesproken wordt, vereist een grotere intelligentie en aanhankelijkheid aan een Grotere Kracht. Aanhankelijkheid aan een Grotere Kracht kan aan jou kant grotere intelligentie genereren. Dit is essentieel.

Je kunt nu nog niet concurreren in de Grotere Gemeenschap, primair omdat je de mentale leefomgeving niet begrijpt. Het is niet jouw technologie die je beperkt. Zij die capabel zijn in de mentale omgeving kunnen een grote invloed uitoefenen op een meer technisch ontwikkeld ras omdat geesten andere geesten overreden, geesten andere geesten beïnvloeden en geesten andere geesten kunnen domineren. Daarom is het niet jullie technologie die de beperkende factor vormt. Het is jullie gebrek aan begrip van de mentale leefwereld. Het is jullie onvermogen om werkelijk objectief te zijn. Het is jullie onvermogen om je te laten leiden en sturen door een Grotere Kracht in het aangezicht van nieuwe ervaringen en moeilijke situaties. Dit ontwikkeld intelligentie. Deze ontwikkeling brengt jullie bescherming en het vermogen om constructieve verandering teweeg te brengen. Het kan bovendien de mensheid een plaats geven als een formidabel ras in plaats van een zwak en erbarmelijk.

Deze ontwikkeling draagt een zegen en een moeilijkheid. De zegen is dat de privacy van jullie wereld meer gerespecteerd zal worden en je zult in staat zijn om je mentale en fysieke hulpbronnen veel effectiever te beschermen. Je zult tevens in staat zijn om veel van de problemen van jullie wereld op een meer passende en effectievere manier te ontleden. Het probleem is dat hoe meer jullie je intelligentie ontwikkelen, hoe meer jullie betrokken zullen raken met de Grotere Gemeenschap. Jullie mentale hulpbronnen zullen waardevoller worden. Alle vaardigheden brengen risico’s met zich mee. Er is een risico met het verwerven van meer intelligentie. De benodigdheden voor jouw leven worden steeds veeleisender. De consequenties van jouw fouten zijn groter. Alleen de man en vrouw van Kennis kunnen dit met succes ondernemen en relatief vrij blijven van de nadelen die meer intelligentie met zich mee zal brengen. Het feit dat je in de Grotere Gemeenschap leeft is hier een gunstig aspect, want het zal je arrogantie temperen die eventueel opkomt. Het zal neigen om zijn dit soort zaken tot op zekere hoogte in bedwang te houden. Dit is de zegen van het besef dat je in een grotere arena van leven leeft.

Er wordt om een grotere intelligentie gevraagd; een grotere intelligentie kan gestimuleerd worden; een grotere intelligentie kan in de loop van de tijd ontwikkeld worden en met haar nederigheid, zelfbeperking, onderscheidingsvermogen en discretie – alle noodzakelijke kwaliteiten waarmee een grotere intelligentie nuttig kan worden, op zichzelf en voor anderen.

Denk niet dat Stappen naar Kennis slechts een vorm van therapie of een spiritueel pad naar God is. Ja, het omvat deze, maar haar primaire functie is jouw voorbereiden om de mentale leefomgeving op een bewuste en zorgvuldige manier binnen te gaan, om effectief met elkaar te participeren en de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap waar te nemen die nu in de wereld infiltreren. Zo is de grote mogelijkheid die nu voor je is opgedoemd, een mogelijkheid wiens beloningen niet alleen groot en zinvol zijn, maar ook essentieel.