Bezoek uit De Grotere Gemeenschap

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Bezoek uit de Grotere Gemeenschap aan de wereld is een zeer belangrijk onderwerp maar moeilijk te beschrijven omdat het verantwoording aflegt over zoveel verschillende zaken. Laten we om te beginnen zeggen dat de wereld met zekerheid bezocht is door verschillende groepen voor verschillende doelen. Sommige groepen willen toegang tot jullie technologie, leren over jullie natuur en jullie biologische codes zodat ze jullie temperament en aanleg leren kennen. Anderen komen om te kijken of jullie in staat zijn handels- en commerciële betrekkingen aan te knopen. Weer anderen komen hier om te zoeken naar oude bewaarplaatsen en om mensen te gebruiken en te werven die van enige kunde en kennis betreffende het fysieke milieu getuigen om hen daarbij te helpen.

Het feit dat jullie wereld tot in detail onderzocht wordt valt nu niet meer te ontkennen, hoewel velen het nog steeds weerspreken. Het bewijs wordt dagelijks geleverd. Sommige beschrijvingen door mensen zijn niet accuraat, terwijl sommige volledig onjuist zijn. Maar vele zijn waar, ofschoon de beschrijvingen subjectief en onvolledig zijn.

De wereld wordt bezocht. De wereld wordt minutieus onderzocht. Ondertussen leiden mensen in het algemeen hun leven alsof er niets aan de hand is. En in veel delen van de wereld zijn de problemen van het leven en de conflicten die plaatsvinden in en tussen culturen inderdaad volledig afdoende om de aandacht van mensen te beheersen. Echter, temidden van alle gewone gebeurtenissen in het menselijk leven komt de Grotere Gemeenschap op. Je zou kunnen zeggen dat de mensheid in de Grotere Gemeenschap opkomt, maar de mensheid gaat nergens naartoe. Dus laten we uit praktische overwegingen zeggen dat de Grotere Gemeenschap opkomt in de mensheid.

Het effect hiervan zal gigantisch zijn en het zal generaties duren voordat het zijn volledige impact heeft bereikt. De implicaties voor de menselijke denkwereld, menselijke instituties en menselijke ideologieën zijn zo enorm en zo totaal dat het voor mensen nu moeilijk is om zich zelfs maar een voorstelling te maken van wat dit zou kunnen betekenen. Mensen leven in een zeer subjectief universum, in overeenstemming met hun eigen begrip, wat inhoudt dat het universum hoofdzakelijk beheerst wordt door menselijke impulsen, menselijk sentiment en menselijke motivering. Het feit dat dit niet waar is en dat zal blijken dat het niet waar is zal grote gevolgen hebben voor de manier waarop mensen denken en voor hun aannames over zichzelf en de wereld om hen heen. Hierdoor zal zeker wat mensen voor waar aannemen veranderen. Interactie met ander intelligent leven dat de menselijke motieven, menselijke moraal of menselijke sentimenten niet deelt zal zeer grote impact hebben.

Wie bezoekt jullie? Er zijn bondgenoten, waarnemers en vijanden. Jullie vijanden zijn niet wat jullie normaal als vijanden beschouwen, want ze willen jullie niet direct onderwerpen; ze willen jullie alleen gebruiken voor hun eigen doel, wat jullie in feite zal onderwerpen. Ze kennen het mentale leefmilieu en daardoor zijn ze zo effectief in het beheersen van ervaringen van mensen, of in ieder geval in het beperken van het bewustzijn van mensen.

We hebben Stappen naar Kennis verschaft zodat mensen hun ervaring en begrip van de mentale leefomgeving kunnen ontwikkelen. Dit bevordert niet alleen de spiritualiteit van mensen en legt de basis voor meer vervulling en voldoening in het leven, het geeft hen tevens ervaring uit de eerste hand in het mentale milieu, want hier moet ontwikkeling plaatsvinden en hier moet vooruitgang zijn om betrekkingen te kunnen beginnen met ander intelligent leven in de Grotere Gemeenschap.

Denk eraan dat ander intelligent leven de reis naar de wereld heeft gemaakt, dus zijn ze technologisch duidelijk superieur. Ook moeten ze in zekere mate omgaan met andere rassen in de Grotere Gemeenschap en dus zijn ze erg slim geworden in hun inzicht in het mentale leefmilieu of het domein van het denken. Hoe objectiever mensen met betrekking tot zichzelf en hun omgeving kunnen worden, des te groter hun vermogen zal zijn om hun mentale leefomgeving waar te nemen en uiteindelijk onder controle te brengen. Het is niet de bedoeling dit als wapen te gebruiken maar kan in defensief opzicht zeer belangrijk zijn.

Sommige van de meer lugubere beschrijvingen van buitenaardse ontmoetingen wijzen duidelijk op het feit dat de mentale leefomgeving grotendeels door hen beheerst wordt. Mensen zijn stomverbaasd dat anderen zoveel invloed op hen kunnen hebben, hoe ze zo gemanipuleerd kunnen worden en hoe ze zo hulpeloos kunnen zijn in het bijzijn van een andere intelligentie. Het is duidelijk dat mensen slechts weinig ontwikkeling in de mentale omgeving nodig hebben voor de omgang met elkaar. Mensen houden zich onderling nog steeds bezig met grof geweld en bedrog. Het hogere, maar subtielere mechanisme waarmee menselijke gedachten gestuurd kunnen worden hebben mensen nog niet ontdekt. Mensen zijn nog erg primitief in dit opzicht, ze gebruiken geweld, intimidatie of verschillende vormen van emotionele overtuigingskracht. Dit is erg grof en basaal. Hierboven bestaat een grotere reikwijdte van deelname aan de mentale omgeving.

Hier zal menselijke ethiek een belangrijke rol spelen in de menselijke ontwikkeling, maar tevens moeten de juiste vaardigheden ontwikkeld worden. Daarom moeten mensen de voorbereiding die wij verschaft hebben bestuderen. Veel mensen denken dat deze voorbereiding eigenlijk een vorm van hersteltherapie is, een soort medicijn voor hun verstoord verleden. Anderen denken dat dit een weg naar God is. De waarheid is dat Stappen naar Kennis beide dient. Maar ze dient ook nog in een andere hoedanigheid. Zij begint mensen voor te bereiden op het mentale leefmilieu. Dit is noodzakelijk om buitenaards leven – andere vormen van intelligentie – met succes tegemoet te treden, om die groeperingen te bestrijden die geen goede bedoelingen met de mensheid hebben, om in staat te zijn de hulp te benutten van hen die dat wel hebben en het verschil tussen beide te kunnen zien. Dit vereist een goed getrainde en voorbereide geest, een superieure vorm van intelligentie, hetgeen mensen onder de juiste omstandigheden en met goede hulp kunnen bereiken.

Het feit dat Kennis in iedereen aanwezig is, is de essentiële factor. Maar Kennis alleen is niet genoeg; iemands persoonlijke geest moet gecultiveerd en ontwikkeld worden om als voertuig voor Kennis te dienen, en diens eigenschappen en kwaliteiten moeten eveneens ontwikkeld worden. Anders is Kennis nog steeds alleen maar een potentieel. Kennis spreekt voortdurend tot mensen, maar ze kunnen haar niet horen. Er is veel ontwikkeling op het persoonlijk vlak nodig om Kennis werkelijk doeltreffend te laten zijn.

Daarom moedigen wij jullie met klem aan om de ontwikkeling van Kennis ter hand te nemen in overeenstemming met de methoden die aangereikt worden. Verander deze methoden op geen enkele manier. Jullie moeten ze eenvoudig accepteren, gebruiken en oefenen naar beste kunnen. Als jullie ze veranderen verliezen ze hun effectiviteit. De fout hier is dat mensen denken dat ze begrijpen waar Stappen naar Kennis voor dient. Het wordt gezien als een vorm van psychotherapie of louter als een spiritueel pad. Elk spiritueel pad bevat psychotherapeutische elementen en alles wat werkelijk therapeutisch is brengt mensen in contact met hun spirituele leven. Maar we presenteren dit curriculum in een heel belangrijke tijd. Wij presenteren haar, evenals deze Leer, om mensen voor te bereiden om zich met succes in te laten met ander intelligent leven. Hiervoor moeten jullie spiritueel ontwikkeld zijn, een ruimer inzicht en meer vaardigheden verworven hebben.

Als jullie je één moment buiten de wereld zouden bevinden en haar van een afstand zouden observeren, zouden jullie inderdaad zien hoe kwetsbaar mensen zijn en hoe weinig ze weten over de mentale omgeving. Hoewel mensen denken dat ze wonderbaarlijk ingewikkeld en zeer onvoorspelbaar zijn, is de waarheid dat ze erg voorspelbaar zijn en helemaal niet zo ingewikkeld. Als je eenmaal hun gedrag door observatie begrepen hebt en genetisch gezien voldoende over ze hebt geleerd krijg je een goed idee wat ze onder bepaalde invloeden en omstandigheden zouden doen.

Dit onderzoek vindt momenteel plaats. Bepaalde mensen worden uitgekozen op basis van hun aanleg en hun kwetsbaarheden. Ze worden zogezegd als proefkonijn gebruikt. De intentie van de onderzoekers is niet kwaadaardig maar mist menselijke ethiek. Jullie worden als interessante, potentieel gevaarlijke en mogelijk nuttige studieobjecten gezien. Ongeveer zoals mensen dierlijk gedrag bestuderen, zonder al te veel respect voor het welzijn van de dieren, worden mensen bestudeerd. Er zijn menselijke trekjes die gewaardeerd worden en menselijke trekjes die nog niet begrepen kunnen worden door hen die deze experimenten uitvoeren. De groepen die vastbesloten zijn de mensheid te helpen voeren zulke experimenten niet uit.

Veel mensen willen deze informatie niet horen. Ze willen in de sfeer van de psychotherapie blijven, die gaat over beter denken, beter handelen en zich beter voelen. Anderen willen op zoek naar God. Voor hen zijn dit soort zaken afleiding van een belangrijker reis die ze voor hun gevoel moeten maken. Weer anderen zijn gefascineerd door de zaken waarover ik het heb, maar zijn niet geïnteresseerd in de spirituele of psychotherapeutische aspecten. Ze willen begrijpen waarom dit gaande is, wat het betekent en hoe ze hierbij betrokken kunnen raken of kunnen voorkomen dat ze erbij betrokken raken. Je vindt hier verschillende intenties met verschillende conclusies als resultaat. Maar het leven gaat verder en het is een feit dat mensen tot in detail onderzocht en bestudeerd worden.

Veel van het gedemonstreerde en het daarvan achtergelaten bewijs dient om hen die het menselijk gedrag bestuderen beter inzicht te geven in hoe mensen kunnen reageren op feitelijke confrontaties. Uitproberen hoe het werkt zogezegd. Er zijn maar enkele mensen die zich bewust zijn van deze situatie en door hun eigen inzicht en terughoudendheid beginnen te beseffen dat deze situatie nogal netelig is. Hoewel misschien veel mensen geloven dat er behalve zijzelf intelligent leven in het universum is, zijn zeer weinig mensen zich bewust van wat er gaande is.

De Weg van de Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt nu geïntroduceerd. Mensen weten niet wat ze ervan moeten denken. Het is niet alleen maar een spirituele voorbereiding. Het is niet alleen maar een vorm van therapie. Het gaat over allerlei dingen die op een bepaalde manier zo verontrustend lijken en zo mysterieus. Sommigen ontdekken deze informatie en schrikken er enigszins van. “Wat betekent het dat de wereld bezocht wordt? Moet ik dekking zoeken? Moet ik de rode loper uitrollen? Moet ik in angst leven? Moet ik in vreugdevolle verwachting leven?” Het antwoord is dat je een superieure intelligentie ontwikkelt en toegang krijgt tot Kennis, oftewel jouw spirituele intelligentie, want zij bevat de wijsheid en leidraad die je nodig hebt om met succes door het leven te gaan, zowel binnen de context van menselijke interactie als binnen de context van interactie met ander intelligent leven.

Het antwoord vind je door te leren over de mentale omgeving en door harmonie en balans in je leven te brengen zodat je kunt beginnen aan een hogere vorm van voorbereiding. Dit is wat er nodig is. Leven in vreugdevolle verwachting is duidelijk niet toereikend want we hebben te maken met groepen die ons niet goed gezind zijn en mensen gebruiken voor doelen waarmee het welzijn van de mensheid niet gediend wordt. Wat nodig is is verantwoordelijkheid, Wijsheid, bepaalde vormen van voor jezelf opkomen en meer inzicht in wat intelligentie is en hoe dat in verschillende vormen op elkaar inwerkt.

De wereld komt op in de Grotere Gemeenschap van Werelden. De Grotere Gemeenschap is nu hier, maar mensen zijn onvoorbereid. Mensen zijn kwetsbaar. Mensen zijn zo met zichzelf bezig en hebben zo’n subjectieve kijk op het leven dat, als iets hun pad kruist of zich in hun leefomgeving bevindt dat geen deel uitmaakt van hun gedachtegoed of niet aan hun verwachtingen voldoet, ze dat negeren of zich er maar ten dele van bewust zijn – wat beide gevaarlijk kan zijn.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is een spirituele voorbereiding voor hen die zich realiseren dat ze in een Grotere Gemeenschap leven. Het is een vorm van psychotherapie voor hen die zich realiseren dat ze volledige toegang moeten verwerven tot hetgeen ze weten en tot al hun mentale en psychische hulpbronnen zoals die op dit moment bestaan. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een voorbereiding om in een intelligenter en in sommige opzichten gecompliceerder universum te leven. Reageren op de aanwezigheid van ander intelligent leven met behulp van het huidige menselijk denken kan tot ongewilde en betreurenswaardige conclusies leiden, of de benadering nu positief of negatief is. Wat hier nodig is, is objectiviteit, onderscheidingsvermogen en terughoudendheid, het soort kwaliteiten die moeilijk te verwerven maar heel belangrijk zijn binnen de gewone levenssfeer hier maar ook onder buitengewone omstandigheden.

Dit is De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Ze is bedoeld om mensen voor te bereiden op een leven in een Grotere Gemeenschap. Je hoeft je niet aan boord van een ruimteschip te begeven en naar een verre planeet te vliegen om in de Grotere Gemeenschap te leven. Je leeft op dit moment in de Grotere Gemeenschap. Je hebt altijd in de Grotere Gemeenschap geleefd. Je bent niet geïsoleerd. Er bestaat geen isolement voor de wereld. De Grotere Gemeenschap verschijnt voor jou. Er zijn groepen hier om je te helpen en groepen die je zullen hinderen. Hoe zie je het verschil? Hoe onderscheid je dit? Hoe kan je hierop antwoorden? Hoe bescherm je jezelf? Hoe zet je constructieve communicatielijnen op? Hoe verbreek je destructieve communicatielijnen?

Het antwoord op al deze vragen vereist een grotere voorbereiding voor het verstand. Het vraagt van mensen om uniform in henzelf te worden, evenwichtig, capabel, verantwoordelijk, in staat om effectief te handelen en in staat hun handelen in toom te houden. Het vereist buitengewone ontwikkeling voor buitengewone omstandigheden. Zonder deze voorbereiding zullen mensen op voorspelbare manieren reageren en hun reacties zullen grotendeels bepaald worden door hun eigen persoonlijke behoeften. Zelfs als bewijs verzameld is en gebeurtenissen met elkaar in verband staan moet nog steeds de vraag gesteld worden: “Waarom gebeurt dit?” Wetenschap kan dat niet beantwoorden. Logica kan dat niet beantwoorden. Wensdenken kan dat niet beantwoorden. Angstige zelfbescherming kan dat niet beantwoorden. Wat kan dat wel beantwoorden? Deze vraag moet je je stellen vanuit een andere geestesgesteldheid, bekijken met andere ogen en op andere wijze ervaren. Dit zal een groot deel van het mysterie omtrent jouw leven ontrafelen.

Het is dat wat buiten de mensheid plaatsvindt dat de context vormt voor het inzicht van de mensheid in zichzelf. Dit is een belangrijk idee. Tot voor kort dachten de meeste mensen die diepere vragen stelden alleen in termen van interactie tussen mensen onderling en de natuurkrachten in de wereld. Er is ook veel aandacht besteed aan bespiegelingen over de relatie van de mensheid met het Goddelijke. In feite is er meer vooruitgang geboekt in de laatste categorie dan in de andere twee. Maar het feit blijft dat de mensheid in een groter verband leeft.

De mensheid is niet het centrum van de schepping, alleen maar één van haar evoluerende aspecten. Dit vertegenwoordigt een gigantische doorbraak in inzicht. Dit vertegenwoordigt een mijlpaal in zelfverwerkelijking en het vermogen om effectief bezig te zijn in de wereld. Stappen naar Kennis bereidt je hierop voor, mocht je de mogelijkheid en de neiging hebben haar uit eerste hand te bestuderen. Deze voorbereiding is van buiten de wereld gekomen omdat zij van een Hogere Macht gekomen is, de Hogere Macht die de wegen der mensheid kent alsmede die van de Grotere Gemeenschap, waarvan de mensheid een klein deel van vormt.

Reageer niet met hoop. Reageer niet met angst. Antwoord met Kennis. Dit vereist voorbereiding. Waar kan je deze voorbereiding vinden? Bij de religies van de mensheid? Bij de verschillende psychotherapieën? Bij de diverse filosofieën? Uitzonderingen daargelaten zijn zelfs de grootste ontdekkingen op deze gebieden gedaan vanuit de opvatting dat mensen aan elkaar rekenschap verschuldigd waren alsmede aan een ver verwijderde Goddelijke aanwezigheid. Maar jullie leven in een grotere arena en worden nu deelnemer in die arena. Dit is altijd jullie bestemming geweest. Wanneer dat zou gebeuren en hoe dat zou gebeuren waren de enige onzekerheden.

Deze Leer komt van de Schepper. Ze komt op het juiste moment. Juist de omstandigheden van jullie tijd heeft dit opgeroepen. Sommigen zullen het hun religie noemen. Sommigen zullen het hun psychotherapie noemen. Velen zullen niet weten hoe ze het moeten noemen, omdat het buiten hun kaders valt. Het is een wijs antwoord op een ernstig probleem. Het is een antwoord op de spirituele behoeften van de mensheid; het is een antwoord op veel van de therapeutische behoeften van de mensheid. Maar het wordt nu gepresenteerd als antwoord op een praktische behoefte, want dit is de tijd waarin mensen moeten beginnen rekening te houden met de aanwezigheid van ander intelligent leven.

Dit is geen fantasie. In feite doet deze werkelijkheid een beroep op mensen om realistischer, objectiever, oplettender en zeker medelevender te worden. Het vraagt om Wijsheid. Deze Wijsheid moet van buitenaf komen, want in onze wereld heeft wijsheid zich maar beperkt ontwikkeld. Wat betekent dit? Dit betekent dat er buiten de wereld Wijsheid bestaat die de wereld kan dienen. Je kunt niet in een ruimteschip springen om haar te vinden. Daarom werd zij naar jullie toe gezonden.

De Wijzen onder jullie zullen de mogelijkheid hebben om in de loop van jullie leven getuige te zijn van een opmerkelijke reeks gebeurtenissen, niet alleen binnen de menselijke samenlevingen, maar ook binnen de hele wereld. De hachelijke situatie waar jullie je in bevinden met betrekking tot de Grotere Gemeenschap vraagt om Wijsheid vragen en zal die nodig hebben. Daarom is de voorbereiding gezonden. Natuurlijk zullen velen de voorbereiding niet op zich kunnen nemen en van degenen die dat wel doen zullen velen falen of onderweg verdwalen. Maar de voorbereiding is hier.

Het is belangrijk in deze discussie die ik aanga dat je je bewust gaat worden van bepaalde basisrealiteiten en de noodzaak van jouw ontwikkeling die dit oproept. Zonder deze ontwikkeling zal je een hulpeloze deelnemer aan een bredere interactie zijn en zullen de wil en intentie van anderen jou overheersen. Zoals je in de geschiedenis van jullie wereld gezien hebt heeft de strijd om land, rijkdom en macht veel ongewenste resultaten gehad. In de Grotere Gemeenschap bestaat er strijd om land, rijkdom en macht, maar er bestaat eveneens strijd om intelligentie – een hooggewaardeerd product. Hoe hoger de intelligentie, des te meer rijkdom en macht vergaren zij die hier met deze intentie naar streven.

Naar intelligentie wordt ook door Wijzen gezocht, want met intelligentie kan er onderricht zijn. Onderricht kan tot vooruitgang leiden en daarmee tot nieuw inzicht en nieuw gedrag. Wij zijn dus hier om dit te stimuleren. De ernst van omstandigheden en situaties waarop ik zinspeelde dient alleen om te wijzen op de noodzaak dat deze informatie serieus genomen moet worden en ware voorbereiding getroffen moet worden door hen die daartoe bereid zijn.

Alles wat wij met jou delen dient om een basis te leggen voor beter inzicht. Meer inzicht is nodig als je een groter leven gaat leiden. De Grotere Gemeenschap vertegenwoordigt een groter leven. Het vereist dat je voorbereid bent op de toekomst, want jouw toekomst zal behoorlijk anders zijn dan jouw verleden. Contact met de Grotere Gemeenschap zal de waarheid hiervan beslist uitwijzen. Jouw ontwikkeling is een vereiste voor een succesvolle omschakeling. Dit vereist een ruimer begrip van het leven en van de motieven die de richting bepalen van intelligent leven in haar eigen ontwikkeling alsmede in haar interactie met anderen. Dit vindt plaats binnen de context van jouw persoonlijke relaties maar ook binnen de context van jouw relaties buiten de menselijke familie. Dit omvat jouw relatie met de natuurlijke wereld, met planten en dieren – alle vormen van leven. Een ruimere ervaring hier geeft jou meer vaardigheden die nu nodig zijn.

Onder de Wijzen in veel plaatsen in de Grotere Gemeenschap heerst het idee dat Wijsheid een vorm van afzondering vereist. Wat betekent dit? Dit betekent dat hoe machtiger iemand wordt – hoe scherper iemands onderscheidingsvermogen, visie en inzicht wordt – des te meer hij zich moet terugtrekken uit het leven. Dit betekent dat als Wijzen vooruitgang boeken hun gaven verfijnder worden en dieper ingrijpen in het leven van anderen. Wie geeft moet hierbij onderscheidender en voorzichtiger zijn bij wanneer, waar en hoe hij zijn gaven gebruikt. Aangezien intelligentie een zeer gewild product is in de Grotere Gemeenschap moeten Wijzen zich terugtrekken om zichzelf en hun gaven te beschermen, want ze worden beschouwd als zeer bruikbaar en gewenst door degenen die dit product proberen te gebruiken. Dus leidt een natuurlijke opeenvolging van gebeurtenissen ertoe dat Wijzen zich terugtrekken.

Dit geeft de Wijzen een grotere effectiviteit maar het is tamelijk verwarrend voor mensen die voelen dat alle macht zo doelmatig mogelijk gebruikt moet worden. In de mentale omgeving echter is dit desastreus, net als het doelmatig gebruik van macht desastreus bleek te zijn in de manier waarop mensen omgaan met hun fysieke omgeving. Inderdaad, hoe meer technisch bekwaam jullie ras wordt, des te terughoudender moeten jullie worden in het gebruik van deze vaardigheden in de fysieke wereld. Hoe sterker je binnen de context van jouw relaties wordt in het beïnvloeden van anderen, des te meer terughoudendheid moet je betrachten en des te discreter moet je zijn.

Daarom zeggen we dat Wijzen verborgen blijven. Dat betekent niet dat ze aan het leven ontsnapt zijn of geen bijdrage aan het leven willen leveren of niet in staat zijn de wisselvalligheden van het leven te verdragen. Dit betekent dat ze zich moeten terugtrekken naar een gunstige positie waar hun gaven behouden kunnen worden en van waaruit de ontvangers van hun gaven geïdentificeerd en het meest effectief bediend kunnen worden.

Deze presentatie van Wijsheid is een uitnodiging voor jou om de wegen van Wijsheid te leren. Wijsheid kan in een verhandeling niet verkondigd of uitgewerkt worden. Om met het ene vuur het andere te laten ontbranden moet de vonk overspringen. Ik bied vonken, geen vuur. Het vuur is het Vuur van Kennis, het Vuur van Wijsheid.

Velen zullen denken: “Wat is het nut van dit alles? Waarom deze hele voorbereiding treffen? Het is zo moeilijk! Er zijn zoveel leukere en plezieriger dingen te doen. Waarom zo belast worden? Waarom dit soort uitdagingen aangaan?” Velen zullen met deze conclusies hun weg vervolgen. Maar de complexiteiten van het menselijk leven – de problemen bij de interacties binnen de menselijke familie, maar ook de toenemende ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap – moeten jou er nogmaals aan herinneren dat je een verantwoordelijkheid in het leven hebt om te leren het leven te herkennen en aan te gaan zoals het werkelijk is, niet zoals jij wilt dat het is. Dit begrip geeft een groter gevoel van eigenwaarde en innerlijke waarde zonder afbreuk te doen aan andere dingen. Het is in feite de basis voor een waarlijk bevredigend leven.

Bevredigend leven is een gevolg van het met succes aangaan van grote uitdagingen. Er wacht je nu een grote uitdaging. Is het een zegen of is het een beproeving? Is het een middel tot verlossing of een grote last? Hoe je deze vraag beantwoordt zal bepalen hoe je je instelt ten opzichte van het leven, ten opzichte van jezelf en ten opzichte van de Grotere Gemeenschap waarin je nu leeft en waarin je altijd geleefd hebt.

Ik laat deze vragen bij jou achter ter overpeinzing. Wees niet tevreden met bekende antwoorden. Denk in plaats daarvan na over wat dit van je vraagt. Denk hier diep over na. Dit is mijn uitnodiging. Dit is de uitnodiging om over de Grotere Gemeenschap te leren. Terwijl mensen worstelen om Wijsheid onder elkaar te verwerven moeten ze nu Wijsheid hebben om het leven op grotere schaal aan te gaan. Elke vooruitgang in deze richting zal de persoon die dusdanig ontwikkeld en betrokken is in staat stellen geheel en ten volle te genieten van de kleinste aspecten van het leven.