Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

BEZOEK UIT DE GROTERE GEMEENSCHAP AAN DE WERELD is een zeer belangrijk onderwerp, maar het is moeilijk te beschrijven omdat het rekenschap geeft van zoveel verschillende zaken. Laten we om te beginnen zeggen dat de wereld met zekerheid bezocht is door verschillende groepen voor verschillende doelen. Sommige groepen willen toegang tot jullie technologie, leren over jullie natuur en jullie biologische codes vaststellen, wat hun jullie temperament en aanleg zal vertellen. Anderen komen om te kijken of het mogelijk is handel en verkeer te drijven. Weer anderen komen hier om te zoeken naar antieke bewaarplaatsen en mensen te gebruiken en te werven die wat vaardigheden en kennis van het fysieke milieu tonen om ze daarmee te helpen.

Het feit dat jullie wereld in detail onderzocht wordt nu onbetwistbaar, hoewel velen het nog steeds betwisten. Het bewijs wordt dagelijks bevestigd. Sommige beschrijvingen van mensen zijn niet accuraat, terwijl sommige volledig onjuist zijn. Maar velen zijn waar, hoewel hun beschrijvingen subjectief en onvolledig zijn.

De wereld wordt bezocht. De wereld wordt in detail onderzocht. Ondertussen leeft de mensheid als geheel hun leven alsof er niets gebeurt. En in veel delen van de wereld zijn de problemen van het leven en de conflicten die plaatsvinden in en tussen culturen inderdaad volledig afdoende om de aandacht van mensen te domineren. Echter, midden in al de normale gebeurtenissen in het menselijk leven komt de Grotere Gemeenschap op. Je zou kunnen zeggen dat de mensheid in de Grotere Gemeenschap opkomt, maar de mensheid gaat nergens naartoe. Dus laten we uit praktische overwegingen zeggen dat de Grotere Gemeenschap opkomt in de mensheid.

Het effect hiervan zal gigantisch zijn en generaties duren voordat het zijn volledige impact heeft bereikt. De implicaties voor de menselijke denkwereld, menselijke instellingen en menselijke ideologieën zijn zo enorm en zo totaal dat het voor mensen nu moeilijk is om zelfs maar een voorstelling te maken van wat dit zou kunnen betekenen. Mensen leven in een zeer subjectief universum, in overeenstemming met hun eigen begrip, wat wil zeggen dat het universum hoofdzakelijk geregeerd wordt door menselijke impulsen, menselijk sentiment en menselijke motivering. Het feit dat dit niet waar is zal blijken niet waar te zijn, zal een grote uitwerking hebben op de manier waarop mensen denken en het soort veronderstellingen die ze over zichzelf en de wereld om hen heen zullen maken. Dit zal zeker wat mensen denken dat waar is veranderen. Interactie met ander intelligent leven dat de menselijke motieven, menselijke moraal of menselijke sentimenten niet deelt zal een zeer grote impact hebben.

Wie bezoekt jullie? Je hebt geallieerden, je hebt waarnemers en je hebt vijanden. Jullie vijanden zijn niet wat jullie normaal als vijanden beschouwen, want ze willen jullie niet direct onderwerpen; ze willen jullie alleen gebruiken voor hun eigen doel, wat jullie in feite zal onderwerpen. Ze kennen het mentale leefmilieu en daardoor zijn ze zo effectief in het controleren van ervaringen van mensen, of in ieder geval in het beperken van het bewustzijn van mensen.

We hebben Stappen naar Kennis geleverd zodat mensen hun ervaring en begrip van het mentale leefmilieu kunnen ontwikkelen. Dit bevorderd niet alleen de spiritualiteit van mensen en levert hun de basis om een meer vervullend en dankbaarder leven te leiden, het geeft hen tevens ervaring in het mentale milieu uit eerste hand, want hier moet ontwikkeling zijn en hier moet vooruitgang zijn om je in te kunnen laten met ander intelligent leven in de Grotere Gemeenschap.

Denk er aan dat ander intelligent leven de reis naar de wereld heeft gemaakt, dus zijn ze technologisch duidelijk superieur. Ook moeten ze tot op zekere hoogte omgaan met andere rassen in de Grotere Gemeenschap en dus zijn ze erg slim geworden in hun begrip van het mentale leefmilieu of de wereld van het denken. Hoe objectiever mensen met betrekking tot hunzelf en hun milieu kunnen worden, hoe groter hun vermogen zal zijn om het mentale leefmilieu waarin ze leven waar te nemen en uiteindelijk te controleren. Dit is niet bedoeld om als wapen te gebruiken, maar kan in defensief opzicht zeer belangrijk zijn.

Sommigen van de meer lugubere beschrijvingen van buitenaardse ontmoetingen wijzen duidelijk naar het feit dat het mentale leefmilieu grotendeels door hun gecontroleerd wordt. Mensen begrijpen niets van hoe anderen deze invloed op hen kunnen hebben, hoe ze zo gemanipuleerd konden worden en hoe ze zo hulpeloos konden zijn in het bijzijn van een andere intelligentie. Voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan is duidelijk slechts een beperkte ontwikkeling nodig in termen van het mentale milieu. Mensen zijn onderling nog steeds bezig met grof geweld en drogreden. Het grotere, maar subtielere mechanisme waarmee menselijke gedachten gestuurd kunnen worden hebben mensen nog niet ontdekt. Mensen zijn in dit opzicht nog steeds erg primitief met het gebruiken van geweld, intimidatie en verschillende vormen van emotionele overtuigingskracht. Maar ze zijn erg grof en fundamenteel. Hier onder ligt een breder bereik aan betrokkenheid in het mentale milieu.

Hier zal menselijke ethiek een belangrijke rol spelen in de menselijke ontwikkeling, maar de juiste vaardigheden moeten eveneens ontwikkeld worden. Daarom moeten mensen de voorbereiding die wij geleverd hebben bestuderen. Veel mensen denken dat deze voorbereiding in principe een hersteltherapie is, een soort medicijn voor hun verstoord verleden. Anderen denken dat dit een weg naar God is. De waarheid is dat Stappen naar Kennis in beide vaardigheden dienst doet. Maar het dient ook nog in een andere vaardigheid. Zij begint mensen voor te bereiden op het mentale leefmilieu. Dit is voor jou noodzakelijk om het buitenaards leven – andere vormen van intelligentie – met succes te ontmoeten, die krachten te bestrijden die geen goede bedoelingen met de mensheid hebben, in staat te zijn de assistentie te gebruiken van hen die dat wel hebben en het verschil tussen beide te kunnen zien. Dit vereist een goed getrainde en voorbereide geest, een superieure vorm van intelligentie, die mensen onder de juiste omstandigheden en met goede assistentie kunnen bereiken.

Het feit dat Kennis in elke persoon aanwezig is, is de essentiële factor. Maar Kennis alleen is niet genoeg; het verstand van een persoon moet gecultiveerd en ontwikkeld worden om een voertuig van Kennis te worden en de eigenschappen en kwaliteiten van een persoon moeten eveneens gecultiveerd worden. Anders is Kennis nog steeds alleen maar een potentieel. Kennis praat voortdurend met mensen, maar ze kunnen haar niet horen. Er is veel ontwikkeling op het persoonlijk vlak nodig om Kennis werkelijk doeltreffend te laten zijn.

Daarom moedigen wij jullie met klem aan om de ontwikkeling van Kennis ter hand te nemen in overeenstemming met de methoden die aangereikt worden. Verander deze methoden op geen enkele manier. Jullie moeten ze eenvoudig accepteren, gebruiken en oefenen zo goed en kwaad als jullie kunnen. Als jullie ze veranderen dan verliezen ze hun effectiviteit. De fout hier is dat mensen denken dat ze begrijpen waar Stappen naar Kennis voor dient. Het wordt ofwel gezien als een vorm van psychotherapie of alleen als een spiritueel pad. Elk spiritueel pad bevat psychotherapeutische elementen en alles wat werkelijk therapeutisch is zal mensen in contact brengen met hun spirituele leven. Maar we presenteren dit curriculum tijdens een zeer belangrijke periode. Wij presenteren haar en ook deze leerstelling, om mensen voor te bereiden om zich met succes in te laten met ander intelligent leven. Om dit te doen moeten jullie spiritueel ontwikkeld zijn en een groter begripsvermogen en meer vaardigheden hebben verworven.

Als jullie je een moment buiten de wereld zouden bevinden en haar op een afstand zouden observeren, zouden jullie inderdaad zien hoe kwetsbaar mensen zijn en hoe weinig ze weten over het mentale leefmilieu. Hoewel mensen denken dat ze wonderbaarlijk ingewikkeld en zeer onvoorspelbaar zijn, is de waarheid dat ze erg voorspelbaar zijn en helemaal niet zo ingewikkeld. Als je eenmaal hun gedrag door observatie begrepen hebt en genetisch gezien voldoende over hen hebt geleerd, dan zou je een goed idee hebben van wat ze onder bepaalde invloeden en omstandigheden zouden doen.

Dit onderzoek vind op dit moment plaats. Bepaalde mensen worden op basis van hun aanleg en hun kwetsbaarheden gekozen. Ze worden zo te zeggen als laboratoriumdieren gebruikt. De onderzoekers hebben geen kwaadaardige bedoelingen; ze missen alleen menselijke ethiek. Jullie worden als interessante, potentieel gevaarlijke en mogelijk bruikbare studieobjecten gezien. Op ongeveer dezelfde manier als mensen het dierengedrag bestuderen, zonder al te veel respect voor het welzijn van de dieren, worden mensen bestudeert. Er zijn menselijke trekjes die gewaardeerd worden en menselijke trekjes die nog niet begrepen kunnen worden door hen die deze experimenten ondernemen. Die krachten de besloten hebben de mensheid te assisteren, voeren deze experimenten niet uit.

Veel mensen willen nu niets weten van deze informatie. Ze willen binnen de wereld van de psychotherapie blijven, welke gaat over beter denken, beter handelen en beter voelen. Anderen willen bezig met de zoektocht naar God. Dit soort zaken zijn voor hen een afleiding van een grotere reis waarvan ze voelen dat ze die moeten maken. Weer anderen zijn gefascineerd door de zaken waar ik het over heb, maar zijn niet geïnteresseerd in de spirituele of psychotherapeutische aspecten. Ze willen begrijpen waarom deze zaken gebeuren, wat het betekend en hoe ze hierbij betrokken kunnen raken of hoe ze moeten voorkomen dat ze hierbij betrokken raken. Verschillende bedoelingen vind je hier met verschillende conclusies als resultaat. Maar het leven gaat verder en de ware toedracht is dat mensen in detail onderzocht en bestudeerd worden.

Veel van het gedemonstreerde en het bewijs dat daarbij achterblijft dient om hen die het menselijke gedrag bestuderen in staat te stellen beter te begrijpen hoe mensen kunnen reageren op feitelijke confrontaties. Zo te zeggen, uitproberen hoe het werkt. Er zijn maar enkele mensen die zich bewust van deze situatie en door hun eigen inzicht en terughoudendheid, beginnen te beseffen dat deze situatie inderdaad zeer netelig is. Hoewel veel mensen misschien denken dat er in het universum buiten henzelf ander leven en intelligenties bestaan, zijn zich zeer weinig mensen bewust van wat er gebeurt.

De Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap wordt nu geïntroduceerd. Mensen weten niet wat ze er van moeten denken. Het is niet alleen maar een spirituele voorbereiding. Het is niet alleen maar een therapievorm. Het gaat over al die andere dingen, die op een bepaalde manier zo verontrustend lijken en zo mysterieus. Sommigen lopen tegen deze informatie aan en ze schrikken een beetje van dat alles. “Wat betekend het dat de wereld bezocht wordt? Moet ik schuilen? Moet ik een welkom matje uitrollen? Moet ik in angst leven? Moet ik in vreugdevolle verwachting leven?” Het antwoord is het ontwikkelen van een superieure intelligentie en toegang verwerven tot Kennis, wat jouw spirituele intelligentie is, want zij bevat de wijsheid en leidraad die je nodig hebt om met succes door het leven heen te komen, zowel binnen de context van menselijke interactie als binnen de context van interactie met ander intelligent leven.

Het antwoord ligt in het leren over het mentale milieu en in harmonie en balans brengen van je leven, zodat je kunt beginnen aan een grotere vorm van voorbereiding. Hier wordt om gevraagd. Leven in vreugdevolle verwachting is duidelijk niet adequaat, want we hebben inderdaad te maken met krachten die niet goedgezind zijn en mensen gebruiken voor doelen waarmee het welzijn van de mensheid niet gediend wordt. Er wordt gevraagd om verantwoordelijkheid, Wijsheid en bepaalde vormen van voor jezelf opkomen en meer inzicht in wat intelligentie is en hoe het in haar verschillende vormen met elkaar reageert.

De wereld komt op in de Grotere Gemeenschap van Werelden. De Grotere Gemeenschap is nu hier, maar mensen zijn onvoorbereid. Mensen zijn kwetsbaar. Mensen zijn zo met zichzelf bezig en hebben zulk een subjectieve kijk op het leven, dat als iets tegen ze aanloopt of zich in hun leefmilieu bevindt dat geen deel uitmaakt van hun ideeëninventaris of dat niet aan hun verwachtingen voldoet, ze dat ofwel ontkennen of zich maar ten dele bewust zijn – wat beide gevaarlijk kan zijn.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een spirituele voorbereiding voor hen die zich realiseren dat ze in een Grotere Gemeenschap leven. Het is een psychotherapievorm voor hen die zich realiseren dat ze volledige toegang moeten verwerven tot hetgeen ze weten en tot al hun mentale en psychische hulpbronnen zoals die op dit moment bestaan. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een voorbereiding om in een intelligenter en in sommige opzichten meer gecompliceerd universum te leven. Reageren op de aanwezigheid van ander intelligent leven met behulp van het huidige menselijk denken zou tot ongewilde en betreurenswaardige conclusies leiden, of de benadering nu positief of negatief is. Wat hier nodig is, is objectiviteit, onderscheidingsvermogen en terughoudendheid, de soort kwaliteiten die moeilijk te verwerven zijn, maar die zo belangrijk zijn binnen de gewone levenssfeer van hier maar ook onder buitengewone omstandigheden.

Dit is De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Ze is bedoeld om mensen voor te bereiden om een leven in een Grotere Gemeenschap van leven. Je hoeft je niet aan boord van een ruimteschip te begeven en naar een verre planeet te vliegen om in de Grotere Gemeenschap te leven. Je leeft op dit moment in de Grotere Gemeenschap. Je hebt altijd in de Grotere Gemeenschap geleefd. Je bent niet afgezonderd. Er bestaat geen afzondering voor de wereld. Voor jou komt de Grotere Gemeenschap op. Er zijn krachten hier om je te helpen en krachten die jou zullen hinderen. Hoe zie je het verschil? Hoe onderscheid je dit? Hoe kan je hierop antwoorden? Hoe bescherm je jezelf? Hoe zet je constructieve communicatie op? Hoe verbreek je destructieve communicatie?

Het antwoord op al deze vragen vereist een grotere voorbereiding voor het verstand. Het vraagt van mensen om uniform in henzelf te worden, evenwichtig, capabel, verantwoordelijk, in staat om effectief te handelen en in staat hun handelen in toom te houden. Het vereist buitengewone ontwikkeling voor buitengewone omstandigheden. Zonder deze voorbereiding zullen mensen op voorspelbare manieren reageren en hun reacties zullen grotendeels bepaald worden door hun eigen persoonlijke behoeften. Zelfs als bewijs vergaard is en gebeurtenissen elkaar wederzijds beïnvloeden, moet nog steeds de vraag gesteld worden: “Waarom gebeurt dit?” De wetenschap kan dat niet beantwoorden. Logica kan dat niet beantwoorden. Wensdenken kan dat niet beantwoorden. Angstige zelfbescherming kan dat niet beantwoorden. Wat kan dat wel beantwoorden? Deze vraag moet je stellen met een andere geestesgesteldheid, met andere ogen bekijken en hierbij een andere ervaring hebben. Dit zal een groot deel van het mysterie omtrent jouw leven ontrafelen.

Wat buiten de mensheid gebeurt vormt de context voor de mensheid om zichzelf te begrijpen. Dit is een belangrijk idee. Tot voor kort dachten de meeste mensen die diepere vragen stelden alleen in termen van interactie tussen mensen onderling en de natuurkrachten in de wereld. Veel speculatie is er ook gegenereerd over de relatie van de mensheid met het Goddelijke. In feite is er meer voortgang geboekt in de laatste categorie dan in de andere twee. Maar het feit is dat de mensheid in een groter verband leeft.

De mensheid is niet het centrum van de schepping, alleen maar een van haar evoluerende aspecten. Dit vertegenwoordigd een gigantische doorbraak in inzicht. Dit vertegenwoordigd een grote mijlpaal in zelfverwerkelijking en het vermogen om effectief bezig te zijn in de wereld. Hierop bereidt Stappen naar Kennis je voor, mocht je de mogelijkheid en de neiging hebben haar uit eerste hand te bestuderen. Deze voorbereiding is van buiten de wereld gekomen omdat zij van een Grotere Kracht gekomen is, de Grotere Kracht die de wegen van de mensheid en eveneens de wegen van de Grotere Gemeenschap kent, waar de mensheid een klein deel van vormt.

Reageer niet met hoop. Reageer niet met angst. Antwoord met Kennis. Dit vereist voorbereiding. Waar kan je deze voorbereiding vinden? Bij de religies van de mensheid? Bij de verschillende psychotherapieën? Bij de verschillende filosofieën? Uitzonderingen daargelaten zijn zelfs de grootste ontdekkingen op deze gebieden gedaan met het begrip dat mensen voor elkaar rekenschap verschuldigd zijn en voor een verre en ver verwijderde Goddelijke aanwezigheid. Maar jullie leven in een grotere arena en jullie wordt nu een participant in die arena. Dit is altijd jullie bestemming geweest. Wanneer dat zou gebeuren en hoe dat zou gebeuren waren enige onzekerheden.

Deze leerstelling komt van de Schepper. Ze komt op het juiste moment. De omstandigheden van jullie tijd heeft dit inderdaad opgeroepen. Sommigen zullen het hun religie noemen. Sommigen zullen het hun psychotherapie noemen. Velen zullen niet weten hoe ze het moeten noemen, omdat het zich buiten hun rubriek bevind. Het is een wijs antwoord op een ernstig probleem. Het is een antwoord op de spirituele behoeften van de mensheid; het is een antwoord op veel therapeutische behoeften van de mensheid. Maar het wordt nu gepresenteerd als antwoord op een praktische behoefte, want dit is de tijd waarin mensen moeten beginnen met rekening te houden met de aanwezigheid van ander intelligent leven.

Dit is geen fantasie. In feite zal haar realiteit een beroep op mensen om realistischer, objectiever, meer observerend en zeker meer medelevend te worden. Het vraag om wijsheid. Deze Wijsheid moet van buiten de wereld komen, want binnen de wereld heeft wijsheid zich maar tot op een bepaald punt ontwikkeld. Wat betekend dit? Dit betekend dat er buiten de wereld Wijsheid bestaat die de wereld kan dienen. Je kunt niet in een ruimteschip springen om het te vinden. Daarom werd het naar jullie toegestuurd.

De Wijzen onder jullie zullen de mogelijkheid hebben om in de loop van jullie leven getuige te zijn van een opmerkelijke reeks gebeurtenissen, niet alleen binnen de menselijke samenlevingen, maar ook binnen de hele wereld. De hachelijke situatie waar jullie je in bevinden met betrekking tot de Grotere Gemeenschap zal om wijsheid vragen en zal het nodig hebben. Daarom is de voorbereiding gestuurd. Velen zullen natuurlijk zullen de voorbereiding niet kunnen begrijpen en velen van hen die dat wel doen zullen falen of onderweg verdwalen. Maar de voorbereiding is hier.

Het is belangrijk in deze discussie die ik presenteer dat je je bewust begint te worden van bepaalde primaire werkelijkheden en de noodzaak voor jouw ontwikkeling waar dit een beroep op doet. Zonder deze ontwikkeling zal je een hulpeloze deelnemer binnen een grotere interactie zijn en zal de wil en bedoeling van anderen bij jou de overhand hebben. Zoals je in de geschiedenis van jouw wereld gezien hebt, heeft de competitie voor land, rijkdom en macht veel ongewenste resultaten gehad. In de Grotere Gemeenschap bestaat er competitie voor land, rijkdom en macht, maar er bestaat eveneens competitie voor intelligentie – intelligentie is een hooggewaardeerd artikel. Hoe groter de intelligentie, hoe grotere de acquisitie van rijkdom en macht door hen die het met deze bedoeling nastreven.

Naar intelligentie wordt ook door de wijzen gezocht, want met intelligentie komt er onderricht. Met onderricht komt vooruitgang en met vooruitgang komt nieuw inzicht en nieuw gedrag. Wij zijn dus hier om dit te promoten. De ernst van omstandigheden en situaties waar ik op zinspeelde dient alleen om de noodzaak onder de aandacht te brengen dat deze informatie serieus genomen moet worden en dat de ware voorbereiding getroffen moet worden door hen die klaargemaakt zijn om het te doen.

Alles wat wij met jou delen dient om een basis te leggen voor een beter inzicht. Een beter inzicht is nodig als je een groter leven gaat leven. De Grotere Gemeenschap representeert een groter leven. Het vereist dat je voorbereid bent op de toekomst, want jouw toekomst zal behoorlijk anders zijn dan jouw verleden. Contact met de Grotere Gemeenschap zal zeker bepalen dat dit waar is. Om deze transitie met succes te volbrengen vereist jouw ontplooiing. Het vereist een groter begrip van het leven en van de motieven die de richting van intelligent leven in haar eigen ontwikkeling en in de interactie met anderen bepalen. Dit vind plaats binnen de context van jouw persoonlijke relaties maar ook binnen de context van jouw relaties met hen buiten de menselijke familie. Dit omvat jouw relatie met de natuurlijke wereld, met planten en dieren – alle vormen van leven. Een grotere ervaring hier zal jouw meer bekwaamheden geven, waarop nu een beroep gedaan wordt.

Onder de wijzen in veel plaatsen in de Grotere Gemeenschap heerst het idee dat wijsheid een vorm van afzondering vereist. Wat betekend dit? Dit betekend dat hoe krachtiger iemand wordt – hoe groter iemands scherpzinnigheid, visie en inzicht – hoe meer iemand zich terug moet trekken uit het leven. Dit betekend dat terwijl de wijzen zich ontwikkelen, hun giften verfijnder en meer indringerig worden in het leven van anderen. De verschaffers moeten hier meer onderscheidend en voorzichtiger zijn met wanneer, waar en hoe hun giften gegeven worden. Omdat intelligentie een gewild artikel in de Grotere Gemeenschap is, moeten de wijzen zich terugtrekken om zichzelf en hun giften te beschermen, want ze zouden inderdaad gezien worden als zeer bruikbaar en wenselijk door hen die deze artikelen proberen te gebruiken. Dus lijdt een natuurlijke progressie van gebeurtenissen tot het terugtrekken van de wijzen.

Dit geeft de wijzen een grotere effectiviteit, maar is tamelijk verwarrend voor mensen die voelen dat alle kracht zo doelmatig mogelijk gebruikt moet worden. In het mentale milieu echter is dit desastreus, net als het doelmatig gebruik van kracht desastreus bleek te zijn in de manier waarop mensen in wisselwerking staan met hun fysieke milieu. Inderdaad, hoe meer technisch bekwaam jouw rassen worden, hoe meer terughoudendheid je moet worden in het gebruik van deze bekwaamheden in de fysieke wereld. Hoe potenter je eventueel binnen de context van jouw relaties wordt in het beïnvloeden van anderen, hoe meer terughoudendheid je moet betrachten en hoe discreter je moet zijn.

Daarom zeggen we de wijzen blijven verborgen. Dat betekend niet dat ze aan het leven ontsnapt zijn of geen bijdrage aan het leven willen leveren of niet in staat zijn de veranderlijkheid van het leven te dragen. Dit betekend dat ze zich terug moeten trekken tot een geschikt punt waar hun giften gereserveerd kunnen worden en waar de ontvangers van hun giften geïdentificeerd en het meest effectief gediend kunnen worden.

Deze presentatie van wijsheid is een uitnodiging voor jou om de wegen van wijsheid te leren. Wijsheid kan in een verhandeling niet uiteengezet of uitvoerig behandeld worden. Om met het ene vuur het andere te laten ontbranden moet de vonk overspringen. Ik bied vonken geen vuur. Het vuur is het Vuur van Kennis, het Vuur van Wijsheid.

Velen zullen denken: “Wat is het nut van dit alles? Waarom al deze voorbereiding treffen? Het is zo moeilijk! Er zijn veel meer leuke en plezierige dingen te doen. Waarom alles zo moeilijk maken? Waarom dit soort uitdagingen aangaan?” Velen zullen met deze conclusies hun weg vervolgen. Maar de complexiteiten van het menselijk leven – de problemen bij de interacties binnen de menselijke familie, maar ook de toenemende ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap – moeten jouw nogmaals er aan herinneren dat je een verantwoordelijkheid in het leven hebt om te leren het leven zoals het werkelijk gebeurt te herkennen en aan te gaan, niet zoals jij wilt dat het is. Dit begrip genereerd een groter gevoel van zelf en innerlijke waarde zonder iets anders te eisen. Het is in feite de basis voor een werkelijk bevredigend leven.

Bevredigende levens zijn het gevolg van grote uitdagingen met succes aangaan. Aan grote uitdaging staat nu voor je deur. Is het een zegen of is het een beproeving? Is het een middel voor verlossing of een grote last? Hoe je deze vraag beantwoord zal bepalen hoe je jezelf positioneert ten opzichte van het leven, ten opzichte van jezelf en ten opzichte van de Grotere Gemeenschap, waar je nu in leeft en waarin je altijd geleefd hebt. Ik laat deze vragen bij jou achter ter overpeinzing. Wees niet tevreden met bekende antwoorden. Denk in plaats daarvan na over wat dit van je vraagt. Denk hier diep over na. Dit is mijn uitnodiging. Dit is de uitnodiging om over de Grotere Gemeenschap te leren. Terwijl mensen worstelen om wijsheid onder elkaar te verwerven moeten ze nu wijsheid hebben om het leven op grotere schaal aan te gaan. Elke vooruitgang in deze richting zal elk individu dat zo ontwikkeld en zo bezig is in staat stellen meer volledig en voller te genieten van de kleine momenten van het leven.