Wat is de Grotere Gemeenschap?

What is the Greater Community? Life Beyond Our Solar System

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 januari 1997
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Grotere Gemeenschap is een omgeving waarin je leeft. Ze vertegenwoordigt het grotere fysieke en spirituele universum waarin de mensheid nu opkomt. Jullie hebben altijd geleefd in de Grotere Gemeenschap, maar jullie relatieve isolement in deze wereld heeft jullie niet de ervaring bezorgd van de grotere context waarin jullie nu opkomen. Het is deze grotere context die jullie de helderheid en het inzicht zullen brengen die jullie nodig hebben om het grotere doel dat je in de wereld heeft gebracht heeft te ontdekken.

De Grotere Gemeenschap waarin de mensheid nu opkomt vertegenwoordigt een uitgebreid netwerk van gemeenschappen en culturen in het fysieke universum. Dit uitgebreide netwerk representeert de evolutie van intelligent leven in al zijn verschijningsvormen, van zeer primitief tot hoogontwikkeld. Ze omvat culturen die over een breed scala aan waarden, motivaties, overtuigingen en associaties beschikken.

De Grotere Gemeenschap is niet verenigd. Zij is divers en vaak conflictueus, maar toch indrukwekkender dan jullie je nu kunnen voorstellen. De opkomst in de Grotere Gemeenschap zal niet het gevolg zijn van jullie ruimtereizen, maar eerder van bezoekers die naar de wereld komen. Veel van deze bezoekers zijn vandaag in de wereld. Zij vertegenwoordigen verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden. In wezen strijden zij om invloed in de wereld.

De opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap vormt de grootste drempel waar de mensheid ooit als ras mee te maken heeft gehad. Ze brengt enorme risico’s met zich mee; maar het biedt de mogelijkheid en de gelegenheid voor de mensheid zich aaneen te sluiten en een groter perspectief in het leven te verkrijgen.

Als je deze bladzijden begint te lezen begin je te leren over de werkelijkheid van de Grotere Gemeenschap, een werkelijkheid die heel anders is dan waar veel mensen tegenwoordig in geloven. En je zult gaan inzien dat de mensheid zich op een grote drempel bevindt en dat jij met deze drempel verbonden bent. Hier worden je spirituele leven en je spirituele werkelijkheid belicht en krijgen ze eindelijk de context die je nodig hebt om te beseffen waarom je gekomen bent, wie je moet ontmoeten en wat je moet doen.

Als je ’s nachts naar de hemel boven je kijkt en je voorstelt hoe uitgestrekt die is, is het belangrijk te begrijpen dat dit universum vol leven is. Het is niet zo dat leven alleen bestaat in afgelegen en zeldzame buitenposten te midden van een uitgestrekte woestijn van leegte. Hoewel er heel veel werelden zijn die onbewoond en onbewoonbaar zijn heeft het leven zich verankerd en gevestigd in de gehele Grotere Gemeenschap.

Beantwoord daarom voor eens en altijd voor jezelf de vraag of je alleen bent in het universum. Hoe onmogelijk dit is. Hoe absurd om zelfs maar te denken dat dit het geval zou kunnen zijn. Dit soort denken vloeit voort uit het feit dat de mensheid zich heeft ontwikkeld in een staat van betrekkelijk isolement en behoudens recentelijk, niet het voordeel heeft gehad van direct contact met intelligent leven van buiten de wereld.

In de oudheid kwamen onderzoekers van de Grotere Gemeenschap naar jullie wereld om biologische grondstoffen te verzamelen en, in zeldzame gevallen, dingen te verbergen. Hun ontmoetingen met inheemse volkeren waren tamelijk zeldzaam, want daarvoor kwamen zij hier niet.

Gezien vanuit de Grotere Gemeenschap is jullie wereld net een broeikas, een grote biologische opslagplaats in het heelal, en dat is zeldzaam. Daarom is zij in de loop van de tijd gebruikt als een plaats waar biologische grondstoffen konden worden verzameld. Maar bezoeken waren zeldzaam en de inheemse volkeren waren, hoewel zij getuige waren van enkele van deze bezoeken, niet het voornaamste aandachtspunt van de bezoekers.

Een groot keerpunt voor de mensheid kwam in de oudheid toen door kruisingen een grotere intelligentie werd gekweekt. Hierdoor ontstond in zeer korte tijd de moderne mens en werd de weg bereid voor de mensheid om in deze wereld op te komen als het overheersende ras en de overheersende soort, en om langzaam de wereldbeschavingen te ontwikkelen die jullie hier tegenwoordig zien. Dit was grotendeels het gevolg van een ingrijpen van de Grotere Gemeenschap, een ingrijpen dat voorbestemd was te gebeuren en dat jullie veel van de grote voordelen heeft gebracht die jullie hier vandaag ervaren en veel van de grote problemen waarmee jullie nu als ras te maken hebben.

Wanneer Wij relatieve afzondering zeggen, bedoelen Wij dat [hoewel] jullie zijn opgegroeid in een wereld die in beslag wordt genomen door menselijke idealen, menselijke waarden en menselijke inspanningen, de Grotere Gemeenschap een diepgaand effect heeft gehad op jullie evolutie en ontwikkeling. Maar dit is geen deel van jullie ervaring geweest, want de mensheid leek zich alleen in het universum te ontwikkelen, zwevend door de ruimte, onbewust van de grotere krachten die het leven vormgeven en die zelfs het lot van deze wereld vormgeven.

Op deze manier lijken jullie op dorpelingen diep in het oerwoud. Jullie religies weerspiegelen het bereik van jullie waarneming en begrip. Toch zijn jullie je grotendeels niet bewust van de grotere mogendheden die in jullie wereld werkzaam zijn en zullen jullie waarschijnlijk zeer slecht voorbereid zijn op de komst van bezoekers uit die wereld.

Met behulp van deze analogie kunnen jullie de hachelijke situatie beginnen te zien waarin de mensheid zich op dit moment bevindt, want jullie zijn net dorpelingen in een afgelegen oerwoud die op het punt staan ontdekt te worden door de buitenwereld. De mensheid staat op het punt ontdekt te worden door sterk verschillende mogendheden uit de Grotere Gemeenschap die hier zijn voor hun eigen doeleinden. Jullie isolement zal hier ruw onderbroken worden en de ontdekking dat jullie niet alleen zijn in het universum, of zelfs binnen jullie eigen wereld, zal in schokgolven van onthulling plaatsvinden.

Veel mensen voelen dat er op dit moment veel gaande is in de wereld en dat [zij] zich op een groot keerpunt bevinden. Sommigen speculeren dat dit zal leiden tot een grote ramp voor de mensheid, anderen tot een groot ontwaken. Het is alsof de grond onder je voeten beweegt, en in jezelf voel je een grote turbulentie, alsof iets je voortdrijft naar een ongeziene en onbekende bestemming.

In antwoord op deze grote beweging projecteren de mensen hun ideeën, hun overtuigingen, hun hoop en hun angsten. En vanuit hun perspectief is de wereld ofwel gevuld met engelen ofwel met demonen, omdat zij speculeren dat de grote tijden van verandering de oude profetieën zullen vervullen of nieuwe profetieën zullen ontstaan.

Dit is het gevolg van mensen die de evolutie van de wereld ervaren, die ervaren dat zij leven in een tijd van grote verandering. Dit is het gevolg van mensen die de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap ervaren. Maar hoe weinig mensen in de hedendaagse wereld begrijpen werkelijk wat zij ervaren.

De mensheid komt nu uit haar isolement. Zij komt op in een Grotere Gemeenschap van leven. Zij betreedt een groter fysiek en spiritueel universum, waarvan zij altijd deel heeft uitgemaakt.

Jullie zullen hier de realiteit van andere vormen van intelligent leven tegenkomen, maar zij zullen niet goddelijk zijn en zij zullen niet demonisch zijn. Het zullen rassen zijn van individuen die geconfronteerd worden met dezelfde overlevings- en concurrentieproblemen, vooruitgang en controle, waarmee de mensheid in de wereld worstelt. Hoewel hun technologie alle begrip te boven lijkt te gaan, wil dat niet zeggen dat zij magische krachten hebben. Zij zijn hier voor hun eigen doeleinden, die weinig van doen hebben met de menselijke werkelijkheid of de menselijke geschiedenis.

De Grotere Gemeenschap bevindt zich vandaag de dag in de wereld. Als We dit zeggen bedoelen We dat er hier een paar groepen zijn. Zij vertegenwoordigen zeker niet de gehele Grotere Gemeenschap. Maar hun aanwezigheid hier brengt de realiteit met zich mee dat het leven in de wereld voor altijd zal veranderen en dat alles wat de mensheid in haar leven in isolement heeft ontwikkeld een diepgaande verandering en uitdaging zal ondergaan, een enorme groei.

Dit is het moeilijkste wat de mensheid op dit moment kon overkomen en toch is het zeer gunstig. Want de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap zal nodig zijn om de mensheid eindelijk te doen beseffen dat zij zich moet verenigen, dat zij de wereld moet behouden, dat zij haar burgers moet beschermen en dat ze sterk en capabel moet worden om te kunnen functioneren binnen het kader van een Grotere Gemeenschap.

Waarom is de Grotere Gemeenschap hier vandaag in de wereld? De Grotere Gemeenschap is hier geroepen en hier gebracht om verschillende redenen en verschillende motivaties, maar in de eerste plaats reageert elke groep op de ontwikkeling van de mensheid en het vooruitzicht van de opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap. Sommigen zijn hier om voordeel te behalen in de wereld. Sommigen zijn hier om jullie te observeren. Sommigen zijn hier om jullie gevaarlijke en agressieve neigingen te neutraliseren. En sommigen zijn hier omdat zij jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap ondersteunen en zij stellen jullie bestaan op prijs en wensen jullie vooruitgang veilig te stellen.

Jullie kunnen duidelijk gaan zien dat jullie een zeer gecompliceerde omgeving betreden, een zeer complexe situatie. Jullie betreden een omgeving waar de mensheid niet het belangrijkste ras is, niet de sterkste deelnemer, niet de heersende partij en dit geeft aanleiding tot angst en bezorgdheid.

De grote wereldoorlogen van de mensheid in deze eeuw [20e eeuw] en de ontwikkeling van kernwapens hebben een duidelijk signaal afgegeven aan diegenen in de Grotere Gemeenschap die zich bewust zijn van het bestaan van de mensheid dat hun interventie nu plaats moet vinden. Dit wordt ook versterkt door de aftakeling van de natuurlijke leefomgeving hier, een omgeving die door anderen hogelijk op prijs wordt gesteld. Met uitzondering van die paar rassen die zich bewust zijn van de mensheid en die ernaar streven jullie vooruitgang veilig te stellen en te beschermen, zijn alle andere rassen hier om hun eigen belangen te dienen, om de wereld voor hun eigen gebruik te behouden. Ze zijn hier voornamelijk om de mensheid onder controle te brengen.

In de Grotere Gemeenschap heb je bondgenoten, vijanden en concurrenten. Jullie bondgenoten zijn hier niet persoonlijk. Ze zijn hier niet om de mensheid onder controle te brengen. Het is niet hun wens om de menselijke regering of menselijke zaken over te nemen of te beïnvloeden. Het is daarentegen hun wens iets te presenteren dat de mensheid de mogelijkheid zal bieden zich voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en te leren wijsheid en onderscheidingsvermogen te verwerven in deze grotere arena van leven die in het begin zo ontmoedigend, zo immens en zo verwarrend lijkt. Ze houden jullie van veraf in de gaten en ze sturen hun raad naar diegenen die hen kan ontvangen. Ze vertegenwoordigen geen grote militaire machten, want dat is niet hun kracht en wijsheid.

In de Grotere Gemeenschap hebben jullie vijanden. Dat wil niet zeggen dat jullie op dit moment vijanden hebben, maar er zijn erbij die zich zullen verzetten tegen jullie ruimteexpedities en ze zullen zeker jullie expedities buiten dit zonnestelsel tegenwerken als die drempel wordt bereikt.

Volgens de waarden van de Grotere Gemeenschap, althans onder naties die handel drijven en met elkaar in wisselwerking staan, kan een wereld als die van jullie aanspraak maken op heerschappij over zijn eigen zonnestelsel, maar niet daarbuiten. Gezien de menselijke waarden en de algemene antropocentrische opvatting dat het heelal voor het oprapen ligt, zal dit de mensheid in de toekomst voor grote problemen stellen en tegenspoed teweegbrengen. Jullie zijn nog maar een eeuw verwijderd van de mogelijkheid om verder te trekken dan jullie zonnestelsel, een zeer korte periode in het grotere plan der dingen.

Jullie vijanden zullen zich hiertegen verzetten, omdat zij hun eigen belangen hebben die ze wensen te beschermen, en omdat ze de agressieve aard van menselijke gemeenschappen zoals die nu bestaan niet op een positieve manier bekijken. De potentiële vijanden van de mensheid die in de nabijheid van deze wereld voorbij jullie zonnestelsel leven, zijn zich bewust van jullie bestaan en zullen trachten zich tegen de mensheid te verdedigen als dat nodig wordt. Zij hebben geen belangstelling voor menselijke aangelegenheden, anders dan zich ertegen te verdedigen.

Vervolgens hebben jullie concurrenten. Dit zijn rassen die op de een of andere manier met jullie willen samenwerken, maar voor hun eigen doeleinden. Sommigen zullen handel met jullie willen drijven; sommigen zullen met jullie concurreren om de grondstoffen van deze wereld. Geen van hen zal het beste met jullie voor hebben behalve voor zover het hun eigen doelen dient. Zij zullen alleen samenwerken om er voordeel uit te halen en ze zullen jullie tegenwerken en proberen jullie te manipuleren als jullie om dezelfde dingen concurreren. Het zijn geen vijanden in de zin dat dit oorlog zal veroorzaken, maar het creëert zeer subtiele vormen van tegenwerking, waartegen de mensheid totaal niet is opgewassen.

Binnen de grote reikwijdte van de Grotere Gemeenschap zijn er zeer, zeer weinig rassen die van het bestaan van de mensheid afweten. Met zeer weinigen, laten We zeggen 20 of 30. Zeer weinig.

Want de Grotere Gemeenschap is uitgestrekt. Ruimtevaart is relatief traag. Het duurt lang om je te verplaatsen. De afstanden zijn enorm. Er zijn enorme gebieden die onontdekt en niet in kaart gebracht zijn. In de Grotere Gemeenschap worden grote gebieden sectoren genoemd. Binnen een sector kunnen wel enkele duizenden zonnestelsels liggen, waarvan vele onbewoond zijn.

De sector waarin jullie wereld ligt, is zeer dicht bevolkt. Dat betekent dat als 12-15% van de zonnestelsels bewoond is, dat in de Grotere Gemeenschap als dichtbevolkt wordt beschouwd. Jullie wereld ligt dus niet in een uithoek van het heelal, maar midden in het gebeuren. Dit betekent dat de mensheid in veel grotere mate te maken krijgt met de realiteit van handel, commercie, samenwerking en concurrentie van de Grotere Gemeenschap dan wanneer jullie wereld in een afgelegen en niet in kaart gebracht gebied van de Grotere Gemeenschap zou liggen.

Mogendheden uit de Grotere Gemeenschap zijn thans in de wereld omdat de mensheid de wereld aan het vernietigen is en omdat de mensheid op de drempel staat van de opkomst in de ruimte. Hier wordt de mensheid plotseling in een grotere omgeving gedreven die grotere krachten vertegenwoordigt en waarvan sommige zelfs met elkaar wedijveren om hier invloed uit te oefenen.

Net zoals de bewoners van een afgelegen dorp zich binnen een grotere menselijke gemeenschap bevinden die mogendheden, rijken en naties vertegenwoordigt waarvan zij zich totaal niet bewust zijn. Maar hoeveel raadselachtiger zal de Grotere Gemeenschap voor jullie lijken dan de buitenwereld van de mensheid zou lijken voor de bewoners van het afgelegen dorp die uiteindelijk ontdekt worden.

Dit is het grote keerpunt. Dit is de grote drempel. Hierom zijn jullie in de wereld gekomen – om hier deel van uit te maken, om hierover te leren en om een positieve bijdrage te leveren aan de mensheid en aan de wereld.

En toch, hoe ver liggen juist de dingen die dat vormgeven, vorm zullen geven en altijd al het menselijk lot en menselijke evolutie vormgegeven hebben buiten het menselijk begrip, de menselijke zorgen en de menselijke overtuigingen.

De ontmoeting van de mensheid met de grotere mogendheden is nu ophanden en wordt door veel mensen over de hele wereld sterk gevoeld. Sommigen zoeken hun toevlucht in hun oude religies, en voorspellen het einde of het begin. Anderen geraken in een staat van langdurige verwarring en ambivalentie en kunnen niet meer functioneren, zelfs niet in de dagelijkse gang van zaken. En weer anderen proberen vooruit te komen, proberen de banden van het verleden te verbreken en een groter en nieuw inzicht te krijgen.

Dit zijn de drie primaire reacties die ieder mens kan hebben op grote veranderingen, en dat wordt massaal gedemonstreerd. Geconfronteerd met grote veranderingen, kun je er ofwel van weglopen, ertegenin gaan of ze tegemoet treden.

Weglopen van de grote verandering betekent in fantasie en verwarring vervallen en in beslag genomen worden door kleine dingen met uitsluiting van al het andere. Dit vertegenwoordigt al het verslavende gedrag van de mensheid en de vele manifestaties van eenzijdig gerichte belangstelling van mensen.

Tegen grote veranderingen ingaan betekent vasthouden aan oude ideeën en zich verzetten tegen het zich aandienen van veranderingen, vechten tegen de loop van de veranderingen, zich volledig vereenzelvigen met iets uit het verleden en dat gebruiken om zich te verzetten tegen het heden en de toekomst.

Grote veranderingen tegemoet treden vereist dat men zich voldoende losmaakt van de banden met het verleden om een nieuw inzicht te verkrijgen, om psychologisch en emotioneel nieuwe wegen in te slaan en om te proberen je te richten op en open te staan voor nieuwe mogelijkheden.

Elk van deze drie reacties is inherent aan elke persoon, maar één ervan zal altijd de overhand hebben. Dat wil zeggen, mensen kunnen op elk van deze manieren reageren op grote veranderingen, maar zij zullen de neiging hebben om hoofdzakelijk op één van deze manieren te reageren.

Elk van deze reacties heeft bepaalde voordelen en bepaalde verantwoordelijkheden. Elk kent grote risico’s. Daarom is het nodig om De Weg van Kennis te leren en de wijsheid te ontwikkelen Kennis te ervaren en Kennis tot uitdrukking te brengen.

Het is nu van essentieel belang dat jullie aanvaarden dat jullie wereld opkomt in een Grotere Gemeenschap en dat jullie aanvaarden dat dit jullie bevattingsvermogen te boven gaat en dat jullie er niet op voorbereid zijn.

Dit besef, dat zo fundamenteel en essentieel is voor jullie welzijn en jullie vermogen, kan aanleiding geven tot grote bezorgdheid. Maar als je het goed bekijkt zal het een grote belofte meebrengen en jullie grotere vaardigheden oproepen en jullie in staat stellen je op een nieuw leven in een grotere wereld voor te bereiden. Dit is de grote uitdaging en de grote kans waar jullie voorstaan en waar mensen overal voor staan.

De mensheid zal verder worden geleid door de enkelen die kunnen antwoorden en die zich kunnen voorbereiden. Alle anderen zullen slachtoffer worden van verandering in plaats van er de vruchten van te plukken. Zij zullen bezwijken in plaats van vooruit te komen. Jullie geschiedenis heeft dit keer op keer bewezen in tijden van grote beroering.

Daarom is er in de wereld van vandaag een grote oproep, een geestelijke oproep, die de mensen uit hun fantasieën, uit hun oude overtuigingen, uit hun vaste standpunten roept, om een groter gezichtspunt en een betere positie in het leven te verwerven, en van hieruit in staat te zijn zich voor te bereiden op de verandering van de wereld en de komst van de Grotere Gemeenschap. Deze oproep is in dit boek vervat. Houd dus moed en open deze bladzijden met het verlangen om te leren en met het vertrouwen dat Kennis in je, de grote wetende Geest, zal antwoorden.

Wat je hier leert zul je uit geen enkel ander boek kunnen leren, want dit is een leer over de Grotere Gemeenschap. Dit is de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Het is een spirituele leer omdat ze een beroep doet op de grotere krachten in je die je vanuit je Aloude Thuis met je mee hebt gebracht in de wereld. En toch is het een leer over hoe je nu in de wereld moet zijn, hoe je elke dag je leven moet leiden, hoe je met alle wereldse verschijningsvormen van het leven moet omgaan, en tegelijkertijd hoe je in de grote mysteriën kunt doordringen die het doel voor je komst hier en wat jij specifiek tot stand moet brengen aan jou zal onthullen.

Met dit inzicht zul je gaan zien dat de Grotere Gemeenschap voor de mensheid een zeer praktische vorm van redding vertegenwoordigt. Want zonder de opkomst in een grotere arena van leven zou de mensheid eenvoudigweg achteruitgaan hier in de wereld, niet in staat haar tekortkomingen en haar conflicten, haar geschiedenis en culturele tegenstellingen te overwinnen. Met al haar uitdagingen en problemen levert de Grotere Gemeenschap de context voor de mensheid te herkennen dat zij één is, en dat zij zich moet verenigen en haar hulpbronnen moet behouden en ontwikkelen als ze wil overleven en vooruitkomen in een grotere arena van leven.

Als jij iemand bent die zich bewust geworden is dat je een spirituele ontwikkeling ondergaat, ben je ook tot het besef gekomen dat spirituele ontwikkeling vaak het meest wordt bevorderd door ervaringen van moeilijkheden en tegenslag. Je hebt de kans gehad te leren dat enkele van de grootste geschenken te midden van de moeilijkste en meest uitdagende tijden worden gegeven.

Op deze manier wordt intelligentie versterkt en vergroot. Op deze manier wordt spiritualiteit ontdekt en tot uitdrukking gebracht. Op deze manier zijn individuen overal, zowel in jullie wereld als in de hele Grotere Gemeenschap, in staat boven hun persoonlijke zorgen over zichzelf uit te stijgen om een groter leven en een grotere dienstverlening aan te gaan.

Wij nodigen je dan ook uit om deze grote stap voorwaarts te zetten, om te leren over de betekenis van je leven, het doel waarom je in de wereld bent gekomen, de evolutie van de wereld en de komst van de Grotere Gemeenschap.

Neem deze stap moedig en nederig. Neem deze stap in het besef dat je aan het begin staat van een grote reis. Neem deze stap terwijl je de enorme beperkingen waaronder je op dit moment leeft beseft en herkent. En neem deze stap met het inzicht dat je een ongekende kans wordt geboden om een groter menselijk wezen in een grotere wereld in een groter universum te worden. Vanaf dit punt voorwaarts kun je je scholing in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap beginnen.