Intelligentie uit de Grotere Gemeenschap en de Mentale Omgeving

Feature image: Intelligentie uit de Grotere Gemeenschap en de Mentale OmgevingZoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 30 januari 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Wij hebben een van de meest essentiële waarheden over de Grotere Gemeenschap voor dit hoofdstuk bewaard. Zij heeft te maken met de mentale leefwereld. De mentale leefwereld is de omgeving van het denken. Het is de omgeving waarin je denkt. Onzichtbaar voor het oog en voor de zintuigen, oefent het niettemin een even grote en soms zelfs grotere invloed op je uit dan je fysieke omgeving, die je ziet, voelt en aanraakt.

De mentale omgeving is een omgeving die een ware grens voor de mensheid vormt. Met uitzondering van de laatste jaren is hier zeer weinig over geleerd, en bevindt de scholing in de mentale leefwereld zich nog maar in de beginfase.

Loop iemands huis binnen en je ervaart de mentale omgeving van die plek. Ze is gevuld met de gedachten, gevoelens en herinneringen van die persoon. Loop een groepsbijeenkomst of een vergadering waar dan ook binnen, en je zult de mentale omgeving van die plaats ervaren. Ook die zal de gedachten, de emoties, de gevoelens en de herinneringen van de aanwezigen bevatten. De mentale omgeving van bepaalde plaatsen kan zo sterk gegrift staan in het fysieke landschap, dat je haar zelfs jaren nadat een traumatische gebeurtenis zich heeft voorgedaan, nog op die plaats kunt voelen.

Overal zijn mensen die ofwel met een grotere gevoeligheid zijn geboren, ofwel deze later hebben ontwikkeld, begonnen de realiteit van de mentale omgeving te ervaren. Maar iedereen laat zich gelden binnen de mentale omgeving en wordt binnen de mentale omgeving beïnvloed.

Het huis waarin je bent opgegroeid was zowel een mentale als een fysieke omgeving, en het heeft je gedachten, je houding en je gevoelens gevormd. Waar je ook gaat, is sprake van een mentale omgeving.

Het zijn niet alleen mensen die een mentale omgeving creëren. Veel mensen gaan bijvoorbeeld graag de natuur in om de mentale omgeving te ervaren. Het gaat erom hoe het voelt om daar te zijn. Het is niet alleen de visuele schoonheid of de prikkeling van de zintuigen, maar hoe het daar voelt. De krachten in de natuur op het gebied van de mentale omgeving zijn niet zo sterk als de krachten in een menselijke omgeving, althans niet zover de mensen betreft.

Overal zijn mensen bezig met het creëren van en reageren op de mentale omgeving. Als veel mensen aanwezig zijn, kan het een hele tijd duren om een mentale omgeving te ontwikkelen, en zelfs dan is die meestal het product van een zeer gerichte aandacht.

Ga bijvoorbeeld naar een politieke bijeenkomst, waar de aandacht gericht is op een bepaalde persoon of een bepaalde reeks ideeën, en je hebt daar te maken met een unieke mentale omgeving. Als je echter een treinstation binnenloopt, waar mensen overal naartoe gaan, in beslag genomen door zichzelf en door hun eigen zorgen, zul je daar geen duidelijke mentale omgeving ervaren.

Dieren creëren hun eigen mentale omgeving, maar de effecten daarvan zijn veel te zwak om door de meeste mensen gevoeld te worden. Waar gedachten zijn, is sprake van de mentale omgeving.

Dit brengt ons tot een zeer belangrijke en essentiële waarheid over de Grotere Gemeenschap. Rassen die met elkaar omgaan, handeldrijven, samenwerken of elkaar beconcurreren hebben allemaal vaardigheid in de mentale omgeving moeten ontwikkelen. Technologie, omdat zij op grote schaal wordt verhandeld, uitgewisseld en gekopieerd, wordt niet langer de kritische factor.

De echte kracht, de echte essentie, de echte vaardigheid, is in staat zijn anderen te beïnvloeden. Als je anderen kunt beïnvloeden, kun je ze overhalen te doen wat jij wilt. Je kunt hun geheimen lezen. Je kunt hun indrukken ontvangen. Met vaardigheid kun je hun aard onderscheiden, hun temperament, hun aanleg, hun sterke en hun zwakke punten.

Onder de technisch hoogontwikkelde naties wordt de kritische factor de ontwikkeling en vaardigheid in de mentale omgeving. Niet elk volk of ras dat handeldrijft of reist is zeer bedreven in de mentale omgeving, maar zij weten er allemaal van en definiëren haar in hun eigen termen, op hun eigen manier. Maar ze kennen haar allemaal.

Dit is een kritische factor voor wat betreft de ontmoeting van de mensheid met rassen en mogendheden uit de Grotere Gemeenschap. Zij bezitten allemaal op zijn minst basisvaardigheden in de mentale omgeving. De mensheid beschikt niet over vaardigheden in de mentale omgeving.

Hoewel het klopt dat mensen elkaar proberen te overtuigen, zijn de overredingskrachten nog erg rudimentair en ruw. Overal ter wereld proberen verkopers en adverteerders je over te halen om hun product of hun dienst te kopen, enzovoort. Dit is een poging om de mentale omgeving te beïnvloeden, maar dit is nog altijd zeer basaal.

Je kunt proberen iemand te beïnvloeden om je aardig te vinden of om van je te houden. Je kunt iemand proberen te beïnvloeden om zaken met je te doen. Je kunt proberen je kinderen zo te beïnvloeden dat ze zich gedragen zoals jij dat wilt. Dit zijn allemaal pogingen om de mentale omgeving te beïnvloeden. Het is veel doeltreffender dan geweld en veel minder destructief. En hoewel de mensheid sinds het begin der tijden de kunst van het overtuigen in de mentale omgeving heeft beoefend, want mensen zijn denkende wezens, is de vaardigheid van de mensheid op dit gebied nog tamelijk onontwikkeld.

Als je hier serieus over nadenkt, zul je zien dat een klein aantal individuen uit de Grotere Gemeenschap na verloop van tijd een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op het denken en de prioriteiten van mensen. Omdat in de Grotere Gemeenschap reizende culturen en rassen vaak gebruik maken van een bundeling van intelligentie die groepsgeest wordt genoemd, kunnen zij een enorme invloed uitoefenen. Bij het beoefenen van de groepsgeest proberen zij niet allemaal de hele tijd hetzelfde te denken, maar zij concentreren zich wel op één gebied, en daaraan wijden zij hun totale en volledige concentratie.

Dit is zeer belangrijk om te begrijpen, want in werkelijkheid is een bezoeker van een andere wereld misschien niet intelligenter dan jij, maar als hij groepsgeest beoefent, kan zijn impact op de mentale omgeving jou overwinnen. Die impact zal veel krachtiger zijn dan alles wat jij als individu zou kunnen produceren.

Daarom komen er in de Grotere Gemeenschap maar sporadisch enkele machtige individuen voor. Macht wordt gemeten in termen van groepsgeest, niet in termen van individuele wil of bekwaamheid. Dit is een van de grote verschillen tussen de werkelijkheid binnen jullie wereld, het leven in een menselijke omgeving in afzondering, en het leven binnen een Grotere Gemeenschap van het leven. Geen enkel individu ter wereld zou de groepsgeest van een ander ras kunnen overwinnen, als die kundig en krachtig gericht is.

Mensen ervaren dit inderdaad binnen het kader van het menselijk bestaan – de macht van de groep, de wil van de groep, gaan waar de groep gaat. Heeft dit geen krachtig effect op jou? En toch is dit een summiere uiting van wat groepsgeest werkelijk is en waartoe hij werkelijk in staat is.

De onderlinge overreding tussen mensen gaat vaak gepaard met emoties en heeft veel te maken met afwijzing en aanvaarding. Maar in de echte beoefening van groepsgeest, is die gericht op een dieper deel van de geest. Ze speelt niet in op dit soort basisemoties, want in de Grotere Gemeenschap beseffen de mensen dat als hun emoties worden beïnvloed [ze] kunnen leren dit te pareren.

Bij ontmoetingen tussen leden uit de Grotere Gemeenschap is de uitoefening van de groepsgeest en de manipulatie van de mentale omgeving veel gesofisticeerder. Indien bij voorbeeld twee verschillende wezens uit verschillende rassen met elkaar interageren en zij elkaar wensen te beïnvloeden, beschikken beiden over bepaalde vaardigheden. Zij kunnen allebei voelen wanneer zij onder de loep worden genomen. Ze kunnen allebei voelen wanneer ze gemanipuleerd of beïnvloed worden. Daarom moeten zij vaardigheden gebruiken die veel subtieler zijn.

Een ander voorbeeld binnen de wereld van concentratie op de mentale omgeving en het gebruik van de groepsgeest is het gebed. Als je voor of met iemand bidt, probeer je de mentale omgeving te richten en een grotere kracht tussen jullie beiden te creëren door jullie geesten samen te voegen in een gerichte activiteit. Hier overstijg je althans voor een moment je individualiteit en creëer je een grotere geest. Wanneer grote aantallen mensen bidden of zich richten, creëert dit een nog grotere kracht.

Dus hieruit blijkt dat de groepsgeest en het belang van de mentale omgeving in het leven van mensen aanwezig zijn, maar het grote verschil zit hem in de grootte en de kunde. Hier is de mensheid sterk in het nadeel. Emotioneel, bijgelovig, vooringenomen, zijn mensen even bang voor hun ideeën als voor alles wat hen van buitenaf zou kunnen overkomen. En dus is de situatie rijp voor een zeer krachtige vorm van manipulatie.

Nu denk je misschien: “Hoe is het mogelijk dat iemand mijn gedachten rechtstreeks kan beïnvloeden? Mijn gedachten zijn mijn eigen gedachten. Er zijn bepaalde grenzen waar niemand overheen kan gaan. Er zijn bepaalde grenzen aan de mate waarin je iemand kunt beïnvloeden!” Er kunnen grote beperkingen zijn in de mate waarin jij een ander kunt beïnvloeden, maar deze grenzen bestaan in werkelijkheid niet. Zij markeren slechts de grootte van je kunde en vermogen.

In de afgelopen jaren hebben regeringen over de hele wereld met enig succes getracht gebruik te maken van manipulatievormen in de mentale omgeving, van focussen, van schouwen, enzovoort. Dit wordt gedeeltelijk gestimuleerd door het feit dat bepaalde mensen in machtsposities zich bewust zijn van de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap en van de kracht van deze aanwezigheden om een groepsgeest te creëren en deze te richten. Daarom wordt er in het geheim binnen geheime organisaties veel aan gedaan om deze vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee wordt een fundamentele behoefte en een grote ongelijkheid onderkend tussen de vaardigheid van jullie bezoekers en jullie eigen vaardigheid.

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn de bezoekers hier niet om dingen op te blazen of om grote legers te laten landen. Ze hoeven geen fysieke, brute kracht te gebruiken. Hun aantallen zijn echt klein. De wereld wordt niet bezocht door enorme legers. Het zijn maar kleine groepen, maar hun activiteiten zijn zeer gericht en geïntegreerd. Zij komen naar de wereld met een duidelijke bedoeling, met een mandaat, met duidelijke doelstellingen, waarop zij al hun activiteiten en belangen richten.

Maar de mensheid heeft geen duidelijk mandaat. De mensheid heeft geen duidelijke doelstellingen. De mensheid beweegt zich niet op een manier die blijk geeft van een besef van een verenigd doel en missie. En dus, hoewel jullie bezoekers misschien niet intelligenter zijn dan jullie individueel zijn, plaatsen hun benadering en hun vermogen om groepsgeest te gebruiken alsmede hun bewustzijn en kennis van de dynamiek van beïnvloeding in de mentale omgeving hen in een zeer superieure positie om resultaten te behalen, resultaten die zij zelf niet fysiek behoeven te laten zien.

Je beïnvloedt mensen gewoon om ze te laten doen wat jij wilt. Je creëert een mentale toestand. Je creëert beeldspraak. En ze beginnen langzaam en zelfs heel subtiel te denken zoals jij wilt dat ze denken. Dit is duidelijk een vorm van controle over de geest. Op dit punt is het belangrijk te beseffen dat dit in de Grotere Gemeenschap een fundamentele manier is om macht uit te oefening.

Het is interessant dat in de Grotere Gemeenschap tussen veel rassen die met elkaar in contact komen, veel aandacht wordt besteed aan het niet vernietigen van technologie, natuurlijke milieus enzovoort, omdat deze zeldzaam en waardevol worden. Daar vind je geen destructief geweld zoals je hier in de wereld ziet, waar dingen moedwillig worden vernietigd. In de Grotere Gemeenschap wordt veel meer zorg besteed aan het behoud van grondstoffen, omdat grondstoffen waardevol zijn. De strijd om macht is veel meer gericht op het mentale vlak.

In een vijandige situatie, ben je geen partij voor degene die je gedachten kan beïnvloeden. Het is opmerkelijk, maar jullie wereld kan worden ingenomen zonder een schot te lossen. Ze zal niet worden ingenomen door een groepsgeest, maar door voortdurende beïnvloeding van het denken.

Dit gebeurt niet door vreemde denkwijzen of concepten in te voeren. Het zal gebeuren door gebruik te maken van het traditionele denken. Er is zoveel conflict en onenigheid in de huidige wereld, en de wortels daarvan reiken zo ver terug in de cultuurgeschiedenis en het bewustzijn, dat men alleen maar deze krachten hoeft te richten om de gewenste resultaten te bereiken.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is de mens in de laatste halve eeuw uitgebreid bestudeerd – psychologisch, emotioneel en lichamelijk. Omdat de mens op geestelijk gebied niet erg sterk is, kan hij tot een geschikt studieobject worden gemaakt. Hun geest kan worden overgenomen. Zij kunnen uitvoerige contactervaringen opdoen met weinig of geen bewuste herinnering. En toch zijn ze dan voor altijd een beetje veranderd. Als deze contacten in de loop van de tijd voortduren, zullen de psychologische vermogens van een persoon sterk worden belemmerd en is het in feite mogelijk dat zij beginnen te denken volgens de wil van hun onderzoekers. De verandering is hier zeer subtiel, maar zeer volledig.

De basisopvoeding voor ieder mens bestaat erin dat hij begint te leren dat hij in een mentaal milieu leeft en dat hij dit op een verstandige en nuchtere manier benadert. Je hebt als individu bepaalde natuurlijke grenzen, maar die kunnen overschreden worden. Mensen beïnvloeden mensen, de kracht van de werking is zeer beperkt, maar binnen de context van de relatie met mogendheden uit de Grotere Gemeenschap binnen de realiteit van een Grotere Gemeenschap, wordt het contrast veel groter. De macht van de geest over de macht van het lichaam is aanzienlijk.

Daarom is het belangrijk te onthouden dat in de evolutie van de mens alleen de onderlinge interactie als intelligente levensvorm een rol heeft gespeeld. Andere vormen van intelligent leven in de wereld zijn ofwel onderworpen en vernietigd of worden over het algemeen genegeerd als zijnde geen concurrerende bedreiging. Daarom kan jullie vaardigheid met elkaar heel groot lijken, maar binnen de context van de Grotere Gemeenschap is zij van weinig betekenis.

Als je je die bezoekers bewust zou kunnen herinneren of ze bewust zou kunnen ontmoeten, zou je aan hun fysiologie, aan hun manier van doen, aan hun houding, aan de aard van hun lichamelijk bestaan, kunnen zien hoeveel prioriteit zij geven aan het beïnvloeden van de mentale omgeving.

Jullie zijn fysiek sterker dan de meesten van hen. Jullie hebben een veel groter aanpassingsvermogen in de wereld. Jullie kunnen veel beter leven in aardse omgevingen. Jullie hebben veel meer fysieke kracht, zijn veel robuuster, veel sterker, maar zij lijken in het voordeel te zijn.

Hier hebben we een ernstig probleem. Als je hierover nadenkt en je realiseert in welke hachelijke situatie dit de mensheid plaatst, als je ziet in welke hachelijke situatie dit je plaatst allen al in de omgang met andere mensen, als je het feit onder ogen ziet dat je in hoge mate beïnvloed wordt en probeert uit te vinden wat die invloeden zijn en hoe ze op je inwerken, dan zie je dat dit een nieuwe drempel vertegenwoordigt in het onderricht, en wel een cruciale drempel.

Het vermogen om de geest te richten en de vitale energieën te beheersen wordt hier essentieel. Dit is niet per se een spirituele ontwikkeling. Het is een intellectuele ontwikkeling. Het is de ontwikkeling van geestkracht, die anders is dan de kracht van de Geest, zoals wij spoedig zullen beschrijven.

Misschien vraag je je af: “Welnu, gezien deze ernstige situaties en gezien onze enorme nadelen, waarom grijpt de Schepper dan niet voor ons in? Wat kan ons redden? Wat kan ons de mogelijkheid bieden?”

Het antwoord is fundamenteel. De Schepper heeft jullie een intelligentie gegeven die niet beïnvloedbaar is in de mentale omgeving. Zij kan niet worden overgehaald. Zij kan niet worden overheerst. Ze is volledig vrijdenkend in jou.

We hebben het nu niet over je denkende geest. We hebben het over een grotere Geest die bestaat voorbij je denkende geest. Dit is de Geest die we Kennis noemen. Zij vertegenwoordigt je vermogen om te weten. Zij is het enige deel van je bewustzijn dat werkelijk vrij is in de mentale omgeving. Zij is het enige deel van je bewustzijn dat niet kan worden overgehaald en gedomineerd door grotere krachten.

Daarom wordt Kennis het middelpunt van spirituele ontwikkeling in de Grotere Gemeenschap. In essentie is Kennis jouw spirituele werkelijkheid. Zij kan niet worden beïnvloed door iets in de fysieke werkelijkheid, waarmee opnieuw wordt aangetoond dat de fysieke werkelijkheid en de spirituele werkelijkheid fundamenteel verschillend zijn.

Waarom grijpt de Schepper niet in? Omdat de Schepper het antwoord in jou en in ieder mens heeft gelegd. Kennis bestaat in de mogendheden uit de Grotere Gemeenschap, de rassen uit de Grotere Gemeenschap, maar in hoogontwikkelde samenlevingen is zij helemaal verwijderd uit de ervaring van het individu.

Zoals wij hebben gezegd, wordt in veel van dit soort samenlevingen de mensen geleerd volgens bepaalde codes en ethiek te denken en zich daar onder alle omstandigheden strikt aan te houden. Daarom is hun aanpassingsvermogen zo gering. Daarom hebben zij mensen nodig om in de wereld te overleven, omdat zij zich hier niet kunnen aanpassen.

Dit is hun zwakte en jullie kracht. Ze willen jullie kracht omdat ze die nodig hebben als ze hier permanent willen blijven wonen.

Daarom is de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap zo gericht op het leren van De Weg van Kennis, op het samenbrengen van je denkende geest en de grotere wetende Geest in jou en ze te verenigen. Dit vervolledigt je als persoon en maakt je heel. En dit geeft je sterkte en kracht in de mentale omgeving. Dit plaatst je in een positie om te zien, te weten en te handelen met autoriteit en met kracht.

Hier ligt de ware hoop voor de mensheid. Dit zou de ware hoop voor de mensheid zijn zelfs als de Grotere Gemeenschap er niet was. Want nooit zal een cultuur, een religie of een politiek systeem bestaan waarover iedereen het eens kan zijn. Maar ieders Kennis zit op één lijn, want er is geen individuele Kennis – jouw Kennis, mijn Kennis. Er is alleen jouw interpretatie en mijn interpretatie. Op het niveau van Kennis, is het allemaal één.

In de mentale omgeving is Kennis van cruciaal belang. Zij is de grootste kracht – groter dan technologie, groter dan groepsgeest. Maar om deze grootsheid te bezitten, zou een individu of een groep individuen een zeer hoog functionerend vermogen in Kennis moeten ontwikkelen. Dit is een grote uitdaging, en dit vertegenwoordigt het werkelijke onderricht.

Maar Kennis is slechts een deel van het onderricht in de Grotere Gemeenschap. Je moet ook het perspectief van de Grotere Gemeenschap leren kennen en ook leren hoe de Grotere Gemeenschap functioneert. Dit is een enorme scholing, maar Kennis vormt nog steeds de kern van het leerplan.

Mensen stellen de vraag, “Nou, is dit intuïtie?” Nee, dit is groter dan intuïtie. Hier kan intuïtie vandaan komen, maar het is groter. Het is een heel andere geest in jou. Hij denkt niet zoals je persoonlijke geest. Hij beraadslaagt niet. Hij kiest niet. Hij raakt niet in langdurige staten van verwarring en onzekerheid. Hij weegt niet dit tegen dat af. Hij gebruikt geen redenering zoals jij je dat voorstelt. Hij weet gewoon en wacht op het moment om te handelen.

De mensheid is nog eeuwen verwijderd van een sociale samenhang die nodig is om de groepsgeest op een werkelijk functionele manier te gebruiken in de Grotere Gemeenschap, hoewel het mogelijk is voor individuen en kleine groepen om deze vermogens te ontwikkelen. Maar voor de maatschappij als geheel is het nog eeuwen weg en misschien nog wel langer. Jullie zijn eeuwen verwijderd van de technologie om je bezoekers oog in oog te ontmoeten op gelijke voorwaarden.

Daarom is het belangrijkste om te cultiveren, het verwerven van een Grotere Gemeenschap vorming en perspectief en zich te ontwikkelen als een man en vrouw van Kennis. Dit vereist dat je een basisopleiding in het mentale milieu krijgt, iets wat je helaas in geen enkele hogeschool of universiteit in de wereld kunt vinden. Daarvoor heb je een speciale voorbereiding nodig, die hier wordt gegeven.

Door te leren over de mentale omgeving, begin je de mentale omgeving van je eigen persoonlijke leven te onderscheiden en de krachten die hier de overhand hebben. Je begint de dynamiek van relaties te begrijpen en hoe mensen elkaar beïnvloeden. Je begint de verantwoordelijkheid op je te nemen voor wie en wat je beïnvloedt en dienovereenkomstig maatregelen te treffen. Je begint de negatieve effecten te zien van ongepaste overreding en de positieve effecten van behulpzame overreding. Je begint te beseffen dat er geen neutrale relaties zijn, dat iedereen je ofwel versterkt ofwel in zekere mate verzwakt. Dit is vooral van belang voor je primaire relaties.

Hier begin je [nieuw] terrein te betreden in het leren van de echte mysteries van het leven. Hier verwerf je kracht en bekwaamheid. Hier vervang je angst door vaardigheid. Hier vervang je oordeel door mededogen.

Als je de mentale omgeving leert kennen, en dit wordt geleid door Kennis en wijsheid, dan zal het resultaat heel anders zijn dan wat je bezoekers kunnen laten zien. Maar mensen zijn bijgelovig. Zij maken geen onderscheid tussen de mentale en de spirituele omgeving. Zij kunnen geen onderscheid maken tussen de verschillende werkelijkheden waarvan zij zelf deel uitmaken. Zij kunnen geen onderscheid maken tussen subtiele vormen van manipulatie en spirituele bevestigingen en bekrachtiging. Zij kunnen geen onderscheid maken tussen deze zaken totdat de resultaten kunnen worden bewezen, en tegen die tijd is het te laat.

Nogmaals, als er geen Grotere Gemeenschap in de wereld zou zijn, zou het nog steeds je primaire onderricht zijn – als je ernaar streeft wijs en mededogend te worden, als je ernaar streeft heel en compleet in jezelf te worden. Maar de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap maakt de situatie veel moeilijker en maakt de eis voor onderwijs veel groter. Daarin heeft zij een positief effect.

Veel mensen in de wereld zijn reeds benaderd door de krachten uit de Grotere Gemeenschap. Terwijl zij misschien invloed trachten uit te oefenen op de politieke en godsdienstige instellingen die de maatschappij besturen, trachten zij niettemin overal ter wereld door direct contact invloed te verwerven onder de mensen. Dit gebeurt zo achter de schermen en de mensen zijn zo in beslag genomen, dat zij dit niet kunnen zien gebeuren. Maar het kan wel worden gevoeld.

Je hebt ervaringen van ongemak en onrust gehad die je misschien toeschreef aan je directe omstandigheden of aan je eigen emotionele toestand, maar die in werkelijkheid het gevolg waren van het ervaren van iets in de mentale omgeving dat ofwel op jou was gericht ofwel op iets in je nabijheid.

Je kunt de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap voelen. Zij zijn zeer goed in het verbergen van zichzelf, maar je kunt hun aanwezigheid voelen. En verder kun je leren kennen wie ze zijn en waarom ze hier zijn, want dit kan gekend worden op het niveau van Kennis.

Om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, wordt een groots Onderricht gebracht. De Bron hiervan is de Schepper, en het wordt ondersteund door jullie bondgenoten in de gehele Grotere Gemeenschap, die de opkomst van Kennis overal ondersteunen en die ernaar streven om Kennis levend te houden in het universum.

Dit wordt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap genoemd. Hij vertegenwoordigt een traditie van leren en overdracht die ouder is dan de mensheid zelf. Hij wordt aan de mensheid gegeven ter voorbereiding op het verenigen van haar wereld, het redden van haar milieu, het verheffen van haar bewustzijn en vermogens en ter voorbereiding op haar nieuwe leven in de Grotere Gemeenschap. Hij is anders dan enig ander Onderricht in de wereld. Hij vertegenwoordigt de wijsheid van de eeuwen die menselijke tradities in leven hebben gehouden, maar daarbovenop vertegenwoordigt hij Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap, die nog nooit eerder in de wereld is onderwezen.

De grote nood van de mensheid heeft een groot antwoord van de Schepper gebracht. Hij heeft een grote belofte gebracht, een grote kans, een grote behoefte. Alleen een onderricht van buiten de wereld kan jullie voorbereiden op de ontmoeting met het leven van buiten de wereld en op het betreden van een arena die verder gaat dan de voormalige grenzen van jullie geïsoleerde staat.

Dit boek dient als een inleiding tot De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, maar het presenteert ook de grote behoefte en roeping in het leven van vandaag, groter dan alle chronische problemen die de mensheid door de eeuwen heen hebben geteisterd.

Er zijn veel dingen in de wereld die op alle bestaansniveaus, op alle plaatsen, grote aandacht behoeven. Maar in de grond moet de mensheid haar integriteit als ras en haar zelfbeschikking binnen de wereld behouden. Deze worden rechtstreeks op de proef gesteld door de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap en zullen in de loop van de tijd steeds meer op de proef worden gesteld.

Je kunt niet iemand anders vragen hier iets aan te doen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van ieder mens. Het is vooral de verantwoordelijkheid van diegenen die de grote behoefte en roeping van deze tijd kunnen voelen en kennen en die kunnen reageren op het vereiste onderricht in De Weg van Kennis. Zij kunnen boven hun angsten, hun verlangens en hun voorkeuren uitstijgen om actie te ondernemen en zo het grote voordeel te behalen van een leven in overeenstemming met de waarheid en met het doel. En zij zullen leren voor hen die niet kunnen leren, en zij zullen een bijdrage leveren aan de wereld waar anderen niet toe in staat zijn geweest.

Dit is het werk van Kennis. Dit is het werk van het Goddelijke in jou. Dit is wat Goddelijkheid betekent binnen de Grotere Gemeenschap. Wanneer je cultuur, traditie en alle bouwwerken van religie wegneemt, tot de essentie van wat spiritualiteit werkelijk is, wanneer je dit alles wegneemt, is wat je overhoudt Kennis, de drijvende spirituele intelligentie en kracht die het universum overziet en die wezens overal belofte en ware bekwaamheid geeft.

Maar net als in jullie wereld, wordt Kennis in de hele Grotere Gemeenschap tegengewerkt en ontkend. En net als in jullie wereld, zijn daar echte wijsheid, echte vaardigheid en de grote helende krachten op unieke wijze aanwezig.

Dus terwijl Wij voorbereidingen treffen voor iets dat de huidige grenzen van het menselijk begrip te boven gaat, moeten Wij ook terugkeren naar de essentie van wie mensen zijn en wat zij met zich mee hebben gebracht naar de wereld vanuit hun Aloude Thuis.

Zo reageert wat groot is in jou op wat groot is in de wereld. Als je alleen reageert op wat klein is in de wereld, zul je alleen weten wat klein is in jezelf. Maar als je kunt reageren op wat groot is in de wereld, zul je ontdekken wat groot is in jezelf. Dit komt doordat je innerlijke en uiterlijke werkelijkheid direct aan elkaar gerelateerd zijn.

Kennis in jou is naar de wereld gekomen om te geven. Zij is rechtstreeks verbonden met de evolutie van de wereld. Zij wordt niet bepaald door menselijk verlangen, menselijke angst of menselijke wensen. Ze wordt in geen enkele cultuur of ras in de Grotere Gemeenschap door dergelijke aspecten beheerst. Zij heeft haar eigen doel en focus.

Als je hier bang voor bent, ben je alleen maar bang voor je ware Zelf en bang voor de Grotere Kracht en het grotere leven dat je hier heeft gebracht.

Wat kan belangrijker zijn dan dit? Dit is de bron van alle onbaatzuchtige activiteit. Dit is de bron van alle contributie en schepping in de wereld. Wat kan belangrijker zijn dan dit? De tijden waarin je leeft roepen hiertoe op, krachtiger dan ooit tevoren.

De Grotere Gemeenschap is in de wereld. Zij oefent haar invloed uit in de mentale leefomgeving. Zij toont haar kunde onder een groot deel van de bevolking die deze kunde niet bezit en niet met wijsheid kan antwoorden.

Om je weg te vinden, moet je de krachten vinden die je steunen en de krachten die je hinderen, waarvan vele voelbaar zijn, maar die onzichtbaar zijn. Je moet leren verantwoordelijk te worden, niet alleen in de fysieke omgeving in de wereld van mensen, plaatsen en dingen, maar je moet ook verantwoordelijk en competent worden in de mentale omgeving, het rijk van gedachten en beïnvloeding.

Dit zal jou als persoon kracht en integriteit geven en jou in staat stellen je leven te harmoniseren en in evenwicht te brengen door de invloeden die jou rechtstreeks treffen in evenwicht te brengen. En dit zal je na verloop van tijd leren hoe je anderen positief kunt beïnvloeden, zodat ook zij mannen en vrouwen van Kennis kunnen worden.

Dit alles maakt deel uit van de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Dit alles maakt deel uit van de turbulente en moeilijke tijden waarin je leeft. Dit alles maakt deel uit van je grote roeping. Dit alles maakt deel uit van jouw bijdrage aan de wereld, in welke vorm die ook moge worden geleverd.