Grondstoffen, Handel en Concurrentie in de Grotere Gemeenschap

Feature afbeelding: Grondstoffen, Handel en Concurrentie in de Grotere Gemeenschap

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 31 januari 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om je een duidelijker inzicht te geven in hoe het leven in de Grotere Gemeenschap is, en meer in het bijzonder wat de meeste van hen die jouw wereld komen bezoeken beweegt, is het belangrijk dat Wij verder spreken over dit onderwerp.

In de Grotere Gemeenschap verbruiken samenlevingen die zich technologisch hebben ontwikkeld en hun rijk hebben uitgebreid altijd meer natuurlijke grondstoffen van hun eigen wereld kan leveren, zodat zij grondstoffen buiten hun eigen grenzen moeten zoeken. Dit leidt hen naar het domein van ruil- en handelsverkeer. Met als gevolg dat zij betrokken raken bij een zeer concurrerend milieu met andere werelden die op zoek zijn naar dezelfde soort grondstoffen. Dit heeft in het algemeen geleid tot een zeer gecompliceerd geheel aan relaties en betrekkingen, allianties enzovoort, tussen naties en rassen die betrokken zijn bij ruil- en handelsverkeer.

De behoefte aan grondstoffen en de aard van het concurrentieklimaat verklaren voor een groot deel de motivatie van de meeste groepen die op dit ogenblik jullie wereld bezoeken. Zij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in het winnen van grondstoffen uit jullie wereld – biologische grondstoffen, minerale en genetische grondstoffen. Zij worden gedreven door deze behoefte.

Ook hier moeten Wij benadrukken dat zij hier niet zijn omdat zij verbonden zijn met spirituele tradities op aarde. Zij zijn hier niet om oude profetieën te vervullen. Zij zijn hier niet om de mensheid spiritueel te verheffen. Zij zullen gebruik maken van spirituele ambities en spirituele tradities als dat in hun behoefte voorziet, maar dat is niet de reden waarom zij hier zijn.

Hier moet je tot het inzicht komen dat jullie wereld wordt gezien als een rijke biologische opslagplaats, een wereld die een enorme hoeveelheid grondstoffen vertegenwoordigt. Dit maakt haar natuurlijk interessant voor hen van buitenaf. Wat de mens als vanzelfsprekend beschouwt in zijn natuurlijke omgeving, wat hij hier verspilt en verwaarloost, wordt in feite zeer op prijs gesteld door anderen die zich daarvan bewust zijn.

Ook hier weer grijpen wij terug op de analogie van de oude bewoners van de jungle, die ontdekt worden voor doeleinden die zij niet eens kunnen doorgronden. Zij werden ontdekt omdat anderen op zoek waren naar grondstoffen. Die anderen zijn op zoek naar rijkdom. Ze worden gedreven door hun eigen behoeften en door de concurrerende omgeving waarin zij leven. Hoe vaak werd dit niet in de geschiedenis van deze wereld niet aangetoond, en hoe vaak werd de inheemse bevolking daardoor gedecimeerd of voor altijd veranderd?

In de Grotere Gemeenschap drijven niet alle naties handel. Niet alle naties streven naar betrekkingen buiten hun eigen grenzen. Er zijn kleine enclaves van individuen, kleine groepen, die onafhankelijk willen zijn en niet betrokken willen raken bij de ingewikkelde aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap. Zij willen verborgen blijven, zodat de rijkdommen van hun wereld niet ontdekt worden. Ze zijn niet blij met grondstoffenverkenners. Ze willen niet betrokken raken bij de Grotere Gemeenschap.

Dit is een voorrecht: het vermogen om zelfvoorzienend te zijn, het vermogen om buiten de sfeer van handelsverkeer, ruilhandel en concurrentie te blijven. Het is een recht dat moeilijk te verwerven en moeilijk te handhaven is, vooral als het district of gebied van jullie wereld bekend staat om zijn grote rijkdommen.

In het geval van jullie wereld is het veel te laat om deze autonomie te bereiken, hoewel het mogelijk is om haar in de toekomst veilig te stellen. De grondstoffen van de wereld zijn reeds ontdekt en worden al eeuwenlang gebruikt. Nu de mensheid het overheersende ras op de Aarde is geworden en op zichzelf een potentiële bedreiging vormt als een potentiële participant in aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap, spannen degenen die deze grondstoffen hebben gebruikt zich nu actief in om de mensheid te beïnvloeden, om te profiteren van de zwakheden van de mensheid en om munt te slaan uit de sterke kanten van de mensheid.

Weer anderen hebben jullie wereld bezocht alleen om jullie te observeren – jullie gedrag te observeren, jullie neigingen te observeren. En, zoals Wij al eerder zeiden, hebben jullie ook Bondgenoten die proberen de opkomst van Kennis in de wereld te ondersteunen, de ontwikkeling van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap te ondersteunen in de wereld, te helpen de mensheid boven en voorbij haar stammenconflicten en identiteiten te tillen, zodat zij een verantwoordelijk en coöperatief wereldras kan worden dat in staat is zijn eigen grondstoffen te beheren en zijn zelfbeschikking veilig te stellen.

Het is wederom zeer belangrijk te erkennen dat de Grotere Gemeenschap in de eerste plaats een fysieke omgeving is, die geregeerd wordt door fysieke wetten waarvan je je bewust bent. Overal in het universum hebben naties van rassen te kampen met hun fundamentele overlevingsbehoeften, wat zeer gecompliceerd wordt wanneer je betrokken bent bij ruil- en handelsverkeer met andere rassen.

Als jullie wereld bekend staat als rijk en waardevol, levert dat veel problemen op, want anderen zullen er met jullie om wedijveren. Hoewel regelrechte verovering wordt ontmoedigd onder beschaafde naties, zijn er subtiele middelen om hetzelfde doel te bereiken. Dit vereist vaardigheid en focus in de mentale omgeving en een gedegen kennis van diplomatieke zaken tussen werelden.

Natuurlijk beschikt de mensheid niet over deze vaardigheden. Zij heeft geen vaardigheden ontwikkeld in de mentale omgeving. Zij is niet in staat geweest een groepsgeest op te bouwen die de situatie aan kan. En ze beschikt niet over diplomatieke vaardigheden in de omgang met andere rassen.

En toch bewoont de mensheid een wereld die ontzaglijk rijk is. Ze lijkt op het inheemse dorp diep in de jungle, dat onbewust bovenop een grote minerale rijkdom leeft, een minerale rijkdom die de op rest van de wereld een aantrekkingskracht uitoefent. Dat is het geval met de mensheid in de wereld van vandaag.

Laat daarom nogmaals tot jullie doordringen dat jullie bezoekers hier om zeer prozaïsche redenen zijn. Ze zijn niet goddelijk en ze zijn niet slecht. Ze worden gewoon gedreven door hun eigen behoeften. Zij onderkennen jullie zwakte en incompetentie, de degradatie van het milieu, en zij proberen zich hier te vestigen om die grondstoffen te behouden die zij willen hebben en hun voordeel te doen met de vaardigheden en het aanpassingsvermogen van de mensheid.

Indien de mensheid met succes in de Grotere Gemeenschap kan opkomen, zal zij zich moeten buigen over het vraagstuk van ruil- en handelsverkeer. Dit is een zeer gecompliceerde kwestie, die grote vaardigheid en onderscheidingsvermogen van de deelnemers vereist.

Hier zal de mensheid worden gedwarsboomd in haar pogingen om buiten haar eigen zonnestelsel te gaan, want zij zal tot de ontdekking komen dat de gebieden die zij wenst te verkennen, reeds zijn opgeëist. In plaats van schijnbaar alleen te zijn in een groot leeg universum, zal zij de bezittingen, belangen en prioriteiten van andere rassen tegenkomen.

Zelfs in dit zonnestelsel zijn er vestigingen van de Grotere Gemeenschap, maar die zijn in de eerste plaats opgezet om de zaken op aarde te observeren. Binnen de Grotere Gemeenschap zijn er onder de handelsnaties bepaalde ethische regels en normen die over het algemeen worden gevolgd en nageleefd, hoewel er opvallende uitzonderingen zijn. Een van deze ethische regels bepaalt dat een ras primaire rechten heeft op alle werelden binnen zijn zonnestelsel en dat deze niet met geweld mogen worden geschonden door een ras van buitenaf. Het schenden van deze ethiek brengt ernstige gevolgen met zich mee en kan in feite de handelsstroom verstoren met als gevolg onenigheid en conflicten.

Ook bestaat er in de Grotere Gemeenschap een ethiek die bepaalt dat indien een ras zijn eigen natuurlijke omgeving vergalt, andere rassen het recht hebben dat ras te vervangen. Hoewel dit een controversiële clausule is en er zelden naar wordt gehandeld, wordt zij toch algemeen aanvaard door de meeste rassen die betrokken zijn bij ruil- en handelsverkeer.

Nu is de Grotere Gemeenschap zeer uitgestrekt en gewoonlijk hebben naties die betrokken zijn bij ruil- en handelsverkeer slechts één of twee of drie handelspartners. Niet iedereen drijft handel met iedereen. Daarvoor is de Gemeenschap veel te uitgestrekt. En wanneer Wij dus spreken over ethiek in ruil- en handelsverkeer in de Grotere Gemeenschap, hebben Wij het over iets dat om praktische redenen wordt aangemoedigd, maar niet door iedereen die erbij betrokken is. Wij vermelden dit hier opdat je begrijpt dat er bepaalde normen zijn die het gedrag bepalen en die algemeen erkend worden, vooral door de rassen in dit gebied waarin jullie wereld zich bevindt.

Omdat de mensheid bezig is haar natuurlijke omgeving in snel tempo te vernietigen, geeft dit anderen de motivatie om betrokken te raken en zelfzuchtige stappen te ondernemen om hun belangen hier veilig te stellen en te proberen de tendensen van de mensheid te compenseren.

In de Grotere Gemeenschap bestaat in het ruil- en handelsverkeer een ethiek die bedingt dat onder handelsnaties geen militair geweld zal worden gebruikt. Schending hiervan schept wanorde en maakt het zeer moeilijk en kostbaar voor degenen die erbij betrokken zijn. En omdat veel naties bedreven zijn in de mentale omgeving, hebben zij andere manieren gevonden om voordelen te behalen en meestal beschouwen zij het gebruik van fysiek geweld, zoals [dat hier] zo vaak in de wereld wordt vertoond, als barbaars en onnodig.

Dit brengt ons tot een zeer belangrijk punt, waarnaar Wij eerder hebben verwezen, maar dat nu enige uitleg behoeft. Het is zeer belangrijk dat jullie begrijpen, gezien wat Wij tot nu toe hebben gepresenteerd, dat naties die zich bezighouden met ruil- en handelsverkeer over het algemeen geen spiritueel ontwikkelde beschavingen vertegenwoordigen. Laat Ons dit nader toelichten.

In de Grotere Gemeenschap wordt het vermogen om Kennis uit te oefenen erkend als een grote vaardigheid en een groot goed. En er wordt over het algemeen geprobeerd toegang te krijgen tot degenen die deze vermogens bezitten om ze voor hun eigen doeleinden in te zetten. Daarom moeten de Wijzen zich terugtrekken om hun vermogens en de integriteit van hun eigen samenlevingen te behouden.

De groepen en naties die spiritueel vergevorderd zijn, zijn daarom zelden betrokken bij handel, behalve op een clandestiene manier, en trachten tegen hoge kosten en met veel moeite hun isolement te bewaren binnen de Grotere Gemeenschap. Deze groepen en naties hebben overal ingezien dat het tonen van hun vaardigheid en kunde alleen maar uitnodigt tot onderzoek en interventie.

Dit brengt Ons op een zeer fundamenteel idee bij de studie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap en bij het voorbereiden op de Grotere Gemeenschap zelf. Dit idee is dat de Wijzen verborgen blijven. De Wijzen blijven verborgen om wijs te blijven. Als zij niet verborgen blijven, worden zij uitgebuit en overgenomen.

Daarom is het belangrijk te begrijpen dat naties die betrokken zijn bij de exploratie van grondstoffen, handel of het verwerven van eigendommen, niet degenen vertegenwoordigen die spiritueel geavanceerd zijn. Zij vertegenwoordigen niet degenen die sterk zijn in Kennis. Want Kennis, de spirituele intelligentie, zou dit niet bevorderen of toestaan onder hen die verbonden zijn in Kennis en die dicht bij Kennis staan.

Daarom moeten jullie begrijpen dat, met uitzondering van jullie Bondgenoten, die jullie van verre gadeslaan, degenen die vandaag de dag werkzaam zijn in deze wereld, niet de spiritueel ontwikkelde rassen vertegenwoordigen waarover Wij spreken. Hierover bestaat veel verwarring, en deze verwarring zal tragische gevolgen hebben als zij niet wordt gecorrigeerd.

Denk eens na over het idee dat de Wijzen verborgen blijven. Is dit niet ook zo in jouw eigen wereld? Je zult merken dat de wijste leraren, zij die als sterk en heilig worden beschouwd, in afzondering leven en voor velen niet gemakkelijk toegankelijk zijn, uitgezonderd in zeldzame situaties. En in die zeldzame situaties bezorgen de kunde en bekwaamheid van deze individuen hen grote moeilijkheden, worden ze onderworpen aan een nauwkeurig onderzoek en wordt ingegrepen, waar moeilijk tegen op te boksen valt.

En dus blijven in je eigen wereld de Wijzen verborgen. De beste leraren in de wereld zijn moeilijk te vinden. Hoewel zij hun werken in geschreven vorm kunnen publiceren, bewaren zij hun grootste talenten en gaven voor de serieuze studenten die de moeite hebben genomen hen te vinden en die zich erop hebben toegelegd om de grotere wegen van Kennis te bestuderen, te leren.

Dit is nog meer het geval in de Grotere Gemeenschap, waar intelligentie wordt beschouwd als een hulpbron en gewild is en zeer op prijs wordt gesteld. Dus proberen zij die wijs en sterk zijn in De Weg van Kennis zich schuil te houden in de Grotere Gemeenschap. Zij proberen hun samenleving te isoleren en hun mentale integriteit te beschermen en te behouden, en [zichzelf] te wapenen tegen interventie van buitenaf die zich kan bemoeien met de mentale omgeving die zij met zoveel moeite hebben gecreëerd en onderhouden.

Binnen jouw wereld kun je vele voorbeelden bedenken – tussen een verkoper en een heilige. Wie neemt een sterke houding aan in het openbaar en wie trekt zich terug om verborgen te blijven?

Maak daarom niet de kritieke en fatale fout te denken dat zij die de wereld bezoeken spiritueel geavanceerd zijn. Dat zij vaardig zijn in de mentale omgeving, dat zij misschien zonder woorden kunnen communiceren en dat zij grote vaardigheid hebben in het beïnvloeden van degenen die zij ontmoeten, betekent niet dat zij spiritueel ontwikkeld zijn of dat zij geleid worden door Kennis zelf.

Dit is een cruciaal inzicht. Je begint je hierbij te realiseren wat de sterke en zwakke punten van je bezoekers zijn. En hier kun je beter de sterke punten begrijpen die de mensheid al in zich heeft. Want ondanks haar stammenconflicten, haar egocentrisme en haar destructieve neigingen, is de mensheid in staat geweest een rijk spiritueel erfgoed in de wereld te behouden. Kennis is levend gehouden in de wereld, in veel grotere mate dan in de Grotere Gemeenschap zelf. Nogmaals, je moet onderscheid maken tussen technologische vooruitgang en vaardigheid in de mentale omgeving en spiritueel bewustzijn, inzicht en vermogen.

Zij die vaardigheid in Kennis ontwikkelen zullen trachten hun vaardigheid te behouden en zullen moeten leren alle krachten om hen heen te herkennen die proberen zich hiermee te bemoeien en te voorkomen dat hun vaardigheid op de juiste wijze wordt gecultiveerd en tot uitdrukking gebracht.

Als je bijvoorbeeld iemand zou zijn die een groot vermogen had om te weten, toekomstige gebeurtenissen te voorzien, relaties te onderscheiden en bekwaam was in de mentale omgeving, zouden anderen je dan niet opzoeken om er hun voordeel mee te doen? Als bekend zou worden dat jij deze vaardigheden bezat, zou men dan niet naar jou op zoek gaan?

Iedereen zou willen dat je hen helpt met hun problemen, en hoewel je graag anderen van dienst wilt zijn en hen je gaven wilt verlenen, zou je mettertijd moeten leren te onderscheiden waar je je gaven moet geven en waar je ze moet achterhouden, wie de ware ontvanger is en wie jou slechts voor zijn eigen doeleinden wenst te gebruiken.

In de Grotere Gemeenschap wordt deze kunde van vitaal belang om te overleven, want daar is vaardigheid in de mentale omgeving, en anderen zullen trachten je te gebruiken voor hun eigen voordeel. De kleine beloningen die je misschien van hen krijgt worden ver overtroffen door het verlies van vrijheid, het verlies van bekwaamheid en uiteindelijke de inzinking die hun betrokkenheid jou zal brengen.

In de wereld van vandaag lopen zij die over grote gevoeligheden beschikken, die hun paranormale gaven hebben gecultiveerd, hetzij voor hun plezier hetzij voor hun gewin, en die hebben geprobeerd deze vaardigheden kenbaar te maken, een groot risico. Zij beseffen niet in welk gevaar zij zichzelf brengen.

Dit is een poging om macht te bezitten zonder wijsheid. Wijsheid probeert altijd de gave van de gever te beschermen en het geven daarheen te leiden waar zij het meest effectief is.

In de wereld van vandaag zijn de aanwezige mogendheden uit de Grotere Gemeenschap vooral geïnteresseerd in hen die over grote paranormale gaven beschikken, die deze openbaar hebben gemaakt en beschikbaar stellen. Je vraagt je misschien af waarom mensen zoveel berichten van zoveel kanten ontvangen en waarom er zoveel verwarring en strijd is tussen de berichten die mensen ontvangen. En je vraagt je misschien af, “Waar komen deze berichten vandaan?” Laten Wij daar nu over spreken.

Het is belangrijk te begrijpen dat de mensen in de wereld tot nu toe nauwelijks in staat zijn onderscheid te maken tussen de mentale omgeving en de spirituele werkelijkheid. Hier is sprake van verwarring tussen de niveaus.

Mensen denken dat als zij intuïtief zijn en buitenzintuiglijke ervaringen hebben dat dit een spiritueel karakter heeft, maar dat is niet zo. Want zij die absoluut geen spiritueel bewustzijn of spirituele basis hebben, kunnen wel leren om grote vaardigheden in de mentale omgeving uit te oefenen. Zij kunnen de gedachten van anderen lezen en interpreteren, en zij kunnen invloed uitoefenen in die omgeving, zodat anderen na verloop van tijd gaan denken zoals zij willen dat ze denken.

Tegenwoordig zijn er veel mensen in de wereld die menen dat zij spiritueel contact hebben gehad, terwijl zij in feite in contact staan met degenen in de Grotere Gemeenschap. Het is niet moeilijk voor de bezoekers van deze wereld om gebruik te maken van het spirituele bijgeloof en de beeldspraak die tegenwoordig aanwezig zijn om contact te maken en invloed te verwerven.

In feite wordt er in de wereld van vandaag door jullie bezoekers veel moeite gedaan om in contact te komen met spiritueel en mentaal gevoelige mensen en invloed op hen uit te oefenen. Hier ligt de nadruk op het afstemmen van deze personen op de bron van de boodschap, hen te pacificeren en hen in een staat van volgzame ontvankelijkheid te brengen.

Dit heeft tragische gevolgen, want de getroffen personen zullen mettertijd hun persoonlijke wil verliezen. Zij zullen hun vrije wil verliezen. Zij verliezen hun vermogen om hun verstand te gebruiken en onderscheid te maken. Zij zullen worden aangemoedigd om voortdurend open te staan voor alles wat hun wordt gegeven, en na verloop van tijd zullen zij niet in staat zijn om te onderscheiden of wat hun wordt gegeven juist is of niet. Zij zullen in de ban raken, maar ook tot slaaf worden gemaakt. Dit staat dan voor subtiele manipulatie van de mentale omgeving.

Laat je alsjeblieft niet in verwarring brengen door te denken dat alle mensen die spirituele raad ontvangen worden beïnvloed door de Grotere Gemeenschap, want dat is niet het geval. Er wordt ook veel werk verricht door de krachten van de Schepper om de mensheid te verlichten, te leiden, te verheffen. Maar als je een stap terug doet en het geheel bekijkt, zul je zien dat deze beide activiteiten gaande zijn, en dat er veel verwarring heerst.

Dus hoe zoek je dit uit? Hoe word je hier wijs uit? Hoe zeg je, ” Nou, wat is echte begeleiding en wat is een vorm van manipulatie?” De hamvraag en de belangrijkste factor om dit te beantwoorden en voor jezelf te verhelderen heeft te maken met het terugwinnen van Kennis.

Elke spirituele leer die het vermogen van het individu versterkt om te zien, te weten, te onderscheiden en te handelen, representeert een ware leer en een ware raad. Elke lering die de persoon aanmoedigt om zich erbij neer te leggen, om volgzaam te worden, om zonder onderscheid ontvankelijk te worden, om zijn vrije wil op te geven, om zich erbij neer te leggen, om volledig subjectief te worden in zijn zienswijze, is een vorm van manipulatie die deze personen ondergaan. Ondanks de nadruk op spiritualiteit, wordt hen Kennis ontnomen. Zij worden aangemoedigd om zich los te maken van wat zij weten en wat zij ten diepste voelen.

Je kunt de manifestatie van deze beide tendensen in de hedendaagse wereld zien, en er is grote zorgvuldigheid en onderscheidingsvermogen voor nodig om ze uit elkaar te kunnen houden. Want de taal die gebruikt wordt kan erg op elkaar lijken. De gepresenteerde idealen lijken misschien één en dezelfde. Maar de hele nadruk van het onderricht is anders.

Zoals Wij al hebben gezegd, zullen de krachten uit de Grotere Gemeenschap die zich thans in de wereld bevinden en die hier de heerschappij willen verwerven, trachten gebruik te maken van twee fundamentele sectoren van menselijk gezag – de overheidsinstellingen en de religieuze instellingen. Dit zijn de twee grote machtscentra in menselijke aangelegenheden, en hierop zal de meeste aandacht worden gericht.

Toch is het belangrijk te begrijpen dat ieder individu dat blijk geeft van een unieke en grotere gevoeligheid ook een doelwit wordt voor onderzoek door degenen uit de Grotere Gemeenschap. Want vergeet niet, grotere gevoeligheid, groter inzicht, is iets waar jullie bezoekers naar op zoek zijn. Het is iets wat ze nodig hebben.

Zij hebben deze natuurlijke intuïtieve vermogens nodig om zich hier te vestigen, want zij hebben geen intuïtieve verbinding met deze wereld. Zij hebben geen intuïtieve verbinding met levensvormen en de natuurkrachten. Zij zijn niet verbonden met de elementen van de Aarde, dus hebben zij deze vermogens nodig en zullen zij die zoeken in individuen overal waar zij die kunnen vinden. En degenen die het meest open staan en het meest kritiekloos zijn, zijn het meest kwetsbaar voor dit soort interventies.

Bij het leren van De Weg van Kennis worden mannen en vrouwen aangemoedigd om een grote gevoeligheid en concentratievermogen te ontwikkelen, maar zij worden ook voorbereid om zeer kritisch te zijn en te leren begrijpen welke grotere krachten in henzelf en in hun directe omgeving hen beïnvloeden en hoe deze effecten tot stand worden gebracht. Zij worden aangemoedigd om relaties en interacties in de wereld op een zeer nuchtere manier te benaderen.

Hoe anders is dit dan de grote romantische idealen die binnen bepaalde spirituele kringen worden gepromoot. Hoe anders is dit dan degenen die opgaan in de glorieuze denkbeelden van zichzelf in de wereld of in hun strenge ideologieën die lang geleden in het leven werden geroepen.

De man of vrouw van Kennis moet leren zien en scherp zien, moet leren onderscheiden waar zij zich wel en waar zij zich niet moeten openstellen, waar zij hun gaven moeten geven en waar zij hun gaven niet moeten geven. Zij moeten de grotere krachten leren herkennen, de krachten die heilzaam zijn en de krachten die niet heilzaam zijn, zowel binnen de wereld zelf als binnen de Grotere Gemeenschap waarin jullie wereld nu opkomt.

Mensen die het ontwikkelen van gevoeligheid bevorderen zonder dit onderscheid te maken en zonder deze training en voorbereiding, sporen mensen aan tot het lopen van grote risico’s. Zelfs als de Grotere Gemeenschap er niet zou zijn, zou dit nog een groot risico opleveren. Want als je te gevoelig wordt zonder onderscheidingsvermogen, wordt het heel moeilijk om in de wereld te leven. De wereld wordt te irritant, te hard, werkt te zeer op je zenuwen, en je wordt gedwongen je terug te trekken, niet om je krachten te cultiveren maar eenvoudig om de wisselvalligheden van het leven te vermijden. Hier wordt het individu zwakker en zwakker, minder bekwaam. Hij verliest kracht, hij verliest zelfbeschikking, hij verliest het vermogen om met het leven om te gaan.

Dit gebeurt vandaag in de wereld. Het wordt versneld door de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap, die de macht heeft om de menselijke geest te neutraliseren. Zij hebben de macht om controle te verwerven over de heersende ideeën en overtuigingen van de mensen hier.

De enige echte verdediging hiertegen is het cultiveren van Kennis en het ontwikkelen van een Grotere Gemeenschapsperspectief en inzicht. Hier hebben mannen en vrouwen vaardigheid nodig – de vaardigheid om Kennis in zichzelf te vinden, de grote wetende Geest waarmee jullie door de Schepper zijn begiftigd; de vaardigheid om interacties te onderscheiden, om de mentale omgeving te onderscheiden en om de grotere krachten te onderscheiden die de mensheid beïnvloeden en die jullie binnen je eigen leven aansporen.

Het is opmerkelijk, maar de mensen beseffen niet hoe groot de invloed op hun leven is. Er heerst een algemene overtuiging dat mensen de kapitein zijn van hun eigen schip, en toch, wanneer je hun schip bezoekt, is er geen kapitein te vinden. Er is geen autoriteit; er is geen vastberadenheid. De ambivalentie en passiviteit die je bij mensen ziet, is het bewijs dat zij hun zaken niet onder controle hebben en geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun leven of voor hun bestemming.

Overal wordt de mentale omgeving van mensen gedomineerd door krachten die van buiten henzelf komen, en wel in zo’n mate dat zij niet eens meer kunnen onderscheiden wat van hen is en wat niet. In feite is er op dit moment heel weinig oorspronkelijk denken binnen de menselijke familie. Dit is zowel droevig als tragisch. Het is droevig omdat de menselijke geest creatief is en wonderbaarlijk begiftigd. En het is tragisch omdat dit sombere vooruitzichten voor de mensheid met zich meebrengt bij haar opkomst in de Grotere Gemeenschap.

Om deel uit te maken van de Grotere Gemeenschap moet je slimmer zijn dan je ooit bent geweest, kritischer dan je ooit bent geweest, meer verantwoording nemen dan je ooit hebt gedaan, en je moet sterk worden met Kennis.

Als je buiten je wereld zou kunnen reizen door de Grotere Gemeenschap, zou je zien dat overal rassen tot slaaf zijn gemaakt en worden onderdrukt omdat zij deze fundamentele vermogens niet hebben ontwikkeld. In de Grotere Gemeenschap bestaat heel weinig vrijheid. De Grotere Gemeenschap kent zeer weinig persoonlijke vrijheid.

Dit is misschien moeilijk te aanvaarden, maar het is onmisbaar voor jouw vorming. Vrijheid is het gevolg van het verwerven van deze vaardigheden die Wij hebben aangegeven en ze te cultiveren in jezelf, in je relaties en in je gemeenschappen. Als je dit nalaat, leidt dat er van nature toe dat je samenleving gedomineerd wordt. In de Grotere Gemeenschap heersen de sterken over de zwakken, zoals dat ook binnen de wereld het geval is.

Binnen het ruil- en handelsverkeer van de Grotere Gemeenschap zijn er vele, vele samenlevingen die slechts satellietstaten zijn van andere rassen. Zij hebben hun zelfbeschikking verloren, zowel door de contracten die zij aangaan met andere rassen als door hun vermogen, of gebrek aan vermogen, om hun focus en hun vastberadenheid te handhaven binnen hun relaties met anderen. In de Grote Gemeenschap is dit algemeen gangbaar.

Als je veel zou rondreizen, zou je inderdaad zien dat het ongewoon is een ras te vinden dat werkelijk onafhankelijk en autonoom is. Dit is het gevolg van een gebrek aan training en capaciteiten, en voor een deel komt dat door de omgang met andere rassen en de onderlinge afhankelijkheid.

Daarom blijven de Wijzen verborgen in de Grotere Gemeenschap en in jullie wereld. Maar de mensheid is niet verborgen, en zij is nog niet verstandig genoeg om haar isolement te behouden of om ingrijpen van buitenaf te kunnen waarnemen.

Dus ook hier treffen Wij een situatie aan. We komen tot de ontdekking dat de mensheid in een grote achterstandspositie verkeert, dat de mensheid uiterst kwetsbaar is, dat de mensheid niet de vaardigheid of het onderscheidingsvermogen of de samenwerking binnen haar eigen familie bezit om een sterke en autonome positie in de Grotere Gemeenschap te kunnen handhaven.

En hier zien We dat de mensheid vertoeft in een wereld waarvan zij de rijkdom en waarde nog niet ten volle beseft. Zij is nog niet aan de Grotere Gemeenschap blootgesteld geweest om haar rijkdom of benarde positie te begrijpen. Dit is het jammerlijke gevolg van zo lang in isolement te leven.

Maar nu klinkt er een grote oproep over de hele wereld aan mensen om kracht te verwerven, om individueel en collectief sterk te worden, om de kracht van Kennis te verwerven, die hun grootste begiftiging en hun natuurlijk geboorterecht is, om de basis te verwerven voor samenwerking in eenheid met anderen en de wereld te verenigen ongeacht tribale en culturele verschillen.

Want alleen een verenigde mensheid zal in staat zijn te overleven en te gedijen in de Grotere Gemeenschap. Een wereld die oorlog voert tussen groepen en stammen die verdeeld zijn, kan slechts ten prooi vallen aan de overheersing van mogendheden van buitenaf, die van deze conflicten, vereenzelviging en vooringenomenheid gebruik zullen maken om er hun eigen voordeel mee te doen.

Om te gedijen en te overleven in de Grotere Gemeenschap, om jullie vrijheid en zelfbeschikking te behouden binnen deze grotere leefomgeving, moet de mensheid verenigd worden. Dit zal een groot, moeilijk en pijnlijk proces worden, maar het leven vereist het, jullie omstandigheden vereisen het, de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap hier vereist het.

Dit verenigen zal worden bevorderd door het groeiende besef dat de mensheid zich in een penibele situatie bevindt en dat iedereen overal ter wereld zich in dezelfde situatie bevindt en hetzelfde fundamentele probleem heeft. Dit probleem zal worden veroorzaakt door de aftakeling van de natuurlijke wereld, door het verlies van de natuurlijke grondstoffen van de wereld, en bovenal door de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap.

Het is jammer maar waar dat alleen een dreiging van buitenaf in staat zal zijn om de mensheid eindelijk te verenigen en hier een gemeenschappelijke behoefte en een gemeenschappelijk doel te creëren waardoor de mensen in staat zullen zijn om over hun tribale verschillen en identiteiten heen te stappen.

Een wereld met tweedracht zaaiende stammen kan niet overleven in de Grotere Gemeenschap. Zij kan haar onafhankelijkheid niet behouden, want zij zal niet sterk genoeg zijn. Zij zal niet de samenwerking en de kracht hebben die nodig is om het op te nemen tegen andere rassen die een uniforme staat hebben bereikt en die een groepswil vertegenwoordigen.

Kennis in jou maakt dit mogelijk, maar er moet een weg zijn naar Kennis, een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap die jou kan voorbereiden om de Grotere Gemeenschap te begrijpen, om je ware natuur te begrijpen, om je in staat te stellen je essentiële kracht te verwerven en je grootste begaafdheden op te eisen voor het herstel en de bescherming van de wereld.

Door de aftakeling van de natuurlijke omgeving zal de mensheid in de toekomst genoodzaakt zijn grondstoffen te zoeken buiten haar eigen grenzen. Dit zal eisen stellen aan het menselijk ras en zal het cultiveren van belangrijke en grote vaardigheden en vermogens vereisen, want jullie zullen ondervinden dat het universum niet voor het grijpen ligt.

Het is alsof de wereld een huis is en jullie zonnestelsel je tuin. Je kunt door je tuin lopen zoals je wilt, maar als je verder wilt, betreed je andermans eigendom. Je schendt de belangen of het heersend bestel van iemand anders.

Hier zal je merken dat ruil- en handelsverkeer grotendeels zelfregulerend zijn. Je vindt geen grote organisatie die alles regelt en beheert. Dat is niet mogelijk in een omgeving van de Grotere Gemeenschap. Bepaalde ethiek en normen worden gehandhaafd om praktische redenen – om de vrede te bewaren, om de continuïteit van de handel te waarborgen en om een klimaat te scheppen waarin de meeste naties kunnen gedijen, ook al lijden een paar daaronder.

Hier zal de mensheid zich te midden van een grotere wisselwerking van het leven bevinden, in een situatie die reeds lang bestaat en niet zal veranderen door intrede van de mensheid. Zij is als een jong kind dat op de wereld komt. Het houdt er misschien grote ideeën over zichzelf op na en grote verwachtingen over wat het leven te bieden heeft, maar zodra het de echte wereld binnengaat, is alles heel anders.

De mensheid is hier als de puber die zich voor het eerst in het leven waagt, vervuld van idealen, vervuld van verwachtingen, vervuld van een gevoel van almacht en goddelijke beschikking, maar wat de mensheid in de Grotere Gemeenschap te wachten staat is een moeilijk en ontnuchterend leerproces.

Maar wil de mensheid ook maar de kans krijgen om te participeren in de Grotere Gemeenschap, om zich bezig te houden met ruil- en handelsverkeer, wat noodzakelijk zal worden in de toekomst, dan moet zij de grondslag, de kracht en de sfeer van samenwerking binnen de menselijke familie ontwikkelen om zelfs maar te kunnen beginnen.

Je vraagt je misschien af, “Wat heeft dit met mij te maken? Ik ben maar een gewoon iemand. Ik ben maar een individu. Ik moet morgen naar mijn werk. Ik moet voor mijn eigen zaken zorgen!”

Dit heeft alles met jou te maken, want het grotere doel dat jou in de wereld bracht, houdt rechtstreeks verband met de evolutie van de wereld en met de grotere behoeften van de mensheid. Wat jouw gaven ook mogen zijn, hoe ze ook tot uitdrukking worden gebracht, alles wat Wij in dit boek presenteren is volledig relevant voor jouw vermogen om je ware natuur te begrijpen en die effectief tot uitdrukking te brengen.

Hier zul je binnen de sfeer van je eigen leven ontdekken dat de grondregel: “De Wijzen blijven verborgen,” volkomen juist en valide is. Hier zul je, binnen de context van je eigen leven zien dat ook jij je eigen mentale omgeving moet onderhouden en tot stand brengen, en leren hoe je dit moet doen en hoe je haar in stand kunt houden in een wereld die haar altijd weer lijkt af te breken. Ook jij zult hier, binnen de context van je eigen leven, moeten leren wat de basis is van echte relaties en hoe grotere harmonie en samenwerking tot stand kan worden gebracht in je affaires met anderen.

Alles wat waar is in de Grotere Gemeenschap geldt ook binnen de sfeer van je eigen leven. Maar zelfs als je dit gaat beseffen, zul je, als je de voorbereiding op De Weg van Kennis aangaat, ook merken dat het noodzakelijk voor je is om het grotere panorama van het leven waarin je leeft te begrijpen.

Het is niet genoeg om alleen maar voor je eigen persoonlijke zaken te zorgen en jezelf te onderhouden, want jij hebt een grotere verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden in het leven. Als je je ware aard wilt kennen, als je het grotere doel wilt ervaren en tot uitdrukking brengen dat jou in de wereld heeft gebracht, dan moet je meer doen dan je met jezelf bezighouden. Je moet niet alleen je zaken harmonieus regelen, maar ook zien wat je daarbovenop te wachten staat, wat je roept om te antwoorden.

Het leiden van een klein en egocentrisch leven levert geen grote beloningen op. Slechts kleine beloningen en hoge kosten. Maar als je een groter leven gaat leiden, zijn er hoge kosten maar ook grote beloningen, veel groter dan de kosten die ermee gepaard gaan.

Je kunt alleen weten of dit klopt door zelf de stappen te zetten en te ontdekken wat ze voor jou betekenen. Wij kunnen alleen wijzen op de grotere omgeving waarin je leeft en op de grotere krachten die vormgeven aan je leven, je toekomst en je bestemming. Maar je moet dit zelf ontdekken.

Wij geven je hier het perspectief en het inzicht dat je in staat zal stellen de aard van je aanwezigheid hier en de grotere gebeurtenissen die de bestemming van de wereld bepalen werkelijk te begrijpen.