Essentiële Waarheden over de Grotere Gemeenschap

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1997

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Bij het presenteren van de realiteit van de Grotere Gemeenschap en haar alles omvattend belang voor de mensheid in deze tijd realiseren Wij ons dat Wij veel van de meest geliefde en gekoesterde ideeën in huidige menselijke culturen op de proef stellen. Wij roepen veel vragen op en misschien wel veel verwarring. Maar dit is de realiteit die gepresenteerd moet worden en mensen moeten een manier vinden om te begrijpen wat het betekent en hun vroegere ideeën ontgroeien als deze dit verhinderen.

Omdat de mensheid zich in een zeer puberaal stadium van haar ontwikkeling bevindt zit ze vol idealen en bijgeloof die niets te maken hebben met de realiteit. In plaats daarvan vertegenwoordigen die de verlangens en angsten van het menselijk bewustzijn. Mensen kunnen er zo sterk aan vasthouden dat het heel moeilijk voor hen kan zijn om iets nieuws te horen. Het kan voor hen heel moeilijk zijn om helder te zien en te begrijpen wat in dit boek wordt gepresenteerd.

Wij begrijpen deze moeilijkheden en We zullen proberen de realiteiten die Wij presenteren zo helder mogelijk uit te leggen. Maar je moet nog steeds begrijpen dat jij het werk moet doen om het perspectief krijgen waarmee je het zelf kunt zien. Het is niet voldoende om simpelweg te geloven wat in dit boek gepresenteerd wordt. Je moet het zelf ervaren en je moet in staat zijn het duidelijk te zien. In dit opzicht doe jij het meeste werk.

Als je blijft hangen in je zorgen, als je blijft hangen in menselijke idealen en overtuigingen, zul je het grotere geheel niet kunnen zien en kun je niet de grotere krachten herkennen, zowel in jezelf als in de wereld om je heen, die je leven en lot vormgeven. Daarom brengt Onze boodschap een grote uitdaging met zich mee. We begrijpen hoe groot deze is.

De mensheid is slechts een van de vele rassen die opkomen in de Grotere Gemeenschap. In het omvangrijke netwerk van samenlevingen en culturen in de Grotere Gemeenschap komen op dit moment andere rassen op die zich in verschillende stadia van de ontwikkeling in de Grotere Gemeenschap bevinden. Sommige van deze rassen lopen voor op jullie. Andere liggen ver achter.

Dit is dus een heel natuurlijk proces, net zoals het een heel natuurlijk proces is om door te groeien van puberteit naar volwassenheid. Net zoals jij persoonlijk een evolutionaire vooruitgang in je leven doormaakt, zo kent de mensheid als ras een evolutionaire vooruitgang. Dit vind je terug in de menselijke samenleving, menselijke cultuur, menselijke ideeën en menselijk onderricht.

Dit gebeurt overal in het universum. Van nature moet intelligent leven groeien en uitdijen. Dit onderscheidt zich van andere levensvormen die een andere rol spelen in het grote weefsel van het universum.

Zowel binnenin jezelf als in de wereld stuwen grote krachten deze evolutie voorwaarts. Om hiermee in de pas te blijven moet je verder kunnen gaan dan je vroegere onderricht en ideeën opzijzetten, zelfs als die je tot dusverre geholpen hebben. Want wat is onderricht anders dan iets nieuws leren, verder gaan dan wat je daarvoor al wist, nieuwe onthullingen ervaren enzovoorts?

Daarom bieden Wij je bij de presentatie van de realiteit van de Grotere Gemeenschap en het enorme belang hiervan voor jou alsmede voor de mensheid een grotere kans om te leren, de belangrijkste kans op leren die je op dit moment kunt hebben.

Om dit studietraject te beginnen, om het proces te beginnen van het verkrijgen van een ruimer perspectief in het leven, van waaruit je kunt zien wat je voorheen niet kon zien en weten wat je voorheen niet kon weten, moeten Wij bepaalde essentiële waarheden over de Grotere Gemeenschap, over jouw wereld en over jouw essentiële spirituele aard presenteren, omdat ze allemaal nauw met elkaar samenhangen. Wat Wij nu gaan presenteren lijkt op het eerste gezicht moeilijk te begrijpen. Ook al denk je dat je het meteen kunt begrijpen, heb je nog steeds niet het perspectief van waaruit je het kunt zien en ten volle kunt weten.

Er zijn bepaalde dingen die je moet begrijpen, zodat je je kunt voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Als deze dingen niet herkend en begrepen worden, als ze niet serieus overwogen worden, ben je niet in staat de Grotere Gemeenschap te begrijpen en niet in staat je erop voor te bereiden.

De Grotere Gemeenschap waar Wij over spreken vertegenwoordigt in de eerste plaats het leven in het fysieke universum, hoewel het ook het grotere spirituele panorama omvat waarover Wij later zullen spreken. Voor dit moment houden We ons vooral bezig met de fysieke realiteit.

Als Wij dus spreken over het leven in de Grotere Gemeenschap hebben Wij het over fysiek leven en het fysieke bestaan. Wij hebben het over intelligent leven in het fysieke universum. Het is nodig dat je begrijpt dat de Grotere Gemeenschap intelligent leven omvat in alle stadia van evolutie – culturen in een stadium van vroege opkomst, vroege ontwikkeling, volwassenheid en verval.

Wij hebben het niet over verlichte wezens. We hebben het niet over engelenmachten. Wij hebben het over echte fysieke wezens zoals jijzelf, die opgegroeid en opgekomen zijn in leefomgevingen die heel anders zijn dan die van jou en die dezelfde moeilijkheden in het leven hebben moeten doorstaan: de moeilijkheden van overleven, concurrentie en relatie.

Alleen al het feit dat zij [dit] op zeer verschillende manieren hebben aangepakt, verklaart de verschillende resultaten die zij ervaren. Maar voor jou is het belangrijk dat je weet dat er bepaalde dingen zijn die je met hen en met al het intelligente leven in het fysisch universum gemeen hebt.

Het is zeer belangrijk de fysieke en de spirituele realiteit niet met elkaar te verwarren. Dit gebeurt vaak met als gevolg dat je vermogen om duidelijk te onderscheiden waar je mee te maken hebt, sterk wordt belemmerd. De fysieke werkelijkheid is heel anders [dan] de spirituele werkelijkheid. Ze functioneert volgens verschillende wetten. Ze heeft andere verschijningsvormen en een ander doel.

De ene is tijdelijk. De andere is eeuwig. De ene is vooral gericht op scholing en dienstbaarheid. De andere is vooral gericht op het leveren van een bijdrage. De ene is het domein van handelen. De andere is het domein van zijn. De ene kent enorme krachten van conflict en concurrentie en in de andere bestaan deze dingen niet.

Op dit gebied heerst zoveel verwarring onder de mensen dat We steeds opnieuw moeten benadrukken dat je te maken hebt met fysieke krachten en fysieke wezens. Het feit dat je een beroep moet doen op grotere spirituele krachten om je bij te staan is essentieel, maar verwar ze niet met de krachten uit de Grotere Gemeenschap waarmee je moet leren omgaan.

Vervolgens is het belangrijk te begrijpen dat wanneer Wij het woord Grotere Gemeenschap gebruiken Wij niet spreken over een verenigde gemeenschap, een grote broederschap daar in het universum. Wij hebben het over een uitgebreid scala aan individuele culturen en werelden die zich hebben ontwikkeld en die tot op zekere hoogte met elkaar hebben moeten omgaan. Een deel van deze omgang is vredig en harmonieus. Een deel ervan is conflictueus en vol tegenspoed.

Dit is ontzettend belangrijk want mensen hebben eeuwenlang voor redding naar de hemel gekeken en gedacht dat daar ergens een beter leven moest zijn, een oplossing voor al hun problemen, een manier van leven waarbij de problemen van hebzucht, geweld en haat gewoon niet bestaan.

Maar dat bestaat alleen maar in je Aloude Thuis, waar je vandaan bent gekomen en waar je naar terug zult keren. En in de Grotere Gemeenschap bestaat het alleen in zeer kleine en geïsoleerde gemeenschappen van Kennis.

Grote technologische samenlevingen bezitten en betuigen zelden werkelijke spirituele Kennis en vooruitgang. Hun aandacht is gericht op controle en uniformiteit. Individuele vrijheid wordt in dergelijke samenlevingen zelden gewaardeerd. Zij proberen veeleer een eendimensionale, strak geordende en gereguleerde vorm van samenwerking te creëren.

Voor velen die dit boek lezen zal dit een diepe teleurstelling zijn, want hun gedachte was: “Er moeten daar ergens idyllische werelden zijn en van die idyllische werelden zullen ze ons komen leren hoe we zelf idyllisch kunnen zijn.”

Dit is een diepgewortelde hoop en verwachting, maar ze moet van meet af aan gecorrigeerd worden, anders ben je blind voor wat er in de wereld gaande is en zul je je eigen ervaringen én die van anderen verkeerd interpreteren.

Er zijn samenlevingen die een hoog niveau van spiritueel bewustzijn en intellectueel vermogen bereikt hebben, maar die zijn zeldzaam. Ze vormen de uitzondering. Verwar dit niet met technologische vooruitgang.

Technologische vooruitgang en spirituele vooruitgang en verwezenlijking zijn absoluut niet hetzelfde. Dit wordt zo gemakkelijk met elkaar verward want als iemand een technologisch vermogen heeft dat jou magisch toeschijnt ben je geneigd te denken dat het magische wezens zijn, of dat ze zeer hoogontwikkeld zijn, of zeer onbaatzuchtig, of dat ze een groot mededogen en liefde kennen. Maar dat is niet zo.

Mensen hebben tegenwoordig immers grote technologische voordelen die nog maar een paar eeuwen geleden ondenkbaar waren, maar heeft de mensheid zich desondanks op spiritueel gebied sterk ontwikkeld? Is geweld uit de menselijke ervaring uitgewist? Is hebzucht gecorrigeerd? Heeft samenwerking en mededogen zich in menselijke samenlevingen gemanifesteerd? Het antwoord op deze vragen is duidelijk. En toch heeft de mensheid haar eigen verwachtingen in technologische zin verre overtroffen.

Er zijn dus grote technologische samenlevingen in de Grotere Gemeenschap en daar zijn er veel van, want technologie kan geleerd, verhandeld, geruild en in de zakenwereld worden ingebracht.

Maar ontwikkeling in De Weg van Kennis, hetgeen in de Grotere Gemeenschap spirituele ontwikkeling betekent, is zeldzaam, net zo zeldzaam als in jullie wereld. Bijvoorbeeld: iedereen kan misschien wel een computer in bezit hebben maar hoeveel mensen begrijpen de innerlijke werking van de menselijke geest of hebben de ruimte zich de grote dynamiek in menselijke relaties of de mentale leefwereld die hun denken beïnvloedt te realiseren? Het is dus een essentiële waarheid te begrijpen dat technologische vooruitgang en niveau niet hetzelfde is als spirituele vooruitgang en niveau.

Je moet ook begrijpen dat je te maken hebt met echte, fysieke, sterfelijke wezens. Zij hebben de dood niet overwonnen. En omdat er grenzen zijn aan wat technologie vermag in het fysieke universum zijn ze niet almachtig. Ze mogen dan in bepaalde opzichten goddelijk lijken door wat ze kunnen, maar ze zijn niet goddelijker dan jij en worden in feite door dezelfde soort psychologische en culturele omstandigheden belaagd die jouw mogelijkheden beperken en begrenzen.

Vervolgens is het essentieel te beseffen dat de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld en hun komst op dit moment, en hun werk en activiteit in de wereld niets te maken hebben met menselijke spirituele ontwikkeling. Met andere woorden: ze zijn hier niet om menselijke mandaten of menselijk de bestemming rechtstreeks in vervulling te doen gaan. Het feit dat de menselijk bestemming voorschrijft dat de mensheid op een gegeven moment moet opkomen in de Grotere Gemeenschap betekent niet dat de hier aanwezige mogendheden uit de Grotere Gemeenschap dat ondersteunen.

Zoals we al hebben gezegd: ze zijn hier voor hun eigen doeleinden. Dit is ook een heel moeilijk idee voor mensen om te begrijpen, omdat zij denken dat alles uit de hemel engelachtig of demonisch moet zijn en iets te maken moet hebben met het in vervulling gaan van oude menselijke profetieën en wel móét gaan over de mensheid, want vanuit een zuiver menselijk gezichtspunt is de mensheid het middelpunt van het universum en draait daar alles om. En als er hier een Grotere Gemeenschap is dan moet dat gaan over de mensheid; ze moeten gekomen zijn om de mensheid te helpen of iets te doen voor de mensheid.

Dit is een fatale vergissing. Bega deze vergissing niet. De aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld van vandaag is het resultaat van hun eigen activiteiten, beweegredenen en projecten én de opkomst van de mensheid als een technologische samenleving met mogelijkheden om buiten haar eigen grenzen te gaan.

De poging het menselijke lot nu van buitenaf te bepalen heeft te maken met dit evolutionaire stadium, maar gaat op zich niet over spirituele vooruitgang. Menselijke spirituele vooruitgang zal het gevolg zijn van de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. En ze zal het gevolg zijn van een grotere en meer medelevende en effectieve menselijke samenleving.

Jullie bezoekers zullen jullie dit niet geven. De meeste van jullie bezoekers zijn trouwens niet eens zo spiritueel gevorderd als jullie. Ze hebben meer technologie en sociale cohesie, maar ze hebben niet de rijke spirituele tradities die de mensheid hier op aarde grotendeels heeft. Ze zijn hier om meer prozaïscher redenen.

Vaak proberen mensen hun besef van de Grotere Gemeenschap, hoe klein ook, in te passen in hun wereldbeeld of hun spirituele begrip van het leven. Hier heerst heel veel verwarring tussen niveaus, heel veel verwarring tussen het spirituele en het fysieke. Mensen proberen alles gelijk te maken. Het leven is één, maar het werkt anders op verschillende bestaansniveaus en je mag de niveaus niet met elkaar verwarren als je enige hoop wilt houden om te begrijpen wat daarbinnen bestaat.

Verder zul je niet in staat zijn de intelligentie, de beweegredenen of de werkelijkheid van de Grotere Gemeenschap vanuit zuiver menselijk perspectief te begrijpen. Je moet een ruimer gezichtspunt krijgen.

Dit is mogelijk door wat de Schepper je heeft gegeven. Als je dit puur vanuit je eigen menselijke ideeën bekijkt zul je het niet begrijpen. Daarom is er een voorbereiding nodig – een trap die je op een hoger plan brengt, naar een hoger uitzichtpunt op de berg van het leven zodat je het terrein kunt zien, zodat je boven de boomtoppen uit kunt zien zodat je kunt zien waar je eigenlijk staat en wat er werkelijk gaande is.

Ik kan niet van je verwachten dat je gewoon alles begrijpt wat Wij je hier in dit boek voorleggen, maar je moet een zeker begrip hebben om te kunnen beginnen – om die reis te kunnen beginnen, om dat hogere perspectief te vinden.

Je kunt je evenmin wenden tot menselijke religie om hier antwoorden op te krijgen, want dit zijn religies die gegrondvest werden in een staat van isolement en die leven in een Grotere Gemeenschap niet kunnen verklaren.

De grote spirituele leraren in de menselijke geschiedenis zijn, hoewel toonaangevend in de wereld en uitmuntend in hun optreden en demonstratie, binnen de Grotere Gemeenschap hele kleine figuren. Want de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigt eveneens een grotere spirituele realiteit. En jullie hele opvatting van wat het Goddelijke inhoudt en hoe het Goddelijke functioneert in het zichtbaar leven zal diepgaande veranderingen ondergaan als je een Grotere Gemeenschapsperspectief en -begrip verwerft.

Wend je dus niet tot de oude teksten in een poging de betekenis van de Grotere Gemeenschap te begrijpen of waarom die hier is, want dat kunnen ze je niet vertellen. Dat was niet het leerproces in die tijd. Dat was niet de boodschap die in die tijd nodig was.

De oude tradities waren, hoewel rijk aan deugdzaamheid, voornamelijk gericht op het ontwikkelen van mededogen en samenwerking als fundament van de beschaving. Ze waren niet gericht op de voorbereiding van de mensheid op haar opkomst in de Grotere Gemeenschap. Ze waren in plaats daarvan erop gericht om de mensheid enigszins in staat te stellen een begin te maken met de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Met andere woorden: zij hebben het fundament gelegd voor waar jullie nu staan. Maar dit is een nieuw begin. Dit is een nieuwe drempel.

Verder moet je begrijpen dat alle rassen in de Grotere Gemeenschap te maken hebben met overlevingsvraagstukken, net als de mensheid. Hoogontwikkelde technologische samenlevingen in het universum vernietigen vaak hun natuurlijke leefomgeving, zoals de mensheid nu ook doet. Dit maakt het noodzakelijk dat zij naar andere werelden reizen om grondstoffen te winnen en het proces te beginnen om zich in een bepaalde samenhang te begeven in handel en verkeer. Dit heeft diepgaande invloed op hun culturen. In veel gevallen zijn ze overgenomen door sterkere rassen. In andere gevallen hebben ze kunnen overleven en hun eigen identiteit kunnen behouden. Zij hebben de fysieke eisen van het leven niet overwonnen, zoals zozeer gehoopt wordt hier in de wereld. Ze moeten rekening houden met hun eigen fysieke behoeften. Ze moeten rekening houden met veiligheidsvraagstukken ten aanzien van andere rassen. En ze moeten doelmatig worden in de mentale leefwereld, waar We het later over zullen hebben.

Feitelijk zijn de fysieke eisen toegenomen omdat zij meer grondstoffen nodig hebben. Ze hebben een grotere behoefte aan isolement in de Grotere Gemeenschap. Ze zijn vaak afhankelijk van andere rassen om primaire materialen te leveren. Het is in veel opzichten een uitdagender en moeilijker bestaan.

Ondanks het feit dat technologie veel kleine problemen kan oplossen schept ze veel meer grote problemen. Daarom blijven in de Grotere Gemeenschap de Wijzen voor het grootste gedeelte verborgen en houden ze zich niet bezig met veel reizen en handel. Er zijn hier een paar zeer fundamentele redenen voor, waar We later over zullen spreken.

Maar voor dit moment is het belangrijk dat je begrijpt dat de rassen die jullie zullen ontmoeten, in feite de meeste rassen in de Grotere Gemeenschap, niet geheel en al zelfvoorzienend zijn en te maken hebben met enorme problemen op het gebied van relaties met andere culturen en hun eigen milieuproblematiek.

Dit is een cruciaal inzicht want nu begin je je te realiseren waarom zij hier in de wereld zouden kunnen zijn. Zij reizen niet door het universum om goede daden te verrichten. Ze zijn op zoek naar dingen die ze nodig hebben. Ze zijn op zoek naar uitbreiding van hun macht, hun veiligheid, hun grondstoffen enzovoorts.

En omdat deze wereld gedurende een zeer lange periode een belangrijke hulpbron is geweest voor veel lokale culturen [in de Grotere Gemeenschap] heeft zij grote aantrekkingskracht en betekenis. En omdat ze zich relatief gesproken in een dicht bevolkt gebied van de Grotere Gemeenschap bevindt heeft ze ook een strategische betekenis, waarvan de mensheid zich totaal niet bewust is.

Neem de analogie met de kleine stam in het oerwoud. Hebben zij enig idee hoe belangrijk hun locatie of hun grondstoffen zouden kunnen zijn voor een externe cultuur? En toch is dit de motiverende factor geweest voor de ontdekking, de vervuiling en de voortdurende verandering van deze culturen. We hebben nu zo’n situatie.

Wat jullie bezoekers dus gemotiveerd heeft is niet de zorg en de aandacht voor menselijk geluk, maar de behoefte aan grondstoffen, de behoefte aan veiligheid en macht. De enige uitzondering hierop zijn jullie Bondgenoten, die zich fundamenteel bekommeren om jullie integriteit en jullie mogelijkheid om te overleven binnen de context van de Grotere Gemeenschap. Maar zij vertegenwoordigen niet [de mogendheden] die vandaag de dag in de wereld zijn, aangezien zij niet de meerderheid van de mogendheden in de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigen.

Dit vormt een wezenlijk onderdeel van jullie onderricht over de Grotere Gemeenschap en het is aanvankelijk misschien erg moeilijk om daarover na te denken. Want er is zoveel hoop en verwachting, zoveel geloof en fantasie bij de gedachte aan de realiteit van andere levensvormen en hun verhoopt voordeel voor de mensheid dat dit een zeer moeilijk te overwegen iets kan zijn.

Maar dit brengt de noodzaak van onafhankelijkheid met zich mee, de noodzaak van ontwikkeling, de noodzaak van onderricht en de noodzaak om mentaal en fysiek sterker en competenter te worden. Dit is wat de mensheid nodig heeft. En dit is wat nodig is.

Grotere spirituele krachten zijn hier om de mensheid te helpen bij haar voorbereiding, maar zij maken geen deel uit van jullie echte [fysieke] bezoekers uit de Grotere Gemeenschap.

De Grotere Gemeenschap is een uitgebreid netwerk van gemeenschappen – waarvan sommige zich bezighouden met commercie en handel en sommige niet. Sommige leven in afzondering in verafgelegen delen van de Melkweg; andere leven in dichter bevolkte gebieden.

Er wordt niet van jou verwacht dat je kunt begrijpen hoe uitgestrekt dit netwerk is of hoe het functioneert, maar het is van vitaal belang dat je begrijpt dat er bepaalde realiteiten bestaan in de Grotere Gemeenschap die direct van invloed zijn op de toekomst van de mensheid.

Laten We nogmaals zeggen dat wanneer Wij deze ideeën presenteren We te maken hebben met een aantal verwachtingen en overtuigingen die niet bestaan binnen de menselijke cultuur, die het erg moeilijk maken dingen goed te begrijpen of helder te zien.

Sommige mensen denken dat er daarbuiten verschrikkelijke krachten zijn, oorlogszuchtig en destructief. Anderen geloven dat het allemaal engelenbroeders zijn die hier zijn om de mensheid naar een nieuwe dimensie te helpen. En tussen deze twee uiterste standpunten zijn er allerlei verschillende interpretaties.

Maar je moet leren om helder te zien en te begrijpen. Het is geen [keuze] tussen een liefdevolle en een angstige waarneming. Nogmaals: Wij zeggen dat het erom gaat of je kunt zien of niet.

Bij alle grote gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis die zijn vastgelegd en hebben plaatsgevonden konden bepaalde mensen zien wat er gebeurde en velen niet. Bepaalde mensen konden het ontstaan van een groot conflict zien; velen niet. Sommigen konden de afloop van een groot conflict zien; velen niet. Sommigen konden dienovereenkomstig en verantwoordelijk handelen en een positieve en constructieve rol spelen; velen niet.

Dat zal nu ook het geval zijn. Naarmate de realiteit van de Grotere Gemeenschap duidelijker wordt in de wereld zullen mensen meer gepolariseerd raken in hun standpunten en in hun houding. Er zal meer oppositie zijn, meer ontkenning, meer fantasie omdat heel veel mensen niet bereid zijn met deze grotere realiteit om te gaan. Ze zullen terugvallen op hun oude ideeën en gewoonten, en sommigen zullen het bestaan ervan totaal ontkennen. Maar in menselijke aangelegenheden is het altijd zo geweest.

Het is echter van essentieel belang dat een bepaald aantal mensen onderricht wordt over de Grotere Gemeenschap en leert hoe ze die verstandig en met onderscheidingsvermogen moet benaderen. Dat zal een groot verschil maken in de uitkomst.

Wat vervolgens van essentieel belang is is te beseffen dat de mensheid op dit moment niet voorbereid is op de Grotere Gemeenschap. Ze is psychologisch niet voorbereid. Ze is politiek niet voorbereid; Ze is niet voorbereid in termen van haar religieuze tradities die, binnen deze context, geneigd zijn mensen tegen te houden.

De noodzaak van deze voorbereiding is zo groot en zo diepgaand, en veel mensen voelen de noodzaak om iets te doen om zich voor te bereiden, om een positieve weg in te slaan, om sterker en competenter te worden, om wijzer en scherpzinniger te worden. Maar tot op heden is er geen voorbereiding geweest op de Grotere Gemeenschap.

Want zoals We hebben gezegd, kun je de menselijke religie niet gebruiken, kun je de menselijke psychologie niet gebruiken om te leren over het leven in een groter panorama. Je hebt een leer uit de Grotere Gemeenschap nodig over de Grotere Gemeenschap. Je hebt een Leer nodig waarvan de bron afkomstig is van de Schepper om zijn zuiverheid, zijn kracht en zijn noodzaak in het leven te garanderen.

De voorbereiding is nu hier. Maar de vraag is: “Zullen mensen zich voorbereiden? Ga jij je voorbereiden? Of val je af en zoek je een plekje waar je je kunt verstoppen, ga je wonen op een fijne plek in de wereld waar alles plezierig en tevreden lijkt en omring je jezelf met mooie dingen, mooie uitzichten en klanken en denk je mooie gedachten over de wereld die in een benarde situatie terechtkomt?

Zelfs als de Grotere Gemeenschap niet hier was zou dit nog steeds zo zijn. Want de wereld raakt in verval en de mensheid heeft daar geen verantwoording voor genomen. Maar omdat de Grotere Gemeenschap hier is, verandert dit de hele situatie en geeft het de aanzet dat mensen overal boven hun zorgen moeten uitstijgen, boven hun neigingen tot ontkenning en fantasie moeten uitstijgen om een feitelijke situatie te begrijpen. En omdat de voorbereiding hier is in de vorm van de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap hebben mensen eindelijk de middelen om zich voor te bereiden en zich rechtstreeks voor te bereiden.

De mensheid is niet voorbereid. Als je hierover nadenkt, als je om je heen kijkt en ziet waar de mensen zich mee bezig houden; waar mensen overal zich druk om maken; waar ze hun tijd, hun energie en hun middelen aan wijden; wat zij belangrijk vinden en wat hun aandacht opeist, dan zul je zien dat nog maar heel weinig mensen kunnen getuigen van de belangrijke gebeurtenissen die zich nu voordoen en die nog zullen komen.

Nog een essentiële waarheid die onderkend moet worden is dat de Grotere Gemeenschap de mensheid geen technologie zal geven tenzij zij wil dat de mensheid afhankelijk wordt. Dit is een belangrijk gegeven. Nogmaals: veel mensen die hierover hebben nagedacht denken dat de bezoekers de mensheid levensreddende technologie zal brengen, die zoveel van de problemen van de mensheid zal oplossen omdat technologie nu gezien wordt als de reddende engel. Vroeger werd de voorzienigheid beschouwd als de reddende engel. Nu is het de technologie.

De technologie heeft echter de neiging om meer problemen te creëren dan ze oplost. Maar het is belangrijk dat je van meet af aan begrijpt dat mocht iets van technologie gegeven worden aan bijvoorbeeld menselijke regeringen, dat niet zozeer ten voordele van de mensheid zal zijn maar meer als instrument of middel om controle te verkrijgen over menselijke zaken. Immers, als een groot stuk benodigde technologie aan de mensheid zou worden gegeven en ze werd er afhankelijk van, maar de bron kwam van buiten de wereld, dan moge het duidelijk zijn dat je een heleboel hebt weggegeven in ruil voor heel weinig.

Het ware geschenk dat de Grotere Gemeenschap aan mensen moet geven is de realiteit van haar aanwezigheid en de realiteit van haar intenties. Dit is een oproep om wakker te worden en je voor te bereiden. Het is geen teken dat er meer gratis dingen gegeven zullen worden aan de mensheid. De mensheid moet uit haar sluimer ontwaken en verstandig worden, volwassen worden in een Grotere Gemeenschap van leven.

Mogendheden uit de Grotere Gemeenschap zullen de problemen van de wereld niet komen oplossen, in ieder geval niet voor de mensheid. Zij zullen de nadruk leggen op het behoud van de fysieke leefomgeving, maar dat is voor hun gebruik en niet in de eerste plaats voor dat van jullie. Er worden nu pogingen ondernomen en deze zijn al tientallen jaren aan de gang om de menselijke planten- en dierenvormen na te maken, om ze te bewaren voor toekomstig gebruik.

Kom daarom niet met open handen naar de mogendheden van Grotere Gemeenschap, bedelend en smekend, begerig naar hun macht, begerig naar hun technologie, want dit zal je in de val lokken en verblinden. Hier zul je je vrije wil kwijtraken.

Vervolgens is het belangrijk te begrijpen dat de invloeden van de Grotere Gemeenschap hoofdzakelijk gericht zullen worden op de wereldregeringen. We zullen hier diepgaand op ingaan als Wij onze verhandeling geven over de mentale leefomgeving. Maar het is belangrijk dat je weet dat de beïnvloeding niet direct op jou als individu gericht zal worden omdat jij niet zoveel invloed in de wereld als geheel hebt, maar meer op wereldleiders, op invloedrijke mensen, op diegenen die over tastbare vormen van macht beschikken. Op hen zal de focus liggen bij de beïnvloeding. Dat wil niet zeggen dat alle autoriteiten, alle regeringen direct onder invloed staan, maar hier ligt de focus. Hier zal de beïnvloeding op gericht worden en wordt ze nu gericht.

Nu zijn er andere uitingen hiervan die We later zullen beschrijven, maar het is belangrijk dat je dit begrijpt. Als je je kunt realiseren dat de mogendheden uit de Grotere Gemeenschap in de huidige wereld gedreven worden door hun eigen behoeften, behoeften waar jij je mee kunt identificeren en die je kunt begrijpen dan zal dit je een veel duidelijker inzicht geven in waarom ze hier zijn. Dan zie je ze niet louter als goed of slecht; je bent in staat te begrijpen wat hen drijft en wat hun zorgen zijn. Hier verlaten we een romantische kijk op het universum en krijgen we een echte relatie.

Vervolgens is het belangrijk dat je begrijpt dat al het intelligente leven een spirituele natuur heeft, maar deze spirituele natuur kan in hen even latent en onontwikkeld zijn als in de mens. In vele hoogtechnologische samenlevingen, die vaak de samenlevingen zijn die zich bezighouden met reizen en handel, kan deze spirituele realiteit sterk onderdrukt zijn en erg onder controle gehouden worden.

Een hoogtechnologische samenleving die haar activiteiten over grote [afstanden] moet coördineren, kan immers niet worden bestuurd door zeer individualistische wezens die hun eigen persoonlijke beweegredenen hebben om haar te leiden. De invulling hiervan verschilt aanzienlijk door de gehele Grotere Gemeenschap.

Ook hier is het belangrijk te beseffen dat degenen die hier naartoe zijn gereisd om jullie fysiek te bezoeken, geen hoogontwikkelde spirituele wezens vertegenwoordigen – intelligent, bekwaam, technologisch, sterk in de mentale omgeving, tot mentale overreding in staat, ja. Maar spiritueel ontwikkeld, nee.

Je kunt hier beginnen te begrijpen dat de Grotere Gemeenschap op de wereld lijkt, maar dan veel groter met veelal dezelfde problemen. Ze schept eerder een hele nieuwe reeks problemen en een hele nieuwe reeks kansen dan dat ze een reddende realiteit is die jullie gewoon alles geeft wat je wilt en alle wereldproblemen oplost. De kansen ervan zijn reddend. Dat vertegenwoordigt de reddende engel. Maar je kunt er alleen maar van profiteren als je je dienovereenkomstig voorbereidt.

Vervolgens is het van essentieel belang te begrijpen dat het zwaartepunt van de activiteiten van de Grotere Gemeenschap in de huidige wereld op twee belangrijke gebieden ligt. We hebben al genoemd dat er een focus ligt op wereldregeringen. Het tweede gebied betreft de wereldreligies.

In het gebied van religie zijn mensen het meest kwetsbaarst, het minst objectief, het gemakkelijkst te overreden. Hier zullen mensen om onverklaarbare redenen handelen tegen hun eigen belangen in. Denk niet dat deze redenen en motivaties niet opgemerkt en te gebruiken zijn.

Tegenwoordig zijn er mogendheden in de wereld uit de Grotere Gemeenschap die het beeld van Jezus aan het voeteneinde van je bed kunnen neerzetten. Hoe kun je onderscheiden of dat echt is of niet? Ze zouden het mentale beeld kunnen oproepen en het in je geest projecteren. Hoe weet je of het echt is of niet? Velen zouden gewoon volgen, zwichten, op hun knieën vallen, toegeven, zichzelf overgeven aan wat het beeld hen opdroeg te doen.

Wie heeft het onderscheidingsvermogen? Wie heeft het vermogen om de werkelijkheid te herkennen aan eenvoudige projecties zoals deze? Wie heeft het vermogen te herkennen wat echt is en dit te onderscheiden van wat dat niet is? Iedereen in de wereld heeft dit potentieel. Jij hebt dit potentieel. Maar is het voldoende ontwikkeld? Word jij iemand die gewoon niet voor de gek gehouden kan worden hoe overtuigend de voorstelling ook is?

De menselijke religie is de bron van grotere deugdzaamheid en belofte voor de mensheid. Maar het is ook het domein van meer bijgeloof, groter wantrouwen en grotere misverstanden.

Net als regeringen religies gebruiken voor hun eigen doeleinden kan de Grotere Gemeenschap religies voor hún eigen doeleinden gebruiken. Dit zal gericht worden op zeer grote religieuze groeperingen die enorme impact hebben op zeer veel mensen. Hier hoef je maar enkelen te beïnvloeden om de massa te beïnvloeden. Denk niet dat dit moeilijk is. Vanuit het oogpunt van de Grotere Gemeenschap is dit niet moeilijk.

Daarom moeten die culturen en naties in de Grotere Gemeenschap zelf, die überhaupt in staat zijn geweest om een spirituele traditie te behouden of te cultiveren, deze zorgvuldig bewaken tegen het binnendringen van anderen. Dit is een realiteit in de Grotere Gemeenschap. Het is een realiteit die je moet gaan begrijpen.

Alles wat we in deze verhandeling presenteren is jou een basis geven, jou een basis geven in waarheid en inzicht. Het dient niet om je bang te maken. Het dient om je een solide basis te geven, wat in feite heel moeilijk is in de wereld.

De meeste mensen kunnen geen onderscheid maken tussen realiteit en fantasie. Ze kunnen de kenmerken van hun eigen gedachten niet onderscheiden. En ze weten niet wat hen beïnvloedt in de mentale leefwereld.

Daarom begrijpen we dat dit een uitdaging is, maar het moet eenvoudig en duidelijk worden gegeven zoals het werkelijk is, anders zal je zwichten voor overredingskrachten die je onmogelijk kunt begrijpen, en kun je niet onderkennen wat er in jezelf, in je gedachten en emoties gebeurt, noch wat er in de wereld om je heen gebeurt.

Je moet groots denken met een heel heldere blik. Je moet goed luisteren zonder de informatie te kleuren om haar gunstiger of prettiger te maken. Het ligt voor de hand dat dit noodzakelijk is, maar het is voor zoveel mensen zo moeilijk. En iedereen heeft hier wel enige problemen mee.

De wereld komt in een zeer reële situatie terecht. Wat in de Grotere Gemeenschap gaande is, was al aan de gang voordat de mensheid zelfs maar als ras in deze wereld bestond.

En het spirituele werk dat de Schepper in de hele Grotere Gemeenschap heeft verricht was al aan de gang voordat, lang voordat de menselijke religieuze tradities ooit begonnen waren.

Omdat de Grotere Gemeenschap zo’n enorme hoeveelheid omstandigheden vertegenwoordigt heeft de Schepper een enorme hoeveelheid krachten en vermogens in werking gesteld en een groot netwerk van dienstverlening gecreëerd, zowel binnen de zichtbare fysieke realiteit als daarbuiten.

Als je kunt leren omgaan met deze realiteiten van de Grotere Gemeenschap, met deze essentiële waarheden, plaats je jezelf in een positie van waaruit je kunt beginnen te leren over de aard van het Werk van de Schepper in de wereld en waarom jij bent zoals je bent.