Duidelijkheid en Onderscheidingsvermogen ontwikkelen


Duidelijkheid en Onderscheidingsvermogen ontwikkelen

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 februari 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Bewust worden van wat je denkt en waarom je denkt wat je denkt is ongetwijfeld rechtstreeks verbonden met hoe je ziet wat je ziet en wat je waardeert. Als je geleerd wordt op een bepaalde manier te denken, dan zul je alleen bepaalde dingen zien die daarmee samenhangen, en dit zal mede bepalen wat je waardevol vindt.

Een groot deel van je eerdere scholing was hieraan gewijd, maar Wij beginnen nu met een nieuwe scholing, een fundamentele scholing. Dit is je tweede grote scholing in het leven. Je eerste scholing was leren een functioneel mens te worden, zodat je kon participeren in de wereld. Maar dit is slechts een eerste stadium. Het tweede grote stadium in scholing is het herontdekken en tot uitdrukking brengen van Kennis, de grote wetende Geest die in je leeft. Beide vormen van scholing zijn zeer volledig, maar ze zijn slechts zijdelings met elkaar verbonden.

Je eerste scholing om een functioneel mens te worden, om sociaal geïntegreerd te raken, sociaal vastberaden te worden en sociaal interactief te worden, is er niet op gericht dat je een man of een vrouw van Kennis wordt. In plaats daarvan is ze erop gericht dat je een productief lid van de samenleving wordt. Alles wat je hebt geleerd over de geschiedenis en de zin van het menselijk bestaan is in de eerste plaats gericht op deze resultante. Dit is een scholing die je hebt gekregen terwijl je geïsoleerd in de wereld leefde, en als gevolg daarvan is je scholing voornamelijk gericht geweest op menselijke belangen, menselijke activiteiten, menselijke geschiedenis en menselijke idealen.

Maar je tweede grote vorming in het leven is het terugwinnen en tot uitdrukking brengen van Kennis. Dit is het moment waarop je spirituele ontplooiing begint. Dit betekent het werkelijk om herboren te worden. Het is als een nieuw begin. En net als toen je als klein kind aan het leven begon, begin je heel onzeker, heel wankel in je fundament, en ga je een dappere nieuwe wereld binnen met nieuwe invloeden en nieuwe dingen om over na te denken. Je verlaat je leven niet. Je gaat nergens heen. Maar je dringt door in een heel ander deel van het leven, waarvoor je in je vroegere scholing niet bent aangemoedigd om er kennis van te nemen.

Een deel van je tweede grote scholing is het leren van een groter onderscheidingsvermogen en een bredere perceptie. Om dit onderscheidingsvermogen en deze perceptie te ontwikkelen, moet je je bewust worden van dingen waarvan je je voorheen niet bewust was. Je moet ontvankelijk worden voor dingen in jezelf en in je omgeving die je voorheen niet wilde zien of waarmee je niet in wisselwerking stond.

Hoewel je eerste grote onderwijsstadium niet tot doel had dat je een man of een vrouw van Kennis zou worden, is het wel zo dat je tweede onderwijsstadium vereist dat je sociaal geïntegreerd en ontwikkeld bent, maar slechts tot op zekere hoogte. Want als je niet in de wereld kunt functioneren, kan Kennis niet door je heen werken. Als je in het geheel niet weet hoe je met mensen moet omgaan, dan zou Kennis haar heilzame aanwezigheid niet kunnen uitoefenen binnen je relaties. Als je niets zou kunnen bereiken in de menselijke samenleving, hoe zou Kennis dan via jou een bijdrage kunnen leveren binnen die samenleving?

Met andere woorden, je hebt een bepaald fundament nodig om te beginnen met de grote studie en het terugwinnen van Kennis. Je hebt een bepaald fundament nodig om een spiritueel opkomen in je leven te laten plaatsvinden. Dit betekent niet dat je volledig sociaal geïntegreerd bent of dat je alle sociale mandaten aanvaardt of dat je geweldig met iedereen overweg kunt of dat je gelooft in alle grote idealen van je samenleving. Helemaal niet. Maar het betekent wel dat je kunt participeren, dat je in staat bent om deel te nemen en dat je capabel bent om te communiceren en met anderen om te gaan.

In jezelf kun je een grote rebel zijn die ageert tegen het maatschappelijk web zoals dat zich vandaag de dag manifesteert, maar het is belangrijk voor Kennis dat je in staat bent om deel te nemen aan die maatschappij. Als je volledig vervreemd zou zijn, als je jezelf niet zou kunnen uitdrukken, is de mogelijkheid voor de grote Geest om door je heen te werken zeer beperkt.

Hier gebruikt Kennis alles wat je eerder hebt geleerd om je leven in een nieuwe richting te leiden. Hier vernietigt Kennis niet wat je hebt geleerd, maar geeft het een bredere bezigheid en een grotere focus. Dit demonstreert een van de grote wetten van het leven – dat de Schepper niet vernietigt, maar in plaats daarvan hergebruikt.

Het hele idee dat de Schepper je zou straffen voor je zonden is volslagen belachelijk en heeft geen enkele validiteit in de werkelijkheid. Dat is de creatie van religieuze instituten om gehoorzaamheid en conformiteit bij haar volgelingen af te dwingen. De Schepper hergebruikt; de Schepper vernietigt niet. Wat je ook in het leven hebt gecreëerd, hoe vol fouten, hoe verkeerd je inspanningen ook zijn toegepast, Kennis zal je een manier laten zien om wat je hebt geleerd op een nieuwe en constructieve manier te gebruiken.

Daarom zal Kennis nemen wat je geleerd hebt in termen van onderscheidingsvermogen, in termen van perceptie, en daarop voortborduren. Zij zal voortborduren op wat je bereikt hebt in plaats van dat te ontkennen. Ze zal bevestigen wat je tot nu toe hebt bereikt in plaats van je te ontmoedigen. Ook al moet je het misschien over een heel andere boeg gooien in je leven, ook al waag je je aan een heel nieuw soort leven, je zult gebruiken wat je tot nu toe hebt verworven, want niets zal worden verspild.

Je leven wordt hier echt gevalideerd omdat het een bredere toepassing en een grotere betekenis krijgt. Hier zal je verleden worden gebruikt om een toekomst van grotere proporties en groter nut te creëren. Hier zullen de schaduwen die over je heen hebben gehangen opzij worden geschoven terwijl de echte inhoud van je leven nieuwe uitingen, betekenis en waarde vindt. Hier zul je de wereld op een nieuwe manier beginnen te zien. Hier krijg je een groter onderscheidingsvermogen van dat waar je naar kijkt en waar je mee omgaat.

De man of de vrouw van Kennis kijkt altijd. Terwijl alle anderen altijd oordelen, is de man of vrouw van Kennis altijd aan het kijken. Hij of zij wil zien, want echt zien is verbonden met echt Weten. Je zult vaker zien en dan weten dan weten en dan zien, maar het gaat wel samen.

Om werkelijk de zin en het doel van je leven te kennen, moet je hoog genoeg de berg opkomen, zodat je het panorama van je ervaring kunt zien. Anders zul je alleen maar overtuigingen hebben, en overtuigingen staan los van de werkelijkheid. Het beste wat een overtuiging kan doen is je helpen de werkelijkheid te interpreteren, maar de overtuiging is niet de werkelijkheid zelf.

Veel mensen zijn nooit verder gekomen dan hun overtuigingen. Zij hebben Kennis nooit op een echte en wezenlijke manier gevonden, en zien dus niet dat er leven is voorbij hun overtuigingen. Er zijn zelfs mensen die denken dat het leven een geloof is – wat je gelooft is wat je zult leven en ervaren. Maar dit geldt alleen op het niveau van perceptie.

Voorbij je overtuigingen bevindt zich feitelijk een werkelijkheid. Het is deze werkelijkheid die je moet vinden en waar je je mee moet bezighouden. Hier zijn overtuigingen als de bril die je draagt. Of hij helpt je te zien of niet. Hij is of het juiste recept voor jou of niet. En mettertijd zal je perceptie veranderen.

Daarom moeten je ideeën en overtuigingen flexibel en aan te passen zijn. Het zijn slechts tijdelijke hulpmiddelen om je te helpen te zien en te weten. Je kunt niet leven zonder overtuiging, want je hebt een geest die denkt, die overtuigingen nodig heeft om zijn gedachten te ordenen en stabiel te worden. Maar overtuiging, wanneer zij door Kennis wordt geleid, is iets heel anders dan overtuiging die alleen door het verstand wordt gestuurd.

Je kunt bijvoorbeeld heel sterk in iets geloven en je sterk identificeren met je overtuiging, maar het is mogelijk dat je Wezen er niets mee te maken heeft. Bijvoorbeeld; mensen zullen met een andere persoon trouwen vanwege wat zij over die persoon geloven, maar hun Wezen is niet getrouwd. Mensen lopen door het gangpad en leggen hun geloften af en verbinden al hun middelen aan een relatie waarin hun Wezen absoluut geen enkele betrokkenheid heeft. Hoewel dit gek klinkt, gebeurt het de hele tijd.

Dat is niets anders dan proberen te leven zonder Kennis. Dat is proberen verbintenissen aan te gaan zonder Kennis. Dat is proberen te beheersen wat je gelooft zonder Kennis.

Maar met Kennis als fundament wordt overtuiging dan een instrument van perceptie, een middel om tot groter onderscheidingsvermogen te komen. Hier veranderen je ideeën, niet alleen omdat verandering belangrijk is, maar omdat je in staat moet zijn te zien – je moet in staat zijn je ideeën en overtuigingen te gebruiken om duidelijker te zien, duidelijker te weten, om te kunnen onderscheiden waarmee je in de wereld te maken hebt.

Men zou kunnen zeggen dat alle menselijke fouten het gevolg zijn van gebrekkig onderscheidingsvermogen. En gebrekkig onderscheidingsvermogen is het gevolg van onvoldoende betrokken zijn bij Kennis. Want kennis reorganiseert je ideeën en heroriënteert je waarneming. Zoals ik al zei, zal ze niet vernietigen wat je hebt geleerd, maar zal het een nieuwe focus en een nieuwe relevantie geven.

Hier lijkt het alsof je voor het eerst begint. Je zult je een echte beginner voelen, maar tegelijkertijd put je uit alles wat je tot nu toe hebt geleerd. Maar het zal anders zijn. Je zult je anders voelen. De ervaring zal anders zijn. Wat je ziet zal anders zijn. Wat je voelt, wat je weet, zal anders zijn.

Het eerste grote stadium van je scholing heeft je geleerd wat je moet zien, waar je naar moet zoeken en wat je moet waarderen. Maar in het tweede grote stadium van je scholing, in het herwinnen van Kennis, zul je iets geheel nieuws leren zien en waarderen en dat van veel grotere betekenis is. Maar het feit dat je hebt leren zien, dat je in staat bent om te zien, is het product van het eerste stadium van je scholing. Dit wordt nu in een grotere arena van het leven gebracht en in breder verband gebruikt.

Het is opmerkelijk hoe weinig mensen zien. Je zult dit in je eigen ervaring merken als je je realiseert hoe weinig je hebt gezien. Mensen zijn zich letterlijk niet bewust van de grote gebeurtenissen in hun leven. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze kritieke fouten maken. Ze zijn zich niet bewust van grote kansen. Ze beseffen niet dat er belangrijke alternatieven zijn voor wat ze zien en wat ze geloven. Zij zijn zich er niet van bewust dat zij Kennis schenden in veel van hun afspraken en associaties, en toch voelen zij alle ongemakken die daar het gevolg van zijn. En in plaats van de bron van het ongemak op te zoeken, zoeken zij naar meer plezier, of zij slikken pillen, of zij proberen oude ideeën te versterken, of zij proberen zich te verliezen in aanhoudende uiterlijke activiteit.

Het is opmerkelijk dat mensen niet zien, maar het is ook tragisch. Menselijk lijden in al haar verschijningsvormen dat je overal ter wereld ziet, is voor een groot deel het gevolg van het niet zien en niet weten en het niet in staat zijn op de juiste manier te reageren op wat er in het leven gebeurt.

Natuurlijk is er lijden dat het gevolg is van een gebrek aan voedsel, een gebrek aan medicijnen, een gebrek aan de eerste levensbehoeften. Maar daarnaast is het grote psychologische lijden dat je ziet het gevolg van een gebrek aan onderscheidingsvermogen, dat op zijn beurt het gevolg is van een gebrek aan Kennis. Kennis heeft zich niet voldoende kunnen ontplooien in deze mensen, omdat zij zich niet hebben kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden van hun leven.

Wat is echt zien? Echt zien is zien wat er is. Het is niet alleen zien wat je wilt zien. Het is niet alleen zien wat je leuk vindt. Het is niet alleen zien waar je bang voor bent. Het is niet alleen zien volgens de heersende opvattingen en overtuigingen in je geest. Het is in staat zijn om door de geest heen te kijken. Hier is de geest of een venster of een muur. Hij is ofwel een ondoordringbaar doolhof, of hij wordt een verfijnde telescoop.

Het is voor jou mogelijk om te zien wat er werkelijk is, om een directe ervaring te hebben. Wij noemen dit directe ervaring wanneer je ziet wat er werkelijk is. Voor een ogenblik ben je lang genoeg uit je eigen gedachten en beslommeringen geklikt om een directe ervaring te hebben van iets buiten jezelf. Dit is heel belangrijk. Dit verbind je opnieuw met de wereld. Het verbind je weer met andere mensen. En het verbind je opnieuw met de veranderende omstandigheden van je leven en geeft je de gelegenheid om een ander gezichtspunt te krijgen van waaruit je kunt zien en handelen.

De meest doeltreffende manier om directe ervaringen op te doen, en daardoor een nieuw perspectief en een groter onderscheidingsvermogen te krijgen, is een student van Kennis te worden. Waarom? Omdat wanneer je je bezighoudt met Kennis, je je bezighoudt met het leven zoals het zich op dit moment in jou afspeelt. Je houdt je bezig met de Bron van levenskracht in jezelf, die direct betrokken is bij of verbonden is met de grotere gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden.

Dit haalt je uit je egocentrische fixatie. Dit haalt je uit je obsessies met jezelf en je specifieke interesses. Dit bevrijd jou van de beperkingen in je eigen mentale omgeving en van de mentale omgeving van je cultuur als geheel. Dit brengt je uit jezelf, uit je geest, en in het leven zoals het werkelijk gebeurt.

Nu zal het leven zelf je soms een koude douche bezorgen en bevind je je in een situatie waarop je zult moeten reageren. Deze situaties zijn bijna altijd verlossend, maar zij kunnen zeer moeilijk en zeer kostbaar zijn. Waarom alleen onder grote tegenspoed bewust en wakker worden als de mogelijkheid er elke dag voor je is? Waarom wachten tot je problemen zo ernstig en veeleisend worden dat je er in een noodtoestand op moet reageren, meestal tegen hoge kosten voor jezelf? Waarom wachten tot de catastrofe komt, terwijl die van meet af aan voorkomen had kunnen worden?

Echt zien en echt weten gaan samen. Het een kan op het ander volgen, maar ze gaan altijd samen. Dat leidt tot effectieve actie, dynamische actie. En dit leidt tot een revitalisering van je lichaam met als gevolg een grotere gezondheid.

Kennis ziet alleen wat belangrijk is om te zien. Als je leert zien met Kennis, leer je door de oppervlakte van zaken heen te dringen, de manifestaties. Je leert door te dringen in de heersende houdingen en overtuigingen waaronder je al die jaren hebt gezwoegd, en je krijgt onderscheidingsvermogen. Wat anders is onderscheidingsvermogen ook alweer, dan zien wat er werkelijk is, onderscheiden wat belangrijk is om te onderscheiden?

Perceptie kan dus ofwel gewoon een mechanisme zijn om de heersende opvattingen in je geest te projecteren en ze te gebruiken om te proberen het leven om je heen te begrijpen, ofwel een middel worden om je bezig te houden met het leven zoals het werkelijk is. Het eerste bevordert en verdiept zelfobsessie en opgaan in jezelf. De tweede brengt je in het leven, in een dynamisch samenspel.

Je hebt al geleden onder zelfobsessie en al haar ondermijnende effecten. Als dat niet genoeg is om je te overtuigen, kijk dan gewoon naar het leven om je heen. Mensen, zo begaafd en zo intelligent, leven onder zulke erbarmelijke psychologische en fysieke omstandigheden.

Je kunt het leven de schuld geven. Je kunt de regering de schuld geven. Je kunt je ouders de schuld geven. Je kunt de schuld geven aan wat je maar wilt. Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij jou, want jij bent degene die kan veranderen wat je ziet. Jij bent degene die kan ontdekken wat je weet. Je kunt niet veranderen wat je weet omdat je Kennis niet kunt veranderen, maar je kunt Kennis in staat stellen zich aan je te openbaren en je te laten zien hoe je op een werkelijk effectieve en zinvolle manier met het leven kunt omgaan. Laten We het hierover hebben.

In het kijken met Kennis, is er geen goed en geen verkeerd. In plaats daarvan is er ja of nee. Kennis is niet voortdurend bezig met het beoordelen en evalueren van mensen en situaties. Zij probeert je eenvoudigweg te brengen waar je heen moet en je te helpen die mensen te vinden die je moet vinden om daar te komen waar je moet zijn. Kennis is op een missie in het leven. Zij probeert je in de missie te brengen die jou in de wereld heeft gebracht, want alleen hier zul je vervulling en echt geluk vinden.

Ze zit niet gewoon langs de kant van de weg en beoordeelt alles wat voorbijkomt. Ze is geen toeschouwer in het leven. Zij neemt actief deel. En ze is de katalysator voor verandering en verlossing.

Veel mensen kijken naar de Geest op een erg passieve manier, alsof het iets is dat daar in de ruimte rondzweeft. Het iets is dat er gewoon is, zoals een gloeilamp aan het plafond, die gewoon licht uitstraalt. Het is niet betrokken. Het is totaal onverschillig. Wat maakt het uit of alles goed gaat of niet? Het is als de zon boven de wolken is. Hij schijnt ongeacht de omstandigheden daar beneden.

Maar deze perceptie van de Geest is echt niet juist. Alleen als je probeert om uit het leven te stappen, zou je zo’n perceptie koesteren. Maar Kennis probeert je in het leven te brengen. Het kan zijn dat ze je tijdelijk uit het leven moet halen om je een ander gezichtspunt te geven, om je in staat te stellen je ideeën en prioriteiten opnieuw te evalueren, maar haar intentie is om je in het leven te brengen, om je bij het leven te betrekken, want daarom ben je gekomen.

Je hebt niet al die moeite gedaan om hier simpelweg als toeschouwer te komen en naar de parade te kijken. Je bent hier gekomen om dingen te laten gebeuren. Je bent hier gekomen om dingen te verwezenlijken, niet alleen voor jezelf, maar voor de hele wereld. Jouw gave en bijdrage is in de eerste plaats bedoeld voor anderen.

Dus wanneer Kennis in de wereld kijkt, zegt zij niet: “Dat is goed en dat is slecht.” Nee, ze zegt, “ja,” en “nee,” ja betekent dat dit nuttig is voor het ontdekken en tot uitdrukking brengen van je doel of nee, dit is niet nuttig. Het gevolg hiervan is dat Kennis niet veroordeelt. Ze oordeelt niet en gooit mensen niet in de hel.

Dit hele idee van God die oordeelt en het Laatste Oordeel en jij die in het vagevuur wordt geworpen is volledig een verzinsel van de geest. Het enige verband met de werkelijkheid is dat als je niet verbonden bent met Kennis, je als het ware elke dag in een vagevuur leeft. Je leeft zonder zekerheid. Je leeft zonder een groter geweten. Je leeft zonder richting. Je leeft zonder wijsheid. Je lijkt op een auto die zonder remmen van een berghelling af raast, stuurloos. Dit is al genoeg hel.

God stelt opnieuw tewerk. God legt de nadruk op een groter doel. God spreekt via Kennis tot jou. Dat is jouw verbinding met God. God verschijnt niet aan het voeteneind van je bed. Dat gebeurt alleen in films. God spreekt via Kennis tot je, herinnert je eraan dat je hier kwam met een doel, herinnert je eraan dat je hier iets wilt bereiken, herinnert, herinnert, herinnert je aan je ware aard en missie.

God probeert je niet uit de wereld te halen. God probeert je in de wereld te krijgen om iets voor het leven te doen. Dit zorgt ervoor dat je verlost wordt. Dit herstelt je waarde. Dit verandert je verleden van een pijnlijke herinnering, een mislukking en een disassociatie in een werkelijk betekenisvol betrokken zijn bij het leven. Dit transformeert alles wat in de wereld is gecreëerd tot iets goeds en heilzaams. Een groot deel van deze transformatie is de transformatie van perceptie.

Als je met kennis kijkt, ben je in staat verder te kijken dan uiterlijkheden. Je bent in staat om zelfs voorbij je eigen ideeën te kijken. Je bent in staat dingen te zien die je vorige overtuigingen je verhinderden te zien. Je bent in staat alternatieven te overwegen. Je bent in staat om elementen in je mentale en fysieke omgeving te zien waarmee je voorheen gewoon niet in wisselwerking kon treden.

Kennis zal je leren hoe je moet zien, wat je moet zien en hoe je je op een productieve en effectieve manier met iets kunt bezighouden. Dit zal heel anders zijn dan je obsessies, je overtuigingen, je houdingen en je dwangmatigheden – fundamenteel anders. Want je zult zien vanuit een breder gezichtspunt in jezelf, en naarmate je op deze manier leert zien, zul je een nieuwe blik en een nieuw bewustzijn ontwikkelen.

Kennis in jou weet dat de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap. Dit kan behoorlijk verschillen van je overtuigingen, maar Kennis wordt niet beïnvloed door je overtuigingen. Zij weet dat zij weet. Daarom is zij Kennis. Ze kan niet worden beïnvloed. Ze kan niet gecorrumpeerd worden. Ze kan niet van zichzelf worden losgemaakt.

Daarom vertegenwoordigt zij een bron van kracht en integriteit in jou, want naarmate je dichter bij Kennis komt, naarmate je de effecten van Kennis meer en meer begint te voelen, zowel in de alledaagse activiteiten van je leven als in je grotere begrip van waar je heengaat en waar je mee bezig bent, zul je haar eigenschappen beginnen te delen. Je gevoel van onkwetsbaarheid zal groeien, en daarmee zal ook je onderscheidingsvermogen van de wereld groeien.

Hier zul je niet bezig zijn met allerlei zinloze dingen. In plaats daarvan zal je geest rustig en stil worden. Je visie zal scherpzinnig worden. In plaats van je eigen vragen te beantwoorden, zul je het antwoord in het leven zoeken. Terwijl Kennis probeert je op een echte manier in de wereld te brengen, moedigt zij je niet aan om te proberen al je antwoorden in jezelf te vinden, omdat de meeste van je antwoorden in de wereld gevonden zullen worden.

Hoewel het antwoord reeds in je leeft, moet het verbonden worden met de werkelijke gebeurtenissen waarin het tot uitdrukking kan komen en relevant kan worden. Dit brengt je terug in de wereld. Dit bevrijd je van zelfobsessie, die de bron is van alle geestesziekten.

Bij het bestuderen van Stappen naar Kennis, de studiemethode voor het leren van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, wordt je geest geleerd hoe hij stil kan worden. Dit is een fundamentele vaardigheid. Een vaardigheid die in veel van de wereldtradities wordt onderwezen. [Stilte] is nodig om onderscheidingsvermogen te verwerven, want als je geest voortraast of in beslag genomen wordt door zijn eigen ideeën, hoe kun je dan überhaupt iets zien?

Mensen kijken. Ze zien niet. Waarom niet? Omdat ze niet aanwezig zijn. Waarom zijn ze niet aanwezig? Omdat ze verstrikt zijn in hun eigen denken. Het is alsof de televisie in hun hoofd voortdurend aanstaat, en ze zich er niet van los kunnen maken. Dus hoe kunnen ze dan iets zien? Hoe kunnen ze dan iets voelen? Ze zijn losgekoppeld van de wereld, en kunnen daardoor gemakkelijk gemanipuleerd worden.

Het is makkelijk om iemand te manipuleren die geobsedeerd is. Het is moeilijk iemand te beïnvloeden die aanwezig is. Het is makkelijk om iemand te manipuleren die gedomineerd wordt door zijn eigen ideeën. Het is moeilijk om iemand te beïnvloeden die verder kijkt dan zichzelf.

Daarom zijn de bezoekers uit de Grotere Gemeenschap die zich met menselijke zaken bezighouden geen voorstander van het terugwinnen van Kennis. Zij willen niet dat mensen sterk en opmerkzaam worden, want [dan kunnen mensen] niet worden gebruikt; zij kunnen niet worden beïnvloed. Zij worden hier een veel sterkere tegenstander.

Hier heb je misschien een grotere roeping dan zelfs je bezoekers. Als jullie Kennis kunnen terugwinnen en daarmee onderscheidingsvermogen en waarneming, dan hebben jullie hen iets te leren, als zij in staat zijn om te leren. En al hun geweldige technologie en zelfs al hun vermogens om de mentale omgeving te beïnvloeden zullen niet te vergelijken zijn met het cultiveren van Kennis binnen de menselijke geest. Dit is de enige verdediging van de mensheid en jullie belangrijkste troef bij zowel het verwerven van een werkelijk praktisch meesterschap in je eigen leven als bij de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap zelf.

Kennis in jou kijkt naar je bezoekers en begrijpt hun intentie, ziet hun sterke kanten, ziet hun zwakke kanten, begrijpt de elementen die hun mentale omgeving bepalen, begrijpt hun gebrek aan vrijheid, begrijpt hun vaardigheid en leest alles objectief, precies zoals het is.

Maar de mensen in de wereld, als ze zich daar al van bewust zijn, denken: “O, het zijn engelen! Zij zijn spiritueel verlicht en komen ons redden en ons de weg van de verlichting leren. Dit zal voorgoed het einde betekenen van oorlog en conflicten.” Of ze denken, “Oh, ze komen hier om ons te verslinden! Ze gaan ons vernietigen! Ze gaan ons opeten! Ze gaan ons overrompelen!” Dit is niet zien. Dit is slechts het projecteren van iemands eigen overtuigingen en opvattingen op een situatie die men niet duidelijk kan onderscheiden.

In de geest van de gelovige moeten de bezoekers uit de Grotere Gemeenschap ofwel engelen ofwel demonen zijn, want elke macht uit de hemel moet ofwel engelachtig ofwel demonisch zijn. En zo wordt zich een beeld gevormd van de bezoekers als ofwel engelachtige of demonische entiteiten. Maar dit is niet zien. Dit is geen onderscheidingsvermogen hebben. Dit is gewoon het projecteren van iemands heersende ideeën en overtuigingen. Dit is niet kijken om te zien wat er werkelijk is. Dit is alleen maar projecteren wat je gelooft om je een gevoel van stabiliteit en veiligheid te geven in het licht van een geheel nieuwe ervaring. Kennis ziet wat er is. Overtuiging ziet alleen zichzelf.

Als je de grote behoefte aan Kennis in je leven gaat voelen – de behoefte aan zekerheid, de behoefte aan duidelijkheid, de behoefte aan een echt doel en een echte missie in je leven – ga je ook inzien hoezeer je in staat moet zijn om helder te zien en aanwezig te zijn bij wat er om je heen gebeurt.

De meeste fouten die je ooit in je leven hebt gemaakt, waren het gevolg van niet aanwezig zijn en niet kritisch zijn. Je was ergens anders in je gedachten toen er iets gebeurde. Je zag het niet aankomen. En misschien voelde je achteraf, “Oh, het leven is zo hard voor mij! Ik had vandaag zo’n pech,” maar je zag het niet aankomen.

Mensen komen niet zomaar toevallig terecht waar ze zijn. Zij komen daar terecht omdat zij zich daar op een bewuste manier hebben willen bevinden of omdat zij niet aanwezig waren terwijl andere dingen hun koers voor hen bepaalden.

Hoeveel mensen nemen geen cruciale beslissingen in hun leven zonder zich er echt van bewust te zijn waar ze mee bezig zijn? En hoe kun je je niet bewust zijn van wat je doet, tenzij je in beslag genomen wordt door je eigen gedachten en niet bezig bent met wat er werkelijk om je heen gebeurt?

Elke dag trouwen mensen, zonder te beseffen met wie ze trouwen, waar ze aan beginnen, wat de verantwoordelijkheden zijn. Maar ze zijn bereid om zoveel op te offeren. En anderen zeggen, “Nou, je moet je kansen nemen in het leven!”

Maar hoe intelligenter je bent, dat wil zeggen hoe dichter je bij Kennis staat en hoe kritischer je bent, hoe meer je beseft dat je minder risico’s neemt, maar je beseft ook dat de risico’s groter zijn. Het wordt belangrijker om geen kritieke fouten te maken, en zeker geen fouten die je al eerder hebt gemaakt. Je neemt niet meer zo’n nonchalante houding aan ten opzichte van dingen die zulke ernstige gevolgen hebben.

Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen en een heldere waarneming begint dus met stil zijn. Om stil te zijn moet je aanwezig zijn, en je moet leren hoe je je los kunt maken van je eigen geest. Dit is een enorme training op zich. Dit is niet gemakkelijk, maar elke kleine stap vooruit die je hier maakt, levert je zóveel op.

Elke kleine prestatie geeft je een gevoel van onderscheidingsvermogen, een gevoel van bewustzijn, een gevoel van bekwaamheid dat er voordien gewoon niet was. En ja, je geest zal blijven oordelen en evalueren, want je geest werkt als een machine. Totdat hij dienstbaar kan worden aan de grotere kracht in jou, lijkt hij als een op hol geslagen trein.

Maar meer en meer ben je in staat om er afstand van te nemen. Meer en meer ben je in staat om over zijn uitingen heen te kijken. Meer en meer ben je in staat om een tweede blik te werpen. Je doet een stap terug. Je kijkt. Je beantwoordt je eigen vragen niet. Je kijkt. Je wacht. Je wordt stil.

De dieren doen dit elke dag. Ze kijken. Ze worden stil. Ze kijken. Ze schenken hun volledige bewustzijn aan wat ze zien. Maar voor mensen is dit heel moeilijk, want hun geest is overactief. Hun verbeelding heeft geen context, dus creëren ze voortdurend scenario’s totdat mensen uiteindelijk meer in de wereld van de verbeelding leven dan in de wereld van de werkelijkheid. Zij kunnen geen onderscheid maken tussen wat zij denken en wat er werkelijk gebeurt.

Dit is een ernstige handicap en een dat zeer kwalijk is, vooral met het oog op de aanwezigen uit de Grotere Gemeenschap in de wereld en de opkomst van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van leven. Maar je ervaart dit handicap elke dag.

Zoals Wij hebben gezegd, zul je het terugwinnen van Kennis en de ontwikkeling van werkelijk onderscheidingsvermogen aanvankelijk in de eerste plaats voor jezelf beginnen. En dan zul je na verloop van tijd beseffen dat je dit echt niet alleen voor jezelf doet, dat als je het voor jezelf zou doen, je de energie en de inspanning die nodig zijn niet zou opbrengen. Maar in plaats daarvan doe je dit voor de wereld, voor iets dat groter is. Dit verstevigt je toewijding aan de waarheid en geeft je een grotere vaardigheid in het onderscheiden van de waarheid.

Wanneer je op een bewuste manier naar de dingen in de wereld kijkt, vraag jezelf dan af: “Wat zie ik? Is dit nuttig? Moet ik me hiermee bezighouden? Moet ik iets zeggen? Is dit belangrijk?”

Nu zal je merken dat al deze vragen om een ja of een nee roepen. Dit is een zeer goede manier van vragen stellen, omdat dit de neiging heeft het verstand te omzeilen, dat grote moeite heeft met dit soort vragen te werken, en naar Kennis te gaan, die eenvoudigweg weet.

De geest neemt een basale vraag en maakt er een complexe reeks overwegingen van, die misschien weinig te maken hebben met waar je direct mee bezig bent. Dus terwijl het verstand doorgaat en doorgaat en al zijn criteria probeert te gebruiken, weet Kennis.

Soms zijn de criteria van de geest belangrijk; vaak ook niet. Maar om een nieuw soort zien te ontwikkelen, moet je leren om voorbij de geest te gaan, althans tijdelijk. In de toekomst zul je de geest moeten gebruiken, maar op dit moment heb je niet de kracht om de geest te gebruiken, want je bent eraan gewend dat de geest jou gebruikt. Dus om een groter gevoel van autoriteit en vaardigheid te krijgen, moet je leren om de denkende geest te omzeilen.

Dit is slechts een deel van de training, want er zijn vele manieren om erachter te komen wat je weet. Soms kom je dit te weten door de geest te omzeilen. Soms kom je erachter door door de geest en de mentale processen waarvan je je bewust bent heen te gaan. Maar het antwoord ligt altijd voorbij de geest.

Als je leert stil te worden, zal dit je geest tot rust brengen en je leren hoe je er voorbij en doorheen kunt kijken. Als je dit leert, zul je in staat zijn om duidelijker en directer te zien en deel te nemen aan wat er om je heen gebeurt. Hier zijn je overtuigingen van secundair belang. Je probeert te zien wat er is. En als je geduldig bent en niet probeert je eigen vragen te beantwoorden, zul je een aantal echte doorbraken in je waarneming doormaken. Dit zal een immens effect hebben op alle aspecten van je leven.

Uiteindelijk zal dit je voorbereiden om je in te laten met de Grotere Gemeenschap, omdat je in staat zult zijn met Kennis te zien, en je niet voor de gek zult laten houden door de uiterlijkheden, en je niet zult laten leiden door je voorkeuren. Dit geeft je kracht en zekerheid in de mentale omgeving, want net als in je fysieke omgeving, wordt Kennis niet voor de gek gehouden door uiterlijkheden van de dingen.

Hoe dichter je bij Kennis staat, hoe sterker je met Kennis bent, hoe meer Kennis je leidt, hoe meer je deze grote helderheid zult hebben, deze buitengewone perceptie en hoe meer je zult onderscheiden. Als gevolg hiervan word je een grote weldoener voor anderen. Je zult hen leren hoe ze moeten zien, hoe ze moeten weten, hoe ze stil moeten worden, hoe ze scherpzinnig moeten worden. Je zult dit onderwijzen door het te demonstreren, en je zult dit onderwijzen door alle dingen die je bepleit en die je steunt in het leven.

De mensheid komt op in een Grotere Gemeenschap van leven. De behoefte aan onderscheidingsvermogen, de behoefte aan heldere waarneming is nu groter dan ooit tevoren. Als je er niet in slaagt deze essentiële kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen, zal dat niet alleen een persoonlijke tragedie voor je zijn, maar ook een grotere tragedie voor de mensheid als geheel.

Wanneer je kijkt met Kennis, kijk je zonder angst en kijk je zonder voorkeur. Als gevolg daarvan stimuleer je geen angst en voorkeur in jezelf. Dit is het begin van ware objectiviteit, iets dat zeer, zeer moeilijk te bereiken is in het leven. En toch is de mogelijkheid om dit te bereiken nu zo veel groter door de aanwezigheid van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap.

Eindelijk is er een Leer die je in staat stelt te zien en te weten. Dit is haar grondslag. Zij leert je hoe je stil en opmerkzaam kunt worden. Zij leert je hoe je je kunt verbinden met de dingen aan de buitenkant zonder meegesleept te worden door je eigen gedachten en overtuigingen. En zelfs nog verder dan dit, leert ze je te zien met een grotere visie, de grotere visie die je zou hebben als je in een Grotere Gemeenschap van leven zou leven. Zij leert je verder te kijken dan je isolement als mens in de wereld. Zij leert je een Grotere Gemeenschapsperceptie, -bewustzijn en -begrip.

Om te participeren in de Grotere Gemeenschap, moet je een groot onderscheidingsvermogen hebben. Je moet enige vaardigheid ontwikkelen in het mentale milieu. En als je werkelijk een positieve kracht in het leven wilt zijn, moet je een man of vrouw van Kennis worden. Er is maar één voorbereiding in de wereld van vandaag die je in staat kan stellen al deze dingen te doen. Ze wordt de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap genoemd. Ze wordt aangeboden door middel van de heilige teksten, Stappen naar Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap [en de andere boeken van de Nieuwe Boodschap].

De voorbereiding is hier. De noodzaak is groot. Jouw behoefte is groot. Je kunt het je niet veroorloven om blindelings voorwaarts te blijven strompelen in het leven, hopend dat er goede dingen voor je zullen gebeuren, maar niet verbonden en je niet bewust van de grotere gebeurtenissen die vormgeven aan je toekomst, je ervaring en je bestemming. Hoe kan je je dit veroorloven wanneer de middelen om visie te verwerven, inzicht te verwerven en onderscheidingsvermogen te ontwikkelen nu voor je beschikbaar zijn?

Maar zal deze voorbereiding veel geduld vergen. Je kunt geen decennia van gewoonten en jaren en jaren van sociale conditionering ongedaan maken in een dag, een week of een maand. De transformatie van je visie en je bewustzijn is iets dat in stappen en stadia gebeurt. En toch is de roeping in de wereld om precies deze voorbereiding te treffen.

Er is nu geen tijd voor ambivalentie. Er is nu geen tijd voor zelfobsessie. Er is nu geen tijd om je over te geven aan je kleine pleziertjes. Er is nu alleen tijd om je grootste vermogens te ontwikkelen, om de persoon te worden die je werkelijk bent, om de beloningen van Kennis te verwerven, de vaardigheden van Kennis, en om de mensheid te helpen de conditie waarin ze verkeert, de invloeden waaraan ze onderhevig is en haar bestemming te leren zien.

Kennis zal je deze visie geven. Kennis zal je ogen worden. Kennis zal je leren om stil en scherpzinnig te worden, open en mededogend. Kennis zal haar eigen mentale omgeving genereren in je geest en in de sfeer van je leven. Dan zal je leven een bijdrage worden, want Kennis zal uit jou en om je heen stralen. En anderen zullen leren zien door in jouw nabijheid te zijn.

Yet this can only happen if you undertake the Steps to Knowledge, if you prepare in The Way of Knowledge, if you take all the steps that are necessary to regain your vision, to refine your perception and to develop your discernment. This is what awaits you and this is what We offer.

Maar dit kan alleen gebeuren als je de Stappen naar Kennis neemt, als je je voorbereidt op De Weg van Kennis, als je alle stappen neemt die nodig zijn om je visie terug te krijgen, je waarneming te verfijnen en je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Dit staat je te wachten en dit is wat Wij je bieden.