De Aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de Wereld

The Greater Community Presence in the World - Human isolation is over

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 januari 1997
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid is in de eerste plaats geëvolueerd om met haar leefomgeving te kunnen omgaan en om te leren hoe ze met zichzelf moet omgaan en concurreren. Dit betekent dat menselijke intelligentie, onderscheidingsvermogen en vaardigheid zich grotendeels ontwikkeld hebben als reactie op het leven in de natuurlijke omgeving en op de omgang met andere mensen.

Vanuit het isolement van jullie wereld lijken de verschillen tussen mensen erg groot. De verschillen tussen individuele capaciteiten en begripsvermogen zijn aanzienlijk. Maar vanuit een Grotere Gemeenschapsperspectief is het verschil tussen mensen zeer gering. Het verschil tussen hun begripsvermogen en vaardigheden is erg klein.

Doordat mensen voornamelijk geëvolueerd zijn om slechts met elkaar als andere vormen van intelligent leven om te gaan zijn ze zeer beperkt in hun capaciteiten. Deze beperkingen zijn heel duidelijk in menselijke zaken en hebben geleid tot de grote problemen en mislukkingen die de mensheid op gecompliceerde wijze heeft ervaren sinds de laatste eeuw [het einde van de 19e eeuw]. De aanwezigheid van vreemde rassen uit de Grotere Gemeenschap in de wereld van vandaag geven jou en de mensheid als geheel de kans haar intelligentie te ontwikkelen en haar capaciteiten uit te breiden om zich aan te passen aan een veranderende situatie.

Maar de meeste mensen in de wereld van vandaag zitten nog steeds zo vast in een antropocentrisch gezichtspunt, in een universum waarin de mens centraal staat, dat ze alleen kunnen denken over andere vormen van intelligent leven als toevoeging. Met andere woorden: ze kunnen alleen nadenken over de betekenis van een buitenaardse Grotere Gemeenschaps-aanwezigheid in termen van hoe het menselijk inzicht er baat bij heeft of er een aanvulling op is. Daarom zijn vanuit menselijk gezichtspunt de hemelen vol demonen of engelen in plaats van reële wezens.

Zonder de interventie van Grotere Gemeenschaps-aanwezigheden hier, ongeacht hun bedoelingen, zouden mensen zich niet verder ontwikkelen dan de beperkte aanpasbare situaties die zij voor zichzelf creëren.

Daarom denken veel mensen in de huidige wereld dat er overstromingen of vloedgolven of aardbevingen moeten plaatsvinden om iets nieuws te laten gebeuren, om een doorbraak in het menselijk begrip te bewerkstelligen. Want algemeen wordt erkend dat als er niets belangrijks gebeurt met de mensheid er niets belangrijks zal veranderen. En omdat mensen nog steeds geloven dat ze in isolement leven stellen ze zich allerlei fysieke rampen voor om de stimulans en de context te bieden voor de uitbreiding van menselijke intelligentie en vaardigheden.

Dit is allemaal het gevolg van leven en denken in isolement. Maar er zit een kern van waarheid in. De kern van waarheid is erkennen dat jullie, tenzij je een grotere intelligentie of uitdagende omstandigheden tegenkomen, waaraan jullie [nog niet] aangepast zijn, individueel of als ras niet kunnen groeien en uitbreiden. Dit is de reden dat mensen er af en toe op uit trekken om heel extreme dingen in de wereld te doen – bergbeklimmen en in je eentje over de oceanen varen – om zichzelf in een situatie te brengen waar ze zullen moeten groeien en aanpassen, want onder normale omstandigheden zou er niet de noodzakelijke stimulans zijn. Nou, gefeliciteerd! Jullie zijn in de wereld geboren in een tijd van grote uitdagingen en grote verandering.

De Grotere Gemeenschap is hier niet vanwege jullie spirituele behoeften. Ze zijn hier vanwege verder reikende omstandigheden. Ze zijn hier niet voor jullie maar jullie kunnen baat hebben bij hun aanwezigheid. Alleen in aanwezigheid van een grotere intelligentie kan jullie intelligentie groeien. Alleen in de nabijheid van een ander ras dat grotere capaciteiten heeft kunnen jullie capaciteiten zich uitbreiden en groeien.

De mensheid heeft langzaam haar technologie en sociale ontwikkeling geëvolueerd, maar dat is stapsgewijs gebeurd en pas in de afgelopen twee eeuwen is het in een stroomversnelling geraakt. Maar nu jullie geconfronteerd worden met de realiteit van Grotere Gemeenschapsleven in de wereld en Grotere Gemeenschaps-interventie in menselijke zaken staan jullie voor een situatie die de ontwikkeling van een grotere intelligentie en grotere spirituele vermogens vereist. Jullie kunnen niet terugvallen op jullie oude ideeën of de talenten die jullie tot dusverre ontwikkeld hebben. Hier is iedereen een beginneling ongeacht wat hij/zij tot dusver denkt bereikt te hebben in het leven. Hier wordt menselijk meesterschap tamelijk betrekkelijk ten opzichte van de omstandigheden waarin het tot uiting komt.

Daarom zeggen We dat er in de wereld geen meesters leven omdat meesterschap betrekkelijk is ten opzichte van de omstandigheden waarin het tot uiting komt. Binnen de context van de Grotere Gemeenschap stelt menselijk meesterschap niet veel voor – het is veelbelovend, maar stelt niet veel voor.

Dit leidt tot nederigheid en gelijkheid, want iedereen zit nu in hetzelfde schuitje. Iedereen bevindt zich op hetzelfde beginpunt. Niemand ligt erg ver voor op alle anderen. Nu redden veel mensen het niet eens tot aan het beginpunt, maar er is slechts een handjevol mensen in de wereld die voorbij het vertrekpunt zijn, en die zijn beslist niet erg ver.

Dit is de leefomgeving waarin je werd geboren. Dit is de wereld die je bent komen dienen. Dit is de situatie waarop je je je hele leven voorbereid hebt. Dit is de belangrijke serie omstandigheden die je zullen neerslaan of verheffen.

Als je deze dingen zonder angst of vrees kunt overwegen, als je deze positie kunt innemen hoe moeilijk het op dit moment ook lijkt, zul je beginnen iets te zien dat je niet eerder kon zien. Je kunt dan de zin van het leven en jouw plaats daarin ontdekken buiten de uiterst beperkte begrenzingen van je persoonlijke vooringenomenheid. En hier zul je zien dat persoonlijke vooringenomenheid de gevangenis is waarin iedereen leeft en die iedereen voor zichzelf bouwt. En je zult zien dat bevrijding bestaat buiten deze gevangenis. Die bestaat buiten mensen die gefocust zijn op zichzelf – hun wensen, hun angsten, hun noden.

Want wanneer je je inzet voor een groter leven begin je een groter leven te leven. Wanneer je een grotere realiteit buiten jezelf onder ogen kunt zien zul je een Grotere Realiteit binnenin jezelf beginnen te ervaren. Als je in isolement leeft in een menselijke wereld, met menselijke idealen, menselijke waarden en zorgen dan is dat alles wat je zult ervaren.

Daarom gaan mensen de natuur in – om te proberen een grotere realiteit te ervaren – want de natuur is een grotere realiteit dan de menselijke cultuur. Ze gaan erheen voor ontlading, voor verkwikking en voor inzicht en redenen die We verderop in dit boek zullen beschrijven als We spreken over de mentale omgeving.

De aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld vormt het grootste gevaar waar de mensheid ooit mee geconfronteerd is. Dat moet goed begrepen worden. En als je deze pagina’s leest zul je gaan inzien waarom.

Toch biedt de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld de grootste kans, het grootste contrast, de grootste stimulans, de grootste noodzaak waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd – dit alles zal mensen in staat stellen uit te stijgen boven hun persoonlijke zorgen en stammenconflicten en hun ideologische oorlogsvoering met elkaar om te erkennen dat ze in een veelomvattender situatie leven en zich daarop moeten voorbereiden.

Dus enerzijds vormt de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap een onheilspellend risico voor de mensheid. Anderzijds is het het grootst mogelijke dat op dit moment zou kunnen gebeuren. De mensheid wordt nu, op de rand van een groot verval – cultureel, ecologisch, economisch, op de rand van een verschrikkelijk verval – geconfronteerd met juist die omstandigheden die haar zullen verjongen, die burgers overal zullen verenigen en hen een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke focus geven om ze in de huidige tijd te brengen om te kunnen omgaan met reële situaties nu en in de toekomst, die hen voldoende boven hun nationale, tribale en religieuze identiteit zullen uittillen om banden van samenwerking aan te knopen binnen de menselijke familie die nooit eerder aangeknoopt zijn. Deze grote problemen die de Grotere Gemeenschap de mensheid brengt dragen in zich een reddende genade die op geen enkele andere manier tot stand gebracht zou kunnen worden.

Op dit moment is de mensheid in een zeer puberaal stadium van haar evolutionaire ontwikkeling, adolescentie die in zekere zin haar kracht begint te ervaren. Ze begint haar gezag over haar zaken en omgeving te ervaren. Maar ze is adolescent in die zin dat ze onverantwoordelijk is, dat ze zich geen rekenschap geeft, dat ze de gevolgen van haar daden niet inziet, dat ze niet op de lange termijn denkt, dat ze alleen maar met zichzelf en haar voordeel bezig is.

Deze staat van adolescentie, die zo chaotisch en gevaarlijk is voor jonge mannen en vrouwen, wordt ervaren door het hele ras. De mensheid zet haar toekomst op het spel door juist de grondstoffen die haar ondersteunen in de wereld te vernietigen, hopende dat haar technologie haar te elfder ure op de een of andere manier zal redden. Ze riskeert haar erfenis en creëert een situatie waar slechts onheil kan komen. Het is verbazingwekkend dat zoveel mensen in de huidige wereld dit niet eens kunnen zien, maar toch voelen veel mensen dit en zijn er bezorgd over. Ze zoeken dientengevolge ofwel een uitvlucht, een confrontatie of vooruitgang.

De mensheid wordt geconfronteerd met een situatie waarin ze zich zal moeten verenigen en haar capaciteiten en inherente vaardigheden op een hoger niveau zal moeten brengen om haar autonomie en haar vooraanstaande positie in deze wereld te behouden.

Sommige mensen denken: “Oh, dit is zo’n angstige manier om ernaar te kijken. Dit is zo’n angstaanjagende instructie! Ik wil een gelukkig universum zien. Ik wil een gelukkiger situatie zien. Het gaat echt niet zo zijn.” En Wij zeggen: “Het gaat niet over liefde en angst. Het gaat over helder zien, zonder voorkeur, zonder ontkenning. Het gaat over zien wat er is en er dan gepast op reageren.”

Mensen worden elke dag geconfronteerd met het probleem van voorkeur en ontkenning in hoe zij hun leven en zaken regelen. Dat mensen zulke grootse mogelijkheden tot intelligentie en creativiteit hebben wordt compleet gedwarsboomd door dergelijke houdingen en benaderingen.

Het is geen kwestie van een gelukkig universum of een beangstigend universum te zien, het is een kwestie van of je ziet of niet, of je kunt zien wat er is of wat je wilt zien, of je de realiteit van leven buiten jezelf en je eigen gedachten kunt zien. Dat is de cruciale vraag.

Wij brengen je leven zoals het is en niet zoals je misschien wil dat het is. Zeer weinig mensen zullen de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap hier willen, maar veel mensen voelen dat er iets moet gebeuren om de koers van de geschiedenis en het lot van de mens te veranderen.

Hier, binnenin je, moet je uitstijgen boven je voorkeuren en angst om een positie van grotere objectiviteit en helderheid te verkrijgen zodat je kunt zien. Als je kunt zien, kun je weten. Maar als je vervuld bent van beschermen van wat je hebt, beschermen van je ideeën, beschermen van jouw visie op de wereld en de gelukkige uitkomst die je voor jezelf en anderen voorschrijft, of de beangstigende uitkomst die je voor jezelf en anderen voorschrijft, zul je niet in staat zijn te zien en niet in staat zijn te weten. De kwestie is of je kunt zien, niet hoe je ziet.

Er zijn verschillende geallieerde rassen die vandaag de dag in de wereld zijn die zich biologisch en genetisch proberen te verbinden met de mensheid om het aanpassingsvermogen te krijgen om in deze wereld te leven en te functioneren. Als zij in staat zijn dit op effectieve wijze te doen zullen zij de heersers van de mensheid worden.

Waarom duurt het zolang om zich hieraan te passen? Omdat de meeste technologisch geavanceerde rassen in steriele omgevingen leven, en deze wereld met zijn miljoenen verschillende soorten organismen vormt een enorm aanpassingsprobleem. Technologisch geavanceerde samenlevingen, vooral die die veel reizen, zijn voornamelijk aangepast te leven in steriele of bijna-steriele omgevingen. Als je ze in een wereld met biologische diversiteit brengt kunnen ze hier slechts gedurende zeer korte periodes met zeer grote voorzorgsmaatregelen verblijven. Maar met het menselijke aanpassingsvermogen, hetgeen niet alleen een biologisch maar ook een intuïtief voordeel is, kan men zijn grotere intelligentie of waarden in een menselijke situatie meenemen.

De mensheid bevindt zich momenteel in een zeer kwetsbare positie. Ze is rijp voor overheersing. Menselijke culturen zitten vol bijgeloof. Ze zijn verbitterd jegens elkaar. Ze zijn op zichzelf gericht, vaak zeer primitief in hun kijk op het leven en sterk gericht op hun eigen stam, wat betekent dat ze alleen maar te maken willen hebben met hun groep. Ze zijn makkelijk te overtuigen, zijn zeer, zeer gevoelig over overreding en beïnvloeding. Hoe makkelijk is het om iedereen zover te krijgen dat ze dezelfde producten kopen, dezelfde auto’s gebruiken, naar dezelfde plaatsen gaan, zonder veel variatie.

Mensen hebben sinds het begin van de tijd hier in de wereld altijd geprobeerd elkaar te beïnvloeden. Dit wordt in praktijk gebracht in de Grotere Gemeenschap, maar op een veel hoger niveau van vaardigheid en effectiviteit. De mensheid is zo kwetsbaar in haar diversiteit, in haar bijgeloof. De dreiging voor de mensheid komt niet van grote legers die hier landen om de zaak over te nemen. Dat is barbaars en destructief. Dat is niet de manier waarop invloed uitgeoefend zal worden op de menselijke familie.

Dit is geen oproep tot angst en terugtrekking, maar tot moed en voorbereiding. Als de mensheid zich op de juiste manier voorbereidt, als voldoende mensen sterk worden in hun begrip van de Grotere Gemeenschap en de ontwikkeling van Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap, zal deze overheersing niet plaatsvinden. Ze zal geneutraliseerd en overwonnen worden.

Dit is het grote keerpunt. Alles loopt gevaar – alles wat jullie waarderen, alles wat jullie dierbaar is. En toch lijkt dit heel ver verwijderd te zijn van de zorgen en bezigheden van mensen. Het lijkt buitensporig zulke dingen te overwegen: “Hoe zou iets ons vermogen te denken en te bepalen wat wij voor onszelf willen kunnen overnemen? Hoe zou iets onze prioriteiten, onze waarden, onze emoties kunnen raken? Hoe zou iets het over kunnen nemen? En als we zelfs maar denken aan zulke dingen, dan denken we aan iemand die langskomt en alles opblaast – primitieve stijl, de manier waarop we de dingen hier doen.”

Dit is op een primitieve manier denken. Dit is het resultaat van leven in isolement. Maar het isolement is voorbij. Jullie zitten midden in de Grotere Gemeenschap. De Grotere Gemeenschap is hier. Dit is het grote keerpunt. Dit is de grote oproep. Dit is de grote spirituele ontluiking, niet omdat de Schepper jullie zal komen redden, maar omdat de Schepper jullie de wijsheid en de vaardigheid en de aangeboren intelligentie heeft gegeven om je te kunnen voorbereiden op zo’n grote onderneming en een wereld in transitie te dienen.

Wat heeft dit met jou te maken? Dit is de grotere context om te begrijpen wie je bent, waarom je hier bent en wat je moet doen. Je kunt de grotere vragen en de grotere realiteit slechts begrijpen door de context te begrijpen waarin ze werkelijk betekenisvol zijn. Mensen proberen zo vaak hun idee over wie ze zijn en wat hun doel is te creëren louter op basis van hun verlangens en interesses, maar dit is nooit voldoende. Je moet de context begrijpen om het doel te begrijpen dat binnen die context betekenis heeft.

De grotere context voor de wereld nu is de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. In deze grotere context zal de realiteit van wie je bent, waarom je hier bent en wie je hierheen gestuurd heeft met zo’n helderheid aan je worden onthuld. Je spirituele kracht en aard zullen ontvlammen en dagelijks tot uitdrukking komen in je activiteiten.

Je zegt misschien: “Oh, dit lijkt te groot. Ik kan het niet eens begrijpen. Het is een te grote uitdaging.” Het is misschien te veel voor je denkende geest, maar het is perfect voor je Wezen en je aard. Je zult absoluut gedijen binnen zo’n grotere context. Maar als je je terugtrekt en je gewoon probeert te richten op je persoonlijke bezigheden zul je klein blijven, en je spirituele realiteit zal binnenin je blijven sluimeren, en je gevoel in leven te zijn en de vitaliteit die je natuurlijke erfenis is zullen gedempt en verborgen worden binnenin je, en je zult lijden onder alle emotionele en psychologische problemen die hieruit volgen. Daarom heeft dit alles met jou te maken. Het is het geschenk van het leven voor jou. Het is de oproep van het leven voor jou. Als je kunt uitstijgen boven je bezigheden kun je dit beginnen te voelen in elke vezel van je lichaam.

Is het niet duidelijk dat mensen boven zichzelf uitstijgen in tijden van grote beproevingen of nood? Mensen doen buitengewone dingen. Ze vertonen buitengewone moed en autonomie. Ze handelen onbaatzuchtig. Ze overstijgen hun normale staat en komen in een hogere. Dit is heel duidelijk.

Jullie leven nu in een wereld die een grote noodtoestand ingaat, precies die toestand die jullie zal verlossen en verheffen, kracht en vitaliteit geven en in staat zal stellen jullie eigen waarde, moed en kunde te ervaren. Er zal een beroep gedaan worden op jullie om die capaciteiten te ontwikkelen die zo belangrijk maar vooralsnog latent zijn in jullie.

Dit is de wereld die je bent komen dienen, maar je moet de context begrijpen om de dienst te begrijpen. Daarom proberen Wij de grotere context naar je toe te brengen en te illustreren zoals die werkelijk bestaat in de huidige wereld. Zonder deze context zul je de vraag hebben maar het antwoord niet kunnen vinden. “Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat moet ik doen?” Dit zijn de fundamentele vragen in het leven. Maar om ze [de antwoorden] te vinden moet je de context vinden die er betekenis, waarde en richting aan geeft. Anders zul je proberen ze te beantwoorden vanuit je ideeën en overtuigingen en alle sociale conventies waaraan je je hebt aangepast.

In de Grotere Gemeenschap hebben jullie bondgenoten, vijanden en concurrenten. Jullie vijanden zijn meer tegenstanders. Ze werken jullie eenvoudig tegen. Jullie concurrenten proberen jullie te gebruiken. En jullie bondgenoten proberen jullie te steunen.

Hoe kunnen jullie ze uit elkaar houden? Hoe kunnen jullie adequaat op elk van hen reageren? Hoe kunnen jullie jullie autonomie behouden tegenover de grotere krachten, niet alleen technologisch groter maar met een grotere mentale kracht en focus?

Dit moet beslist iets heel groots in jullie oproepen, iets dat jullie eigen is, iets dat je niet gewoon leert maar wat jullie al hebben, dat jullie moeten leren tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Dit moet beslist een kracht in jullie oproepen waarvan ook de Schepper erkent dat die er is.

De Schepper heeft jullie alles gegeven wat nodig is om het leven ten volle te leven en om jullie voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en te leren over de Grotere Gemeenschap. Dit werd niet aan jullie grootouders of voorvaderen gegeven want dat was in hun tijd niet nodig. Maar het is aan jullie gegeven en het zal aan jullie kinderen en hun kinderen gegeven worden omdat dit hoogstnoodzakelijk is in jullie tijd en hoogstnoodzakelijk zal zijn in hun tijd.

De opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap is niet iets dat zomaar in een jaar of in een decennium gebeurt. Het is een grotere opkomst dan dat, en toch zullen haar verschijningsvormen zo enorm en zo uitdagend zijn. Het zullen in zichzelf grote drempels lijken maar het maakt allemaal deel uit van een grote verschuiving, een grote beweging vanuit jullie isolement naar een [grotere] levensarena.

Jullie zullen nu de kans hebben over de Grotere Gemeenschap te leren, jullie onderwijs over de Grotere Gemeenschap te beginnen, te leren wat Kennis en Wijsheid betekenen binnen de Grotere Gemeenschap en het geleerde in jullie dagelijkse leven in te brengen – om uit te stijgen boven jullie zorgen, hetgeen veel van jullie persoonlijke problemen zal oplossen, en je bezig te houden met de grotere kracht die de Schepper jullie heeft gegeven, die jullie oproept, die erop wacht ontdekt te worden.

Deze grotere kracht noemen We Kennis. Ze bevindt zich op dit ogenblik in je. Ze is hier op een missie ten dienste van de wereld. Ervaar dit. Word één met deze kracht. En je zult herkennen dat haar missie de jouwe is en dit zal de sluier van verwarring en onwetendheid die je voorheen alleen maar kon verblinden uit elkaar scheuren.

Deze Grotere Kracht binnenin je is direct verbonden met de evolutie van de wereld omdat ze daarom hier is. Hoewel mensen enorm investeren in hun persoonlijke belangen, comfort en veiligheid is dat niet waarom ze hier zijn. Mensen zijn hier niet simpelweg om consumenten te zijn of om zich comfortabel te voelen. Waar je vandaan gekomen bent is waar je je comfortabel voelt. Waar je naartoe terug zal keren is waar je je comfortabel voelt. Daar word je gekend. Dat is je Aloude Thuis.

Je bent hier niet gekomen om een fijn nest voor jezelf te bouwen. Je bent hier gekomen om iets belangrijks te verwezenlijken. Dat is wat je belangrijk maakt. Dat is wat je leven belangrijk maakt. Dat is wat je vitaliteit en kracht geeft. Dat is wat je de grotere energie geeft om te creëren, om te laten zien. Dit is vervulling. Vervulling is nooit het resultaat van een verlangen naar comfort en plezier. Het is nooit het resultaat van persoonlijke verwennerij. Het is het resultaat van het omarmen van een groter leven, een grotere uitdaging en een grotere realiteit.

Er is hierover zoveel verwarring in de wereld van vandaag. Mensen doen zo hard hun best, ze werken zo hard om vervuld te raken door te proberen voor zichzelf te krijgen wat ze willen. En ze betalen een hoge prijs en hun beloningen zijn bedroevend klein. Momenten van geluk voor jaren van lijden en strijd.

Kijk om je heen. Je kunt dit zien. Het is overal duidelijk. Mensen proberen zo hard gelukkig te zijn, proberen zo hard zich vitaal en zinvol te voelen. Maar ze kijken niet op de juiste plaats. Ze hebben niet de juiste context. En dus moeten ze de context verzinnen.

De ware context voor geluk, vitaliteit, vervulling, ontwaken, bewustzijn, alles bestaat in je dynamische betrokkenheid in de wereld. Hier komen de behoeften van de wereld en je innerlijke behoefte uiteindelijk samen want ze zijn direct gerelateerd aan elkaar.

Dit is het vinden van de context voor geluk in het natuurlijke bijproduct van je activiteit. Want vervulling is het natuurlijke resultaat van wat je bereikt, waar vitaliteit wordt gegenereerd omdat het elke dag nodig is, waar bewustzijn en ontwaken plaatsvinden omdat je voorbij je persoonlijke zorgen kijkt, hetgeen de bron is van alle mentale ziekten. Hier gebruik je wat je hebt en vertrouw je op wie je bent en van hieruit ben je in staat krachtige relaties op te bouwen die een grotere dynamiek in het leven vertegenwoordigen.

Als je de grotere context vindt zul je je grotere zelf en je grotere doel en je grotere betekenis vinden. De context bestaat. Die is hier. Die is echt. Die is nu. Die is overal om je heen. Je ziet hem niet dagelijks omdat wat je ziet het resultaat is van de persoonlijke bezigheden van mensen. Maar als je uit de kakofonie van persoonlijke strijd en ambitie kunt stappen zul je de beweging van de wereld kunnen voelen. Je zult het voelen in je hart. Je zult het voelen in de grond onder je voeten. Je zult het voelen als je ’s nachts omhoogkijkt naar de hemel.

Maar dit is slechts het begin. Om te leren over de Grotere Gemeenschap, onderwijs te krijgen over de Grotere Gemeenschap, te leren over Kennis en Wijsheid in de wereld moet je een voorbereiding hebben. Je moet een vorm van onderwijs gaan volgen die op geen enkele universiteit in de wereld beschikbaar is, die in geen enkel boek dat je tot nu toe gevonden te vinden is. Je kunt niet van hier naar daar komen zonder de stappen te nemen. Je kunt niet uit je isolement en [uit] een primitieve mentaliteit komen zonder een voorbereiding.

Deze voorbereiding kan geen menselijk bedenksel zijn. Het moet iets zijn dat aan de mensheid gegeven wordt. Het moet van de grote Spirituele Bron komen. Het moet jullie leren hoe jullie de kracht, de perceptie, het perspectief en de vaardigheden krijgen die nodig zijn om het doel waarvoor jullie in de wereld gekomen zijn te vervullen. Het moet jullie verbinden met de realiteit van de Grotere Gemeenschap en de grote behoeften van de mensheid in deze tijd. Dan zal je doel ongeacht hoe alledaags het zich ook manifesteert, direct gerelateerd zijn aan het bevorderen van de bekwaamheid, de autonomie en de competentie van de mensheid binnen een ruimere levensarena.

Vraag jezelf daarom af: “Wat heeft dit met mij te maken?” Het heeft alles te maken met wie je bent, waarom je hier bent en wie je gezonden hebben. Het heeft misschien weinig te maken met wie je denkt dat je bent en waar je op dit moment mee bezig bent.

De Grotere Gemeenschap is vandaag in de wereld. Het isolement van de mensheid is voorbij. Er is nu concurrentie om superioriteit in de wereld. Het gebeurt op mentaal niveau. Het bestaat in heel de wereld. Het heeft alles te maken met jou en alles te maken met waarom je hier bent en waar je waarde aan hecht.