Aan Kracht en Invloed winnen in de Mentale Omgeving

Aan Kracht en Invloed winnen in de Mentale Omgeving

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 februari 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Zoals er een fysieke proximiteit bestaat waarin je leeft en functioneert, bestaat er ook een mentale omgeving waarin je leert denken. Toch duurt het lang voordat je onderscheidingsvermogen en bekwaamheid leert te ontwikkelen binnen deze mentale omgeving. In feite vormt de mentale omgeving voor de mensheid op dit moment een duidelijke grens, een geheel nieuw terrein om te verkennen en waarbinnen kracht en bekwaamheid kunnen worden verworven.

Het is echter belangrijk voor jou om te weten dat er een omgeving is waarin je denkt. Deze omgeving is gevuld met vele krachten waarvan slechts weinige iets met jou persoonlijk te maken hebben. Je kunt elk huis binnengaan in elke laan, in elke straat, in elke stad, en elk huis zou zijn eigen mentale omgeving hebben. En de personen die in die omgevingen wonen, vertegenwoordigen de voornaamste krachten binnen die mentale omgevingen.

Je ervaring van de mentale omgeving maakt al vanaf je geboorte deel uit van je leven. Als je erover begint na te denken, vind je zoveel voorbeelden. Elke plaats waar je komt heeft zijn eigen mentale omgeving. Elk huis dat je binnengaat heeft zijn unieke mentale omgeving. Met elke persoon waarmee je wat tijd doorbrengt, creëer je samen een mentale omgeving.

Binnen je eigen mentale omgeving heb je de mogelijkheid of het potentieel om de grootste invloed te vertegenwoordigen, en dat wordt hier aangemoedigd. Maar zoals Wij hebben gezegd, is jouw mentale omgeving ook gevuld met andere krachten en invloeden, waarvan de meeste heel weinig met jou te maken hebben. Dat komt omdat je jezelf niet kunt isoleren in de wereld. En binnen de mentale omgeving zijn er geen grenzen of begrenzingen, tenzij je leert ze zelf te trekken.

Zelfs in de beslotenheid van je eigen woning komen de invloeden van de wereld tot uiting via de media, via het geschreven woord en via je interacties met mensen. Als je een student van Kennis wordt, is het noodzakelijk te leren verantwoordelijk en effectief te worden in je eigen mentale omgeving, want je kunt niet hopen vooruit te komen op De Weg van Kennis, je kunt niet hopen meer helderheid of vaardigheden te verwerven als de dingen die je leven beïnvloeden niet worden aangepakt en herkend. Hier moet je leren wat je beïnvloedt, en vervolgens moet je selecteren wie en wat heilzaam is en wie en wat niet heilzaam is.

In dit proces kom je tot het besef dat er geen neutrale invloeden zijn in de mentale omgeving. Alles en iedereen met wie je op enigerlei zinvolle wijze in contact komt, helpt of hindert je in je vooruitgang. Als student van Kennis leer je echter alle invloeden die je tegenkomt te gebruiken ten bate van jezelf en van anderen.

Maar dit is een meer gevorderde vaardigheid. En in de tussentijd moet je, voor je eigen welzijn en om je in staat te stellen verder te komen, leren de invloeden die je hinderen te beperken of te compenseren en de invloeden die je juist op weg helpen te benadrukken en aan te moedigen. Als dit niet gebeurt, zal je vooruitgang worden tegengewerkt en zeer langzaam en moeizaam verlopen.

Dit is een natuurlijk deel van het verwerven van innerlijke autoriteit. Dit is een natuurlijk deel van het opeisen van verantwoordelijkheid voor je leven en leren hoe je het kunt leiden in overeenstemming van de wijsheid en de genade van Kennis in jou.

Natuurlijk moet je die invloeden en die relaties het hoofd bieden die dit in de weg staan. En je zult ze zelfs in het begin tegenkomen, want naarmate je studie in De Weg van Kennis sterker wordt, zul je bijvoorbeeld gaan beseffen wie in je leven dit in jou werkelijk ondersteunt en wie niet, wie dit werkelijk kan stimuleren en wie er bang voor is, wie dit werkelijk vertrouwt en wie niet.

Veel mensen ontdekken, wanneer zij aan hun ware spirituele reis beginnen, met grote schrik dat veel van hun langdurige relaties in strijd zijn met hun huidige primaire doel en bestemming. En zij zijn verrast, want zelfs langdurige vriendschappen kunnen als contraproductief worden gezien.

Vaak is dit erg moeilijk voor iemand die begint, omdat hij van nature loyaal is aan zijn vrienden en zijn geliefden. Maar het verwerven van een grotere loyaliteit aan Kennis brengt soms conflicten met zich mee. Want de relaties waaraan zij gehecht zijn, belemmeren of verhinderen vaak hun vermogen om vertrouwen en integriteit in zichzelf te verwerven.

Voor veel mensen is dit de eerste grote horde die zij moeten nemen. Zij moeten hun loyaliteit aan anderen overwinnen om een grotere loyaliteit aan Kennis te benadrukken. Met andere woorden, in plaats van te doen wat anderen willen dat zij doen, moeten zij de innerlijke autoriteit verwerven om te doen wat zij weten dat zij moeten doen. Dit kan een hele uitdaging vormen.

Wanneer je beseft hoe groot de invloed van je relaties op jou is en hoezeer je jezelf daaraan aanpast, is dat een opmerkelijke zaak. Jezelf aanpassen aan andere mensen kan onder bepaalde omstandigheden een sociale noodzaak zijn, maar binnen de fundamenten van je leven zal het vaak zeer schadelijke gevolgen hebben.

De man en vrouw van Kennis zullen, als zij ver genoeg gevorderd zijn, in staat zijn om natuurlijke en sterke verbintenissen aan te gaan in hun relaties, maar zij moeten hiervoor de innerlijke autoriteit hebben en weten hoe dit op verantwoorde en doeltreffende wijze kan worden gedaan. Iemand die dit gezag niet heeft, kan geen echte verbintenissen met anderen aangaan. Hij of zij is niet in staat zijn/haar leven te sturen of te bepalen en kan dus niet vrijelijk uit zichzelf geven.

Je moet jezelf kennen om jezelf te geven. Je moet jezelf kennen om je leven te leiden. Anders zullen andere mensen en andere krachten je leven leiden. In feite gebeurt dit overal om je heen.

Kijk om je heen en je zult zien dat mensen het gezag over hun leven hebben overgedragen aan hun werkrelaties, aan hun relaties met mensen, aan hun gewoonten, aan hun verslavingen, aan hun angsten, aan hun interesses, aan hun bekommernissen, enzovoort. En de wereld moedigt dit aan omdat in zekere zin samenlevingen over de hele wereld willen dat hun bevolking volgzaam is en uniform en gehoorzaam.

Dus mensen worden verzwakt, en hun lusten en hun fobieën worden benadrukt. En ze worden aangemoedigd om te consumeren. En ze worden aangemoedigd om bepaalde dingen te geloven en niet na te denken over andere dingen. Dit heeft een grote invloed op de fysieke omgeving waarin je leeft, maar het wordt overwegend gevoeld op het niveau van het denken en geloven.

Nu betreden Wij een nieuwe omgeving, een omgeving waarin mensen zich zelden op bewuste wijze hebben gewaagd. Zeer weinig mensen in de wereld beseffen op enige objectieve manier welk effect hun gedachten op anderen hebben of welk effect de gedachten van anderen op hen hebben.

Ja, zij voelen zich goed bij bepaalde mensen en minder goed bij anderen, maar zij begrijpen niet de dynamiek die dit veroorzaakt en hoe zij kunnen leren daar doeltreffend mee om te gaan. Jezelf geven aan hen die je aardig vindt en degenen vermijden die je niet aardig vindt, maakt je nog niet kundig of effectief in de mentale omgeving.

Hier is sprake van twee grote leerstadia. Het eerste is begrijpen wat je mentale omgeving op dit moment is en leren hoe je die kunt ombuigen, of opnieuw samenstellen, zodat zij een ondersteunende omgeving wordt, een omgeving die het terugwinnen van Kennis ondersteunt, die je zoektocht naar echte integriteit en vaardigheid ondersteunt. Dit eerste stadium vereist een enorme hoeveelheid herwaardering en de inzet van je eigen Kennis in tegenstelling tot alleen je wil. Want de wil wordt uitgeoefend om ideeën en overtuigingen te ondersteunen, maar Kennis wordt uitgeoefend om de realiteit en relaties te onderhouden.

Hier moet je loyaliteit verschuiven van je loyaliteit aan je ideeën, je loyaliteit aan je relaties, en je loyaliteit aan bepaalde tendensen in de maatschappij naar een grotere loyaliteit aan Kennis in jezelf. Als dit tot stand kan worden gebracht, zal Kennis je laten zien hoe je jezelf in de wereld kunt geven, je laten zien waar je verbintenissen kunt aangaan en je helpen om die relaties te onderscheiden die je verbintenis verdienen en die er op een effectieve en constructieve manier van profiteren.

Maar dit is zo moeilijk. Dit is een strijd, in zekere zin, want je moet vechten voor je vrijheid. En waar je in de eerste plaats tegen vecht zijn de ideeën die je zijn opgelegd en die je hebt aanvaard. Het gevecht vindt hier meer intern dan extern plaats, ofschoon je conflicten kunt hebben met andere mensen, in het bijzonder met die individuen die door hun intentie of door hun onwetendheid de opkomst van Kennis in jou dwarsbomen.

Maar zelfs als je een geïsoleerd leven zou leiden en geen contact met mensen zou hebben, dan nog zou je bij de beoordeling van je eigen mentale omgeving zien dat daar een grote invloed aanwezig is die niet van jou afkomstig is. Die invloed is afkomstig van je familie, je samenleving en je opvoeding. Een deel hiervan is heilzaam, een ander deel niet. Een deel helpt je op dit moment, een ander deel niet. Een deel stelt je in staat te zien en te weten wat je moet zien en weten; een ander deel doet dat niet.

Hier valt heel wat uit te zoeken en heerst ook enige verwarring. Want je verschuift je gevoel van zekerheid van je ideeën naar Kennis zelf. Je zegt, “Mijn fundament is niet slechts een stel ideeën of overtuigingen of associaties,” en je verplaatst het naar het werkelijke fundament in jezelf, dat wordt vertegenwoordigd door het fundament van Kennis.

Het tweede grote leerstadium met betrekking tot de mentale omgeving heeft te maken met leren hoe je invloed kunt uitoefenen binnen de mentale omgeving. Je kunt niet op een bewuste en effectieve manier invloed uitoefenen binnen de mentale omgeving zolang je niet een zekere mate van controle hebt verworven over de mentale omgeving waarin je zelf functioneert.

Het ontwikkelen van deze zeggenschap vereist dat je je concentreert op je eigen denken en op de relaties waarmee je een directe interactie en betrokkenheid hebt. Je kunt niet de mentale omgeving van de hele wereld neutraliseren. Je kunt niet de mentale omgeving van de stad waarin je woont neutraliseren. En misschien kun je zelfs de mentale omgeving van je familie of je hechte groep van relaties niet neutraliseren. Maar je kunt je eigen mentale omgeving daarbinnen tot stand brengen, en je wordt aangemoedigd om deze verantwoordelijkheid op je te nemen en je hierin te bekwamen.

Je ziet hier een belangrijk verschil tussen het onderricht in Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap en De Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap en veel andere spirituele leringen, die je aanmoedigen om dit gevoel van autoriteit op te geven, om dit gevoel van verantwoordelijkheid over het beheer van je eigen geest en lichaam op te geven. Ze moedigen je aan om je over te geven – om je over te geven aan ideeën, om je over te geven aan overtuigingen, om je over te geven aan conventies of rituelen, of om je over te geven aan de Schepper, of aan de kracht en de geest van de Schepper.

Dit verschil schept grote verwarring, want de mensen weten niet zeker waar hun verantwoordelijkheid ligt. Zij weten niet zeker waaraan zij zich moeten overgeven en waarvan zij zich afzijdig moeten houden. Laat Ons dit verduidelijken.

Om een man of een vrouw van Kennis te worden, om een spiritueel verwezenlijkt Wezen in het fysieke leven te worden, moet je gezag over je eigen zaken opeisen. De Schepper zal dit niet voor je doen, want de Schepper heeft je Kennis gegeven om je in staat te stellen dit zelf te doen.

Hier moet je de kapitein op je eigen schip zijn. Je kunt niet de wind en de stromingen laten bepalen hoe je vaart, en of je vaart, en wat je aan boord hebt. Ja, je gebruikt de wind en de stromingen, maar je moet gezag over je eigen schip krijgen om dit te leren. De kapitein van het schip laat niet zomaar de wind en de stromingen zijn of haar schip meevoeren naar overal en nergens. In plaats daarvan moet hij of zij leren hoe je deze krachten moet beheersen en gebruiken om koers te zetten en zich in de wereld te bewegen.

Hier is sprake van een praktische vorm van meesterschap, maar hier beweer je niet de meester te zijn, want Kennis is de meester, en de Schepper is de meester. Maar zij kunnen alleen door jou werken als je kracht en vaardigheid hebt ontwikkeld. Als je roekeloos of onverantwoordelijk bent met betrekking tot je fysieke interacties of mentale interacties, zal Kennis niet in je naar boven komen, want je bent er niet klaar voor.

De Schepper zal geen beroep op je doen, want je bent er niet klaar voor. Je zult geen groter inzicht, groter vermogen, grotere vaardigheden krijgen, omdat je er niet klaar voor bent. Daarom wordt de student van Kennis klaar voor door vaardig te worden in zijn omgang met anderen, in zijn betrokkenheid bij de wereld en in het ontwikkelen van zijn eigen mentale leefwereld.

Als ik zeg dat je je eigen mentale omgeving moet ontwikkelen, wat betekent dat dan eigenlijk? Betekent dit dat je de hele dag mooie plaatjes aan de muur hangt en mooie muziek afspeelt? Betekent dit dat je wierook brandt en alleen aangename dingen voelt, ruikt en ervaart? Nee, dat betekent het niet.

Dit betekent dat je leert om de weg vrij te maken voor Kennis. Dit betekent dat je mentaal in jezelf en in je directe omstandigheden een omgeving schept waarin Kennis in je kan opkomen en zich in je leven kan uiten.

Hier moet je openingen creëren, dingen opruimen, negatieve invloeden leren herkennen en opheffen, leren inzien in welke mate je geconditioneerd en beïnvloed bent door de maatschappij en door je relaties, en ze dienovereenkomstig aanpassen zodat je de vrijheid en de mogelijkheid hebt om die grotere Intelligentie in jezelf te vinden en toe te staan dat ze in je geest en in je leven naar boven komt.

In dit korte hoofdstuk zullen Wij niet proberen alle dynamiek van het ontwikkelen van vaardigheid in de mentale omgeving te beschrijven, want dat is een zeer omvangrijk onderwerp en zal een veel langere voordracht vergen. Toch is het hier belangrijk voor jou om te beseffen dat je een verantwoordelijkheid hebt in termen van wat je denkt en wat je doet, en dat je daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden.

Het feit dat je je beïnvloed kunt voelen door krachten die groter zijn dan jezelf, interne krachten en externe krachten, ontkent niet het feit dat je een bepaald verantwoordelijkheidsgebied hebt. Indien jij deze verantwoordelijkheid niet opeist, dan zullen andere krachten en machten haar voor jou opeisen. Laat Ons uitleggen wat Wij hiermee bedoelen.

Het is een grondbeginsel in het universum, in de Grotere Gemeenschap waarin je leeft en in de wereld waarin je leeft, dat als je geen gezag opeist over je leven, anderen het voor je zullen opeisen. Als je deze verantwoordelijkheid niet op je neemt, en als je niet de nodige wijsheid, kracht en vaardigheid vergaart die daarvoor nodig is, dan zul je je eenvoudigweg schikken naar andere krachten. Deze andere krachten kunnen een dominante persoonlijkheid in jouw leven zijn; het kunnen een overheersende omstandigheden en relaties zijn; het kunnen de overheersende overtuigingen en idealen van jouw cultuur of jouw godsdienst zijn; en het kunnen mogendheden uit de Grotere Gemeenschap zijn.

Zoals regeringen overal ter wereld hun bevolking volgzaam en gehoorzaam willen houden, zo willen zij uit de Grotere Gemeenschap die nu in de wereld aanwezig zijn, zij die zich in menselijke aangelegenheden mengen, het denken van de mensheid beïnvloeden, de menselijke belangstelling en menselijke energie sturen.

Wanneer je echter bedreven bent in de mentale omgeving, herken je dat de mentale omgeving de grootste mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen en de gewenste resultaten te bewerkstelligen.

De bezoekers uit de Grotere Gemeenschap die vandaag de dag in de wereld zijn en zich met menselijke aangelegenheden bezighouden, willen de mensheid niet vernietigen, willen de mensheid niet uitroeien, willen de mensen niet door henzelf vervangen, want dat is niet praktisch. In plaats daarvan willen zij dat de mensen op hun ideeën ingaan terwijl zij zichzelf verbergen als de bron van deze invloeden, zodat de mensen na verloop van tijd zullen leren te werken volgens de manier waarop de bezoekers willen dat zij werken, om de grondstoffen en de vaardigheden te produceren en het biologische en genetische materiaal te produceren waar de bezoekers naar op zoek zijn.

Om dit mogelijk te maken, moeten de mensen meegaand worden. Zij moeten [geloven] in iets dat op zijn minst bevorderlijk is voor de doelstellingen die de bezoekers voor zichzelf willen creëren. Dit wordt heel subtiel in zijn dynamiek, maar het is belangrijk voor jou om te weten dat als je geen gezag en vaardigheid opeist in je eigen mentale omgeving, als je niet leert verantwoording te nemen voor wat in je eigen geest gebeurt en ook voor je eigen gedrag, dan zul je je er van nature bij neerleggen, niet in één keer, maar geleidelijk aan. Je zult eenvoudigweg worden beïnvloed door krachten die je onmogelijk kunt begrijpen. En of je je nu vrolijk schikt of dat je er met grote woede en wrok in meegaat, je zult worden beïnvloed.

Hoe begin je hieraan? Je begint met het leren van De Weg van Kennis. Je begint met het verwerven van een fundament in dit diepe en mysterieuze deel van jezelf. Je begint met je te realiseren dat je niet vrij bent en dat je vrij wilt worden – niet alleen vrij van uiterlijke beperkingen, maar spiritueel vrij, mentaal vrij, vrij om te denken, vrij om je energie te richten, niet volgens de dictaten of de wil van anderen, maar volgens de realiteit en de autoriteit van Kennis in jezelf.

Je begint met dit inzicht. Hier besef je dat je de mentale omgeving niet werkelijk begrijpt. Je begrijpt nog niet echt wat Kennis is of wat ze voor jou en de wereld kan doen. Maar je bent je op zijn minst van bewust van haar bestaan, en je begint een zeker begrip te hebben dat je in staat zal stellen verder te gaan. Binnen het bestek van dit hoofdstuk en dit boek willen Wij je dit beginnend begrip geven.

Nu zullen veel mensen misschien zeggen, “Nou, ik weet hier al vanaf. Ik weet dat mensen mij beïnvloeden, en ik probeer dat te stoppen!” Maar als dit je reactie is, herken je het echte plaatje nog niet. Opstandig en boos worden betekent niet dat je werkelijk een vaardigheid en verantwoordelijkheid aan het ontwikkelen bent binnen je eigen mentale omgeving.

Het is gemakkelijk om boos te zijn en je af te zetten tegen de krachten die je kunt herkennen en die iedereen om je heen beïnvloeden, zoals instellingen en regeringen en religies of de financiële macht binnen je cultuur. Maar dit betekent niet dat je aanspraak maakt op kunde en verantwoordelijkheid.

Een rebel worden geeft je niet de kracht om te scheppen, en het is de kracht om te scheppen waarop wij hier de nadruk willen leggen. Want als je het tweede ontwikkelingsstadium wilt betreden in het verwerven van kunde en vaardigheid in de mentale omgeving, moet je de kracht hebben om te scheppen, en wat je zult scheppen zal geen product zijn van je verbeelding. Het zal geen product zijn van je verlangens of je fantasieën, maar als je het werkelijk begrijpt en werkelijk verwerft, zal het de schepping zijn van Kennis in jou. En hier begint je grootste werkelijkheid door je leven te schijnen.

Nu is het verbazingwekkend dat individuen in jouw wereld die dit soort vermogens hebben verworven, vaak verborgen blijven of zich terugtrekken in hun eigen samenleving. Je zou kunnen denken dat als je dit vermogen had, je naar buiten zou treden en je licht voor iedereen zou laten schijnen, maar dat is niet verstandig. Zo werkt Kennis niet.

Kennis neemt je niet over en overheerst je niet. Kennis roept je. Zij ligt verborgen in jou. Ze maakt geen grote show. Alleen als je leven wordt bedreigd of als je in groot gevaar verkeert, zal ze zich volledig uiten en zich in je geest manifesteren om je handelingen over te nemen en je te redden. Maar onder alle andere omstandigheden lijkt zij verborgen te blijven, ver weg, mysterieus en toch een altijd aanwezige kracht in jou.

De man of vrouw van Kennis wordt ook zo in de wereld – aanwezig, effectief maar verborgen. Waarom is dit het geval? Omdat er veel tegenspoed in de wereld is. De instellingen, de heersende opvattingen en al degenen die daarin geloven en wier geesten daardoor gefixeerd zijn, zullen bang zijn voor Kennis en kunnen zich zelfs actief verzetten tegen haar uitingen.

In de gehele Grotere Gemeenschap, behalve in die gemeenschappen van Kennis, worden vrijdenkende individuen gezien als een bedreiging, als iets om voor op te passen, als iets om te wantrouwen, want zij oefenen een grotere kracht uit dan de regering, een grotere kracht dan de kracht van instellingen. Zij hebben een kracht die groter is dan die van de grootste individuele heersers die in de Grotere Gemeenschap leven. Alleen in een gemeenschap van Kennis zal hun voorbeeld worden aangemoedigd en vrijelijk kunnen schijnen, maar zelfs deze gemeenschappen zijn betrekkelijk verborgen binnen de Grotere Gemeenschap als geheel.

Zoals Wij aan het begin van Ons boek zeiden, kan dit teleurstellend zijn voor veel mensen die dachten dat ontwikkelde rassen een soort spiritueel koninkrijk vertegenwoordigden, een spirituele werkelijkheid zonder conflicten, zonder hebzucht, zonder manipulatie. Maar dit is het verwarren van je Aloude Thuis met de fysieke werkelijkheid. Het is altijd een vergissing als je dat doet.

Het feit dat de mentale omgeving binnen de Grotere Gemeenschap zo sterk wordt gebruikt en zo zwaar wordt gemanipuleerd, maakt het voor jou en voor anderen die ware spirituele neigingen hebben noodzakelijk om vaardigheid te ontwikkelen binnen de mentale omgeving.

Maar in het begin doe je dit voor jezelf. Je doet dit voor jezelf omdat je vrij wilt zijn. Je doet dit voor jezelf omdat je onbezwaard wilt leven. Je doet dit voor jezelf omdat je je eigen hart wilt leren kennen. Je doet dit voor jezelf omdat je je eigen leven wilt hebben. Je wilt niet gedachteloos geregeerd worden door krachten die je niet eens herkent of begrijpt.

Hier kom je tot het besef dat er sprake is van grote tegenspoed. Er zijn grote obstakels in het leven als je aanspraak wilt maken op deze kracht en dit vermogen. Hoewel de Ongezienen over je waken en je aanmoedigen, hoewel je grote spirituele bondgenoten hebt in de wereld en daarbuiten, leef je nog steeds in een wereld waar Kennis onbekend is, waar Kennis niet op prijs wordt gesteld.

Het is een wereld van wetten en conventies, van hebzucht en macht, maar het is ook een wereld van goedheid, een wereld van schoonheid en kansen. Maar goedheid, schoonheid en kansen moeten opboksen tegen alle krachten die zich daartegen verzetten en tegen alle problemen die deze andere krachten voor de mensheid als geheel hebben gecreëerd.

Daarom, wees geen dromer. Word krachtig. Verwerf dit vermogen om je eigen gedachten en neigingen objectief te bekijken en te zien of ze voortkomen uit Kennis of slechts het product zijn van je blootstelling aan cultuur en aan conventies.

Hoe kun je dit doen? Je zult hiertoe in staat zijn door de Stappen naar Kennis te leren. Je kunt dit niet zomaar van de ene dag op de andere mogelijk maken. Hoe kan je al die jaren van je bestaan ongedaan maken door een paar eenvoudige technieken of door het gewoon te willen? Je moet de methodologie hebben. Je moet het juiste inzicht hebben. Je moet het op de juiste manier aanpakken.

Je studie van De Weg van Kennis zal je dit allemaal geven. Ze zal je je innerlijke autoriteit geven. En ze geeft je alle verantwoordelijkheden en alle uitdagingen die ermee gepaard gaan. Zij zal jou onderwijzen over de mentale omgeving omdat zij jou tot Kennis zal brengen.

Je zult zien dat er binnen je mentale omgeving en binnen de mentale omgevingen die je overal tegenkomt, krachten zijn die de expressie van Kennis aanmoedigen en krachten die zich ertegen verzetten. Zoals we hebben gezegd, bestaan er geen neutrale krachten binnen de mentale omgeving. Alles helpt of belemmert je expressie en je ervaring hiervan.

Van de krachten die zich verzetten tegen het opkomen van Kennis in jou, zijn er maar heel weinig die werkelijk kwaadaardig zijn. Veel mensen verzetten zich tegen het tot uitdrukking brengen van Kennis eenvoudigweg omdat zij niet weten dat Kennis bestaat, en zij bang zijn voor hun eigen innerlijke neigingen. Zij zijn bang om spelbreker te zijn. Zij zijn bang om hun loyaliteit aan mensen, organisaties en overtuigingen in twijfel te trekken. Zij zijn bang om vrij te worden. Zij zijn bang voor de risico’s. Ze zijn bang voor wat ze denken te verliezen.

En toch zijn er krachten die vastbesloten zijn de mensheid onderworpen, zwak en toegeeflijk te houden. Er zijn individuen die zich hiervoor inzetten. Er zijn organisaties die zich hiervoor inzetten. Zij oefenen een zeer grote invloed uit op de mentale omgeving van hele naties, op het denken van hele bevolkingsgroepen. Zij trachten de menselijke zwakheid en neigingen te manipuleren in hun eigen voordeel.

Deze manipulatie van de mentale omgeving heeft in de menselijke samenlevingen door jullie hele geschiedenis heen plaatsgevonden maar nu zijn er sterkere mogendheden in de wereld die grotere vermogens en vaardigheden bezitten in de mentale omgeving. Zoals Wij hebben gezegd, zullen zij hun aandacht richten op de regeringen en instellingen die het grootste effect sorteren op de menselijke bevolking. En zij zullen overal hun aandacht en hun interactie richten op individuen die kwetsbaar zijn en die bepaalde gaven en gevoeligheden bezitten die zij zelf willen hebben.

Op dit moment denk je misschien, “Oh, jee, dit is me te veel! Ik denk niet dat ik met al deze dingen rekening kan houden. Dit overweldigend me!” Maar luister. Het is niet overweldigend. Het maakt deel uit van je ervaring op dit moment.

Wij geven je de kracht, het gezag en het doel om de vermogens te verwerven die je nodig hebt, het begrip te verwerven dat je moet hebben om datgene te worden, te doen en tot uitdrukking te brengen waarvoor je hier kwam – om je ware Zelf te zijn, je grote innerlijke harmonie te vinden, een positieve bijdrage aan de wereld te leveren, en je inherente aard en je verbondenheid met je Spirituele Familie te realiseren.

Kennis vertegenwoordigt je grootste verlangen en je grootste behoefte. Het feit dat je haar vandaag niet ervaart, bewijst op zichzelf dat je in een omgeving leeft die deze ontdekking belemmert en niet ondersteunt, dat je in het verleden relaties bent aangegaan die de opkomst van Kennis niet kunnen ondersteunen en die zich er actief tegen zouden verzetten als je zelf een student zou willen worden.

Wij geven je kracht om nu om te gaan met de invloeden in je leven en deze invloeden te begrijpen en meer gezag te krijgen over je leven en je aangelegenheden. Dit is niet te veel voor je. Je bent geconditioneerd om te denken dat je zwak en ineffectief bent. Je bent geconditioneerd om te denken dat je heel weinig kunt doen en dat je gewoon moet meegaan met de dingen zoals ze zijn. Je bent geconditioneerd om te denken dat je heel weinig innerlijke autoriteit hebt en dat het beste wat je kunt doen is proberen comfortabel te leven en problemen te vermijden.

Maar je moet deze conditionering ontgroeien. Je moet je ervan losmaken. Ze is overal aanwezig in de wereld van vandaag en dat zal in de toekomst steeds meer het geval zijn, wanneer de aanwezigen uit de Grotere Gemeenschap in de wereld proberen de mensheid te pacificeren en haar nog volgzamer en gehoorzamer te maken, om haar nog kwetsbaarder te maken voor controle en manipulatie binnen de mentale omgeving.

Dit is een oproep om te ontwaken. Dit boek is een oproep om te ontwaken. Je moet ontwaken om te bereiken wat je hier kwam doen. Je leeft zowel in een fysieke als in een mentale omgeving. Er zijn krachten binnen beide omgevingen die jou beïnvloeden, maar toch kun jij ook effectief worden in deze beide omgevingen.

Verbind je met Kennis. Maak de weg vrij voor Kennis om in je leven naar boven te komen. Pas je denken en je omgang met andere mensen aan om dit mogelijk te maken, en je zult spreken met een gezag dat groter is dan de wereld. Je zult een autoriteit hebben die wezenlijker en completer en universeler is dan welke kracht dan ook, welke instelling dan ook, welke regering dan ook die je zou kunnen tegenkomen in de wereld of in de Grotere Gemeenschap.

De Schepper heeft je deze autoriteit gegeven, maar het is aan jou om die in te ontvangst te nemen en te leren wat ze betekent en om de stappen te zetten naar het terugwinnen en tot uitdrukking brengen ervan. De Schepper kan dat niet voor jou doen. De Ongezienen die over je waken kunnen dit niet voor je doen. Doe geen afstand van deze verantwoordelijkheid. Dit is jouw verantwoordelijkheid.

Dit zal je sterk maken. Dit zal je competent maken. Dit zal je in staat stellen onderscheidingsvermogen en discretie te ontwikkelen. Dit zal je perceptie verfijnen. Dit zal je bijbrengen hoe je kunt leren wat positief en nuttig is en wat niet, zowel binnen je eigen geest als in de wereld om je heen.

Je wordt een man en vrouw van Kennis door de Stappen naar Kennis te nemen. Er zijn veel stappen. Elke stap is belangrijk. Elke stap is een voorbereiding op de volgende. Net als bij het beklimmen van een grote berg ga je niet in een paar reuzensprongen van de bodem naar de top. Evenzo komt de Schepper je niet verheffen naar de top. Nee.

Je moet de reis maken. Het is de reis die je sterk zal maken. Het is de reis die je wijs zal maken. Het is de reis die je zal geven wat je echt nodig hebt en wat je echt wilt. En net als bij de beklimming van een berg zul je de mensen en situaties achter je moeten laten die je reis niet kunnen ondersteunen en je de gelegenheid niet kunnen geven.

Hier eis je autoriteit in jezelf op, en hier word je verantwoordelijk, of in staat te reageren op je diepere neigingen. Hier ben je een student van Kennis of je het nu weet of niet. Hier leer je de essentiële stappen of je het nu weet of niet.

Maar je zult vroeg of laat een formele voorbereiding nodig hebben, want er is maar een gedeelte dat je voor jezelf kunt doen. Je kunt jezelf niet opleiden. Je kunt jezelf niet brengen waar je nog nooit bent geweest. Je kunt jezelf niet voorbereiden op een groter geheel van vaardigheden om in een grotere werkelijkheid te leven.

Hiervoor heb je hulp nodig. Je hebt een studiemethode nodig. Je hebt een spirituele oefenmethode nodig. En je hebt echte relaties nodig die je kunnen steunen en bijstaan.

De Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap werd gegeven om je in staat te stellen dit te doen. Het is niet mogelijk om een man of vrouw van Kennis te worden en niet te leren over de mentale omgeving en daar geen gezag en vaardigheid te verwerven. Dit zal met jou gebeuren, maar je moet de stappen nemen. Dit is jouw verantwoordelijkheid.

Er bestaan grote noden in de wereld van vandaag, groter dan je beseft. Er zijn grote krachten in de mentale omgeving die zullen proberen de mensheid te overheersen en dat op dit moment ook doen. Er is een grote behoefte aan mannen en vrouwen van Kennis om Kennis levend te houden en anderen te bekrachtigen, zodat de mensheid haar integriteit en zelfbeschikking kan behouden terwijl zij opkomt in een groter en gecompliceerder universum.

Er is een grote oproep in de wereld vandaag. Je kunt dat in jezelf voelen. Het is geen roeping voor iemand anders. Ze roept jou. Kijk niet over je schouder en zeg, “Nou, iemand kan hier maar beter op reageren!” Dat ben jij.

Jij bent degene die reageert op de roep om Kennis. Jij bent degene die reageert op de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Dit vertegenwoordigt een diepere ontvankelijkheid en een grotere verantwoordelijkheid in jou. Houd dit in ere. Ondersteun dit. Het is van het grootste belang.