Een Catastrofe vermijden

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Een Catastrofe vermijden

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 26 januari 2009
in Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid moet zich nu bezighouden met het voorkomen van een catastrofe. Deze catastrofe wordt onvoldoende onderkend en onderschat door de mensen die zich hiermee bezig zouden moeten houden: mensen in de regering, mensen in het bedrijfsleven, religieuze leiders, leiders van gemeenschappen, enzovoort.

De catastrofe heeft te maken met de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen – grote milieuveranderingen, een veranderend klimaat, extreme weersomstandigheden, het verlies van fundamentele grondstoffen, de  impact op mensen en hun vermogen om voedsel te verbouwen, schaarste aan water, toenemende economische problemen en instabiliteit, en het risico dat naties oorlog gaan voeren over wie er toegang zal krijgen tot de resterende hulpbronnen van de wereld.

Dit is niet slechts een mogelijkheid of een ver verwijderde gebeurtenis. Het is heel dichtbij. Grote Golven van Verandering, die allemaal tegelijkertijd samenvallen, die elk de macht hebben om de menselijke beschaving te ontwrichten, maar die samen een situatie creëren die anders is dan alles wat de menselijke familie ooit onder ogen heeft moeten zien. En ze zullen elkaar beïnvloeden en dwarsstromingen en onvoorziene gebeurtenissen creëren.

Dit maakt het zeer onvoorspelbaar hoe deze situatie zich zal ontvouwen. Maar het valt niet te ontkennen dat de mensheid op een catastrofe afstevent, een catastrofe die op den duur grotere gevolgen voor de wereld zal hebben dan alle oorlogen die hier ooit hebben plaatsgevonden.

Maar de mensheid vertoont alle gebruikelijke neigingen tot ontkenning en vermijding, blind optimisme, vertrouwen in technologie, dat zijn zwakke reacties op een ernstig probleem. Hoewel er individuen zijn die zich bewust worden van de Grote Golven van Verandering en hun immense potentieel om het panorama van de wereld te veranderen, blijven veel mensen in leidende posities en het grote publiek grotendeels onbewust.

Economische tegenspoed staat jullie nu te wachten, maar dat is echt pas het begin. Dat is een menselijke creatie die mettertijd kan worden rechtgezet. Maar de Grote Golven van Verandering hebben betrekking op een veranderende wereld, een ander milieu, een afnemend aantal grondstoffen, iets dat de mensheid niet gemakkelijk zelf kan corrigeren.

Want jullie natuurlijke erfenis is onverstandig, dwaas en hebzuchtig besteed. De uitbuiting van de wereld is zo snel gegaan, met zulke verwoestende gevolgen, dat de menselijke familie in de toekomst te maken zal krijgen met een wereld in verval.

In wezen, wordt de toekomst van jullie kinderen verkwanseld. De middelen van jullie kinderen worden verbruikt. En wie heeft de ogen om te zien en de oren om te horen wat er werkelijk gebeurt in de wereld, terwijl jullie slimme gadgets hebben om jezelf mee te vermaken?

Het is niet dat de mensheid gewoon problemen heeft. Zij heeft altijd problemen gehad, maar dit is van een veel grotere omvang. Hoe zal de mensheid omgaan met een groeiende bevolking en een slinkende bron van grondstoffen? Wat kan de mensheid ervan weerhouden zichzelf te vernietigen in voortdurend conflict over wie toegang heeft tot deze grondstoffen? Wat kan de mensheid verheffen boven haar neigingen tot zelfvernietiging, haar dwaasheid en haar onvermogen om te reageren op wat er aan de horizon opdoemt?

Het moet duidelijk een kracht zijn die groter is dan het intellect. Want hoewel het intellect slim en vindingrijk is, is het zelden verstandig en omzichtig. Het is een kracht die beheerd moet worden door een Grotere Kracht om werkelijk effectief en heilzaam te zijn.

Deze Grotere Kracht is de Kracht van Kennis in het individu, een Grotere Kracht die de Schepper van al het leven in ieder mens heeft geplaatst om hem te begeleiden, hem te beschermen en hem te leiden naar een grootser leven en een grotere bijdrage in de wereld. Maar er zijn zich zo weinig mensen bewust van deze geweldige gave, Gods grote geschenk aan de mensheid, dat het is alsof die niet bestaat of slechts een droom of een verre mogelijkheid voor mensen lijkt te zijn.

Kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar de bepaalde zaken in je omgeving en vraag jezelf af: “Kan dit in de toekomst blijven bestaan?” Kijk naar jullie auto’s en de structuur van jullie steden, en het vervoer van jullie voedsel, en de productie van jullie goederen, en vraag jezelf iedere keer af: “Kan dit in de toekomst worden volgehouden?” Kijk naar jullie almaar groeiende steden, voortdurend uitdijende steden, en stel jezelf de vraag: “Kan dit in de toekomst worden voortgezet?” Kijk naar het verdwijnen van jullie bossen en jullie vervuilde rivieren en het verlies van de toplaag in jullie landbouwgebieden en vraag jezelf af: “Kan dit in de toekomst zo doorgaan?” En kijk naar jullie steeds onvoorspelbaar wordende weer en de extremere weersomstandigheden, en vraag jezelf af: “Kan dit in de toekomst worden opgevangen?”

Het betreft hier een fundamentele beslissing waar eigenlijk ieder mens voor staat. Het is de beslissing van waar ze in zichzelf naar zullen luisteren. Jullie hebben de kracht en de aanwezigheid van Kennis, een dieper geweten in jullie, dat de Wijsheid van de Schepper heeft. Maar jullie hebben ook alle potentiële mogelijkheden en drijfveren om elke vorm van vernietiging, onwetendheid en geweld tegen jezelf en elkaar ten uitvoer te brengen.

Waar luister je naar? Wat volg je? Je volgt het één of het ander. Omdat ze elkaar uitsluiten, is het moeilijk om beide in sterke mate te volgen. Dus uiteindelijk zul je steeds meer voor het ene moeten kiezen boven het andere.

Het gaat niet alleen om goede regeringsprogramma’s of charismatische leiders. Dit is de beslissing die iedereen zal moeten nemen, en hoe ze zullen beslissen zal de gevolgen bepalen. Dat bepaalt of een ramp kan worden vermeden of dat een ramp in de hand wordt gewerkt.

De meeste mensen zullen de catastrofe niet bewust of vrijwillig in de hand werken, maar het is duidelijk dat als de mensheid haar hachelijke situatie niet gaat inzien, zij zichzelf in een zeer benarde situatie zal storten die immense ellende, ontbering en verlies van levens in de wereld zal veroorzaken. Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien. Je hoeft alleen maar de juiste vragen te stellen en de moed te hebben om voorbij de horizon van je leven te kijken, om met zoveel mogelijk objectiviteit als je kunt – zonder angst of voorkeur, zonder aan te dringen op wat je wilt of te ontkennen wat er zou kunnen gebeuren.

Je moet hier inzien dat wat je te wachten staat, niet te vergelijken is met het verleden. Misschien zeg je dat de mensheid al haar grote problemen en beproevingen heeft overleefd en doorstaan, maar dat betekent niet dat dit ook voor de toekomst geldt. De mogelijkheid is er. De behoefte is er. De noodzaak is er.

Maar het gaat om wat naties en hun bevolking, individuen, en jij zelf zullen moeten kiezen – wat je zult kiezen, wat je op wilt geven, in hoeverre je je kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden, en wat voor soort terughoudendheid je jezelf kunt opleggen zodat je niet verbitterd en wraakzuchtig en haatdragend wordt jegens anderen.

De meeste mensen willen geen rijkdom en macht verliezen, ongeacht de rijkdom en macht die ze al bezitten. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die geen rijkdom of macht bezitten, geen sociale macht, geen mogelijkheid om hun leven een andere wending te geven.

Hier kan men niet alleen vertrouwen op ideeën, overtuigingen of regeringsstelsels. Er moet een fundamentele verandering van ideeën komen, een bereidheid om de juiste richting in te slaan, ook al heb je geen antwoorden en oplossingen.

Mensen die aandringen op antwoorden en oplossingen hebben de situatie niet echt voor zichzelf onder ogen gezien. Zij hebben niet echt ingezien dat ook zij een reis moeten maken – een reis die hen voorbereidt, een reis die een herwaardering van hun leven vereist, een reis die de loop van hun leven en de levensomstandigheden zal veranderen.

De mensen die erop staan dat iemand met oplossingen of antwoorden komt, hebben niet echt de verantwoordelijkheid genomen voor wat zij zelf moeten doen en onder ogen moeten zien en moeten heroverwegen. Denk niet dat God de mensheid op het laatste moment zal redden. Mensen hebben daar wilde associaties bij en wilde verwachtingen. Zij denken dat het de eindtijd is, en dat dus de rechtvaardigen gespaard zullen worden en alle anderen in het inferno zullen worden geworpen.

Ook hier is van verantwoordelijkheid geen sprake. Men onderkent niet echt dat de mensheid geconfronteerd wordt met het product van haar eigen misbruik van de wereld, en dit heeft niets te maken met God of het lot of het einde der tijden.

Het betekent het einde van bepaalde overtuigingen, waarden en misschien levensstijlen. Het zal het einde van een tijdperk zijn. Maar de wereld draait door. Het leven gaat verder. Deze wereld is als een zandkorrel in het heelal. Alles zal doorgaan.

Maar of de menselijke beschaving het product van haar eigen zelfvernietigend en onverstandig gedrag kan overleven, is een andere vraag. Een vraag die alleen kan worden beantwoord in de geesten en harten van de mensen.

Er komt geen straf van God. Er komt geen Dag des Oordeels. Waarom zou God jou veroordelen als God weet dat je zonder Kennis alleen maar fouten kunt maken en jezelf onophoudelijk zult belasten met het tegenwerken van je eigen welzijn en je eigen toekomst.

De Schepper van al het leven heeft jullie Kennis gegeven om jullie te leiden. Mocht je die negeren, ontkennen of vermijden, dan zal je leven roekeloos en gevaarlijk verlopen, vol fouten en spijt, vol frustratie en zelfverwijt. Maar het antwoord zit nog steeds in jou en in anderen. God heeft jou niet opgegeven ook al heb jij God opgegeven.

In plaats van te bidden om een wonder, moet je bidden om kracht en moed voor jezelf en voor anderen. In plaats van te bidden dat God voor jou tussenbeide komt, moet je om de kracht bidden om Kennis te vinden en te volgen die God in jou heeft gelegd. God heeft je alles al gegeven wat je nodig hebt, maar je weet niet wat God je gegeven heeft. Mensen blijven blind voor en onwetend van de Kracht en de Aanwezigheid die in hen is geplaatst.

Totdat je je omstandigheden en de situatie waarin je verkeert herkent, besef je niet dat je een diepgaande behoefte hebt aan leiding en raad. Je zult nog steeds denken dat het een probleem is dat andere mensen moeten oplossen, dat regeringen moeten oplossen, dat andere naties moeten oplossen. Je bent dan nog steeds passief en onverantwoordelijk, en je denkt dat het niet echt jouw probleem is en dat je toch niets kunt doen.

Juist deze algemeen gangbare opvattingen weerhouden de mensheid ervan te reageren op de tekenen van de wereld en op de tekenen van Kennis in mensen – die hen waarschuwen, hen in toom houden, hen leiden. Maar als je je niet kunt inhouden, als je niet gewaarschuwd kunt worden, als je niet wakker geschud kunt worden, als je niet wilt kijken en zien, als je niet wilt leven met het probleem waarvoor je geen antwoorden hebt, dan zal de grote gave en de begiftiging voor jou verloren gaan.

Je moet hier niet leven vanuit hoop of hopeloosheid, maar in plaats daarvan een houding van moed, kracht en vastberadenheid aannemen. Het is moedig om omstandigheden onder ogen te zien waarop je geen antwoorden of waarvoor je geen oplossingen hebt. Het is ook moedig om te beseffen dat je je leven en je omstandigheden moet veranderen, zodat je in een stabiele en veilige situatie komt te verkeren en anderen tot steun kunt zijn.

Daarvoor is kracht nodig, want je moet je eigen gewoonten en neigingen overwinnen die je zwakker maken, die je ontmoedigen, die je zeggen dat je kansloos of onmachtig bent tegenover grote veranderingen. En je moet vastbesloten zijn. Je mag niet opgeven. Zelfs als iedereen om je heen wanhopig en hulpeloos lijkt te zijn, mag je niet opgeven.

Zoveel mensen zullen bezwijken onder angst, bezwijken onder hopeloosheid en bezwijken onder paniek. Zoveel mensen zullen anderen de schuld geven. Hun haat zal zich keren tegen anderen en zelfs tegen hun eigen leiders. Het zijn zij die hier niet in meegaan die de echte belofte inhouden voor de mensheid en voor haar toekomst en haar vermogen om een nieuw begin te maken.

Zeg niet tegen jezelf: “Nou, als we niets doen, zal de wereld veranderen.” Want de wereld is al veranderd. Het is te laat om terug te gaan. Er is geen weg terug. Je kunt alleen maar voorwaarts gaan. Je kunt alleen maar de Grote Golven van Verandering onder ogen zien.

De tekenen van de wereld zullen je vertellen wat er komen gaat. Je kunt dit tot op zekere hoogte verzachten, maar over het algemeen zul je je moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Je werk, je relaties, je gezondheid, je activiteiten, je vriendschappen zullen allemaal moeten worden heroverwogen in het licht van de Grote Golven van Verandering.

Waar zul je de moed vinden? Waar zul je de kracht vinden? Waar zul je de vastberadenheid vinden om dit allemaal te doen?

Je ideeën zullen tekortschieten. Je schijnoptimisme zal verdampen. Jouw ontkenning zal een destructief effect op jezelf blijken te hebben. Je hoop en overtuiging dat anderen deze problemen wel voor je zullen oplossen, zal tot grote onzekerheid en angst leiden. Je vrienden, zelfs je familie, kunnen afstand nemen van jou en je besluit om de Grote Golven van Verandering onder ogen te zien en je erop voor te bereiden voor de grote problemen er zijn.

Waar vind je de moed, de kracht en de vastberadenheid? Die moet van Kennis komen, want Kennis is niet bang voor de wereld. Kennis is hier om de wereld te dienen. Kennis geeft niets om schoonheid, rijkdom en macht. Zij voelt zich niet aangetrokken tot alle verleidingen die mensen zwakken maken en hen ertoe brengen zichzelf te verraden.

Je keuzes zijn hier beperkt, maar ze zijn zeer fundamenteel en met verstrekkende gevolgen. In het aangezicht van de Grote Golven van Verandering kun je nergens naartoe vluchten en je nergens verbergen. Nergens vind je veiligheid en immuniteit voor de impact van gebeurtenissen die de hele wereld zullen herschikken. Je kunt je verantwoordelijkheden hier niet ontlopen zonder jezelf in een ernstige en gevaarlijke situatie te brengen.

Wees voorzichtig met wat je in dit verband tegen jezelf zegt. Het is niet de vraag of je hoopvol of hopeloos bent. Het is meer de vraag of je verantwoordelijk bent of onverantwoordelijk, verstandig of onverstandig. Dat is van fundamenteel belang.

Als je de grote overgang onder ogen kunt zien, kun je beginnen je krachten te verzamelen, je leven opnieuw te overdenken, je omstandigheden en je bezigheden te opnieuw te bezien – waar je woont, hoe je leeft, hoe je rondreist, je werk, je relaties, alles.

Want in het aangezicht van de Grote Golven van Verandering, zul je de criteria hebben om kracht boven zwakheid te verkiezen, wijsheid boven dwaasheid. De Grote Golven zullen je een groter doel geven. Ze zullen meer kracht van je vergen en een grotere verantwoordelijkheid.

God stuurt een waarschuwing de wereld rond – een waarschuwing voor de Grote Golven van Verandering die komen gaan en een waarschuwing aan de mensheid voor Interventie van rassen uit het heelal die hier in het geheim aan het werk zijn om te profiteren van een verzwakte en verdeelde mensheid. Terwijl de mensen niets vermoedend en onbezorgd hun leven leiden, zijn deze twee grote gebeurtenissen aan de gang, en elk van hen heeft de macht om de toekomst en het lot van de mensheid en het leven van ieder mens in de wereld, te veranderen.

Hoewel de mensheid op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau met vele problemen te kampen heeft, zullen deze twee grote gebeurtenissen alles overschaduwen. Maar hoe weinig mensen reageren hierop, hoe weinig mensen zijn zich ervan bewust. Het is bepaald niet het gesprek van regeringen en leiders.

Mensen willen geloven dat zij in de toekomst meer zullen hebben en dat zij zullen kunnen behouden wat zij nu bezitten. Zij willen geruststelling, zij willen geloven, zij willen hopen. Dit is wat hun leiders hen voor het grootste deel aanreiken. Hier is geen sprake van echte dienstverlening. Hier wordt geen echte bijdrage geleverd.

De mensen zullen niet voorbereid zijn. Zij zullen niet worden gewaarschuwd. Zij zullen hun kwetsbaarheid en de aard van de verandering die aan de horizon opdoemt, niet beseffen.

Je hebt tijd nodig om je voor te bereiden op de Grote Golven van Verandering. Hiervoor zijn veel stappen en veel moed en veel steun nodig. Als je wacht tot het laatst zal het te laat zijn. Dan zullen je opties beperkt zijn, en je zult niet veel kunnen doen.

Kennis in jou weet wat je moet doen, waar je heen moet, waarover je opnieuw moet nadenken, wat je moet veranderen. Je intellect kan dit niet doorgronden. Het is te ingewikkeld. Dus moet je een beroep doen op een grotere kracht in jezelf en in anderen. En het is deze grotere kracht die je in staat kan stellen door de onzekere tijden die komen gaan te navigeren. Het is deze grotere kracht die je zal verenigen met anderen die jou sterker kunnen maken en die de wereld sterker kunnen maken.

Het is een groot aantal beproevingen waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd. Maar de meeste naties in het universum hebben dit ook moeten doorstaan, want ook zij hebben de draagkracht van hun wereld overschreden en zijn ofwel ineengestort en onder de heerschappij van andere mogendheden gevallen, of hebben hun samenlevingen opnieuw opgebouwd om het hoofd te bieden aan veranderende omstandigheden en de eisen van een beperkte wereld.

Je kunt rampen niet vermijden, maar je kunt wel een catastrofe voorkomen. Je kunt niet weglopen voor een ramp. Je moet hem onder ogen zien.

In zekere zin sta je er alleen voor. Want de regeringen zullen overweldigd worden. Jullie sociale diensten zullen overweldigd worden. Jullie economieën zullen overweldigd worden. Er moet een grotere zelfredzaamheid zijn, en een vertrouwen in andere individuen die sterk zijn, en hun vertrouwen in jou. Wanneer je je realiseert dat de regering je niet kan redden van de Grote Golven van Verandering, zul je je eigen verantwoordelijkheden en je eigen gaven en je eigen kracht gaan beseffen.

Wacht niet tot donkere wolken zich samenpakken. Wacht niet tot de economieën beginnen in te storten. Wacht niet tot de mensheid door haar essentiële grondstoffen heen begint te raken. Wacht niet tot de politieke en economische instabiliteit een kritiek punt bereikt. Wees niet alleen bezorgd. Wees niet alleen ongerust omdat je in actie moet komen.

Als je niet in actie komt, vind je geen vertrouwen. Je zult niet geloven in je capaciteiten. En je zult je eigen moed, kracht en vastberadenheid niet ervaren.

De Grote Golven zullen komen. De mate van de impact zal worden bepaald door de mate waarin de mensen ze hebben voorzien en zich daarop hebben voorbereid. Hoe dan ook, het zal niet gemakkelijk zijn. Maar je kunt een catastrofe voorkomen.

Als je de situatie helder ziet, zul je de kracht van de gebeurtenissen van je tijd herkennen. Je zult zien dat de mensheid een grote drempel heeft bereikt die haar vrijheid en haar toekomst
zal bepalen. Zo groots zijn deze tijden.

Het is niet het einde. Het is het begin. Het is niet het slotakkoord voor de mensheid. Het is het begin van de volgende akte.

God heeft een Nieuwe Boodschap naar de wereld gezonden om de mensheid te waarschuwen voor de Grote Golven van verandering en voor haar opkomst in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. De Nieuwe Boodschap van God zal onderwijzen over spiritualiteit op het niveau van Kennis, voorbij het niveau van idealen en overtuigingen. Zij is hier om de mensheid voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden en op jullie ontmoeting met en bestemming binnen een Grotere Gemeenschap van leven in het universum. Zij is hier om de mensheid Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap te onderwijzen – Kennis en Wijsheid die nog nooit eerder naar de wereld is gebracht, omdat zij tot nu toe niet nodig was.

Je leeft in tijden van Openbaring. Je leeft ook in tijden van rampspoed. Vat je leven niet licht op, want je moet het serieus nemen. Denk niet dat deze tijden net zo zijn als andere tijden, want ze zijn niet hetzelfde. Denk niet dat je toekomst gegarandeerd is, want die is niet gegarandeerd. Denk niet dat je natie veiligheid biedt, want je natie biedt geen veiligheid.

Je zult reageren met kracht of met afwijzing, afhankelijk of je voor kracht of voor zwakte in jezelf kiest. Dit is de beslissing.

Een deel van jou is verstandig, een deel van jou is onverstandig. Een deel van jou kan zich voorbereiden, een deel van jou wil zich niet voorbereiden. Een deel van jou kan zien, een deel van jou is te bang om te zien. Een deel van jou is sterk, een deel van jou is zwak. Een deel van jou heeft moed, een deel van jou heeft geen moed. Een deel van jou is vastberaden, en een deel van jou is niet vastberaden.

Beslissingen nemen is zeer essentieel. Welke keuze zullen mensen maken? Welke keuze maak jij?

Je eerste stap is de grote drempels te zien die je nadert, met moed te kijken en met zoveel objectiviteit als je kunt opbrengen – de tekenen van de wereld te zien, en acht te slaan op de tekenen van binnenuit.

Het is noodzakelijk hier te beginnen met de diepe evaluatie van je leven en de omstandigheden waarin je verkeert om te zien wat werkelijk in stand kan worden gehouden en wat kracht heeft in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Dit zal je aansporen om je kleine problemen op te lossen, zodat je de grotere uitdagingen van je leven aan kunt gaan.

Dit zal je het perspectief en het inzicht geven dat je nodig hebt om in de meeste gevallen moedig en snel te handelen – om de verwarring in je leven op te lossen; om je terug te trekken uit plekken waar je energie en vitaliteit verliest; afstand te nemen van datgene wat niet opgelost kan worden; afstand te nemen van mensen en situaties die je verzwakken, en je ontmoedigen, en je eraan herinneren dat je zwak en onbekwaam bent.

Je moet je ark bouwen, en je moet anderen helpen. Dit heeft voorrang op alles. Dit verandert alles. Hierdoor wordt alles in een ander daglicht geplaatst. Dit onthult dingen over jezelf en over anderen die je eerder niet zag.

Hier kun je kracht en wijsheid in anderen zien. Hier kun je alle manifestaties van zwakheid zien. Je kunt hier de wereld niet redden, want je moet jezelf redden en anderen die dicht bij je staan, en dan uitreiken naar anderen die kwetsbaar zijn in je gemeenschap en die zich niet kunnen voorbereiden.

Hier moeten je ideeën over politiek en religie – je geloof, je overtuigingen, alles – opnieuw worden geëvalueerd. Want je kunt niet hierop vertrouwen en enige zekerheid hebben bij het naderen van de toekomst.

Misschien denk je dat het een groot ongeluk is waarmee je wordt geconfronteerd, een groot ongemak. Maar in wezen is dit datgene wat je leven kan redden, je waarde en je kracht kan herstellen, en je grotere gaven uit je kan oproepen.

Verlossing kan worden gevonden onder de meest ongelukkige omstandigheden. Een wonder kan zich voordoen in het aangezicht van een grote tragedie en moeilijkheden. Het hangt allemaal af van wat je in jezelf kiest, en wat je in jezelf volgt, en hoe je reageert op de wereld om je heen, en of je kracht of zwakte als je fundament kiest.

Kijk naar de wereld zonder oordeel, en je zult dingen beginnen te zien en te voelen en te weten. Kijk naar jezelf in meditatie zonder oordelen, en je zult dingen beginnen te zien, te voelen en te weten. Kijk objectief naar je relaties en je betrokkenheid bij anderen, en je zult dingen zien die je voorheen niet zag. Stel de juiste vragen, en de echte antwoorden zullen verschijnen.

De Schepper van al het leven heeft richtlijnen gegeven voor de voorbereiding op de Grote Golven van verandering. God heeft een Openbaring over de toekomst gegeven. Zij spreekt tot de Kracht van Kennis in jou. Zij spreekt tot mensen van alle religieuze tradities en tot mensen die geen religieuze traditie hebben om te reageren op de grote noden van de wereld en de grote gebeurtenissen van jullie tijd, en roept mensen op om te reageren op de kracht en de aanwezigheid van Kennis in henzelf en hieraan een hogere prioriteit toe te kennen dan aan hun geloof, hun vermaningen, hun overtuigingen en hun tradities. Zo verbind je je weer met God, door te reageren op wat God je te zien, te weten en te doen heeft gegeven.

Je hoeft niet tot een religie te behoren, of naar de tempel of de moskee of de kerk te gaan om deze ervaring te hebben. Hier zal je ervaring van het Goddelijke puur zijn en plaatsvinden binnen of buiten de context van religie.

Want God is overal. God is hier. Maar God spreekt via Kennis in jou. Zo spreekt God tot je en zo leidt Hij je.

Leer te luisteren. Leer het verschil te zien tussen je gedachten of je dwangmatige neigingen, en de kracht en de aanwezigheid van Kennis. Neem de Stappen naar Kennis om te leren hoe je je kunt verbinden met de grotere kracht die God je heeft gegeven. Leer nederig en open, maar verstandig en scherpzinnig te zijn. Verwerf de kracht om je eigen overtuigingen en veronderstellingen uit het verleden in twijfel te trekken, en verkrijg de visie om de tekenen die de wereld je geeft te zien – die je vertellen wat er komen gaat en wat je moet doen om je voor te bereiden.

God zal je door zelfs de slechtste omstandigheden heen redden, en soms bieden de slechtste omstandigheden in dit opzicht de grootste kansen. Maar neem de Grote Golven van verandering niet licht op. Denk niet dat je een catastrofe kunt vermijden door eenvoudigweg de werkelijkheid uit de weg te gaan.

Het zullen de moedige inspanningen van mensen overal ter wereld zijn die het tij voor de menselijke familie zullen keren. Verstandig leiderschap zal helpen, wijze leiding en raad zullen helpen, maar zonder de kracht van het individu, de inzet van het individu, kan de toekomst van de mensheid niet veiliggesteld worden.

Dit gaat allemaal over jou en waarom je in de wereld bent gekomen, want je bent in de wereld gekomen om de Grote Golven van verandering tegemoet te treden. Het is geen toeval dat je hier op dit moment bent. Dit heeft alles met jou te maken – wie je bent en wat je hier moet bereiken.

Daarom is het een roeping. Het is een herkenning. Het is een diepere afweging in jezelf. En het is een herkenning in de menselijke familie dat zij anders zal moeten gaan leven in de wereld en zich moet verenigen om de wereld te beschermen – om de wereld te beschermen tegen ineenstorting van binnenuit en om de wereld te beschermen tegen interventie van buitenaf.

Dit heeft de kracht om een eenheid te smeden die onder geen enkele andere omstandigheid tot stand zou kunnen komen. En als deze eenheid wordt geleid door vrijheid en wijsheid, dan zal zij de mensheid een nieuw begin bieden – een groter begin, een grotere kracht en eenheid dan zij ooit tevoren heeft bereikt.

Maar deze kracht en vereniging zullen niet gebaseerd zijn op ideologie, of op één religieuze visie, of op gemak of welvaart. Zij zal worden opgebouwd uit noodzaak en worden gesmeed in het vuur van de Grote Golven van verandering.