Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 12 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Ieder groot leven moet een sterk fundament hebben en in nagenoeg alle gevallen neemt het creëren van dit fundament een zeer lange tijd in beslag. Jijzelf bevindt je in het ontwikkelingsproces van deze basis en de mate waarin je dat doet en hoever je vordert zal het soort leven bepalen dat mogelijk is en hoe dat onderhouden kan worden.

Zij die zich te vroeg bewust werden van hun doel, hadden zelden de capaciteit om zo’n leven te onderhouden en te dragen en hun grotere geschenken konden niet worden gegeven ook al waren ze bij aanvang veelbelovend.

Zoals je je fundament voor je persoonlijke leven in de wereld hebt gelegd door vele jaren van ontwikkeling en leren, ontwikkel je ook een fundament voor jouw groter leven en hogere doel door vele jaren van voorbereiding en leren. Zowel geduld als groot vertrouwen zijn hierbij zeer belangrijk. Vertrouwen is essentieel omdat je het resultaat van je acties aan het begin niet kunt zien. Je kunt niet begrijpen waarop je je voorbereidt. Je ziet niet wat opgebouwd wordt op het fundament dat je nu legt en dus lijkt het een lange en moeilijke taak om het fundament te creëren dat je voor je leven nodig zult hebben. Toch is dit fundament noodzakelijk en kan niet vermeden worden. Je kunt niet gewoon een resultaat hebben zonder je erop voor te bereiden. Je kunt niet gewoon de beloning krijgen zonder haar te verdienen en zonder het vermogen te ontwikkelen om haar te onderhouden en te ondersteunen.

Alles wat je in je leven creëert is slechts zo sterk als de basis die eronder ligt en daarom vormt de basis het meest belangrijke onderdeel. Als je fundament in het leven eenmaal sterk is kunnen er grote zaken aan worden toegevoegd of bovenop worden geplaatst en zullen deze zaken blijven staan. Ze kunnen dan de beproevingen van het leven en ook de winden van verandering verduren en doorstaan.

Het creëren van een basis is dus essentieel en daar moeten we beginnen. Veel mensen zijn te ongeduldig om hier op een bewuste manier mee bezig te zijn. Zij proberen zo snel mogelijk resultaat te behalen. Misschien hebben ze iemand gevonden die hen belooft dat ze zo’n beloning in een korte tijd kunnen verwerven, maar wees hier zeer voorzichtig. Want een groot bouwsel kan niet overeind blijven en zal niets opleveren als het het benodigde fundament niet heeft. Het zal instorten. Het kan niet worden ondersteund en onderhouden.

In je eigen aard moet je karakter en competentie bezitten. Laten we deze dingen nu beschrijven. Karakter ontstaat door sterk en vastberaden, geduldig en opmerkzaam te worden. Karakter is niet persoonlijkheid.
Karakter is een blijvende sterkte, de bereidheid om te wachten, een gerichte vastberadenheid en een geduldige aanpak. Dit zijn de bestanddelen van karakter. Zo wordt je persoonlijke geest sterk genoeg om een voertuig voor Kennis te worden.

Karaktervorming gebeurt op het niveau van de persoonlijke geest, die de geest is die je verworven hebt vanaf dat je in de wereld kwam. Jouw persoonlijke geest moet sterk worden. Zij wordt hier niet afgewezen. Er wordt geen kwaad over gesproken. De fiasco’s van het leven worden haar niet verweten. Het is gewoon een voertuig met beperkingen. Als ze probeert om meer dan een voertuig te zijn kan dit tot grote fouten en teleurstellingen leiden.

Jouw persoonlijke geest kan doel, betekenis en richting in het leven geven en ze kan geen fundament vormen voor een groter leven dat hier in de wereld gevestigd moet worden om een bijdrage te leveren. En de persoonlijke geest alleen kan zeker de veranderingen niet verdragen in de huidige wereld en de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Hiervoor heb je een bredere basis nodig. Je hebt een authentieke basis nodig. Je hebt een basis nodig die voorbij de wereld is gevormd, een spirituele basis die niet geraakt of beïnvloed kan worden door de wereld met haar vele fouten en haar grote verwarring.

Karakter is dus een ontwikkeling van de persoonlijkheid. Met karakter kan je een fundament beginnen te leggen en daarmee doorgaan zolang als dat nodig is. Daarvoor is misschien de rest van je leven nodig, maar iedere vordering hier is permanent. Iedere bijdrage die je levert aan het vormen van je fundament deel je met anderen door doordat je het laat zien en door je houding.

Je moet dit karakter in jezelf vormen. En als je De weg van Kennis in de Stappen naar Kennis bestudeert, zul je dit kunnen, want dat zal de kwaliteiten uitbouwen die onlosmakelijk met jou verbonden zijn en die nu voor een groter doel aangewend moeten worden, een doel dat gecultiveerd en ontwikkeld moet worden tot een groot functionerend vermogen.

Met karakter zal je het vermogen bezitten om op Kennis te wachten, Kennis te onderscheiden, Kennis te ervaren en de richting van Kennis uit te voeren in jouw leven. Dit vermogen maakt deel uit van jouw fundament. Als je dat niet hebt zul je, ongeacht hoezeer je ook waarheid, vrede en betekenis in je leven wilt, niet het vermogen hebben om die te ervaren. En je zult zeker niet het vermogen bezitten om ze te onderhouden.

Het vormen van karakter en het opbouwen van vermogen gaan samen, want je moet op veel dingen leren wachten. Hierbij is het erg belangrijk om je leven niet af te bakenen omdat het zich langzaam aan het vormen is. Je moet hierbij het vertrouwen hebben dat een Grotere Kracht aan het werk is in je leven, in jou en om jou heen. Je moet vertrouwen stellen in de aanwezigheid en de realiteit van deze Grotere Kracht, zonder haar tot oorzaak te maken van al je gelukkige en ongelukkige gebeurtenissen, al je kleine successen en grote ellende. Want de Schepper heeft jou Kennis gegeven en dat is het grote geschenk. Vind Kennis en je zult jouw weg vinden. Ga Kennis uit de weg en je zult in verwarring en fantasie blijven hangen. Volg de Weg van Kennis en je zult het fundament van je leven leggen. Volg een andere weg en je zult opnieuw proberen een reis te maken zonder einde en zonder betekenis.

Als je goed kijkt zijn de keuzes erg eenvoudig, maar het kan moeilijk zijn ze te maken omdat ze zo wezenlijk en volledig zijn. Mensen willen vaak blijven speculeren en fantaseren omdat ze dan over zoveel keuzemogelijkheden lijken te beschikken. Ze kunnen dit doen, en dat zou geweldig zijn. En ze kunnen dat doen en dat zou geweldig zijn. Ze vertellen zichzelf; “Nou, elke weg die ik ga is prima! Ik zal op mijn ware bestemming arriveren, want alle wegen leiden naar de waarheid!”

Zeg dit soort dingen niet tegen jezelf, want je neemt de echte kansen en beslissingen waarmee je in je leven te maken krijgt niet serieus. Wegen leiden in alle richtingen. Je moet de juiste zien te vinden en daarbij blijven.

Het nemen van beslissingen is hier cruciaal voor jouw succes. Neem het nooit te licht op en ga er nooit van uit dat je beslissingen totaal niet van invloed en onbelangrijk zijn voor het verloop van je leven. Jouw leven van morgen vloeit voort uit de beslissingen die je vandaag maakt. Zij bepalen welke beslissingen morgen voor jou beschikbaar zijn. Kies de weg die geen bestemming en geen betekenis heeft en je zult jaren nodig hebben om terug te komen waar je begonnen bent. Maar kies de weg die voor jou bedoeld is, de weg die Kennis in jou zal herkennen en bevestigen, en iedere stap die je zet zal een echte stap zijn naar een basis voor Kennis en bijdrage.

Het vormen van een basis vertegenwoordigt het fundamentele werk van spirituele ontwikkeling en menselijke ontwikkeling. Nogmaals, dit wordt verwaarloosd omdat mensen in hun eigen verbeelding zichzelf willen zien in hun uiteindelijke staat, in hun volwassen staat, in een vervulde staat. Ze willen en verwachten dat dit gebeurt. Misschien eisen ze dit zelfs van de Schepper. Misschien denken ze dat ze dit met alleen hun wil kunnen creëren. En daarom leggen ze hun beloftes af. Ze leggen hun verklaringen af en vragen ontzettend veel van zichzelf en anderen. En hoewel ze pretenderen te bidden, eisen ze dat hun wensen in vervulling gaan, en wel meteen. Ze hebben echter geen verlangen naar de waarheid en ze hebben de capaciteit niet om haar te ervaren of onder ogen te zien wat dit voor hen in hun eigen leven zou betekenen.

Indien je eenmaal een verkeerde weg bent ingeslagen in het leven, is het erg moeilijk om terug te keren. En als je te ver gaat, zal je niet terugkeren. Flirt dan niet met jouw leven en jouw bestaan. Speel niet met relaties en met andere activiteiten, maar probeer dat te vinden wat wezenlijk is in jou, want wat wezenlijk is zal je geven wat je wilt en zal je in de juiste richting leiden. Je weet voldoende om te beginnen en Kennis is in jou om je studie van De Weg van Kennis te starten en je in staat te stellen een begin te maken met het leven volgens De Weg van Kennis.

Je begint aan de studie en het leven van De Weg van Kennis door een fundament te leggen – een fundament van begrip, een fundament van kracht, een fundament van een open en toch heldere geest, een fundament van authentieke relaties, een fundament van zelfbeschikking en zelfvertrouwen, een fundament van bereidheid om vergissingen onder ogen te zien en fouten te erkennen, een fundament waarop alles ten goede wordt gebruikt.

Deze dingen kosten tijd want ze vertegenwoordigen een revolutionair leerproces en een verjonging van de geest. Ze vormen de tweede grote les voor een mens, waarbij de eerste de ontwikkeling is van zijn persoonlijke geest en zijn fysieke en emotionele vermogen om in de wereld te zijn.

Het is waar dat slechts enkelen geslaagd zijn in het eerste stadium van hun vorming, maar dit stadium heeft een voleindiging. Het moet leiden tot iets dat groter is. Zelfs je vrijheid en zelfbeschikking als individu moeten leiden tot iets dat groter is. Alles wat je in het leven verwerft moet deel gaan uitmaken van jouw bijdrage aan het leven, anders heeft het geen betekenis en geen waarde en zal het jou alleen maar aan banden leggen en je insluiten en je tot slaaf en dienaar ervan maken.

Daarom is er geen reden om trots te zijn, want trots zijn toont dat het individu niet de ware waarde en betekenis herkent van zijn prestaties. Als je trots bent betekent dat dat je een essentiële nalatigheid uit de weg gaat dat je het leven niet ervaren hebt en de waarde ervan niet erkend hebt. Ongeacht hoe goed je jezelf hebt gevonden of hoe goed je vond dat je iets hebt gedaan, ongeacht wat je hebt bereikt of denkt bereikt te hebben; je moet met een open geest en een open hart naar De Weg van Kennis komen.

Je weet niet wat er van je gevraagd wordt tijdens het leven van een leven van Kennis. Je weet niet wat er in het verschiet ligt. Je weet niet wat het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap voor jou of voor jouw hele ras zal betekenen. Je weet niet wat in de wereld zal gebeuren en welke invloed dat op jou of jouw geliefden zal hebben.

Doe niet alsof je heel sterk bent, dan zul je veel kracht kunnen winnen. Doe niet alsof je wijs bent, dan zul je veel Wijsheid kunnen leren. Doe niet alsof je sterk met Kennis bent ongeacht hoe intuïtief je denkt te zijn, want je bent nu nog niet sterk met Kennis. Wees een beginneling en je zult alles leren. Als je denkt dat je er bent, dan zal leren buiten je bereik vallen.

We erkennen dat het een zeer grote drempel is om een Weg van Kennis te leven en leren. Er is een hoop gebeurd om jou in staat te stellen hiermee te beginnen, met dit tweede leerstadium in je leven. Als je deze drempel hebt bereikt, dan heb je iets begrepen over je kracht en je beperkingen als een persoon. En je hebt begrepen en ervaren dat iets je roept en aan je trekt om een volledig nieuw panorama van het leven te betreden. Je hebt begrepen dat de vele pleziertjes die de wereld aanbiedt een wezenlijke nood en behoefte in jou niet kunnen stillen, zelfs als je alleen staat in dit besef.

Om tot deze drempel te komen heb je ingezien dat je authentieke relaties nodig hebt waarin waarheid en vertrouwen en eerlijkheid niet alleen wenselijk zijn maar essentieel en de ervaring en uiting ervan de basis moet vormen voor jouw participatie met anderen.

Je hebt het begin van deze drempel bereikt met het gevoel dat de wereld zich in een groot veranderingsproces bevindt en dat de vele verklaringen hiervoor tekortschieten om de grotere aard en grotere dimensies ervan te kunnen omvatten. Als je deze drempel hebt bereikt, heb je veel dingen volbracht. Dit wil niet zeggen dat je het karakter en het vermogen bezit dat je in de toekomst nodig zult hebben, maar het wil zeggen dat je kunt beginnen. Het wil zeggen dat je in staat bent tot leren. Het wil zeggen dat je geest fris is. Het wil zeggen dat zijn gedachten en zijn conclusies zich niet in die mate verhard hebben dat ze starre hindernissen zijn geworden in het leven en het leren over het leven.

Je hebt deze drempel bereikt door te erkennen dat jouw leven een groter mysterie bevat, een mysterie dat je ervaren hebt – misschien met tussenpozen, misschien regelmatig. Jouw leven bevat een onverklaarbaar aspect dat uiterst belangrijk is, zelfs al kun je aan jezelf of aan anderen niet uitleggen wat het feitelijk is of wat het feitelijk betekent.

Je bent op een plek aangekomen waar je de beperkingen van je gedachtes en overtuigingen beseft en inziet, hoe wonderlijk zo ook mogen lijken of hoe informatief ze ook mogen lijken in vergelijking met de overtuigingen en gedachten van anderen.

Je bent hier gekomen omdat je weet dat je hier moet komen. Kennis heeft je hier gebracht. Misschien zijn er andere ambities of verlangens, en dat is gebruikelijk bij het begin. Maar iets dat dieper zit dan angst of verlangen heeft je hier gebracht – iets dat je niet kunt weggooien of vermijden, iets dat je niet kunt veranderen teneinde iets anders te doen, iets dat je niet kunt controleren of manipuleren, iets dat in je zit en dat uit de diepte van je wezen komt en dat je op dit punt heeft gebracht waar je kunt beginnen De Weg van Kennis te leren en te leven.

Wij beloven geen hoogdravende dingen of eenvoudige en gemakkelijk prestaties. Geen ogenblikkelijke rijkdom. Geen ogenblikkelijke betekenis. Geen onmiddellijk doel. Geen ogenblikkelijke prestaties, alsof je gewoon maar water of een of andere magische substantie toe hoeft te voegen en je gewoon deze dingen hebt. Nee, wij bieden een weg. Wij bieden de middelen, Wij bieden de realiteit. En we bieden de bevestiging van Kennis binnenin jou. Onze woorden spreken primair tot Kennis binnenin jou. Zij roepen Kennis in jou aan zoals Kennis ons aanroept, deze Boodschap aanroept, deze Leer en deze grote waarheid aanroept.

Zo worden ware relaties aangegaan. Dit gaat buiten persoonlijke bekoring of persoonlijk fascinatie om. Dit volgen en dit vinden ontwikkelt het karakter en de capaciteit. En het vormt de grondslag voor het aangaan van een nieuw soort relatie in jouw leven – een nieuwe relatie met jezelf, een nieuwe relatie met de fysieke wereld om je heen, een nieuwe relatie met anderen en met die primaire relaties die je nodig zult hebben om je weg te vinden en je groter doel in het leven te vervullen, een nieuwe relatie met Kennis en een nieuwe relatie met je eigen geest.

Zijn deze woorden hoogdravend? Nee, ze zijn waar. Ze zijn meer waar dan alle gedachten die je je kunt voorstellen. Dat ze zeldzaam lijken in de wereld wil niet zeggen dat ze niet fundamenteel en universeel zijn in het leven. Het wil eenvoudigweg zeggen dat jouw wereld niet voldoende ontwikkeld is om deze dingen in hoge mate aan te kunnen tonen.

Maar als je aan hen denkt die iets bereikt hebben in het leven – die jou geïnspireerd hebben en die dingen gedaan hebben waarvan jij inziet dat ze van grote waarde en nut voor anderen zijn – als je van deze mensen hoort, of ze nu in jouw tijd leven of in een voorgaande periode geleefd hebben, dan zal je herkennen dat er een blijvende zekerheid, een blijvend inzicht was en dat er sleutelrelaties bestonden die hen van anderen onderscheidden en hen een belangrijke taak gaven om op zich te nemen. En zij maakten deel uit van een gemeenschap, waarin ze niet alleen gehandeld hebben. Hoewel ze misschien als helden of heldinnen aangekondigd werden, zul je als je achter de schermen kijkt vele anderen zien die betrokken waren bij wat ze bereikt hebben.

In De Weg van Kennis zijn er geen helden en geen heldinnen. Zijn er geen goden en geen godinnen. Er is alleen De Weg van Kennis en er zijn alleen sterke relaties. Want je moet toetreden tot iets buiten jezelf om jouw grootsheid te vinden en je moet jezelf aan iets buiten jezelf geven om je geschenk te vinden. En je moet het leven buiten jezelf ervaren om jezelf in het leven en als deel van het leven te ervaren.

Tijdens het leven in de wereld heb je Vier Zuilen van het leven. Ze maken allemaal deel uit van het leggen van je fundament. Het zijn de Zuilen van Relatie, Gezondheid, Werk en Spirituele Ontwikkeling. Zij vormen de hoekstenen van je fundament in het leven. Het ontwikkelen van de Vier Zuilen van het leven vertegenwoordigt je dagelijkse activiteit en je grotere uitdaging bij het leren. Jouw activiteiten in de wereld hebben primair betrekking op deze categorieën, dus we hebben het over iets dat je al doet. De vraag is of je je ontwikkelt of niet, want je moet je in elk van de vier gebieden ontwikkelen. Je kunt niet een gebied ontwikkelen ten koste van de andere. Je moet ze allemaal ontwikkelen.

Deze gebieden geven de gebieden weer waarin Kennis wordt ervaren, uitgedrukt en bijgedragen – in relaties, in gezondheid, in werk en in spirituele ontwikkeling. Als je om je heen kijkt zul je zien dat maar heel weinig mensen (misschien heb je zelfs moeite om er een te vinden of je voor de geest te halen) op alle vier de gebieden ontwikkeld zijn. Als wij zeggen ontwikkeld, bedoelen we niet dat ze extreem of grootmoedig zijn op alle vier de gebieden. Wij bedoelen dat ze het noodzakelijke fundament gelegd hebben. Hun relaties zijn gezond, gefocust en doelbewust. Hun gezondheid is afdoende om hun doel in het leven te volbrengen. Hun werk dient dit doel en brengt het tot uitdrukking. En hun spirituele ontwikkeling stelt ze in staat om in het leven te participeren. Wij hebben het hier over een grote mate van evenwicht. Denk over de Vier Zuilen van het leven als de vier poten van een grote tafel. Als die poten niet allemaal sterk en goed bevestigd zijn, dan zal de tafel niet stabiel zijn en kun je er niets van waarde op plaatsen.

Als wij het hebben over het ontwikkelen van een levensbasis, hebben we het over de Vier Zuilen van je leven. We hebben het niet over schitterende en fantastische spirituele reizen en metafysische verwikkelingen en uiterst speculatieve ideeën of concepten. Wij hebben het over de hoekstenen van jouw leven. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en ze zijn allemaal belangrijk. Als je naar de wereld kijkt zul je zien dat sommige mensen misschien erg goede relaties hebben, maar dat hun gezondheid verwaarloosd is en dat ze nooit voor voldoende financiële middelen gezorgd hebben. Dus proberen ze voortdurend de gaten te dichten, zo te zeggen. Of anderen verdienen misschien veel geld en hebben grote carrière gemaakt, maar ze hebben geen echte relaties en ze zijn nooit bezig geweest met hun spirituele ontwikkeling.

Als je om je heen kijkt zul je zien dat sommigen het ver geschopt hebben in een, en zeldzamer, twee van de Zuilen van het Leven. Maar dat hebben ze gedaan ten koste van de anderen Zuilen. Hun benadering was geen uitgebalanceerde benadering. Je zult zien dat sommigen hun leven gewijd hebben aan relaties, maar ze hadden last van hun gezondheid, of hun financiële problemen hebben hen parten gespeeld, of ze hebben nooit werk gevonden van enige betekenis. Je zult deze onevenwichtigheden overal tegenkomen.

Dus als wij het hebben over het leggen van een fundament, begrijp dan dat wij het hebben over aan iets bouwen dat op iedere hoek stevig is. We hebben het niet over extreme prestaties. Wij hebben het over het leggen van een noodzakelijk fundament, niet noodzakelijkerwijs een gewenst of buitengewoon fundament. Doe hier wat werkt.

De Vier Zuilen zijn allemaal essentieel. Je moet je op ieder gebied inzetten, en je doelen moeten realistisch zijn en stroken met je leven en met de realiteit van de wereld op dit moment. Als je je op alle gebieden inzet, zullen alle gebieden werken. Als je een van de Vier Zuilen verwaarloost zal dit je succes ondermijnen op de andere gebieden waarop je je gericht hebt.

Bij veel mensen vraagt dit om geduld omdat ze veel verlangen of ambitie hebben en ze willen dat hun leven hun eigen verlangen naar succes vertegenwoordigt. Ze willen een blakende gezondheid of fabelachtige rijkdom bezitten. Of ze willen relaties waarover ze met trots kunnen opscheppen. Of misschien willen ze goeroes en heiligen worden en spirituele kunststukjes kunnen uithalen om indruk te maken op anderen. Al dit soort motivaties zijn gewoon een verlangen om belangrijk te zijn. Ze worden niet gemotiveerd door Kennis. Ze worden niet door Kennis gemotiveerd. Zie ze voor wat ze zijn.

Wat hier werkelijk nodig is is een evenwichtige benadering. Je wilt een fundament leggen dat jouw leven kan dragen en steunen en dat jou een mogelijkheid biedt om Kennis in jou naar boven te laten komen. Je bent hier meer op zoek naar stabiliteit dan naar de kans om op te scheppen. Je zoekt naar een mogelijkheid om betrokken te raken bij het leven in plaats van je erin te onderscheiden.

Een evenwichtige benadering zal jouw verlangens temperen en zal je eveneens in staat stellen om je angsten te overwinnen, want bijna iedereen is bang voor tenminste een van de Zuilen. Sommigen zijn bang voor alle Zuilen. Als je deze benadering kiest zullen jouw verlangens en angsten getemperd worden. Dit ontwikkelt karakter en capaciteit. Als je gedreven wordt door ambitie, of als je wordt overmand door angst, zal je geen fundament kunnen leggen voor een leven van Kennis.

De grote Leraren die toezicht houden op de ontwikkeling van de mensheid en die wij de Ongezienen noemen, waken met geduld en met grote zorg en vastberadenheid over jullie allemaal. Hun eerste en primaire zorg is dat jullie een fundament leggen voor Kennis. Misschien wil je Kennis. Misschien wil je de waarheid. Misschien wil je vrede. Misschien wil je realiteit en betekenis. Maar er moet een fundament zijn. De zorg van de Ongezienen betreft het fundament, terwijl de zorg van mensen vaak gewoon dat is wat op het fundament opgebouwd wordt. De Ongezienen willen dat je bij het begin begint, maar mensen willen aan het eindpunt zijn. De Ongezienen weten wat het fundament voor het leren en voor het leven van De Weg van Kennis werkelijk betekent, terwijl mensen hun grote angsten en hoogdravende ideeën hebben.

Je leert het fundament te leggen door het fundament te leggen. Een andere weg is er niet. Een filosofie voor het leggen van een fundament is er niet. Een hypothese voor het leggen van een fundament is er niet. Er is alleen het leggen van het fundament. Je leert de weg door de weg te volgen. Je leert de activiteit door de activiteit uit te voeren. Je leert de Stappen naar Kennis door de Stappen naar Kennis te zetten. Je verwerft wijsheid door wijsheid toe te passen. Er is niets meer en niets minder dan het volgen van de weg en daarom lijkt de weg zo verfrissend eenvoudig, eerlijk en open. Hij is zonder versiering. Hij is zonder opsmuk.

Je zult een lange tijd bezig zijn met het leggen van een fundament. Neem er genoegen mee. Dit is de essentiële activiteit. Wat op jouw fundament gebouwd zal worden zal gebouwd worden door jou en de Ongezienen en je Spirituele Familie, die jou in de wereld gezonden heeft. En je moet relaties zien te vinden die jou hierbij kunnen helpen. Als het leggen van het fundament je focus is, dan zal je een beroep doen op relaties die in staat zijn om een fundament te leggen. Dit zal je helpen om de relaties te vinden die je nodig hebt. Dit wordt dan het criterium waarop je met iemand samenwerkt of niet, in plaats van wilde verlangens of gewichtige speculatie.

Het leggen van het fundament is absoluut onontbeerlijk en je zult voelen dat je heel primair bezig bent als je dat doet. En als je geduldig bent en je het fundament laat groeien en zich laat vormen, zal je leven wonderlijk voor je worden, want je zult het fundament niet alleen leggen. Je zult zien dat anderen je helpen en hun hulp zal oprecht zijn. En je zult ontdekken dat er mysterieuze persoonlijkheden in je leven zullen zijn die jou helpen en hun hulp zal ook oprecht zijn. Wat echt is in relaties lijkt hier te ontbreken, maar toch wordt dat wat echt is duidelijk terwijl je het fundament legt – niet kortstondig, niet her en der, maar in toenemende mate van dag tot dag.

Het leggen van een fundament kent nog een grote beloning. Deze beloning is veel groter dan je misschien aanvankelijk beseft. Met het leggen van een fundament voor een groter doel in het leven wordt de eerste fase van je leven afgerond. Wat er in het verleden ook met je gebeurd is, met welke de teleurstellingen je ook geconfronteerd werd, welke ellende je ook gecreëerd of ondergaan hebt, dat alles wordt nu simpelweg gebruikt voor het leggen van het fundament. Alles wordt voor een doel gebruikt – een zinvol doel en een grote zaak.

Denk eraan: De Weg van Kennis vraagt je niet enig aspect van jezelf of van je leven weg te gooien, maar er een betekenisvolle relatie mee aan te gaan. Op deze manier wordt niets vernietigd en wordt alles opnieuw gebruikt. In plaats van je te beklagen over je verliezen of jezelf te veroordelen voor je fouten, gebruik je dat wat je geleerd hebt om anderen te helpen en aan karakter, diepgang en capaciteit te winnen.

Wij kunnen je verzekeren dat de grote mannen en vrouwen van de wereld van vandaag en van vroeger erg veel fouten hebben gemaakt. Dat heeft hen karakter en capaciteit gegeven. Het verschil werd gemaakt door wat ze met hun fouten hebben gedaan. Hun fouten waren niet goed voor ze, want ze hadden geen goddelijke bedoeling. In plaats daarvan werden hun fouten gebruikt voor een goddelijk doel en werden bijgevolg nuttig. Op deze manier hoef je je ervaringen niet te rechtvaardigen, maar ze slechts te gebruiken. Hoe je ze gebruikt zal bepalen of ze van enige waarde zijn. En als ze niet op een nuttige of positieve manier gebruikt kunnen worden, dan zullen ze in je eigen beleving eenvoudig een minpunt voor jezelf blijven.

Het leggen van een fundament geeft je een nieuw leven, maar alles wat je eerder opgebouwd hebt als materiaal om dit fundament te leggen wordt gebruikt. Alles wordt nuttig en heilzaam als het hier als nuttige bijdrage ingebracht kan worden. Dit maakt deel uit van het prachtige Plan van de Schepper. Niets wordt vernietigd. Alles wordt hergebruikt. Alles wat je zonder Kennis gemaakt hebt wordt ingebracht om Kennis te dienen. Wat je ook gedaan hebt om jezelf of anderen te bezeren wordt nu ingebracht om wijsheid, compassie en onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Dit is wat vergeving in werkelijkheid wil zeggen. Zonder dit is vergeving ofwel een beslissing om niet eerlijk te zijn over je ervaring, om je ervaring te verbergen of een poging om je ervaring te vergeten. Echte vergeving is een proces om iets dat oud is te transformeren naar iets nieuws, iets dat nutteloos was naar iets dat nuttig is, iets zonder betekenis naar is dat betekenisvol is. Hier worden je fouten, in plaats van een bron van pijn en innerlijk ongemak, een middel om anderen te bereiken, want iedereen heeft fouten gemaakt en veel mensen hebben dezelfde fouten als jij gemaakt. Dit wordt een manier om mensen te bereiken. “Deze fout heb ik gemaakt. Dit heb ik geleerd. En dit doet ik er nu mee.” Wat een prachtige les is dit. Hoe minzaam is dit en hoe belangrijk is het voor de luisteraar en ook voor de overbrenger.

Dit leggen van het fundament geeft je een nieuw leven, een nieuw begin en een nieuwe manier om je verleden te gebruiken in plaats van erdoor opgejaagd of gehinderd of erdoor bepaald te worden. Het is je verleden gebruiken om het heden en de toekomst te dienen. Zonder het leggen van dit fundament overschaduwt het verleden eenvoudig het heden en maakt het de toekomst niet te ontcijferen. Mensen die in het verleden leven kunnen het heden niet ervaren en kunnen de toekomst niet begrijpen. En iedere nieuwe ervaring die ze hebben wordt eenvoudigweg in het verleden ingepast, toegevoegd aan hun verzameling ideeën, overtuigingen en veronderstellingen en tevens gebruikt om hen te versterken. Als resultaat worden hun levens relikwieën, museumstukken van hun eigen persoonlijke geschiedenis en de voltooid verleden tijd van de wereld. Niets is daar levend, origineel en vitaal. In plaats daarvan stapelen mensen alleen maar hun herinneringen op. Hun pijn wordt verankerd en hun beslissingen zijn zo hard als beton geworden.

De denkende geest moet steeds door nieuwe ervaringen en door het aanpassen aan nieuwe ervaringen en nieuw inzicht geprikkeld worden om levenslustig en vitaal te zijn en in staat om te leren. Het lijkt op beton mengen. Als je niet blijft roeren en er water en nieuwe dingen aan blijft toevoegen, hardt het uit. En als het eenmaal uitgehard is kan het alleen nog maar gebroken worden.

De man of vrouw die De Weg van Kennis leert en leeft, wordt voortdurend vernieuwd en opgefrist omdat ze dicht bij het leven staan en ze zich dicht bij Kennis bevinden. Dan veranderen en groeien en ontwikkelen zich hun gedachten. Hun ideeën veranderen, groeien en ontwikkelen zich. Hun conclusies veranderen, groeien en ontwikkelen zich. Ze kunnen dit doen omdat er iets is wat groter is. Er is Kennis, de dynamische levenskracht in hen, in de wereld maar ook in de Grotere Gemeenschap.

Kennis brengt je naar de uiterste rand van het leven, waar je zult moeten leren en je aanpassen, communiceren en je bijdrage zult moeten leveren. Dit houdt je jong, levend en dicht bij het hart van het leven. Je geest heeft dan voortdurend betrekking op het nu en is in staat zich voor te bereiden op de toekomst.

Om deze eerste fase van je leven af te ronden, moet je bezig zijn met de tweede en laatste fase van je leven. De eerste fase van je leven behelst de ontwikkeling van de persoonlijkheid. De tweede fase in het leven behelst de ontwikkeling van een groter doel en het uitdrukken van dat doel.

Om uiteindelijk vrede te sluiten met je verleden moet je een nieuw leven opbouwen. Om uiteindelijk je verleden te kunnen begrijpen en het positief en constructief te gebruiken, moet je een nieuw fundament leggen. Om bevrijd te worden van de angsten en onrust die jou achtervolgen moet je een nieuw contact maken met het leven.

Het is om deze verlossing, deze vrijheid en deze grote kans te bieden dat we jou nu Het Leven van de Weg van Kennis aanbieden. Laten we nu beginnen met elk van de Vier Zuilen te onderzoeken, om te zien hoe Leven en Leren van De Weg van Kennis werkelijk is binnen de realiteit van de wereld en de waarheid van Kennis.