Een Onzekere en Moeilijke Wereld tegemoet treden

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Een Onzekere en Moeilijke Wereld tegemoet treden.

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 8 oktober 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is evident dat jullie een tijd van grote instabiliteit en onzekerheid in de wereld tegemoet gaan, een tijd waarin de Grote Golven van verandering de wereld beginnen te treffen: uitputting van grondstoffen, aantasting van het milieu, extreme weersomstandigheden, toenemende economische en politieke instabiliteit en het risico op oorlog en conflicten over de resterende grondstoffen van de wereld.

Het is een tijd die de gevolgen zal tonen van het misbruik en de roofbouw van de mensheid op de wereld. Het is een tijd waarin van alles door elkaar loopt dat het onmogelijk wordt precies te voorspellen hoe de dingen zullen aflopen.

Een deel van deze onzekerheid wordt gevormd door de vraag hoe de mensen zullen reageren op de Grote Golven van verandering en op hun eigen beproevingen waarmee zij binnen hun omstandigheden te maken zullen krijgen. Dit zal iedereen in de wereld treffen. Het zal in het begin het moeilijkst zijn voor de armere volkeren van de wereld, die zullen worstelen om te overleven, zij die steeds meer onder druk zullen komen te staan – economische druk, sociale druk – naarmate de kosten van alles stijgen en de mogelijkheden afnemen.

Maar het effect hiervan zal zich tot diep in de rijke naties uitstrekken, waar mensen overal zoveel van hun rijkdom zullen verliezen als gevolg van wanbeheer en incompetentie bij het beheer van de financiële wereld. Maar belangrijker is dat het de Grote Golven van Verandering zullen zijn die het menselijk landschap zullen veranderen.

Onderschat de kracht van de Grote Golven niet. Zij zijn veel machtiger dan het economisch of politiek beleid of de overtuigingen en veronderstellingen van de menigte.

Het is nu een tijd van grote afrekeningen, een tijd van beslissingen nemen, een tijd van grote onzekerheid en omwentelingen in de wereld. Jullie zullen dit onder ogen moeten zien, en misschien beginnen jullie het nu al onder ogen te zien.

Hieraan valt niet te ontkomen, niet via fantasie of zelfobsessie, niet via de ontelbare ontsnappingsroutes die de menselijke culturen hebben gecreëerd. Zelfs logistiek is er geen ontkomen aan. Je kunt niet veilig naar het platteland vluchten, want in de meeste gevallen zal het helemaal niet veilig zijn om daar afgezonderd te leven.

Je zult veel woede en ontkenning, veel verwijten en veroordelingen zien opkomen naarmate de mensen geen controle meer hebben over hun veranderende omstandigheden en naarmate hun rijkdom en mogelijkheden in zovele gevallen afnemen. Je zult de gevolgen zien van gebrek aan visie en voorbereiding van mensen op de Grote Golven van Verandering.

Ze zullen overrompeld worden. Ze zullen onvoorbereid zijn. En de klap zal heel hard aankomen en, in veel gevallen, dramatisch en extreem zijn. Plotseling bevinden zij zich nu in een veranderend landschap. Deuren zijn voor hen dicht gegaan, en zij hebben het niet zien aankomen.

Alle grote veranderingen in de wereld brengen tekens met zich mee die eraan voorafgaan, tekens en aanwijzingen. En in jou, op een dieper niveau in jou, bevindt zich de kracht en de aanwezigheid van Kennis, een diepere Intelligentie die God in je heeft gelegd om je te leiden, je te beschermen en je naar je grotere verrichtingen in het leven te leiden.

Ook zij heeft jou tekenen en aanwijzingen gegeven, maar de meeste mensen reageren daar niet op, omdat zij in beslag genomen worden door hun belangen, hun verlangens, hun moeilijkheden of hun conflicten. Zij zijn te zeer afgeleid om de tekenen van de wereld te herkennen of de tekenen die uitgaan van Kennis in henzelf.

Als gevolg daarvan worden mensen overvallen door veranderende omstandigheden in de wereld. Zij reageren pas op het laatste moment en dan is het eigenlijk al te laat om nog veel te kunnen doen.

Veel mensen zullen in paniek raken. Velen zullen overgaan tot zeer gevaarlijk gedrag, tot zeer gevaarlijke acties, terwijl anderen eenvoudigweg de moed verliezen en zich slachtoffer voelen van de omstandigheden die zij zelf hadden kunnen voorzien. Veel anderen zijn door omstandigheden zo beperkt of gehandicapt dat zij werkelijk niet in een positie verkeren om veel te kunnen uitrichten.

De wereld is aan het veranderen. Het klimaat is aan het veranderen. Je omstandigheden ondergaan een soort verschuiving, maar zonder een welomlijnde afloop. Er zullen nu zoveel dingen gaan meespelen dat het heel moeilijk zal zijn om de uitkomst te voorzien. En hoe de mensheid zal reageren, of zij zich zal verenigen om deze moeilijkheden het hoofd te bieden of dat zij onderling zal vechten en wedijveren, valt nog te bezien.

Voor jou wordt het echter tijd om de realiteit van de Grote Golven van verandering onder ogen te zien – te beginnen met het evalueren van je positie, je omstandigheden, je sterke en je zwakke punten, je bezittingen en je verplichtingen. Je kunt anderen niet helpen of veel goeds voor de wereld doen als je zelf overweldigd of overrompeld wordt door de grote veranderingen die komen gaan.

Er zijn enkele dingen die je nu moet doen. Je moet leren over de Grote Golven van Verandering. Je moet de moed en de objectiviteit hebben om ze onder ogen te zien, niet om ze te gebruiken om je bestaande vooroordelen, overtuigingen of attitudes te versterken, maar om ze in ogenschouw te nemen zoals een student een nieuwe opleiding in ogenschouw zou nemen.

Vervolgens moet je nagaan waar je woont, hoe je leeft en hoe je je verplaatst om te zien of deze dingen duurzaam zullen zijn binnen de veranderende omstandigheden van je leven – het soort werk dat je doet, waar je woont, je vervoer, de kracht of zwakte van je relaties, de kracht en zwakte van je gezondheid – al deze dingen moeten opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de Grote Golven van verandering.

Maar om hiervoor de kracht te vinden en de objectiviteit en de helderheid te vinden die je nodig hebt te midden van je eigen reacties, je eigen bezorgdheid, je eigen frustratie, heb je een grotere kracht in je nodig, de kracht van Kennis in je. Je intellect zal overweldigd zijn, je emoties zullen opwellen, je frustratie zal groeien en toenemen, evenals je bezorgdheid over de toekomst.

Je moet ontwaken uit je droom van zelfvervulling. Je moet bereid zijn om al je doelen en doelstellingen en de waarde van je relaties in heroverweging te nemen in het licht van de Grote Golven van verandering. Je kunt niet vertrouwen op je eigen intellect, je eigen ideeën om je de kracht en de objectiviteit te geven om deze evaluatie uit te voeren. De kracht hiervoor moet komen van een grotere kracht in jou, de kracht van Kennis.

Kennis is niet bang voor de wereld. Kennis is niet bang voor verandering en de mogelijkheid van verlies en ontbering. Kennis wordt niet overreed of gemanipuleerd door de waarden, de overtuigingen of de veronderstellingen van anderen.

Want Kennis blijft zuiver in jou. Ze kan niet corrupt worden gemaakt. Zij kan niet worden overreed of gemanipuleerd door eender welke kracht in de wereld of het universum. Zij vertegenwoordigt de zetel van je wijsheid en de bron van je integriteit. Alleen zij heeft de kracht om je in staat te stellen je leven op een verstandige manier opnieuw te evalueren, om te zien wat moet worden aangepast of veranderd, om te zien wat moet worden versterkt en bevorderd.

Je geest zal in een staat van verwarring verkeren als je de Grote Golven van verandering eerlijk onder ogen ziet. Je zult moeten toegeven dat je echt niet weet wat je moet doen. Je denkt misschien dat je een plan hebt voor de onmiddellijke omstandigheden, maar de dingen kunnen honderd keer veranderen op manieren die jij niet kunt voorzien. Je kunt dus niet ver vooruit plannen en je moet je eigen veronderstellingen in twijfel trekken over wat de mensheid zal behoeden of redden.

Je staat voor een wereld waarin een groeiende menselijke bevolking zal moeten putten uit een bron van geleidelijk slinkende grondstoffen. Hoe zullen de mensen hiermee omgaan? Denk niet dat technologie alleen dit dilemma zal oplossen, want technologie vereist juist de grondstoffen die jullie met steeds grotere moeite zullen kunnen verkrijgen. Hoe zullen de mensen, gezien de toestand van de mensen in verschillende naties en de toestand van het leven in jouw natie, reageren op dit soort fundamentele uitdagingen?

Denk niet dat je een antwoord weet, en stel niet veel vertrouwen in je veronderstellingen. Je moet nu alert zijn en ontvankelijk. Je moet bereid zijn belangrijke beslissingen te nemen en de loop van je leven te veranderen, misschien meerdere keren, als de gebeurtenissen om je heen veranderen. Je moet bereid zijn om je denken te veranderen en opnieuw na te denken over waar je mee bezig bent.

Maar waar vind je de kracht en de objectiviteit om verstandig te handelen onder zulke veranderende omstandigheden? En hoe kan je je gelijkmoedigheid en helderheid van geest bewaren terwijl anderen om je heen wegzinken in wanhoop en verwarring?

Dit zijn belangrijke vragen. Wijs ze niet af. Het maakt allemaal deel uit van de confrontatie met een wereld die gekenmerkt wordt door toenemende onzekerheid en instabiliteit.

In jou zit kracht en zwakte; wijsheid en dwaasheid. Je moet je kracht en je wijsheid vinden, en die liggen op het niveau van Kennis – diep onder de oppervlakte van je geest; buiten het bereik van je sociale conditionering, voorkeuren, overtuigingen en attitudes. Deze diepere Intelligentie, die zo weinig mensen in de wereld ooit werkelijk in voldoende mate hebben ontdekt, moet nu je kompas en je gids worden.

Daarom is het nodig om de Stappen naar Kennis te zetten, om je wereldse geest te verbinden met je diepere Intelligentie. Zij moeten met elkaar worden verbonden omdat je wereldse geest de leiding, de wijsheid en de raad van Kennis in jezelf nodig zal hebben. Zo zal God tot je spreken.

Je zult merken dat je in veel situaties wordt beteugeld en tegengehouden, en in andere situaties gemotiveerd. Want voor Kennis is alles een ja of een nee. Hier kom je in beweging; daar kom je niet in beweging. Je neemt deze beslissing; je neemt die beslissing niet. Je verkiest dit boven dat.

Om de kracht hiervan te ervaren, zet je al je vragen om in een vorm waarin ze gemakkelijk met ja of nee beantwoord kunnen worden. Maar je moet hier heel eerlijk zijn. Sommige vragen zijn oneerlijk. Ze zijn een keuze tussen twee dingen, die geen van beide geschikt zijn. Je moet de dingen terugbrengen tot hun essentiële vraag, hun uitgangsvraag. Zo bereid je je geest voor om met Kennis in contact te treden.

Kennis is niet een ander intellect of een andere persoonlijkheid in je. Zij is zeer basaal. Ze is zeer wijs. Ze is uiterst krachtig. Je kunt haar geen strikvragen stellen, of manipulatieve vragen, of domme vragen en een antwoord verwachten. Ze zal daar niet op reageren.

Daarom moet je een heel elementaire vraag stellen, de beginvraag. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Moet ik hierheen of daarheen?” maar dat is niet de eerste vraag. De eerste vraag is: “Moet ik ergens anders heen dan waar ik nu ben?”

Je zult merken dat wanneer je vragen stelt op deze zeer eenvoudige directe manier, dat er een antwoord diep binnenin je zal zijn, voorbij je wensen en je voorkeuren. En wanneer je ontdekt dat Kennis je niet zal geven wat je denkt dat je wilt, of dat voor je zal aangeven, zul je beginnen te beseffen dat er werkelijk een onafhankelijke wijsheid in je huist die niet wordt beheerst of gemanipuleerd door je verlangens, je voorkeuren of je angsten.

Mensen zijn bang om naar Kennis te gaan omdat ze bang zijn dat zij hen zal ontmoedigen om op zoek te gaan naar wat zij denken te willen. Maar het feit alleen al dat Kennis dit zou doen is een bewijs van haar bestaan, dat zij geen vorm van zelfbedrog is; zij is geen schepping van je verbeelding. Er bevindt zich werkelijk iets onafhankelijks in jou dat boven de manipulatie van jezelf of van anderen uitgaat.

Men noemt dit intuïtie, maar dat is eigenlijk niet voldoende om te beschrijven waartoe Kennis werkelijk in staat is. Vluchtige ervaringen van intuïtie vertellen je niet echt over de kracht van Kennis in jezelf; noch vertelt het je hoe je moet leren Kennis te volgen en met Kennis te zijn en zelf eenvoudig en eerlijk te worden in het zoeken naar deze grotere begeleiding.

Nu is niet alleen Kennis in jezelf van belang, maar ook Kennis in anderen. Bepaalde mensen zullen je dingen vertellen die waar zijn. Ze resoneren met je op een dieper niveau. Misschien is het slechts een deel van wat zij communiceren, maar je luistert hiernaar in andere mensen. Je luistert naar het bewijs van wijsheid.

Maar je mag niet oordelen en veroordelen, anders zul je niet in staat zijn dit bij anderen te onderscheiden. En als mensen geen enkele mate van wijsheid vertegenwoordigen, moet je ze niet veroordelen. Want dit is een wereld waar Kennis zeldzaam is, waar mensen handelen uit gewoonte en sociale conventie, waar mensen gemanipuleerd en beheerst worden door krachten in de mentale omgeving.

Verwacht dus niet overal Kennis te vinden, want dat zal zelden het geval zijn. Daarom nemen mensen dwaze beslissingen en kiezen zij wegen in het leven die destructief zijn en die hen nergens brengen. Daarom zijn de mensen zich niet bewust van en niet voorbereid op de Grote Golven van verandering.

Hoewel de bewijzen over de hele wereld steeds talrijker worden, blijven de mensen nog steeds met zichzelf bezig, alsof zij zich proberen te isoleren van deze groeiende realiteit in de wereld. Zij zijn bang om het te weten, omdat zij vinden dat zij niet bij machte zijn om met deze situatie om te gaan. Zij willen het niet weten of zich ervan bewust zijn omdat het hen onbehaaglijk doet voelen; het wekt een gevoel op van angst en onzekerheid, hulpeloosheid en hopeloosheid.

Dit komt doordat mensen niet verankerd zijn in Kennis, waardoor zij zo gemakkelijk bang worden en de realiteit en de eventualiteiten van hun eigen leven niet onder ogen willen of kunnen zien.

Mensen denken niet vooruit. Zij plannen niet vooruit. Ofwel ze proberen zich te verliezen in het moment, ofwel ze geloven dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden. Dus plannen zij hun toekomst langs deze lijnen, onder deze veronderstellingen. En hoe gemakkelijk zullen mensen overweldigd worden en van streek raken wanneer zij ontdekken dat het leven echt een andere kant op gaat. Zij zullen niet in staat zijn te zien wat er aan de horizon gloort of dit juist te onderscheiden of er verstandig op te reageren.

Daarom is Kennis het allerbelangrijkste. Je kunt geen voorraad voedsel aanleggen voor de rest van je leven. Je kunt niets opslaan voor de rest van je leven. Je kunt geen plan maken dat in alle eventualiteiten effectief zal zijn. Je kunt niet vluchten naar een afgelegen plaats, want mensen die geïsoleerd zijn zullen zeer kwetsbaar zijn in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je kunt er niet op vertrouwen dat de regering of de economie dit probleem voor je oplost.

Misschien denk je zelfs dat God wel voor je zal zorgen, maar God heeft al Kennis in je gelegd om je te leiden. God bestuurt het hele universum en een universum van universums. God houdt zich niet bezig met het regelen van jouw zaken. God heeft je een perfecte leidende Intelligentie gegeven, maar die zit dieper in je. Zij bevindt zich niet aan de oppervlakte van je geest waar je elke dag leeft.

Kijk objectief naar de wereld. Stel jezelf de vraag: “Wat komt eraan?” Luister. Schrijf op wat je hoort en vraag het in de loop van dagen en weken steeds opnieuw om te zien wat er in je opkomt. Luister nog dieper. Laat je niet overtuigen door eenvoudige veronderstellingen dat alles wel goed zal komen of dat de regering of de economie of het menselijk vernuft alleen wel voor alles zal zorgen. Luister dieper. Luister naar je gevoelens van onrust. Schenk aandacht aan je diepere ervaring.

Luister niet naar dezelfde oude veronderstellingen of geruststellingen die je jezelf vertelt of die je je door anderen laat vertellen. Je moet hier bereid zijn ongemak onder ogen te zien als je de aanwezigheid van Kennis wilt herkennen en een beroep wilt doen op Kennis als je primaire behoefte. Als je geen onzekerheid onder ogen kunt zien, zul je zeker niet in staat zijn om met de werkelijkheid om te gaan.

Dit staat voor een diepere evaluatie in jezelf. Het is niet iets wat je aanneemt in een gesprek met andere mensen. Het is iets waar je diep in jezelf over na moet denken, niet op zoek naar antwoorden maar in plaats daarvan met de vragen, met het probleem bezig zijn.

Een eenvoudige oplossing voor de Grote Golven van verandering is er niet. Je zult met deze problemen moeten werken, ermee moeten leven, er creatief mee om moeten gaan. Dit brengt je terug naar creatief leven in het moment, niet leven op basis van veronderstellingen, niet leven los van jezelf of van de wereld, in het najagen van hobby’s of dromen of fantasieën.

God heeft een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering – om de mensheid te waarschuwen, de mensheid te versterken, De Weg van Kennis te onderwijzen, eenheid en samenwerking aan te moedigen en inzicht te verschaffen in jullie spiritualiteit op het niveau van Kennis, niet op het niveau van geloof of traditie of orthodoxie, maar op het niveau van Kennis zoals die op dit moment bestaat.

De vraag is niet of je religieus bent of niet; de vraag is of je sterk bent met Kennis. De vraag is niet of je een gelovige bent of niet; de vraag is of je sterk bent met Kennis. Het gaat niet om verlichting of het bereiken van een fantastisch hoge staat van bewustzijn; het gaat erom dat je verankerd bent in Kennis.

Zij die verlichting zoeken kunnen abrupt en tragisch falen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. De strenggelovigen kunnen bedolven worden onder de Grote Golven van verandering.

Je hebt te maken met je leefomgeving – je fysieke omgeving, de natuurlijke wereld, je sociale omgeving, je economische omgeving. Je kunt niet in een fantasie in jezelf leven, onbewust en los van dit alles.

Zelfs de dieren zijn altijd waakzaam, altijd verbonden met hun omgeving, altijd op de uitkijk voor gevaar en voor veranderende omstandigheden. Mensen lopen echter rond, gevangen in hun eigen innerlijke wereld, zich amper bewust van wat er om hen heen gebeurt, zich niets aantrekkend van veranderende omstandigheden.

Zie je het probleem hier? Mensen zijn verdwaald in hun dromen, hun verlangens, hun doelen, hun conflicten, hun rancunes jegens anderen, hun spijt, hun trauma’s. Hier is hun intelligentie hen helemaal niet van dienst. Zij reageren niet op de wereld. Ze zien niet wat er aan de horizon op hen afkomt. En zij hebben niet de echte bron van hun kracht en zekerheid gevonden om zulke dingen zelfs maar onder ogen te zien.

Als je naar de wereld kijkt, onderken dan dat je een relatie met de wereld hebt. Je hebt een relatie met de toekomst. Je bent hier om de wereld te dienen. Dat heeft jou in de wereld gebracht. Dat is je grotere doel om hier te zijn. Je hebt een relatie met de toekomst, want het was de bedoeling dat je geboren zou worden in een tijd waarin de Grote Golven van verandering zouden komen.

Het is geen toeval dat je hier bent. Zie de Grote Golven niet als een gigantisch ongemak, een tragedie, een tegenslag. Je bent hier gekomen om in deze tijden te leven, om onder deze omstandigheden te leven.

Kennis in jou weet dat dit waar is, en daarom deinst zij niet terug voor de Grote Golven van verandering. In plaats daarvan zoekt ze naar de mogelijkheid om een bijdrage te leveren, en ze probeert je zo te positioneren dat je door deze Grote Golven van verandering kunt navigeren, dat je er niet door overweldigd of overrompeld zult worden, dat je leven er niet door vernietigd zal worden, dat je zelfvertrouwen en je zelfbeschikking niet zullen instorten in het aangezicht van de Grote Golven van verandering.

God weet wat er op de wereld afkomt. De mensheid is onwetend en onvoorbereid. God heeft Kennis in jou gelegd om je voor te bereiden, om je de kracht, de standvastigheid, het onderscheidingsvermogen en de wijsheid te geven om door de moeilijke tijden te navigeren die voor je liggen.

Wen daarom aan onzekerheid. Want je zult leven in een wereld van toenemende onzekerheid, een wereld van toenemende tweedracht.

Veroordeel deze wereld niet, want het is de wereld die je bent komen dienen. Deins niet terug voor de Grote Golven van verandering, want je moet ze onder ogen zien en je door Kennis laten leiden om te onderscheiden wat er gedaan moet worden en wat er op dit moment gedaan moet worden om je voor te bereiden.

Wacht niet tot het laatste moment. Vertrouw niet op consensus met andere mensen. Je moet nu handelen, nu je nog tijd hebt om voorbereidingen te treffen.

Is je carrière of werkvorm toekomstbestendig? Levert ze essentiële diensten of goederen aan mensen? Kan ze een depressie overleven, economisch gezien? Woon je op een plaats waar je je kunt verplaatsen zonder een auto te moeten gebruiken? Beschik je over voldoende financiële middelen om economische moeilijkheden te doorstaan? Hoe is het gesteld met je persoonlijke gezondheid, je lichamelijke gezondheid, je geestelijke gezondheid? Heb je banden met mensen die zich bewust kunnen worden van de Grote Golven van verandering en die zich daar moedig op kunnen voorbereiden? Of heb je relaties met mensen die gewoon zullen instorten, hulpeloos en hopeloos zullen worden en afhankelijk van jou?

Je zult voor je kinderen moeten zorgen tot ze volwassen zijn, en misschien ook voor je bejaarde ouders, maar verder kun je geen mensen aan je hebben hangen. Want je hebt groter werk te doen in de wereld en de Grote Golven van verandering zijn de perfecte omgeving voor het ontdekken en tot uitdrukking brengen van dit grotere doel in het leven.

In die zin zijn ze perfect, maar alleen in die zin, omdat de Grote Golven van verandering ongelooflijk moeilijk en zeer tragisch zullen zijn. Veel mensen zullen omkomen. Nog veel meer zullen hun rijkdom en hun voordelen verliezen. Het zal een tijd van grote beproeving zijn.

Maar het zou ook een tijd van grote verlossing voor de menselijke familie kunnen zijn. Naties en groepen mensen zullen moeten samenwerken om de Grote Golven van verandering te overleven en om de verdeling van middelen zeker te stellen. Er zal veel onbaatzuchtige activiteit en dienstbaarheid aan anderen moeten plaatsvinden.

Alleen door een wereld in gevaar onder ogen te zien zal de mensheid werkelijk in staat zijn het soort samenwerking tot stand te brengen dat een nieuw fundament voor de toekomst kan leggen. Er is hier dus sprake van een grote belofte. Maar er zijn ook grote moeilijkheden.

Voor jezelf is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk nodig hebt van de wereld, dat je behoefte aan middelen minimaal is en dat je anderen zo weinig mogelijk verschuldigd bent, dat je zo vrij mogelijk bent van schulden. Vereenvoudig je leven. Bevrijd jezelf van financiële verplichtingen in de mate waarin dat mogelijk is.

Leer manieren om je te verplaatsen zonder gebruik te maken van een auto. Als je op het platteland woont, overweeg dan om dichter bij gebieden te gaan wonen waar meer distributiecentra voor bestaansmiddelen beschikbaar zijn.

Versterk je lichamelijke gezondheid en je emotionele gezondheid. Zet je hobby’s en je interesses opzij of onderhoud ze slechts minimaal, want je zult nu al je energie nodig hebben om de Grote Golven van verandering te onderscheiden, om erover te leren en om je erop voor te bereiden.

Wees bereid om ongemak en angst in jezelf onder ogen te zien, want de waarheid zal je door elkaar schudden. Het zal in het begin schokkend zijn, en je zult tijden hebben dat je je hopeloos en hulpeloos voelt, dat je geen vertrouwen hebt in jezelf of in andere mensen. Maar dit zal voorbijgaan, en je zult tot rust komen terwijl je je aanpast aan deze veranderende omstandigheden en aan deze groeiende realiteit in de wereld.

Je zult een plaats bereiken waar je gewoon vastbesloten bent. Je bent helder en objectiever. Je hebt geaccepteerd dat dit de realiteit is die je onder ogen zult moeten zien. En je zult beginnen je manier van leven, je verplichtingen, je plannen, je doelen, alles te heroverwegen.

Mensen, vooral in rijke landen, hebben in zo’n staat van vervreemding van hun omgeving geleefd dat zij in het begin werkelijk hulpeloos zullen zijn. Zij zijn er zo aan gewend dat anderen de dingen voor hen regelen – hun regering, andere instellingen – dat zij zich onbekwaam voelen om de Grote Golven van verandering het hoofd te bieden. Zij zullen zeggen: “Iemand moet hier iets aan doen!” want zo hebben zij hun leven geleefd, vertrouwend op andere mensen die alles voor hen regelden. Maar nu zullen zij meer zelfredzaam moeten worden, meer competent, meer aanwezig.

Voor armere mensen zal dit gemakkelijker zijn, omdat zij het leven voortdurend onder ogen hebben moeten zien. Voor de rijken zal het echter een zeer moeilijke overgang worden, want zij leven al zo lang in hun eigen fantasieën dat zij geen echte relatie meer hebben met de natuurlijke wereld. Misschien hebben ze geen relatie met de economische realiteit of de sociale of politieke realiteit. Ze hebben hun leven verdroomd, en nu moeten ze wakker worden.

Alles zal opnieuw moeten worden geëvalueerd in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. En hier zul je zien dat zoveel van wat de mensen nastreven of waar ze door geobsedeerd zijn, in werkelijkheid geen waarde en betekenis meer zal hebben of zeer onbeduidend zal blijken in het licht van wat er aan de horizon op ons afkomt.

De vraag is: Hoe zul je functioneren? Hoe overleef je? Hoe behoud je je stabiliteit in het aangezicht van zo’n grote samenloop van veranderende krachten? De nadruk zal hier niet liggen op wat je gelukkig zal maken, wat je zal behagen, wat je eindeloos plezier zal verschaffen.

Voor jullie economieën zal de nadruk niet liggen op groei. De nadruk zal liggen op stabiliteit. Het zal niet gaan om winst maken. Het zal gaan om het in stand houden van de eigen stabiliteit.

Het schip waarop de mensheid leeft is langzaam aan het zinken, maar de mensen vieren een feestje op het bovendek, of ze zijn in hun privé-vertrekken bezig met hun eigen bezigheden met anderen of hun eigen conflicten met anderen. Ze beseffen niet dat de basis van hun leven aan het veranderen is. De omstandigheden van het leven zijn aan het veranderen. Want jullie gaan nu een toekomst tegemoet die anders zal zijn dan het verleden.

De eerste grote drempel is dus om de grote drempel onder ogen te zien, om tot bezinning te komen, om te ontwaken voor een veranderende reeks omstandigheden, om door de schok en ontzetting heen te gaan en de grote gevoelens van onzekerheid of frustratie die dit teweeg kan brengen.

Maar je moet door deze eerste reactie heen, wil je in staat zijn om voor jezelf actie te ondernemen, vooruitlopend op veranderende omstandigheden. Als je wacht tot het laatste moment, dan heb je heel weinig opties, en alles wat je doet zal echt kostbaar en moeilijk zijn.

Je moet je leven opbouwen op hogere grond, hogere grond in jezelf, hogere grond in termen van je omstandigheden in het leven.

Veel mensen die zich bezighouden met deze diepgaande evaluatie zullen moeten verhuizen, zullen moeten overwegen hun loopbaan te veranderen. Soms zullen zij de mensen moeten verlaten met wie zij samen zijn, die niet kunnen of willen reageren.

Dit zal echter je hele leven samenbrengen. Je hoeft je geen zorgen te maken over wie je bent en waarom je in de wereld bent, want de wereld zal je vertellen wat je moet doen.

Hier hoef je niet doelloos en eindeloos rond te dwalen en na te denken over je leven en je wensen en je dromen, want het leven zal dingen van je eisen.

Hier verspil je je tijd niet aan zinloze gesprekken met mensen of zinloze bezigheden op zoek naar een of ander vluchtig geluk of bevrediging, want het leven zal het een en ander van je vergen.

Dit zal je laten voelen dat je leeft. Het zal je leven essentieel doen lijken. Het zal je dwingen realistisch te worden en oplettend en kritisch. Dit is verlossend.

Als je niet tot jezelf kunt komen in tijden van luxe of rijkdom, moet je tot jezelf komen in tijden van moeilijkheden en ontbering.

Kennis is je gids. Ze is je kompas. Kennis is het centrum en de bron van je leven. Ze is intelligent. Ze is niet bang. Ze kan niet gemanipuleerd of overgehaald worden. Ze is het zwaartepunt in jezelf.

Je ziet hier dat je op zo weinig dingen van buitenaf kunt vertrouwen. Je zult moeten vertrouwen op Kennis in jezelf en Kennis in andere mensen. Je zult je leven volledig opnieuw moeten beoordelen, en dit zal verlossend zijn als je dit met wijsheid en helderheid kunt doen.

Deze waarschuwing is een geschenk van Liefde. Zij kan angst inboezemen omdat jij onwetend en onvoorbereid bent en omdat jij de bron van jouw kracht nog niet kent. Maar dit is een geschenk van Liefde. Gods Nieuwe Boodschap is een geschenk van diepe Liefde voor de mensheid.

Zelfs als mensen reageren met angst en bezorgdheid of ontkenning of afwijzing, is het nog steeds een geschenk van Liefde. Een ouder kan zijn kinderen waarschuwen, en zijn kinderen kunnen er de spot mee drijven, maar dat betekent niet dat de waarschuwing niet oprecht is en niet uit Liefde voortvloeit.

De kracht om te beslissen zit in je. Kennis leeft in je. Je hebt de kracht om je voor te bereiden. Je hebt de kracht om bewust te worden. Je hebt het vermogen om angst, hulpeloosheid en hopeloosheid in jezelf te overwinnen.

De Grote Golven zullen je leven activeren. Ze zullen je leven focussen. En zij zullen je groter doel en je grotere gaven oproepen, die onder normale omstandigheden niet naar boven zullen komen.

Dit is de kracht van jouw tijd, de tijd waarvoor je gekomen bent, de tijd die het lot en de bestemming van de mensheid zal veranderen, de tijd die het landschap van de wereld zal veranderen.

Maak je geen zorgen over de uitkomst. Jouw focus moet het leveren van jouw bijdrage zijn, die te vinden, die te geven. Maar eerst moet je je leven op orde en in evenwicht brengen, en je moet deze diepe evaluatie ondergaan.

Je moet je kracht zien te vinden, en je moet je ervaring hiervan opbouwen. Je moet jezelf wakker schudden uit je dromen over zelfvervulling en je fantasieën over je leven en je streven naar geluk en jezelf terugbrengen naar de realiteit van je leven en naar je voorbereiding op een toekomst, een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.