Wie is Jezus?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Jezus vertegenwoordigd een belangrijk figuur in de evolutie van de wereld, een initiator – een van de basisinitiators van een belangrijke periode in de wereld die nu op haar einde loopt. Laten we het over Jezus hebben binnen de context van de wereldevolutie, want hierdoor zal je een beter begrip krijgen van zijn rol en de grote resultaten die door zijn leven en de vertaling van Kennis die hij hielp ontwikkelen zijn aangetoond.

Jezus werd door zijn Spirituele Familie de wereld ingestuurd om een van de individuen te zijn die een nieuw tijdperk in de menselijke ontwikkeling en evolutie in zouden luiden. Wij noemen dit het tijdperk van beschaving. Het doel van dit tijdperk was om de mensheid langzaam van haar stammenidentiteit en stammenisolement naar een internationale en interraciale betrokkenheid te brengen. Deze internationale en interraciale betrokkenheid is catastrofaal en zeer moeilijk geweest, maar het heeft ertoe geleid dat de mensheid haar plaats in de wereld heeft ingenomen – niet slechts in haar stamvormen, maar in haar grotere hoedanigheden die vele rassen en culturen, ideeën en overtuigingen vertegenwoordigd.

Het christendom en alle andere grote religies hebben een brug gebouwd tussen culturen en tussen rassen. Dit zijn niet eenvoudig religies van een stam of een groep. Het zijn religies voor heel de mensheid. Dit wil niet zeggen dat iedereen ze aan kan hangen, ze kan volgen of ze kan opnemen, maar ze overbruggen de normale grenzen die mensen lijken te scheiden en op zichzelf terug lijken te werpen. De religie van vergeving, de religie van hereniging met het Goddelijke, de religie van menselijke ontwikkeling, de religie van compassie – al deze fantastische bewegingen in de evolutie van religie in de wereld werden gevoed door het vestigen van de wereldreligies, die de wereld naar haar huidige staat gebracht hebben.

Misschien denk je dat de wereld zich nu in een verschrikkelijke toestand bevindt en dat er niet veel gedaan is om de mensheid tot een grotere eenheid te brengen. Als je echter zou kunnen begrijpen hoe het leven in jullie wereld vijfentwintighonderd jaar geleden was, dan zou je zien hoever jullie gekomen zijn. Je zou zien hoe zeer jullie rassen zich gemengd hebben en hoe zeer jullie een nieuwe basis en een nieuw fundament gevonden hebben om jullie ideeën en hun diepere hunkeringen en neigingen te delen.

Zoals we herhaaldelijk hebben gezegd moet religie de wereld in haar huidige evolutiefase dienen. De belangrijkste religies van de wereld hebben allemaal een ontwikkeling van het ras richting een grotere interactie tussen verschillende mensen bewerkstelligd. Dit is met name waar voor het christendom, dat jullie aardbol heeft overspannen en nu mensen verbindt die anders misschien geen associatie met elkaar zouden hebben. Nu hebben ze een gemeenschappelijk geloof. Nu hebben ze gemeenschappelijke rituelen en gemeenschappelijke ceremonies. Dit is een opmerkelijk prestatie in een wereld nog diep in het moeras van stammenidentiteit verzonken ligt.

De leerstelling van compassie, vergiffenis en toewijding en het voorbeeld van Jezus dienen allemaal om de mensen te verenigen over deze grote en moeilijke kloven van afzondering. De prestatie van Jezus toen was om te helpen om het tijdperk van beschaving in te luiden. De beschaving in dit tijdperk onderscheidt zich van eerdere beschavingen die voornamelijk stammenbeschavingen waren. In jullie huidige tijdperk brengt beschaving niet alleen een stam en een taal, een groep of een familie met zich mee, maar reikt ver buiten deze grenzen. En hoewel de mensheid gedurende al deze transities en ontwikkelingen met zichzelf heeft geruzied en geworsteld, is desalniettemin een grotere basis gelegd voor menselijke ervaring buiten stammengewoonten en identiteiten.

Op het moment dat het Christendom werd geïntroduceerd, was het revolutioneer. De nadruk lag op het verspreiden van haar boodschap onder naties en onder verschillende mensen. Zij was niet slechts bedoeld voor een groep of een gebeurtenislocatie. Zij was niet slechts bedoeld voor een stam of een natie. Haar nadruk lag op de overbrugging van verschillende culturen en verschillende naties, op het verbinden van mensen middels een hogere associatie in het leven en op het leggen van een bredere basis voor herkenning, communicatie en samenwerking. Van toen af heeft de mensheid met deze uitdaging geworsteld, maar er is veel vooruitgang geboekt.

Jezus heeft een directe relatie met het Goddelijke in gang gezet door de bemiddeling van de Heilige Geest, die binnen de interpretatie van de Grotere Gemeenschap omschreven zou worden als Kennis zelf. Deze relatie benadrukt de Goddelijke realiteit binnen elk individu en de mogelijkheid voor persoonlijke openbaring en spirituele ontwikkeling. De mensheid heeft hier sindsdien hiermee geworsteld, maar toch is het een opmerkelijke prestatie dat het Christendom in de wereld aanwezig is en dat het door miljoenen uit verschillende landen, uit verschillende culturen en achtergronden aanvaard is. Dit is een religie voor een internationale beschaving zoals dat ook geldt voor veel van de andere religieuze bewegingen die in de wereld geïnitieerd zijn en die doorgegroeid zijn in een moderner tijdperk.

Om de bijdrage van Jezus te begrijpen, moeten we terugblikken en kijken wat er gebeurd is. Wijsheid kan hier inderdaad achteraf verkregen worden. Het leven voor Jezus is anders dan het leven na Jezus. Er heeft een opmerkelijke verandering plaatsgevonden. Deze verandering heeft eeuwen nodig gehad om zich volledig te voltrekken, maar zij heeft zich volledig voltrokken. In veel gevallen was de verspreiding van destructief en immoreel. Zij volgde echter een evolutionair spoor. Het moest gebeuren. Net zoals de wereld zich nu voorbereidt om op te komen in de Grotere Gemeenschap, waren naties in de afgelopen eeuwen bestemd om met elkaar te reageren, om elkaar te confronteren, om elkaar te domineren en om hun culturen over de wereld te verspreiden. Dit is tot op zeer grote hoogte gebeurd.

Nu hebben we wereldreligies in plaats van simpelweg stammenreligies. Gezien het evolutionaire proces van culturele en sociale ontwikkeling in de wereld, en gezien de voorgang en ontwikkeling van religieus en spiritueel begripsvermogen, kan men zien dat dit een grote stap voorwaarts is geweest. Religie moet altijd gelijke tred houden met het ras dat het bedoeld is te dienen. Haar vermogen om dit te bieden of het onvermogen om dit te bieden zal bepalen hoe nuttig zij zal zijn en hoeveel dienstbaarheid zij zal verlenen.

Jullie bevinden je nu op een nieuwe drempel, zelfs een belangrijkere drempel dan waarmee jullie ras meer dan twee millennia geleden geconfronteerd werden. Jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap zal de grootste uitdaging en de grootste gelegenheid zijn die jullie ras ooit ervaren heeft. Iedereen wordt met deze grote drempel geconfronteerd worden, niet slechts een groep, een natie of een cultuur. Dit heeft de mogelijkheid in zich om de wereld echt te verenigen. Dit heeft ook de mogelijkheid in zich om de rassen van de wereld te scheiden met als gevolg een uiteindelijke zelfvernietiging.

Om de mensheid in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en zich aan te passen aan deze belangrijkere reeks omstandigheden in de Grotere Gemeenschap en aan al de problemen en mogelijkheden die ermee gepaard gaan, moet religie evolueren. Hoewel Jezus hier een basis gelegd heeft, moet nu zelfs het Christendom evolueren om een volledig nieuwe reeks omstandigheden tegemoet te kunnen treden.

Weerstand tegen een Grotere Gemeenschapsbewustzijn in de wereld van nu concentreert zich primair in de religies van de wereld. Dit zijn religies voor de mens. Het zijn menselijke religies met een menselijke god en een menselijk accent. Ze houden geen rekening met leven in de Grotere Gemeenschap. Maar de werkelijkheid van leven in de Grotere Gemeenschap zal hun voorschriften tarten en zal de instellingen tarten die op deze voorschriften gebouwd zijn. Het is daarom waarschijnlijk dat in de jaren die komen de grootste weerstand tegen acceptatie en bewustwording van leven in de Grotere Gemeenschap zal komen van de leiders van de religies van de wereld en de verdedigers van hun respectieve geloven.

Religie moet echter gelijke tred houden met de evolutie van de wereld en daarom wordt de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap op dit moment in de wereld gepresenteerd. Ze is precies op het goede moment gekomen. Ze geeft je een voorsprong in voorbereiding, maar zelfs met een voorsprong is de tijd kort omdat nu krachten uit de Grotere Gemeenschap in de wereld zijn. Hun invloed op de mensheid en hun impact op jullie leefmilieu groeien. Je moet erop voorbereid zijn om niet alleen hun aanwezigheid te accepteren maar om ze te ontmoeten en om te gaan met hun impact op jou, zowel fysiek als mentaal. Dit vereist een nieuwe basis voor religieuze ervaring. De religies van de wereld zullen dit nodig hebben als ze in het volgend tijdperk van menselijke ontwikkeling en evolutie willen overleven.

Religies hebben een levensduur. Dit geld overal in de Grotere Gemeenschap. Religies hebben een levensduur omdat ze ontwikkelingstijdperken dienen. Vervolgens worden ze ofwel vervangen of ze veranderen en ontplooien zich teneinde zich aan te passen. Als ze zich niet aan kunnen passen, zullen ze vervangen worden omdat de realiteit van het leven hun leerstelling en hun nadruk minder en minder relevant en zinvol zal maken.

In de Grotere Gemeenschap worden religies geïnitieerd, ze bereiken volwassenheid en dan gaan ze de ouderdom binnen, waar ze uitsterven. Uit hun ouderdom kan een nieuwe stimulans, een nieuwe betekenis en een nieuwe boodschap gegeven worden om de spirituele vitaliteit van het ras te herstellen en te vernieuwen en deze vitaliteit een onmiddellijke relevantie voor het leven te geven terwijl het zich uitbreidt en ontwikkeld.

Jezus heeft een belangrijk tijdperk van ontwikkeling in beweging gezet, een tijdperk dat mensen over de hele wereld zou dienen en uitdagen. Het zijne was niet het enige voorbeeld, maar hij was een hoofdfiguur. Hoewel hij verafgood en vergoddelijkt is, hoewel hij veroordeeld en geminacht werd en hoewel hij gebruikt werd door groepen, organisaties, stammen en regeringen voor hun eigen doelen, is zijn voorbeeld er nog steeds – de herkenning van een individu door iemand anders dwars door alle grenzen van cultuur, ras, economische positie, taal en oriëntatie heen. Zijn voorbeeld zorgde voor een bredere basis voor relatie, een bredere basis voor herkenning en een grotere mogelijkheid voor gemeenschappelijke ontwikkeling en verrichting. Dit was noodzakelijk voor de ontwikkeling van internationale gemeenschappen. Dit was eveneens noodzakelijk voor de ontwikkeling en vooruitgang van jouw ras naar een technologisch tijdperk.

Nu ben je bij een nieuw begin. Nu heb je een grotere uitdaging. Jezus wist dat zijn tijd en plaats cruciaal waren. Hij wist dat hij een zeer zichtbare rol moest spelen door de initiatie van een proces dat ver voorbij zijn eigen leven en bewustzijn uit zou reiken. Hij wist dat het effect van zijn aanwezigheid geweld, oorlog en grote rampspoed zou veroorzaken, niet slechts voor zijn volgelingen maar voor volgende generaties. Zelfs hij kon echter in die tijd de volle omvang en impact van zijn bijdrage niet zien. Hij kon niet zien hoe het gebruikt zou worden en hoe het misbruikt en onjuist toegepast zou worden in de jaren en eeuwen die zouden komen.

Hij uitte echter een grote waarheid – dat het doel van een individu, hoe groot of klein dan ook, hoe zichtbaar of onzichtbaar door de ogen van anderen, in overeenstemming moet zijn met de evolutie van de wereld. Hier dienen religies hele tijdperken van menselijke ontwikkeling. Dit is vanuit een Grotere Gemeenschapsperspectief begrepen, een perspectief waarvan je nu de kans hebt om het te leren en toe te passen.

In de geschiedenis van naties die verder ontwikkeld waren en langer bestonden dan die van jullie en in de ervaring van beschavingen die zichzelf door mateloosheid, manipulatie en onwetendheid hebben vernietigd, is het overal in het universum als een universeel principe duidelijk dat religies ontstaan, veranderen en dan sterven. Met andere woorden; ze hebben een levensduur. Hun levensduur overtreft verre de levensduur van de individuen die ze gesticht hebben, want hun dienstbaarheid is bedoeld om te correleren met de grotere evolutie en ontwikkeling van de wereld waarin ze geïntroduceerd werden.

In deze tijd in jullie wereld zullen bepaalde religieuze tradities verdwijnen. Anderen zullen hernieuwd en herboren worden en nieuwe prioritering en ontwikkeling krijgen. Een oud Christendom kan niet tegemoet komen aan een nieuwe reeks omstandigheden. Dat moet een nieuw Christendom zijn, een Christendom dat zichzelf voortdurend vernieuwd – net als in het leven en het bereik van de ervaring van een individu, kan een oude oriëntatie niet tegemoet komen aan een nieuw probleem, een oude overtuiging niet tegemoet komen aan een nieuwe reeks omstandigheden en kan een oude identiteit en een nieuwe identiteit niet op elkaar inwerken. Daarom moet de mensheid voorbereid zijn op de Grotere Gemeenschap. Daarom moeten haar religieuze tradities naar deze grotere arena en participatie in het leven evolueren. Dit moeten ze doen zonder een vroegere referentie, want het verleden is verdwenen en het leven is veranderd.

Die principes die universeel en tijdloos zijn moeten nu een nieuwe uitdrukkingsvorm krijgen. Ze kunnen niet aangehouden worden als sporen uit de oudheid. Ze moeten een nieuwe uitdrukkingsvorm vinden omdat het eeuwige zich uit moet kunnen drukken in veranderende omstandigheden. De uitdrukkingsvorm zal veranderen. De vroegere uitdrukkingsvormen zullen veranderen. En het accent van de uitdrukking zal verlegd worden.

Wat Jezus in beweging heeft gezet heeft universele toepasbaarheid, maar alleen in de puurste zin. Wat er van zijn leerstelling is gemaakt zal binnen de context van de Grotere Gemeenschap niet substantiële kunnen overleven. Zijn nadruk op toewijding, op vergeving, op tolerantie en op spirituele identiteit heeft permanente waarde. Hier moeten we onderscheid maken tussen de stichter van een geloof en de oprichting van de religie die op dat geloof is gebouwd.

Het Christendom is een religie voor de mensheid met een menselijke god en een menselijk accent. Zij kan niet verantwoordelijk zijn voor het leven in de Grotere Gemeenschap. Om dit te laten gebeuren moet haar theologie veranderen en groeien. Haar idee van het Goddelijke zal moeten veranderen en groeien. Haar begrip van de betrokkenheid van God in de wereld zal enorm toe moeten nemen. Haar leerstellingen zullen gescheiden moeten worden van de folklore uit het verleden. Haar theologie en toepassing zal veranderd en aangepast moeten worden. Als ze dit niet kan, zal ze sterven. Ongeacht hoe venijnig haar verdedigers zullen zijn en ongeacht hoe sterk haar heropleving is, zij zal ingehaald worden door de realiteit van een veranderende wereld.

In jouw eigen leven moet je, teneinde het leven opnieuw tegemoet te treden, een nieuwe en open geest hebben. Je geest moet zichzelf vernieuwen en verfrissen. Als je nieuwe fasen in de ontwikkeling als een persoon binnengaat, kan wat eerst op een eerder tijdstip werkte niet langer bruikbaar of toepasbaar zijn. Je hebt nieuwe ogen nodig om nieuwe ervaringen te ondervinden. Je hebt een nieuw geloof nodig, geen oud geloof. Je hebt een nieuwe religieuze ervaring nodig, geen oude religieuze ervaring. Je moet nu vooruit kijken en niet achteruit.

Veel tradities en veel al lang bestaande associaties en ideeën zullen, gezien de enorme omvang van de menselijke problemen en de grotere uitdaging die in toenemende mate getoond zal worden, wegvallen als de mensheid zich bewust wordt van de realiteit van de Grotere Gemeenschap en diens impact op het individuele en nationale leven hier in de wereld.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is niet alleen een voorbereiding op de Grotere Gemeenschap; het is een nieuwe basis voor religieus begrip en ervaring. Het is een basis die de religies van de wereld in staat zal stellen om vooruitgang te boeken in een nieuw leven met een nieuwe relevantie. En toch zullen sommige religies van de wereld niet in staat zijn voort te schrijden, want ze zijn al oud en belast en bedekt met het verleden. Een Grotere Gemeenschapsrealiteit zal teveel voor ze zijn. Welke religies zullen overleven en welke niet is aan de mensen die erin participeren. Dit zal afhangen van hun vermogen zich aan te passen en hun vermogen hun geloof en hun ervaring te vernieuwen. De fundamentele verandering zal echter diepgaand zijn.

Je moet betreffende de Grotere Gemeenschap geen menselijke arrogantie uitoefenen. Als je gelooft dat de mensheid een gezegend ras is en dat de rest van de Grotere Gemeenschap bestaat uit barbaren die God’s schenking niet ontvangen hebben, dan bega je een kritische en fatale vergissing. Dit zal je vermogen om te leren, je te ontwikkelen, je aan te passen en de grotere uitdagingen tegemoet te treden die voor je liggen, ontkennen. De mensheid is geen gezegend ras. Zij is niet uniek. Zij is niet het centrum van de schepping. Zij is niet het favoriete kind van God. Het werk van God is overal. Alle zuivere religieuze tradities in de Grotere Gemeenschap zijn door Kennis geïnitieerd en vestigen een manier en een methodologie voor individuen om een groter doel en een grotere betekenis in het leven te ervaren binnen de omstandigheden waarin ze leven.

Nu is een theologie van het universum noodzakelijk, niets slechts een theologie van menselijke psychologie en menselijke sociologie. Jullie hebben dit nodig om jullie ras te verenigen en de resterende kloven die tussen jullie bestaan te overbruggen, zodat jullie jullie overeenkomsten kunnen vinden. De ware overeenkomst in het leven is Kennis zelf. Hiermee heeft iedereen iets fundamenteels dat gemeenschappelijk is. Het is niet aan het verleden gebonden en wordt niet gestuurd door persoonlijke ambitie, hebzucht of haatgevoelens. Het is nu tijd voor een Weg van Kennis, niet voor een weg met helden en heldinnen en afgoden van aanbidding. Dit is niet de tijd voor fantastische verhalen of mythologie. Dit is een tijd voor echte demonstratie, echt geloof en echte ervaring.

De mensheid groeit in haar intellectueel bereik en begripsvermogen. Haar religies hebben hiermee in grote lijnen geen gelijke tred gehouden. Je kunt nu geen religie van ontsnappen aan de wereld hebben omdat de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap en jij bent gekomen om de wereld in haar opkomen en alles wat dat betekend en daarvoor nodig is, te dienen. Dit is geen tijd om in hemel en hel te geloven. Dit is een tijd om in de wereld te komen om bij te dragen en deel te nemen. Dit is geen tijd om te geloven dat God zal beoordelen, veroordelen en de ongelovigen in een de helse vlammen van de hel zal gooien. Dit is een tijd om te beseffen dat iedereen geconfronteerd wordt met de uitdaging van wasdom. Zij die kunnen antwoorden en die zich overeenkomstig voor kunnen bereiden zullen de grote begunstigden zijn en de grote contribuanten voor hun ras en zij zullen een voldoening ervaren die zij die hiertoe niet in staat zijn niet zullen vinden, ongeacht hun status of positie in het leven.

Waar is Jezus nu? Door zijn grote demonstratie en door de vele misinterpretaties van zijn demonstratie en de enorme verafgoding die over hem is ontstaan, is hij nu een Ongeziene in de wereld. Hij is niet alleen een ongeziene in deze wereld, maar ook in de werelden wiens rassen de mensheid bestemd is te ontmoeten. Hij zal niet weer in de wereld verschijnen. Hoewel anderen zullen claimen dat ze hem vertegenwoordigen, zal hij niet weer verschijnen, want zijn missie is in dit opzicht beëindigd. Zijn werk is nu met de Ongezienen.

Hier moet je jouw ideeën aanzienlijk uitbreiden, want er zijn veel Ongezienen in het universum. Er is onder hen niemand die het voornaamste is. Want als je slaagt voor dit leven, ben je een beginner in de volgende fase van het leven. Je keert niet simpelweg terug naar de Hemel om in rust de eeuwigheid door te brengen. Je gaat een nieuwe fase van dienstbaarheid en activiteit, studie en voorbereiding binnen.

Jezus is in de wereld. Vind bemoediging. Hij komt echter niet in levende lijve terug. Wie wel in levende lijve terug zal komen zijn naam claimend zal van de Grotere Gemeenschap komen. Wees op je hoede. Als je sterk met Kennis kunt worden, zal je weten en niet misleidt worden. Als je echter vurig wilt geloven en bestuurd wordt door de zwakheid van overtuiging, dan kan je overgehaald worden. Een persoonlijkheid uit de Grotere Gemeenschap kan schijnbare wonderen voor je verrichten. Ze kunnen dingen doen die magisch en onverklaarbaar lijken en veel mensen zullen hierdoor in geloof en adoratie op hun knieën vallen. De wereld is nog niet voorbereid op de Grotere Gemeenschap. En er is niet voldoende onderscheidingsvermogen onder jullie mensen om het verschil tussen demonstraties uit de Grotere Gemeenschap en de realiteit van demonstraties van God te onderkennen.

Jezus is in de wereld om Kennis te versterken. Jezus is eveneens in andere werelden, want jouw bestemming ligt nu in jouw interactie met andere werelden. De mogelijkheid tot succes moet hier versterkt worden door de Ongezienen, die met degenen spreken die Kennis kunnen beantwoorden. Dit is mogelijk omdat De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap hier en elders onderwezen wordt, zoals we reeds hebben gezegd.

Jezus wordt door jullie mensen vanwege zijn voorbeeld en demonstratie vereerd, maar zelfs meer dan dit heeft hij het proces van spirituele initiatie, groei en ontwikkeling in gang gezet, dat tot op de dag van vandaag door gaat en dat een belofte voor de toekomst inhoud. De theologie die op zijn demonstratie is gebaseerd kan echter niet overleven. Zijn demonstratie zal overleven omdat het de demonstratie van Kennis is, zij doet een beroep op Kennis in degenen die van haar kunnen getuigen. Dit is geen geloof in een reeks overtuigingen, geloof in een reeks tradities of geloof in een kerkelijke hiërarchie. Dit is geloof in een directe overdracht van Kennis van de ene geest naar de andere. Hierin heeft Jezus grote potentie en daarom is hij nog steeds in de wereld.

Je gaat nu een nieuw tijdperk binnen. Het is geen tijdperk van internationale beschavingen. Het is een tijdperk dat een verenigde wereldbeschaving vereist. Dit is een veel grotere uitdaging en een die veel tijd nodig zal hebben en waarschijnlijk grote inspanningen om te volbrengen. Wat haar de noodzaak en de stuwkracht zal geven is de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Ongeacht hoeveel je je buurman misschien wantrouwt, ongeacht hoe sterk je misschien voelt dat jij beter bent dan anderen, ongeacht hoe superieur je misschien denkt dat de waarden, gebruiken en ethiek van jouw cultuur zijn ten opzichte van die van anderen is – dit zal gelijk getrokken en geminimaliseerd worden door het overschaduwen van de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld.

Dit vertegenwoordigd de mogelijkheid tot verlossing die de Grotere Gemeenschap jou biedt. Het vereist verandering. Het vereist samenwerking. Het vereist acceptatie. Het vereist het opzij zetten van oude discussies en gekibbel. Het vereist dat jij een wereldidentiteit aanneemt, niet slechts een nationale identiteit. Het vereist een grotere associatie onder mensen en een groter respect en tolerantie. Ze zijn noodzakelijk omdat de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap. Jezus zal deel uitmaken van deze opkomst, maar hij moet letten op de grote veranderingen die plaatsvinden in het leven. En hij moet nu zijn advies geven zonder zich ermee te bemoeien. Want hij heeft zijn presentatie gedaan en hij moet nu een grotere en verhevenere dienstbaarheid leveren.

Het accent moet nu op Kennis liggen, omdat dit de essentie van je spiritualiteit is, en dit zal jou een nieuwe richting in het leven geven. De nadruk moet niet langer liggen op overtuigingen, ideeën, principes, beelden en scheppingsverhalen. Als je met het leven mee kunt bewegen, zal het leven jouw bewegen. Als je gelijke tred met het leven kunt houden, zal jouw spiritualiteit een nieuwe vitaliteit en mogelijkheid tot expressie hebben.

Dan zal je Jezus begrijpen – niet alleen omdat je zijn vroegere demonstratie kunt waarderen en de liefdadigheid die hij in de wereld aangemoedigd en voorgebracht heeft. Je zult begrijpen dat hij op een uniek tijdstip in het leven is gekomen om een unieke dienst voort te brengen. Zijn leven was uitzonderlijk omdat hij niet verborgen bleef. En hij heeft de prijs betaald voor het niet verborgen blijven. Zijn demonstratie moest echter zeer zichtbaar zijn zodat hij herinnert zou worden. Hoewel veel fantasie rond zijn leven gewoven is, en hoewel zijn leven gemanipuleerd werd en overal in de wereld om seculaire redenen gebruikt werd duurt zijn demonstratie van compassie, tolerantie en gedeelde identiteit voort tot op de dag van vandaag en heeft zij een grote draagvlak voor de toekomst.

Hier moet je onderscheid maken tussen religie en spiritualiteit. Het doel van religie is om het mogelijk te maken dat spiritualiteit ervaren, toegepast en volledig gebruikt wordt. Als religie niet meer in staat is dit te doen en een entiteit op zichzelf wordt, dan begint ze zich haar essentieel en primair doel toe te eigenen. Hier moet zij veranderd worden. En veranderen zal ze.

Je kunt over Jezus denken ofwel als een man met een Goddelijk doel of als een Goddelijk wezen met een menselijk doel. Hoe je ook over Jezus denkt, je denkt aan hem binnen de context van jouw wereld en binnen de context van menselijke betrokkenheid en interactie. Wij dagen je nu uit over hem te denken als een figuur uit de Grotere Gemeenschap. Hij is geen buitenaards wezen uit de ruimte. Hij was een man die in zijn tijd Kennis verwerkelijkt heeft en Kennis bijgedragen heeft en geholpen heeft om, met de inspanningen van veel mensen, een groter nadruk op het leven te leggen en een middel om deze nadruk opnieuw te ervaren via een traditie van overgave, toewijding en dienstbaarheid.

Nu moet je over hem denken als een Ongeziene in de Grotere Gemeenschap. Hier heb je de uitdaging om je begrip te verbreden, je geest open te stellen en die ideeën, concepten, overtuigingen en voorkeuren opzij te zetten die niet passen in een grotere realiteit. Om Jezus nu voor jou waar te laten zijn en in de toekomst waar te laten zijn, moet je deze benadering hebben. Zijn realiteit en zijn rol zijn consistent met alles wat we gezegd hebben. Maar als jij gelijke tred hiermee wilt houden, moet je je ontwikkelen in De Weg van Kennis. Je moet de basis vinden die jouw spiritualiteit naar de toekomst zal brengen en haar daar een hoge mate van tegenwoordigheid en vermogen geeft. Anders zal Jezus een historisch figuur zijn die in toenemende mate uit het leven verwijderd lijkt te zijn. Je zult hem met een eerdere tijd identificeren en met een verdwijnend tijdperk. En hij lijkt verloren gegaan met alles wat met hem geassocieerd was en dat uit het zicht zal verdwijnen in de komende decennia en eeuwen.

Kijk vooruit. Kijk over de horizon. Zie was er aankomt. Wat voorbij is is voorbij en was relevant voor het verleden. Om nu en in de toekomst spiritualiteit en religie betekenis, zin en waarde te laten hebben moeten zij vernieuwd worden en in staat zijn om op de grotere beweging van de wereld en de veranderende behoeften van de mensheid te reageren.

Religie is als een recept dat je moet begrijpen. Je ontgroeit oude recepten en je moet je ogen opnieuw laten onderzoeken. Je krijgt een nieuw recept dat je instaat stelt om helder in het heden te kunnen zien. Het oude recept is niet meer in staat om dit te doen. Denk op deze manier over religie. Denk over haar als een tussenpersoon. Denk over haar als een veranderbare structuur. Denk over haar als een geneesmiddel om te kunnen zien, weten en handelen – eerlijk, oprecht en nuttig. Hier raak je niet gehecht aan de vorm maar zal je je binden met de essentie. En de essentie zal de vorm te boven gaan, de vorm verjongen en haar vernieuwen. Zij zal vorm nieuwe betekenis en relevantie geven in jouw leven en in de wereld die je bent komen dienen.

Jouw idee van Jezus moet in een grotere context gezien worden. Jouw idee van God moet in een grotere context gezien worden. Dit moet een Jezus van de Grotere Gemeenschap zijn. Dit moet een God van de Grotere Gemeenschap zijn. En er moet een spiritualiteit van de grotere Gemeenschap en een theologie van de Grotere Gemeenschap zijn. Maak je niet bezorgd dat je misschien de enige lijkt die deze dingen denkt, want je bent aan het pionieren. Pioniers moeten gaan waar anderen niet willen gaan, moeten realiseren wat anderen niet kunnen of willen realiseren en moeten delen wat anderen niet kunnen of willen delen.

Dit is jouw uitdaging en dit is jouw grote kans voor contributie. Kom tegemoet aan deze realiteit en deze uitdaging en je zult Jezus leren kennen want je zult onder ogen zien wat hij onder ogen heeft gezien, maar misschien op een veel kleinere manier. Je zult Jezus kennen omdat je zijn ervaring zult delen. Als je dit kunt zal je weten dat hij vandaag in de wereld is en dat hij een nuttig deel zal uitmaken van de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap.