Wie dient de mensheid?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 23 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
IN DE GROTERE GEMEENSCHAP HEBBEN JULLIE GROTE BONDGENOTEN.

Zij zijn belangrijk maar verborgen. Jullie bondgenoten representeren een zeer geheim verbond. Dit verbond is geen politieke macht. Het is geen wereldlijke vereniging. Het is geen macht met enorme legers. Het is niet iets dat jullie kan redden uit de klauwen van een andere buitenaardse macht. Jullie hebben een ander soort bondgenoot, een die veel meer toegewijd en veel betrouwbaarder is.

Jullie bondgenoten dienen de mensheid omdat zij de terugwinning en uitdrukking van Kennis overal in de Grotere Gemeenschap dienen. Zij representeren de Wijzen in veel werelden die een groter doel in het leven ondersteunen. Samen delen zij een grotere Kennis en Wijsheid die over enorme afstanden in de ruimte en dwars door de grenzen van ras, cultuur, temperament en leefmilieu overgedragen kan worden. Hun wijsheid is diepgaand. Hun kunde is groot. Hun aanwezigheid is verborgen. Zij herkennen jullie omdat zij beseffen dat jullie een opkomend ras zijn, opkomend in een erg moeilijk en concurrerend milieu in de Grotere Gemeenschap.

Zij beseffen dat jullie niet voorbereid zijn en daarom schenken zij jullie, zoals zij aan andere opkomende rassen in dit gebied geven, een grotere mogelijkheid op voorbereiding in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is speciaal voor de mensen wezens in een vorm, een taal en een reeks concepten vertaald die voor jullie begrijpelijk zijn, die binnen jullie bereik liggen en die een beroep doen op bekende ideeën en ervaringen. Alleen een Grotere Intelligentie zou zo’n voorbereiding naar de wereld over kunnen zetten. Het is de Wil van God dat dit gebeurt, en de Wijzen, die jullie Bondgenoten zijn dienen dit zonder te vragen.

Jullie Bondgenoten in de Grotere Gemeenschap leven in het fysieke universum. Als hun tegenhangers hebben zij, net als jullie, de onzichtbare bondgenoten, genaamd de Ongezienen, Hier zullen wij het echter hebben over jullie bondgenoten binnen het fysieke universum, want jullie dienen zich ervan bewust te zijn dat zij bestaan en dat zij zich bewust zijn van jullie. Jullie dienen je bewust te zijn dat zij bereikt hebben wat jullie je nu voornemen te bereiken. En jullie dienen je te realiseren dat jullie in de Grotere Gemeenschap niet alleen zijn, alhoewel jullie je inderdaad alleen zullen voelen in de uitgestrektheid van de ruimte.

Jullie bondgenoten worden de Harim genoemd, dat een woord is wat “hen met vaardigheden” betekend in het Septoral, een algemeen gebruikte taal in de Grotere Gemeenschap. Dit woord, hoewel nieuwe voor jullie, wordt gebruikt om zowel de voor jullie beschikbare assistentie als enkele werkelijkheden toe te lichten, die jullie binnen een groter context van het leven tegen zullen komen, dat zich tot ver buiten de grenzen van jullie wereld en de grenzen van jullie bewustzijn uitstrekt.

De Harim zijn er om overal de terugvordering van Kennis te ondersteunen – overal in het fysieke universum waar intelligent leven verblijft en waar intelligent leven ontstaan is. Zij dienen als intermediairs tussen de onzichtbare wereld waar jij vandaan bent gekomen en de zichtbare wereld waar je nu leeft. Groot is hun bekwaamheid en vaardigheid. Slechts enkelen in jullie wereld hebben ooit hun staat van bewustzijn bereikt. Hun missie is niet eenvoudig het ondersteunen en assisteren van hun eigen rassen en culturen. In plaats daarvan is hun rol om Kennis in de Grotere Gemeenschap te ondersteunen. Hun prestaties maken vreedzame relaties tussen werelden mogelijk. Zij maken hoger onderwijs mogelijk en maken de verheffing van wereldgemeenschappen mogelijk.

De Harim werken aan vrede in de Grotere Gemeenschap en dus zijn hun missie en hun bereik enorm. Zij vertegenwoordigen individuen uit veel werelden. Sommigen hebben elkaar ontmoet en anderen hebben elkaar nooit ontmoet. Toch worden ze bij elkaar gehouden door een groot communicatienetwerk dat de Ongezienen gebruiken, die overal naar toe kunnen gaan en die informatie op een niet-fysieke manier van de ene wereld naar de andere kunnen brengen. Dit grote communicatienetwerk reikt tot jullie wereld. Het vertegenwoordigd een wonderbaarlijke prestatie in het mentale leefmilieu.

Jullie kunnen de omvang van wat hier gepresenteerd wordt niet volledig bevatten, maar jullie kunnen het feit dat dit grote communicatienetwerk in de wereld is en beschikbaar is voor de mensheid, naar waarde schatten. Via dit communicatienetwerk wordt de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap en de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap gegeven. Dus jullie krijgen niet alleen assistentie van voorbij het fysieke universum, jullie krijgen eveneens assistentie vanuit het fysieke universum.

De Harim worden niet volledig in beslag genomen door de menselijke ontwikkeling of menselijke aangelegenheden. Zij zorgen voor veel werelden – werelden in verschillende stadia van opkomst in de Grotere Gemeenschap, werelden die volwassen zijn geworden in de Grotere Gemeenschap en werelden die af aan het takelen zijn in de Grotere Gemeenschap. De Harim zijn nu actief in jullie wereld vanwege jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap. Zij representeren Kennis en Wijsheid op een reusachtige schaal en binnen een veel grotere context, een context die alles wat hier in deze leerstelling gepresenteerd wordt universeel toepasbaar maakt. Wat waar is in de Grotere Gemeenschap moet waar zijn voor jullie wereld, want jullie wereld is in dit opzicht niet anders.

De Wijzen die jullie wereld steunen dienen als een voorbeeld om te laten zien dat alles waar wij over spreken gedemonstreerd en geleerd kan worden ongeacht de beperkingen en moeilijkheden in jullie wereld. Hoe ze met elkaar in verbinding staan en hoe ze over grote afstanden communiceren is een wonder en is iets wat je nu kunt beginnen te waarderen, op zijn minst conceptueel. Waarom zijn ze verborgen? Omdat ze in het algemeen niet welkom zijn in hun eigen wereld, tenzij hun ras zich tot een hoog niveau ontwikkeld heeft. Als hun ras tot een hoog niveau ontwikkeld is, dan heeft het zich verscholen in geheimhouding, omdat de Wijzen verborgen blijven en wijze gemeenschappen om precies dezelfde reden verborgen blijven.

Macht wordt in het universum herkend op zowel technologisch als mentaal gebied. Er zijn grenzen aan technologische macht natuurlijk, hoewel jullie deze grenzen nog niet hebben bereikt. De krachten van de geest, de krachten van een groepsgeest en de mogelijkheid om het mentaal leefmilieu te beïnvloeden vertegenwoordigen echter een meer gevorderd en volwassen benadering van het gebruik van macht binnen de Grotere Gemeenschap. De beperkingen van fysieke kracht openen grotere deuren naar die andere soort kracht in het universum. Hier kunnen de slimmeren de sterkeren verslaan en degenen die wijzer zijn de agressieven vermijden.

Sterkte in het mentale leefmilieu vertegenwoordigd in de Grotere Gemeenschap een hogere ontwikkeling van kracht. Dit geld ook voor jullie wereld. Hoewel begrip van het mentale leefmilieu zich hier in een beginnende fase bevindt, vertegenwoordigd haar potentieel een grote prestatie voor de mensheid en een die jullie in staat zal stellen de inmenging van andere krachten uit de Grotere Gemeenschap in jullie wereld, wiens sociale cohesie en technologisch vermogen die van jullie verre overtreft, te neutraliseren.

De Harim erkennen dat naties en de complete bevolking van geen enkele wereld in een keer verheft kunnen worden. Slechts bepaalde individuen kunnen voorbereid worden om hun bijdrage aan hun ras te leveren om haar te verheffen, haar de versterken enzovoort. Via hun inspanningen en demonstraties kan hun eigen samenleving en de gehele bevolking zich langzaam ontwikkelen. Daarom wordt het werk door individuen hier en daar, gedaan. Het wordt niet door regeringen gedaan. Het wordt niet door religies gedaan. Het wordt niet door grote groepen gedaan. Het wordt niet door sociale groepen, politieke groepen of economische groepen gedaan. In plaats daarvan wordt het door individuen gedaan die voorbereid zijn om een groter begrip en vermogen op zich te nemen. Hun bijdrage zal, hetgeen ze zonder voorbereiding bereikt zouden hebben, ver overtreffen. Welk een groter dienst kan je voor je wereld leveren dan haar voor te bereiden op de toekomst teneinde haar toekomstig welzijn en ontwikkeling te garanderen? Denk eraan, je werkt voor het heden en voor de toekomst. Mensen begrijpen dit nog niet, maar het is een gegeven in de Grotere Gemeenschap.

De Harim zullen niet met veel mensen in de wereld communiceren, want dit is niet nodig. En ze kunnen niet op een doorlopende basis direct communiceren. Wat zij geleerd hebben lees je vandaag, wat wij je op dit moment geven. Wat wij jou op dit moment geven leert wat in de Grotere Gemeenschap geleerd en gedemonstreerd is. Het vertegenwoordigd het werk van de Harim, want hun voorbeeld en hun bekwaamheid hebben geverifieerd wat in het fysieke universum in elke afzonderlijke wereld gedaan kan worden en gedaan moet worden gezien de huidige staat waarin jullie wereld verkeerd en toekomstige omstandigheden.

Denk eraan, de Harim vertegenwoordigen niet een politieke macht, een nationale regering of de bevolking van welke andere wereld dan ook. Haar leden verblijven in het geheim en communiceren onderling in het geheim. Hoewel zij op sommige plaatsen officiële religieuze en politieke rollen vervullen, representeren zij in hun groter werk niet hun respectievelijke regeringen. Regeringen gaan van nature over orde en overleving. De Harim gaan over waarheid en scholing. Daarom kan hun werk niet geremd of beperkt worden door enige regering, zowel wereldlijk of planetair.

Het aantal Harim’s is laag en hun vaardigheden worden alleen maar aan bepaalde individuen op bepaalde tijden getoond en zelden in het openbaar. Zij zijn verborgen en daarom zijn zij in staat hun Wijsheid te behouden. Hun macht is beschermd tegen de aanmatiging van regeringen, handelsondernemingen en gilden, militaire machten enzovoort. Je kunt nu nog niet zien en begrijpen welk een prestatie dit is, wat dit betekend en wat het jou kan leren over macht en ambitie in het leven. Jullie wereld heeft het nu nodig dat individuen dit begrip ontwikkelen, omdat zij iets aan de wereld kunnen geven dat de wereld zichzelf niet kan geven.

Je hebt hulp nodig van buiten de wereld om je voor te kunnen bereiden op de Grotere Gemeenschap. Hoe kan je jezelf voorbereiden? Je weet niet wat daar gebeurt. Je kent de bestaande politieke en economische situatie niet, zelfs niet in jullie deel van het universum. Jullie weten niet hoe jullie jezelf moeten verdedigen en jullie weten niet tegen wie jullie jezelf moeten beschermen. Hoe kan je weten wie bevriend is en wie niet. Jullie bezoekers zullen in staat zijn om elk imago of manifestatie aan jullie te presenteren. Hoe kan je weten wat ze doen tenzij je hun inlichtingen kunt lezen? En hoe kan je hun inlichtingen inwinnen als je mentaal niet ontwikkeld bent? Hoe kan je hun bedoeling opmaken als je niet bekwaam bent in De Kennis van de Grotere Gemeenschap? Hoe kan je opgewassen zijn tegen een ras dat technologisch duizende jaren verder is dan jullie?

De enige manier waarop vooruitgang kunt boeken en de enige manier waarop je krachten van de Grotere Gemeenschap kunt interpreteren, onderscheiden en er mee kunt wedijveren is via de ontwikkeling van Kennis. Dit is zo omdat Kennis het enige deel van jouw geest is dat niet beïnvloed en gedomineerd kan worden. Zij is het enige deel van je geest dat zuiver is. Zij kan niet geïnfiltreerd worden. Zij kan niet gemanipuleerd worden, zowel in het mentale als in het fysieke milieu. Zij wordt niet beïnvloed door technologie. Zij wordt niet beïnvloed door vertoning van macht Zij wordt niet beïnvloed door manipulatie van angst. Zij is het enige deel van jou dat vrij is. Dus, hoe meer je je associeert met Kennis en verenigd wordt met Kennis, hoe vrijer je wordt, hoe meer je in staat zal zijn om nieuwe ervaringen en nieuwe krachten in het leven op te doen en hoe meer je in staat zal zijn om de motieven en activiteiten van jouw bezoekers waar te nemen buiten alle schijn om.

Misschien kan je het belang hiervan nog niet inzien. Dit komt omdat je geest refereert aan het verleden. De Grotere Gemeenschap was, in het algemeen gesproken, in jouw verleden niet relevant, tenzij je natuurlijk in dit leven contact hebt gehad met de Grotere Gemeenschap. De meeste mensen zullen echter verder moeten gaan dan hun vroegere referentie en waar ze aan kunnen relateren of wat ze kunnen ondervinden om de grotere Wijsheid die hier gepresenteerd wordt in overweging te nemen. Onze woorden voeren belangrijke boodschappen, maar het belangrijkste; ze kunnen een diepe reactie in jou opwekken, als je die reactie kunt geven en voelen.

Als je weet hoe je je voor moet bereiden op de toekomst, zal je weten wat je vandaag moet doen. Als je weet wat je vandaag moet doen, dan zal je bevrijdt worden van wat je gisteren hebt gedaan. Want jouw toekomst zal anders zijn dan jouw verleden. Heel anders dan jouw verleden. Jouw toekomst zal jou mogelijkheden en uitdagingen geven waar jouw voorouders nooit van gedroomd hebben.

Je hebt bondgenoten in de Grotere Gemeenschap. Zij begrijpen waar je mee geconfronteerd zal worden. Zij werden zelf hiermee geconfronteerd. Zij begrijpen waar je mee te kampen zal hebben, want ze hadden hier zelf mee te kampen. Zij weten wat de ontwikkeling van Kennis inhoud en hoe dat binnen het sociale leven uitgevoerd moet worden, want zij hebben dit zelf bereikt.

Je zult deze individuen niet ontmoeten. Zij zullen niet aan boord van een ruimteschip springen en de lange afstand naar jullie planeet afleggen. Zij zullen niet komen en met de President van de Verenigde Staten of de Verenigde Naties of enig andere regering of groep hier spreken. Maar ze zullen tot degenen spreken die in Kennis geïnitieerd kunnen worden. En ze spreken op een manier die het grote gat van tijd en ruimte kan overbruggen. Ze reizen niet rond en verlenen en preken Wijsheid. Hun ideeën komen via een ander soort netwerk, een netwerk dat zelfs buiten bereik ligt van de bekwamen in planetair bestuur.

Wij verzekeren jou, er zijn veel kundige individuen en groepen in de Grotere Gemeenschap die, als je ze ontmoet zonder dat je sterk met Kennis bent, in staat zouden zijn om jouw gedachten waar te nemen en te controleren en jouw te laten denken wat zij willen dat je denkt. Zo invloedrijk en effectief zijn ze. Zoals jullie nu tot op zekere hoogte jullie fysieke leefmilieu kunnen beïnvloeden en manipuleren, hebben zij geleerd om het mentale leefmilieu in een zelfs grotere mate te beïnvloeden en te manipuleren. Maar zij kunnen Kennis niet beïnvloeden. In feite zouden ze zich zelfs niet bewust kunnen zijn van Kennis.

Misschien begin je je een beeld te vormen of een idee te krijgen van wat hier gepresenteerd wordt. In de Grotere Gemeenschap wordt inspanning geleverd om goedheid te cultiveren. Het vertegenwoordigt de manier waarop God in het fysieke bestaan werkt, hetgeen achter de schermen en via geïnspireerde individuen gebeurt. God komt niet tussenbeide. God controleert niet alles voor iedereen omdat God wijs is. God weet wel beter. God werkt echter de schermen via geïnspireerde individuen en via samenwerkende relaties op alle niveaus – op het niveau van individuen, families, groepen, steden, naties en werelden.

Er zijn groter krachten aan het werk die de mensheid bijstaan en die de mensheid dienen. Zij vragen er niets voor terug, behalve dat jullie de Weg van Kennis bestuderen en dat jullie serieuze studenten worden die verder leren kijken dan hun persoonlijke interesses en angsten om verder te kunnen kijken dan de beperkende ideeën van jullie verstand. Zij verlangen dat je begint te voelen, te zien en te vragen dat Kennis zichzelf aan jouw openbaart. Zij verlangen dat je een grotere bekwaamheid verwerft, met geduld en respect voor het leven. Wat kan jij ze teruggeven, behalve dat hun geschenken in ontvangst neemt? Ze hebben jouw rijkdom niet nodig. Ze hebben jouw ideeën zeker niet nodig. Ze hebben van de wereld niets nodig, behalve dat de mensheid leert in vrede met zichzelf te leven en succesvol te wedijveren met de Grotere Gemeenschap. Deze uitdaging is al groot genoeg voor een opkomende wereld.

De Harim reiken over enorme gebieden. Zij gaan met elkaar om via de Ongezienen, die met hen communiceren en boodschappen voor hen doorgeven. De Ongezienen vertegenwoordigen jullie bondgenoten die individueel en gezamenlijk namens werelden werken. Op dit moment is voor jou het belangrijk dat je in overweging neemt dat je niet alleen bent in het fysieke universum.

In de Grotere Gemeenschap bevinden zich gemeenschappen in elke stadium van ontwikkeling en gemeenschappen die om elke mogelijk reden gefaald hebben. Er bevinden zich gemeenschappen in oorlog. Er bevinden zich gemeenschappen in vrede. Er bestaan gemeenschappen die handel drijven. Er bestaan gemeenschappen die geen handel drijven. Er bestaan gemeenschappen die deel uitmaken van commerciële gilden. Er bestaan gemeenschappen die geen deel uitmaken van commerciële gilden. Er bestaan gemeenschappen die door de ruimte reizen. Er bestaan gemeenschappen die niet door de ruimte reizen. Er bestaan primitieve gemeenschappen. Er bestaan gemeenschappen die een beginnende technologie hebben, zoals die van jullie. En er bestaan gemeenschappen die de beperkingen van technologie achter zich hebben gelaten naar nieuwe soorten van scholing en ontwikkeling. Er bestaan gemeenschappen die verslagen zijn. Er bestaan gemeenschappen die gezegevierd hebben. Er bestaan gemeenschappen die zich verborgen hebben. Er bestaan gemeenschappen die van ster tot ster naar een thuis zoeken. Er bestaan gemeenschappen die uitsluitend met handel bezig zijn. Er bestaan gemeenschappen die gezagsgetrouw en niet-militair zijn. Er bestaan gemeenschappen die dit niet zijn. Er bestaan gemeenschappen die fysiek sterk zijn en er bestaan gemeenschappen die dit niet zijn.

Als je deze ideeën in overweging neemt zullen je voorbeelden uit jou eigen wereld te binnenschieten. Bedenk echter hoeveel groter het panorama van leven in de Grotere Gemeenschap is en hoeveel sterker de tegengestelde krachten daar zijn. Een voordeel hier is dat het fysieke universum behoorlijk groot is. En hoewel het ruimtereizen actief beoefend wordt, in bepaalde gebieden actiever dan in andere, is niemand in staat zich echt snel te verplaatsen. Het universum is te groot en daardoor kunnen gemeenschappen zoals die van jullie voor zeer lange tijd in relatieve afzondering leven. Er bestaan werelden in de Grotere Gemeenschap die nooit door andere rassen ontdekt zijn. Het universum is te uitgestrekt. Er bestaan niet-verkende gebieden in de Grotere Gemeenschap en er bestaan gebieden die grotendeels bevolkt zijn. Er bestaan gebieden waarin je veilig kunt reizen en er bestaan gebieden waarin het niet veilig is om te reizen. Er bestaan gebieden die verdedigd en beschermd worden en er zijn gebieden waar dat niet het geval is.

Je leven in een grote gemeente van leven. Het is alsof de mensheid zich net voor het eerst buiten het huis waagt en haar voor- en achtertuin begint te verkennen. Je kent zelfs je buurt nog niet. In deze buurt leven grote kinderen om de hoek, maar jij bent het kleine nietige kind dat niets weet.

Hoe bereid je je voor op het leven in de Grotere Gemeenschap? Veel mensen denken dat ze eenvoudig menselijke cultuur en religie zullen exporteren en anderen proberen te overtuigen van de superioriteit van hun moraal en ethiek. Eerlijk gezegd geeft de mensheid echter op dit moment een erg magere demonstratie. Haar grote prestatie vind op het individuele niveau en op het niveau van kleine groepen en gezelschappen plaats. Op het niveau van naties en rassen en culturen gedragen jullie je nog steeds erg primitief en dierlijk. Wij zijn hier niet wreed. Wij geven jullie eenvoudig een perspectief uit de Grotere Gemeenschap.

Hoe zullen jullie je voorbereiden op de Groter Gemeenschap? Jullie zullen je voorbereiden via Kennis. Technologisch lopen jullie ver achter. In jullie sociale samenhang lopen jullie ver achter. Jullie beginnen je net te realiseren dat er nu een behoefte voor een wereldgemeenschap bestaat, maar zelfs dat idee wordt grotendeels verworpen en is nog steeds zeer impopulair. Terwijl menselijke gemeenschappen nu bewegen naar een samensmelten en meer onderling afhankelijk worden ontstaan oorlogen, worstelingen en eeuwenoude vijandigheden onder elkaar. Desondanks zullen jullie naties zich verenigen, omdat ze moeten. Het is jullie bestemming. Het is jullie evolutie. Jullie zullen het doen of omkomen. Daarom is de noodzaak groter dan de weerstand.

Voorbereiding op de Grotere Gemeenschap wordt om verschillende redenen aangeboden, waarvan sommigen niet zo voor de hand liggend zijn. Wat duidelijk is, is dat jullie je voor moeten bereiden op de Grotere Gemeenschap. Wat niet duidelijk is is dat de voorbereiding op zichzelf jullie in staat zal stellen om de problemen inherent aan jullie eigen wereld te bestrijden, problemen die ernstig en globaal van aard zijn geworden.

Jullie hebben Kennis van de Grotere Gemeenschap nodig om te kunnen zien wat er gebeuren moet en om uitgedaagd te worden om het te bereiken. Jullie hebben Kennis van de Grotere Gemeenschap nodig om een zelf beschikkend ras te blijven, anders zullen jullie onder het bestuur van een buitenaardse gemeenschap vallen. Jullie zelfbeschikking is hier belangrijk, want het garandeert jullie een toekomst waarin de hogere aspecten van jullie natuur naar voren kunnen komen en voorrang krijgen op jullie meer dierlijke instincten. Dat is de levensbelofte in jullie wereld. Een belofte krijgen betekend echter geen garantie op een geslaagd resultaat. Daarom hebben jullie bondgenoten in de wereld, in de Grotere Gemeenschap en buiten de fysieke manifestatie van het leven.

God wordt niet volledig in beslag genomen door de gang van zaken in deze ene wereld. God wordt niet volledig in beslag genomen door jullie succes of jullie falen. Maar God heeft dat in gang gezet wat jullie de grootste kans op succes geeft. Als mensen het hebben over; “Nou, in de Bijbel staat dat God voor deze man verscheen, en God verscheen aan de rand van de woestijn en God spleet de zee,” hebben ze het over de Ongezienen. God komt niet naar de wereld. God is nooit naar deze wereld gekomen. God is overal. Alleen een kleine god zou naar de wereld kunnen komen, verschijnen, dingen laten gebeuren, voor bepaalde individuen verschijnen en tot de profeten spreken. Alleen een kleine god zou naar jouw huis kunnen komen. En het is een kleine god. Het zijn God’s boodschappers, die een deel van God zijn. In de Grotere Gemeenschap is de opvatting van God zoveel beter. In de Grotere Gemeenschap ga je niet ergens zitten en zeggen: “Nou, wanneer komt God naar mijn huis? Wanneer geeft God mij wat aandacht? Wanneer komt God om zich om mijn situatie te bekommeren? Wanneer komt God en werkt dit probleem uit waar ik mee geconfronteerd wordt?” In de Grotere Gemeenschap kan je zo niet denken, want het leven is te groot.

Ga op een heldere nacht naar buiten en kijk omhoog. Jouw bestemming ligt daar. Jouw moeilijkheden liggen daar. Jouw mogelijkheden liggen daar. Jouw verlossing ligt daar. Om in de Grotere Gemeenschap succesvol te overleven en vooruit te komen, moet je je als ras verenigen en je moet je milieu beschermen , ongeacht de kosten. Het moet gebeuren omdat het je evolutie en bestemming is. Het zal niet gebeuren omdat je dat wilt. Het zal gebeuren omdat het gedaan moet worden.

Alles wat in het leven gebeurt, gebeurt omdat het moet, niet omdat iemand wilde dat het gebeurde. Zaken die gebeuren omdat iemand dat wilde hebben geen permanentie. Ze zijn tijdelijk. Jawel, je kunt een plons in het water maken, maar jouw plons zal erg snel worden vergeten. Jawel, je kunt een impact op je fysieke omgeving hebben, maar na verloop van tijd zal jouw spoor in de wereld verloren raken en vergeten worden. Jouw invloed en ontwikkeling in Kennis zal echter niet vergeten worden, want de resultaten van Kennis zijn permanent: haar resultaten zijn voor iedereen. Zelfs ondanks dat je in de loop van jouw leven slechts bepaalde mensen tegenkomt en met bepaalde individuen communiceert, geef je iets in de mentale en de fysieke omgeving voor iedereen hier. Je geeft eveneens iets in de Grote Gemeenschap. Met ieder individu en elke groep individuen in de Grotere Gemeenschap die jouw geschenk kan ontvangen, wordt Kennis in de Grotere Gemeenschap sterker. Zij wordt sterker door jouw ontwikkeling en jouw prestatie. En zij wordt zwakker zonder.

Als je je buiten de grenzen van jouw wereld begeeft, zowel fysiek als in termen van je bewustzijn, ga je een grotere arena van het leven binnen bestaand uit grotere tegenwerkende krachten. Zoals een klein kind dat vanuit de voordeur de straat in tuurt en zich voorstelt hoe het daar is, kijk jij omhoog naar de sterren en stel jij je voor wat daar allemaal gebeurt. Alles ziet zo onbewoond en leeg uit, zo afstandelijk en onpersoonlijk. Daarbuiten gebeurt echter een hoop ondanks dat de afstanden enorm zijn. En tenzij je naar een gebied gaat waar veel commercieel verkeer plaats vind, zal je niet veel anderen tegenkomen.

De wereld waar je in leeft bevind zich echter niet in een of andere verre of afgelegen hoek van het universum waar nog nooit iemand geweest is. In feite ligt jouw wereld niet echt zo ver weg. Weinig rassen hadden de gelegenheid of de behoefte om hier naartoe te komen, maar jou wereld is in de loop van haar geschiedenis bezocht – soms zelfs zeer frequent, zoals dat nu het geval is. Toch worden jullie nu onder de loep genomen door een aantal verschillende groepen om verschillende redenen. Er wordt een hoop gepland over hoe de mensheid beïnvloed moet worden, hoe de mensheid gebruikt moet worden, hoe profijt te trekken van de prachtige natuurlijke hulpbronnen van de wereld, hoe de mensheid ontwikkeld moet worden in overeenstemming met het politieke plan van een of twee andere rassen en hoe verhinderd moet worden dat de mensheid in een vijandelijk kamp terecht komt.

Het isolement is over. De implicaties hiervan zijn ontzagwekkend – misschien verschrikkelijk, misschien prachtig. Dit geeft de mensheid wat zij precies op dit moment nodig heeft; een groot collectief probleem. Het geeft jouw, die dit boek leest een nuchtere kijk op jouw leven en op jouw toekomst. Het doet een beroep op een grotere stimulans binnenin jouw om jou in staat te stellen je te ontwikkelen en jouw doel te vinden, want je bent gekomen om deze wereld in deze tijd te dienen. Het is geen ongeluk dat je in deze tijd en naar deze plaats bent gekomen. Je bent hier gekomen om op een specifieke manier het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap te assisteren, omdat dat de grootste zaak is die hier gebeurt. Dit is de gebeurtenis met de grootste consequenties uit de menselijke geschiedenis. Dit zal jullie gedachten, jullie prioriteiten, jullie gevestigde gewoontes en eventueel zelfs jullie religies veranderen, want die waren alleen voor de mensheid gemaakt en kunnen de omvang van de Grotere Gemeenschap onderhouden.

In de Grotere Gemeenschap is God Kennis omdat God niet gelokaliseerd kan worden. God kan niet de inwoner van een wereld zijn. God kan niet prioriteit geven aan een wereld. God is overal. Hoe kan je een persoonlijke religie hebben, zoals je in jullie wereld hebt, zonder dat God gelokaliseerd wordt? In de Grotere Gemeenschap is God dan Kennis. Kennis is dat deel van God dat binnenin het individu werkt, grote relaties tussen individuen beginnend en activiteiten in beweging zettend die bijdragen tot het welzijn van het ras waartoe die individuen behoren. Daarbuiten levert Kennis de bijdrage tot het welzijn van alle rassen, zoals op het niveau van de Harim.

Denk niet dat dit voor jouw te groot lijkt om over na te denken. Je moet nu over deze zaken nadenken. Keer niet terug naar jouw veilige kleine vertrouwde ideeën en activiteiten. Het leven roept je. Het roept jou om grotere zaken in overweging te nemen en een beroep te doen op de grotere kracht binnenin jezelf die jouw in staat zal stellen grotere zaken te leren en grotere zaken te bereiken. Keer terug naar jouw individuele leven, maar met een groter bewustzijn, een grotere scherpzinnigheid en de behoefte om zaken op een grotere schaal te begrijpen. Het leven werkt hier ondanks menselijke doelstellingen, plannen en motivaties. Het leven brengt de mensheid in de Grotere Gemeenschap omdat dat de evolutie van de mensheid is.

Maar hoe dit bereikt zal worden en wat het resultaat zal zijn zal grotendeels bepaald worden door menselijke antwoord en het in staat zijn tot antwoorden, ofwel verantwoordelijkheid. Jullie zijn het ras dat ontdekt is. Daarom zijn jullie het ras dat voorbereid moet zijn. Om jullie te dienen bestaan er rassen in de Grotere Gemeenschap die de Harim kunnen antwoorden en die door hen beïnvloed worden. Zij vertegenwoordigen geen militaire krachten of noodzakelijkerwijs wereldregeringen. Zij zijn jullie potentiele bondgenoten, maar zij kunnen op dit moment niet direct betrokken raken.

Jullie hebben de mogelijkheid voor zowel goede vriendschappen als grote bondgenoten. Maar jullie zijn niet ver genoeg doorgedrongen in de Grotere Gemeenschap, zowel mentaal als fysiek, om te zien wat zich daar bevindt. Jullie hebben echter de mogelijkheid om goede vriendschappen aan te gaan als jullie puur van hart kunnen zijn en als jullie jullie dienstbaarheid niet slechts zouden richten op het tegemoetkomen aan de noden van de mensheid maar ook op het ontwikkelen van relaties met andere rassen. Deze goede vrienden komen met goede intenties, niet om jullie te exploiteren, niet om jullie te besturen, niet om toegang te verkrijgen tot jullie hulpbronnen, niet om jullie ontwikkeling te beïnvloeden, niet om jullie te koloniseren en niet om jullie over te nemen. Kunnen jullie hen op dezelfde manier benaderen? Gezien het huidige gedrag en begrip van de mensheid is de mogelijkheid aanwezig, maar het is onwaarschijnlijk dat dit jullie hier de nadruk op zullen leggen als jullie eenmaal in staat zijn om buiten de grenzen van jullie wereld te reizen. Er bestaan, zelf binnen jullie zonnestelsel, krachten uit de Grotere Gemeenschap die een verdediging op willen zetten om dit niet te laten gebeuren. Zij kunnen zonder al teveel moeite verhinderen dat jullie je ver weg wagen.

Jullie hebben Kennis nodig om te zien, te weten wat te doen en te doen wat jullie weten. Jullie moeten je ontwikkelen in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Daarom moeten jullie primair hierop de nadruk leggen. Laat je niet leiden door angst; laat je niet motiveren door wensdenken. Laat Kennis zelf je motivatie zijn. Angst zal je niet voorbereiden. Wensdenken zal je niet voorbereiden. Zeggen dat alles prachtig zal zijn of zeggen dat alles rampzalig zal zijn zal je niet voorbereiden. Je moet je voorbereiden. Laat je motiveren door Kennis. Laat je dieper gevoel van wat juist en correct is jou motiveren. Er wordt niets van je gevraagd, behalve om het geschenk van Kennis te ontvangen dat via deze leerstelling aan jullie wereld gegeven wordt.

We eren degene die ons ontvangen heeft, die dit mogelijk gemaakt heeft voor jullie. Dit is echter een geschenk dat ook door jouw gegeven moet worden. Buit het niet uit. Probeer het niet voor je eigen voordeel te gebruiken. Probeer niet een meester te worden en jezelf het recht te geven om de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap voor anderen te interpreteren, tenzij wij jouw dit recht geven. Om dit te bereiken moet je erg vergevorderd zijn, wat je niet bent. Bedenk, wij zijn de Ongezienen en we geven jou dit geschenk om jou te dienen, voor te bereiden, te autoriseren en te instrueren omdat God in de wereld aan het werk is.