Wat is menselijke bestemming?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 24 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
JULLIE BESTEMMING IS OPKOMEN in de Grotere Gemeenschap van Werelden. Dit is een proces dat in totaal enkele eeuwen zal duren, maar de verandering binnen het bereik van jullie leven zal erg snel verlopen en de uitdaging voor de mensheid zal immens zijn. Laten wij hierover spreken, want dit gaat over jou en jouw reden om in de wereld komen.

De mensheid komt op in de Grotere Gemeenschap omdat zij in de Grotere Gemeenschap leeft. Nu de mensheid het overwicht op haar planeet heeft behaald, zullen jullie herkenning verwerven in de Grotere Gemeenschap. Jullie zullen een macht worden, geen grote macht, maar desalniettemin een macht. Jullie komen nu met grote moeite tevoorschijn uit jullie primitieve culturen. De menselijke geschiedenis ligt als een schaduw over de wereld, die mensen naar het verleden trekt, net als jouw persoonlijke geschiedenis een schaduw vormt, die jouw naar het verleden trekt.

Bestemming laat alles voorwaarts bewegen. Bestemming is hetgeen wat de motivatie genereert om te creëren, te vestigen, te onderzoeken en te vervullen. Er bestaat een bestemming voor jouw en er bestaat een bestemming voor de wereld. Jouw bestemming hier is om jouw doel te vinden en om jouw bondgenoten te vinden, die unieke individuen die hier zijn om jouw te helpen om jouw doel te vervullen. De bestemming van de wereld is om op te komen in de Grotere Gemeenschap. Dat is de koers die zij vaart. Zij beweegt in deze richting los van wat de menselijke samenleving doet. Zij moet in deze richting gaan. Dit vertegenwoordigd de volgende fase van jouw leven in de wereld. Dit is onvermijdelijk en onveranderlijk. Daarom spreken wij hierover in termen van bestemming in plaats van in termen van menselijke wil en menselijk voornemen.

Net als je van kind opgroeit tot een puber, van een puber tot een jong volwassene, van een jong volwassene tot een volwassene en je vervolgens oud wordt, heeft jullie wereld ook haar evolutionaire fases. Er zijn evolutionaire fases in maatschappijen. Er zijn evolutionaire fases in families. En de wereld heeft haar eigen evolutionair proces. Omdat de mensheid nu haar wereld overspant, tenminste het oppervlak van jullie wereld, en een relatieve mate van bestuur heeft verworven met grote risico’s, is het nu voor jullie belangrijk om te weten dat jullie een nieuwe periode ingaan. Het is geen nieuw periode, want een nieuw tijdperk is een erg lange tijd. Dit is een overgangsperiode, die er moeilijk en roerig zal zijn. Haar mogelijkheden en eisen zullen enorm zijn. Haar risico op mislukking zal substantieel zijn. Het is geen tijd voor bedeesde of zwakke geesten. Het is geen tijd voor ambivalente of genotzuchtige mensen. Het is een tijd voor grote kracht en toewijding. Kennis binnenin jou zal jou die kracht en doorzettingsvermogen geven terwijl je een student van Kennis wordt, terwijl je vordert in De Weg van Kennis en terwijl je de stappen naar Kennis neemt. Dit is het geval omdat je nodig bent voor iets belangrijks in dit leven.

Vergelijk jouw doel niet met het doel van je voorvaderen. Denk niet dat jouw doel hetzelfde is als dat van iemand zo’n duizend jaar geleden of vijfhonderd jaar geleden of zelfs honderd jaar geleden. Jouw doel heeft een relatie met de noden van de wereld en de omstandigheden van de wereld. Uiteindelijk dient ieders doel de terugvordering en het behoud van Kennis in de wereld. Wat je echter uiteindelijk aan het doen bent kan heel anders lijken dan dit, al is het maar in de verschijningsvorm. Het is de geest waarmee je geeft, de kwaliteit van jouw gift en de kwaliteit van jouw bewustzijn en jouw relaties die Kennis in leven houden in de wereld. Al het andere dat tot stand gebracht wordt is om mensen te helpen, om mensen te dienen, mensen te genezen, mensen te autoriseren, mensen te sterken en om voor mensen te zorgen.

De noodzaak voor Kennis zal dramatisch stijgen. Er zijn zoveel mensen in de wereld die zo weinig hebben en er zijn zo weinig die zo veel hebben. De hulpbronnen van de wereld nemen af en de problemen van de wereld nemen toe. Dit is ogenschijnlijk een vreselijke situatie als je alles samenbrengt, maar het is precies het soort situatie die mensen tot actie aanzet – niet slecht een individu hier en daar die geïnspireerd wordt, maar een groter aantal mensen. De wereld zal hen uit hun eigen gepreoccupeerdheid brengen. De wereld zal hen uit hun persoonlijke interesses en tragedies brengen. De wereld zal zaken van hen eisen.

Dit zal jouw doel oproepen. Denk niet dat je ertussenuit kunt knijpen en elke dag de hele dag kunt mediteren en je doel vinden. Je moet de wereld ingaan en het in jouw op laten roepen. De wereld vertegenwoordigd een relatie waar je doel in werking gesteld, gevoed en gerealiseerd wordt. Daarom werkt proberen te ontsnappen aan de wereld of een permanent terugtrekken uit de wereld averechts. Precies die rampspoed in de wereld die jij zo moeilijk en zo onplezierig vind, is precies hetgene dat de grootsheid die je kwam geven oproept. Veroordeel daarom de wereld niet als zij in feite de juiste condities voor jouw verlossing creëert.

De opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap zal de grootste transitie zijn die de mensheid ooit onder ogen heeft moeten zien. Dit is begrijpelijk omdat de mensheid een erg jong ras is. Jawel, het primitieve leven van jullie voorouders heeft een erg lange tijd geduurd, hoofdzakelijk doordat jullie wereld vergeleken met andere werelden zo’n gemakkelijke wereld is om in te leven. De eisen van het leven zijn nu echter veel groter en het levenstempo ligt veel hoger. Dat komt doordat de evolutie van de wereld versneld. Zij versneld door globale bevolking door de mensheid, zij versneld door de globale problemen van de mensheid en ze versneld door de aanwezigheid van krachten uit de Grotere Gemeenschap in de wereld.

Welk een soort verandering zal deze grote transitie met zich meebrengen? Fundamenteel zal zij de manier waarop mensen hun plaats in de wereld en hun positie in de grotere arena van leven, de Grotere Gemeenschap genaamd, zien. Wij introduceren het idee van de Grotere Gemeenschap zodat je kunt beginnen na te denken over deze grotere context van leven en haar kunt beginnen te begrijpen en accepteren als een bepalend feit in jouw leven. Zij vertegenwoordigd jouw bestemming. Zij bevat een grotere reeks invloeden en vertegenwoordigd een grotere reeks problemen, uitdagingen en mogelijkheden die jullie te wachten staan. Daarom holt jullie technologie zo vooruit. Een deel van deze technologie werd vanuit de Grotere Gemeenschap geïntroduceerd om jullie ontwikkeling te versnellen. Veel ervan was jullie eigen schepping. Zij gaat in een bepaalde richting. Daarom kan je niet stil staan, verward over jezelf, bezig met je gedachten, verloren in jouw verlangens en begraven onder je angsten. Het leven beweegt snel. Jij moet ook bewegen. Jij moet oplettend en bewust worden. Je moet een open geest hebben, een oplettende geest, een waakzame geest en een behoedzame geest, maar geen angstige geest.

Als het idee van de mensheid over zichzelf veranderd, zullen haar sociale instellingen en structuren eveneens veranderen. In de basis zal je jezelf gaan zien als een lid van jouw wereld, niet eenvoudig als een lid van een natie of van een groep of van een religie of van een cultuur of van een uitgebreide familie of van een politieke overtuiging. Al deze zaken zullen overschaduwd worden door de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap, wat ze in toenemende mate onbeduidend maakt.

Als dit besef van de ene op de andere generatie doorgegeven wordt, zullen nationale belangen veranderen, met een grotere nadruk op onderlinge afhankelijkheid met andere naties en op gemeenschappelijk overleven en welzijn. In feite zou, zelfs als de krachten uit de Grotere Gemeenschap niet aanwezig waren in de wereld, het overschaduwen door de problemen van jullie wereld dit genereren. Het zou alleen veel langzamer gebeuren en naar alle waarschijnlijkheid met een minder goed resultaat omdat de mensheid tegen zichzelf zou vechten over wie de laatste hulpbronnen zou krijgen, wie de laatste baten zou vinden en wie het grootste deel zou krijgen enzovoort.

De evolutie van de wereld werpt een grote schaduw over de mensheid en een grotere problematiek, maar een problematiek die de wereld kan verlossen en haar bevolking verenigen, een problematiek die iedereen in dezelfde boot kan doen belanden en iedereen hetzelfde probleem kan geven. Bij wie zal je dan hulp zoeken? Misschien kijk je naar God, maar God zal jullie naar elkaar verwijzen. Daarom moeten jullie hun bij elkaar zoeken. “Hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we samenwerken om ons ras te versterken en te verenigen en onze wereld te beveiligen en in balans te brengen?” Dit zal niet slechts een altruïstische wens zijn. Het zal een essentiële noodzaak worden. Het zal iets zijn waar iedereen over na moet denken. En degenen die dit weigeren zullen de mensheid als geheel tegenwerken en conflict en wrijving genereren.

Daarom moeten jullie nu vooruit denken en niet achteruit. Je moet niet denken aan het bewaken van veiligheden en ideeën waar je je vroeger aan vast hield. Je moet in de pas lopen met het leven om baat te vinden bij het leven en aan het leven te geven. Op deze manier zal je niet een van de slachtoffers van het leven worden, maar een van haar weldoeners. Op deze manier zullen jouw vitale jaren gegeven worden ten behoeve van de voortgang van de wereld in plaats van dat ze een belemmering voor deze voortgang te vormen.

Veel mensen en zelf hele naties zullen zich verzeten tegen de verandering die komen gaat. Zij zullen proberen hun belangen en identiteiten te beschermen met uitsluiting van de belangen en identiteit van de wereld. Dit zal grote wrijving veroorzaken. Als jullie wereldgemeenschap echter langzaam naar elkaar toe komt, met veel onenigheid, zal er een groot gevoel van overeenstemming heersen. Mondiale opinie zal meer en meer de overhand krijgen, zelfs voordat een wereldregering aangesteld is. Een wereldregering is onontkoombaar. Ze zal er komen. Ze zal er komen om de handel te reguleren. Ze zal er komen om misdaad en verhongering te voorkomen. Zij zal er komen om het milieu te beschermen dat verschillende naties delen. Zij zal er komen om de kwaliteit van de grotere natuurlijke hulpbronnen, zoals water en lucht, onder controle te houden Het creëren van een wereldregering zal moeilijk zijn. Het zal beladen zijn met rampspoed en conflict. Maar zij zal er komen omdat het jullie bestemming is. Als jullie op dit punt falen, zullen jullie falen om zelfs tegemoet te komen aan de noden van de wereld en dit zal jullie na verloop van tijd inhalen. Jullie kunnen je dit niet permitteren, en dat weten jullie.

Dit is een grote kans voor mensen om hun persoonlijke interesses achter zich te laten en een groter perspectief op het leven te verkrijgen en met een groter gevoel van zin. Denk nooit dat jouw doel zal voortkomen uit wat je voor jezelf wilt. Mensen begaan deze vergissing elke dag. Ze denken; “Nou, mijn doel? Laat eens kijken, wat wil ik?” alsof ze een keuze maakten uit een groot verlanglijstje. Doel heeft te maken met wat de wereld van jou nodig heeft en wat je in staat bent om aan de wereld te geven, wat eventueel wel of niet overeenkomt met jouw persoonlijke doelen, plannen en ambities.

Het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap zal jullie begrip van religie veranderen. Dit zal gepaard gaan met grote moeilijkheden en enorme weerstand. De meeste religies in de wereld zijn gebaseerd op een antropocentrische beeld van het universum. Dientengevolge, als de aanwezigheid van krachten uit de Grotere Gemeenschap meer voor de hand liggend en duidelijker wordt, acceptabeler en meer algemeen erkend, zullen mensen ofwel een ruimer gezichtspunt aannemen en zichzelf openstellen voor een re-evaluatie van hun ideeën en fundamentele overtuigingen, of ze zullen hun religieuze ideeën nieuw leven inblazen met het idee dat zij het gelijk aan hun zijde hebben en dat de rest van het universum op een of andere manier ongelijk heeft. Ze zullen denken dat ze gezegend zijn en geleid worden door hun religieus geloof, terwijl de rest van het universum ofwel spiritueel verloochend wordt of te dwaas is om te reageren. Menselijke arrogantie zal zich hier in al haar destructieve uitingen bewijzen. Je zult dit zien en jouw kinderen zullen dit zien.

Het onvermogen van mensen om te reageren op het heden en op de toekomst door hun vastgeroeste ideeën en hun relateren aan het verleden zal gigantische strijd veroorzaken. Het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap is op zichzelf een grote uitdaging, maar wat zorgwekkender zal zijn is de menselijke reactie of het ontbreken daarvan. Niemand wil zijn of haar pleziertjes opgeven. Niemand wil zijn of haar overtuigingen opgeven. Niemand wil die zaken opofferen die hen lijken te bevestigen. Niemand wil een hoofdstuk van zijn of haar persoonlijke geschiedenis afsluiten. Niemand wil dit soort zaken doen, tenzij zij natuurlijk studenten van Kennis zijn, die deze zaken vrijwillig op zullen geven en opzij zullen zetten teneinde het leven opnieuw onder ogen te zien. Voor hen echter die geen studenten van Kennis zijn, wat de meeste mensen in de wereld zullen zijn, zal dit een enorme confrontatie zijn. In feite zal het een reeks enorme confrontaties zijn.

Bestemming moet jou vooruit brengen, goedschiks of kwaadschiks, of je toe kunt geven of niet, of je kunt leren of niet. Het resultaten van bestemming liggen in jouw handen, maar het proces zelf niet. Of het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap een positief resultaat voor de mensheid heeft of een verwoestend effect is aan jullie, maar jullie opkomen zal hoe dan ook gebeuren.

De komende uitdagingen vereisen een nieuwe benadering, een nieuw begrip en een groter gevoel van persoonlijkheid en doel in het leven. Het zal hier voor mensen erg moeilijk zijn om het feit onder ogen te zien dat de toekomst niet hetzelfde zal zijn dan het verleden en dat ze het verleden niet als referentie kunnen gebruiken om de toekomst vast te stellen. Ze moeten zaken oog in oog , frontaal, tegemoet treden. Dit is een grote uitdaging, maar dit verlost mensen. Dit verheft een ras. Dit doet een beroep op menselijke wijsheid, integriteit, kunde, toewijding en samenwerking. Alleen een grote hoeveelheid problemen kan dit nu nog voor jullie doen. Anders, zonder hen, zal de mensheid langzaam wegzinken onder het gewicht van haar eigen conflicten, haar eigen mateloosheid en haar eigen gewelddadigheid. Alles zal achteruitgaan – naties, culturen, steden. Alles zal achteruitgaan. Iedereen zal armer en wanhopiger worden.

Het antwoord ligt in de ruimte, in de Grotere Gemeenschap. Kijk naar de hemelen voor inspiratie. Kijk naar de Grotere Gemeenschap. De hemel zelf bevind zich voorbij de Grotere Gemeenschap, maar de Grotere Gemeenschap is waar je instinctief zoekt naar een antwoord. Jullie wereld heeft dit opkomen in de Grotere Gemeenschap nodig. Het is niet simpelweg jullie bestemming. Het vertegenwoordig ook een groot antwoord op een grote nood. Het was echter geen antwoord dat onlangs gegeven is. Het is een antwoord dat gegeven werd toen de wereld begon.

De evolutie van het leven in de wereld maakt deel uit van de evolutie van het leven in de Grotere Gemeenschap. Het kan hier niet los van staan. Daarom zullen jullie toekomst, jullie bestemming en de grotere context om jezelf als individu te begrijpen allemaal gevonden worden in de Grotere Gemeenschap. Menselijke religie, menselijke samenleving en menselijke cultuur zijn allemaal gebaseerd op het verleden en dit zal tegen jullie werken. Jullie natuurlijke neiging naar spiritualiteit, naar sociale samenwerking en productiviteit, naar politieke stabiliteit en naar rechtvaardigheid en gelijkmoedigheid zal jullie echter voorbereiden op de toekomst en jullie in staat stellen om dat te doen wat gedaan moet worden om te overleven, om vooruitgang te boeken en om een groter orde, vrede en rechtvaardigheid in de wereld te brengen. Het zal geen perfecte orde zijn, maar het moet een grotere orde zijn. Het zal geen perfecte vrede zijn, maar het moet meer vrede zijn. Het zal geen perfecte rechtvaardigheid zijn, maar het moet meer rechtvaardigheid zijn.

De mensheid moet zich verenigen, zelfs met al haar diversiteit, omdat de mensheid in de Grotere Gemeenschap een ras is. Het onderscheid dat jullie maken om jezelf van anderen te onderscheiden zijn betekenisloos voor jullie bezoekers, behalve in zoverre dit onderscheid geëxploiteerd kan worden. Het vertegenwoordigt jullie zwakte, niet jullie sterkte.

Jullie komen tevoorschijn uit een stamverband in de wereld. De stammen zijn nu erg groot en veel van hen hebben technologische macht, maar de mentaliteit die hun gedrag bepaald is nog niet helemaal veranderd. Om voor jou stam te werken – om alleen voor jouw groep te werken, en tekeergaan tegen anderen of iedereen – onbedachtzaam en gevoelloos en zal niet werken in een nieuwe wereld. Jullie bevinden je inderdaad in het proces van het scheppen van een nieuwe wereld. Oude instellingen zullen verdwijnen. Oude religies zullen zich moeten ontplooien en aanpassen of ze zullen uitsterven. Oude geloven zullen nieuwe passie moeten krijgen of ze zullen met elke nieuwe generatie verdwijnen. Oude culturele banden zullen langzaam verdwijnen, en zo moet dat ook gebeuren. Je kunt nu niet leven om jouw ouders of hun ouders te eren. Je moet leven om aan de eisen van het leven van dit moment te voldoen.

Er zullen veel fouten gemaakt worden. Er zullen ernstig fouten gemaakt worden. De mensheid in haar geheel heeft nooit iets van een grotere omvang op een gracieuze manier geleerd, maar jullie aanpassingsvermogen is nog steeds uitstekend. Jullie creativiteit is nog steeds uitstekend. Jullie mobiliteit in de wereld is nog steeds uitstekend. De wereld heeft nog steeds de hulpbronnen die het mogelijk maken om te groeien en je aan te passen aan de Grotere Gemeenschap, in tegenstelling tot veel andere werelden waar de hulpbronnen uitgeput werden of nooit in voldoende mate aanwezig waren om mee te beginnen. Terwijl jullie natuurlijke hulpbronnen afnemen zal jullie technologie zich moeten ontwikkelen.

Laten we dan in de toekomst kijken hoe zaken zouden kunnen zijn. Dit is niet een toekomst ver na jullie tijd, maar een toekomst die jullie zullen ervaren en zelf op dit moment beginnen te proeven.

Om te beginnen zal iedereen veel armer worden en er zal meer gedeeld moeten worden. Het aantal mensen met grote rijkdom zal in vergelijking met de gemeenschap in haar geheel, afnemen en er zal meer gedeeld moeten worden. Jullie natuurlijk leefmilieu zal in toenemende mate vervuild worden, zo veel zelfs dat er complete gebieden in de wereld zullen zijn waar mensen niet kunnen leven. Mensen zullen meer en meer binnenshuis beginnen te leven en zullen zelfs de mogelijkheid om onder de grond te leven onderzoeken. Voedselproductie zal behoorlijk aangetast worden en nieuwe methodes zullen ingevoerd moeten worden. Nieuwe vormen van religieuze expressie en ervaring zullen gegenereerd worden om relevant te zijn in de tijden waarmee jullie geconfronteerd zullen worden. Nationale problemen zullen in toenemende mate op andere naties overspringen waardoor internationale interventie en samenwerking in grote mate nodig zal zijn.

Veel mensen zullen verhongeren want er zal niet voldoende voedsel beschikbaar zijn voor crisissituaties. Dit zal een nationaal en internationaal netwerk van voedselproductie en distributie genereren. Jullie zullen moeten wennen aan leven met minder – minder bezittingen, minder mogelijkheden en minder mobiliteit. We beschrijven hier algemene zaken. Je kunt ze nu in de wereld bespeuren en je zult ze toe voelen nemen als de tijd verstrijkt.

Kan je dit alles veranderen? Je kunt je alleen aanpassen aan veranderende omstandigheden en ze gebruiken om de conditie van de mensheid en de conditie van je geest te verbeteren. Het heden en de toekomst zullen een nieuwe geest vereisen, niet een oude geest. Ze zullen een nieuw antwoord nodig hebben, niet een oude reactie. Ze zullen menselijke vindingrijkheid vereisen en plaats van menselijk indolentie. Ze zullen meer en meer aanpassing en bijstelling vereisen. Ze zullen oude denk- en gedragspatronen uitdagen. Dit alles is noodzakelijk en nuttig. Het is nuttig omdat het noodzakelijk is. En het is noodzakelijk omdat dit de evolutie van de wereld is. De mensheid is te omvangrijk en te machtig geworden. Ze heeft een te grote impact op haar eigen milieu om door te gaan zonder zelfcontrole, zonder Wijsheid en zonder een gevoel van wereldgemeenschap en verantwoordelijkheid voor de wereld.

Bestemming zal je leven volkomen veranderen. Je bent gekomen om een wereld in overgang te dienen. Het zal voelen alsof een er een heel nieuw tijdperk begint, maar dat komt simpelweg doordat een oud tijdperk aan het sterven is. Een wereld in overgang heeft groot menselijk vernuft en moed nodig, dat afkomstig zal zijn van Kennis binnenin jou.

Jullie zijn voorbeschikt om contact met andere vormen van intelligent leven van de Groter Gemeenschap te maken. Sommigen zullen jullie bestrijden, sommigen zullen jullie misbruiken, sommigen zullen jullie negeren en sommigen zullen proberen een relatie met jullie aan te gaan. Elk van hen zal een ander soort uitdaging vormen en een andere aanpak vereisen. Op dit moment denken veel mensen nog steeds dat het universum een grote lege ruimte is. “O, zeker, er is ginder ergens leven, maar het moet zeker schaars zijn en het ligt allemaal voor het grijpen.” In de toekomst zullen jullie eropuit gaan en proberen jullie vlag te planten op elke wereld die jullie kunnen bereiken, maar de Groter Gemeenschap zal jullie ambities en jullie verlanger naar verovering temperen. Zelfs jullie behoefte voor nieuwe hulpbronnen zal beknot worden omdat jullie zullen ontdekken dat de Grotere Gemeenschap inderdaad vol activiteit is, met name in het gebied van de ruimte waar jullie leven. En jullie zullen ontdekken dat de gebieden die jullie voor jezelf op willen eisen al opgeëist zijn.

Dit zal vereisen dat jullie over de Grotere Gemeenschap leren en Wijsheid en diplomatie ontwikkelen binnen een grotere context van het leven. Dit zijn vaardigheden die jullie ras ten goede zullen komen, vaardigheden die jullie ambitie zullen temperen en jullie verantwoording laten toenemen.

Jullie bezoekers zijn niet alleen technologisch ontwikkeld, ze bezitten ook een grotere sociale cohesie, anders waren ze niet in staat geweest om jullie kusten te bereiken. Ze komen een wereld binnen waar stammenoorlogen domineren, waar de ene mens de andere niet kan herkennen, waar iedereen verschillende loyaliteiten en autoriteiten opeist. Ze komen een wereld binnen waar mensen met een schrikbarende snelheid hun milieu ruïneren. Ze komen een wereld binnen waar mensen angstig, achterdochtig en genotzuchtig zijn en waar grote tragedie, lijden en mensonterende toestanden heersen.

Hoe zou voor jou deze wereld uitzien als je een bezoeker zou zijn die hier voor de eerste keer komt? Zelfs vanuit jouw menselijk gezichtspunt kan je een perspectief krijgen van hoe jullie er uit moeten zien voor degenen die hier op bezoek zijn. Zullen zij mededogen voelen voor jullie? Zullen ze proberen jullie te helpen? Zullen ze proberen jullie te mijden? Zullen zij een relatie met jullie willen? Kunnen ze jullie vertrouwen? Kan op jullie vertrouwd worden? Zijn jullie consequent genoeg om relaties mee aan te gaan? Dit zijn allemaal zinvolle vragen voor jullie om een Grotere Gemeenschap perspectief te verwerven, zelf vanuit menselijk gezichtspunt. Jezelf bekijken vanuit een Grotere Gemeenschap perspectief zal jullie laten zien wat gedaan moet worden en wat jullie grote onvermogens van dit moment zijn. Dit zal je een nieuw inzicht in jezelf geven, een dat erg eerlijk en oprecht is.

Het leven vereist op dit moment een hogere ontwikkeling van de mensheid. Je eigen leven gaat snel omdat het leven in het algemeen snel gaat. Je kunt hier niet aan ontsnappen. Verhuis naar de meest vredige plaats van de wereld en alles wat je doet wordt nog steeds beïnvloed. Loop niet weg en verschuil je niet. Bereid je voor. Ontken en vermeid niet. Bereid je voor. Pleit niet tegen de realiteit; verwerp de realiteit niet. Bereid je voor op de realiteit. De komst van de Grotere Gemeenschap is een grote drempel voor de mensheid. Jullie moeten je voorbereiden. De wereld heeft een nieuw bewustzijn, een nieuwe benadering en een nieuwe basis voor de samenleving nodig. Jullie moeten je voorbereiden.

Jullie staan aan het begin van de overgang. De komende generaties maken allemaal deel uit van deze overgang. Jullie moeten de basis leggen voor wat er komen gaat. Maar is dit niet wat je hier komt doen? Dit is wat je hier komt doen – de basis leggen voor het leven dat komen gaat zodat de toekomstige generaties hier kunnen gedijen in overvloed.

De voorbereiding kan niet overgelaten worden aan een of twee heilige of geweldige personen. Het moet een verantwoording zijn die door de hele bevolking gevoeld wordt. Mensen moeten niet naar de komende veranderingen kijken en zeggen; “Nou, hoe kan ik hier van profiteren? Hoe kan ik behouden wat ik heb? Hoe kan ik meer geld verdienen? Dit is dwaas en destructief. Waar jullie mee geconfronteerd zullen worden zal te erg zijn voor zo’n soort benadering. Iedereen moet deze verantwoording voelen. Iedereen moet het op zich nemen om iets samen met anderen te doen – iets productiefs, iets constructiefs, iets dat zijn of haar persoonlijke interesses overstijgt. Natuurlijk zal niet iedereen dit doen, maar meer mensen moeten dit doen. Jij moet dit doen.

Tref je voorbereiding. Je bereid je voor door de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Dit is de enige voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Dit zal je tevens voorbereiden om de moeilijkheden en beproevingen van de wereld tegemoet te treden. Zij zal je voorbereiden om het sterven van een oude periode en het moeilijk opkomen en overgaan naar een nieuw leven onder ogen te zien en te ervaren. Zij zal je in staat stellen om van een oude geest naar een nieuwe geest te gaan, van een oude benadering van het leven naar een nieuwe benadering van het leven, van een oude ervaring van relaties naar een nieuwe ervaring van relaties. De voorbereiding maakt dit mogelijk omdat zij jou in staat stel je leven op Kennis te bouwen en niet op de surrogaten voor Kennis. De mensheid is voorbeschikt om een deel te worden van de Grotere Gemeenschap. Dit is evolutie. Dit is bestemming. Dit is de koers die je vaart. Dit is waar je mee te kampen hebt. En dit is waar je jezelf nu op voor moet bereiden – emotioneel, psychologisch, intellectueel en spiritueel. Bescherm je oude tradities niet. Bereid je voor op verandering. Als je het verleden beschermd zal je voelen dat het leven je aanvalt en je zult ertegen vechten. Je zult gewelddadig worden en een antagonist in het leven worden.

Je hebt maar drie reacties op de realiteit; Je kunt ernaartoe gaan, je kunt er weg van gaan en je kunt er tegenin gaan. Ga naar je toekomst. Ga naar het heden toe. Vind de kracht binnenin jezelf die je in staat stelt dit te doen, de kracht die voortkomt uit Kennis binnenin jou. Vind het verlangen om in een veranderende wereld te zijn, het verlangen dat voortkomt uit Kennis. Laat verandering haar koers varen, maar lever een bijdrage ten goede, want je bijdrage is nodig. Je kunt niet overgeslagen worden. Als je geen bijdrage levert, heb je gefaald in het leven en je zult naar huis gaan, naar je spirituele familie met je gift ongeopend. Daar zal je niet gestraft worden, maar je zult grote spijt voelen en je leven hier zal gezien worden als niet vervullend en onvervuld.

Je bent voorbeschikt om over de Grotere Gemeenschap te leren, maar eerst moet je in de Grotere Gemeenschap overleven en het tegen de Grotere Gemeenschap opnemen. In de Grotere Gemeenschap bevinden zich rassen op alle evolutionaire niveaus en niveaus van technologische vaardigheden. Er bestaan rassen die toegewijd zijn aan het goede. En er bestaan rassen die toegewijd zijn aan vernietiging. Omdat ze het echter tegen elkaar op moeten nemen, matigen ze elkaar. Door de mate waarin ze contact met elkaar hebben, leren ze van elkaar en beïnvloeden ze elkaar, fysiek en mentaal.

Als jullie jezelf kunnen zien vanaf de buitenkant van de wereld naar binnen kijkend, zullen jullie beginnen te begrijpen hoe ze jullie eventueel zullen benaderen, wat ze zouden willen wat zij denken dat mogelijk is. Wij geven jullie nu enkele ideeën over de intenties van jullie bezoekers om over na te denken. Deze intenties zijn misschien niet op hen allemaal van toepassing, maar deze ideeën zouden voor jullie nog altijd van het grootste belang moeten zijn.

De eerste zorg is de bescherming van jullie natuurlijk leefmilieu. Dit is een primaire zorg omdat in de Grotere Gemeenschap natuurlijke leefmilieus zoals dat van jullie, beschouwd worden als hulpbronnen die niet vernietigd mogen worden. De behoefte aan biologische regeneratie elders en de overvloed aan biologische hulpbronnen hier maken jullie wereld te waardevol om vernietigd te worden. Het zal jullie niet toegestaan worden haar te vernietigen. Zouden jullie achteloos doorgaan, dan zou er een interventie volgen en jullie ras zal gecontroleerd worden. Dit zou zeer ongelukkig zijn. Het zou ongelukkig zijn omdat jullie niet geleerd zouden hebben wat jullie moesten leren. Het zou ongelukkig zijn omdat jullie je autoriteit en zelfbeschikking opgegeven zullen hebben omdat jullie ze niet juist wilden uitoefenen. Het zou ongelukkig zijn omdat de mogelijkheid om jullie ras te ontwikkeld gemist zou worden. Het zou ongelukkig zijn omdat jullie je vrijheid zouden verliezen. Dit allemaal verliezen is mogelijk. En het is grotendeels aan jullie.

Jullie buren en bezoekers zijn eveneens bezorgd om jullie agressief gedrag. Het zal jullie niet toegestaan worden om af te reizen voor een veroveringsmissie, zelfs niet in het lokale universum. Jullie weten niet waar jullie mee te maken hebben. Het is daarbuiten een meer volwassen milieu. Jullie zijn als de jonge pubers, onbezonnen en vol van jullie zelf, met nieuw ontdekte krachten en mogelijkheden, maar zonder de wijsheid om te weten hoe ze gebruikt moeten worden en zonder de terughoudendheid die nodig is om te verhinderen dat jullie ze tegen jullie zelf en anderen gebruiken. Hierin moeten jullie volwassen worden en deze volwassenheid verkrijgen is essentieel.

Contact met de Grotere Gemeenschap zal jullie ambities temperen. En het zal jullie een ander soort perspectief over het leven geven. Het universum is er niet om door jullie opgeëist te worden. Het universum is er niet om door jullie bezeten te worden. Het is er voor jullie om te delen en van te leren. Jullie zullen rassen ontmoeten die veel verder ontwikkeld zijn dan jullie en met heel andere temperamenten. Als jullie het met succes tegen hen op willen nemen, moeten jullie leren om het succesvol met jullie eigen soort op te nemen. De verschillen tussen jullie en hen zullen groot zijn, net als dat de verschillen tussen jullie onderling klein zijn. Als jullie geen harmonie kunnen creëren waar de verschillen klein zijn, hoe kunnen jullie dan harmonie creëren waar de verschillen groot zijn?

Jullie bestemming dan, staat voor de deur. Zij bevind zich niet in een verre toekomst waar je niet over na hoeft te denken. Het gebeurt nu. Je zit er in. Wordt iemand die een bijdrage levert. Bereid je voor. Verwerf toegang tot Kennis, De Wetende Intelligentie binnenin jou en het grotere doel dat je hier heeft gebracht, want dit zal je leren hoe je je voor moet bereiden en dat zal je in staat stellen je voor te bereiden. Dit zal je tonen met wie je moet zijn en waar je in het leven moet zijn. De grootsheid van het leven is nu nodig vanwege de grootsheid van de evolutie van de mensheid. De grootsheid van jouw missie moet bij jou bekend worden omdat de wereld haar expressie en demonstratie nodig heeft. De grootsheid van je bijdrage is nodig want de noden van de mensheid zullen alleen maar toenemen en alleen maar groter worden.

Jouw bestemming wordt hier gepresenteerd om het voor jou mogelijk te maken om je ogen te openen. Het wordt hier meer als een gift dan als een waarschuwing gepresenteerd. Je weet dat het er aankomt. En je hebt nu de mogelijkheid je voor te bereiden. En je weet dat je je voor moet bereiden. De voorbereiding op de Grotere Gemeenschap wordt in De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap aan jou gegeven. Op dit moment heb je haar voor je. Veroordeel haar niet vanuit je referenties uit het verleden, maar stel jezelf voor haar open als een voorbereiding op de toekomst en als een manier op toegang te verkrijgen tot hetgeen je nu weet en wat je nu kunt doen.