Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 September 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

WE INTRODUCEREN HIER DE TERM LEVENSKRACHT. Maar voordat we hierover gaan praten, willen we haar graag in een grotere context plaatsen, een Grotere Gemeenschap context. Voor sommige mensen zijn deze woorden vertrouwd en er bestaat een grote hoeveelheid idealisme en speculatie over wat levenskracht is en wat zij kan doen. Maar nogmaals, als we gewone woorden of terminologie gebruiken, moeten we ze in een grotere context plaatsen. Als je je in deze grotere context kunt verplaatsen zal alles wat we zeggen verhelderend en zeer bruikbaar en waardevol zijn. Als je je niet in deze grotere perceptie en dit grotere perspectief kunt verplaatsen, zal je doorgaan met zaken in overeenstemming met je eigen interesses, ideeën en begrip te interpreteren.

Levenskracht is een energie die zich in alle levende dingen bevind. Dit is voor velen die deze woorden lezen een vertrouwd idee. Maar in de Grotere Gemeenschap heeft levenskracht een grotere waarde. Het is een reële kracht die door bepaalde rassen om bepaalde redenen gecultiveerd, gebruikt en ontwikkeld word. Omdat er in alle gemeenschappen binnen de Grotere Gemeenschap bedreven individuen bestaan, zijn er altijd demonstraties van grotere vaardigheden, groter bewustzijn en grotere bekwaamheid. Maar als ze ontdekt worden door de machten die deze gemeenschappen besturen, dan zullen deze krachten en mogelijkheden ingezet worden ofwel ter verdediging of als een gereedschap om anderen te controleren.

De ontdekking van grotere krachten, mogelijkheden en bewustzijn wordt een verplichting voor elke gemeenschap als deze krachten eenmaal een veel verbreide toepassing hebben en gezien worden als bruikbaar in het domineren en controleren van anderen. Daarom blijven de wijzen verborgen: om in leven te blijven en om die grotere krachten en mogelijkheden die zij ontdekt hebben te onderhouden. Deze krachten en mogelijkheden hebben een werkelijk nut in de handen van wijzen, maar als deze krachten eenmaal voor politieke en militaire doeleinden gebruikt gaan worden, neemt hun bruikbaarheid af en kunnen het wapens worden die tegen anderen gebruikt worden. Dit wordt op veel plaatsen in de Grotere Gemeenschap aangetoond. Fijnere en subtielere vermogens komen in ieder individu voor en grotere krachten bestaan binnen specifieke individuen en binnen specifieke culturen en rassen. Dezen kunnen allemaal voor politieke of militaire doeleinden gebruikt worden. Daarom brengt het dragen van Kennis en Wijsheid een grote verplichting met zich mee: de verplichting om ze verborgen te houden, wetend met wie en in hoeverre ze gedeeld kunnen worden.

Om deze reden zijn populaire leerstellingen over Levenskracht fundamenteel een vergissing. Zelfs de goede bedoeling om iets van waarde met anderen te delen is vaak ontstaan uit onwetendheid. Kracht moet vergezeld worden door Wijsheid en terughoudendheid als het bruikbaar en effectief moet zijn. Alles waar we over praten in de boeken van Kennis vertegenwoordigen een mysterie en een grote kans voor jou, maar ze zijn niet eenvoudig toegankelijk. Je moet studeren en voorbereiden en je moet bepaalde testen doorstaan in het leven. Je moet je oprechtheid, je bescheidenheid en je eigen rechtschapenheid demonstreren om vooruitgang te boeken en toegang te verkrijgen tot de grotere krachten waar wij over spreken en die voor jou bedoeld zijn.

Levenskracht is een kracht. Ze bevindt zich binnenin jou, maar je kunt er geen controle over uitoefenen. Het is mogelijk om haar in bepaalde situaties te gebruiken, maar om feitelijk autoriteit over haar te hebben vereist een hoog ontwikkelde en bedreven geest. Dit is belangrijk, want is het fysieke leven heb je de potentie voor kracht, bekwaamheid en bewustzijn. Als deze wijselijk gecultiveerd en op de juiste manier toegepast worden, dan worden ze nuttig voor jou en voor anderen. Maar als ze voor andere doeleinden gebruikt worden – als ze ter verdediging gebruikt worden of als ze gebruikt worden voor verovering, manipulatie en controle – dan worden ze in essentie slecht, iets dat inherent destructief en contraproductief is ten opzichte van het grotere doel van het leven, wat het leiden van alle wezens naar eenheid en verwerkelijking inhoud.

Levenskracht is belangrijk omdat het een deel van jou ervaring van het in de wereld zijn vertegenwoordigd. Het is een kracht die door je lichaam stroomt. Zij is neutraal. Zij is niet inherent goed of slecht. De vraag is dan; hoe zal je haar gebruiken? Voor welk doel zal je haar gebruiken? Zal je jouw eigen doel uitvinden en haar daar toepassen? Zal je jou poging rechtvaardigen haar gebaseerd op jouw eigen hoge idealen, jouw grote gedachten en jouw altruïstische ambities aan te wenden? Als dat zo is zal zij door je vingers glippen en je om de tuin leiden. Zij zal je bezoedelen en tegen je werken.

We spreken hier van Levenskracht omdat zij kracht in de wereld representeert. En wat we te zeggen hebben over het ontdekken en cultiveren van deze kracht geld voor alle vormen van kracht in de wereld. Levenskracht kan aangewend en gestuurd worden. Zij is neutraal, dus ze heeft geen wil. Als ze gecultiveerd word in overeenstemming met de voorlichting van Kennis, de grotere Wetende Geest in jou, dan zal ze zoals alle vormen van kracht, alle bekwaamheden en alle vormen van bewustzijn een goede toepassing vinden.

Hier moet je stil staan en je deze vragen stellen: “Waarom wil ik hierover weten? Wat heeft het voor mij te betekenen? Wat zijn mijn ambities voor haar? Ben ik bereid om langzaam en geleidelijk aan te oefenen teneinde deze grotere bekwaamheden waar hier over word gesproken te vinden? Stel jezelf deze vragen, maar geef geen kant-en-klaar antwoord. Leef in plaats daarvan met deze vragen, zodat in de loop van de tijd een dieper begrip in jou kan ontstaan.

Alles wat groot is in het leven zal je door de vingers glippen als je het zoekt uit egoïstische motieven. Alles wat waar en betekenisvol is zal verzuren als geprobeerd word hiermee je ambities en persoonlijke doelstellingen te vervullen. De wijzen blijven aldus verborgen om hun ontwikkeling te bevorderen, hun geschenken toepasselijk te geven en zichzelf te beschermen tegen het gewoeker van de wereld. Hoe meer je weet hoe discreter je moet zijn. Hoe meer je hebt, hoe opmerkzamer je moet zijn. Hoe groter je capaciteiten, hoe meer terughoudendheid je moet toepassen. Dit vereist veel zelfzuivering.

In de Grotere Gemeenschap is Levenskracht met succes door individuen en kleine groepen van individuen die een groter netwerk van wijzen dienen, aangewend. Dit netwerk wordt de Harim genoemd. Dit woord dat uit de Septorische taal stamt, spreekt over hen die Kennis hooghouden in alle werelden. Hun doel is niet lokaal of ambitieus. Zij representeren een universele zin die hun verbind met andere die zeer verschillen van henzelf. Dit heeft een associatie van Wijzen gecreëerd waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze ooit oog in oog met elkaar komen te staan in het manifeste leven. Het strekt zich uit tot het hele netwerk en de fabriek van ware verwantschap voorbij het visuele. Hier overlappen Hemel en aarde elkaar. Binnen deze overlappende grenzen bestaat een grotere verbinding van verwantschap, een groter bewustzijn en een diepere ervaring van leven.

Kennis in jou zal je de weg wijzen om alles aspecten van jezelf op een geschikte manier en harmonieus te gebruiken en zal je leiden om bepaalde aspecten van jezelf te ontwikkelen voor bepaalde specifieke toepassingen. Zij zal je niet leiden om alle aspecten van jezelf te cultiveren, want dat is niet realistisch. Zij zal je niet vragen om al je mogelijkheden tot een hoger functioneel niveau te ontwikkelen, want dat is niet mogelijk. Zij zal jou echter aanwijzingen geven om bepaalde inherente talenten en bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor jou specifieke doel in de wereld op dit moment. Daarom kan er van jou kant geen ambitie zijn als je graag toegang tot Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap wilt krijgen.

Zelfs als je motieven puur zijn zullen anderen jou proberen te gebruiken voor hun eigen doelstellingen, mochten zij jou groeiende vermogens ontdekken. Sommigen zullen jou vereren; sommigen zullen proberen je te volgen; sommigen zullen je ophemelen; en nog steeds zullen anderen proberen van je te stelen. Sommigen zullen proberen je te vernietigen. Velen zullen kwaad van je spreken.

Deze waarheid komt als een grote schok voor de zich ontwikkelende studenten van Kennis, die al vroeg zullen ontdekken dat hun zoektocht naar Kennis niet door anderen gedeeld word, zelfs niet door hen waarvan ze houden en die ze waarderen. Later ontdekken ze dat hun ontwikkeling het beeld van anderen over hen veranderd en mensen om hen heen op zeer vreemde manieren beginnen te reageren. Uiteindelijk zullen ze inzien dat hun geschenk, dat langzaam binnen hun eigen bewustzijn begint te dagen, beschermd en bewaakt moet worden en met grote precisie aan bepaalde individuen op bepaalde tijden gegeven moet worden. Dit vereist een enorme terughoudendheid, want elke persoon begeert macht en controle om hun eigen gevoel van onveiligheid in het fysieke leven te compenseren. Ambitie bestaat in iedere persoon. In de student van Kennis moet het ontdekt en beteugeld worden in al haar manifestaties.

Het is niet de kracht waar jij je op moet richten; het is het contact zoeken met de kracht. Het zijn niet je gaven die je op moet eisen; het is je begrijpen ervan dat gecultiveerd moet worden. Als dit eenmaal bereikt is, en dat zou inderdaad een lange tijd kunnen duren, dan kunnen zaken aan jou gegeven worden. Dan zullen ze in jou hun vruchten afwerpen en ze zullen hun rechtmatige ontvangers vinden binnen de sfeer van je relaties. Je zult aan sommigen geven en aan anderen niet. Je zult met deze persoon praten en niet met die. Je zult je geschenk hier geven maar ergens anders onthouden. Deze opvatting is niet te volgen voor de terloopse waarnemer of zelfs voor de kritische waarnemer, want zij zien zaken alleen in overeenstemming met een set veronderstellingen die ze zelf nog niet in twijfel getrokken of onder ogen gezien hebben.

Levenskracht in jou kan een reëel fysiek effect uitoefenen. Zij kan een effect op het fysieke milieu hebben. In de mentale omgeving kan het de vorm van gedachten, energetische krachten, krachtige en zichzelf in stand houdende ideeën enzovoort. Het is een kracht. Levenskracht is niet hetzelfde als Kennis, omdat Levenskracht niet intelligent is. Het is als klei – je kneed het, je vormt het en je gebruikt het voor specifieke doelen. Zij is subtiel, dus de meeste mensen zijn zich er niet van bewust. Zij is doordringend, dus ze is zeer doeltreffend. Zij is overal, dus ze kan opgetuigd en gebruikt worden. Zij verblijft in alle levende wezens, dus haar toepasbaarheid is universeel.

Zou jij de aanwijzing krijgen om Levenskracht in jezelf te ontwikkelen, dan zal je grote terughoudendheid moeten leren. Zij zal zich tegen je keren als je haar gebruikt voor egoïstische redenen om je doelen en ambities te vervullen. Hier zal ze zich tegen je keren zelfs als je haar wilt gebruiken om de mensheid te helpen. Tenzij Kennis jou gids, jou raadgever en je zelfbeheersing is, zal je wrijving, verwarring, wanhoop en mislukking veroorzaken. Je kunt de kracht van het universum niet voor persoonlijke redenen gebruiken en hopen iets van ware verdienstelijkheid of waarde te bereiken. Dit is waarheid die universeel is. Het heeft haar uitwerking op alle intelligente wezens overal. Met macht en zeggenschap komt grote verantwoording en de noodzaak voor terughoudendheid. Als deze ontbreken is macht destructief. Als deze aanwezig zijn houd kracht een grotere en nuttigere inspanning gaande, die grote en voortdurende impact kan hebben overal waar zij toegepast word.

Mocht jij een ware student van Kennis worden dan zal je zaken bij voortduring beginnen te voelen die je voorheen maar zelden voelde. Je zult, terwijl je de Steps to Knowledge bestudeert, in staat zijn het leven op een subtieler niveau te ervaren. Hier zal je echte instructie nodig hebben omdat je jou ambities dient te identificeren en helder te maken, zowel diegene die je kent als diegene die in jou zullen verschijnen als je verder ontwikkeld. Hier kan de verleiding erg groot zijn. Hier kan je jezelf niet onderwijzen. Hier moet je jezelf overgeven aan de instructeur en er op vertrouwen dat jou instructeur je leid en voorbereid (onderwijst?), je terughoud en je vooruit stuurt.

In de Grotere Gemeenschap is Levenskracht een kracht die gebruikt word. Zij kan grote invloed hebben op de onwetenden. Haar equivalent in de mentale omgeving is de kracht van geprojecteerde gedachtevormen. In de fysieke leefomgeving oefent Levenskracht een feitelijke kracht uit, die dingen in beweging brengt en een effect en een reactie veroorzaakt. Iemand kan je neerslaan met Levenskracht, zelfs als ze aan de andere kant van de kamer staan. Iemand kan jou fysiek verzwakken door gebruik te maken van Levenskracht, zelfs als ze aan de overzijde van de straat staan.

Levenskracht is in de fysieke leefomgeving niet ze effectief als in de mentale omgeving, waar gedachten op een individu gericht kunnen worden, zelfs op een afstand van miljoenen kilometers en een effect sorteren. Dit is waar omdat in de mentale leefomgeving geen weerstand aanwezig is, uitgezonderd de weerstand van tegenwerkende ideeën. In de fysieke omgeving is er behoorlijk wat weerstand, zoals de weerstand ontmoet door een verwegend voorwerp. In de mentale omgeving is er niets dat de snelheid van een bewegende gedachte beïnvloed, uitgezonderd een tegenwerkende gedachte. En een tegenwerkende gedachte moet ontstaan uit een geest die zich bewust is van wat haar beïnvloed en die in haarzelf een kracht in de mentale omgeving op kan wekken om de versnellende gedachte tegen te werken, te blokkeren of te verhinderen dat ze haar bereikt. Dit noemen we mentale afscherming. Het is een belangrijke bekwaamheid. Je kunt deze bekwaamheid niet constructief gebruiken tenzij je door de Wijzen geselecteerd bent en een zeer lange tijd geoefend hebt. Je moet nu beginnen met leren over Levenskracht omdat het een deel representeert van wat jou individueel beïnvloed en wat de wereld vormgeeft.

Als de invloeden uit de Grotere Gemeenschap een groter bolwerk in jullie wereld verkrijgen, dan zullen hun bekwaamheden, hun kracht en hun bewustzijn zelfs een nog groter effect hebben op alle aspecten van jullie leven. Sommigen hiervan zijn duidelijk zichtbaar, maar veel zijn erg subtiel. Vaak kunnen ze niet gezien worden. Ze kunnen echter onderscheiden worden omdat je ze kunt voelen.

Waarom is dit belangrijk binnen de context van spiritualiteit? Omdat het de wereld representeert waarin de Schepper jou gestuurd heeft. Gegeven een werkelijk begrip van jou doel en een werkelijk ervaren van haar betekenis, zal je zien dat alles binnen deze theologische context past vanwege de aard van jou oorsprong en jou bestemming – waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. De wereld is een plaats waarin je tijdelijk bent. Daarom levert, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat, de ware betekenis van jou bestaan hier.

Levenskracht is kracht die maar weinigen hebben ontdekt en nog minder hebben ooit geleerd om haar constructief te gebruiken. In de Grotere Gemeenschap zijn er die haar in bepaalde situaties gebruiken kunnen, maar dit betekend niet dat ze haar kunnen beheersen. Er bestaat een zeer groot verschil tussen gebruik en beheersing. Jullie gebruiken elektriciteit bijvoorbeeld, maar de kunde om haar te beheersen, te sturen en haar te leiden representeert een grotere reeks vaardigheden en bekwaamheden. Jullie gebruiken de zonnekracht om voedsel te laten groeien, maar kunnen jullie gebruik van haar maken? Kunnen jullie haar beheersen?

Laat ons jou dit begrip geven: Niemand in het fysieke leven kan het mechanisme van het universum beheersen. Niemand in het fysieke leven kan de tijd beheersen. Ze kunnen tijd gebruiken, maar zij kunnen haar niet volledig beheersen. De Wijzen kennen de grenzen van controle en oefenen hun bekwaamheden passend hiervoor uit. De dwazen denken dat er geen grenzen zijn, dat alles er is voor hen om te verwerven, te veroveren of te krijgen. Geen enkel individu of groep van individuen kan controle over het fysieke universum verwerven omdat iedereen binnen grenzen bestaat.

Het zou kunnen dat je vergeleken met andere mensen grote kracht en talent blijkt te hebben. Echter , gezien vanuit een groter perspectief heb je aanmerkelijke beperkingen. Je beperkingen kennen vertegenwoordigd een aspect van Wijsheid. Weten wat je ontwikkelen kunt en wat buiten jou bereik ligt vertegenwoordigd een aspect van Wijsheid. Ze zullen geleerd worden als je vordert in de Weg van Kennis, omdat je hierbij grotere krachten begint te onderscheiden van kleinere krachten.

Je kunt Kennis, de wetende Geest in jou niet beheersen. Je kunt haar niet opdragen om je te geven wat je wilt. Je kunt haar niet richten om de resultaten teweeg te brengen die je wilt. Je kunt haar niet gebruiken om anderen te beïnvloeden. Waarom? Omdat ze sterker is dan jij bent. Je kunt een relatie met haar aangaan; je kunt haar opnieuw binnen je bewustzijn brengen; je kunt leren om je opnieuw met haar te verbinden door de Steps to Knowledge te nemen, maar je kunt haar niet beheersen. Je kunt alleen je expressie van haar beheersen en dit valt binnen het bereik van je verantwoordelijkheid. Maar denk zelfs niet voor een moment dat dit een geringe verantwoordelijkheid is. Ze is in feite heel groot en vertegenwoordigd vorderend leren binnen de menselijk leefomgeving.

Het is in de Grotere Gemeenschap een interessant gegeven dat de Wijzen allemaal op elkaar lijken en de dwazen allemaal erg van elkaar verschillen. De Wijzen van jullie wereld en de Wijzen van andere werelden hebben zoveel gemeen. De dwazen zijn nochtans zo verschillend. De Wijzen in alle werelden communiceren door middel van Kennis met elkaar, maar de dwazen kunnen elkaar niet herkennen of niet met elkaar communiceren. De Wijzen zien wat hetzelfde is; de dwazen zien wat verschillend is. De Wijzen identificeren zich met wat hetzelfde is; de dwazen identificeren zich met wat verschilt.

Bepaalde individuen hier moeten wijs worden binnen een grotere context in het leven om de mensheid in enig opzicht voordeel in de Grotere Gemeenschap te geven. En anderen moeten deze individuen steunen, want voor elk individu dat zich ontwikkeld is een grote hoeveelheid steun van anderen nodig. Zo word Kennis levend gehouden in de wereld. En dit levert een middel voor Kennis op om gecommuniceerd te worden via een netwerk van relaties die allen een centrale gerichtheid ondersteunen. Op deze manier worden grotere zaken door de hele Grotere Gemeenschap gecommuniceerd, door al het zichtbare leven en inderdaad zelfs voorbij het zichtbare leven.

Ware Wijsheid word doorgegeven via een netwerk van relaties. Zoals water door de grond naar beneden sijpelt vind Wijsheid haar ware kanalen en haar weg van de minste weerstand. Zij creëert paden waarlangs Kennis doorgegeven kan worden, overgebracht en in werking gesteld van persoon tot persoon op een manier die zowel schitterend als mysterieus is.

De beoefening van Kennis en Wijsheid is geen individuele zoektocht; het is een collectieve inspanning. Voor iedereen die vooruitgang wil boeken is een zinvolle relatie met veel mensen een noodzaak. Dit begrip ontwikkelen maakt inderdaad deel uit van het onderricht van bewegen van een individuele benadering naar een gemeenschappelijke benadering, bewegen van een individueel gezichtspunt van het leven naar een Grotere Gemeenschaps opvatting van het leven. Dit maakt deel uit van je vorming. Dit maakt deel uit van de overgang van verloren zijn in je individualiteit naar opgenomen zijn in een Grotere Realiteit.

Levenskracht betekend iets anders aan beide uiteinden van het spectrum en jou begrip ervan zal veranderen als je het spectrum doortrekt op de weg naar een Grotere Realiteit. Alles wat we presenteren in de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is inderdaad belangrijk, omdat het je naar een Grotere Realiteit brengt. Het kan niet gebruikt worden binnen een individuele realiteit. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap nodigt je uit om te ontsnappen aan je eigen afzondering, te ontsnappen aan het verdwaalt zijn in je eigen individualiteit en te ontsnappen aan het gevangen zijn in je eigen geest. Zij nodigt je uit om je intrinsieke relatie met alle leven en jou specifieke zin in dit leven terug te winnen en bij te dragen, opnieuw te ontdekken, in deze tijd, in deze wereld.

Je zult Levenskracht nodig hebben om verder te komen, vooruitgang te boeken en door te gaan met je studie en je contributie. In hoeverre je haar nodig hebt en op welke manier je haar nodig zult hebben is afhankelijk van de rol die je hier bent komen spelen. Jou rol hier is vooraf vastgelegd, maar hoe ze uitgevoerd moet worden en de tijd die nodig is om haar uit te voeren – met name de tijd die nodig is om haar te ontdekken en de voorbereidingen ervoor te treffen – kunnen aanzienlijk variëren. Hierbij is het nemen van je beslissingen van groot belang en je zult inderdaad bepalen of het resultaat bereikt kan worden. Welk een grotere verantwoording zou je ooit op je schouders willen nemen?

Mensen die denken dat ze hun eigen lotsbestemming kunnen creëren en die dat hun vrijheid noemen hebben geen benul van de last die ze op hun eigen schouders plaatsen. Deze last is groot omdat het mislukking garandeert. Je kunt je grotere lotsbestemming niet controleren, maar je kunt haar wel ervaren, en je kunt een manier vinden om haar tot uitdrukking te brengen. Hierbij zal je veel beslissingen moeten nemen; hierbij zal je grotere verantwoordelijkheden op je moeten nemen; hierbij zal je je kracht vinden; en hierbij zal je gezag aannemen.

Jij bent de kapitein van je schip, maar het is niet aan jou om te bepalen waar het naartoe zeilt en met welk doel. Zelfs wat je schip vervoert valt niet onder jouw gezag. Denk zorgvuldig na over deze woorden en maak hierbij geen vergissing. Om de kapitein van je schip te worden vergt een verantwoording en een kracht die maar weinig mensen ooit aangenomen hebben. Een ware kapitein worden betekend dat je je bewust bent van alles wat te maken heeft met bescherming, onderhoud en welzijn van jou vaartuig en dat je respect hebt voor haar geheime lading en haar ware bestemming. Terwijl veel mensen verkondigen dat ze de kapitein van hun eigen leven zijn, hebben ze geen idee van wat dit betekend.

In de Grotere Gemeenschap heeft persoonlijke vrijheid een andere context en andere waarde. Technologisch ontwikkelde maatschappijen zijn in hoge mate gestructureerd. Individuen zijn niet vrij om te doen waar ze zin in hebben wanneer ze willen zonder rekening te houden met anderen. De Grotere Gemeenschap is een concurrerend milieu op een schaal en van een omvang die jij je zelfs niet voor kunt stellen. Dus, om effectief en concurrerend te worden in dit milieu en daarbovenop om Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap te verwerven moet je in de loop van de tijd al je waardes en veronderstellingen opnieuw bezien. Persoonlijke vrijheid zonder Kennis is chaos. Het is de bron van ieders mentale en fysieke ziekte. Contrast zal je dit tonen terwijl je leert om je te associëren met diegenen die hun groter doel en betekenis in het leven beginnen te ontdekken en als jij zelf met je eigen ontdekking hiervan begint..

Het contrast zal duidelijk zijn. Je zult jezelf in een andere richting zien gaan dan ieder ander. Je zult jezelf ervaring meer zien waarderen dan ideeën, inzicht meer dan veronderstellingen, geduld meer dan aanwinst en affiniteit meer dan bezittingen. Je zult een andere weg bewandelen en het verschil tussen je groeiend begrip en de veronderstellingen van je land, of je cultuur, of je groep en zelfs van je familie zal groter en groter worden. Zo is de last end en belofte door heel de Grotere Gemeenschap voor het ontdekken van Kennis.

Levenskracht bevind zich in jou. Je kunt haar op dit moment voelen. Zij ademt je lichaam; ze verplaatst je bloed; Zij houd je zenuwen levend; Het wakkert je mentale bewustzijn aan. Zij is hier op dit moment en zij zal voor jou in bereik, betekenis en waarde toenemen als je vordert in De Weg van Kennis. Zij zal groeien als je jou ideeën, overtuigingen en veronderstellingen achterlaat bij de buitenste poort van de tempel en binnen gaat waar Ware Wijsheid en Kennis aan jou verleent kan worden.