Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

RELIGIE EVOLUEERT OMDAT HET BEDOELD IS OM evoluerende werelden te dienen. Evolutie een proces van verandering. Het is een proces van vernieuwing en verjonging en tevens een proces van aanpassing en aanwending. Om betekenisvol te kunnen zijn in elke wereld moet religie die wereld dienen in haar verschillende stadia van ontwikkeling. Religie zelf gaat door stadia van ontwikkeling. Zij heeft fases van groei en fases van verval. Ze heeft echter de mogelijkheid tot regeneratie mits zij zichzelf aan kan passen aan nieuwe omstandigheden en aan grotere ideeën. Hierin moet elke religie flexibel zijn. De theologie en filosofie waarop elke religie is gebaseerd moet aanpasbaar en ontvankelijk zijn voor een groeien panorama van leven en voor een veranderende reeks omstandigheden die de evolutie van een ras representeren.

Laten we om te beginnen praten over de evolutie van intelligent leven in de wereld en dan zullen we praten over de evolutie van religie. Intelligent leven in jullie wereld is gezaaid. Dit was een geschenk uit de Grotere Gemeenschap. Het was een geschenk van grotere intelligentie zodat jullie voorouders hun ontwikkeling binnen een relatief korte tijdsperiode konden versnellen. Dit creëerde het moderne menselijk ras zoals jullie dat nu kennen. Intelligentie werd op meerdere plaatsen gezaaid en verspreidde zich toen over de wereld.

Het grootste deel van de menselijke geschiedenis is er een van stammenbestaan geweest, waar zeer kleine groepjes mensen in afzondering leefden meet een minimaal contact tussen culturen. Dit systeem was in staat lange tijd te functioneren. Met de ontwikkeling van grotere intellectuele vermogens en de ontwikkeling van landbouw en sociale organisatie groeiden lokale gemeenschappen echter in aantal en begonnen in toenemende mate met elkaar te wedijveren.

Dit volgt een natuurlijk patroon. Vanuit dit patroon kan men zien wat in alle werelden gebeurt waar meer intelligentie ofwel gemigreerd of in inheemse soorten is geïntroduceerd. Culturen beginnen klein en geïsoleerd en groeien vervolgens vandaaruit. Volgens het natuurlijk ontwikkelingspatroon worden grotere en grotere vestigingen gesticht, met meer en meer contact tussen groepen binnen een bepaalde wereld. Dit leidt tot stamstaten. Stamstaten vermengen zich, krijgen conflicten en beïnvloeden elkaar. Dit leidt tot grotere vestigingen en uiteindelijk tot internationale gemeenschappen, waar het menselijk ras zich nu bevindt.

Het menselijk ras bevindt zich op het eindpunt, het eindstation van de ontwikkelingscyclus van internationale gemeenschappen. Hier zijn stammen en groepen zo ver gegroeid, overlappen elkaar zover en hebben zo’n impact op het milieu dat ze nieuwe manieren van samenwerking moeten leren. Ze moeten de krachten bundelen. Ze moeten in een nieuwe ontwikkelingsfase groeien die vertegenwoordigd wordt door een wereldgemeenschap. De mensheid begint nu aan deze fase. Ongeacht de strijd en moeilijkheid die nog steeds bestaat tussen stammen, culturen, groepen en naties, is dit de richting van de menselijke evolutie. Dit is de koers die ze moet volgen, goedschiks of kwaadschiks.

Rassen die binnen hun eigen wereld geëvolueerd zijn bereiken de oprichting van een internationale gemeenschappen en worden dan een wereldgemeenschap. De ontwikkeling van een wereldgemeenschap valt samen met interactie met de Grotere Gemeenschap. Hier wordt het hebben van een wereldgemeenschap een noodzaak voor overleving en ontwikkeling. In werelden waar intelligent leven vanuit andere werelden gemigreerd is, ontstaat een wereldgemeenschap veel eerder omdat er vaak maar een vestiging die de dominante positie binnen die wereld verwerft.

In een wereld zoals die van jullie echter, die door een zeer lange en beschermde periode van sociale stammen ontwikkeling is gegaan en die en de recente eeuwen versneld is in grote stammen, en vervolgens internationale, gemeenschappen, hebben jullie een grote drempel bereikt, waar de wereld een gemeenschap moet worden. Misschien lijkt dit op dit moment onbegrijpelijk dat dit bereikt kon worden gegeven de huidige staat van de wereld en de huidige houding van mensen met betrekking tot samenwerking. We hebben het echter over evolutie en niet de wensen en de wil van de mensen. Want zelf groter dan de wensen en de wil van mensen in elke wereld is hun bestemming en hun relatie met het leven op grotere schaal – zowel binnen de fysieke realiteit als binnen de spirituele realiteit.

Het leven gaat door. Het gaat ergens naar toe. Het cultiveert en ontwikkelt zichzelf. Denk hierover als volgt: In jouw ontwikkeling als menselijk wezen ga je door groeistadia. Je begint als een zuigeling, je wordt een jong kind, je groeit op naar tiener en jong volwassene en dan naar volwassenheid, middelbare leeftijd en ouderdom. Elk stadium is anders en vraagt verschillende vaardigheden en een verschillend begrip. Elk bouwt verder op het voorgaande stadium, maar ieder is op zichzelf anders en uniek.

Alle mensen gaan door deze stadia ongeacht hun houdingen, voorkeuren of overtuigingen. Dit vertegenwoordigd de evolutie van hun eigen individuele leven in de wereld. Deze evolutie zal plaats vinden, ongeacht wat er geloofd wordt en ongeacht wat de voorkeurshouding is. Je zult als een individu door de levensfasen gaan. Dit geld zelfs ook voor naties en zelfs voor volledige rassen. Zij zullen ook door ontwikkelingsstadia gaan.

Vanuit een Grotere Gemeenschapsperspectief bevindt de mensheid zich op dit punt in een zeer vroeg stadium van volwassenheid. De mensheid wordt zich bewust van haar kracht, maar heeft niet de verantwoordelijkheid, het levensinzicht of enige aansprakelijkheid buiten zichzelf om een werkelijke basis te verwerven om haar nieuwgevonden vermogens op een constructieve manier te gebruiken. Vanuit een Grotere Gemeenschapsperspectief dus, is de mensheid roekeloos en agressief. Zij is gewelddadig en inconsistent. Zij begrijpt zichzelf, haar milieu of de aard van haar werkelijke verantwoordelijkheden en relaties niet. De mensheid beweegt echter naar volwassenheid als een ras. Deze volwassenheid plaatst haar in een grotere gemeenschap, geeft haar daar doel en aansprakelijkheid en veroorzaakt daarbinnen grotere verantwoordelijkheid en grotere zorg voor anderen.

Net zoals het individu van adolescentie naar volwassenheid groeit, moet jullie ras van haar huidige adolescentie naar haar volwassenheid groeien. Zij moet leren om haar nieuwgevonden krachten en vermogens effectief en constructief te gebruiken, niet alleen maar voor onmiddellijke winst maar ook voor haar toekomstig welzijn. Dit groter gevoel en perspectief betreffende de toekomst en het resultaat van jou acties voor de toekomst vertegenwoordigen volwassenheid, zowel in jezelf als een individu als binnen het denken van jouw hele ras. Je verwerft dit zeer langzaam en het is nu met nadruk noodzakelijk om jullie milieu in stand te houden en werkelijke sociale ontwikkeling te promoten in overeenstemming met het levensstadium waarin jullie je op dit moment bevinden. De mensheid ontwikkeld zich naar een wereldgemeenschap en komt eveneens op in de Grotere Gemeenschap van werelden. Samen representeren ze de grotere context voor individuele en collectieve ontwikkeling. Dit is de context die je van voorbij de wereld bent komen dienen.

Religie speelt hier een fundamentele rol, maar ook zij moet evolueren. De religie van een millennium geleden kan zonder verandering en aanpassing niet effectief zijn in de moderne wereld. Opnieuw moeten we het onderscheidt tussen spiritualiteit en religie benadrukken. Denk hierover als volgt: Spiritualiteit is de vonk. Het is de essentie van religieuze ervaring. Religieuze instellingen, tradities enzovoort worden gesticht om een voertuig of een mechanisme voor mensen te bieden om religieuze ervaringen te hebben. Dit is hun puur en fundamenteel doel. In werkelijkheid echter, hebben religies als ze eenmaal gesticht zijn ook andere doelen en bedoelingen – overleving, het vergaren van macht en rivaliteit voor aandacht. Vanuit een breder perspectief is het doel van religie in essentie echter het creëren van een methode en een middel voor mensen om religieuze ervaringen te hebben en dit mogelijk te maken binnen een culturele en sociale context.

De Schepper brengt continue essentie in de wereld, maar zodra het tevoorschijn komt, verhard en verkalkt het langzaam in de vorm. De essentie wordt echter voortdurend geïntroduceerd. Denk er als volgt over: Het lijkt op vers water naar een bevroren omgeving brengen. Zodra het water samensmelt met de omgeving, begint het te bevriezen en wordt het onbeweeglijk. Hoe meer de vorm met religie geassocieerd wordt, hoe meer religie door vorm gebonden wordt en hoe minder flexibel zij zal zijn. Daarom moet religie in de Grotere Gemeenschap de vorm en al haar praal minimaliseren zodat de essentie voortdurend benadrukt kan worden. Dit zorgt voor de grootste mogelijkheid dat religieuze ervaring vertolkt kan worden, zowel voor de deelnemers aan die traditie als voor de wereld in het algemeen.

Essentie wordt nu, door het evolutiestadium waarin jullie verkeren, zelfs in nog grotere mate naar de wereld gestuurd. Dit heeft de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap in de wereld gebracht. Zij vertegenwoordigd een nieuwe basis voor religieus inzicht. Deze basis wordt gepresenteerd met een minimum aan structuur en ritueel. De structuur en rituelen die zij wel bevat hebben te maken met haar voorbereidingsmethoden en met zeer eenvoudige vormen godsdienstig praktiseren. Deze zijn zowel noodzakelijk als behulpzaam en zijn behoorlijk aanpasbaar een veranderende omstandigheden. De voorbereiding in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap kan overal onder alle omstandigheden beoefend worden en zij zal over driehonderd jaar nog even relevant zijn als nu.

De evolutie van religie vereist aanpassingsvermogen – aanpasbare oefenmethoden en voertuigen van expressie voor grotere religieuze ervaring – zodat religie kan overleven en een plaats in de wereld kan hebben. Dit komt tegemoet aan de grotere behoeften van mensen en dient de mensheid in het algemeen door de ideeën van vrede, samenwerking, begrip en tolerantie te versterken. Zonder de aanwezigheid hiervan en zonder dat hier constant nadruk op wordt gelegd zou de mensheid zichzelf zeer snel naar vernietiging leiden. Egoïstische bezigheden, het zoeken naar macht en overheersing, de concurrentie om hulpbronnen en de afzondering van andere stammen en groepen zou leiden tot een toenemende toestand van vernietiging en chaos. Om dit in te tomen en de mensheid een groter belofte en de mogelijkheid tot nieuw leven en vernieuwing te geven, brengt de schepper constant de essentie van spiritualiteit in de wereld en versterkt zowel de oude tradities als de nieuwe uitdrukkingsvormen van spiritualiteit die een belofte voor de mensheid vormen voor het heden en voor de toekomst.

Daarom ligt hier de nadruk op vernieuwing van religie – die haar een nieuw leven en een nieuwe impuls geven. Religieuze ervaring overstijgt alle theologische grenzen en keer vervolgens terug naar het leven om nieuwe structuur en betekenis aan religie te geven en nieuwe mogelijkheden voor religieuze ervaring om te worden gedeeld en vertaald naar anderen. Het is alsof de wereld een tuin is die voortdurend besproeid wordt. Zij droogt voortdurend uit en ze wordt voortdurend besproeid. Zelfs zij die zich binnen de context van de religies van de wereld hebben ontwikkeld moeten nieuwe wegen bewandelen. Zij moeten ook terugkeren tot wat essentieel is. En zij moeten eveneens die oefeningen en tradities versterken die hen in staat stellen om hun ervaring naar anderen te vertalen. Dit moet echter gebeuren met een helder begrip van het verschil tussen de middelen en de essentie van de religie zelf.

Een Theologie van de Grotere Gemeenschap is nu nodig omdat dat jij een overdraagbare spiritualiteit moet ervaren en beoefenen – niet een spiritualiteit die gebonden is aan deze of gene cultuur, die gebonden is aan deze of gene filosofie, of die gebonden is aan het ene temperament of het andere, maar iets dat vertaald kan worden naar alle mensen. Het moet iets zijn dat zeer essentieel is, zeer bruikbaar en zeer relevant voor de evolutie en ontwikkeling van jullie wereld van deze tijd en zoals ze in de komende eeuwen zal zijn.

Vergeet niet dat je je voor aan het bereiden bent op de toekomst, niet alleen voor jezelf, maar voor anderen van jouw ras. Zoals alle schepsels in de natuur, geef je zodat anderen de kans hebben om te leven. Dit is een waarheid die in deze tijd binnen de menselijke familie zelden begrepen en zelden ervaren wordt. Mensen lijken alleen voor zichzelf te leven, of alleen voor degenen on zich heen die ze respecteren, maar in essentie leven ze voor toekomstige generaties omdat ze de weg bereiden voor de toekomst. En het nalatenschap dat zij voor toekomstige generaties achterlaten zal de substantie zijn van wat zij gaven en wat zij niet gaven, wat zij gerealiseerd hebben en wat zij niet gerealiseerd hebben.

Religie is dan een groeiend en evoluerend begrijpen en ervaren. En haar methodieken en instructies moeten eveneens groeien en zich aanpassen. Spiritualiteit moet relevant zijn binnen de context van het leven waarin zij ervaren en uitgedrukt wordt. Met dit inzicht kan je helderder zien hoe religies binnen de wereld geëvolueerd zijn. De religie van een stam wiens straal van ervaring misschien enkele kilometers is zal een andere religieus accent en een andere theologie hebben dan een religie die beoefend en begrepen moet worden binnen de context van een hele wereld. De verschillen hier zijn groot.

Beschouw het verschil tussen religie binnen een stammencontext, waar religieuze beeldspraak en beoefening relevant zijn voor de onmiddellijke omgeving en de nadruk bij een wereldreligie, wiens beoefening en toepassing aangepast moeten worden aan veel verschillende leefomgevingen en aan veel verschillende mensen die geen regelmatig contact met elkaar hebben of die misschien helemaal geen toegang tot elkaar hebben. Een wereldreligie is aansprakelijk voor gebeurtenissen in de hele wereld en zij moet aanpasbaar zijn aan veranderingen die in de hele wereld plaatsvinden – verandering die veel sneller, moeilijker en tumultueuzer is dan het soort verandering die een stammengemeenschap waarschijnlijk ervaart als ze in afzondering leeft.

Als je het verschil hier beschouwd kan je het verschil beginnen te waarderen tussen een wereldreligie en een religie van de Grotere Gemeenschap. Er zijn echter enkele zeer belangrijke zaken die dit voorbeeld onderscheiden van dat wat we net gegeven hebben. Het meest essentieel is het inzicht dat de mensheid een van de vele evoluerende rassen in de Grotere Gemeenschap is. Zij is niet het belangrijkste onderdeel van God’s schepping. Zij is geen bevoorrecht ras of een ras dat meer gezegend is dan andere rassen. De mensheid heeft bepaalde voordelen en bepaalde verplichtingen. Zij heeft een bepaalde sterkte en bepaalde zwakheden en gebreken. Ze is echter niet groter, belangrijker, significanter of meer benadrukt dan andere zich ontwikkelende rassen in de Grotere Gemeenschap.

De gang van een antropocentrisch gezichtspunt naar een universeel inzicht is zo groot dat dat jullie waarden, jullie denken en jullie accent in het leven zal veranderen. Het verschil tussen een geïsoleerde stammengemeenschap en een wereldgemeenschap is primair een van grootte. Bij beiden ligt de nadruk nog steeds op menselijke ervaring, menselijke expressie en menselijke aspiraties. Als je echter in een Grotere Gemeenschapscontext leeft die tot ver buiten het menselijk bewustzijn reikt, dan betreedt jouw begrip van spiritualiteit een veel groter panorama. Hier wordt het idee van God heel anders. Hier wordt het begrip van hoe God in de wereld functioneert en hoe God individuen binnen de menselijke familie en ook binnen andere families beïnvloedt, zegent en autoriseert, wordt veel groter en meer in overeenstemming met de ware aard en uitgebreidheid van het leven.

Om in staat te zijn zich voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en binnen een relatief korte periode Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te leren betekend een enorme vooruitgang voor de mensheid. Dit is een grote uitdaging. Het is alsof jullie evolutie versneld vooruitgespoeld wordt. Jullie hebben geen eeuwen om dit begrip te ontwikkelen want de evolutie van de wereld beweegt nu snel, en jullie lopen achter in jullie voorbereiding. Het heeft tot enkele jaren geleden geduurd voordat de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap geïntroduceerd kon worden want er was niet voldoende wereldwijd begrip. Er bestond onvoldoende besef voor de behoefte aan waarheid. Er bestond geen drijfveer voor verandering en ontwikkeling. En tot voor kort was er geen vermogen zich aan te passen.

De mensheid is pas recent tevoorschijn gekomen uit haar stammengemeenschappen. Stammengemeenschappen zijn in feite nog steeds heel gewoon in de wereld. Jullie zijn net in het moderne tijdperk gestapt. Kijk naar het verschil tussen jullie leven nu en het leven van slechts honderd jaar geleden – een zeer kort tijdsegment. Je zult zien dat je net op een nieuwe kust bent aangekomen. Dit heeft jouw houding, jouw begrip, jouw accent, jouw doelstellingen en jouw aspiraties veranderd. Dit heeft jouw grotere mogelijkheden voor onderricht, zelfexpressie en creativiteit gegeven, maar het heeft jouw ook grotere problemen en moeilijkheden gegeven die opgelost moeten worden en een steeds toenemende wisselwerking met mensen met andere temperamenten en talen, en van andere culturen en rassen enzovoorts.

In de wereld van nu smelten culturen samen, zelf als ze zich verzetten en met elkaar vechten. Het maakt niet uit hoezeer ze zichzelf in de toekomst van hun buren proberen af te zonderen, ze zullen door een groeiend gevoel van onderlinge afhankelijkheid en een groeiende behoefte aan samenwerking gedwongen worden samen te werken en te samen te smelten om de problemen aan te gaan die iedereen met elkaar deelt.

Introduceer in deze situatie de groeiende aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap en je zult zien dat de mensheid pijlsnel een belangrijke drempel nadert. De impact van deze drempel zal voornamelijk ervaren worden op het niveau van menselijk inzicht en de afbraak van oude tradities en ideeën. Dit zal zeer snel van de ene generatie op de andere gebeuren. Elk decennium zullen nieuwe ideeën voorgesteld worden en zullen nieuwe ideeën geaccepteerd worden. Wat vandaag buitensporig lijkt zal over twintig jaar gewoongoed zijn. Als het idee van de Grotere Gemeenschap revolutionair of moeilijk te begrijpen lijkt, zal dat over twintig jaar door ieders hoofd spelen. Zo snel volgen zaken elkaar op. En daarom is het vermogen op het heden te reageren, op Kennis binnenin jou te reageren en het leven direct onder ogen te zien met meer gave en een groter begripsvermogen zo essentieel voor jou om een vervullend leven te leiden en iets zinvols bij te dragen aan de toekomst.

De evolutie van het leven vertegenwoordigd een zich uitbreidende context voor het leven. Bijvoorbeeld, de afgezonderde stammencultuur kan voor lange tijd statisch blijven in haar ontwikkeling, maar als zij eenmaal andere gemeenschappen ontmoet en buiten haar oorspronkelijke grenzen uitgroeit, zal zij zich aan moeten passen en veranderen. Dit zal haar accent, haar cultuur en haar religieuze expressies tot op grote hoogte veranderen. Haar grenzen en haar omvang zijn uitgebreid.

Deze uitbreiding is de essentie van evolutie. Het is niet alleen een groeiend besef en bewustzijn, het is een zich uitbreidende betrokkenheid met anderen. Hier worden grotere invloeden geïntroduceerd, worden grotere conflicten gecreëerd en zijn grotere oplossingen vereist. Als je menselijke geschiedenis leest, zal je zien hoe duidelijk dit is en hoe menselijke gemeenschappen, die eens afgezonderd waren, elkaar hebben ontmoet, samen gegroet zijn elkaar beïnvloed hebben, tegen elkaar gebotst zijn en samen overeenkomsten op het vlak van ervaring en tolerantie moesten vinden. Dit vind nog steeds plaats en er zijn veel fiasco’s waar je van kunt leren.

Denk nu aan de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap en aan de impact van buitenaardse rassen op het menselijke ras, en je zult zien hoeveel verder de impact hiervan zal reiken en hoeveel groter het veranderingseffect zal zijn. Dit zal meer dan al het andere jullie religies veranderen, want je kunt niet langer eenvoudig een religie voor de mensheid er op nahouden. Dit zou een stammenmentaliteit binnen de context van de Grotere Gemeenschap betekenen. Je kunt niet langer alleen maar een menselijke god hebben in beslag genomen door menselijke zaken, want dat zou een stam in de Grotere Gemeenschap betekenen.

In werkelijkheid is de Schepper niet meer geïnteresseerd in menselijke wezens dan in andere wezens. Het werk van het Goddelijke in deze wereld heeft altijd deze benadering en dit accent gehad. Daardoor zal het verwerven van een perspectief van de Grotere Gemeenschap en het leren van Theologie van de Grotere Gemeenschap jou dichter bij de ware aard en geest van de Schepper brengen. Hier zal je vollediger kunnen begrijpen hoe de Schepper in het verleden in de wereld gewerkt heeft en hoe de Schepper op dit moment in de wereld werkt. En het idee van Kennis, dat zo fundamenteel is voor het begrijpen en leren van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap, zal iets worden dat je kunt omarmen.

Eerst moet je een intellectuele capaciteit voor Kennis en een openheid voor haar realiteit ontwikkelen. Dan kan je de weg naar haar vinden door de stappen naar Kennis te nemen en De Weg van Kennis te leren. Dit zal je een basis bieden die jou in staat zal stellen om je aan te passen aan nieuwe situaties als ze ontstaan. Dit zal het voor je geest mogelijk maken te veranderen, zichzelf te vernieuwen en haar kracht te regenereren in de steeds toenemende aanwezigheid van ervaringen, nieuwe sensaties en nieuwe moeilijkheden.

Alleen de man en vrouw van Kennis zal dit aanpassingsvermogen hebben. In essentie zullen ze constant spiritualiteit in de wereld brengen, zonder de grote last van oude tradities, interpretaties of geestelijke studies of oefeningen. Zij zullen het verleden niet, als een grote last op hun schouders, met zich meedragen. Zij zullen in de toekomst kunnen stappen en wat ze in de toekomst brengen zal onmiddellijk en noodzakelijk zijn. Dat zal de grootste kans op succes bieden.

Hoe Verder de ontwikkeling van Kennis in de huidige wereld, hoe groter de kans zal zijn dat de mensheid succesvol opkomt in de Grotere Gemeenschap. Dit zal jullie onafhankelijkheid als een ras in de Grotere Gemeenschap verzekeren. Dit zal jullie vermogen om van de Grotere Gemeenschap te leren en jezelf te verdedigen als dat noodzakelijk wordt, verzekeren. De Grotere Gemeenschap biedt enorm lessen voor alle aspecten van het leven. Haar successen en haar mislukkingen zullen beschikbaar zijn voor je studie, mits je in staat bent ze te leren en als je een geest hebt die vernieuwd is en niet gebonden aan associaties uit het verleden. Dit vereist een opmerkelijke ontwikkeling in een menselijk wezen – een ontwikkeling die men in het verleden slechts bij zeldzame en talentvolle individuen heeft kunnen zien. Nu moet zij in veel mensen aangemoedigd worden, niet alleen voor de prachtige beloningen die zij voor het ras als geheel kan genereren, maar omdat het nodig is. Daarom is De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap in de wereld gebracht.

Je zult niet in staat zijn om de Grotere Gemeenschap vanuit een antropocentrisch gezichtspunt te begrijpen. Met deze houding en deze overtuiging als basis zal je niet in staat zijn je aan de Grotere Gemeenschap aan te passen. Met een antropocentrisch gezichtspunt maak je jezelf kwetsbaar voor misleiding en manipulatie. Je verzwakt je fantastische vermogens tot inzicht. Je beperkt je vaardigheden. Je sluit je ogen voor hetgeen gezien moet worden en je maakt het voor jezelf onmogelijk om te doen wat gedaan moet worden.

Jullie hebben nu een nieuwe basis nodig, een basis die jullie als een modern evoluerend ras in staat zijn te ontwikkelen. De wereld heeft jou al keer op keer laten zien dat je je houding, je begrip en het bereik van je eigen perceptie uit moet breiden. Jouw verzuim in het verleden om dit te doen hebben tot moeilijkheden, vernietiging en ondergang geleid. In de Grotere Gemeenschap is het “aanpassen en overleven”, net in jouw eigen wereld. Terwijl je leert om een context van de Grotere Gemeenschap aan te nemen en manieren van de Grotere Gemeenschap in je opneemt, zal je je moeten aanpassen om te overleven. Als je eenmaal overleeft, kan je je ontwikkelen. Om je verder te kunnen ontwikkelen moet je echter de omstandigheden en de intelligenties binnen deze grotere context leren kennen. Je zult tevens moeten leren wat spiritualiteit betekend binnen deze grotere context. En meer dan ooit zal je moeten vertrouwen op de Grotere Kracht in het leven om je te autoriseren, je te motiveren en je meer inzicht, meer diepte en meer vermogen te geven.

Zoals God in de wereld werkt, onbevestigd en niet herkend, profiteert iedereen. Zo zal het ook in de toekomst zijn, want de Schepper brengt je in de Grotere Gemeenschap. De Schepper zal je in staat stellen om Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te leren en zal jou de praktijk- en studiemethoden verschaffen om je de gelegenheid te geven om een grotere religieuze ervaring te hebben en haar essentiële toepassing in de veranderende omstandigheden van je leven.

Kijk daarom vooruit, niet achteruit. Haal naar voren wat naar voren gehaald kan worden, en laat achter wat niet naar voren gehaald kon worden. Op deze manier bouw je op de wijsheid die jouw ras al heeft verwezenlijkt, maar je zal er niet door beperkt worden. Je zult in staat zijn hieraan bij te dragen, haar toepassing uit te breiden en je vermogen te ontwikkelen om haar realiteit in je leven te begrijpen.

De essentie van spiritualiteit, die in Kennis binnenin jou leeft, kan niet door jouw gestuurd of gedomineerd worden. Je bent bedoeld om haar ontvanger te worden. Als je haar eenmaal kunt ontvangen, kan je haar geven. En als je haar kunt geven, dan kan je haar overbrengen en demonstreren.

Het is nu tijd om vooruit te kijken. Het is nu tijd om met grotere ogen te kijken, over alle verlangens en angsten heen die je vasthouden binnen je eigen geest. Het is tijd om verder te kijken dan je ideeën – niet met hoop en niet met angst, niet met ambitie en niet met verwachting – om te kunnen zien wat er nu gebeurt en wat er daarna gebeurt.

De grote golven van verandering in het leven nemen toe, en je kunt ze toe voelen nemen. Ze slaan niet slaan niet op de kust zonder toe te nemen. Ze kunnen aan de horizon waargenomen worden als je eenmaal hebt geleerd hoe zaken gaan in de wereld. De Weg van Kennis zal je leren de gang van zaken in de wereld te lezen, omdat Kennis binnenin jou dit begrijpt. Als je de golven leest die op de kust slaan zal je zien hoe ze groeien, hoe ze neerslaan en welke er vervolgens aankomen. Je kunt dit zien door naar de wereld te kijken zonder je hoop en je vrees te projecteren, zonder zaken positie of negatief te interpreteren, maar eenvoudig door kijken, zien en begrijpen.

Kijk uit over de horizon van je leven. Zie wat er aankomt, want ginder rijzen de grote golven van verandering. En zelfs als ze ontzagwekkend op jou over lijken te komen, als je je kunt ontwikkelen zal je de capaciteit hebben om ze te ondervinden. Als je deze capaciteit hebt zal je in staat zijn dit met anderen te delen. Als je dit met anderen kunt delen zal het naar de wereld vertaald worden.

Wijsheid wordt via een netwerk zo oud als de tijd van persoon tot persoon doorgegeven. Zo geeft de Schepper het geschenk aan de zwakste persoon, want het is doorgegeven. Als je ernaar zoekt, zal je het vinden, want het is er. Als je uitkijkt over de horizon van je leven zal je daar de golven zien rijzen. Kijk zonder angst. Kijk zonder hoop. Kijk met een open blik. Kijk met een heldere blik. Kennis binnenin jou is voorbereid om met de veranderende omstandigheden van jou leven en met de komende grote uitdagingen om te gaan. Dus als je leert je relatie met Kennis terug te winnen, herwin je jouw vermogen te reageren met het leven zoals het is en zoals het zal zijn. Als dit ontbreekt zal het leven je overweldigen en je zult proberen eraan te ontsnappen. Als dit ontbreekt zal het leven je huidige bezittingen en begripsvermogen bedreigen en je zult je tegen haar verzetten en haar proberen te dwarsbomen. Er bestaat geen geluk en geen voldoening, geen contributie en geen betekenis in verzet en ontwijking van het leven.

Je bent in deze tijd in de wereld gekomen om een wereld in overgang te dienen. Je bent ontworpen om tegemoet te komen aan de grote problemen en de grote kansen te benutten. Je bent ontworpen om een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren omdat je in deze tijd in de wereld gekomen bent. Je bent bestemd om over een breder panorama van leven te leren. Je bent bestemd om verder dan je directe levensomstandigheden te zien en verder te kijken dan al die veronderstellingen die je lijken te verzekeren dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden, teneinde een grotere uitbreiding van de menselijke ervaring te zien en de grotere behoefte aan menselijke ontwikkeling en contributie. Dit toont de vooruitgang en evolutie van religie en de vooruitgang en evolutie van jouw ras, want zij zijn met elkaar verweven en kunnen niet gescheiden worden.

De Schepper heeft een plan gecreëerd dat werkt. Het werkt omdat het relevant is voor het heden en voor de toekomst. Jouw leven gaat over het heden en de toekomst alhoewel je geest op het verleden gericht is. Je bent hier gekomen om het heden en de toekomst te dienen ondanks dat je ideeën hun oorsprong in het verleden hebben. De ontvangst van Kennis, de ervaring van Kennis, het volgen van Kennis en het volgen van de stappen naar Kennis zullen je bevrijden van de dwang van jouw verleden. Dit zal je geest met al haar kracht en mogelijkheden in staat stellen zich te richten op wat nu moet gebeuren en een grotere perceptie en inzicht te verwerven van wat komen zal en hoe je daar op voor te bereiden.

Als je deze woorden kunt horen zal je hun grote betekenis en draagwijdte voor jouw leven begrijpen, want je bent niet gescheiden van de evolutie van de wereld. De veronderstellingen waar je op vertrouwd en de gevestigde orde van de samenleving waar je voor jouw veiligheid, beveiliging en continuïteit op vertrouwd zullen getart worden en zullen veranderen. De grond zal steeds opnieuw onder je voeten bewegen. Loop licht. Houd je ogen open. Grotere Wijsheid binnenin jou kan je leren hoe de door veranderende omstandigheden van je leven heen moet komen – niet alleen hoe je erdoorheen moet komen, maar hoe je je bijdrage eraan kunt leveren zodat deze grote periode van overgang in de Grotere Gemeenschap en naar een wereldgemeenschap bereikt kan worden met een minimum aan stress, gevaar en vernietiging.

De grootste belofte voor de mensheid ligt in het verschiet. De grootste uitdagingen en risico’s voor de mensheid liggen in het verschiet. Ze zijn op handen. Ze liggen niet ver in de toekomst. Als golven die binnenkort neer zullen slaan, rijzen ze. Deze golven kwamen van ver weg. Ze vertegenwoordigen de levensstromen, zowel in jullie wereld als in de Grotere Gemeenschap. De diepere stromen die in Kennis binnenin jou bestaan hebben een relatie met de grotere levensstromen.

De Schepper houd van de wereld en houd van het universum en is met ze verenigd zelfs al zijn zij niet verenigd met de Schepper. Dit breder inzicht, dat ver buiten je huidige denken reikt, leeft nu met jou – binnenin jou in jouw Kennis en tussen jullie in jou relaties.

Het grootste geschenk dat je kunt krijgen is Kennis – een perfect leidende Wijsheid binnenin jou, een verbintenis en een tijdloze basis dit je op dit moment hebt. Zij is intelligent en kan je door veranderende omstandigheden leiden met een Wijsheid, een zekerheid, een vastberadenheid en een gevoel van richting die je alleen nooit zou kunnen creëren. De grootste geschenken zullen bij het aangaan van de grootste uitdagingen gerealiseerd worden. De grootste mogelijkheden zullen bovenkomen bij het onder ogen zien van de grootste verandering. Het grootste vertoon van Genade, doel, betekenis en richting zal ontdekt worden als je een grote uitdaging en een grotere mogelijkheid in het leven aangaat.

Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd de evolutie van religie in de wereld. Het vertegenwoordigd de evolutie van jouw ras en jouw intrinsieke relatie met de Grotere Gemeenschap. Het vertegenwoordigd jouw relatie met jouw Schepper en met allen in het fysieke universum die de Schepper dienen in veel, zeer veel capaciteiten. Het toont een essentiële en vertaalbare spiritualiteit die je kunt leren, die je kunt gebruiken en die je anderen kunt geven. Zij vertegenwoordigd een geschenk, niet alleen van de Schepper, maar van de Wijzen in de Grotere Gemeenschap die proberen Kennis als een levende kracht in het fysieke bestaan te herstellen en te behoeden. Hun prestaties en hun contributie wordt weerspiegeld in de Theologie van de Grotere Gemeenschap en in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Hun leermethoden en hun prestaties op dit gebied worden aangetoond in Stappen naar Kennis in haar aanpassing aan het menselijk leven.

Je bent dus gezegend door hen die op jouw voorlopen, door hen die verder ontwikkeld zijn. Je bent gezegend door veranderende omstandigheden, die je in een groter panorama en ervaring van het leven zullen brengen. En je bent gezegend omdat je vrij bent je verleden los te laten en alleen dat mee te nemen wat voor jou essentieel en noodzakelijk is om in het nu te leven en je voor te bereiden op de toekomst. Als je in het nu kunt leven en je voor kunt bereiden op de toekomst, zal je leven vervuld worden en jouw reis hier zal gerechtvaardigd zijn.