Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

DE PARTICIPATIE VAN GOD IN DE WERELD is zeer doordringend, maar niet gemakkelijk te herkennen. Mensen hebben hooggespannen verwachtingen van God als ze eenmaal accepteren dat God een realiteit is. Ze verwachten dat God hun persoonlijke problemen oplost, dat ze van hun eigen onheil gered worden, dat hun geliefden genezen worden als die ziek zijn, dat de dood en moeilijkheden voor degenen waar ze van houden voorkomen wordt, dat vrede en gemoedsrust naar de oorlogvoerende stammen gebracht wordt, dat verstrekkende veranderingen doorgevoerd worden zonder ieders zorgen of prioriteiten te verstoren en dat er grote en kleine wonderen verricht worden, maar op zo’n manier dat niemand kwaad gedaan wordt, niemand uitgedaagd wordt en niemand hoeft te veranderen. Gegeven dit soort verwachtingen, die jullie culturen doordringen en deel uitmaken van de meeste religies in de wereld, wordt het erg moeilijk om te waarderen wie God is en hoe God in de wereld werkt.

Laten we dan een nieuwe benadering en een fris begrip geven. Voor we dit echter doen, laten we zeggen dat als we een eenvoudig idee geven, het niet eenvoudig te begrijpen zal zijn. Hoe eenvoudige het idee, hoe moelijker het is om het te integreren, te ervaren en uit te voeren. Wat gemakkelijk lijkt kan daarom moeilijker zijn. De snelle en simpele manier kan de moeilijkste zijn. Een eenvoudig idee is moeilijker volledig te doorgronden en te begrijpen. Laten we jou nu een eenvoudig idee geven.

God wint de afgescheidenen terug via Kennis. Anders gezegd doet God een beroep op jou en jij hebt een kans om te reageren, om op een diep niveau te reageren. God doet een beroep op God in jou – het deel van jouw dat deel uitmaakt van God, dat deel van jouw dat in een intrinsieke relatie met God en met alle leven staat, dat deel van jou dat jouw grotere doel, missie en bestemming in de wereld bevat, dat deel van jou dat je ware bondgenoten, jouw ware partners en je ware inspanningen in de wereld kan herkennen. Als je niet in contact staat met of bewust bent van dit grotere aspect van jezelf, dat Kennis is, dan zal God erg verwarrend en erg complex lijken. God zal zelfs tegenstrijdig lijken. Misschien denk je: “Nou, God belooft vrede, maar waar is die vrede? God beloofd comfort, maar waar is dat comfort? God beloofd geruststelling, maar waar is deze geruststelling? Ik kan het om me heen niet zien; Ik voel het niet in mij, dus God moet ofwel wreed, ofwel in de war of zwak zijn.”

God wint jou terug binnen de context van relaties. Jij wint God terug binnen de context van relaties. Hier kom je opnieuw met elkaar in relatie. Jouw relatie met God is nooit over geweest; zij was simpelweg ontkend en vergeten, en andere zaken hebben haar plaats ingenomen. Je komt ter wereld als een verlaten kind. Door je ervaringen hier heb je de mogelijkheid om de herinnering terug te roepen aan degenen die jou gestuurd hebben, leden van je Spirituele Familie, en hun relatie met jou en de herinnering aan de relatie met de bron van alle relaties.

Wij onderwijzen het terugwinnen van Kennis. Dit wordt ervaren door het terugwinnen van relaties met anderen, want alleen kan je niets weten. Alleen wordt jouw Kennis niet gevalideerd of geverifieerd. Om volledig ervaren te worden moet zij een impact hebben binnen de context van een ware relatie – Niet een relatie met een idee, een theorie of een principe, maar een relatie met iemand anders.

God werkt via Kennis in jou. God bemoeit zich nergens mee, omdat God hier niet echt welkom is. Mensen verwachten grote dingen van de Goddelijkheid – wonderen, enorm mededogen en vergeving – maar ze wensen geen enkele bemoeiing. Niemand wil een Verlosser tot op het moment dat ze wanhopig zijn. Niemand wil vrijheid tot op het moment dat ze zich echt gevangengenomen voelen. Als God al je gebeden moet beantwoorden zou je toe moeten staan dat God je leven overneemt. God zal dat niet doen.

Je kunt hier een imaginair leven of een werkelijk leven hebben. God brengt je terug naar het werkelijke leven, het leven dat je kunt weten, het leven dat je kunt omarmen en waar je je aan over kunt geven. Zonder dit is er geen werkelijke overgave, is er geen echte betrokkenheid, is er geen werkelijk inzicht en is er geen werkelijke veiligheid.

God mengt zich er niet in. Om dit volledig te begrijpen zou je God compleet moeten begrijpen. Dit is ver buiten jouw capaciteit van dit moment en binnen deze context van het leven. Je kunt hiervoor echter enige waardering opbrengen als je inziet hoe zeer je geen inmenging van je plannen en doelen wilt. Zoals bij pubers willen mensen kunnen doen wat ze willen doen met zomin mogelijk inmenging. Alleen als ze in de problemen komen of bedreigd worden of in gevaar gebracht worden willen ze tussenkomst van hun ouders. Zij willen dat hun ouders hen uit de penarie helpen of hen redden of hun uitgaven betalen, maar dat verifieerd of erkend niet een echte relatie. Dit is een vorm van afhankelijkheid of rebellie. En er bestaat veel van deze afhankelijkheid en rebellie in de wereld. Dit wordt zelfs nog complexer door het feit dat mensen religie en hun aanspraak op de relatie met het goddelijke gebruiken als een rechtvaardiging voor allerlei wrede handelingen en aanslagen. Bijgevolg wordt ware religie belasterd, misbruikt, gecompromitteerd en ontkracht doordat ze gebruikt wordt door de ambitieuzen en de angstigen.

Je kunt niet als een bedelaar of als een dief naar God komen, want God kent jou niet als een van beiden. Je moet als een deel van de Schepping komen, waarbij je jouw eigen autoriteit en jouw eigen plaats in het leven en de grotere context waar je in past en waar je deel van uitmaakt herkent. Om jou dit te leren en om je te helpen dit bewustzijn terug te winnen is een nieuw soort scholing nodig. Om aan de zijlijn te zitten en te verwachten of te eisen of te smeken of de heiligheid over te halen om door jouw wil, op jouw commando tussen beide te komen, om jouw dienstbode te zijn en iets voor je mee te brengen is zo overduidelijk belachelijk en zo dom en arrogant, dat je kunt begrijpen hoe verkeerd dit is. Je kunt begrijpen dat niets van echte waarde en verdienste uit deze benadering en dit gedrag voort kan vloeien.

God is aan het werk in de wereld, werkend via Kennis. God gaat niet ergens anders weg om hier naartoe te komen omdat God de God van de Grotere Gemeenschap is. Dit ligt voor de hand. Dit wordt echter niet in de religies van de wereld verwezenlijkt. Vaak wordt aangenomen dat God volledig in beslag wordt genomen door deze wereld, met uitsluiting van al het andere. Men geloofd dat God de wereld en jij er zijn. Al het andere maakt alleen maar deel uit van de achtergrond van dit drama tussen de mens en het goddelijke.

God is echter God van de Grotere Gemeenschap, niet alleen de Grotere Gemeenschap die wij hebben beschreven, maar van het leven overal. God komt niet om speciale aandacht te schenken aan de planeet waar jij op leeft. God laat verantwoordelijkheden elders niet vallen om bijzonder bezorgd of volledig in beslag genomen te worden door menselijke aangelegenheden, menselijke eisen of menselijke verwachtingen. God is overal aan het werk om de afgescheidenen terug te winnen via Kennis. En het terugwinnen moet via Kennis gebeuren omdat Kennis hetgeen is dat jou vervult van jezelf en van het leven.

Jouw persoonlijke geest kan God niet kennen. Jouw persoonlijke geest kan zich alleen overgeven aan Kennis in jou en Kennis in jou geeft zich over aan Kennis in het universum. Dan is alles in de juiste orde geplaatst. En met juiste orde komt echte relatie. Met echte relatie komt een gestage flow van communicatie. Hierdoor ben je in staat om een contribuant in de wereld te worden. Dan ben je niet alleen maar een individu die rondrent om te proberen dingen te laten gebeuren en om te proberen zaken voor jezelf te bemachtigen. Je wordt een vertaler en boodschapper voor iets dat groter is. Dit is mysterieus; het is groter dan definitie, zelfs groter dan de theologien van jouw wereld. Het is zuiver. Het is onbedorven. Het kan niet gebruikt of aangewend worden voor politieke of economische doeleinden. Het is overal. Het is natuurlijk. Het is doordringend. Het kan niet gecorrumpeerd worden door menselijke inmenging. Menselijke inmenging kan de waarnemer alleen maar misleiden, maar de essentie van het werk van God staat boven menselijke vervuiling en boven de vervuiling van elke ras waar ook in de Grotere Gemeenschap. Begrijp dit en je zult in staat zijn om je relatie met het goddelijke en de goddelijke aanwezigheid en activiteit in de wereld op een andere manier te benaderen.

Hoe werkt God in de wereld? Wat betekend dit? Wat zijn enkele voorbeelden hiervan? God probeert je weer op je eigen rechte pad te brengen en terug te brengen tot je ware relatie met het leven zoals het hier en nu bestaat teneinde jou in staat te stellen om je plaats in de wereld te vinden en jouw specifieke rol hier te vervullen. God vergroot Kennis in jou en roept je terug te keren naar Kennis en een relatie met en eerbied voor Kennis te ontwikkelen. Dit hersteld je eigenwaarde. Dit valideert eveneens jouw autoriteit, die je uit moet oefenen teneinde een grotere autoriteit te benaderen. Je kunt je autoriteit niet simpelweg opgeven en proberen je over te geven aan een Grotere Kracht. Dit kan nooit effectief zijn.

Als je het goddelijke wilt vertegenwoordigen moet je een afgevaardigde worden. Je kunt niet als een bedelaar komen. Je kunt niet passief zijn. Je kunt jezelf niet simpelweg overgeven. Mensen proberen dit te doen omdat ze ofwel te lui ofwel te ongeconcentreerd zijn om zich werkelijk voor te bereiden op de rol die ze moeten vervullen. Ze willen simpelweg dat God alles voor ze doet. Dit is natuurlijk onmogelijk, want zij moeten het grootste deel van het werk doen. Het zijn hun inspanningen, hun mogelijkheden en hun prestaties die ze moeten ervaren en niet die van God.

Al jouw autoriteit opgeven – denken dat je over niets of niemand een beslissing kunt nemen, hiermee je eigen perceptie en ervaring ontkennend en alles overgeven aan God – ziet er uit als een prachtige vrijheid en een prachtige ontsnapping, maar het is niet de manier waarop jouw ware bekwaamheden en je echte waarde kunt herstellen. God heeft geen verheerlijking nodig. Jij bent het die bekrachtiging nodig heeft in de wereld. God wordt niet gedreven door de verlangens van het ego die mensen motiveren om hun eigendunk te creëren. Denk niet dat God hetzelfde denkt dan jij of God zal verschrikkelijk en tegenstrijdig, wreed en machteloos lijken.

De telleurstelling en verwarring die mensen hebben over het goddelijke is gebaseerd op de projectie dat het goddelijke over het leven en over hen op dezelfde manier denkt als zij over het leven en over henzelf denken. God functioneert op het niveau van Kennis, dat in geest en intelligentie verschilt van je persoonlijke geest. Zij kijkt niet even de andere kant op. Zij is niet onbetrouwbaar. Zij is niet genotzuchtig. Zij is niet egoïstisch. Zij is niet prestatiegericht. Zij debatteert niet. Zij verwonderd zich niet. Zij is niet verward. Zij hoeft geen beslissingen te nemen. Zij handelt omdat zij weet. En tussen handelingen in is ze stil en aanwezig. Zij bezit absolute zekerheid en is oneindig geduldig.

Kennis zal je beschermen – jouw persoonlijke geest en jouw lichaam – maar zal niet verhinderen dat je jezelf zeer doet. Net als God, zal zij niet tussen beiden komen als inmenging niet welkom is. Kennis zal alle prikkels en alle tekens geven die je nodig hebt om een wijze beslissing te nemen en verstandige keuzes te maken in je relaties. Als je echter geen acht slaat op deze tekens en signalen, als je niet luistert, als je niet volgt en als je niet in staat bent om te reageren, zal Kennis jou niet straffen. Zij zal jou niet bekritiseren. Zij zal je niet naar de hel verbannen. Zij zal je niet verwerpen en zij zal jou niet veroordelen. Kennis zal je laten falen. Misschien kom je dan met meer oprechtheid , een diepere behoefte voelend, weer terug naar haar.

Kennis is volkomen eerlijk. Zij is zonder conflict en bedriegerij. Jouw persoonlijke geest bezit conflict en bedriegerij. Als iets dat puur en eerlijk is te maken heeft met iets dat oneerlijk is, vereist dit veel tact en zorg. Als je wilt weten hoe God werkt in de wereld, volg dan de Weg naar Kennis, vind je relatie met Kennis en leer door vele ervaringen in de loop van de tijd hoe Kennis in jouw leven werkt. Dan zal je binnen het bereik van je echte ervaring en niet binnen de context van jouw speculatie, de ontzettende Genade, kracht en alomtegenwoordigheid van God’s aanwezigheid in de wereld gaan zien, begrijpen en waarderen.

Je zou kunnen zeggen dat God van binnen naar buiten werkt, maar dat is slechts ten dele waar omdat God zaakwaarnemers in de wereld heeft. God heeft afgezanten – waarvan je sommigen kunt zien en sommigen niet kunt zien. De Ongezienen reizen van hot naar haar en ze werken met sommige individuen die veelbelovend zijn en met bepaalde individuen die ver gevorderd zijn op de weg naar Kennis. Zij verlenen hun assistentie op zo’n manier dat hun aanwezigheid grotendeels onopgemerkt blijft. Zo werkt God in de wereld.

God werkt achter de schermen. God geeft kansen. God geeft werk, verlossend werk. God geeft problemen om op te lossen en dirigeert je naar de noden van de wereld. God lost geen dingen voor jou op alsof je een hulpeloos klein kind bent. God leert je zaken op te lossen binnen je eigen wereld, binnen de wereld van menselijke inventiviteit. Menselijk leven is menselijke inventiviteit. Het is geen goddelijke inventiviteit. Menselijke cultuur, menselijke ethiek, menselijke overtuiging, menselijke economie, menselijke politiek, menselijke relaties, menselijke betrokkenheid – dit zijn allemaal menselijke scheppingen -. Dit zijn geen goddelijke scheppingen. Om het goddelijke in je creaties te brengen, moet je het zelf introduceren. God bevind zich niet in het midden van je dilemma’s. God bevind zich buiten hen. God roept je hen te verlaten en biedt je een weg naar buiten, een weg die je ware vermogens en je ware relatie met jezelf, met anderen en met de wereld herstelt.

De weg van God is wijs en effectief. Maar tenzij jij wijs en effectief wordt, hoe kan jij dat herkennen? Op momenten dat je wijs en effectief bent zal je dat herkennen. Op andere momenten, als je niet wijs en effectief bent zal je het ofwel ontkennen of denken dat het iets anders is. Weet je, veel mensen denken dat God alles als een les voor hen gebruikt, alsof God aan alle touwtjes trekt. Als iets goeds gebeurt is het een zegen van God. Als iets slechts gebeurt is het een straf van God. Als iets wreeds of tragisch gebeurt, nou dan zijn mensen teleurgesteld en nemen ze stiekem het goddelijke kwalijk dat het wreed en harteloos is. Dan proberen ze dat te rechtvaardigen door te zeggen: “Nou, het zat er aan te komen,” of “Dat hebben ze verdiend,” of Iemand verdiende het,” of “Het moest zo zijn,” of “Het valt voor ons niet te begrijpen en wij weten het niet.”

God werkt niet op deze manier in de wereld. De wereld bevat een aantal krachten die op zichzelf werken. God is heir om je te leren hoe je met deze krachten moet gaan en hoe je ze effectief moet gebruiken. God trekt niet aan alle touwtjes, alles wat vandaag met je gebeurt en alles wat morgen gebeurt bepalend. De wereld is in beweging en de horde krachten binnen haar mentale en fysieke leefmilieu is in beweging. God is in het nu in de wereld aanwezig, zonder alles te controleren.

Zelden is er een directe interventie. Als dit gebeurt, gebeurt het omdat het welkom is, omdat het nodig is en omdat het herstel van relatie naar een persoon of personen die haar ontvangen, zou bevorderen. Buiten dit, laat God alles gebeuren. De tragedies die je om je heen en overal in de wereld ziet, vertegenwoordigen niet het werk van God. De wereld is een gevaarlijke plaats. Er bestaan vele risico’s. Hier kan van alles gebeuren. Je moet bewust aanwezig zijn. God zou je leren om bewust aanwezig te zijn. God zou je leren om visie te hebben. God zou je leren hoe je je geest en lichaam moet beschermen, hoe je jouw vaardigheden moet ontwikkelen en hoe je ze effectief en constructief moet gebruiken. Dit is het werk van God in de wereld. Zonder deze relatie zou je er alleen voor staan en je zou hier onder lijden. Er is echter meer assistentie en zekerheid beschikbaar voor je. Het is geen onechte assistentie en het is geen onechte zekerheid. Zij is echt. En zij zal door jou en voor jou werken als je haar verwelkomt en er open voor staat, als je oprecht bent en als je haar niet probeert te gebruiken voor je eigen persoonlijke doelstellingen en voordelen.

God is overal in de wereld aan het werk via Kennis. God kent jou. Je kunt alleen maar God kennen. In God geloven is misschien een voorbereiding op God kennen, maar geloven en weten zijn niet hetzelfde. Veel mensen stellen dat ze in God geloven, ofwel omdat ze geloven ofwel omdat ze bang zijn om niet te geloven. God kennen echter is relatie met God komen. Hier is veel tijd voor nodig. Hierbij worden veel zaken afgeleerd en in hun plaats worden nieuwe zaken geleerd. Hierbij worden veel oude ideeën afgedankt en nieuwe bewustwording komt op. Hierbij worden oude problemen op een nieuwe manier benaderd. Hierbij worden kleine zaken klein gehouden en grote zaken groot. Hierbij leer je tegen bepaalde dingen ja te zeggen en nee tegen andere. Hierbij geef je jou loyaliteit aan schuld, verplichting, behoefte aan goedkeuring en de noodzaak om je voordeel te doen met anderen op , om op een grotere zekerheid die langzaam in jou bovenkomt te reageren.

God komt niet tussenbeide omdat het nodig is dat je jouw eigen waarde en relaties binnen de context waarin je leeft, ervaart Telkens wanneer je ware affiniteit en herkenning bij iemand anders ervaart, bevestig je God. Telkens wanneer je iets doet waarvan je je realiseert dat het nodig is en je doet dit om redenen die je niet kunt rechtvaardigen of begrijpen, bevestig je God. Telkens wanneer je acht slaat op een innerlijke waarschuwing en de benodigde stappen neemt en volgt wat je weet, bevestig je God. Dit is een ervaring, geen idee. Dit is fundamenteel. Het is niet slechts een geloof, een gewoonte of een gerief.

Bij het krijgen van een betekenisvolle relatie met iemand anders, zal je God voelen. Bij het vertellen van de waarheid waar de waarheid verteld moet worden, zal je God voelen. Bij het ervaren van dankbaarheid voor iets dat voor jou gedaan is, zelfs op een alledaags niveau, zal je God ervaren. Op deze manier wordt God herkend en ervaren. De beloning voor deze ervaring is niet slechts de ervaring zelf, maar de relaties die aangegaan zijn, de handelingen die uitgevoerd zijn, de moeilijkheden die vermeden zijn en de bijdragen die geleverd zijn.

God vraagt jou om in de wereld je werk te doen om goede dingen te laten gebeuren. God vraagt je niet om de wereld te verlaten en gebiologeerd te raken door God. God zegt: “Jij hebt belangrijke zaken te doen. Je bent hier naar toe gekomen om ze te doen. Ik weet het en jij weet het, dus doe wat je weet.” Je kunt nu niet terugkeren naar je oude thuis. Je hebt werk te doen in de wereld. Je leert over Kennis, je leert over De Weg van Kennis en je bent je voor aan het bereiden om de Stappen naar Kennis te nemen.

Maak hierin vorderingen en je zult zien dat God in de wereld aan het werk is en je zult God niet verantwoordelijk houden voor de levensmechanismen hier. Je zult God niet verantwoordelijk houden voor de tragedies die hier gebeuren. Je zult God niet verantwoordelijk houden voor menselijke fouten. Je zult God niet verantwoordelijk houden voor het creëren van religies, overtuigingen en autoriteiten. Je zult je realiseren dat God binnenin jou werkt en jou op een zinvolle manier met anderen laat omgaan. Dit kan alleen erkent worden als het ervaren wordt.

Misschien zie je jezelf wel of niet als een religieuze persoon, maar je hebt nog steeds de mogelijkheid om je relatie met God terug te winnen door je relaties met anderen terug te winnen. Terwijl je Kennis in jou ervaart, zal je de ware relatie tussen jouw lichaam en je geest en tussen jouw geest en je ziel op waarheid onderzoeken. Terwijl je ware affiniteit ervaart in de relatie met iemand anders en samen een groter doel ervaart, zal je jouw doel om naar de wereld te komen valideren en op waarheid onderzoeken. Op deze manier wordt je herinnering aan je oude thuis hersteld. Op deze manier keer je terug naar Kennis in jezelf. En op deze manier voel je de aanwezigheid van God bij jou, de aanwezigheid van je leraren, de Ongezienen, en de aanwezigheid van je ware levensgezellen – degenen die samengekomen zijn om te helpen bij het uitvoeren van je missie en je doel terwijl je je langzaam realiseert dat dat is en waar het je naar toe moet brengen.

We vragen je niet te om geloven, maar om te weten. Er zit geen toewijding in geloof. Mensen geloven omdat ze bang zijn om niet te geloven. Mensen geloven omdat ze denken dat ze dat moeten. Hoe dan ook, er vloeit geen toewijding, geen verbintenis en geen relatie voort uit geloof. Geloof is altijd zwak en weifelend. Het wordt gemakkelijk bestookt door de moeilijkheden van het leven. De enige waarde van geloof is het herstel van je overtuiging dat Kennis levend en wel is en dat je geloof in haar gerechtvaardigd is. De waarde van geloof is het vullen van de ruimtes tussen de momenten dat je Kennis en ware relatie ervaart. Geloof en Kennis zijn echter niet hetzelfde. Ware toewijding en verbintenis kunnen alleen voortvloeien uit Kennis omdat Kennis volledig toegewijd en volledig betrokken is. Zij heeft een verbintenis met God. Zij heeft een verbintenis met het uitvoeren van jouw levensdoel. Zij heeft een verbintenis met het welzijn van anderen. Zij is reeds betrokken. Bij de terugkeer naar de relatie met Kennis zal je leren om een verbintenis aan te gaan met Kennis zoals Kennis een verbintenis is aangegaan met jou.

Elke relatie waar geen verbintenis is aangegaan en geaccepteerd is een relatie die nog niet gevestigd is. Bedenk hoe zeldzaam ware toewijding en verbintenis zijn in menselijke relaties. Mensen hebben elkaar nodig, klampen zich aan elkaar vast, controleren elkaar en zullen elkaar niet los laten, maar dit is geen toewijding of verbintenis. Toewijding en verbintenis komen van binnenuit. Zij zijn een natuurlijk uitvloeisel van je ziel. Ze zijn een uitdrukking van Kennis. Zij zijn een herkenning van de plaats en rol ten opzichte van elkaar. Zij benadrukken een groter doel buiten jou persoonlijke interesses. Zij benadrukken jouw welzijn en het welzijn van de andere persoon en demonstreren dit. Bedenk hoe zeldzaam dit is in menselijke relaties, waar mensen proberen elkaar te gebruiken om persoonlijke redenen, en denk vooral aan al dat leed en al die problemen waarin dit resulteert.

Relaties gebaseerd op Kennis zijn heel anders. Je zult er niet veel hiervan hebben. Zij zullen uniek zijn en er zal een groot contrast bestaan tussen deze en al die andere relaties die je ervaren hebt – relaties uit gemakzucht, relaties voor het voordeel, relaties voor plezier, relaties voor verworven goed. Er zit geen toewijding, geen verbintenis, geen herkenning en geen ware affiniteit in deze relaties. Hoe anders is een relatie gebaseerd op Kennis en welk een ander resultaat creëert dat. Als je ware toewijding ervaart en als je herkent hoe het werkelijk ervaren wordt door iemand anders, dan zie je het bewijs van God in de wereld. Toewijding is de hoogste uitdrukking van liefde. Het is de meest complete uitdrukking van liefde. Hier maakt de persoon de keuze om zichzelf aan iemand te geven om een groter doel voort te zetten en iets belangrijkers te dienen dan hun eigen persoonlijke interesses – of dat nu het opvoeden van een familie is, een vorm van werk in de wereld voortzetten hetzij een missie in dienst van de mensheid vervullen. Op welk niveau het ook uitgedrukt wordt, dit is iets bijzonders en schitterends in het leven. Het is het bewijs van het werk van God.

Terwijl veel mensen van God verwachten of eisen om voor hen te verschijnen en hen te geven wat ze verlangen, kan jij beginnen met achter de schermen het echte werk van God te zien – het werk van God dat de relatie van mensen met zichzelf en met elkaar hersteld. Al die fantastische dingen die de mensheid gekregen heeft zijn het resultaat van relaties die zinvol en betekenisvol zijn en waar toewijding ervaren en tot uitdrukking is gebracht. Nobele individuen – grote scheppers, grote uitvinders, grote wetenschappers, grote spirituele leiders – hadden allemaal geweldige relaties achter zich staan, zowel binnen het zichtbare als binnen het onzichtbare domein. Hun ideeën kwam niet van henzelf. Zij kwamen van voorbij de wereld en werden via hun naar de wereld vertaald in een vorm die herkend en gebruikt kon worden.

Wat is een genie anders dan een geest die verbonden is met een Grotere Geest? Slim, gevat, pienter of scherp zijn is geen teken van intelligentie. Mensen zullen zeggen: “Nou, mijn vriend doet zulke domme dingen, maar hij is zo’n schrander iemand. Hij is zo’n slim persoon.” Maar die persoon doet iets dat zeer dom of beschadigend is. Is dit een ervaring van intelligentie? Nee. Intelligentie vloeit voort uit Kennis. Het is het vermogen om te zien, te weten en te handelen. Het is het vermogen om een activiteit of actie effectief in de wereld voort te zetten. Intelligentie is Kennis en Wijsheid die samenwerken. Het is de harmonieuze samenwerking tussen de waarheid en het mechanisme om waarheid uit te drukken. Dit is een expressie van intelligentie. Jij hebt deze intelligentie. Zij wordt geboren uit Kennis in jou. En jij kunt het ervaren. Het demonstreert een Grotere Kracht en een grotere mogelijkheid voor de mensheid.

Terwijl wij jou deze zaken vertellen zal je je misschien realiseren dat de ontwikkeling van de mensheid, op elke gebied waar je aan denkt, het resultaat is van de inspanningen van een relatief klein aantal mensen, die betrokken waren, die toegewijd waren en die grote bontgenoten hadden. Dit is het bewijs van het werk van God in de wereld. Ondanks al het onheil en al de tragedies, alle verslaving en alle problemen waaraan de mensheid en menselijke relaties ten prooi gevallen zijn en die de overhand hebben gekregen, helpt het werk van God de mensheid vooruit. Als God niet in de wereld zou zijn, dan zou de mensheid zichzelf eenvoudig vernietigen. De motivatie voor grotere zaken zou er niet zijn. De hunkering naar waarheid zou er niet zijn. Echte vriendelijkheid zou er niet zijn. Echte toewijding of erkenning zou er niet zijn. De mensheid zou zichzelf vernietigen.

God is als de lucht. Iedereen ademt de lucht in, maar slechts enkelen letten erop. Met elke ademtocht wordt iedereen van moment tot moment in leven gehouden. Hun lichamen zijn afhankelijk van elke teug om het volgende moment te kunnen leven. Snij deze toevoer van lucht af en de persoon zal snel sterven en alles zal stoppen. God lijkt hierop – zo alomtegenwoordig, zo aanwezig, zo ondersteunend en zo voedend. En toch wordt God niet herkend. God wordt niet begrepen, God wordt niet bekendgemaakt en God wordt niet ervaren. God is natuurlijk groter dan de lucht die je ademt. Nochtans kan dit voorbeeld je helpen te begrijpen wat we zeggen. Wat we hier presenteren ligt buiten het normale bereik van het menselijk begripsvermogen. Je moet je tot het uiterste inspannen, jezelf open stellen en hoog reiken om dit bewustzijn te krijgen. Dit leidt tot de ware ervaring.

Wordt een student van Kennis. Leer De Weg van Kennis. Neem de stappen naar Kennis. Sta toe dat Kennis je prioriteiten opnieuw ordent. Sta toe dat Kennis je leven op orde brengt. Sta toe dat Kennis je leidt, stuurt en beschermd. Sta toe dat Kennis een grotere intelligentie in jou cultiveert. Sta toe dat Kennis je stuurt in je relaties en in je beoordelingen. Wordt zo stil als Kennis. Wordt zo diepgaand als Kennis. Krijg zoveel inzicht als Kennis. Wordt even toegewijd aan anderen als Kennis. Vind je ware bondgenoten. Vind je doel. Sta toe dat je ware werk in de wereld naar voren komt terwijl je andere zaken opzij zet – bereidwillig, gelukkig en met bevrijding.

Terwijl je hierin vordert, zal de aanwezigheid van God iets worden dat je voelt en weet, in plaats van iets waar je moeite voor moet doen om in te geloven. En alle tragedies en moeilijkheden die jij en andere misschien onder moeten zien en alle beproevingen van het fysieke leven ten spijt, zal je weten dat God bij je is. Je zult weten dat je koers heb gezet naar God en je zult weten dat je iets belangrijks te doen hebt. Je zult dit weten omdat God in de wereld is.