Je Relatie met het Onbekende


Your Relationship with the Unknown
Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 januari 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Je Relatie met het onbekende is van essentieel belang omdat je verwant bent aan iets ver buiten je conceptueel en visueel bereik. De grootsheid hiervan mag je op geen enkele wijze een opgeblazen idee van jezelf geven maar moet je in plaats daarvan inspireren tot ontzag en respect voor het enorme netwerk van relaties dat werkelijk in het Universum bestaat.

Je hebt relaties met individuen die je ontmoet hebt alsook met individuen die je niet ontmoet hebt. Je hebt relaties met individuen in andere werelden. Je hebt een relatie met je Spirituele Familie buiten het visuele bereik. Dit wil niet zeggen dat je een relatie hebt met iedereen. Het is niet juist te zeggen dat je met iedereen een relatie hebt. Het is wel zo dat je verwant bent met al het leven. Het is waar dat je verbonden met al het leven. Het is waar dat je fundamenteel één bent met alle leven. Je relaties in de wereld moeten echter beschouwd worden als functionerend op een specifieke wijze in een beperkte context. De wereld is een beperkte context. Je activiteiten in de wereld zijn gebaseerd op specifieke activiteiten met bepaalde mensen voor specifieke doeleinden.

Hier dient je relatie met het onbekende als een context. Je bent gekomen om de wereld te dienen terwijl zij begint op te komen in de Grotere Gemeenschap van werelden. Je bent gekomen om de wereld te dienen in een overgangsperiode, misschien wel de belangrijkste periode in haar hele bestaan voor zover het de mensen betreft. Deze overgangsperiode zal de komende 150 jaar plaatsvinden. Ze zal elk aspect van het menselijk leven volledig en grondig veranderen. Dit zal een complete verschuiving in menselijk begrip en denken vereisen. Het zal je idee van God, evolutie, persoonlijke groei en sociale verantwoordelijkheid fundamenteel veranderen.

Opkomen in de Grotere Gemeenschap van werelden betekent dat je de confrontatie moet aangaan met andere vormen van intelligent leven in het Universum. Dan zul je je realiseren dat de wereld geen geïsoleerde plaats is. Dit vereist dat je je idee van gemeenschap en relatie opnieuw bekijkt. Deze ontmoeting met de Grotere Gemeenschap zal de menselijke activiteit en het gedrag veranderen. Uiteindelijk zal ze, mede door de verslechtering van jullie milieu, vereisen dat alle naties in de wereld samengaan in een meer verenigde mensengemeenschap. Het creëren van een verenigde wereldgemeenschap zal noodzakelijk zijn om de realiteit van leven buiten jullie grenzen het hoofd te bieden en er mee om te gaan.

Je relatie met het onbekende omvat je relaties met bepaalde individuen in andere werelden. Ook zij zijn naar hun werelden gezonden om zich voor te bereiden op deze tijd. Dus jullie hebben een gemeenschappelijk doel. Je hebt een gemeenschappelijk doel met iedereen die op weg is zijn Kennis te ontdekken en zijn hoger doel te verwezenlijken.

Je hebt een zekere mate van bewustzijn. Daarbuiten kun je slechts speculeren. Echter, in de sfeer van pure ervaring kun je ervaren wat het bevattingsvermogen te boven gaat en buiten je zintuiglijk vermogen ligt. In feite zal een ware ervaring deze grenzen altijd overstijgen. Daarom kun je een diepgaande ervaring hebben van je relatie met het onbekende – een diepgaande ervaring! En je zult in staat zijn om deze ervaring te hebben en deze constructief te integreren als je voorbereid bent als een student van Kennis.

Je hebt een relatie met de kracht van de evolutie. Dit geeft fundament en betekenis aan je specifieke rol hier omdat je in de wereld bent gekomen op een bepaalde tijd om bepaalde taken te vervullen met bepaalde individuen. De evolutie van de wereld begrijpen is van essentieel belang. Tenzij je kunt zien dat de wereld zich voorbereidt op haar opkomst in de Grotere Gemeenschap van werelden en dat dit het belangrijkste perspectief is dat je kunt hebben aangaande de evolutie van de wereld, zul je niet begrijpen waarom dingen gebeuren. En je zult de neiging hebben om je te verzetten tegen verandering om datgene te behouden wat in het verleden voordeliger en harmonieuzer leek.

Het is inderdaad betreurenswaardig dat jullie milieu wordt bedreigd en aangetast. Maar dit gebeurt in alle werelden waar intelligent leven zich ontwikkelt. Het is een betreurenswaardig bijverschijnsel van groei. In jullie wereld is het inderdaad betreurenswaardig want het zal een sterke achteruitgang in de kwaliteit van het leven hier veroorzaken. Maar in een positief licht bezien zal het ook het creëren van een meer verenigde wereldgemeenschap vereisen. Wat nu naties verdeelt en mensengroepen scheidt zal steeds onbelangrijker worden als iedereen geconfronteerd wordt met bepaalde fundamentele moeilijkheden – moeilijkheden om te overleven en moeilijkheden om sociale samenhang te handhaven.

Iedereen zal zich bezighouden met deze moeilijkheden. Oude vooroordelen en scheidingslijnen zullen verergeren maar de dringende noden van de wereld en de Interventie van agressieve rassen uit de Grotere Gemeenschap zullen individuele en lokale onenigheid overschaduwen. Dit zal de mensen dwingen samen te komen. De mensen creëren nu onbewust een voorwaarde die dit vereist. Dit komt omdat ze deel uitmaken van een grotere evolutionaire kracht. Het zou mogelijk zijn een verenigde wereldgemeenschap te creëren zonder de vernieling van het milieu en dat zou inderdaad de voorkeur genieten. Niettemin zullen mensen zich ervan verzekeren dat zij hun bestemming bereiken en zij zullen dit zelfs doen als het met destructieve middelen gebeurt. Zij zullen alles doen om hun bestemming te bereiken.

Heel diep in jezelf weet je deze dingen. Heel diep in jezelf, buiten je voorkeuren en je ideeën weet je veel dingen die je nog niet kunt verklaren. Dat komt omdat je in relatie staat met het onbekende. Het onbekende is in relatie met jou en het zal je leven beïnvloeden; vandaag, morgen en iedere dag. Met Kennis kan dit worden ervaren hoewel je het intellectueel niet kunt begrijpen. Kennis is groter dan je geest. Haar wijsheid gaat het menselijk bevattingsvermogen ver te boven. Haar bekwaamheid stijgt ver uit boven menselijke bekwaamheid. Daarom betekent verbonden zijn met Kennis verbondenheid met de hoogst mogelijke kracht in het leven. Het verbind je met God. Dit stelt je in staat een grotere liefde, een grotere vrijheid en een hoger doel te ervaren dan je anders zou kunnen.

De wereld doet haar intrede in de Grotere Gemeenschap van werelden. Daarom veranderen jullie samenlevingen. Daarom veranderen je bezigheden en zorgen. De beeldspraak, de prioriteiten en de problemen van jullie samenleving weerspiegelen dit allemaal.

Je relatie met God is onbekend voor je, dus heb je een relatie met het onbekende. Je relaties met wezens in andere werelden zijn onbekend voor je, dus ook hier heb je een relatie met het onbekende. Je relaties met degenen, die je nog niet ontmoet hebt zijn onbekend voor je, dus ook hier ben je in een relatie met het onbekende. Maar wat voor jou onbekend is in je bewustzijn kan diep in je Kennis ervaren worden. Dus in werkelijkheid zijn ze niet onbekend. Zij worden alleen niet herkend.

Daarom is het terugwinnen van Kennis het terugwinnen van de relatie. Als je datgene terugwint wat niet wordt herkend, realiseer je je dat het al bekend is. Hier kan je Kennis van jezelf, je gemeenschap, je wereld, en het Universum volledig intact naar boven komen. Slechts na verloop van tijd zul je dit bevestigt zien door je ervaring. Tijd bestaat dus om Kennis te bevestigen. Tijd bestaat zodat je je realiseert wat je weet. Dit is het doel van tijd.

Je bent een kind van het onbekende. Je bent de schepper van het onbekende. Jouw wereld
wordt geregeerd door het onbekende. Je acties worden gemotiveerd door het onbekende.
Buiten menselijke concepten, menselijk speculeren en menselijk misleiden is dit zeer zeker het geval. Als je zonder deze beperkingen zou kunnen functioneren, zou je ervaring van relatie met het leven en met anderen dynamisch, betekenisvol, doelgericht en volledig constructief worden in zijn expressie. Je zou geen destructieve omstandigheden hoeven te creëren om te leren. Je zou niet je gevoel van veiligheid en welzijn hoeven te ondermijnen om jezelf te dwingen een fundamentele waarheid te onderkennen.

Het is niet nodig dat je een conceptueel kader hebt om het onbekende te begrijpen. Het is je ervaring die hier waardevol is. Je ideeën kunnen je slechts helpen je op deze ervaring voor te bereiden. Het is belangrijk dat je begrijpt dat je in relatie bent met zowel het bekende als het onbekende. Dit geeft je een waarlijke motivatie voor Kennis en plaatst een limiet op je conceptueel raamwerk. Deze limiet is belangrijk om je gemoedsrust te geven en je mentale en fysieke energieën op de juiste manier te sturen. Want als je niet probeert het onbekende te begrijpen, kun je je toeleggen op datgene wat bekend is, wat je eerste aandachts- en concentratiegebied moet zijn. Als je dit doet, zal dit je op een natuurlijke manier vooruithelpen. Dan zal dat wat onbekend is geleidelijk aan bewust worden door eenvoudigweg je Kennis te volgen en elke stap in je ontwikkeling voort te zetten.

Proberen het onbekende te kennen zal niet productief zijn. Het onbekende zal bekend worden door je aandacht te richten op wat al bekend is. Stel jezelf de vraag: “Wat weet ik nu werkelijk? Wat vraagt dit van mij? Wat moet ik hier vandaag voor doen?” Deze drie vragen zijn fundamenteel, opdat je je gaat bezighouden met wat bekend is. Want wat bekend is, is dat deel van je Kennis dat je op dit moment kunt bevatten. Haar overkoepelend doel en haar overkoepelende relatie met het leven mag dan onbegrijpelijk zijn, toch is wat ze vandaag aan je toont begrijpelijk en vereist ze je volledige deelname.

Accepteren wat je weet is het Pad van Kennis volgen. Dit zal het onbekende onthullen, het aan jou bekend maken en het in jouw bevattingssfeer brengen. Onderscheid maken tussen wat gekend kan worden en wat begrepen kan worden is heel belangrijk. Op dit moment weet je veel dingen die je niet kunt begrijpen. Dit zal je niet veel helpen totdat je begrip toeneemt.

Je relatie met het onbekende is een fundament, dat richting geeft aan en de nadruk legt op je relatie met het bekende. Dit vereist dat je een hardwerkende leerling wordt. Dit vereist dat je een student van Kennis wordt. Een student van Kennis zijn betekent dat je je zo volledig mogelijk bezighoudt met het bekende en dat je het onbekende laat bestaan zonder dat je het probeert te definiëren voor jezelf. Hier krijgt je leven tegelijkertijd een concrete toepassing en een groot mysterie. Hier ben je verantwoordelijk om te doen wat nodig is en krijg je de vrijheid datgene te ervaren wat boven je bevattingsvermogen over jezelf en de wereld uitstijgt.

Om God in je leven te hebben, moet je het mysterie laten bestaan en je bezighouden met datgene wat op dit moment betekenisvol is. Hier kun je steeds meer het onbekende ervaren en je effectief verbinden met het bekende en met wat gerealiseerd kan worden. Zo kun je een brug worden tussen God en de wereld, tussen het Goddelijke en het alledaagse. Je hogere doel in het leven zal deze gelegenheid bieden en dat hier tot stand brengen. Dit stelt je in staat om in een dynamische relatie met God te staan. Dit betekent dat je deel uitmaakt van het web van het leven waar God doorheen kan stromen. Want God is de levensstroom. God is de liefde van het leven. God is de ervaring van het leven. Jij bent dan het medium waardoor God zich uitdrukt. Daardoor komt jouw leven ook volledig tot uitdrukking, omdat je geen leven hebt buiten God. God zoekt uitdrukking in jou en dit is wat het betekent om vervuld te worden in de wereld. In jezelf ben je een kleine uiting van een grotere expressie. Dit betekent dat je niet los van het leven kunt staan. Dit vertegenwoordigt je relatie met het onbekende.