Je Relatie met Anderen

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 januari 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


De relatie met anderen is de omgeving waarin het ware leren plaatsvindt. In je relatie met anderen leer je hoe je datgene wat je weet kunt scheiden van wat je wilt of gelooft. Het is de omgeving en de context waarin ware zelfontdekking wordt onderscheiden en gekend. Dit is juist om redenen die zowel voor de hand liggen als niet zo voor de hand liggen.

Tot nu toe heb je misschien ontdekt dat het heel moeilijk is jezelf objectief te zien.
In feite kun je jezelf maar tot op zekere hoogte zien. Je hebt de ogen van een ander nodig om te wijzen op aspecten van jezelf waar je je niet bewust van bent of die je niet duidelijk kunt zien. Je hebt het perspectief van anderen nodig om de betekenis van je gedrag te onderkennen en wat het anderen zegt. Je moet ook van het gedrag van anderen leren, want mensen in de wereld om je heen demonstreren allerlei dwalingen en allerlei vormen van zelfbedrog en zelfverloochening. Toch demonstreren ze ook op veel manieren eerlijkheid en ware communicatie. Als je naar anderen en de wereld kijkt zonder veroordeling en zonder je eigen ideeën te rechtvaardigen, zul je in staat zijn zowel waarheid als dwaling te onderscheiden. Je zult in staat zijn om te profiteren van de waarneming van beide, want beide zijn bedoeld om je te dienen.

God wil dat je je relatie met anderen herstelt, want daarmee kun je op natuurlijke wijze God weer terugwinnen voor jezelf. God wil dat je je relatie met anderen herstelt, want hier zul je eindelijk leren om objectief te worden met jezelf. Daarbij zul je leren om je vergissingen en obstakels te herkennen. Je zult leren hoe je datgene kunt herkennen wat je onderdrukt. En je zult ook leren om de aanwezigheid van Kennis in je leven te herkennen. Alles wat onwaar is en alles wat authentiek is, kun je ontdekken binnen de context van je relaties met anderen.

Er is veel geschreven over relaties en veel daarvan is op bepaalde begripsniveaus heel nuttig. Je hebt echter een veel breder perspectief nodig om je in staat te stellen liefdevol, opmerkzaam en eerlijk te leren worden. Hier herken je, in plaats van de wereld te veroordelen voor haar dwalingen, dat zij een perfecte leergrond is voor het herwinnen van Kennis.

Mensen leren je allerlei dwalingen, zelfbedrog en zelfontwijking en tonen de gevolgen hiervan in hun persoonlijke relaties en in hun activiteiten in de wereld. Mensen tonen de gevolgen hiervan ook in de manier waarop ze hun lichaam en geest gebruiken en er mee omgaan. Dit wordt op zoveel manieren getoond dat als je goed kijkt met het verlangen te leren, je het bewijs wel moet zien dat relaties die gebruikt worden om fantasie en idealisme te vervullen, altijd op een dwaalspoor moeten raken en eindigen in boosheid en teleurstelling.

In al je relaties kun je alleen Kennis dan wel de vervangers van Kennis dienen. De vervangers voor Kennis worden weerspiegeld in je eigen ideeën. Als je je ideeën dient zul je proberen andere mensen te gebruiken om je eigen ideeën te versterken en te rechtvaardigen, voornamelijk je ideeën over jezelf. Hierbij probeert je het leven in te passen in je definities. Je hebt verwachtingen, zowel bewuste als onbewuste, waarin je probeert je ervaring, overtuigingen en evaluaties van anderen te passen. Als dit onbewust gebeurt zul je steeds opnieuw ongelukkige resultaten produceren in je omgang met andere mensen. Dit zal alleen maar leiden tot een versterking van je wantrouwen en veroordeling van hen en van jezelf.

Vanuit een objectief oogpunt gezien leren anderen je alles wat je moet leren. Je zult merken dat, als je leert het gedrag van anderen te observeren zonder oordeel en veroordeling, dat vergissingen heel eenvoudige patronen volgen. Hoewel de uitingen van deze patronen heel gevarieerd kunnen zijn, zul je ontdekken dat in alle gevallen mensen proberen een idee van henzelf te beschermen. Ze proberen het voortbestaan van hun lichaam en hun ideeën te beschermen door zich op een bepaalde voorgeschreven manier te gedragen, die ze in de meeste gevallen nauwelijks kennen. Maar zij zullen dit patroon trouw volgen totdat zij leren het objectief te bekijken, wat hen een mogelijkheid geeft een andere weg te kiezen.

Jij die leert om Kennis terug te winnen, die je spirituele identiteit en kracht bevat, moet dan dankbaar zijn voor degenen die je leren wat vergissen is, want ze besparen je tijd. Zij sparen je tijd door je te leren wat je nu moet leren. Hun demonstratie zal je tonen dat er voor het vinden van vervulling en geluk in het leven geen alternatieven zijn voor Kennis. Er zijn geen echte alternatieven. Door dwaasheid en ontmoediging, bedrog en teleurstelling zullen anderen je leren Kennis boven alles te waarderen door je te tonen dat er geen voordeel te behalen is bij het uitleven van je ideeën en fantasieën. Zij zullen je alle manieren tonen waarop Kennis vermeden kan worden en zij zullen de gevolgen tonen. Hoe kun je anders dan dankbaar zijn voor hen die je tonen hoe en waarom je je eigen Kennis moet waarderen? Dit bepaalt niet altijd hoe je moet samenwerken met mensen. Maar het bepaalt wel de beste manier om ze waar te nemen.

Iedereen leert je ook altijd de waarheid. Binnen hun verwrongen denken en gedrag ligt de kiem van waarheid. Want elke handeling en elke communicatie bevat een kiem van waarheid. Hoewel hun handelen en communiceren in hun uiteindelijke uitdrukkingsvorm vervormd of destructief kan zijn en conflict en ongeluk kan veroorzaken, proberen de mensen van binnen iets waarachtigs uit te drukken. Alle menselijk falen is de mislukte poging tot communicatie. Als je leert sterk te worden met Kennis zul je in staat zijn de zaden van waarheid in de communicaties van mensen te onderscheiden. Dan kunnen zelfs zij die openlijk dwaling ondersteunen je leren dat zij iets waars proberen uit te drukken.

Als je dit begrijpt zul je in staat zijn de wet van vergiffenis te leren. Want je kunt fouten niet over het hoofd zien teneinde ze te vergeven, je kunt fouten niet ontkennen teneinde ze te vergeven en je kunt fouten niet bij een andere naam noemen. Je moet zien dat een fout een vergissing is. Maar ze kan een vorm van dienstbaarheid zijn, zowel door het aantonen van de noodzaak van Kennis als door het zaad van de waarheid dat ze bevat. Dit is niet iets wat je moet uitzoeken, want dit zal gekend zijn en het zal op natuurlijke wijze tot je komen als je geest openstaat voor de Kennis die God je heeft gegeven. Dan zul je in de positie verkeren om te zien dat alle demonstraties van dwaling in de wereld, hoe ondoordacht, wreed of destructief ook, aantonen dat alle vervangers van Kennis moeten falen en zullen zorgen voor lijden en ellende voor alle betrokkenen. Het zijn mislukte pogingen tot echte communicatie.

Mensen demonstreren dwaling maar zij demonstreren ook waarheid, niet alleen door het zaad van waarheid in hun gefaalde communicaties, maar ook in hun oprechte communicaties. Want onder de juiste omstandigheden en met de juiste aanmoediging kunnen de meeste mensen heldhaftig, toegewijd, onbaatzuchtig, oprecht en gul zijn. In feite wordt dit gedemonstreerd in het leven van iedereen, zij het misschien slechts even en zeer zelden. Bepaalde zeldzame individuen zijn in staat om dit op een meer consistente manier te demonstreren. Je kunt dit in mensen zien, als je dat wilt.

Hier is het noodzakelijk om zowel de waarheid als de vergissingen objectief te kunnen zien. Denk niet dat je de waarheid kunt zien door vergissingen te ontkennen. En denk niet dat je het menselijk gedrag en de evolutie alleen door hun positieve aspecten kunt begrijpen, want je moet het allemaal zien. Je Kennis zal uit dat alles nemen wat waar en oprecht is en van hieruit zal ze je leren hoe je moet zien, hoe je moet handelen en dus ook hoe je moet leven.

Vergeving maakt het mogelijk om de ander te zien, te horen en te ervaren. Echter, totdat vergeving is bereikt, zul je alleen je ideeën over de ander ervaren, en je zult helemaal niet werkelijk bij de andere persoon zijn. Hier heb je meer een relatie met je ideeën over de ander en niet met een ander. Het is mogelijk voor mensen om jaren en jaren samen te zijn en elkaar nooit te ervaren. Het is mogelijk voor mensen om grote periodes met elkaar door te brengen terwijl ze alleen hun ideeën en oordelen over elkaar versterken. Hierdoor is er weinig of geen echte ervaring van relatie en liefde, wat een ervaring van affiniteit en gedeelde identiteit is. Dit gebrek aan erkenning gebeurt voortdurend en wordt overal om je heen gedemonstreerd. Je wordt aangemoedigd om dit te zien. Toch zul je dit alleen kunnen zien als je zonder kritiek kijkt. Want waarom zou je kritisch zijn op mensen als ze je precies datgene geven wat je nodig hebt om je te motiveren Kennis in jezelf te volgen?

Werkelijk leren kan alleen door middel van contrast. Je moet de effecten van het leven volgens je ideeën zien in contrast met de gevolgen van het leven volgens de echte ervaring. Dit is essentieel en noodzakelijk. Dit laat je het verschil zien tussen leven met het leven en leven los van het leven, afgesneden door je eigen ideeën.

Als je geest een Grotere Kracht begint te dienen en als gevolg van je eigen ontwikkeling, zul je leren zien hoe je verbeelding en je gedachten gezegend kunnen worden, geharmoniseerd en een waarachtig doel krijgen zodat ook zij je op alle mogelijke manieren kunnen dienen. Want je zult een verbeelding blijven hebben en je zult gedachten blijven hebben. Het is het doel dat ze dienen dat hun waarde voor je genereert.

In een enkele spirituele leer wordt benadrukt dat iedereen gelijk is en één is met elkaar. Dit is zo, maar niet op het niveau waarop je het leven in deze wereld ervaart. Je ervaart het leven in deze wereld om bepaalde doelen te bereiken door met bepaalde mensen in actie te komen. Dit creëert een noodzakelijke werkverdeling omdat de wereld een plek is om te werken en te leren. Hier functioneren mensen in verschillende hoedanigheden, in verschillende rollen, met verschillende capaciteiten en verschillende specialisaties. Zelfs in zeer perfecte zin zou dit in de wereld nog steeds zo zijn.

Er is dus sprake van een ongelijkheid in rol en functie. Toch is dit niet kleinerend of veroordelend, want in werkelijkheid leert iedereen het terugwinnen van Kennis te dienen. Iedereen is een student, iedereen leert en iedereen draagt tot op zekere hoogte bij aan waarheid en dwaling. Dit is zien op een zeer perfecte manier. Maar hier moet je accepteren dat je geen harmonieuze relatie kunt ervaren met iedereen die je ontmoet, omdat je bedoeld bent om iets specifieks te doen met bepaalde individuen. Omdat je zo werd gevormd, moet je die mensen vinden die een gelijksoortige kwalificatie hebben. Met hen heb je de mogelijkheid om je vorm perfect af te stemmen op hun vorm om zo het gewenste resultaat te bereiken. Kennis, zowel in jezelf als in hen, zal je helpen om elkaar te vinden.

Hier moet je echter heel voorzichtig zijn want je eigen persoonlijke hartstochten, overtuigingen en genegenheden kunnen je visie vertroebelen en zich voordoen als Kennis zelf. Er is veel onderscheidingsvermogen voor nodig om iemand anders te herkennen wiens vorm bedoeld is de jouwe aan te vullen. Zelfs hier moet je zeker zijn dat je voor zo’n ontmoeting klaar bent, want het succes van deze relatie is niet alleen gebaseerd op potentieel maar op gereedheid en klaarblijkelijk kunnen. Dit vereist terughoudendheid en onderscheidingsvermogen. Kennis zal je alles tonen wat je in jezelf moet weten, als je Kennis maar volgt. Maar Kennis volgen vereist verfijning en voorbereiding. Het vereist zowel leren als afleren. Het vereist dat je het doel en de waarde van je relaties leert herkennen.

Je Innerlijke Leraren, die over je waken, hechten veel waarde aan je interacties met anderen, want die zullen of de waarheid in je versterken of ontkennen. Deze interacties zullen zorgen voor de omgeving waarin je ofwel je ware Zelf terugwint ofwel de duisternis van je afscheiding en gebrek aan zelfvertrouwen verdiept. Je Innerlijke Leraren bieden je geen uitweg uit deze situatie, maar bieden in plaats daarvan een betekenisvolle verbintenis met anderen.

Het is dus niet gepast om vanwege de moeilijkheden die in relaties met anderen voorkomen, je toevlucht te zoeken in een spirituele studie. Hoewel je misschien een zekere vaardigheid in spirituele beoefening kunt bereiken, zul je geen werkelijke vooruitgang boeken zonder dat je opmerkzaam, oprecht en effectief wordt in je relaties. God is de som van alle relaties. Als je God wilt ervaren, moet je verlangen en je vermogen om relaties te onderhouden groeien en gecultiveerd worden. Dit gebeurt binnen de sfeer van je persoonlijke relaties. Dit is niet de enige arena voor je ontwikkeling maar het is een primaire. Als je God wilt vinden moet je God ervaren in je relatie met anderen. Dit zal een einde maken aan elke verborgen ambitie om spiritualiteit te gebruiken om je verantwoordelijkheden te ontlopen.

Spiritualiteit kan heel aantrekkelijk lijken in tegenstelling tot de wereld en velen zoeken daarin hun toevlucht. Je zult echter ontdekken dat je ware spirituele ontwikkeling vereist om de wereld opnieuw te betreden om hier je echte dilemma’s onder ogen te zien. Je kunt hierin slagen omdat je Kennis in je draagt.

Het aangaan van echte persoonlijke relaties is een uitdaging en een uitdaging die een beroep zal doen op zowel je spirituele bewustzijn als je wereldse vaardigheden. Het zal vereisen dat je alert, kritisch en objectief bent en je onthoudt van veroordeling en fantasie zodat je anderen duidelijk kunt zien en als gevolg hiervan effectief handelt.

Ware spirituele vooruitgang is het gevolg van een groeiend verlangen en vermogen om Kennis in jezelf en compassie, affiniteit en doel in je relaties te ervaren. Dit is een praktische definitie van spirituele vooruitgang. Grote waarheden, krachtige spirituele oefeningen, het bewustzijn van engelen en het bestaan van spirituele krachten kunnen heel intrigerend en boeiend zijn, maar ze kunnen niet rusten op een fundament dat niet is gebouwd op vooruitgang in de weg van Kennis. Deze dingen kunnen je slechts iets nieuws geven om je verbeelding en je gedachten mee te voeden. Toch zal de ware ontwikkeling altijd eindigen in de sfeer van de relatie met jezelf en met anderen.

Je Innerlijke Leraren zijn gekwalificeerd om dit te onderwijzen vanwege hun vorderingen in relaties. Ze kunnen zowel individueel als als één persoon spreken. Ze zijn in staat om zich te verenigen voorbij fysieke belemmeringen. Ze zijn in staat om te communiceren door verschillende dimensies. Ze hebben geleerd om de barrières te overstijgen die je nu lijken te beperken. Ze willen je laten delen in wat ze hebben bereikt, zodat je leven doelgericht, betekenisvol en gelukkig kan zijn.

Je bent als individu specifiek vormgegeven en je hebt een specifiek doel, dat is je roeping in het leven. Daarom is het heel belangrijk met wie je je verbindt. Hoewel velen beschikbaar zijn om je de paden van dwaling te leren, is het zeldzaam dat je gevraagd wordt om je nauw met hen te associëren, tenzij je Kennis je daartoe oproept. Maar dat is een uitzondering. Wat belangrijk is, is dat je die individuen vindt waarmee je je moet bezighouden en deze herkenning onderscheidt van wat je persoonlijk aantrekt en van je eigen obsessies. Je zult merken dat er veel mensen in het leven zijn die je zou kunnen liefhebben en voor wie je een grote aantrekkingskracht kunt voelen. Toch zullen weinigen van hen je het geschenk van Kennis aanbieden. Want het doel van een echte relatie is niet alleen het afleren van illusies door teleurstelling, maar het realiseren van je spirituele werkelijkheid door samen een groter doel te vervullen. Zelfs hier moet de vorm van je relatie zorgvuldig worden onderscheiden, want twee mensen kunnen bedoeld zijn om samen een hoger doel te dienen, maar het is misschien niet gepast om te trouwen of een andere vorm van voorkeursrelatie aan te gaan.

Je beschikt over zowel de essentie als de vorm. Ze moeten niet verward worden. Als je volkomen met Kennis zou zijn, zou er hier geen probleem zijn. Maar omdat je volgens je ideeën en voorschriften leeft in een wereld van afscheiding, moet je leren om onderscheid te maken tussen de essentie en de vorm van de dingen. Je mag dan wel van een ander houden, maar het is misschien niet gepast om samen een intieme vorm van relatie aan te gaan. Meestal is het hier nodig om te wachten om werkelijk te kunnen onderscheiden welke vorm het meest geschikt is voor je relatie. Dit is wijsheid. Wijsheid is leren hoe je dingen moet doen om een waar resultaat te bereiken.

Zie het zo: Je bent als een stuk van een grotere puzzel. Je past perfect bij andere stukken, maar alleen bij bepaalde stukken. Bij veel stukken van de puzzel zal het slechts gedeeltelijk passen. Je past bijna en, zoals je probeert om twee stukjes van een puzzel in elkaar te passen die niet echt bij elkaar passen, kun je proberen om een relatie met de ander te forceren omdat deze zo lijkt te passen. Toch zie je, dat, als je afstand neemt en ziet wat je beeld daarvan is, je niet bij elkaar hoort ook al voel je je tot elkaar aangetrokken.

Je leeft zelf in de wereld dus kun je de wereld niet van een afstand zien, tenminste nog niet. Maar je kunt leren hoe je je aan anderen kunt aanpassen en hoe je kunt aanvaarden dat anderen niet bij jou passen. Dit zou voor de hand liggen als je hier helder, zonder voorkeur of ontkenning naar kon kijken. Toch proberen de meeste mensen hun hele leven te baseren op voorkeur en ontkenning. Je kunt leren hoe je op een natuurlijke manier bij anderen kunt passen, maar je moet dit geduldig door directe ervaringen met mensen leren. Hierbij is het nodig je leerproces te versnellen zodat het je jaren van moeizaam leren en teleurstelling kan besparen. Dit bespaart je tijd.

Als je wat afstand kon nemen en het web van menselijke relaties kon bekijken, zou je zien dat het een beeld schept. Alle stukjes samen vormen een beeld. Voor jou lijken de stukjes allemaal door elkaar te liggen en bestaat er geen duidelijk verband tussen de stukjes. Maar jouw Innerlijke Leraren, die buiten de wereld staan kunnen het beeld zien dat je puzzel vormt. Ze zien ook dat, vanuit jouw standpunt, de puzzel kriskras door elkaar ligt. Als je wijsheid en onderscheidingsvermogen in relaties leert zal het je in staat stellen die stukjes te vinden waarbij je perfect past. Dit vereist echter geduld en terughoudendheid van jouw kant. Het zal nodig zijn deze twee vaardigheden te cultiveren.

Je zult veel situaties tegenkomen waarin je bijna bij een ander past, maar niet helemaal. En je zult misschien in de verleiding komen je samengaan te forceren en de voor de hand liggende redenen waarom je je niet kunt verbinden, te ontkennen of over het hoofd te zien. Hier rechtvaardig je misschien je inspanningen uit naam van persoonlijke groei, vooral als er een spirituele resonantie bestaat tussen jou en de andere persoon. Je kunt je inspanningen rechtvaardigen uit naam van liefde, waarbij je denkt dat als je maar genoeg van die andere persoon houdt, je met hem of haar kunt samengaan. Maar om die individuen te kunnen vinden waarmee je bedoeld bent je te verbinden, moet je vrij worden van deze andere relatiepogingen. Je moet afstand van ze nemen. Doe dit met moed ook al is het misschien pijnlijk.

Hier stel je je open en bereid je jezelf voor op ware verbintenis. Als je het noodzakelijke geduld en onderscheidingsvermogen hebt ontwikkeld zul je in staat zijn deze verbintenis te herkennen zonder veel te speculeren of evalueren. Want als je die individuen ontmoet waarmee je bedoeld bent een groter doel in het leven uit te dragen worden zij eenvoudig herkend. Je zult geen emotionele roes voelen als je bij hen bent. Je zult niet hartstochtelijk van je stuk raken en uitzinnig in vervoering geraken door hun presentatie van henzelf. Nee. Het zal rustig zijn. Het zal eenvoudig zijn. Het zal diep zijn. Zij zullen bekend zijn. Jullie passen gemakkelijk bij elkaar omdat twee stukken die in elkaar passen wel degelijk gemakkelijk op elkaar aansluiten. En hoewel er onderweg persoonlijke problemen zullen zijn, en hoewel er enige meningsverschillen en wrijvingen zullen zijn, zijn jullie essentiële naturen een perfecte aanvulling op elkaar en zullen jullie beseffen dat relaties het middel en niet het einddoel zijn voor het ervaren van een groter doel in het leven.

Denk daarom niet dat als je verlicht bent, je je met iedere persoon tot wie je je aangetrokken voelt, kunt verbinden. Denk niet dat als je geest helder zou zijn en je hart zuiver, je een intieme relatie kunt hebben met wie je maar wenst. Neem niet aan dat als jullie beide spirituele naturen geactiveerd waren, je in een relatie alle wonden zou kunnen helen en alle obstakels kon overkomen, want dit is met zekerheid niet het geval. Alleen in je fantasie kan dit serieus eropna gehouden worden. Het leven zal je telkens weer tonen, in vele situaties, dat dit niet het geval is.

Je bent als een stukje van een puzzel. Je kunt je eigen vorm nog niet duidelijk zien want je zit in je vorm. Maar als je je vorm objectief, van een afstand kon zien, als je jezelf in ware relatie met anderen kon zien, zou je heel wat meer leren over je natuur en je vorm.

Mensen zijn dikwijls te bang om zichzelf te veroordelen om objectief naar zichzelf te kunnen kijken, want zij denken dat alles wat ze zullen zien hun eigen dwaling is. Zij zijn bang dat als zij de echte waarheid over zichzelf blootleggen, zij voorgoed en totaal ontmoedigd zullen zijn. Maar wat zij zullen beginnen te zien is hun specifieke vorm.

Je bent inderdaad geschapen voor iets wat je nog niet hebt ontdekt. En totdat je het ontdekt, heb je de neiging om je vormgeving verkeerd te interpreteren of volledig te ontkennen. Je vorm herkennen leidt tot zelfaanvaarding en zelfvertrouwen. Dit maakt zelfrespect mogelijk omdat er hier geen sprake is van bedrog. Maar je vormgeving kan niet alleen worden onderscheiden, want ze heeft alleen betekenis in relatie tot anderen. Jouw unieke vorm is alleen relevant in relatie met degenen met wie je past in de puzzel zelf. Daarom kun je niet in je eentje jezelf volledig kennen. Daarom is je relatie met anderen de arena voor groei.

Wees hier heel voorzichtig. Ga in de context van een beginnende relatie langzaam en voorzichtig te werk, want hier het is heel gemakkelijk om in de fout te gaan. Als je werkelijk betrokken bent bij een ander, zal voorzichtigheid geen inbreuk maken op je gezamenlijke bestemming. Het is beter langzaam te werk te gaan dan snel. Kennis zal aangeven of er iets drastisch gedaan moet worden. Maar wees heel voorzichtig want relaties hebben een grote invloed op jou net als jij invloed hebt op hen.

Of je kunt slagen in het leven zal sterk afhangen van het vinden van de juiste mensen.
Zonder voorkeur of ontkenning kunnen deze essentiële relaties gevonden en herkend worden hoewel je zult moeten wachten tot zij arriveren. Waarom moet je wachten?
Omdat jouw ontwikkeling moet samenvallen met hun ontwikkeling. Als zij achteropraken moet je wachten. Als zij verdwalen moet je wachten. Daardoor hangt je succes in het leven niet van jou alleen af. Als je hier objectief over nadenkt zul je het volkomen logisch vinden.

Wees voorzichtig en gebruik onderscheidingsvermogen als je iemand leert kennen. Het is heel verleidelijk een verkeerde verbintenis te rechtvaardigen door te denken dat je kunt wachten op de ontwikkeling van de ander en geloven dat zij mettertijd met je kunnen samengaan. Maar dit is niet juist. Deelnemen in ware relaties moet gebaseerd zijn op gereedheid en niet op potentieel.

Je Innerlijke Leraren herkennen je potentieel, maar laten zich niet misleiden door wat jij denkt dat je op dit moment kunt doen. Als gevolg daarvan geven ze jou wat je feitelijk kunt bereiken zodat iedere stap in je een gezonde, op succes gebaseerde vooruitgang kunt boeken. Zonder dit zul je proberen om of ver onder of ver boven je capaciteit te leven. Je zult proberen activiteiten en verbintenissen met anderen te rechtvaardigen die niet gerechtvaardigd kunnen worden.
Je zult proberen uitzichtloze relaties te handhaven, allemaal om je overtuigingen en ideeën te rechtvaardigen.

Hier moet je je situatie heel zorgvuldig bestuderen en heel eerlijk tegen jezelf zijn als je dat doet. Het heeft geen waarde iets te verdedigen dat niet gaat werken. Als je gaat kijken naar wat relaties om je heen je tonen zul je de enorme prijs daarvan zien. Als je heel zorgvuldig kijkt zul je zien dat er niets te verwachten valt van iets te beschermen dat niet gaat werken. Het zal je slechts meer tijd kosten om de waarheid te vinden. Tijd kan hier gelijkgesteld worden aan lijden. Het is Gods wil je te bevrijden van je lijden en je in staat te stellen het volkomen te elimineren. Dit vereist dat je de beste manier vindt om door ervaring te leren hoe je Kennis moet toepassen. Je relatie met anderen is de arena waar je leert en hier zul je merken dat er meer af te leren is dan te leren. Want je geest moet helder worden en bevrijd worden van haar beperkingen, veronderstellingen en tirannieke eisen zodat zij haar natuurlijke weg kan volgen, hetgeen zij zal doen als ze geleid wordt door Kennis.

Voorbereiding is nodig. Je kunt je op een ware relatie voorbereiden zonder gezwoeg en zonder dat je de ene na de andere vreselijk teleurstellende verbintenis moet ondergaan. Om dit te kunnen moet je echter leren kijken, zien, voelen en weten. Je moet leren objectief te worden over je motieven en je veronderstellingen en leren van de demonstraties van zowel waarheid als dwalingen van mensen om je heen. Als je open staat en leert op Kennis te vertrouwen in welke mate je haar ook ervaart, zul je vooruit kunnen gaan en leren wat essentieel is voor je om krachtiger te worden en voor je geluk.

Er zijn echter vele struikelblokken op deze reis en velen zullen in dit boek worden geïllustreerd. Er is veel gelegenheid voor dwaling en er zijn veel situaties waar je niet kunt weten wat je moet leren. Maar als je naar anderen kijkt en jezelf objectief, zonder veroordeling observeert terwijl je met anderen in contact bent, zul je in staat zijn met een minimum aan problemen en teleurstelling te leren. Ja, het is waar dat je veel ideeën die je over jezelf hebt moet opgeven, maar wat zijn ideeën over jezelf vergeleken bij de glorie van je spirituele natuur en de kracht van je oprechte relaties in het leven? Je opoffering is zo gering dat het niet-bestaand is. Het is slechts opgeven wat je ketent en op je drukt, dat wat je onderdrukt en je een slaaf van kleine dingen maakt. Dit geef je op voor de vrijheid om ware relaties en ware vervulling te vinden in de wereld.

Denk dus niet over je spirituele groei als opoffering. Denk erover als vrij zijn van een zelfgemaakte gevangenis. Denk erover als het volle gebruik van je aangeboren bekwaamheden en vaardigheden. Denk erover als een waarachtig contact met anderen in gemeenschap en in oprecht verbintenis zodat je met zekerheid vooruit kan gaan.

Je hebt goede reden anderen lief te hebben want zij leren je alles wat je moet leren. Je hebt geen reden ze te veroordelen al zijn hun dwalingen nog zo ernstig. Zelfs de meest verschrikkelijke dwaling zal jou je eigen behoefte aan Kennis tonen en je eigen behoefte je spirituele door jou te laten spreken. Hier kun je de prestaties van de mensheid vieren en je kunt accuraat leren van haar dwalingen en moeilijkheden. Dit is de basis voor liefde in de wereld. Dit is de basis voor ware objectiviteit.

Om dit te bereiken moet je echter het commitment hebben je Kennis te herwinnen en het pad naar Kennis te volgen. Dit is het commitment om je spirituele natuur te ontdekken. Dit commitment in de loop van tijd te ontwikkelen geeft je het vermogen, het perspectief en de gelegenheid je relaties op een heel nieuwe manier te zien. Er is werkelijk geen ander alternatief dat op enigerlei wijze heilzaam is. Zonder dit commitment zul je weer geïsoleerd raken in je eigen veroordeling en misère. Je zult alleen volgens alleen je ideeën leven en zij zullen harde heersers zijn en jij zult hun slaaf zijn.

Het is hier belangrijk je te herinneren dat de afscheiding zelf een machtsstrijd. Het is proberen te leven zonder God in het universum. Of, met andere woorden, het is proberen in het leven te staan zonder de Bron van je leven. In de context van een relatie is het proberen in een relatie te zijn met de ander zonder werkelijk met die ander te zijn. Het is proberen liefde te krijgen zonder liefde te geven.

Als je een juiste inschatting hebt gemaakt van je relaties uit het verleden, zul je zien dat zij je geleerd hebben je eigen innerlijke leiding en je eigen intuïtie te waarderen en op je diepere onderscheidingsvermogen te vertrouwen. Want in veel gevallen zie je misschien dat je de uitkomst van de relatie herkende vanaf het allereerste begin. In veel gevallen wist je dat het niet zou werken maar je koos de onmiddellijke voldoening van het samenzijn ten koste van je toekomstig geluk en welzijn. Als dit je ervaring is geweest leer ervan en veroordeel jezelf niet want dit besef is nodig om je in staat te stellen Kennis te waarderen en Kennis prioriteit te geven boven onmiddellijke bevrediging van je wensen en voorkeuren. Dit maakt deel uit van de volwassenheid die nodig is voor ware vooruitgang.

Om je hogere doel in het leven te vinden moet je niet ten prooi vallen aan de vele bekoringen die je onderweg tegenkomt. Deze attractieve contacten met anderen zullen je van je Kennis beroven en zullen je beletten oprechte relaties aan te gaan. Zoals gezegd, anderen zullen je alle vormen van dwaling leren door demonstratie. Maar het is belangrijk te realiseren dat veel van die vormen van dwaling aantrekkelijk en verleidelijk zullen zijn. Daarom kun je wel leren van een ander die dwaling demonstreert, maar je wordt zelden geadviseerd dicht bij hen te zijn. Kies je contacten zorgvuldig, begin ze langzaam en laat je Kennis, in tegenstelling tot je ambitie je daden leiden. Je verliest niets met langzaam te gaan, je riskeert alles met snel te gaan. Als je het je niet kunt veroorloven langzaam te gaan, heb je een goede reden je motieven op voorhand te wantrouwen.

Kennis in je zal aangeven waar je moet zijn, hoe je deel moet nemen met anderen en in hoeverre jij jezelf moet geven in een relatie. Je vermogen dan je Kennis te onderkennen, je Kennis te accepteren en je Kennis te volgen is de sleutel tot je succes. Precies dit is de essentie van spirituele ontwikkeling. Kennis moet gedemonstreerd worden in je relaties want zij zijn de moeilijkste gebieden om onpartijdig te zijn. Dit zijn de moeilijkste gebieden om zonder vrees, schuld of voorkeur te handelen. En dit zijn de moeilijkste gebieden om datgene los te laten wat je niet van dienst is.