Het Probleem van Kwaad en de Dissonante Krachten


the problem of evil
Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 januari 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is nu noodzakelijk een ernstig onderwerp te bespreken dat in het begin misschien moeilijk te begrijpen zal zijn. Het is het probleem van kwaad en de Dissonante Krachten. Dit is een moeilijk onderwerp voor veel mensen omdat hierover veel angst en ongerustheid bestaat, alsook veel ontkenning en talrijke verwrongen perspectieven.

Er zijn Dissonante Krachten in de wereld. Zij bestrijden de eenheid van het leven. Zij bestrijden de evolutie van het leven. Zij bestrijden het werk van Kennis. Zij kanten zich tegen het herwinnen van Kennis. Deze krachten worden zowel van binnen als van buiten de wereld voortgebracht. Deze krachten zijn kwaadaardig in de zin dat zij de eenheid en de evolutie van het leven bestrijden. Zij zijn ontwrichtend. Zij proberen te scheiden wat verbonden moet zijn en proberen te verbinden wat gescheiden moet zijn.

Het is daarom juist te zeggen dat er kwaad in de wereld is. Dit moet fundamenteel geaccepteerd worden. Want tenzij dit wordt geaccepteerd zul je de tegenwerkende krachten zwaar onderschatten, die invloed op je uitoefenen en je tegenwerken en die je motiveren je te verzetten tegen Kennis en tegen God. Het is nooit verstandig de oppositie te onderschatten. Er bestaan in de wereld tegenwerkende krachten. Het zou een schromelijke vergissing zijn te denken dat deze krachten niet bestaan. Sommige mensen proberen dit te denken om zich te bevrijden van een gevoel van onrust. Zij denken op dit moment dat de realiteit van de fysieke wereld de realiteit van het Goddelijke weergeeft. Maar dit is een ernstige vergissing en leidt tot het ontkennen van de realiteiten van het fysieke leven en van je eigen innerlijke ervaring. Deze ontkenning is een extreme vorm van zelfbedrog. Zij vindt haar oorsprong in angst en de onwil het voor de hand liggende onder ogen te zien.

Het accepteren van kwaad in het leven kan op het eerste gezicht benauwend en een verloochening van het leven lijken, maar dat is niet de bedoeling. De man en de vrouw van Kennis bezien de Dissonante Krachten niet op deze manier. Zij zien deze Kracht eenvoudigweg als de levensomstandigheden waarin de wereld bestaat.

Je bent in de wereld gekomen om een bijdrage te leveren. Conflict en oppositie behoren tot de voorwaarden die herkend en geaccepteerd moeten worden. Want als het probleem niet herkend en geaccepteerd kan worden, hoe kan dan de oplossing onderkent en toegepast worden?

Daarom is een van de eerste stappen in het herwinnen van Kennis te leren herkennen wat het bestaande probleem is, de wereld te zien zoals zij is, jezelf te zien zoals je bent en de krachten te onderkennen die menselijk denken en gedrag beïnvloeden. Er zijn inderdaad krachten die goed zijn en er zijn krachten die het goede tegenwerken. Het is heel moeilijk voor mensen met deze realiteit objectief om te gaan omdat er zoveel angst en negatieve verbeelding over is.

Het zou echter niet juist zijn te zeggen dat er een oorlog woedt tussen God en de krachten tegen God. Dit is helemaal niet het geval. Het fysieke universum is eenvoudig een plaats waar God ontkend is. Het cumulatieve effect van deze ontkenning is wat kwaad genoemd zou kunnen worden. Kwaad vindt zijn oorsprong niet in een individu dat al het kwaad genereert. Kwaad vindt zijn oorsprong in het verlangen naar afscheiding en dissociatie gebaseerd op angst, vijandigheid en schuld. Dit heeft een cumulatief effect in de wereld omdat de wereld zowel een fysieke als een mentale leefwereld is.

Kwaad bestaat in het domein van de geest en drukt zich uit in het domein van het lichaam. Het bestaat niet in de sfeer van Zijn of God. Het vertegenwoordigt diepe geestverwarring en moet herkend worden als een werkzame kracht in de wereld. Het is een kracht die je in bepaalde plaatsen meer kunt voelen dan in andere. Het is actiever in bepaalde individuen dan in anderen. Kwaad is een kracht. Zij die er volkomen door worden geregeerd worden een uitdrukkingskracht van kwaad hoewel hun natuur nog steeds Goddelijk is. Zij voeren oppositie tegen het leven, de evolutie van het leven en hun eigen Kennis.

Het is zeldzaam dat je individuen zult vinden die zich aan deze kracht overgegeven hebben en het met hart en ziel dienen. Maar iedereen wordt door deze kracht tot op zekere hoogte beïnvloed en iedereen heeft ermee te maken. Je kunt deze kracht niet bestrijden met ontkenning of door er een andere naam aan te geven. Je kunt je er niet tevreden mee stellen te denken dat het louter het resultaat is van je moeilijke jeugd of dat het alleen bestaat in de sfeer van je psychologische moeilijkheden. Er zo over denken geeft je misschien tijdelijk een machtsgevoel en een gevoel van controle, maar dit is een ernstige vergissing, omdat het zal leiden tot onderschatting van het vermogen van deze kracht in de wereld en haar mogelijke invloed op jou.

Je moet het kwaad accepteren als een voorwaarde van het fysieke leven. Het is iets waar je mee moet worstelen. Haar vele invloeden en aanlokkelijkheden zijn iets waarvan je je bewust moet worden en waarmee je objectief en nuchter moet omgaan. Deze objectiviteit kan slechts voortkomen uit Kennis. Kennis wordt niet bedreigd door de aanwezigheid van kwaad; zij probeert louter er op constructieve wijze mee om te gaan.

Kennis is in staat het herwinnen van liefde en relaties in de wereld ten uitvoer te brengen. Als jij echter uit ambitie probeert dit zonder Kennis te doen, breng je jezelf in groot gevaar en zul je zelf ernstig teleurgesteld worden. Hier kun je een ramp voor jezelf en voor anderen creëren ondanks je goede bedoelingen. Goede bedoelingen zonder Kennis leiden tot catastrofe.

Kennis is je Innerlijke Gids en je begeleidende licht. Kennis heeft de wijsheid in zich die aangeeft hoe en waarop jezelf toe te leggen en met wie. Kennis verliest niet de moed door de aanwezigheid van kwaad en wordt ook niet door kwaad beïnvloed. Je Kennis is de kracht van Goddelijke invloed die je in je draagt. De reden dat het de kracht van Goddelijke invloed is, is dat zij groter is dan iedere andere invloed in de wereld. Het is het belangrijkste aspect van jezelf. Dus is het je grootste gave en bron van vervulling.

De Dissonante Krachten komen tot uitdrukking op vele manieren en in vele arena’s. Er zijn veel specifieke vormen van deze expressie maar zij vloeien allemaal voort uit het verlangen God en de eenheid van het leven tegen te werken. Denk niet dat God boos is op deze Krachten want God is niet vatbaar voor boosheid. Denk niet dat God deze Krachten of hun voorstanders zal straffen. Hun voorstanders straffen zichzelf al door afgescheiden te zijn van God.

Wat is Hel anders dan een plaats waar God ontkend wordt? Wat is Hel anders dan een plaats waar God kan worden beschouwd als niet-bestaand? In de Hel te zijn is zonder relatie zijn en God is de som van alle relaties. Daarom is iedereen in de wereld tot op zekere hoogte in een Hel, in de mate waarin zij zonder relatie zijn. Want zonder relatie heb je slechts je negatieve verbeelding, die je zal achtervolgen en je zal aansporen de Dissonante Krachten te volgen.

Wanneer Kennis binnen in je is herwonnen zul je de kracht van harmonie in jezelf kunnen herkennen en deze in toenemende mate bevestigen, ondersteunen en expressie geven. Dit creëert meer en meer immuniteit voor de Dissonante Krachten. Dit vereist echter dat je de Dissonante Krachten objectief herkent en dat je hun bestaan niet ontkent of ze bij een andere naam noemt om een vals machtsgevoel of gevoel van controle over ze te hebben.

Sommige mensen geloven dat kwaad gewoon iets in henzelf is dat ze kunnen corrigeren. Dit is niet waar. Met Kennis kun je je eigen neiging om de Dissonante Krachten te volgen corrigeren maar de onenigheid zelf kun je niet corrigeren.

Met Kennis lever je een bijdrage aan Kennis in de wereld en aan de evolutie van de wereld. Het is niet alleen aan jou de wereld te transformeren. De wereld zal worden getransformeerd als iedereen zijn gaven bijdraagt. De bijdrage van jouw gave zal invloed uitoefenen op anderen om hun gaven bij te dragen. Je hebt een essentieel maar kleine rol te spelen. Jouw deel is nodig zodat anderen hun deel kunnen doen. Jij, geroepen om een student van Kennis te zijn, bent geroepen om jouw aandeel bij te dragen. Je aandeel bijdragen is de ultieme uiting van Kennis in jou en in de wereld.

Het kwaad vindt zijn oorsprong buiten de wereld. Dit komt doordat jullie in de Grotere Gemeenschap van werelden leven. Dit ligt zo voordehand. Voor de meeste mensen is dit echter moeilijk te zien omdat ze denken dat hun wereld de enige plaats is die bestaat. Zij denken dat er alleen God en de wereld is, of Hemel en Aarde. Dat is denken binnen een uiterst beperkte context en zal je een uiterst beperkt begrip geven van wat de Dissonante Krachten zijn en waar ze vandaan komen.

De Dissonante Krachten vonden hun oorsprong in de Afscheiding die de schepping van de fysieke wereld tot gevolg had. Het is niet het doel van dit boek dit te behandelen en je kunt het ook niet volkomen bevatten. De oorsprong van de Afscheiding zal slechts gezien worden als de Afscheiding zelf beëindigd is. Dan pas zal het doel ervan volledig begrepen worden. Het helpt niet erover te speculeren. Het is echter belangrijk dat je leert bij Kennis in jezelf te blijven en je gaven van Kennis bij te dragen binnen de beperkte context van je wereld waar elkaar tegenwerkende krachten bestaan.

Individuen die zich inzetten om de Krachten van Dissonantie te dienen bestaan zowel in de Grotere Gemeenschap als in jullie wereld. De kracht van hun overtuiging en de sterkte van hun kunnen bepalen de mate van hun invloed. In sommige gevallen beïnvloeden de Dissonante Krachten buiten de wereld de Dissonante Krachten in deze wereld omdat die buiten de wereld sterkere krachten zijn.

Bij het behandelen van dit onderwerp kunnen angst, onzekerheid of ontkenning in je opkomen. Maar wat hier gepresenteerd wordt spreekt over wat bestaat. Hoe je ermee om wilt gaan, moet je zelf uitmaken. Maar wat bestaat, bestaat ongeacht jouw besluit hoe je erop zult reageren. De man en vrouw van Kennis besluiten zich bezig te houden met wat bestaat in plaats van het bestaande te ontkennen. Zij doen dit om hun zelfbeschikkingsrecht te handhaven.

Er zijn mogendheden uit de Grotere Gemeenschap actief in de wereld. Sommige mensen beginnen dat nu pas te ontdekken. Het is daarom absoluut essentieel een Grotere Gemeenschaps-perspectief te hebben, hetgeen het vermogen inhoudt datgene wat in de wereld gebeurt te zien vanuit een ruimer gezichtspunt.

Al het intelligente leven worden belaagd door de tegenstelling tussen de realiteit van Kennis en de Dissonante Krachten. Er is dualiteit op dit niveau van de fysieke realiteit. Dit ontkennen is proberen een leven te ervaren dat hier niet bestaat. Je zult een nieuw leven ervaren met Kennis maar Kennis komt niet voort uit de ontkenning van je fysieke realiteit. Fysieke realiteit is een expressie van een fundamenteel geestesconflict. Dit conflict komt tot uiting in zowel de mentale als de fysieke leefwerelden. Wat je denkt leidt tot wat je doet. Als er verwarring heerst in je geest komt deze verwarring tot uiting in je acties in de wereld.

Het is niet juist de natuur als kwaad te beschouwen. Dat is niet correct. De natuur is louter een functionerende realiteit en zal functioneren zolang zij die deelnemen doorgaan eraan deel te nemen. Waarom in de wereld zijn als je bij God kunt zijn? Omdat je Kennis binnenin je moet herwinnen. De wereld is een plaats waar het verlangen naar Kennis en het ontkennen van Kennis allebei bestaan. Het ontkennen van Kennis genereert en regenereert kwaad en de Dissonante Krachten. Kennis wordt ontkend omdat Afscheiding waardevol wordt gevonden. Kennis wordt ontkend omdat individuen afgescheiden van het leven willen zijn. Deze afscheiding wordt vaak gerechtvaardigd uit naam van het overleven maar dit is onjuist, want in Kennis overleef je al en zul je altijd overleven.

Er zijn veel argumenten tegen het volgen van Kennis. Er zijn veel rechtvaardigingen voor Afscheiding. Er is veel geloof en speculatie die je dissociatie ondersteunt van wat je het meest diepgaand in jezelf weet. Veel van wat mensen waarderen ondersteunt deze dissociatie van Kennis direct en indirect. Dit is ook zo in andere werelden in de Grotere Gemeenschap. Denk daarom niet dat de mensheid een slecht of zondig ras is. De mensheid is gewoon een ras zoals alle andere rassen in de Grotere Gemeenschap in een bepaalde evolutiefase en mentale en fysieke ontwikkeling.

Het is noodzakelijk te leren hoe je moet omgaan met de Dissonante Krachten die heel actief zijn in jullie wereld en een grote invloed hebben op alle geesten hier. Om te beginnen zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Allereerst moet je leren niet emotioneel betrokken te raken bij die krachten als je leert ze te onderscheiden en als je jezelf in situaties bevindt waar zij lijken te overheersen. Bemin ze niet. Haat ze niet. Omhels ze niet. Ontloop ze niet. Je kunt objectief worden want Kennis in je is objectief. Zoek deze krachten niet op en vermijd ze ook niet koste wat kost. Kennis zal je van ze weg houden behalve in bepaalde situaties waar je op een positieve wijze iets kunt bijdragen.

Vervolgens, probeer je niet een beeld te vormen van kwaad of het toe te schrijven aan slechts een wezen of een schepsel. Als je dat doet zul je het ofwel meer beangstigend maken dan het is, wat in de meeste gevallen gebeurt, of je zult proberen het kleiner te maken of het te begrenzen zodat je je zelfverzekerd voelt als je het om je heen hebt. Vergeleken bij jou persoonlijk zijn de Dissonante Krachten veel krachtiger dan jij. Waarom is dat zo? Omdat zij door zoveel geesten gesteund worden. Slechts met Kennis kun je de Dissonante Krachten in jezelf overwinnen en een positieve invloed uitoefenen om ze te neutraliseren in de wereld om je heen.

Zonder Kennis zouden de Dissonante Krachten je kunnen verpletteren. Want wat kan een enkele geest doen tegen zoveel geesten tenzij die ene geest doordrenkt is van Kennis, die de kracht heeft Kennis in andere geesten te beïnvloeden? Daarom is het zinloos tegen kwaad te strijden.  Strijd voeren tegen kwaad betekent dat je kwaad onderschat en jezelf overschat. Dit moet leiden tot een nederlaag en volledige ontmoediging. Met Kennis kun je echter iets positiefs bijdragen in moeilijke situaties. Want Kennis in jou stimuleert Kennis in alle andere geesten zelfs als zij tijdelijk overgeleverd zijn aan de Dissonante Krachten. Hier stimuleer je Kennis in anderen. Ongeacht de vorm van je bijdrage in het leven is dit de essentie van Haar waarde.

De wereld drukt op elk moment de toestand en de interactie van deze tegengestelde krachten uit. Het is als een evenwicht tussen twee tegenpolen. Het is jouw rol het evenwicht te verschuiven in een positieve richting. Als je deze invloed niet uitoefent ben je onbewust medeplichtig of een daadwerkelijke voorstander van de Dissonante Krachten. In beide gevallen kun jij persoonlijk geen neutrale positie in het leven innemen. De enige werkelijk heilzame positie is bij Kennis te blijven, want Kennis wordt niet geraakt door kwaad maar probeert bij te dragen aan het goede. Zonder Kennis zal het leven voor jou op oorlogvoering lijken. Maar het leven is geen oorlogvoering. Dit is een heel belangrijk begrip.

Het is noodzakelijk dat je nadenkt over wat hier gezegd wordt. Vanuit een bepaald gezichtspunt is alles dat hier gezegd wordt volkomen vanzelfsprekend maar als je dit gezichtspunt niet hebt vind je het misschien moeilijk te begrijpen omdat je nog niet kan zien of weten wat dit betekent. Echter het gezichtspunt bereiken van waaruit je dit kan zien zal je in staat stellen de grootsheid en de goedheid van God te dragen. Dit zal je in staat stellen effectief te zijn in een omgeving waar conflict heerst. Je zult dan kunnen zien wat Kennis in mensen stimuleert en wat Kennis in mensen tegenwerkt, wat betekenisvolle relaties genereert en wat betekenisvolle relaties vernietigt.

Zoals gezegd, zal Kennis je ertoe brengen om je op bepaalde manieren met bepaalde individuen bezig te houden. De Dissonante Krachten zullen je aanmoedigen om je op andere manieren met bepaalde mensen bezig te houden, maar het resultaat is totaal anders. Kennis zal een zeker begrip van en inzicht in de wereld aanmoedigen en zelfs vereisen. De Dissonante Krachten zullen een ander begrip van en inzicht in de wereld vereisen. Kennis genereert al het constructieve denken en handelen. De Dissonante Krachten genereren andere vormen van denken en handelen. De waarheid en die dingen die voor de waarheid doorgaan genereren beide beweging in de mentale en fysieke leefwerelden. In deze sferen krijg je zowel met Kennis als met de Krachten van Dissonantie te maken.

De Dissonante Krachten zijn behoorlijk krachtig. Wees niet zo ambitieus door te denken dat je ze wel alleen kunt bestrijden. Denk niet dat je de angst in jezelf kunt overwinnen door jezelf een grandioos idee te geven van je mogelijkheden, want zonder Kennis zouden je mogelijkheden volkomen ineffectief zijn tegenover de Dissonante Krachten.

Daarom is het noodzakelijk te leren wat kracht genereert in de wereld. In de wereld is kracht het resultaat van concentratie van de geest. Met andere woorden een geest die meer geconcentreerd is zal krachtiger zijn en zal andere geesten die minder geconcentreerd en dus minder krachtig zijn, kunnen beïnvloeden. Concentratie staat hier centraal. Dit is heel belangrijk. Hoe meer een geest zich concentreert, hoe meer hij zich richt op een bepaald punt. Hoe meer hij op een bepaald punt richt, hoe gerichter hij is. Hoe gerichter hij is, hoe krachtiger de impact zal zijn. Omdat jullie in een mentale leefwereld leven is het een wereld van mentale invloed. Als je hier geen invloed uitoefent op je eigen geest zal je geest eenvoudigweg worden beïnvloed door andere geesten. Je wordt simpelweg meegesleept in de richting waarin de meeste geesten denken.

Vrijheid is dus de vrijheid onafhankelijk van het massabewustzijn te denken. Echte vrijheid komt voort uit Kennis. Hier raak je niet verwikkeld in oorlogsvoering, maar word je een waarnemer die bijdraagt wat nuttig is. Als gevolg daarvan word je een echte positieve invloed in de wereld.

Hoe geconcentreerder je geest, hoe groter de impact op het leven. Hoe meer gericht je intentie, hoe groter de impact op anderen. Toch zullen degenen die meer geconcentreerd zijn in hun trouw aan de Krachten van Dissonantie meer invloed op je hebben als je minder geconcentreerd bent, als je minder gefocust bent en als je minder vastberaden bent.

Dit is kracht op het niveau van de geest in een mentale wereld. Macht in de fysieke wereld is waar het ene lichaam een ander lichaam kan overwinnen door middel van pure kracht en geweld. In de mentale wereld is het hetzelfde – bepaalde geesten overmeesteren andere geesten die zwakker en minder geconcentreerd zijn.

Kennis dient zowel in de mentale als in de fysieke leefwereld. Ze stelt je in staat je te concentreren en je focus een betekenisvol doel en een krachtige uitdrukking te geven. Kennis zorgt niet alleen voor de mentale bekrachtiging die nodig is, maar ook voor de kracht van Kennis zelf. Nu denk je met God. Je denkt met het universum en niet alleen als individu. Je individualiteit wordt nu betekenisvol omdat het een Grotere Realiteit uitdrukt. Zonder dit hogere doel is je individualiteit slechts een overlevingsmechanisme en zal het inherent angstig zijn. Als gevolg daarvan zal ze worden beïnvloed door en onderworpen aan de Krachten van Dissonantie, waarvan de voornaamste motivatie angst is.

Angst scheidt, liefde verbindt. Beide krachten leiden je naar specifieke verbintenissen met bepaalde mensen, maar voor andere doeleinden en met een heel ander resultaat. Degenen die de Krachten van Dissonantie dienen zijn in relatie en zijn voor dit doel gebonden aan andere personen. Dit is waar omdat niets, hetzij echt of ingebeeld, kan worden gedaan zonder relatie. Je moet anderen zoeken om je te helpen, want wat je probeert te doen kan niet alleen worden gedaan. Hier komen de realiteit van zowel de Kennis als de Dissonante Krachten tot uitdrukking door middel van relaties. Daarom zijn relaties zo belangrijk, want ze zijn het medium van expressie voor zowel bijdrage als vernietiging in de wereld.

Hoe ga je om met de Dissonante Krachten in jezelf? Het antwoord is over het algemeen heel eenvoudig, maar het vereist veel toewijding en vele stappen in de ontwikkeling. Het antwoord is eigenlijk om een student van Kennis te worden, want Kennis is het afwegende en harmoniserende principe in jezelf. Het is ook de bron van begeleiding die je constructief leidt door wat anders een onmogelijke complexe en tegenstrijdige situatie lijkt te zijn. Kennis brengt eenvoud in complexiteit, harmonie in verdeeldheid en eenheid in scheiding. Kennis concentreert je geest en versterkt je lichaam zodat je krachtig kunt zijn in beide gebieden, want krachtig moet je zijn.

Leer herkennen waar kwaad bestaat en ontken het niet en noem het niet bij een andere naam. Probeer niet het te minimaliseren tot iets waarover je voelt dat je controle kan hebben en het kan domineren. Maar denk niet dat je zwak bent en krachteloos ten opzichte van kwaad want met Kennis kun je het in jezelf overwinnen. Daarom moet je een student van Kennis worden. Dit is essentieel. Door het verkrijgen van dit grotere perspectief kun je het probleem alsook de oplossing herkennen.

Bestrijd het kwaad niet want als je dat doet zal het je overhalen. Bestrijd het kwaad met ambitie alleen en het zal het altijd winnen. Want in veel gevallen waren haar aanhangers ooit strijders tegen het kwaad. Met andere woorden velen die nu het kwaad steunen en verdedigen waren er ooit tegen. Daarom genereren de man en de vrouw van Kennis geen conflict, maar vinden alleen betekenisvolle manieren om met conflict te werken en om een oplossing in het leven te ondersteunen en te cultiveren.

Onderschat niet de kracht of de overtuigingskracht van de Dissonante Krachten want ook zij kunnen spreken over God en liefde en over Christus, Muhammad en Boeddha, maar met een andere nadruk en met een ander doel. Ook zij gebruiken alles wat goed is, maar voor een ander doel. Daarom moeten de man en de vrouw van Kennis in de loop van de tijd een groot onderscheidingsvermogen en inzicht ontwikkelen. Je kunt niet een louter simplistisch idee over dingen hebben. Je moet een breder perspectief hebben om te herkennen wat waar is. Anders zul je dat wat destructief is in de wereld eenvoudigweg aanvallen, afzwakken of vermijden om je veilig te voelen.

Herken de invloed van de Dissonante Krachten in jezelf. Als je een student van Kennis wordt zul je dit met meer en meer helderheid kunnen doen, want je zult beseffen wat in jezelf Kennis zoekt en wat zich tegen Kennis verzet. Dan zul je leren zien wat deze tegenstelling in jezelf en in de wereld om je heen creëert. Dit geeft je een direct inzicht en een objectieve kijk op de Dissonante Krachten en hoe zij jou en anderen beïnvloeden. Je zult zien hoe je politieke en sociale ideeën, je ideeën over God en de wereld en je eigenwaarde beïnvloed zijn door deze Dissonante Krachten. Hier kan iets dat heilzaam lijkt te zijn inderdaad ten dienste van deze krachten staan. De waarde van elke positie die je inneemt wordt bepaald door het doel waarvoor je dat doet en het motief achter dit doel. Met Kennis zul je dit kunnen zien. Zonder Kennis zal dat veel moeilijker zijn.

Zonder Kennis baseren mensen hun realiteit en hun identiteit op hun ideeën en op hun associaties in de wereld. Deze zullen zij geneigd zijn te verdedigen zelfs als deze ideeën en associaties hen niet ten goede komen. Zij zullen deze verdedigen zelfs als het resultaat nadelig is. Dit maakt het steeds moeilijker objectief te zien en te handelen. Daarom is Kennis je redding. Zonder Kennis zou je ondanks je goede bedoelingen zonder enige twijfel vroeg of laat ten prooi vallen aan de Dissonante Krachten.

Niemand kan volledig ten prooi vallen aan de Krachten van Dissonantie, want de Krachten van Dissonantie vertegenwoordigen niet Gods Wil. Maar in het verloop van een leven kan iemands leven volkomen gedomineerd worden door deze krachten. En veel levens zijn in feite zo. Zelfs als deze individuen de wereld verlaten zullen zij in een staat van zelfbedrog verkeren en in die staat zullen zij weer in de wereld komen. Toch is Kennis met hen waar ze ook gaan want in werkelijkheid kun je niet van Kennis gescheiden worden, zelfs als je geest en je leven er volledig tegenin gaan.

Kennis gaat met je mee waar je ook gaat. Daarom is het slechts een kwestie van tijd voordat Kennis herkend en geaccepteerd wordt. Zij is constant en permanent. De Dissonante Krachten zijn niet constant en permanent hoewel ze steeds opnieuw geregenereerd worden in het leven. Uiteindelijk zullen zij wijken voor de kracht en tegenwoordigheid van Kennis maar dit kan lang duren. Hoe korter het duurt des te minder lijden zal er zijn voor de mensen. Hoe minder tijd het neemt des te groter zal de uitdrukking van Kennis in de wereld zijn.

Jij, die nu leert een beginnend student van Kennis te worden moet leren de Dissonante Krachten in jezelf te herkennen. In sommige gevallen is het duidelijk waar deze Krachten zich uiten. In andere gevallen zal het niet duidelijk zijn. Slechts door De Weg van Kennis te volgen, door vallen en opstaan en door constructieve verbindingen met anderen, zul je leren de Dissonante Krachten in jezelf te herkennen en constructief met ze om te gaan. Dit zal tijd vergen en zal vele fasen doorlopen. Maar de ontwikkeling van je verbintenis met Kennis is essentieel voor je welzijn en voor het veiligstellen van je gave die je in de wereld hebt gebracht.

De wereld is een plaats waar het verlangen naar Kennis en de oppositie tegen Kennis samen bestaan. Het ontkennen van Kennis schijnt hier de overhand te hebben. Dit kan zo wel lijken te zijn. Maar als je dit gelooft onderschat je de kracht van Kennis. Vergeet niet dat de wereld zelf een tijdelijke plaats is en je bestaan erin is ook tijdelijk. In het licht van ‘s werelds bestaan ben je hier zo kort. Als Kennis niet bestond zou je geen leven hebben voorbij de wereld en je zou als een kaars zijn die snel opbrandt en daarmee eindigt. Kennis bevestigen bevestigt je leven voorbij de wereld. Dit bevestigt je Spirituele Familie, je relatie met je Innerlijke Leraren en de aanwezigheid van Kennis zelf. Want wat kan een kort leven in de wereld een eeuwig leven anders aandoen dan het tijdelijk belemmeren in haar zelfbewustzijn?

Je leven in de wereld is je leven hier en nu en je moet jezelf hieraan overgeven. Maar hoe meer je je bewust bent van je eeuwige leven, hoe meer je het toestaat om zich via jou in de wereld te uiten. Dan zul je de aard van je echte kracht begrijpen. Dan zul je zien dat het verzet tegen Kennis slechts een zielige vorm van zelfkastijding is.