Lijden

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 5 juli 2017
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is duidelijk, dat iedereen in de wereld, zelfs het jongste kind, bekend is met lijden – lichamelijke pijn, emotionele pijn, psychologische pijn, de pijn van Afscheiding, de pijn van het leven in een moeilijke omgeving in de fysieke werkelijkheid. Deze pijn heeft vele dimensies. Ze is ongetwijfeld verbonden met nood en met angst, en met verslechtering in een of andere vorm.

De poging om aan deze pijn te ontkomen heeft de mensheid ertoe gebracht grootse dingen en zeer destructieve dingen te doen: grootse dingen in de productie van medische zorg en medicijnen, mededogen, dienstbaarheid, zorg voor anderen, genezende activiteiten enzovoort. Maar het heeft de mensheid ook geleid naar ijdelheid en de jacht naar persoonlijke vervulling die op zichzelf bronnen van lijden zijn geweest, en een voortzetting van het lijden.

Het heeft mensen zelfs tot oorlog gedreven, om zich te verzetten tegen anderen die zij de schuld geven van hun lijden; wreedheid jegens anderen, andere rassen en godsdiensten, minderheden, enzovoort. Het ontkomen aan pijn heeft dus vele vormen aangenomen, sommige geheel en al heilzaam, anderen niet heilzaam.

Om een begin te maken met dit te begrijpen is het noodzakelijk in te zien dat lijden deel uitmaakt van leven in Afscheiding – Afscheiding van je Bron, van je eeuwige leven van waaruit je bent gekomen en waarnaar je uiteindelijk zult terugkeren. Het is een staat van leven in de fysieke werkelijkheid, in een lichaam dat gevoed en verzorgd moet worden en beschermd tegen de elementen, en beschermd tegen agressie van anderen en concurrentie van anderen enzovoort.

Het maakt deel uit van het leven. Het zal je vergezellen ongeacht wat je doet. Zelfs de persoon die het hoogste niveau van bewustzijn en mededogen in het leven nastreeft, zal tot op zekere hoogte lijden ervaren. Te denken dat je eraan kunt ontsnappen door te proberen erboven te staan, door te proberen geen gehechtheden of passies of verlangens te hebben, ligt buiten het bereik van bijna iedereen.

Maar uiteindelijk, zul je mededogend moeten worden met anderen die lijden, en je zult hun lijden voelen. Zelfs als het niet jouw lijden is in deze verheven staat, zul je hun lijden voelen zoals Wij jouw lijden voelen, Wij die over de wereld waken. Wij voelen jouw lijden, maar het is niet Ons lijden. Dus iedereen die leeft binnen een afgescheiden bestaan, zelfs degenen die waken over dit leven dat jij leeft, degenen onder de grote en zich uitbreidende Aanwezigheid der Engelen, ook zij zullen tot op zekere hoogte dit lijden voelen.

Dus er is geen volledig ontkomen aan lijden. Er is geen volledig ontsnappen aan angst. Want een deel van je angst is er om je te beschermen tegen onheil, en om je te waarschuwen voor gevaar, en om je te waarschuwen dat je van koers moet veranderen of jezelf op de een of andere manier moet terughouden. Er is geen ontkomen aan de beproevingen van het leven en de realiteit van stress, want ongeacht wat je doet, er zal met zekerheid enige beproeving en enige stress zijn.

Je kunt geen leven leiden van volmaakt geluk, want dat is niet mogelijk als je in Afscheiding leeft, als je eerlijk bent tegenover jezelf. En als je denkt dat je dat wel kunt, dan ben je niet eerlijk tegen jezelf. Je bent emotioneel niet eerlijk tegenover jezelf.

Zelfs de zeer weinigen die in deze wereld het toppunt van verlichting kunnen bereiken, moeten terugkeren om te dienen en om het lijden van de wereld onder ogen te zien en om te proberen het op positieve en constructieve wijze te verlichten.

Jouw lijden ontstaat dus fundamenteel uit leven in Afscheiding. Maar het maakt ook fundamenteel deel uit van je ervaring omdat je in een fysieke werkelijkheid leeft, waar je moet zoeken naar middelen en moet concurreren met anderen en de gevaren van leven in een veranderende en chaotische wereld onder ogen moet zien.

Om hier te zijn moet je dit onder ogen zien. Zelfs wanneer je ontdekt dat je hier bent voor een hoger doel, waarover Wij hier vandaag zullen spreken, zelfs dan zul je de moeilijkheden van leven in een fysieke werkelijkheid onder ogen moeten zien en de voortdurend toenemende mate van lijden om je heen nu de wereld begint te veranderen. Want de mensheid heeft het klimaat van de wereld verstoord, heeft de grondstoffen van de wereld overmatig gebruikt, heeft de wereld op zoveel plaatsen op zoveel manieren verpest, moedwillig of onbewust. Dit zal dan in de toekomst meer lijden veroorzaken voor steeds meer mensen.

Daarom is het van cruciaal belang een juist begrip van lijden te hebben. Het aanvaarden ervan als een realiteit waaraan niet volledig kan worden ontkomen is hier noodzakelijk, anders zul je jezelf misleiden en proberen anderen te misleiden, door te denken dat aan alle lijden kan worden ontkomen.

Want de grote Boodschappers van het leven hebben lijden binnenin zichzelf en overal om zich heen moeten ervaren om hier de grootste geschenken uit de Hemel te kunnen geven. En iedereen die de mensheid op authentieke wijze wil dienen, in nederigheid en met een doel, zal daarbij lijden ervaren en zal zeer zeker ook het lijden ervaren van hen die gezonden zijn om te dienen.

Het is dus je verhouding tot het lijden wat moet worden veranderd, duidelijk moet worden gezien, moet worden begrepen. Want er is legitiem lijden en onterecht lijden, lijden waaraan men zelfs met de meest oprechte en welwillende activiteiten in de wereld niet echt kan ontkomen. En dan zijn er nog allerlei andere vormen van lijden die een product zijn van iemands dwalende leven, chaotische leven en disfunctionaliteit binnen het eigen denken.

Er is sprake van lijden dat het gevolg is van ziekte, lichamelijke ziekte en mentale ziekte. Dit is in de meeste gevallen echt en legitiem lijden. Maar dan heb je het eindeloze lijden dat het gevolg is van het zoeken naar fantasieën in het leven, de poging om mensen, plaatsen en dingen voor jezelf te hebben in het leven, en lijden aan het feit dat je hier niet volledig in kunt slagen. De elementen en gradaties van ongerechtvaardigd lijden zijn dus in vele lagen aanwezig en uiten zich in de wereld op vele manieren.

Je zult dit in het begin niet volledig begrijpen, want je moet het lijden op een zo objectief mogelijke manier beginnen te beoordelen, wat voor de meeste mensen in het begin vrij moeilijk is. Maar als je volhoudt, zul je na verloop van tijd duidelijker kunnen zien, en zul je zelfs je voordeel kunnen doen met je lijden – je gerechtvaardigde lijden en je ongerechtvaardigde lijden, want [ze] zullen je dingen leren die in het leven uiterst noodzakelijk zijn.

Ze zullen je leren geduldig te zijn. Ze zullen je leren je leven helder te evalueren. Ze kunnen je leren om je leven een andere wending te geven, om je leven te verbeteren ten gevolge van wat je is overkomen. Ze kunnen je wijsheid bijbrengen over wat je in je leven wel en wat je niet moet nastreven. En ze zullen je zeer zeker de noodzaak van vergeving leren, van jezelf en van anderen.

Lijden kan je zelfs dichter bij God brengen, want na verloop van tijd, als je je realiseert dat je jezelf niet kunt vervullen door te proberen dingen van de wereld te verkrijgen, zul je je wenden tot de Grotere Realiteit van waar je bent gekomen en waarnaar je zult terugkeren. Oh, ja, je zult terugkeren, want Gods Plan is om op het einde iedereen te redden. Maar het einde kan vanaf nu nog heel ver weg zijn. En zonder deze grotere verbinding, zul je lijden en blijven lijden, en vatbaar zijn voor allerlei soorten fouten en manipulatie van de wereld om je heen.

Vandaag geven Wij je de sleutel om jezelf diepgaand te begrijpen, en daarmee een helder begrip van de realiteit van het lijden: waarom het bestaat binnenin jou, binnenin anderen en binnen de hele wereld in de mate waarin het bestaat; hoe het kan in de loop van de tijd worden verlicht binnenin jezelf, binnenin anderen en in de hele wereld, in zoverre dat hier mogelijk is. Want als je in de fysieke werkelijkheid leeft, als je in afzondering leeft van je Bron, als je in afzondering leeft van je eeuwige leven, vanwaar je gekomen bent en waarnaar je zult terugkeren, zal er nooit volmaakt geluk zijn.

Lichamelijk lijden heeft in de meeste gevallen bekende oorzaken. Psychisch lijden is ingewikkelder en meer verbonden met de poging om zichzelf te vervullen en gelukkig te zijn in een fysieke realiteit. En dan is er het spirituele lijden, het lijden van het niet leven van het leven waarvan je weet dat het is bedoeld om het te leven, een diep lijden, uniek in zijn ervaring en expressie – het gevoel dat je mist wat je hier werkelijk kwam doen, dat je niet werkelijk het hogere doel aan het vervullen bent waarvoor je individueel werd gezonden. Dit veroorzaakt een lijden dat niet verzacht kan worden door medicijnen of psychotherapie of supplementen of dieet of lichaamsbeweging of wat dan ook.

Het is een dieper lijden, dat uiteindelijk het belangrijkste is om te onderkennen en te verlichten. En dit is het enige soort lijden dat werkelijk kan worden verlicht als je eenmaal begint te aanvaarden dat je hier bent voor een groter doel, dat je dit doel niet voor jezelf kunt creëren of definiëren, en dat je het van de Hemel moet ontvangen, stap voor stap, beetje bij beetje. Dat is de weg uit isolement. Dat is de weg uit de mist van verwarring, waarin iedereen in deze wereld tot op zekere hoogte leeft.

Je bent naar de wereld gekomen voor een hoger doel. Het is dit hogere doel dat jou verbindt met je Aloude Thuis, met degenen die jou gezonden hebben en met je ware leven voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Dit niet te weten, dit niet te leven, dit niet vinden is doelloos ronddwalen in de fysieke werkelijkheid – waarbij je probeert te beschermen wat je hebt en een grotere vervulling te zoeken in tijdelijke en vaak betekenisloze dingen, en probeert het lijden te ontvluchten zonder het ooit onder ogen te zien en er de wijsheid uit te putten die het je kan verschaffen, als je het duidelijk kunt zien.

De meeste mensen zijn op de vlucht voor hun verleden, op de vlucht voor hun lijden – op zoek naar de volgende relatie of op zoek naar rijkdom of op zoek naar genot of op zoek naar ontsnapping of leven in een wrede ontkenning, vol wraak en woede tegenover de wereld. Er is hier geen verlichting. Het verlengt alleen je ellende.

Je lijden wordt dus iets dat onder ogen gezien moet worden, en met mededogen tegemoet getreden, want hoe zou je niet kunnen lijden als je de kracht van Kennis niet kent die God binnenin je heeft geplaatst? Hoe zou je verstandige beslissingen kunnen nemen zonder de leiding van Kennis die God binnenin je heeft geplaatst? Hoe zou je geen kritieke fouten kunnen maken of je leven doelloos of destructief kunnen leiden zonder deze grotere gids en dit kompas binnenin jezelf dat je de weg wijst?

Dit betekent het om met mededogen en objectief naar je verleden te kijken, in het besef dat je zonder deze grotere kracht die God je gegeven heeft, alleen maar kunt dwalen, gedreven door anderen, gedwongen door cultuur en godsdienst of je familie om een leven te leiden dat om te beginnen nooit echt juist voor je was.

Dit is lijden op een dieper niveau. Zelfs als je in je verleden vriendelijk werd behandeld en niet bent misbruikt – zoals zoveel mensen in de wereld van vandaag – zelfs als je vriendelijk werd behandeld, is een leven zonder doel en betekenis een leven dat zal lijden. Je zult na verloop van tijd de moed verliezen. Je zult leven met toenemende ontgoocheling en teleurstelling, wat kan leiden tot grote woede jegens jezelf en anderen, en zelfs jegens de wereld in het algemeen, zelfs jegens God, in de gedachte dat God deze destructieve wereld en het leven van Afscheiding heeft geschapen. Maar het is leven in Afscheiding dat lijden creëert aan de basis, maar buiten deze basis zijn er de uitingen van lijden op vele andere niveaus.

Uiteindelijk, als je zou beginnen te reageren op de grotere roeping in je leven, die je zelf niet kunt definiëren of creëren, en bereid bent die te ontvangen, stap voor stap, geduldig, in nederigheid, en met grotere vastberadenheid, alleen dan zou je leven werkelijk op orde kunnen komen, of je nu rijk of arm bent, waar je ook leeft in de wereld, in een vrije natie of een onvrije natie. Ja, de omstandigheden zijn verschillend, maar iedere situatie heeft haar kansen en haar nadelen. Alleen dan zul je leren hoe je een werkelijk gezond leven kunt leiden, een evenwichtig leven, een leven in een toenemende mate van dienstbaarheid en betekenis, terwijl je ontsnapt aan de schaduwen en de smart van je verleden.

Hoewel er geen volledig einde komt aan lijden, ligt er een leven met een groter doel en betekenis op je te wachten, dat de meeste vormen van lijden zal verlichten en je zal beschermen tegen veel dingen in de wereld waar je kwetsbaar voor bent, zelfs op dit moment – de dreiging van overreding en overheersing, de dreiging van straf, de dreiging van verslaving, de dreiging van de ene mislukte relatie na de andere, de dreiging van een ongezond en ongeconcentreerd leven.

[Dit zijn] maar een paar van de dingen die je zelfs op dit moment op de proef stellen en die voor jou omstandigheden van lijden scheppen. Zelfs als je in je fysieke basisbehoeften hebt voorzien – voedsel, water, onderdak en veiligheid – word je vervolgens geconfronteerd met het lijden dat voortkomt uit het leven in de Afscheiding zelf. Ook als je beschermd bent tegen de meeste gevaren van de wereld, wat zolang je hier bent natuurlijk nooit volledig het geval zal zijn, zul je, naarmate je jezelf verheft, de psychologische schade zien, de emotionele schade, de gevolgen die een leven zonder doel en werkelijke betekenis en richting heeft voor je ervaring van jezelf en anderen in de wereld.

Dit is kijken naar hogere niveaus van lijden, die, als ze duidelijk gezien worden, jou kunnen instrueren over wat je niet moet doen, wat je niet moet nastreven, wat je niet moet denken, wat je niet moet kiezen, hoe je jezelf niet moet behandelen, hoe je anderen niet moet behandelen, hoe je de wereld niet moet zien. Lijden is een geweldige leraar van deze dingen als het objectief gezien kan worden. Maar om dit te kunnen doen, zul je werkelijk een echt gevoel van je doel in het leven moeten opbouwen en de stappen naar deze Kennis moeten nemen waar Wij hier vandaag over spreken, die God nu, eindelijk, in een grote Openbaring voor de wereld aanreikt. Het is de ladder die vanuit de Hemel naar beneden is gezonden om jullie in staat te stellen te ontsnappen aan het isolement van Afscheiding en de mist van verwarring waarin bijna iedereen leeft.

Laten Wij nu dan even over isolement spreken. [Voor] jou, degene die ontworpen is om met alles verbonden te zijn, is leven in Afscheiding echt moeilijk, isolement is de meest extreme ervaring van die Afscheiding. Isolement betekent niet alleen maar dat je alleen bent en dat er niemand om je heen is, want je kunt midden in een groot gezin leven, getrouwd zijn en kinderen hebben, en het gevoel hebben dat niemand je werkelijk begrijpt. Er zijn mensen om je heen. Je houdt van hen, of zij houden van jou, maar je bent daar geïsoleerd, gevangen in een aantal omstandigheden die nu jou en je leven bepalen op manieren die niet in overeenstemming zijn met je ware doel waarom je hier bent. Isolement, het meest extreme voorbeeld van Afscheiding, kan worden ervaren in een menigte, te midden van familiebanden. Het kan onder alle omstandigheden worden ervaren.

Maar de waarheid is dat je niet alleen bent. [Je hebt] hen die je leven gadeslaan en over je leven waken, zodra je de behoefte aan een grotere betekenis, een groter doel en een grotere richting in je leven begint in te zien; zodra je dit onder ogen durft te zien, wat een daad van grote eerlijkheid tegenover jezelf is, het gevolg van teleurstelling en ontgoocheling over de wereld; wanneer je tot het inzicht komt dat een andere relatie of een ander bezit of een ander verworven goed voor jezelf niet echt een verschil zal uitmaken, en wat het je zal kosten om die dingen te vinden, en de teleurstelling waarmee je wordt geconfronteerd als je ze niet kunt vinden, zo groot is dat je nu een hoger pad zoekt.

Zonder te weten wat een hoger pad is, bid je tot de Hemel om leiding, echt bidden, niet een simpel verzoek hier en daar wanneer het er niet goed voor je uitziet, maar met echte ernst en vastberadenheid. Dat is de boodschap voor de Hemel om te antwoorden, want nu begin je serieus te worden. Je wilt niet alleen maar een redder in nood als je leven niet loopt zoals je wilt dat het gaat. Het is niet slechts een lapmiddel dat je wordt gegeven om je op het moment beter te voelen. Want God wil dat je je lijden onder ogen ziet en de wijsheid ziet die het je kan geven en de hulp die het je kan geven om je leven in zijn ware richting te leiden.

De grote weg begint met teleurstelling en ontgoocheling. Het begint met je los te maken van wat je eerder hebt gedaan, en zelfs van wat je eerder hebt gedacht en geloofd, wat je in een enorm verwarrende en onzekere positie kan brengen. Maar de deur begint zich nu tenminste te openen.

En ja, je zult nog steeds in de mist van verwarring leven, terwijl je niet weet wat je moet volgen, niet weet wat je moet geloven, niet met echte zekerheid weet wat je moet doen, je laat leiden door de wensen van anderen, door de massa, door wat je religie of cultuur je opdraagt, als een slaaf van andere krachten, als een schaap in de wei. Maar God heeft andere plannen met jou.

Maar om dit te weten moet je aan een nieuwe levensreis beginnen, een reis van vele stappen, een reis die je niet zelf in de hand hebt, maar waarvoor je verbazingwekkend genoeg jezelf in de hand zult moeten houden om deze reis te kunnen maken, een reis die je niet zelf bedenkt, maar waarvoor je veel voorzichtiger en kritischer zult moeten zijn over wat je doet en met wie je bent.

Dit zal je wegvoeren uit een wereld van lijden. En ja, je zult onderweg wat legitiem lijden kennen. En je kunt nog steeds hier en daar fantasieën zoeken of romances met mensen, plaatsen en dingen. Maar als je in deze richting blijft bewegen, zullen deze krachten voor jou afzwakken en zul je in staat zijn om er langs te kijken en mededogen te hebben met mensen die nog steeds in dergelijke bezigheden verstrikt zijn.

Je zult je nu naar je verleden kijken als een uiting van een leven zonder Kennis, een leven dat jou veel dingen kan leren als je het goed kunt begrijpen. In plaats van weg te lopen van je verleden, wordt het nu een hulpmiddel voor je – het bewijs van de hopeloosheid van leven zonder deze diepere Kennis waar Wij hier over spreken, de behoefte aan een groter leven, de behoefte aan een groter doel in het leven en een grotere richting die niet gebaseerd is op verlangen en fantasie en de wisselende stemmingen van je geest.

Nu begin je een vrijheid te verkrijgen waar iedereen om je heen zich niet van bewust is of te bang voor is. Hier moet je jezelf leiden. En terwijl jij jezelf leidt, zijn er grotere krachten die jou zullen leiden. Verbazingwekkend genoeg, als je begint toe te geven aan deze grotere kracht, ben je zelf in staat om eindelijk controle te krijgen over je geest en je emoties op een gezonde manier, op een manier met zekerheid en mededogen. Eindelijk kun je nu met grotere helderheid bepalen wat je denkt en waar je geest heen zal gaan en wat je zult kiezen, wat voorheen niet echt mogelijk was.

Je ontsnapt aan de angst van anderen. Je ontsnapt aan de angst voor verlies. Je ontsnapt aan de angst voor vergelding door de wereld. Je ontsnapt aan de angst om niet vervuld te worden volgens jouw ideeën of de ideeën van anderen. Je ontsnapt aan de angst voor teleurstelling. Je ontsnapt zelfs in zeer grote mate aan de angst om te falen.

Dit vermindert zoveel lijden en de mogelijkheid tot lijden. Je kunt op dit moment nauwelijks begrijpen wat voor een grote opluchting dit is. In plaats van een leven met een heel klein beetje inspiratie en een heleboel verwarring en lijden, krijg je uiteindelijk een leven met heel veel inspiratie en een klein beetje verwarring en lijden.

Als je kunt horen wat Wij je hier vandaag vertellen en je begint langs deze lijnen te denken, kun je beginnen aan een grotere reis in het leven, voorbij het gewone, een leven dat je eenvoudiger, krachtiger, directer en meer verenigd binnenin jezelf zal maken.

Dit zal niet in één keer gebeuren. Zoals bij iedere grotere reis in het leven, zul je in het begin struikelen en afdwalen. Je zult goede en slechte dagen hebben, natuurlijk, maar je hart zal opgelucht zijn dat je eindelijk reageert.

Dit richt zich dan op het diepste niveau van lijden binnenin jou, het lijden afkomstig van het niet vervullen van datgene waarvoor je hier gekomen bent, een lijden dat aan de basis ligt van bijna ieders probleem in het leven, waarvoor zij verlichting zoeken door te ontwijken, door plezier, door fantasie of door anderen te vermanen.

God weet hoe jouw leven in evenwicht en tot dienstbaarheid en tot betekenis moet worden gebracht, wat je misschien zonder succes in alle andere dingen zoekt. God kent de weg naar God. Religies weten niet echt de weg naar God. Het zijn slechts voorschriften voor de doorsnee bevolking. Maar de diepere roeping is iets dat op individueel niveau gebeurt. Mensen worden niet gered omdat zij in iets geloven, maar omdat zij reageren op een diepere roeping en de kracht van Kennis binnenin henzelf, de grote waarheid waarvan veel mensen in de wereld zich nog niet bewust zijn.

Maar de reis vereist grote helderheid, groot onderscheidingsvermogen, grote vastberadenheid en de bereidheid om de fouten uit het verleden onder ogen te zien en de fouten die je misschien zelfs op dit moment nog maakt. Hier is geen sprake van hoogmoed. Hier is geen sprake van zelfverheerlijking. Je noemt jezelf hier geen genezer of leraar of avatar.

Je moet een niveau van persoonlijke eerlijkheid bereiken die verder gaat dan wat de meeste mensen hier vandaag denken. Je moet wachten op grote waarheid. Je moet in de meeste gevallen kijken zonder conclusies te trekken. Je moet leren je geest stil te maken, leren stil te zijn, leren te luisteren, leren in staat te zijn te antwoorden, in staat te zijn om op deze manier verantwoordelijk te worden.

God heeft de Stappen naar Kennis aangereikt, de weg om al deze dingen mogelijk te maken. Je hoeft alleen maar de Stappen te nemen en de uitdagingen aan te gaan en te doen wat binnen je vermogen ligt. Rijk of arm, oost of west, noord of zuid, ze zijn voor iedereen die kan antwoorden.

Op deze manier, ontsnap je aan het lijden dat bijna iedereen beperkt. Op deze manier, krijg je de ogen om te zien en de oren om te horen, na verloop van tijd, door vele ervaringen.

Hier komt je leven terug in zijn ware afstemming, zijn ware doel, zijn ware betekenis. Ze herstelt God je zodat je iets moois kunt geven aan de wereld, aan anderen en aan het leven om je heen.

Marshall Vian Summers en Patricia Summers over het ontvangen van ‘Lijden (Engels)’