Wat het betekent een Persoon van de Nieuwe Boodschap te zijn

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 7 september 2009
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Nieuwe Boodschap is hier om de mensheid grote belofte en veel kracht te geven – de kracht van Kennis die God binnen eenieder geplaatst heeft als groot geschenk, een geschenk dat erop wacht om ontdekt te worden.

De mensheid heeft nog niet haar grotere krachten ontdekt, haar grotere sterkte, haar grotere integriteit en haar bredere ethische basis. Ze verlaagt zich nog steeds, als een primitief ras, gedreven door hebzucht en gierigheid, haat en veroordeling. Zij is nog steeds primitief in haar voorschriften en wat ze aanhangt. Maar dit ontkent niet het feit dat de mensheid grotere krachten en grotere machten heeft die nog ontdekt en ontwikkeld moeten worden.

De Schepper van al het leven heeft een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoeting met een universum vol intelligent leven. Maar deze voorbereiding vereist ook dat de mensheid haar grotere krachten en haar grotere integriteit erkent en cultiveert.

De mensheid kan niet in haar geheel tegelijk onderwezen of voorbereid worden, want de instructie vindt plaats op het niveau van het individu, op het niveau van de persoon. Iemand zich bewust laten worden van zijn eigen grotere krachten, grotere machten en grotere integriteit is waar de zaadjes geplant zullen worden en waar de belofte voor de mensheid rust.

Daarom moet je er niet aan denken wat alle mensen zouden moeten doen, anders zul je altijd teleurgesteld en ontmoedigd worden. Denk in plaats daarvan aan wat vóór jóu ligt.

Jullie maatschappijen en culturen willen misschien dat je slechts een tevreden consument bent, een tevreden arbeider, een groepslid, iemand die de waarden en prioriteiten van de cultuur onderschrijft. Maar jij hebt een grotere belofte in het leven, een grotere belofte die verzekerd is omdat zij deel uitmaakt van jouw diepere aard.

Door cultuur wordt je diepere aard vergeten en over het hoofd gezien, en zij wordt in sommige gevallen volledig ontkend. Maar je kunt je diepere aard niet voor altijd ontkennen, want hij woont binnenin je buiten bereik van cultuur, buiten bereik van corruptie, buiten bereik van manipulatie en bedrog. Daarom is hij jouw grotere kracht en bevat hij voor jou je grootste gaven en inderdaad je hogere doel waarvoor je in de wereld gekomen bent.

Wat voorheen alleen voorbehouden was aan de elite, aan de ingewijden, moet nu een open deur worden voor jou en voor andere mensen in de wereld. Want de wereld staat voor haar grootste beproevingen, haar grootste gevaren. De mensheid is niet voorbereid op de Grote Golven van verandering. De mensheid is ontwetend en dwaas in haar ideeën en opvattingen ten aanzien van het vooruitzicht van intelligent leven in het universum. Dus ligt de belofte van de mensheid bij de belofte van het individu, het ontwaken van de persoon. Dit zal de mensheid een grotere kernkracht geven en een grotere kans om echte wijsheid te beoefenen ten overstaan van zo’n onvoorspelbare en onzekere toekomst.

Als mensen gehoor willen geven aan Gods Openbaring dan moeten zij van begin af aan erkennen dat zij zichzelf niet waar kunnen maken met de dagelijkse gewoonten en verzetjes en pleziertjes waar de mensen om hen heen zo enorm in investeren. Zij moeten zich realiseren dat zij een grotere behoefte en een grotere verantwoordelijkheid in hun leven hebben. Dit laat zich aanvankelijk zien doordat ze ongelukkig en ontmoedigd zijn met de wereld rondom hen terwijl ze geleidelijk aan hun belangstelling verliezen in de spelletjes en hobbies van mensen om hen heen omdat zij een diepere behoefte hebben die nu naar boven komt.

Als ze aan de behoeften van het lichaam voldaan hebben middels voedsel, kleding, onderdak en veiligheid; als zij aan de behoeften van het verstand voldaan hebben middels de beschikbaarheid van onderwijs en kansen, dan zal de grotere behoefte binnen in hen boven beginnen te komen – de behoefte van de ziel – die alleen vervuld kan worden door het hogere doel waarvoor ze hier gekomen zijn te erkennen, te accepteren en te volbrengen, hetgeen iets is dat zich volkomen buiten het domein en het bereik van het verstand bevindt. Je kunt het niet uitdenken, maar je kunt en moet het ervaren. Het wacht erop ontdekt te worden.

Als je een persoon van de Nieuwe Boodschap wilt zijn, dan moet je beseffen dat de mensheid een nieuw tijdperk binnentreedt en een enorm krachtige en onzekere overgangsperiode. Je kunt nu niet simpelweg vertrouwen op oude leringen of oude voorschriften of oude voorspellingen om je nu een nieuwe toekomst in te geleiden. Want de wereld is veranderd en verandert snel, maar mensen zijn niet mee veranderd en zien de noodzaak van verandering niet in.

De persoon van de Nieuwe Boodschap moet dan erkennen dat hij/zij op de drempel staat van een momumentale verschuiving in de realiteit van de wereld, in de leefomstandigheden hier en in de ontdekking dat jullie isolement in het universum voorbij is, en dat dat nooit meer terug komt.

De druk zal hierbij groot zijn, maar het is druk voor een doel. Het leidt jullie naar de diepste ontdekking die je maar kunt hebben in je leven, en dat is de ontdekking van de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin je – een diepere geest, een grotere geest, een geest die toegewijd en gefocust is, een geest die niet wordt afgeleid of verleid door de wereld, een geest die zuiver is en niet verdorven, een geest die onbezoedeld is door de wereld met al haar verlokkingen en tragedies.

De Nieuwe Openbaring spreekt hierover omdat de mensheid zich toegang moet verschaffen tot haar grotere krachten, hogere machten en grotere integriteit. Als zij dat niet doet, zal zij falen in de aanwezigheid van de Grote Golven van verandering. En zij zal met sluwheid en bedrog vanuit het universum overvallen worden door mogendheden die hier zijn om voordeel te behalen uit een zwakke en verdeelde mensheid.

Vanwege het grote gevaar voor de menselijke beschaving en voor het welzijn en de vrijheid van de menselijke familie, heeft de Schepper van al het leven een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden, een Openbaring zo groot als alle andere Openbaringen die hiernaartoe gezonden zijn. Zij is hier in zuivere vorm, onbedorven door regeringen, onbezoedeld door ambitieuze individuen, niet gerelateerd aan cultuur en politiek en de lagere bedoelingen van de mensheid.
De persoon van de Nieuwe Boodschap beseft dat hij/zij leven in een tijd van Openbaring, een tijd waarin deze Openbaring zo hard nodig is omdat mensen overal om hen heen, zelfs in machtsposities in de regering, niet lijken te kunnen reageren op de tekenen van de wereld en op de opkomst van grote verandering.

Het vermogen van het individu om de voorbereiding te ondergaan, om toegang te verkrijgen tot de macht van Kennis en om deze trouw te volgen – zonder te proberen deze grotere intelligentie te beheersen of te manipuleren – is een enorme uitdaging en kans. Maar zij vertegenwoordigt verlossing voor het individu omdat je je via Kennis weer verbindt met God, omdat je opnieuw ontdekt dat je een hoger doel hebt in je leven en dat je in staat bent de stappen van haar onthulling – een persoonlijke openbaring – te volgen.

Je beseft hierin dat je een pionier bent. Je doet iets nieuws. Je staat aan het eerste begin van een grote beweging, een grote verschuiving. Als pionier zul je met eenzaamheid te maken krijgen en met het gebrek aan erkenning van anderen. Je zult je eigen sterkte moeten opbouwen en een nauwe band moeten aangaan met anderen die ook gehoor geven aan de Openbaring.

Op dit punt realiseer je je dat je geen antwoord hebt voor de toekomst, en dat je geen antwoord hebt voor je leven, want jouw antwoorden zijn allemaal antwoorden die de cultuur je heeft gegeven. Zelfs de antwoorden waarvan je denkt dat jij ze bedacht hebt zijn nog steeds de antwoorden die anderen hebben aangedragen. Maar er is slechts één antwoord, en dat is dat je je moet voorbereiden op een Grote Golven-wereld. Dat betekent dat je je leven en je verstand moet voorbereiden om met een hoger vermogen te dienen. Het betekent dat je een uitgebreide voorbereiding moet ondergaan die je niet voor jezelf uitgevonden hebt, maar die je gegeven is uit genade en door de voorzienigheid.

Je verbreekt dan de ketenen van verslaving, en de behoefte aan goedkeuring, en het vasthouden aan cultuur en aan de voorschriften van je natie, om je te binden en te verenigen met een grotere macht en kracht die de Bron is van al het leven in het universum. Je doet dit nederig, en je schept niet op over jezelf, want je weet dat het niet aan jou is om de grotere macht te bezitten of te gebruiken of te controleren. Maar je bent gezegend dat je hem ontvangt en dat je hem toestaat je leven en je richting opnieuw vorm te geven zodat werkelijke vervulling en bevrediging voor jou beschikbaar komt.

Je bereidt je dan voor om een man of vrouw van Kennis te zijn – niet alleen voor je eigen redding en vervulling, maar om jouw rol te spelen in een tijd van grote overgang. Je kent de betekenis hiervan niet noch het belang ervan. Misschien denk je wel dat je een groot leider zult zijn, maar slechts heel weinig mensen zullen grote leiders zijn. Je zult alleen een rol spelen die zich begint af te tekenen als je verder gaat en als je relaties met anderen duidelijker en oprechter worden.

Je bent een persoon van een Nieuwe Openbaring, en je bent niet langer gebonden aan en gehinderd door het verleden, want jij bent de zaaddrager van de toekomst. Jij draagt het vaartuig van de toekomst. Het is niet voldoende om louter te leven voor dit moment, want dat is slechts de halve betekenis van het leven. Je moet je ook voorbereiden op de toekomst, en alleen Kennis binnenin je weet wat die toekomst zal zijn en hoe je je er verstandig, effectief en veilig op kunt voorbereiden.
De weg is eigenlijk erg eenvoudig, maar omdat die zich bevindt voorbij het domein van het intellect, kunnen mensen struikelen en er erg verward over raken, en proberen ze de realiteit ervan aan te passen aan hun eigen overtuigingen en opvattingen van dat moment. Natuurlijk zijn je overtuigingen en opvattingen geschapen door cultuur en vaak het product van angst. Ze hebben niets van doen met de realiteit van je grotere leven. Ze zijn slechts het overblijfsel van het verleden en van een oude identiteit, die je nog steeds bij je draagt en die je moet leren ontgroeien.

Dit ontgroeien van je identiteit is een volkomen natuurlijke zaak. Het is net als je adolescentie ontgroeien om volwassen te worden. Als adolescent identificeer je je met jouw leeftijdsgenoten en jouw landgenoten, en word je heen en weer geslingerd door hun waarden en wat zij najagen. Maar als je volwassen wordt, veranderen je prioriteiten. Je zoekt zaken op die meer betekenis en waarde hebben, en je neemt grotere verantwoordelijkheden in het leven op je.

Net zo is het hier met het ontgroeien van je oude persoonlijke identiteit. Je neemt grotere verantwoordelijkheden op je. Je zoekt naar meer betekenis. De oude interesses worden beschouwd als ontoereikend en onvoldoende voor je diepere behoeften.

Dit is spiritueel opgroeien. Dit is wat het betekent als je verder gaat met het vervullen van de hiërarchie van behoeftes binnenin jezelf. Dit is het dat je weer verbindt met de wereld en met hen die je hierheen hebben gestuurd. Het is hier dat je je grootste vervulling vindt binnen je eigen integriteit, binnen de kwaliteit van relaties die nu naar je toe beginnen te komen en met het gevoel van betekenis dat je leven gaat doordringen.

Wat eerder vluchtig was wordt nu meer het centrum van je aandacht. Spirituele beoefening is niet louter een vorm van stressvermindering. Het wordt nu het bouwen aan je centrale kracht, de belangrijkste focus van je activiteiten, zodat je je spirituele oefening kunt inbrengen in alles wat je doet omdat het relevant is voor alles wat je doet, en het zal je bijstaan en helderheid brengen in alles wat je doet.

Hier is gaan sprake van echte opoffering. Je ontgroeit gewoon dingen die gezien worden als ontoereikend of dwaas, die voorheen zo belangrijk voor je waren.
De meeste mensen groeien spiritueel nooit op, dus zij blijven spiritueel gezien in een toestand van kind-zijn of adolescentie. Zelfs al hebben ze grijs haar en worden ze fysiek oud, ze worden spiritueel nooit echt volwassen.

Maar het groeiproces is hetzelfde – het ontgroeien van het oude, het tevoorschijn komen van het nieuwe, de groeipijnen van het worden van een verantwoordelijker, efficiënter persoon, en de grote kans op het ervaren van relaties op het niveau van je hogere levensdoel, wat iets is dat ver buiten het bereik van anderen ligt die niet deze grotere ontwikkeling hebben doorgemaakt.

De personen van de Nieuwe Boodschap beseffen dat men deel uitmaakt van iets groters dat aan het opkomen is. Ze hoeven niet het einde of het resultaat te zien, want dat ligt buiten hun bereik en buiten de reikwijdte van hun visie. Het is niet hun verantwoordelijkheid te zorgen voor een resultaat, maar ze spelen hun rol bij het bewegen van de mensheid in een positieve richting.

En hoe zou de mensheid in een positieve richting kunnen bewegen zonder de enorme hulp waar de Schepper van al het leven voor zorgt? Het is tragisch evident dat de mensheid dit niet voor zichzelf kan doen, of niet zal doen, wat ook het geval mag zijn.

Mensen bidden tot God om hulp, om kansen, om bevrijding, om een ontsnapping aan pijn en lijden, om vernieuwing, om verjonging. Maar als de Boodschap in zo’n grootse vorm komt, kunnen ze haar niet zien, ze antwoorden niet, of ze ontkennen haar omdat ze niet voldoet aan hun verwachtingen of voormalige overtuigingen.

Als je echt wilt dat God je helpt, kun je je maar beter klaar maken om je leven te veranderen. God zal je volledig helpen. Als je niet zeker bent dat je dit wilt, dan zou je misschien je gebeden en verklaringen achterwege moeten laten.

De mensen van de Nieuwe Boodschap moeten de Boodschapper bijstaan zolang hij nog in de wereld is. Zijn taak is overweldigend. Het ligt ver boven wat één persoon ooit zou kunnen doen. Zij moeten hiervan getuigen. Ze moeten dit vertegenwoordigen. Zij moeten de moed hebben om deel van de Openbaring te zijn en niet gewoon maar haar toeschouwers of haar publiek.

De kracht van de Openbaring om de mensheid te herstellen en om de mensheid voor te bereiden zal gebaseerd zijn op de handelingen van vele mensen. De Openbaring is zuiver. Zij is onbezoedeld. Zij is in haar geheel gegeven. De Boodschapper is niet omgekomen met de Boodschap maar half afgeleverd. De Schepper van al het leven heeft hiervoor gezorgd. Alles is op zijn plaats.

Maar de Openbaring spreekt een andere realiteit binnenin mensen aan. Zij speelt niet in op hun intellect of hun intellectuele trots. Zij ondersteunt hun vooroordelen en hun onvolledige of onjuiste denken niet. Zij is niet gebonden aan menselijke voorkeur of menselijke wil, en dus lijkt ze opmerkelijk maar verwarrend, nieuw en anders, maar op de een of andere manier oud en tijdloos.

De persoon van de Nieuwe Boodschap moet deel uitmaken van de Nieuwe Boodschap. Ze kunnen niet simpel een consument zijn die haar steelt en wegrent en probeert haar te gebruiken om daarmee rijkdom of persoonlijke macht of persoonlijk voordeel op te bouwen.

Als dieven in de nacht zullen ze haar stelen en voor zichzelf haar kracht en haar voorrecht en haar auteurschap claimen. Je zult zien dat ze dit proberen, ja, omdat de mensheid als geheel veel te corrupt is om met iets zo zuiver te kunnen omgaan, en dat is waarom de focus ligt op het individu en niet op de collectieve mensenmassa.
Juist als mensen over de Nieuwe Boodschap leren en ernaar gaan leven zullen ze in staat zijn haar kracht en wijsheid over te dragen aan hun families, hun gemeenschappen, hun naties, hun religies, alles – daarbij een quantum shift creërend in de menselijke perceptie die in de loop van de tijd bijna onzichtbaar zal plaatsvinden.

Mensen zullen beginnen te overwegen dat zij de oorspronkelijke bevolking van deze wereld zijn en dat ze hun eigen omgangsregels met betrekking tot [buitenaards] bezoek en interventie moeten opstellen. Natuurlijk, het is zo overduidelijk. Mensen zullen zeggen: “Natuurlijk, we kunnen niet zomaar iedereen hier naartoe laten komen om te doen wat ze willen. En we zullen onszelf niet laten verleiden door deze mogendheden die beweren dat ze hier zijn om ons te behoeden of ons te redden.

Natuurlijk, het zal dan gezond verstand zijn. Maar op dit moment lijkt het fantastisch en onmogelijk. Hoe zou dat kunnen? Omdat mensen nog steeds primitief denken. Ze denken nog steeds alsof ze afgezonderd zijn van het universum. Maar ze denken niet vooruit. Ze zien niet dat de mensheid de wereld al in zodanige mate geplunderd heeft dat zij in de toekomst nauwelijks in staat zal zijn in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, en zodoende de Grote Golven van verandering creëren.

De belofte ligt in het individu. Dit is altijd het geval geweest. Alle nieuwe openbaringen, alle nieuwe verbeteringen, innovaties, grote stappen in wetenschap, handel en sociale rechtvaardigheid zijn altijd in gang gezet door individuen die geïnspireerd en toegewijd waren aan hun dienstverlening. Dit is hoe alle rassen in het universum vorderingen maken en hoopvol stemmen.

Want de personen van de Nieuwe Boodschap, zij hebben hier een grote verantwoordelijkheid, misschien groter dan wat ze ooit voor zichzelf hebben bedacht. Een deel van hen wil nog steeds ergens heengaan en gelukkig en zorgeloos zijn, om een soort idyllisch, onverantwoordelijk leven te leiden. Maar dieper in hen komt een sterkere kracht naar boven en een diepere stem en een gevoel van betrokkenheid en richting die nu hun raamwerk en hun context worden.

Zij zijn verbonden met de toekomst. Zij zijn verbonden met de Grotere Gemeenschap. Ze zijn verbonden met [hun] tijd en met de grote tijden die eraan komen. Ze beginnen te reageren alsof ze feitelijk de wereld in gestuurd werden om gezamenlijk met bepaalde individuen iets specifieks te bereiken. Zij beginnen werkelijk te denken en te voelen als onsterfelijke wezens die hier zijn om hun diensten te verlenen in een tijdelijke en verstoorde omgeving.

Maar het vereist een enorme inzet en voorbereiding om dit bewustzijn en de kracht van deze realiteit te bereiken. Je kunt in deze zaak niet halfslachtig zijn. Je kunt niet ongeduldig of manipulatief zijn of gedreven worden door je voorkeuren, of je zult niet eens in staat zijn om een begin te maken. Je zult bij de eerste uitdaging of belemmering, bij de eerste ontmoediging, aan de kant geschoven worden als je ontdekt dat de mensen om je heen waarvan jij dacht dat ze zo vriendschappelijk en dichtbij je waren werkelijk geen idee of geen interesse in deze zaken hebben en zich tegen je zullen keren mocht je hierover gaan spreken.

Hier realiseer je je dat je een keuze moet maken. Je zult of de opkomende kracht van Kennis, hoe mysterieus ook, volgen of je zult je aanpassen aan de behoeften en voorkeuren van je familie en je vrienden.

Veel mensen falen op dit punt, en versmelten weer met het geheugenverlies der cultuur, met de verslaving der cultuur, met de manipulatie door de cultuur. Ze werden eventjes wakker, om vervolgens opgenomen te worden door de machten van de mentale omgeving om hen heen, die hen weer naar binnen trokken –in de verwarring, in de onverantwoordelijkheid, in de fantasie.

Je moet je nu bezig houden met je eigen roeping en ontwikkeling en de ontwikkeling van anderen om je heen die je misschien kent, die in staat zijn gehoor te geven aan een Nieuwe Openbaring in hun leven. Je kunt deze berg niet opgaan als je wacht op anderen. Je moet zelf deze berg opgaan, zelfs als je beste vrienden niet mee kunnen. Je zult meer voor de wereld en voor hen doen als je omhoog kunt gaan en deze reis kunt maken dan je ooit zou kunnen doen door achter te blijven en hen aan te moedigen.

Er is zoveel wijsheid en helderheid die je onderweg kunt vergaren. Veel hiervan kun je op dit moment niet zien, maar het staat je te wachten tijdens je reis. Je kunt deze dingen niet leren tenzij je deze reis maakt. Je kunt ze niet leren als voorschriften of als ideeën, want je zult dan niet in staat zijn ze te belichamen, ze te volgen en ze te laten zien.

De persoon van de Nieuwe Boodschap maakt deel uit van de Nieuwe Boodschap als medewerker, zonder te proberen je rol te omschrijven of krachten of posities voor jezelf op te eisen. Dit zal nogal wat terughoudendheid van jouw kant vereisen, want al deze neigingen zitten nog steeds in jou. De zaden van het kwaad, de zaden van hebzucht, de zaden van bedrog, de zaden van zelfbedrog zijn er allemaal. Veel daarvan zijn behoorlijk actief op dit moment. Dus je zult deze dingen moeten beteugelen en je wenden tot Kennis en de hulp van anderen vragen als dat nodig is.

Want je wilt deze roeping niet kwijt raken. Je bent zo ver gekomen. Je wilt niet falen. Je bent al in hoge mate tot voorbij de obsessies van cultuur gekomen. Je wilt niet falen bij deze activiteiten, de grootste kans die je ooit kunt hebben – jij die uitgekozen bent en een geluksvogel en die zo, zo fortuinlijk is dat hij een van de eersten is die de Nieuwe Boodschap van God ontvangt. Besef je wat je vóór je hebt liggen? Heb je enig idee? In je zelfverachting, kun je zien wat vóór je ligt? God heeft je een weg gegeven, een pad uit de jungle, de hopeloze puinhoop van menselijke verwarring en menselijk compromis.

Daarom, vat moed. Blijf bij je voorbereiding en oefening. Laat de tekenen van de wereld je vertellen wat eraan komt, en laat de tekenen binnenin jezelf je extreme gedragingen en je hardvochtige kritieken matigen – zonder dat je daarbij ook maar iets wegneemt van je zelfcorrectie die je aan de dag moet leggen in je denken, je veronderstellingen en je gedrag.

Een wijze leraar straft de student niet, maar biedt hem slechts ferme correctie aan. Dit is hoe je met jezelf moet omgaan. Dit is hoe een wijze en liefhebbende ouder omgaat met zijn jong, onschuldig kind.

Je bent nu als een kind in het ontwikkelen van een Grotere Gemeenschaps bewustzijn en in het ontdekken van de kracht van Kennis. Je bevindt je in de eerste fases, en er ligt een grootse weg voor je. Eindelijk heb je een doel, een betekenis en een richting. Maar je moet hierbij blijven en je niet laten belagen door de obstakels, de afleidingen en de oude ideeën en overtuigingen die je verstand verduisteren, waardoor je het spoor de berg op bijster raakt. Laat je niet verleiden door mooie rustplekken langs de kant, want je hebt een doel en een reis te maken. Dit is hoe God je zal redden, op een manier waarop je jezelf nooit zou kunnen redden.