Omgaan met Weerstand en Vijandigheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 5 mei 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen We spreken over omgaan met weerstand en vijandigheid jegens de Nieuwe Boodschap. Dit is voor allen die de mantel van verantwoordelijkheid willen omslaan om de Nieuwe Boodschap in de wereld te vertegenwoordigen en voor haar te spreken.

Gods Nieuwe Openbaring zal aanzienlijke weerstand en vijandigheid opwekken. Alleen al het idee dat er een Nieuwe Boodschap gegeven kan worden en dat God opnieuw heeft gesproken zal bij anderen enige intense afwijzing en terechtwijzing opwekken. Dit laat de blindheid en koppigheid van de mensheid zien, die meent Gods Intenties en Gods Aanwezigheid in de wereld te begrijpen.

Dat is helaas het probleem van het communiceren van iets zuivers in een onzuivere wereld, iets moois naar denkgeesten die niet mooi zijn, iets essentieels naar denkgeesten die niet kunnen horen en ontvangen. De Boodschapper is hier niet om te debatteren met anderen, want het wordt Boodschappers nooit gevraagd dit te doen. Redetwisten met de verdedigers van andere geloven is een vruchteloze onderneming. Ze zullen alleen maar proberen je te vernederen en te vernietigen wat je hen vertelt.

Jouw rol is diegenen te bereiken die kunnen antwoorden, niet te strijden met hen die niet kunnen antwoorden. Als mensen het ter discussie willen stellen, wijs dan naar de Nieuwe Boodschap en zeg: “Als je geest open is en als je hart open is, dan nodig ik je uit de Nieuwe Boodschap van God te onderzoeken.”

Als mensen je van dingen beschuldigen, zeg dan eenvoudig: “Wel, als je nog niet Gods Nieuwe Openbaring hebt ontvangen, is het voorbarig om deze beschuldigingen te uiten.”

Als mensen zeggen: “Er kan geen Nieuwe Openbaring van God zijn,” zeg dan: “God bepaalt wanneer er een Nieuwe Openbaring gegeven zal worden. Niemand op Aarde kan zeggen dat dit niet kan.”

Als mensen zeggen: “De Profeet zei dat dat de laatste Openbaring was,” dan moet je zeggen: “Zelfs de Profeten kunnen niet bepalen wat God daarna zal doen.”

Als mensen beweren dat dit allemaal gaat over intuïtie, net als alle andere leringen van nieuwe boodschappen, zeg dan: “Nee, dit gaat over de openbaring over jouw belangrijkste relatie met het Goddelijke en met wat God werkelijk wil dat jij op dit moment in de wereld doet.”

Als mensen zeggen: “Waar zijn de wonderen? De Boodschapper moet wonderen verrichten,” kun je zeggen dat “het échte wonder het wonder van openbaring binnenin het individu is, de verbinding tussen het individu en de Bron van al het leven. Al het andere is verzinsel of natuurverschijnsel.

Als mensen vragen: “Met welke autoriteit presenteer jij datgene waarvan jij beweert dat het een Nieuwe Boodschap van God is?” kun je zeggen: “De Heer van de universums heeft een Nieuwe Openbaring voor de menselijke familie gewild, de Openbaring is nu gegeven en de Boodschapper is in de wereld.”

Als mensen zeggen: “Wie is deze Boodschapper die beweert een Nieuwe Openbaring te brengen?” kun je zeggen: “Hij is een eenvoudig man die belast is met een grote taak om een Nieuwe Openbaring in de wereld te brengen.”

Als mensen zeggen [vragen]: “Wat zegt deze Openbaring?” kun je antwoorden door te zeggen: “Zij bereidt je voor op een nieuwe wereld, een wereld in verval. Ze bereidt je voor op een ontmoeting met een universum van intelligent leven. Ze geeft je een nieuw begrip van je spirituele aard. En ze brengt Wijsheid en Kennis vanuit het universum die de mensheid zal moeten begrijpen om contact te kunnen maken met dit universum.”

Als mensen zeggen: “Wel, Jezus is de enige echte Boodschapper. Wij moeten in hem geloven,” moet je zeggen: “God heeft vele Boodschappers de wereld in gezonden. God heeft alle wereldreligies in gang gezet, en die zijn allemaal in de loop van de tijd door mensen veranderd.”

Als iemand zegt: “Wel, mijn religie is de enige ware religie,” kun je zeggen: “In het universum zijn er ontelbare religies, en God behoort tot geen enkele daarvan. God is geen Christen. God is geen Moslim. God is geen Boeddhist. God is geen Jood. De Heer van het universum gaat alle definities te boven.”

[Als] mensen zeggen: “Waarom is de Grotere Gemeenschap waar je over spreekt belangrijk?” kun je zeggen: “Dat is onze bestemming en ons gevaar. Ons isolement in het universum is voorbij, en er zijn krachten in de wereld van vandaag die de menselijke autoriteit en vrijheid proberen te ondermijnen.”

Als mensen zeggen: “Nou, dit is maar een leer. Dit is geen Nieuwe Boodschap van God,” kun je zeggen: “Het is een Nieuwe Boodschap van de Schepper voor deze tijd en de tijden die komen gaan. Ze is groter dan je kunt verklaren, want je hebt nog niet echt de Openbaring ontvangen.”

Als mensen dit om enige reden van de hand wijzen, nodig hen dan uit de Nieuwe Openbaring te ervaren en zeg: “Dit gaat verder dan overtuigingen en ideeën. Dit vertegenwoordigt de ware verbinding met het Goddelijke wat deel uitmaakt van alle wereldreligies, van hun diepste kern. Te twisten over overtuigingen is het hele punt te missen over de hereniging met de Schepper.”

Mensen zeggen: “Ik heb geen Nieuwe Openbaring nodig. Ik kan dit wel via mijn eigen religie.” Je kunt dan zeggen: “Alle religies zijn wegen naar Kennis, en God bevrijdt de afgescheidenen door Kennis. Als je kunt komen tot dat wat zuiver in jezelf is, dan is het volkomen gepast binnen je eigen religie te blijven.”

Als mensen zeggen: “Jij probeert andere religies te ondermijnen door een nieuwe religie aan te bieden,” kun je zeggen: “Nee, Gods Nieuwe Openbaring is om alle religies te bekrachtigen en hen grotere dimensies te geven. Maar er zullen mensen zijn voor wie de Nieuwe Boodschap hun weg en reis zal zijn. Dit is een geschenk aan alle mensen en religies van de wereld.”

Als mensen zeggen: “Je kunt geen Nieuwe Boodschap van God brengen. Dat kan gewoon niet,” kun je zeggen: “Ja, het kan wel en het is zo. Ze ligt nu voor ons en de Boodschapper is in de wereld.”

Als mensen zeggen: “Het laatste wat de wereld nodig heeft is een nieuwe religie!” kun je zeggen: “Wat de wereld nodig heeft is een Nieuwe Openbaring, een verheldering, een zuivere boodschap zonder menselijke interpretatie en menselijke dwaling. De mensheid heeft een grotere inspiratie en een grotere kracht nodig, en daarom is de Nieuwe Boodschap hier.”

Als iemand zegt: “Nou, ik wil een discussie voeren over de Boodschapper. Laten we een echte discussie voeren,” kun je zeggen: “De Boodschapper discussieert niet. Hij is hier om de Openbaring te brengen. Jij wordt uitgenodigd de Openbaring te ervaren. Plaats jezelf er niet buiten door louter kritisch te zijn of dwars te liggen. Zij is ook een geschenk aan jou.”

Als mensen zeggen: “Wel, deze man, deze Boodschapper, hij is niet zuiver. Hij is niet machtig. Hij is niet perfect,” kun je zeggen: “De Boodschappers zijn niet en zijn nooit zuiver en perfect geweest. Het zijn menselijke wezens begiftigd met een grotere missie en doel. Maak geen goden van hen, want dat is niet gepast.”

Als mensen zeggen: “Nou, Jezus is de zoon van God. Hij is deel van de Drie-eenheid,” kun je zeggen: “Jezus is een van de grote Boodschappers die de koers van de wereld heeft veranderd, maar hij is geen god, want God is groter dan dit, en niemand kan beweren Goddelijk te zijn.”

Als mensen zeggen: “Nou, Jezus zei: ‘Niemand komt tot de Vader behalve door mij,’” dan refereert hij aan de kracht van Kennis binnenin hem, dezelfde kracht die binnenin jou en anderen ligt, die erop wacht ontdekt en gevolgd te worden. Geef je daaraan over en je zult jouw Jezus begrijpen.”

Als mensen zeggen: “Het Zegel der Profeten is al gegeven,” dan moet je zeggen: “Nee, de Openbaring gaat verder. God heeft meer te zeggen tegen de wereld op dit grote keerpunt in onze evolutie.”

Als mensen zeggen: “Ik geloof je beweringen en je verkondigingen niet,” kun je zeggen: “Het gaat niet over geloof, want geloof is zwak en feilbaar. Het gaat om herkenning en het ervaren van een diepere verbinding binnenin jezelf. Daarom is de Nieuwe Boodschap hier, om de menselijke geest opnieuw te doen ontbranden en de mensheid voor te bereiden op een moeilijke wereld en toekomst, een toekomst en een wereld heel anders dan het verleden.”

Als mensen zeggen: “Wel, ik heb niks met de dingen die je zegt. Ik geloof niet in jouw verkondiging,” kun je zeggen: “Dat is prima. De Openbaring is hier om je te herinneren aan jouw Bron en je bestemming en wat je hier echt moet doen in de wereld. Je kunt dit op vele verschillende manieren vinden, maar zonder de Nieuwe Openbaring zal het moeilijker zijn, want religie is verward en verduisterd geraakt, haar essentie verborgen. Je zult een zeer wijze leraar nodig hebben om dit binnenin je eigen geloofstraditie te vinden.”

Als mensen zeggen: “Ik geloof niet in God! Ik denk dat het allemaal domheid is en menselijke zwakte,” dan kun je zeggen: “De Schepper van al het leven heeft jou de bron van je kracht, je moed en je vastberadenheid gegeven. Zelfs als je niet gelooft in God als idee, moet je de Bron van je kracht, moed en vastberadenheid ontdekken en haar de koers van je leven laten veranderen zodat je de wereld kunt dienen.

Als mensen zeggen: “Nou, wat je zegt komt niet overeen met mijn overtuigingen,” kun je zeggen: “God is niet gebonden aan menselijke overtuigingen of menselijke aannames of zelfs menselijke tradities, en daarom is Gods Nieuwe Openbaring hier niet om te bevestigen wat je overtuiging is, maar om de deuren te openen naar een diepere ervaring binnenin jou, een ervaring die er al die tijd op wacht ontdekt te worden.
Als mensen zeggen: “Nou, ik ben hier niet zeker van. Ik ben niet zeker van wat je zegt of al helemaal niet van religie zelf. Die is te corrupt geweest,” kun je zeggen: “Ja, ze is corrupt geworden. Ze is verkeerd begrepen en verkeerd toegepast, en er zijn wrede en verschrikkelijke dingen in haar naam gecreëerd. Maar je hebt nog steeds een grotere Bron en een diepere connectie met die Bron, en de Nieuwe Openbaring is hier om die connectie te onthullen zodat je haar kracht, haar genade en haar betekenis voor jouw leven kunt ervaren.”

Alle verwerping van de Nieuwe Boodschappen is misvatting. Alle afwijzing is angst. Zelfs argumenten over ethiek of theologie betekenen in de meeste gevallen dat de persoon niet echt de Nieuwe Boodschap ingekeken heeft of haar ervaren heeft of haar toegepast heeft in zijn leven.

Het is deze ongerechtvaardigde afwijzing, deze angstige respons, dit acceptatieprobleem die bewijst dat de persoon niet echt begrijpt waar hij naar kijkt en daarom moet hij uitgenodigd worden om de Nieuwe Boodschap dieper te ervaren alvorens conclusies te trekken en zeker alvorens haar resoluut van de hand te wijzen.

Dit is eerlijkheid en een eerlijke benadering. De Nieuwe Boodschap direct van de hand wijzen is oneerlijk zijn. Het is een oordeel vellen over iets wat je niet ervaren hebt en niet begrijpt, en dat is niet echt eerlijk.

Als mensen vragen: “Nou, wat gaat dit echt doen voor de wereld? Hoe gaat dit de wereldproblemen oplossen?” kun je zeggen dat Gods Nieuwe Openbaring mensen leert waar ze naar moeten luisteren binnenin henzelf en wat hun meningen en beslissingen moet ondersteunen. Dit is bepalend voor de uitkomst van alle gebeurtenissen.

Hier heb je als individu een echte keuze. Daarom is de Nieuwe Boodschap voor de mensen en wordt ze niet gebracht naar leiders of regeringen of geheime groeperingen. Ze is hier om de mensen te leren hoe ze de Wil van God kunnen horen en ervaren, zuiver, zonder misleiding en manipulatie.

Als mensen zeggen: “Nou, religie heeft ons altijd gemanipuleerd. Het is een en al manipulatie,” kun je zeggen: “Je wordt gemanipuleerd omdat je de bron van je kracht niet hebt gevonden, [de bron] die niet bezoedeld kan worden en die buiten de invloed van iedere macht ligt, of dat nu een wereldlijke of een macht in het universum is. Het doel van Gods Nieuwe Openbaring is jou deze macht en kracht en integriteit terug te geven. Meer dan iets anders zal dit mensen bevrijden van de slavernij van manipulatie, bedrog en misleiding.

Als mensen zeggen: “Waarom zou ik de dingen die je zegt geloven?” kun je zeggen: “Omdat de Openbaring spreekt over wie jij bent en waarom jij in de wereld bent en waar je de bron van je kracht, moed en vastberadenheid zult vinden. Iedereen heeft dit nodig. Iedereen moet zijn grotere kracht en hogere doel herontdekken. Als meer mensen dit zouden doen, zou de wereld veranderen, en zou de mensheid niet te maken krijgen met de vreselijke omstandigheden waar ze nu mee geconfronteerd wordt.”

Als mensen er problemen mee hebben dat de Openbaring via één persoon komt, kun je zeggen: “Gods Openbaringen worden altijd gepresenteerd door één, met de hulp van vele anderen om deze persoon te helpen. Dit maakt het mogelijk dat de Openbaring in zuivere vorm komt. Als zij aan velen gegeven werd, zouden er vele verschillende versies zijn en het hele proces zou in de war raken en niet meer scherp zijn. Daarom moet de Openbaring altijd gegeven worden aan de ene die voor dit doel de wereld ingezonden wordt, met de hulp van anderen. Daarom kan niemand beweren dat hij een Nieuwe Boodschap van God brengt tenzij hij voor dit doel de wereld in gezonden was.

Mensen zeggen: “Goed, wat is er nieuw aan de Nieuwe Openbaring? Ze heeft het over dingen waar we allemaal al van af weten of die onbelangrijk zijn.” De Openbaring spreekt van het mysterie van jouw verbintenis met het Goddelijke en hoe je Gods Wil in je leven kunt ervaren. Er zijn zeer weinig mensen in de wereld die hier iets van af weten. En hoewel het aangeboden wordt in het hart van alle wereldreligies, is deze grote waarheid enorm verdoezeld geraakt door menselijke overtuiging, interpretatie en aanname.

De Nieuwe Openbaring spreekt over dingen waar de mensheid zich niet bewust van is. Jullie zijn je niet bewust van de nieuwe wereld die jullie binnengaan, een wereld in verval. Jullie zijn je niet bewust van het universum om jullie heen, van de gevaren en de kansen ervan. Jullie zijn je niet bewust van de grotere kracht en macht binnenin jullie zelf, want jullie hebben dit nog niet gevonden. Wat de mensheid op dit moment echt nodig heeft wordt gepresenteerd in de Openbaring. Zij bevat de ontbrekende ingrediënten.”

Als mensen zeggen: “Hoe zit het met alle mensen? Wat zal hen helpen?” dan kun je zeggen: “Het begint allemaal met de moed en de integriteit van het individu. Alle grote menselijke vooruitgang is bevorderd door individuen en kleine groepen individuen. Dit zal de mensheid de goede kant op sturen en jullie voorbereiden op een grotere en gunstiger uitkomst. Zonder dit zal de mensheid wankelen en falen in het aangezicht van de nieuwe wereld. Ze zal bezwijken onder krachten in het universum die zij niet kan begrijpen en waar zij niet op is voorbereid. Gods Nieuwe Openbaring levert de Wijsheid en Kennis die nodig is om je voor te bereiden op deze twee grote realiteiten.”

Als mensen zeggen: “Nou, vele anderen beweren dit ook. Waarom zouden we jou geloven?” kun je zeggen: “Omdat degene die de Openbaring heeft de enige is. En niemand anders in de wereld heeft de Nieuwe Openbaring. En zij die dat ook beweren zijn alleen maar oude informatie met hun naam erop aan het recyclen. Ze kunnen dit niet echt beweren. Luister naar de ene die spreekt over wat nieuw en waar is en waarvoor nog geen verklaring is. Spreek tegen de ene die de kracht van Genade heeft met deze Boodschap. Spreek tegen de ene die de Stem van Openbaring de wereld in brengt. Dan zul je weten dat je de ware Afgezant hebt gevonden, en hij zal zich in dit opzicht onderscheiden van alle anderen.”

Als je onverschilligheid jegens de Nieuwe Boodschap tegenkomt, is dat prima. Zoek anderen die nú kunnen antwoorden. Zoek diegenen die klaar zijn. Zoek diegenen die een eerlijke benadering hebben en niet alleen proberen dit te gebruiken zoals ze alles proberen te gebruiken als hulpmiddel voor henzelf, om hun overtuigingen en vooroordelen en positie in de wereld mee te verfraaien.

Het zullen er erg weinig lijken, maar over de hele wereld zijn het samen een groot aantal mensen. Zij zijn de eersten die antwoorden op de Nieuwe Openbaring. Ze zullen van alle lagen van de bevolking komen, van alle economische posities, van alle rassen en religies. Het zijn de opgeleiden en de niet opgeleiden, uit het westen en uit het oosten, uit het noorden en uit het zuiden.

Zend breed uit, zodat je hen kunt vinden die tot de eersten behoren die antwoorden.
Geef niet op. Je bent nog maar net begonnen.
De weg is lang, maar zeker.
Gebruik wijsheid en onderscheidingsvermogen en discretie. Kennis binnenin jou zal speciaal diegenen aanwijzen die klaar zijn om te horen.

Wees op je hoede voor hen die zeggen geïnteresseerd te zijn maar in werkelijkheid de informatie voor zichzelf proberen te stelen – de slimmeriken, de sluweriken, de manipulators, de opportunisten. Wees meer discreet in hun omgeving. Wijs eenvoudig naar de Nieuwe Openbaring. Maar spendeer je energie niet aan hen, want zij zijn het niet waard haar te ontvangen.

Zij die eenvoudig en eerlijk zijn, oprecht en nederig, zullen in de beste positie verkeren om de Nieuwe Openbaring te ontvangen.

Probeer haar daarom niet mee te nemen naar deskundigen en leiders van bestuur of religie of het bedrijfsleven, want je zult geschokt zijn te ontdekken dat de meerderheid van hen niet kan horen en niet kan antwoorden. Zij hebben niet de nederigheid of de openheid. Ze hebben enorm geïnvesteerd in de positie die ze voor zichzelf gecreëerd hebben en zijn misschien óf niet vrij óf niet bereid datgene te ontvangen dat de koers van hun leven zou veranderen.

Onthoud dat de Nieuwe Openbaring een levens-veranderende ervaring is. Zij bereidt de mensen voor op een nieuw leven in een nieuwe wereld, een wereld die niet langer geïsoleerd is in het universum.

Kijk of mensen werkelijk bereid zijn om dit soort verandering te laten gebeuren. Als ze te veel geïnvesteerd hebben in hun verleden, als zij te gehecht zijn aan hun huidige omstandigheden, als ze zich zo ingegraven hebben in hun leven, te zeer ondergedompeld zijn in hun omstandigheden, kun je hen niet met zoiets als dit bereiken. Ze kunnen zich er alleen vanaf een afstandje mee vermaken of er bepaalde ideeën uit pikken die ze leuk vinden en de rest negeren.

Ze zullen zeggen: “Oh, ik vind leuk wat je leert over liefde, maar dat Grotere Gemeenschap stuk, daar kan ik niks mee.” Snap je, ze kunnen niet dichtbij de Openbaring komen, ze hebben zichzelf hetzij praktisch hetzij fysiek ingegraven, psychologisch gezien hebben ze zich ingegraven, ideologisch zitten ze in hun loopgraven. Daarom moet je diegenen zoeken die open, eerlijk en nederig zijn in hun benadering.

Je moet niet denken dat als je dit naar de deskundige toe brengt, de deskundige het naar grote groepen mensen toe zal brengen, want dan speel je de Judasrol, snap je. Laat dat een les zijn, een les voor alle tijden. Breng de Boodschapper niet voor het tribunaal van religieuze deskundigen, want ze zullen proberen hem te vernietigen.

Denk eraan: zij die eenvoudig zijn, oprecht, nederig en open zullen de eersten zijn om te ontvangen. Zij kunnen de Nieuwe Boodschap herkennen zonder haar zwaar te bekritiseren. Zij kunnen er op een dieper en mysterieuzer niveau mee omgaan in plaats van te debatteren over haar ideeën of beweringen.

Je wijst de weg naar de Openbaring aan allen die dit kunnen ontvangen en het delen met anderen. Je bent hier om naar de Boodschap en de Boodschapper te wijzen. Je hoeft de Leer niet te onderwijzen. Breng simpelweg de mensen naar de Leer.

Als je in een vreemd land woont, vertaal de Nieuwe Boodschap dan als je kunt of vind iemand die dat kan, en je zult een rol van betekenis spelen door de Nieuwe Boodschap naar jouw land en jouw volk te brengen.

Maak je geen zorgen over tegenstand, maar wees voorzichtig en opmerkzaam. Als je woont in een land dat geen religieuze vrijheid kent, moet je grote discretie en zorg in acht nemen over waar en met wie je de Nieuwe Boodschap van God deelt.

Doe wat je maar kunt om de Openbaring naar de mensen te brengen. Laat hen hun eigen ervaring hebben. Laat diegenen die klaar zijn naar voren komen en wie dat niet zijn een stap achteruit doen. Het zal mensen polariseren, want dit gebeurt altijd.

In zekere zin zal de Nieuwe Openbaring van God het licht over iedereen laten schijnen, waarbij ze onthult wie eerlijk is en wie niet, wie open is en wie niet, wie kan ontvangen en wie niet, wie nederig is en wie zelfingenomen, wie eerlijke bedoelingen heeft en wie niet. Ze onthult ieders positie, ieders bedoelingen, en hierin is zij een grote uitdaging voor de luisteraar en voor alle mensen. Zij brengt aan het licht dat wat onzuiver is, wat ongepast is, wat incorrect is, wat oneerlijk is, wat onwillig is, wat incapabel is, wat zwak is, wat alleen maar sterk pretendeert te zijn.

Laat de Openbaring haar impact hebben. Doe een stap achteruit en laat mensen hun ervaring hebben en kijk wie er kan antwoorden. Wees indien mogelijk beschikbaar voor hen die dat kunnen.

Jij hebt niet alle antwoorden. Je kunt de Leer niet onderwijzen, want zij is groter dan jouw begrip. Maar je kunt ervan getuigen en van de Boodschapper getuigen en van het feit dat je leeft in een tijd van Openbaring.