Hoe de Boodschapper beschouwd moet worden

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 8 maart 2015
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft een grote Boodschapper naar de wereld gezonden om Gods Nieuwe Openbaring te ontvangen en te presenteren. Hij is geen gewoon mens. Hij is afkomstig uit de Engelenschare, net als alle Boodschappers voor alle grote Openbaringen. Daarom staan Jezus, Boeddha en Mohammed naast hem, want hij zet hun werk in de wereld voort. En hij bereidt de mensheid voor op een nieuwe drempel, waarop de grote Leringen van de oudheid niet berekend waren.

Hij heeft een lange voorbereiding moeten doormaken, en een zeer mysterieuze voorbereiding, totdat hij er klaar voor was, totdat hij te vertrouwen was en betrouwbaar was, totdat zijn leven voldoende op orde was om de grootste Openbaring te ontvangen die ooit aan deze wereld is gegeven en om de mantel van verantwoordelijkheid te aanvaarden. Het is een zware mantel. Hij moest zover zijn dat hij die kon ontvangen, zodat die hem niet zou verpletteren, overweldigen of neerslachtig zou maken.

Niemand in de wereld kan volledig begrijpen wat dit betekent. Maar alle grote Boodschappers moesten door deze lange voorbereiding gaan om klaar te zijn om de grote Roeping te ontvangen die hen toekwam, om de verantwoordelijkheid en de last te dragen van het ontvangen en mededelen en beschermen van een Openbaring die zelfs hun begrip te boven ging. Zo groot zijn alle grote Openbaringen.

De Assemblee die over deze wereld waakt, de Assemblee der Engelen, heeft er nu veel zorg aan besteed dat de Openbaring in haar zuivere vorm bewaard blijft. Met behulp van moderne technologie kan de eigenlijke Stem van de Openbaring worden gehoord en opgenomen, zodat er geen verwarring of controverse zal bestaan over de nauwgezetheid en de echtheid van deze grote Openbaring voor de wereld.
Laat er geen misverstand over bestaan. Dit is Gods enige Openbaring voor de wereld. Want God heeft in 1400 jaar niet meer op deze wijze tot de gehele wereld gesproken.

Want de grote Openbaringen brengen niet alleen voorspelling en verheldering, inspiratie en spirituele kracht; zij zijn in wezen bedoeld om de realiteit van de wereld te veranderen. Als zij met succes kunnen worden aangenomen en beoefend, in de geest van de Openbaring zelf, dan zullen zij een groter goed voor de gehele wereld brengen ondanks de grote risico’s van menselijke corruptie en misbruik.

De boodschapper heeft de openbaring moeten samenstellen om haar te beschermen, om er kennis van te nemen, om haar voldoende te begrijpen, zodat hij haar kan verkondigen en onderwijzen en alle onvermijdelijke misverstanden en bezwaren die zullen ontstaan, kan corrigeren.

Omdat hij uit de Assemblee komt, en omdat de grote Boodschappers allen uit de Assemblee zijn voortgekomen, en omdat zij naast hem staan, is hij in dit opzicht hun gelijke. Of hij in deze wereld nu aanvaard of verloochend zal worden, of zijn Leer in de toekomst bewaard zal blijven of verminkt en uiteengerukt zal worden, hij is nog steeds hun gelijke, zie je.

Je moet deze realiteit, deze uitdaging en deze grote kans aangaan. Want je leeft in een tijd van Openbaring, een tijd die zich misschien maar eens in een millennium voordoet. Vanuit het oogpunt van de Hemel is dit een grote zegen en een grote kans voor jou, die tot de eersten zal behoren om Gods Openbaring voor de wereld en de gezonden Boodschapper te horen en te ontvangen.

Indien jij dit niet kunt aanvaarden, is dat alleen maar omdat je geest is overschaduwd door je eigen overtuigingen en veronderstellingen. Want het herkennen van de Boodschap en de Boodschapper is de meest natuurlijke zaak, tenzij je geest zo geconditioneerd is, zo afgestompt en in beslag genomen, zo defensief dat je niet kunt zien, niet kunt horen, niet kunt weten dat God opnieuw heeft gesproken.

Vergis je niet. Niemand kan zeggen dat God niet opnieuw kan spreken. Want wie heeft zo’n autoriteit? Wat een veronderstelling. Wat een arrogantie. Wat een dwaasheid is dit? Zeggen dat God niet meer kan spreken, is zeggen dat God geen belangstelling meer heeft voor deze wereld, dat Hij de mensheid aan haar lot heeft overgelaten, zelfs nu de wereldgodsdiensten in de loop van de tijd veranderd zijn en onderling en zelfs intern twistziek zijn geworden en grote conflicten en leed hebben veroorzaakt.

Verdedig je geloof niet op deze manier. Verdedig je overtuigingen niet op deze manier, want dan zul je blind zijn voor die God die je beweert te dienen en die je prijst in je kerk, je tempel of je moskee.

Want God spreekt wanneer God dat wil, en er is niemand op aarde – zelfs niet de grote Boodschappers uit het verleden, zelfs niet de Assemblee der Engelen – die kan zeggen wanneer het moment zal komen waarop God weer heeft gesproken.

De boodschapper moet worden gerespecteerd. Zijn grote gave moet eerlijk, openlijk en objectief worden beschouwd. De hemel zal toekijken wie hem kan ontvangen en wie niet, wie hem zal bijstaan en wie hem zal verloochenen.

Hij is geen god, maar geen van de boodschappers waren goden. Hij is niet de zoon van God, want God heeft geen zonen, noch dochters. De Heer van het gehele universum en de universa daarbuiten, van ontelbare rassen die zo anders zijn dan de mensheid, heeft geen zonen en dochters. Dit is een fabel. Dit is een menselijke creatie, en een groot menselijk misverstand.

Mensen verheffen de Boodschappers tot de status van God, omdat zij niet met de Boodschap zelf kunnen omgaan. Zij kunnen haar uitdaging niet aan. Zij kunnen haar kracht niet aanvaarden. Zij kunnen hun leven niet veranderen in overeenstemming met wat zij van hen verlangt. En dus maken zij van de Boodschapper een god en vergeten de Boodschap zelf.

Maar alle boodschappers zijn afkomstig van de Engelenschare. Zij allen zetten het Grotere Plan van God voor de wereld voort. Want God kent de grote evolutionaire stappen die de menselijke familie zal moeten zetten en al eerder heeft gezet. En allemaal maken ze deel uit van Gods Grotere Plan, zie je, iets dat de menselijke berekening en het menselijk begrip te boven gaat. Want je intellect is niet groot genoeg om iets van deze omvang te bevatten.

Want wat God voor de wereld wil, wil God voor het hele universum, omdat Gods plan voor de wereld deel uitmaakt van Gods plan voor het hele universum.

Welke theologie, welk menselijk geloofssysteem, welke reeks veronderstellingen kan dit bevatten? Het is hopeloos om dit zelfs maar te proberen. Het is dwaas om het te proberen, want je inschattingen zullen jammerlijk beperkt zijn en vaak gevaarlijk verkeerd.

Je moet de Boodschapper beschouwen als de Boodschapper, de enige Boodschapper vandaag de dag in de wereld en de enige Boodschapper die gedurende een heel lange tijd naar deze wereld zal komen ongeacht wat mensen voor zichzelf verkondigen.

De Boodschapper brengt een volledig nieuwe realiteit in deze wereld. Hij is niet louter een profeet of een leraar of een pleitbezorger. Hij brengt een heel nieuwe realiteit en een uitgebreide correctie en verheldering van wat God eerder in de grote Openbaringen voor de menselijke familie heeft gegeven.

Als je gelooft dat jouw godsdienst de enige of de laatste of de uiteindelijke godsdienst is dan zie je niet dat zij alle deel uitmaken van Gods Hogere Plan. Je veronderstellingen zullen onjuist zijn en daarom zullen je conclusies onjuist zijn.

Je moet ze allemaal eren, ondanks alles wat er in de loop van de tijd door regeringen en ambitieuze individuen is gedaan om ze te veranderen en te misbruiken. Dit gebeurt er wanneer iets zuivers wordt gebracht in een verdorven wereld, een wereld van Afscheiding, waar iedereen erop uit is zichzelf te beschermen en voordeel te halen op anderen.

God weet dat dit zelfs zal gebeuren met Gods Nieuwe Openbaring. Maar er wordt nu veel gedaan om de zuiverheid ervan te beschermen. En zij die zich om de boodschapper geschaard hebben, zullen haar zuiverheid tot in de toekomst moeten beschermen, want niets kan worden toegevoegd als de boodschapper eenmaal is heengegaan. Niets mag veranderd worden als de Boodschapper eenmaal is heengegaan.

Alles is opgenomen en bewaard, opdat de mensen over honderd of tweehonderd jaar geen godsdienst zouden creëren uit iets waarvan zij in het begin niets afwisten – om de boodschapper naar hun eigen gelijkenis, naar hun eigen blauwdruk te vormen.

De mensheid staat voor de grootste verandering die zij ooit heeft doorgemaakt – een nieuwe wereldrealiteit bestaande uit vernietiging van het milieu en politieke en economische omwenteling. Jullie weten niet wat er achter de horizon op jullie afkomt en wat jullie te wachten staat. Ook al voel je je angstig en onzeker over de toekomst, wat komen gaat is waarschijnlijk groter dan je inschat. De behoefte aan Openbaring is een antwoord op de realiteit van je huidige en toekomstige leven, waarvan je nauwelijks iets weet.

Wat de Boodschapper onderwijst en wat hij zegt, komt op de tweede plaats na de Openbaring zelf. En omdat hij het opneemt, en degenen die dicht bij hem staan het optekenen, is het waarschijnlijker dat de authenticiteit ervan verzekerd is.

Een deel van de Boodschap is in hem. Nu is een deel van zijn rol de Openbaring te verduidelijken; de mythen en misvattingen te verdrijven waardoor de mensen niet tot een duidelijk en direct begrip zouden komen; de Openbaring te bundelen; haar zo te ordenen dat zij duidelijk kan worden gepresenteerd met de grootste kans om herkend en aanvaard te worden in een wereld van steeds grotere disharmonie, onenigheid en onrust.

Hij is gekomen op een tijdstip voordat de Grote Golven van verandering de wereld hard zullen treffen, zodat de mensen de tijd hebben om te begrijpen wat er komen gaat en zich verstandig en constructief voor kunnen bereiden, niet alleen om zichzelf te dienen, maar ook om anderen te dienen, want daarvoor zijn zij gekomen.

Daarom ben jij gekomen – niet om jezelf te verrijken of een comfortzone rond jezelf te creëren, maar om een kleine maar noodzakelijke rol te spelen in de voorbereiding op de grote verandering die komen gaat en om het grootste en krachtigste en heilzaamste binnen de menselijke familie te behouden.

Gods Nieuwe Openbaring maakt duidelijk wat dit is, wat het betekent en hoe het behouden kan blijven en werkelijk en werkzaam gemaakt kan worden in een wereld die langzaam aan het afbrokkelen is.

Hierin moet je de boodschapper eren. Want niemand anders kan dit ontvangen, want hij was de uitverkorene. Hij is niet zomaar een man aan wie op een dag een belangrijke Boodschap werd gegeven. Hij was al erop voorbereid voordat hij op deze wereld kwam.

Maar hij moest het lange proces ondergaan om een functioneel en bekwaam mens te worden – een mens die in staat is een grotere wijsheid te verwerven; een mededogend individu; een individu zonder ambitie, zonder haat, niet uit op wraak op anderen. Dit vergde een lange voorbereiding voordat hij ook maar een idee had van wat er van hem verlangd zou worden om te doen, zien en weten.

De Openbaring is veel belangrijker. Zij kan niet aan iemand gegeven worden die niet deze betrouwbaarheid en deze voorbestemming heeft.

Mensen zullen verkondigen dat zij nieuwe boodschappen van God brengen, maar dat is in werkelijkheid oude informatie die gewoon opnieuw wordt herhaald, misschien met veel tamtam, maar ze doet niet wat de echte Openbaring kan doen. Ze verandert de realiteit van de mensheid niet. Ze brengt de mensen niet tot een grotere dienstbaarheid en een grotere relatie met het Goddelijke, want ze heeft niet de Kracht van de Hemel in zich, tenzij het de ware Openbaring is.

Jullie zullen moeten leren omgaan met het feit dat de boodschapper in jullie midden is. En wanneer hij is heengegaan, zullen jullie ermee moeten omgaan dat hij heengegaan is en dat zijn grote gave bewaard en beschermd moet worden, zonder haar met andere dingen te vermengen, zonder er delen aan toe te voegen of uit te verwijderen die jullie wel of niet bevallen. Alleen indien alles aanwezig is, zal dit krachtig en waarachtig zijn.

De Boodschapper is nu een oudere man. In zijn resterende jaren moet hij nog veel doen om de Openbaring samen te stellen, aan te vullen, te verkondigen en onderricht te bieden ter verduidelijking van veel van de grote en kleine leringen, die allemaal zeer, zeer belangrijk zijn voor de mensen om in de loop van de tijd te ontvangen.

Denk niet dat je iets van deze omvang op gegeven moment, in één keer kunt begrijpen. Het is een Leer van duizend leringen, die nu gegeven wordt aan een geletterde wereld, een wereld van wereldwijde communicatie, wereldwijde handel en groeiend wereldbewustzijn; nu niet gegeven in pastorale termen of anekdotische termen, of met veel symboliek, maar in de duidelijkst mogelijke taal, zodat het gemakkelijk vertaald kan worden, zodat haar grote diepgang toegankelijk kan worden voor mensen van alle naties en talen.

Zij is een geschenk aan alle godsdiensten van de wereld, want het maakt deel uit van Gods Grotere Plan. Het zal aan de islam geven wat de islam nodig heeft. Het zal aan het christendom geven wat het christendom nodig heeft. Het zal aan het boeddhisme geven wat het boeddhisme nu nodig heeft en aan alle geloofstradities – voorbereiding op een nieuwe wereldervaring, voorbereiding op contact met het leven in het universum, een groter en duidelijker begrip van de Ene Spiritualiteit van de mensheid die jullie allen verenigt en verbindt met jullie Schepper, zelfs terwijl jullie in deze wereld in Afscheiding schijnen te leven. Haar grote verheldering zal alle mensen helpen die een serieuze intentie hebben.

Om de Openbaring te beschermen tegen hen die niet zo’n eerlijke benadering hebben, wordt er nu veel werk verricht. Want de Boodschap kan zo gemakkelijk in de verkeerde handen vallen van mensen die beweren haar gezag, haar bewindhebbers te zijn. Er moet nu veel werk worden verricht om ervoor te zorgen dat zij op de juiste wijze wordt begeleid, dat zij op de juiste wijze wordt beheerd, anders zal de wereld haar verscheuren.

Voor het eerst kun je de Stem van de Openbaring horen, wat voorheen om voor de hand liggende redenen niet mogelijk was – nu opgenomen zodat de woorden zuiver en duidelijk zijn.

Het is geen Stem van jullie wereld. Denk niet dat het de Stem weergeeft van deze of gene natie. Het is de Stem van vele Stemmen die als één spreken. Ze is oeroud. Ze is oud. Ze is nieuw. Ze is revolutionair.

Een Stem zoals deze sprak tot Jezus, de Boeddha en Mohammed, spreekt nu tot jullie, spreekt tot de hele wereld, roept hen op die kunnen antwoorden, roept hen op die voelen dat zij een grotere missie en doel hebben in de wereld, roept hen op die weten dat zij zich moeten voorbereiden op een zeer onzekere toekomst, roept hen op die een serieuze intentie hebben en die een diepere verbondenheid met God voelen, een diepere verbondenheid met de wereld en een diepere verbondenheid misschien met het leven buiten de wereld. Want er zijn op dit moment veel mensen in de wereld die deze diepere verbondenheid bezitten.

Dit is het Hogere Plan dat al de andere plannen van de mensheid overlapt, al die andere overtuigingen, veronderstellingen en evaluaties van de menselijke familie, zowel nu als in het verleden. Je kunt dit gedeeltelijk begrijpen met je verstand maar het meeste moet je begrijpen met je eigen hart en ziel.

Je kunt dit niet in een formule gieten. Je kunt niet zeggen dat dit zo is. Je kunt Kennis niet louter intuïtie noemen want als je dat doet heb je geen werkelijk begrip van wat het betekent. Je kunt de Boodschapper niet gewoon een leraar noemen, want dat betekent dat je niet weet wie hij is of wat hij hier heeft gebracht, en de Kracht van de Hemel die in hem en in zijn Boodschap is ingebracht.

Dit is een uitdaging voor de ontvanger, zowel nu als in de toekomst. In de toekomst zullen er velen zijn die zullen proberen met de Openbaring hun eigen imperium op te bouwen, zich te vestigen als de grote autoriteit van Gods Nieuwe Openbaring en die er zelfs hun eigen aandeel aan toe zullen voegen, het aandeel dat zij wensen toe te voegen.

Maar wees op je hoede. Want dit is corruptie. Je moet teruggaan naar de zuivere Openbaring en naar hen die de Boodschapper heeft aangewezen om haar te beschermen en te bewaren voor de toekomst.

Op deze manier help je haar te bewaken, want velen zullen proberen haar te corrumperen voor hun eigen doeleinden en plannen. Zelfs regeringen kunnen haar overnemen en haar voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Dit gebeurt er met religie in de wereld. Maar nu staan jullie aan het begin, in de tijd van de Openbaring, de tijd van de Boodschapper, en jullie zullen hier zijn voor de tijd die volgt op het leven van de Boodschapper.

De Hemel zal zien wie hier op de juiste manier kan reageren en handelen. De hemel zal degenen zien die zullen proberen haar te veranderen en aan te passen aan hun eigen voorkeuren en aard. Ze zullen niet gestraft worden, maar ze worden buitengesloten. En zij zullen de poging in gevaar brengen om de zuivere Openbaring te bewaren, die met zoveel zorg werd gegeven, met zoveel voorbereiding voor de Boodschapper en voor degenen die dicht bij hem staan.

De komende verandering zal tumultueus zijn, zeer ontwrichtend. De verleiding om de Boodschap te veranderen zal voor velen zeer groot zijn. Maar God weet precies wat komen gaat en hoe je je moet voorbereiden, want dit is de enige voorbereiding op de toekomst die jullie nu hebben.

De grote tradities uit de oudheid kunnen je niet voorbereiden voor wat komen gaat, want dat was niet hun doel en opzet, zie je. Zij waren er alle op gericht de mensheid tot de kern van haar spirituele realiteit te brengen en de hoge ethiek te onderwijzen die voortdurend versterkt moet worden in een wereld waar mensen gedreven worden door angst, woede en hebzucht om zichzelf en anderen schade te berokkenen.

Je moet dus begrijpen dat je gezegend bent in deze tijd te leven en in te zien dat dit je grote kans is. Als de Boodschapper is heengegaan is zij er, maar zal het moeilijker zijn.

Want zolang hij hier is brengt hij een grote Aanwezigheid naar de menselijke familie. En hoewel hij onvolmaakt is want alle Boodschappers waren onvolmaakt, is het wie hij is, waar hij vandaan komt en wat hij geeft dat het allerbelangrijkste is.

Hij voldoet niet aan de verwachtingen van de mensen wat schoonheid, rijkdom en charme betreft. Hij is niet zo grootmoedig dat iedereen in zijn aanwezigheid op de knieën valt, want dat is met geen van de Boodschappers het geval geweest. Zij werden in hun eigen tijd op aarde door bijna niemand opgemerkt en herkend.

Vergeet zulke dingen, zulke dwaasheid. Je geest kan denken wat je wilt denken, maar je hart zal weten omdat wat de Boodschapper brengt is je connectie met God – zuiver, helder.

Zij zal je geloofstraditie nieuw leven in blazen. Zij zal je een nieuw pad geven als je geen geloofstraditie hebt of je van geloofstraditie moet veranderen. Maar zij is hier om iedereen te zegenen. Zij is hier om de wereld te behoeden voor interne ineenstorting en voor uitwendige onderwerping aan mogendheden uit het universum die hier zijn om menselijke zwakheid en verdeeldheid uit te buiten.

De Hemel weet wat er komen gaat, maar de mensen zijn nog steeds verward. Ze proberen in het heden te leven en vergeten dat ze zich ook op de toekomst moeten voorbereiden.

En wie kan de toekomst beter kennen dan God? Wie kan de menselijke bestemming beter weten dan je Bron en de Assemblee der Engelen die over deze wereld waakt en altijd over deze wereld gewaakt heeft – vanaf de tijd van de eerste mens, de eerste bewuste entiteit hier op Aarde tot heden en in de toekomst?

Dit is een geweldige toegangspoort. Er valt voor jou zoveel te leren. Je moet zoveel opnieuw overdenken. Je moet er het hart voor hebben dit te doen. Je moet de moed en nederigheid hebben om dit te doen. Je wilt niet behoren tot degenen die onvoorbereid zijn op de grote verandering die komen gaat of degenen die in de weg staan van Gods grotere Doel en Ontwerp voor de mensheid.

Dit is je kans, zie je, en zij kon niet groter of belangrijker zijn – belangrijker dan wat je maar kan bedenken voor jezelf of voor de wereld.

Kom tot de Openbaring en ze zal je raken als je er lang genoeg bij kunt blijven. Luister naar de woorden van de Boodschapper. Ze zullen tot je spreken op een plaats die je nauwelijks kent, maar die je kern vertegenwoordigt – wie je was voordat je in de wereld kwam, wie je zult zijn nadat je de wereld hebt verlaten. Hij zal tot dat deel van jou spreken.

Wend je niet tot anderen om te antwoorden, want jij moet deze reis maken. Laat je niet ontmoedigen door menselijke zwakheid, onwetendheid en het onvermogen van velen om te antwoorden. Jij bent het die moet reageren op de Boodschap en de Boodschapper en op hen die zijn aangesteld om de Openbaring tijdens en na zijn leven te beschermen.

Kom met je vragen. Kom met je verwarring. Kom met je vermaningen. Kom met je klachten. Kom met je lofprijzingen. Kom zoals je bent. Want de Openbaring kan tot je spreken zoals je bent, met de grootste graad van liefde die je je maar kunt voorstellen.

Maar toch brengt zij verantwoordelijkheid met zich mee, want jij moet het werk doen. Je moet de reis maken. Je hebt hiervoor geen toverdrank. Er bestaat geen magisch geloof. Je hebt geen talisman. Er is geen lift de berg op. Want het is aan jou om hem te beklimmen. En alleen door hem te beklimmen word je sterk en bekwaam en in staat om verder te kijken dan het bos dat beneden lag.

De Hemel wil je opheffen, maar je moet de reis maken om dit te doen. Je moet de Stappen naar Kennis nemen, de grotere kracht die je verbondenheid met God vertegenwoordigt.

Er is geen andere manier, zie je. In al jullie geloofstradities, in elk van hen, is het hetzelfde. Jij moet het werk doen. Jij moet de reis maken.

De reis wordt hier opnieuw verduidelijkt, niet om dat wat eerder werd gegeven te vervangen, maar om dat te versterken, om dat een grotere dimensie en relevantie te geven in deze tijd en voor de tijden die komen gaan.

Want de zegeningen van de Schepper zijn hier. Hoewel de wereld met de dag donkerder wordt, is de Kracht en de Aanwezigheid van de Openbaring in de wereld. Mogen je de ogen hebben om te zien en de oren om te horen zodat je dit zelf kunt ervaren.