Gods Nieuwe Openbaring ondersteunen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1 Februari 2009
te Boulder, CO, VS

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De schepper van al het leven heeft een Nieuwe Boodschap naar de wereld gezonden, een Nieuwe Boodschap om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die komen gaat in de wereld en om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoeting met leven in het universum, een ontmoeting die het lot en de bestemming van de menselijke familie zal veranderen.

Deze Nieuwe Boodschap is gezonden om ware betekenis en doel te verhelderen van de menselijke spiritualiteit en de intrinsieke eenheid van alle wereldreligies als verschillende wegen naar God die zijn geïnitieerd door God en die zijn veranderd door de mensen.

Een Boodschapper is gezonden om de Nieuwe Boodschap van God te brengen. Hij is een nederige man, een man zonder maatschappelijke rang, een man die zijn leven toegewijd heeft aan de voorbereiding om de Nieuwe Boodschap te ontvangen en om de Boodschap over een lange periode te ontvangen, zonder herkenning en zonder veel fanfare. Hij heeft zijn leven hiervoor gegeven. Hij heeft zijn tijd en zijn middelen hiervoor ingezet.

Hij is degene die de Nieuwe Boodschap van God in de wereld kan brengen, want hij was hiervoor gemaakt en gekozen voordat hij in deze wereld kwam. Niemand kan hem in deze rol vervangen, en er zal voor een heel lange tijd geen andere Boodschapper zijn. Want Gods Nieuwe Boodschappen zijn zeldzaam en zijn bedoeld om de behoeften van de mensheid ver in de toekomst te dienen.

Omdat deze Openbaringen spreken van de grotere natuur en toekomst van de mensheid werden zij zo vaak verkeerd begrepen in de tijd van hun introductie. Zij zijn zo vaak verkeerd begrepen, omdat zij niet de problemen lijken aan te spreken waar mensen zich op dat moment zorgen over maken. Zij lijken niet de antwoorden te geven op ieders vraag. Zij reflecteren niet de onderlinge vermaningen van mensen. Zij reflecteren niet de actuele vooroordelen of de heersende politiek of sociale strijd.

In plaats daarvan bereiden deze Nieuwe Boodschappen de mensheid voor op haar volgende fase, haar volgende stadium van evolutie en ontwikkeling, voorzien in een verenigende kracht en de kracht van verlossing in een nieuwe vorm – niet om de oude vorm te vervangen, maar om er een andere dimensie van begrip aan toe te voegen.

De Nieuwe Boodschap zelf is enorm groot. Zij kan niet worden samengevat in een zin or in een woord. Haar aanwezigheid in de wereld geeft aan dat je leeft in een tijd van Openbaring, een tijd waarin een Nieuwe Boodschap van God zou worden gezonden in de wereld voor de bescherming en vooruitgang van de mensheid.

Het is niet het einde ter tijden zoals veel mensen denken. Het is het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw stadium van het leven, alsof de menselijke familie de weg vervolgt van adolescentie naar een grotere staat van rijpheid en volwassenheid. Of deze overgang succesvol voltooid kan worden en of de uitkomst heilzaam zal zijn hangt voor een groot deel af of mensen de fundamentele lessen kunnen herkennen en uiten die worden gepresenteerd in de Nieuwe Boodschap van God.

Misschien zullen zij hiervan blijk geven zonder enig bewustzijn van de Nieuwe Boodschap, want de waarheid van de Nieuwe Boodschap leeft in de harten van alle mensen. Misschien zullen zij zich kunnen uitten door hun eigen religieuze tradities. Dat is prima. Maar voor veel mensen zal de Nieuwe Boodschap hun Openbaring zijn. Dat zal hun Roeping zijn. Zij zal hen de voorbereiding geven die zij nergens anders konden vinden.

Of een grotere waarheid nu komt door het ene geloof of het andere, vanuit de Nieuwe Boodschap van God of vanuit een oude lering, het maakt niet uit zolang de waarheid beseft , ervaren en geuit wordt. God heeft geen voorkeur hierin – of ze nu hun grotere bijdrage vinden in de wereld door hun Christelijke geloof, of hun Islamitische geloof, of hun Boeddhistische geloof of welk ander geloof dan ook, zolang de grotere waarheid maar beseft, ervaren en geuit wordt. God is niet gebonden aan vooroordelen en vijandschap en verkeerde inzichten die het menselijke bewustzijn en perceptie beperken.

Maar de mensheid nadert nu een grote drempel, waar het zich niet van bewust is en onvoorbereid. Want de Grote Golven van verandering komen naar de wereld en de mensheid wordt geconfronteerd met een Interventie van verkennende rassen vanuit het universum, die hier zijn om voordeel te halen uit een zwakke en verdeelde mensheid.

De grote Openbaringen die in de loop van de tijd zijn gegeven kunnen de mensheid voor deze twee grote keerpunten niet voorbereiden, de grootste keerpunten die de mensheid ooit tegemoet zal moeten treden, keerpunten die nu samenkomen met de menselijke familie.

Dit vereiste een Nieuwe Openbaring van de Schepper van al het leven, een Openbaring die resoneert met alle Openbaring van God, maar die informatie en perspectief en voorbereiding presenteert in tegenstelling tot alles wat eerder aan de mensheid is gegeven. Want je gaat een nieuwe tijd binnen met nieuwe risico’s en nieuwe gevaren.

Gods Nieuwe Boodschap is niet voor één stam, één natie of één regio. Het is om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die eraan komt en om te onthullen wat gemeenschappelijk is onder jullie, en de kracht en de intelligentie van je eigen spiritualiteit die nu als nooit tevoren moet worden opgeroepen.

Je moet dan de Nieuwe Boodschap ontvangen en zien wat het je openbaart, niet alleen over wat er over de horizon van de wereld komt, maar over je eigen aard en doel om hier op dit moment te zijn.

Want je bent niet per ongeluk geboren en je hebt een groter doel en missie om te ervaren en te vervullen in de wereld. Het is dit doel en missie die je de grootste voldoening geven en de grootste ervaring van hereniging met je ware aard en met de Bron van je ware aard.

Het is belangrijk dat je weet dat het bericht en de Boodschapper moeten worden ondersteund en geholpen. Hij brengt een Nieuwe Openbaring voor de mensheid, maar er zijn er maar heel weinig mensen die zich van zijn bestaan bewust zijn. Er is een kleine groep mensen die zijn geroepen om hem bij te staan in zijn grote missie hier. Maar hij zal nu de hulp van veel meer mensen nodig hebben. Hij zal hun steun nodig hebben.

Hij moet een voertuig creëren om de Nieuwe Boodschap in zijn pure vorm te presenteren, wat hij nu probeert te doen met al zijn inspanningen en talenten, en de talenten van zijn familie, en de talenten van degenen die zijn geroepen om te helpen hem. Hij kan dit niet doen zonder de hulp van anderen.

Want Marshall Vian Summers is de steun voor de Nieuwe Boodschap. Hij ontvangt slechts een zeer kleine vergoeding voor zijn werk en zijn leven is eenvoudig en bescheiden. Hij heeft niet veel nodig. Maar zijn inzet is groot en vereist deelname en financiële steun van veel mensen over de hele wereld.

De Boodschapper heeft geen ambitie, dus hij zal alleen doen wat van hem wordt verlangd, en niet meer. Hij zoekt geen eer. Hij is niet van plan een enorme structuur of organisatie te bouwen. Hij zoekt geen brede erkenning. Want hij beseft dat deze dingen een gevaar voor zijn leven en beproevingen met zich mee zullen brengen.

Hoewel de wereld enorm veel behoefte heeft aan een Nieuwe Boodschap van God, is ze zich nog niet bewust van haar behoefte en zal ze het niet toejuichen dat zo’n Openbaring gegeven wordt, ook al is haar wijsheid nu enorm nodig.

Wat hij nodig heeft, is dat de Nieuwe Boodschap beschikbaar wordt voor mensen – voor mensen in rijke landen, voor mensen in arme landen, voor de eenzamen, voor de wanhopigen, voor de onderdrukten en de armen, voor de rijken en de machtigen, om degenen die het voorrecht hebben en degenen die dat niet doen, degenen in het Westen en degenen in het Oosten.

Hoe kan een man met beperkte middelen de mensen van de wereld in korte tijd bereiken? Want je hebt niet veel tijd om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen. Je hebt niet veel tijd om je voor te bereiden op het ontmoeten van de realiteit van het leven in het universum om je heen. Hoe kunnen een man en een kleine groep assistenten, met zeer beperkte middelen, de wereld bereiken in de paar jaar die de mensheid moet voorbereiden?

Reeds de Grote Golven van verandering beïnvloeden de wereld – milieuverandering, een veranderend klimaat, gewelddadig weer, de vernietiging van voedselproductie, het verlies van watervoorraden, groeiende economische en politieke instabiliteit en ontbering, en het grote risico van oorlog tussen groepen en landen die toegang krijgen tot de resterende bronnen.

Hoe kan de Boodschapper de wereld bereiken? Hij heeft je steun en hulp nodig. Zijn behoeften, persoonlijk, zijn klein, maar de behoeften van zijn missie zijn geweldig. Hij is toegewijd om de zuiverheid van de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen. En hij is degene die is uitgekozen en bereid om dit te doen.

Dus de vraag rijst: hoe zou je reageren als er een Nieuwe Boodschap van God aan de wereld zou worden gegeven? Zou je het beoordelen? Zou je het willen negeren? Zou je het regelrecht veroordelen? Zou je denken dat het vals is voordat je het zelf hebt onderzocht? Zou je het zelf onderzoeken? Zou je het ervaren en het ter harte nemen?

Jij die leeft in een tijd van Openbaring en ook in een tijd van groot en toenemend gevaar voor de mensheid – gevaar van buitenaf en gevaar van binnenuit – zou je geen Nieuwe Boodschap van God ontvangen om de mensheid te leiden en de mensheid voor te bereiden op de moeilijke en onzekere tijden?

Als je je realiseerde dat dit inderdaad een Nieuwe Boodschap van God was en niet het product van iemands verbeeldingskracht, dat het geen enkele vorm van misleiding was, maar het echte, en het gebeurde in je leven op dit moment, hoe zou je dan reageren? Wat zou je doen om deze Nieuwe Boodschap te ondersteunen, en om het geschenk van genade en kracht te ontvangen dat het in je leven zou brengen, en hoe zou je dat kunnen uitbreiden naar anderen, die het op dit moment zo enorm nodig hebben?

Want de mensheid verliest het vertrouwen in zichzelf. Het wordt zwakker en meer afgebroken. Het is niet voorbereid op wat er aan de horizon verschijnt. Het leeft van een reeks veronderstellingen die de mensheid niet in de toekomst kan blijven ondersteunen.

Het is omdat de mensheid niet reageert op de grote verandering in zijn tijd dat een Nieuwe Boodschap van God de wereld is ingestuurd. Het is omdat het inzicht van de mensheid over spiritualiteit en de bestemming van de menselijke familie zo wordt bepaald door het verleden dat de mensheid niet kan zien dat het nu een heel andere reeks van omstandigheden tegemoet gaat.

De gebeden van mensen over de hele wereld zijn beantwoord in de Nieuwe Boodschap van God. Het is niet hier om de religies van de wereld te vervangen, maar om ze een beter begrip te geven, om hun horizon te verbreden en om meer eenheid tussen hen en binnen hen te creëren.

Daarom hebben de Boodschap en de Boodschapper jouw herkenning, jouw bewustzijn en jouw steun nodig. Je moet in je hart kijken om deze vragen te beantwoorden om te zien hoe je moet reageren op deze geweldige roeping. Maar eerst moet je naar de Nieuwe Boodschap kijken en echt gaan begrijpen wat het is, waarom het hier is en waarom de komst ervan ongekend is in de wereld. Om dit objectief en eerlijk te doen, moet je objectief en eerlijk naar je eigen leven kijken.

Heb je het echte pad gevonden dat van jou is om te reizen? Reageer je op de diepere Kennis die God in je heeft geplaatst die er is om je te leiden en te beschermen en om je vooruit te helpen? Leef je het leven waarvan je weet dat je moet leven? Ben je hier je echte geschenken aan het ontdekken en te uiten, in het licht van wat de wereld echt van je nodig heeft, en niet alleen wat je wilt geven? Ben je op de juiste plek met de juiste mensen die de dingen doen die je nu echt moet doen? Of is je leven op drift en verward? Of is het vastgelopen, tegengehouden, verplaatst?

Alleen jij kunt deze vragen beantwoorden. Maar het zijn vragen die je moet stellen en je moet blijven vragen, niet alsof er een eenvoudig antwoord is dat in je opkomt, maar als een vraag waarmee je moet leven, een vraag die het antwoord na verloop van tijd zal onthullen als je er klaar voor bent om het antwoord voor jezelf te ontvangen.

Er is een overeenkomst tussen jou en de Schepper van al het leven, maar het gebeurt op een dieper niveau in jou. En de Nieuwe Boodschap van God onthult hoe je deze gemeenschap kunt ervaren en de vermogen en de kracht en de visie die God presenteert nu ten voordele van de hele mensheid ontvangt.

Zoals de mensheid op de drempel staat van grote ontreddering, onrust en moeilijkheden, wat zal de visie zijn? Wat zal de motiverende kracht zijn om de menselijke vrijheid te behouden en tegelijk de menselijke eenheid te bouwen? Wat zal de mensheid toerusten voor een toekomst die zij niet kan voorzien en voor haar bestemming binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum – een bestemming die nu de menselijke familie is en die niet kan worden vermeden zonder grote kosten voor jouw toekomst?
Het is geen tijd om te reageren met angst. Het is geen tijd voor ontkenning en afwijzing. Het is een tijd om de Nieuwe Boodschap te onderzoeken en te ontvangen, om te zien wat het jou en de wereld te bieden heeft.

Het is dan de tijd om de Nieuwe Boodschap en de Boodschapper te steunen, zodat hij dit geschenk in een korte tijd aan de mensheid kan brengen voor zoveel mogelijk mensen. Want de mensheid heeft niet veel tijd om zich voor te bereiden op de Grote Golven van verandering. Het heeft niet veel tijd om zich voor te bereiden op zijn ontmoeting met het leven in het universum, een ontmoeting die al plaatsvindt ten koste van de mensheid.

Voor deze dingen heb je geen antwoord. En als je echt eerlijk tegen jezelf bent, zul je je realiseren dat je echt geen antwoord hebt. Je weet niet wat er in het universum om je heen gebeurt. Je weet niet hoe je je moet voorbereiden op de realiteit van het leven daar. Je weet niet de complexiteit van gebeurtenissen die in de wereld op een punt samenkomen en die zullen blijven samenkomen naar de toekomst. Je weet niet hoe je jezelf, je geest, je leven, je omstandigheden moet voorbereiden. Hoe ga je je familie beschermen en degenen die je moet verzorgen in het licht van zulke grote en moeilijke uitdagingen?

Hiervoor heb je een Nieuwe Boodschap van God nodig. En je hebt de wijsheid nodig die de mensheid in de loop van de tijd heeft vergaard over hoe deze zal reageren op grote en onverwachte veranderingen in de wereld. Het is niet één natie of groep die nu zo wordt uitgedaagd. Het is de hele menselijke familie.

Denk nooit dat God al Gods Openbaring aan de wereld heeft gegeven, want God heeft nog veel meer te zeggen tegen de menselijke familie. God heeft de menselijke familie niet verlaten. God heeft meer wijsheid om aan de menselijke familie te geven.

Het is deze wijsheid die je nu wordt gevraagd te ontvangen en te ondersteunen en te delen ten behoeve van iedereen en voor de verlichting van je eigen leven, en de waarde van je bestaan, en de geschenken die je de wereld in hebt gestuurd om geven.

Gods gebeden zijn verhoord, maar het antwoord is onverwacht. Het is anders dan wat mensen verwachten, omdat God niet gebonden is door menselijke verwachtingen, menselijke voorkeuren en menselijke vooroordelen.

God beantwoordt je vraag vandaag en voor de dagen die komen gaan en voor de jaren die komen gaan, en voor de behoeften van je kinderen, en hun kinderen. Dat is hoe groot de Nieuwe Boodschap van God werkelijk is.

Maar je moet deze dingen zelf zien. Je moet Gods Nieuwe Openbaring voor de mensheid onderzoeken. Je moet de moed hebben om dit te doen, het vertrouwen om dit te doen, het zelf-vertrouwen om dit te doen – je boosheid naast je neerleggen, je oordelen, je voorkeuren en je onvermogen om te vergeven uit het verleden. Dit te doen is een opmerkelijke stap vooruit en een noodzakelijke voor jouw eigen educatie.

Want je hebt de gaven van de Schepper nodig. Wow je nu een religie hebt of niet, of je nu in God geloofd of niet, je hebt de gaven en de wijsheid van de Schepper nodig. Jij hebt heb vandaag nodig, en je zult hem meer en meer nodig hebben als de tijden in de wereld moeilijker worden.

Ontvang dan dit geschenk van ongekend belang, een geschenk dat je niet intellectueel kunt doorgronden. Ontvang dit geschenk en ondersteun zijn belang in de wereld zodat de mensheid een toekomst kan hebben, een betere toekomst dan haar verleden; zodat de religies van de mensheid in harmonie met elkaar mogen werken; en zodat de naties zich zullen realiseren dat zij gezamenlijk de Grotere Golven van verandering tegemoet moeten treden en de uitdaging van het samenlijk opgaan in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Alleen deze grote uitdagingen hebben de kracht om de menselijke vijandschap en historische verkeerdheden en alle crises in de wereld die de menselijke familie verder verdelen bedreigen, het tegen elkaar opzetten van zichzelf in een tijd waarin menselijke eenheid en samenwerking van het allergrootste belang zullen zijn voor jullie succes.

Dit is het geschenk. Ontvang het goed. En deel het met anderen. Voelt e kracht en de aanwezigheid van Kennis te voorschijn komen in je leven, want het is deze Kennis binnenin jou waar de Nieuwe Boodschap tegen spreekt, ermee zal resoneren en een beroep op zal doen. Het is de kracht van Spirit binnenin jou dat je de kracht zal geven, de visie en de wijsheid om in de onzekere wateren te navigeren die voor je liggen.

Hiervoor heb je een grotere wijsheid nodig, een groter vision en een grotere kracht. Deze kun je niet zelf creëren. Jij kunt ze niet samenstellen. Zij zijn niet alleen maar een product van je wilskracht. Kracht moet dieper vanuit jou komen. Het is deze kracht waar de Nieuwe Boodschap van God een beroep op zal doen binnenin jou, en binnenin iedereen.