Getuigen van de Openbaring


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

As revealed to God’s Messenger
Marshall Vian Summers
op 24 juni 2011
in Boulder, Colorado, VS

About this Recording


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Boodschapper is in de wereld. Hij heeft een omvangrijke Boodschap voor de mensheid meegebracht, een Boodschap die hij gedurende meer dan 25 jaar heeft ontvangen, een Boodschap die genoeg omvattend is om de mensheid naar de volgende belangrijke fase van haar evolutie en ontwikkeling te leiden.

Toch is hij een gewone man, maar alleen in zijn verschijning. Want hij draagt het zaad in zich van een groter begrip en een grotere werkelijkheid – de realiteit van leven in het universum; de realiteit van grotere spirituele dimensies van de wereld en daarbuiten; de realiteit van doel, betekenis en richting, de realiteit van contact met de Aanwezigheid der Engelen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de vooruitgang van de menselijke familie.

Veel mensen zullen proberen hem af te wijzen. Veel mensen zullen hem veroordelen of belachelijk maken. Wie zal voor hem opkomen? Wie onder jullie zal getuigen van de Openbaring? Wie onder jullie is sterk genoeg, moedig genoeg en eerlijk genoeg om dit te doen?

De Boodschappers aanwezigheid in de wereld is kostbaar. Hij is kwetsbaar. Andere groepen en individuen zullen proberen hem te vernietigen naarmate zijn verkondiging meer herkend en meer zichtbaar wordt in de wereld. Wie zal getuigen van de Openbaring?

Mensen willen veel dingen van de Schepper van al het leven. En mensen zullen veel willen van de Boodschapper die gezonden werd, de enige Boodschapper die vandaag in de wereld is, en in de vele dagen die komen.

Mensen willen wonderen. Mensen willen gered worden uit hun omstandigheden. Mensen willen dat hen gunsten en dispensaties worden gegeven. Mensen willen bediend worden. Mensen willen gesterkt worden. Mensen willen overwinning in oorlog en voorspoed in vredestijd.

Zij zullen met deze verwachtingen bij de Boodschapper komen, in het bijzonder bij hem. Maar hij kan slechts de weg wijzen naar de Openbaring, die diepgaander en meer omvattend
is dan de meeste mensen zich realiseren en die een grotere betrokkenheid en onderscheidingsvermogen, een uitgebreidere beoefening en eerlijke toepassing zal vereisen.

Wie kan dit bevestigen? Wie kan de vele dwalingen corrigeren die rond een dergelijke verkondiging zullen ontstaan? Zelfs onder hen die positief reageren, zullen er valse verwachtingen zijn. Er zullen onuitgesproken eisen zijn. Er zal kritiek zijn en veroordelingen dat de Boodschap en de Boodschapper niet voldoen aan de verwachtingen van de mensen. Wie zal dit onderschrijven?

De Boodschap en de Boodschapper vereisen vele getuigen. Zij vereisen een grote uiting van herkenning en doelgerichtheid. En voor hen voor wie dit hun bestemming is, is dit het allerbelangrijkste in hun hele leven. Wanneer zij deze wereld verlaten en terugkeren naar hun Spirituele Familie zal hen worden gevraagd, “Heb je voor de Boodschapper gesproken? Herkende je de Boodschapper? Heb je de Boodschapper gesteund?”

Het zal de grootste en belangrijkste gebeurtenis en gelegenheid in hun leven zijn. Wie kan die beantwoorden? Wie kan die herkennen? Wie kan deze gelegenheid aangrijpen, de belangrijkste gelegenheid die ze zullen hebben? Mensen willen veel dingen maar wat van hen gevraagd wordt is iets anders.

In een tijd van Openbaring, veranderen de prioriteiten. Dit is een gebeurtenis die maar eens in een [millennium] plaatsvindt, en hiervoor ben jij in de wereld aanwezig.

Jullie zullen zien dat de Boodschapper wordt beledigd en bespot en belasterd. Wat zal dat betekenen voor jullie, die de begunstigden van Gods Nieuwe Openbaring zijn? Wat zal dat oproepen in jullie, die gezegend en geëerd zijn om de Nieuwe Boodschap voor de mensheid te ontvangen en tot haar eerste en vroegste ontvangers behoren?

Als je deze dingen waarover Wij spreken niet kunt voelen en zien, waar ben je dan met je geest? Wat kan voor jou belangrijker zijn dan dit? Je geluk? Je veiligheid? Je goedkeuring van anderen? Je maatschappelijke positie? Dit is een vraag en een dilemma voor iedereen die kan antwoorden.

Als zij die tegen de Boodschapper zijn bij je komen en zeggen, “Wat geloof jij? Hoe sta jij er tegenover?” wat ga je daarop zeggen? Als de Boodschapper ontkend of genegeerd of belasterd wordt, wat ga je daarop zeggen?

Mensen staan te popelen om de zegeningen en de voordelen van de Openbaring te ontvangen, maar deze voordelen brengen een verantwoordelijkheid met zich mee, het vermogen om te antwoorden. Zij roepen je op om een getuige te zijn en niet slechts een ontvanger – alleen praktiserend in het geheim, ergens verborgen in de wereld.

Wie zal voor de Openbaring spreken wanneer de uitdagingen komen? Wie zal het woord voeren wanneer de Boodschap en de Boodschapper in opspraak raken en zij die in de samenleving zo achtenswaardig en verheven lijken, degene veroordelen die is uitverkoren om Gods Openbaring in de wereld te brengen?

Hoe voel je je en wat denk je als je ziet dat degenen die je bewondert, degenen die je respecteert, zich tegen de Openbaring keren? Zal dat je aan het twijfelen brengen en je in verwarring brengen? Zal je je dan machteloos en hopeloos voelen?

Kijk terug in de geschiedenis. Is een van de grote Boodschappers ooit omarmd in hun eigen tijd of voldoende begrepen door degenen die dicht bij hem stonden?

Als de Boodschapper de politieke macht zou aannemen, oh, zeker, dan zouden velen loyaal zijn. Oh, zeker, er zouden vele afspraken volgen. Oh, zeker, velen zouden lijken te volgen, verlangend om aan de winnende kant van het conflict te staan. O, ja, velen zouden toestromen en de Boodschapper prijzen en erkennen, want zij proberen voordeel te halen uit zijn aanwezigheid en zijn positie. O, ja, de trouwe dienaren zouden verschijnen. Oh, ja, het volk zou opgewonden en enthousiast zijn.

En wat betekent dit voor de boodschapper, een grote aanhang te hebben van mensen die niet begrijpen, wier verwachtingen onjuist zijn, wier trouw oneerlijk is, wier eerbied en bewondering onecht zijn en gemakkelijk door anderen worden tenietgedaan?

Wie zal getuigen op basis van de kracht van Kennis, de diepere Intelligentie in hen?

In deze eerste stadia van de Verkondiging zal de Boodschapper genegeerd worden. Hij zal ronduit worden veroordeeld, scherp worden bekritiseerd, een duivel worden genoemd, een dwaas, een manipulator, van alles en nog wat, door hen die niet kunnen of willen reageren, veroordeeld door hen die alleen maar hun huidige positie en hun eerdere investeringen willen behouden en beschermen, zij die niet de moed hebben om hun loyaliteiten, hun overtuigingen of hun veronderstellingen in twijfel te trekken.

En, o, de experts zullen het er niet beter vanaf brengen, diegenen die zo veel moeite hebbern gedaan en zo’n hoge prijs hebben betaald en zoveel compromissen hebben gesloten om hun gezagspositie in de samenleving te verwerven. Zullen zij dit alles op het spel zetten om een man te erkennen die weinig erkenning heeft, een man die maar een heel klein aantal volgelingen heeft, een man wiens Boodschap buitensporig lijkt en wiens verkondiging verwerping en verontwaardiging oproept? Zullen deze experts hun reputatie, hun maatschappelijke positie, hun baan riskeren om van de Openbaring te getuigen? Zal er een politicus zijn die alles riskeert waarin hij heeft geïnvesteerd – zijn aanzien, zijn verworvenheden – om de Boodschapper te erkennen?

Nee, zie je, deze last rust op jou en anderen, vele anderen. Verwacht niet dat de elite of de hooggeplaatsten hun positie op het spel zetten om van de Openbaring te getuigen. Denk niet dat de Boodschapper alleen maar verbonden hoeft te zijn met bepaalde machtige mensen, want dan speel je de rol van Judas – misschien wel goed bedoeld, maar blind voor de realiteit van de situatie.

De Boodschapper heeft de sleutel tot de toekomst en het toekomstige welslagen van de mensheid. Wie zal hiervan getuigen? Wie zal deze positie innemen, een positie die de wereld niet waardeert of herkent? Velen zullen komen om veel te vragen. Er zullen knikkende hoofden en lachende gezichten zijn, maar wie zal hiervan getuigen?

Jij die een doel en betekenis in je leven zoekt, moet gaan begrijpen waar het uiteindelijk om gaat – dat je moet staan voor iets dat groter is dan jezelf, groter dan je persoonlijke belangen of voordelen, groter dan je eigen persoonlijk gewin. Je moet voor iets groters staan ten overstaan van tegenstand, ten overstaan van onwetendheid, dwaasheid en afwijzing.

Dit zal je uit de schaduw roepen. Dit zal je uit zelfverloochening roepen. Dit zal anderen uit hun miserabel, verborgen bestaan roepen. Dit zal mensen uit hun lage gevoel van eigenwaarde halen. Dit zal mensen uit hun gebrek aan zelfvertrouwen en uit hun zelfverloochening halen, om nu geroepen te worden getuige te zijn van iets groters, iets prachtigs, iets diepgaands en doeltreffends, iets dat de mensheid nodig heeft, maar dat zij zichzelf niet kan geven.

Allen die nu de zegeningen van de Schepper kunnen ontvangen, zullen uiteindelijk met deze kwesties geconfronteerd worden. Zij kunnen niet alleen maar aan de ontvangende kant staan – meer wensen, meer verwachten, meer danken en dankbaar zijn – want ook zij moeten een positie van zelfexpressie innemen. Ook zij moeten opkomen voor datgene wat hen zo zeer dient. Ook zij moeten hun eigen angsten en twijfels op het spel zetten om zich beter te kunnen uiten tegenover anderen. Ook zij moeten sociale afwijzing onder ogen zien.

Het is de aard van hun roeping. Er bestaat geen roeping of doel dat niet een aantal van deze dingen inhoudt. Je kunt niet zomaar een doel voor jezelf verkondigen en nog lang en gelukkig leven. Je geeft niet gewoon gehoor aan je roeping en alles loopt op rolletjes.

Want om de wereld te dienen, moet je de confrontatie met de wereld aangaan. Je moet de moed hebben om de wereld en haar realiteiten onder ogen te zien. Je moet daarvoor de kracht in jezelf vinden en iets bieden waarin de wereld niet kan voorzien, iets wat nodig is maar niet beschikbaar is, iets wat andere mensen niet kunnen of niet willen doen.

Laat het hier niet aan anderen over, want jij bent het die geroepen wordt. Dit is de betekenis van doel en roeping. Geroepen worden is geroepen worden uit het alledaagse, uit de drukte, uit wat iedereen doet, denkt en bezighoudt, is uit de rij stappen, voldoende weggeroepen worden uit je normale leven om een grotere wijsheid en openbaring te ontvangen.

Wat is een hoger doel dan uit te gaan van iets dat groter is dan je normale bezigheden en iets te dienen dat je eigenbelang en persoonlijke verheffing overstijgt? De Openbaring beantwoorden is hiervan dus een perfecte demonstratie.

Voor degenen die niet kunnen of willen getuigen van de Openbaring geldt dat zij ofwel nog niet de grote kracht hebben die zij nodig hebben en niet sterk genoeg zijn met Kennis, ofwel te bang zijn om die drempel te overschrijden waar zij een echte overbrenger worden in de wereld in plaats van iemand die zich heeft teruggetrokken uit de wereld, en bang is voor de wereld, en probeert wat hij of zij bezit te beschermen tegen de wereld. Niet iedereen is daar op dit moment klaar voor, maar daarheen leidt het pad voor iedereen.

Je moet ergens voor staan. En je demonstratie moet echt zijn en niet alleen psychologisch. Ze moet tastbaar zijn en niet louter op het niveau van de gedachte. Je zult er offers voor moeten brengen. Je zult er dingen voor moeten opgeven. Je zult er dingen voor moeten riskeren. En dit onderscheidt hen van wie de roeping echt en krachtig is, van hen die ofwel doen alsof, ofwel te zwak zijn om er volledig aan te beantwoorden.

De Boodschapper is in de wereld. Wie zal van hem getuigen, gebaseerd op de kracht van hun herkenning? Wie zal de kans grijpen om tot anderen te spreken? Wie zal toestaan dat zijn leven opnieuw wordt gevormd door Kennis, dat zijn prioriteiten op natuurlijke wijze veranderen, dat zijn denken eenvormig, krachtig en indringend wordt? Wie zal toestaan dat zijn leven veranderd en omgegooid wordt en door perioden van onzekerheid gaat wat hier onderweg voor nodig is?

Zeker niet zij die het gevoel moeten hebben, dat zij te allen tijde alles onder controle hebben, wier zekerheid berust op de kracht van hun overtuigingen en ideeën en op de starheid van hun leven. Zij hebben niet het vertrouwen of het zelfvertrouwen om een echt voorbereidingsproces te ondergaan, dat hen in onzekerheid zal brengen en hun valse en schadelijke onderwerping zal doorbreken.

De egoïsten zullen dit niet doen, want het brengt de dingen in gevaar die zij voor zichzelf proberen te verwerven. Zij zullen proberen Gods openbaring te gebruiken om zichzelf politiek, sociaal, economisch en zelfs geestelijk te verrijken. Maar zij zullen geen ware voorstanders worden. Zij zullen het niet opnemen voor de Boodschapper omdat zij willen dat iedereen voor hen opkomt.

Dit is niet de wens of de bedoeling van de Boodschapper, om het voorwerp van zoveel aandacht en belangstelling te zijn. Hij is een nederig man. Hij streeft niet naar een dergelijke erkenning, en dat is deels de reden dat hij werd gekozen om Gods vertegenwoordiger te zijn in dit tijdperk van de ontwikkeling van de mensheid.

Want de ambitieuzen en de egoïsten worden nooit gekozen omdat zij niet te vertrouwen zijn. Zij hebben niet het zelfbewustzijn of de eerlijkheid om uit zichzelf een grotere verantwoording op zich te nemen. Nederigheid is een product van eerlijkheid en mededogen, twee dingen die de egoïsten nog niet hebben bereikt.

Moet de Boodschapper worden geofferd door de handen van de oppositie, terwijl zijn ware volgelingen zwijgend, stil en machteloos blijven? Zal de Nieuwe Openbaring ontheiligd en verworpen worden, terwijl zij die uitverkoren zijn om haar getuigen te zijn, zich stil en teruggetrokken houden, bang voor hun eigen hachje?

Wie denkt dat de Boodschapper alles kan overbrengen en alles kan beantwoorden, legt een onmogelijke last op zijn schouders, want hij moet vele getuigen hebben op talrijke plaatsen. En zij moeten voorzichtig zijn als zij in landen wonen waar politieke of godsdienstige onderdrukking heerst. Zij moeten een groot onderscheidingsvermogen aan de dag leggen en zeer discreet zijn waar en wanneer zij de Openbaring delen.

Hier ligt de nadruk niet op martelaarschap. Maar op communicatie. Op relatie. Op het verspreiden van de Openbaring – bovengronds of ondergronds, afhankelijk van de politieke, sociale en religieuze omstandigheden waarin men leeft.

Maar de communicatie en de relatie moeten worden uitgebreid en verbreed. Het is niet voldoende om een vurig gelovige te zijn, want dat moet zich vertalen in daden, niet alleen in het vernieuwen en opnieuw bezien van het eigen leven, maar ook in het worden van een getuige voor datgene wat de bron is van iemands opmerkelijke herstel. Dit zal de ware respondenten scheiden van anderen die hier om andere redenen zijn of die te zwak zijn om boven hun eigen bezorgdheid uit te stijgen.

Laat dit de basis zijn van je begrip voor anderen die reageren. Wat zij doen is belangrijk, niet wat zij zeggen of wat zij op dat moment verkondigen. Zullen zij toestaan dat hun leven werkelijk veranderd, omgevormd en opnieuw vormgegeven wordt door de Openbaring en door de kracht van Kennis in henzelf? Zullen zij getuigen van de Boodschapper als een daad van spontane en natuurlijke inbreng? Of zullen zij op de achtergrond blijven terwijl zij in kaart brengen en plannen hoe zij kunnen profiteren zonder daarvoor een prijs te hoeven betalen of risico’s te lopen?

Dit is een deel van de last van de Boodschapper, want zelfs onder hen die positief schijnen te reageren, zijn er nog gevaren. Degene die de Boodschapper zal verraden, zal uit de gelederen van zijn aanhangers komen. De ontevreden of mislukte leerling zal, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen moeilijkheden en beperkingen, trachten de Boodschap en de Boodschapper te verloochenen of te kleineren. Dit gebeurt altijd in tijden van Openbaring. Je zult dit zien gebeuren.

Jouw antwoord op de Openbaring is een antwoord op het leven en op de Bron van het leven. Zij toont zowel je sterke als je zwakke kanten. Zij laat je zien welke invloeden in je leven behulpzaam zijn en welke schadelijk, want tegenover de Openbaring is er geen neutraal terrein. Dit polariseert mensen, zoals het hoort, zoals het moet, want er moet een invloed van uitgaan. Voor de persoon die onaangedaan of ongeïnteresseerd lijkt, nou, voor die is dat geen neutraal standpunt.

Denk aan hen die niet reageerden in de tijd van grote Boodschappers in het verleden. Wat dachten zij? Hoe kon het dat zij niet konden zien wat zich voor hen bevond? Hoe kon het zijn dat zij die ene niet herkenden die hun de belofte van een groter leven bracht? Hoe was het mogelijk dat zij toekeken en toestonden dat de Boodschap en de Boodschapper werden gekleineerd?

Ofwel is hun neutraliteit een uiting van immense lafheid, ofwel hebben zij geen oog meer voor zichzelf en de wereld en kunnen zij niet reageren. Zij kunnen niet verantwoordelijk zijn, want zij zijn niet in staat te reageren.

De Boodschapper moet de Nieuwe Boodschap verkondigen en datgene aanwijzen wat de menselijke beschaving, de toekomst en de vrijheid van de mensheid vernietigt. Veel van wat hij zal zeggen zal een grote uitdaging vormen. Het zal je een ongemakkelijk gevoel geven, want dat is wat Openbaring doet – je een ongemakkelijk gevoel geven.

Openbaring brengt zowel bevestiging als ongemak, omdat ze vereist dat je verandert. Ze vereist dat je je leven, je verbintenissen en je activiteiten heroverweegt. Ze is een uitdaging, niet alleen een troost.

De druk ligt bij de ontvanger, niet om onmiddellijk te reageren, maar om te antwoorden. Hoe men reageert, zegt alles over de omstandigheden waarin men verkeert, de gemoedstoestand waarin men verkeert en de waardering die men voor zichzelf heeft.

Moge er veel getuigen zijn van de Boodschap en de Boodschapper. Moge er velen zijn die kunnen antwoorden en de gave van voorbereiding kunnen ontvangen en in hun leven brengen met echte vastberadenheid en mededogen.

Moge de wereld horen wat de Openbaring te zeggen heeft. Moge zij de Stem van de Openbaring horen. Moge ze reageren op de Boodschapper op elke manier die ze kunnen.

Wees hiervoor een voertuig en je leven zal gerechtvaardigd zijn, je doel vervuld, en de vruchten van al je lijden en je verrichtingen zullen de grootste betekenis en de grootste waarde hebben voor de wereld.