De Nieuwe Boodschap in de wereld brengen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 Mei 2011
te Boulder, CO, USA

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen We spreken over het in de wereld brengen van de Nieuwe Boodschap van God. Om te begrijpen wat dit betekent, moet je eerst de betekenis van deze gebeurtenis en het belang van deze gebeurtenis herkennen, niet alleen voor het individu, maar voor de hele wereld.

Want Openbaringen als deze worden alleen gegeven op belangrijke keerpunten voor de mensheid. Ze worden niet alleen gegeven om een duidelijk en opgefrist begrip te geven van de betekenis van de Goddelijke Aanwezigheid en haar doel in de wereld, maar ook om de mensheid voor te bereiden op de volgende grote ontwikkelingsfase.

De grote religieuze tradities van de wereld werden gegeven om de menselijke beschaving op te bouwen, haar een ethische basis te geven, haar een grotere richting te geven en de Leringen uit te breiden tot buiten de grenzen van één cultuur of één natie. En dus werden ze Leringen voor veel mensen uit vele landen.

Maar natuurlijk heeft de mensheid de essentiële Leringen geïnterpreteerd, gebruikt en misbruikt, met als gevolg dat veel van hun primaire gerichtheid is vertroebeld of verloren gegaan. Toch blijft hun belang bestaan, en zij bevatten nog steeds veel essentiële wijsheid en kracht.

Maar de mensheid staat nu voor een groot keerpunt – een keerpunt waarvan geen weg terug meer is, een keerpunt waarbij jullie geconfronteerd worden met een wereld van slinkende grondstoffen en ecologische instabiliteit, een wereld waarin de politieke en economische moeilijkheden zullen escaleren tot een nooit eerder gezien punt, een wereld die onzeker zal zijn en een grote uitdaging voor de hele menselijke familie.

Jullie worden nu geconfronteerd met de opkomst in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum, waar jullie verschillende rassen zullen ontmoeten, niet door jullie expedities buiten de wereld, maar door interventies in de wereld zelf, die nu al plaatsvinden.

Jullie hebben een evolutionair keerpunt bereikt waarop Gods vorige [Openbaringen] jullie niet kunnen voorbereiden. Jullie zijn op het punt gekomen waar de werkelijkheid en de betekenis van menselijke spiritualiteit moeten worden opgehelderd en opnieuw moeten worden geopenbaard zodat jullie je verbinding met het Goddelijke, jullie verbinding met elkaar en de betekenis van de Goddelijke Aanwezigheid in het universum, die nog nooit eerder is geopenbaard, kunnen begrijpen. Het is een groot keerpunt. Het is een gevaarlijk keerpunt.

In het begin zullen de mensen dit niet willen zien als Gods Nieuwe Openbaring, omdat zij hun opvattingen, hun ideeën en hun geloofsovertuigingen op de proef zal stellen. Dat zal van hen eisen veel dingen opnieuw in overweging te nemen. Ze zal van hen verlangen te groeien en zich te ontplooien, breder te kijken en eerlijker te reageren.

Ze zal worden afgewezen. Ze zal worden ontkend. Er zal mee gespot worden. Zij zal worden aangevallen. Maar dit gebeurt altijd in de tijd van de Openbaring, die onthult wie klaar is en wie niet, wie kan reageren en wie niet, wie klaar is om te luisteren en te ontvangen en wie niet, wie de ogen heeft om te zien en de oren om te horen en wie niet.

De boodschapper is in de wereld. Hij is een man, een nederige man, een man die voor dit doel naar de wereld werd gezonden. Hij zal de nieuwe Boodschap tijdens zijn leven ontvangen. Het zal een zeer grote Boodschap zijn, want zij spreekt nu tot een geletterde wereld waar wereldwijde communicatie bestaat. Zij zal uitgebreider en omvattender zijn dan enige Boodschap die ooit eerder is gegeven. Ze zal haar eigen leringen en commentaren bevatten. Het heeft hem tientallen jaren gekost om haar te ontvangen, want de Boodschap is zeer groot.

Zoals alle grote Openbaringen, moet zij de waarheid herhaaldelijk en op vele verschillende manieren presenteren. Zij moet de realiteit van de toekomstige wereld die je nu binnengaat en de betekenis van de Grotere Gemeenschap van het leven op vele verschillende manieren presenteren.

Zij zal niet onduidelijk of moeilijk te begrijpen zijn en waarvan de betekenis aan menselijke interpretatie wordt overgelaten. Ze zal niet in verhalen en anekdotes worden gegeven, die gemakkelijk verkeerd kunnen worden uitgelegd en begrepen. Ze zal niet in pastorale termen worden beschreven. Het zal geen Leer zijn van de oude wereld, maar een Leer van een nieuwe wereld en de toekomstige wereld.

Mensen leven in het verleden. Hun ideeën zijn gebaseerd op veronderstellingen en overtuigingen uit het verleden. Als gevolg daarvan kunnen ze niet zien wat er over de horizon op ons afkomt. Zij kunnen het grotere plaatje van hun leven niet zien. Zij denken alleen dat het een herhaling is van vroegere ervaringscycli.

Maar jullie betreden een nieuwe wereld, een wereld die anders is dan vroeger, een wereld van milieuveranderingen die in 10.000 jaar niet zijn voorgekomen. Jullie betreden een wereld waarin steeds meer mensen uit een langzaam slinkende bron zullen drinken.

Het is een tijd waarin de mensheid steeds opnieuw zal moeten kiezen of zij zal doorgaan op haar zelfvernietigende weg van concurrentie, uitbuiting en oorlog of dat zij zich zal verenigen voor haar eigen voortbestaan en om een groter lot te vervullen nu zij op de drempel van de ruimte staat. Daarom wordt de Openbaring nu gegeven en moet zij in de wereld worden gebracht.

Eén man kan geen openbaring in de wereld brengen, want zij moet door vele mensen worden aanschouwd. Velen moeten er getuigenis van afleggen en het steunen en bijstaan.

Het is altijd zo geweest, zie je. Als deze getuigenis niet plaatsvindt, dan zal de Boodschap ofwel volledig verloren gaan, ofwel pas later worden ontdekt. Maar zij is nu voor de wereld bedoeld en voor de dagen en jaren die komen gaan. Haar Boodschap mag niet verloren gaan.

Daarom moet zij zo snel mogelijk in de wereld worden gebracht en moeten zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking komen en de gelegenheid krijgen om haar te ontvangen, erop te reageren en haar genade en kracht in hun levenservaring te brengen. Het is volkomen relevant voor de huidige wereld, maar het zal nog relevanter zijn in de wereld van morgen en in de dagen die komen.

Daarom roept de Openbaring. Wie zullen de eerste zijn die haar beantwoorden? Wie zullen de eersten zijn om haar te ontvangen, haar te herkennen en te beseffen dat zij de verantwoordelijkheid hebben om haar met anderen te delen? Want de gave is niet alleen voor de eigen stichting. Ze is bedoeld om via ieder mens aan anderen door te geven.

Zij is te groot voor een individu om alleen voor zichzelf te houden en te gebruiken, hoewel veel mensen dit zullen proberen. Ze is te groot voor één iemand om haar op te eisen en niet te delen, want ze zal alleen tot leven komen en haar grotere potentie en betekenis openbaren als de persoon een kanaal wordt voor de expressie ervan.

Je kunt niet eenvoudigweg een geschenk van deze omvang ontvangen en het niet aan anderen bekend maken, want in het geven wordt je ontvangst bevestigd, en wordt de betekenis en de waarde ervan voor je leven gerealiseerd. Als je het voor jezelf houdt, worden het slechts ideeën en perspectieven en wordt de spirituele potentie ervan niet gerealiseerd.

God wil dat de mensheid zich voorbereidt op de nieuwe wereld en op haar opkomst in een Grotere Gemeenschap van leven. God wil dat de mensheid begint te leren over spiritualiteit op het niveau van Kennis, de diepere Intelligentie die God aan de menselijke familie heeft gegeven.

Dit vereist een herbeoordeling van zowat alles – werk, relaties, gezondheid, zelfexpressie, bijdrage in de wereld, dienstbaarheid aan anderen, vervulling, zelfrealisatie en de betekenis van iemands leven en bestemming.

Je kunt dit niet eenvoudigweg over een reeks overtuigingen en veronderstellingen heen leggen, want Gods Nieuwe Openbaring is niet gebonden aan jouw overtuigingen en veronderstellingen. Je kunt niet eenvoudigweg proberen haar aan te passen aan wat op dit moment aanvaardbaar is en waaraan men zich op dit moment houdt, want Gods Nieuwe Openbaring is niet gebonden aan deze dingen en zal er vraagtekens bij zetten en ze aanmoedigen. Want dit is een Nieuwe Openbaring.

Het geschenk moet aan anderen worden doorgegeven omdat het voor de hele wereld is. Het is niet speciaal een geschenk voor jou of voor één enkel iemand. Om te ontvangen, moet je geven, en in het geven wordt de kracht van de nieuwe boodschap duidelijk. Haar relevantie voor alles wordt duidelijk.

Om het geschenk te ontvangen, moet je de Boodschapper eren. Hij is geen god. Hij is geen superman. Verander hem niet in een soort held. Aanbid hem niet, want aanbidding is voorbehouden aan de Schepper. Maar denk niet dat hij is zoals alle anderen, want hij is de Boodschapper. En hij is de enige in de wereld van vandaag of morgen of in de komende jaren die een nieuwe Boodschap van God in de wereld kan brengen.

De verkondigingen van alle anderen zullen niet meer zijn dan gewoon een herwaardering van bestaande ideeën en geloofsovertuigingen, een soort opnieuw verpakken van wat al bestaat. Hoewel de Nieuwe Boodschap de grote waarheden zal bevestigen die in alle tradities van de wereld bestaan, zal zij dingen onthullen die nooit eerder zijn geopenbaard. Zij zal een geheel nieuw niveau van inzicht verschaffen over God, over het doel en over de bestemming.

Ze is vrij van eeuwen van menselijk misbruik en interpretatie. Ze is hier in een zuivere vorm, en voor het eerst kun je werkelijk de Stem van de Openbaring horen – de Stem die sprak tot Jezus, Mohammed, Boeddha en de vele grote leraren en profeten van alle tijden.

Realiseer je je de waarde hiervan? Als je dat doet, zul je zien dat het een roeping voor je is en een verantwoordelijkheid om te ontvangen en te geven, om te leren en toe te passen, om je leven en je positie opnieuw te beoordelen, zelfs je meest fundamentele overtuigingen en veronderstellingen, want dat is de uitdaging van de Openbaring.

Het is niet de Boodschapper die Gods Openbaring in de wereld zal brengen. Het zijn zij die zullen antwoorden. Dat is hun uitdaging en hun grote kans. Dat is hun dienstverlening en hun roeping. Welke andere dienstverlening en roeping kan daarmee wedijveren?

De Boodschapper bijstaan, een metgezel van de Boodschapper zijn, nou, wat kan een grotere voldoening geven dan dit? Wat zou een grotere impact op de wereld kunnen hebben dan dit?

Je doel zal andere dingen met zich meebrengen, maar het ontvangen van de Openbaring zal een groot deel van deze expressie zijn. Je moet hier heel eerlijk zijn en inzien dat je dit niet zelf kunt gebruiken of toepassen. Je kunt het niet in iets anders veranderen en je eigen naam eronder zetten.

Denk niet dat je de leiders van naties en ondernemingen zelf kunt overhalen. Wees niet de Judas van de Nieuwe Openbaring. Je moet nederig zijn en je laten leiden door Kennis, de diepere kracht in jou. Want hiermee zal je dienstverlening waarachtig en doeltreffend zijn.

Mensen willen dat de Boodschap vele dingen vertegenwoordigt. Zij zullen wensen dat zij hun geloof, hun activiteiten en hun ondernemingen onderbouwt. Maar God is niet gebonden aan deze dingen. De Heer van de universa is niet gebonden aan menselijke verwachtingen of veronderstellingen.

De mensen zullen verlangen dat de Boodschapper wonderen verricht, wonderen voor hen, natuurlijk. Zij willen dat de Boodschapper is zoals zij denken dat de vorige Boodschappers waren, een mening die heel weinig met de werkelijkheid te maken heeft.

Maar je hebt de gelegenheid, zolang de Boodschapper in de wereld is, getuige te zijn van het proces van Openbaring zoals het werkelijk bestaat, niet zoals het later wordt afgebeeld en mettertijd verfraaid.

Het verhaal van de Nieuwe Boodschap speelt zich op dit moment af. Het wordt niet overgelaten aan een toekomstige generatie om het te bedenken en te creëren. Daarom zijn Gods eerdere openbaringen verkeerd geïnterpreteerd, en is er veel weggelaten wat er wel in had moeten staan.

Denk niet dat er geen toekomstige Openbaringen kunnen zijn. Want God is nog niet klaar met spreken tot de wereld, en niemand in de wereld, zelfs niet Gods Boodschappers, kan vertellen wat de Schepper hierna zal doen. Zelfs de Engelenschare kan niet bepalen wat de Schepper hierna zal doen.

Dit is dwaas en aanmatiging, onwetend en arrogant, allemaal met elkaar verweven. Op deze manier wordt religie wat mensen willen dat ze is, in plaats van wat ze werkelijk is – als een Openbaring, als een inwijding, als een weg naar Kennis.

Daarom zal de correctie in het begrijpen van de mensen zo’n grote uitdaging zijn en daarom zullen veel mensen niet in staat zijn deze uitdaging aan te gaan. Zij zijn hiervoor gewoon niet sterk genoeg of nederig of eerlijk genoeg.

De Openbaring onthult veel. Zij is als de oceaan die zich terugtrekt en alles onder de oppervlakte onthult – waarheid, onwaarheid, eerlijkheid, bedrog, denkfouten, misverstanden, eerzucht, corruptie, alles. Dit komt doordat de Boodschap zuiver en niet gecorrumpeerd is.

De Boodschapper moet worden gesteund en beschermd. Hij zal grote tegenstanders ontmoeten, niet alleen onder bepaalde groepen en individuen hier, maar zelfs onder die vreemde mogendheden die vandaag de dag in de wereld zijn en trachten te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid – vreemde mogendheden uit het universum om jullie heen, die heimelijk, in het geheim in de wereld opereren. Met hun menselijke contacten vormen zij een grote bedreiging voor de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld. Ook zij zullen zich verzetten tegen de Boodschapper en de Nieuwe Boodschap, want ze zal hun aanwezigheid en doel hier onthullen, iets wat zij verborgen willen houden omdat zij de deceptie over hun aanwezigheid blijven voeden.

De Boodschap wordt sterk in de wereld omdat zij wordt gedeeld. En er zijn momenteel genoeg mensen in de wereld die er klaar voor zijn en wachten om haar te ontvangen – mensen die zich niet hebben kunnen overgeven aan de leringen en religies van het verleden, mensen die beseffen dat hun leven een groter doel heeft, hoewel zij nog niet kunnen definiëren wat dit is of wat dit betekent.

Dat zal natuurlijk niet iedereen zijn, want niet iedereen kan in het begin reageren. Maar zij zal een krachtig begin hebben als de mensen de kans krijgen om haar te ontvangen en te ervaren.

Dit zal een van jouw geschenken aan de wereld zijn, jij die hierheen bent gezonden om te geven. Dit zal deel uitmaken van je doel, een doel dat je niet voor jezelf kunt creëren en definiëren.

Dit zal deel uitmaken van de Openbaring – de openbaring van de getuige, de openbaring die de mensen zal bereiken die hier al zo lang op wachten. Dit zal deel uitmaken van de bevestiging en rechtvaardiging van je leven, dat grotendeels verkeerd is ingevuld en verkeerd is begrepen.

Dit zal het individu verlossen, omdat hij/zij inziet dat hij/zij deel uitmaakt van iets magnifieks en wat hard nodig is in de wereld.

Hier speelt iedereen een rol. Misschien is het een heel groot deel. Misschien is het een heel klein deel. Maar het is een deel dat essentieel is. Maar de enige manier waarop je dit zult weten en begrijpen, is door te herkennen wat voor je ligt.

Als je denkt dat dit slechts een andere lering is in een wereld vol leringen, wel, dan zul je de Openbaring niet herkennen.

Als je denkt dat de Boodschapper slechts een man is met ideeën en overtuigingen, zul je falen in het zien van wie hij werkelijk is en waarom hij in de wereld is.

Als je zo afgestompt en teleurgesteld bent door de activiteiten van religie dat je geen Openbaring in je midden kunt zien, wat kan God dan voor je doen?

Waarom zou je God om iets vragen als je de Openbaring niet kunt zien? Waarom bidden om vrede als het antwoord door jou niet wordt gehoord en niet wordt herkend? Waarom zou je God om iets vragen als God je de grootste kans van je leven geeft – een grotere kans dan je ooit door iets anders zou kunnen krijgen?

Toekomstige generaties zullen je benijden [of] je veroordelen, afhankelijk van je antwoord. Het is alsof je naar de profeet luistert en niet onder de indruk bent, of denkt dat hij slechts een dwaas is, of een eerzuchtig iemand, of een gevaarlijk iemand.

Nalaten dit in te zien is een behoorlijk grote mislukking – een mislukking waarover je zult nadenken zodra je deze wereld verlaat en je Spirituele Familie op je zal wachten, je zal gadeslaan, en je zult onmiddellijk weten of je je taak volbracht hebt of niet.

Voorbij deze wereld, wordt alles helder. In deze wereld wordt alles vertroebeld. Maar God heeft Kennis in je gelegd, een diepere Intelligentie. Zij is het deel van jou dat God nooit heeft verlaten. Dat is de sleutel tot je succes en tot je vermogen te reageren, en Onze woorden te horen, en de Openbaring en het grote belang ervan in de wereld te herkennen.

De mensen willen veel van de Boodschapper en de Boodschap. En veel hiervan zal teleurgesteld worden omdat het een Nieuwe Boodschap van God is – niet een boodschap die zij zelf geven, niet een boodschap die zij simpelweg kunnen interpreteren volgens hun overtuigingen of voorkeuren.

God geeft de mensheid wat zij nodig heeft en wat zij nodig zal hebben om de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen te overleven en om de gevaarlijke overgang naar een Grotere Gemeenschap van leven te overleven.

Niemand in de wereld kan in deze dingen voorzien. Zelfs een vreemd ras, zelfs een heilzaam vreemd ras in het universum, kan niet in deze dingen voorzien. Denk niet dat je gered zult worden door een ander ras in het universum, want de Interventie is hier om de wereld voor zichzelf te redden. Wees niet dwaas. Droom niet van deze dingen, want het is de ambitie van een dwaas. Het is een droomwereld.

Je moet kijken met een heldere blik. Je moet een nuchtere aanpak hebben. Kom niet met angst of met voorkeur. Kom om te kijken en te zien, te luisteren en te horen.

Kom niet vol venijn, oordelen en beschuldigingen, want dat zal je verblinden en je beletten te zien. Kom niet op zoek naar bevestiging, want de Nieuwe Boodschap zal alleen je diepere aard en je grotere doel om hier te zijn bevestigen. Zij is hier niet om je te geven wat je wilt, maar om je te geven wat jou zal verlossen, en met jou de hele wereld.

Breng de Openbaring in de wereld. Je hoeft haar niet [volledig] te beschrijven of te definiëren, want zij is te groot. Wijs de mensen er slechts op. Stel haar beschikbaar voor hen. Laat ze hun eigen ervaring hebben. Investeer alleen in diegenen die werkelijk kunnen reageren. Je zult terneergeslagen en ontmoedigd raken als je degenen probeert te overtuigen die dat niet kunnen.

Wijs naar de Openbaring. Laat mensen hun eigen ervaring hebben. Deel haar in iedere vorm die ter beschikking staat, waar je ook bent. Als je in een land van politieke of religieuze onderdrukking leeft, wees dan zeer voorzichtig en wees zeer discreet in het delen ervan. De Openbaring vraagt niet om martelaren, alleen om participanten.

Ieder mens is in de wereld om een medium van communicatie en dienstbaarheid te zijn. Dit is hun grotere doel, maar meer dan de helft van de wereld leeft onder het juk van armoede en politieke en religieuze onderdrukking.

De wereld kent maar weinig vrije naties. De mensen worden door de omstandigheden onderdrukt, politiek onderdrukt, religieus onderdrukt. Maar de Nieuwe Openbaring is er nog steeds voor hen, en voor jou – voor de rijken, voor de armen, voor hen die bevoorrecht zijn en voor hen die achtergesteld worden, voor de leiders van de naties en voor de vluchtelingen die aan de rand van de stad wonen.

Breng haar naar diegenen die er het meest klaar en ontvankelijk voor zijn. Probeer niet de kloof te overbruggen naar hen die niet kunnen of niet willen reageren. Laat de Nieuwe Boodschap stromen waar zij moet stromen. Zij moet eerst haar ware ontvangers bereiken, haar eerste ontvangers, om hen uit hun verwarring, wanhoop en verloedering te halen.

Probeer niet te bepalen waar zij heen gaat of wie zij bereikt. Laat haar gaan waar zij op natuurlijke wijze kan gaan. Zij is wijzer dan jij. Zij is groter dan jij. Zij is groter dan jouw ideeën.

God heeft weer gesproken. Dit kan de wereld transformeren. Maar de mensheid kan er niet op reageren en haar niet ontvangen.

Dit gevaar is zeer groot. Maar ondanks de risico’s, breng je de Boodschap naar anderen. Je ontvangt de Boodschap zelf. Je begint je leven opnieuw vorm te geven door de kracht en aanwezigheid van Kennis. Je begint te zien wat je voorheen niet kon zien, te horen wat je voorheen niet kon horen en te doen wat je voorheen niet kon doen.

De grootste macht en de grootste kracht wachten erop ontdekt te worden, en de Nieuwe Boodschap zal die in je oproepen – om haar te dienen, om haar tot uitdrukking te brengen, om haar door te geven, mondeling of heimelijk aan anderen.

Nu is je leven verbonden met iets groters. Het is niet alleen een wanhopige poging om te overleven en om gelukkig te zijn in een moeilijke wereld. Nu dien je de Schepper van alle leven, en de Kracht en de Aanwezigheid zullen in je leven beginnen te verschijnen.

Laat dit je begrip zijn.