De Nieuwe Boodschap benaderen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download ((klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1 december 2009
te Bangkok, Thailand

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


De Nieuwe Boodschap van God geeft iedere persoon de gelegenheid een connectie op te bouwen met de diepere Intelligentie die de Schepper van alle leven in hen heeft geplaatst – om ze te begeleiden, om ze te zegenen en om ze naar een groter leven ten dienste van anderen in de wereld te leiden.

Deze diepere connectie vormt dus de kritieke schakel in het leven van een mens, want zelfs in rijkdom en pracht in de wereld kun je geen echte inspiratie vinden. Evenmin kun je een gevoel hebben van je bestendigheid en de realiteit van je aanwezigheid in de wereld. Leven zonder deze diepere connectie is een half leven leiden, alleen een uiterlijk leven en geen werkelijk innerlijk leven.

Mensen zijn zo vervreemd van zichzelf dat zij niet weten waar zij staan in het leven, waar zij naar toe gaan of waarop zij hun focus of nadruk zouden moeten leggen. Mensen leven met deze onzekerheid en proberen haar tegen te gaan door voortdurende stimulering, door hun doelstellingen en hobby’s, persoonlijke obsessies, door het streven naar romantiek, door de het najagen van rijkdom of macht – volledig in beslag genomen door de buitenkant, alsof zij bij alles voor zichzelf weglopen.

Zelfs als je met succes deze dingen najaagt blijft de leegte en de diepere behoefte van je ziel om je grotere doel in de wereld te realiseren en te vervullen onopgemerkt en onvervuld.

De Schepper van alle leven heeft op gezette tijden Boodschappen de wereld ingezonden om de vooruitgang van de menselijke beschaving te bevorderen en om de ethische standaard en het morele bewustzijn van de mensen op kritieke keerpunten in de menselijke geschiedenis te verhogen. Elk van deze belangrijke bijdragen is van kritiek belang geweest voor de vooruitgang van de mensheid – vooruitgang niet alleen in praktische zaken, maar vooruitgang op het gebied van de ethiek en moraal van de mensheid.

Alle grote wereldgodsdiensten hebben een gemeenschappelijke Bron en zij zijn allemaal in belangrijke mate veranderd door menselijke manipulatie – door te zijn verenigd met de staatsmacht en sociale gewoonten en waarden enzovoort.

Maar in de kern van hen allemaal zit deze diepere connectie met deze grotere Intelligentie die Wij Kennis noemen – een Intelligentie die niet bang is van de wereld, een Intelligentie die niet door de wereld wordt verleid of overgehaald. Maar het is een Intelligentie die hier op een missie is, om bepaalde mensen te ontmoeten en bepaalde dingen te bewerkstelligen die je werden meegegeven voordat je in deze wereld kwam.

Mocht je zo gelukkig zijn de Nieuwe Boodschap van God te ontvangen en van haar bestaan te horen dan kan je deze diepere connectie vinden en onderzoeken. Als je een oppervlakkige lezer bent kun je er over leren door bestudering van de Boeken van Openbaring die deel uitmaken van de Nieuwe Boodschap. Je kunt nadenken over haar visie en haar ideeën, haar opmerkelijke leer, haar helderheid, haar eenvoud enzovoort en dit licht op je eigen leven laten schijnen om te zien wat het kan onthullen over je denken en je omstandigheden.

Mocht je een ware student van de Nieuwe Boodschap worden dan zal dat meer tijd en aandacht vereisen maar de beloning zal veel groter zijn. Dat is een beslissing die je kunt nemen op basis van je begrip en je innerlijke behoeften.

Maar in elk geval is het belangrijk je te realiseren dat de Nieuwe Boodschap in zuivere vorm komt. Zij is niet veranderd door regeringen. Zij is niet door culturen geadopteerd. Zij is niet vermengd met zoveel andere dingen. Zij is zuiver en onbesmet.

Op deze manier is zij vergelijkbaar met alle grote religieuze leringen, behalve dat ze deze zuiverheid heeft die meteen bij het begin benaderd kan worden. Hier heb je grootse ceremoniën. Je hebt geen grootse gebouwen. Sociale organisaties of politieke organisaties zijn er niet. Er heerst geen verdeeldheid, er is geen sprake van schisma’s of splitsing van ideologieën. Er is geen reputatie van oorlog en verovering, politiek oprijzen of politieke onderdrukking.

Zij brengt je regelrecht tot de kern van de zaak. De Nieuwe Boodschap roept alle religieuze leraren op mensen tot de kern van de [zaak] te brengen, tot de ware kern van wat spiritualiteit werkelijk is, namelijk het verenigen van je denkende wereldse geest met de diepere Geest van Kennis, om een groter doel en bijdrage in de wereld te onderscheiden en te ontdekken.

Je zou zelfs je missie in de wereld voltooien als je niet in God zou geloven of niet aan een religie zou deelnemen, maar wel deze diepere verbinding zou kunnen vinden en maken en dit grotere doel zou kunnen vervullen. Je bent naar de wereld gezonden om bepaalde dingen te doen met bepaalde mensen, op bepaalde plaatsen, maar alleen deze diepere Intelligentie weet wat dit betekent en hoe het kan worden volbracht.

Dit bevindt zich buiten het domein en het bereik van je intellect, want er is een grotere meester in jou, groter dan je intellectueel inzicht. Je intellect is er om dit te dienen en van grote dienst te zijn. Dit zal je leven harmonie en mededogen en verdraagzaamheid brengen. En dit zal je bevrijden van dat wat onnodig en onbeduidend is en je naar datgene leiden wat waarlijk betekenisvol en verlossend voor je is.

Je kunt dit pad vinden in alle grote wereldreligies maar je zou ruim en lang moeten zoeken naar een ware leraar in De Weg van Kennis. Niet slechts een leraar van principes, niet slechts een leraar in institutionele waarden maar een leraar in De Weg van Kennis. Dergelijke leraren komen voor in elke godsdienst maar kunnen heel moeilijk te vinden zijn.

Doordat de mensheid geconfronteerd wordt met grote en tumultueuze veranderingen in de wereld en omdat de mensheid aan de vooravond staat van de realiteit van intelligent leven in het universum, heeft de Schepper van alle leven een Nieuwe Openbaring gezonden om de wereldgodsdiensten nieuw leven in te blazen en een pad, een waarschuwing en een zegen te bieden aan iedereen die er toegang toe kan krijgen.

De waarschuwing betreft de grote golven van verandering die op de wereld afkomen, waaronder politieke en economische instabiliteit; de uitputting van ‘s werelds fundamentele grondstoffen; en een veranderende leefomgeving die het leven van iedereen in de wereld zullen beïnvloeden – een grotere verandering dan waar de hele menselijke familie ooit mee te kampen heeft gehad.

De grote wereldgodsdiensten kunnen jullie hierop niet voorbereiden, want dat heeft niet hun aandacht of focus. En dit heeft een Nieuwe Openbaring van de Schepper van al het leven met zich meegebracht voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid.

Dit betekent voor jou een zeldzame en unieke gelegenheid het leven te ervaren ten tijde van een Openbaring en de gave en de kracht van de Nieuwe Boodschap in je leven te ervaren. Of je nu een oppervlakkige lezer bent of een serieuze student, dit zal je helderheid en verduidelijking geven en het vermogen jezelf te vergeven en de mensheid te vergeven en in de plaats daarvan wijsheid en mededogen te vinden.

Tegenwoordig zijn er vele leringen in de wereld en sommige daarvan hebben veel goeds in zich. Maar er is slechts één Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven. Zij wordt gegeven in een vorm die mensen in elk land kunnen gebruiken, in elke geloofstraditie en onder bijna alle omstandigheden. Alleen degenen die in uiterste armoede verkeren of zij die extreem rijk zijn kunnen moeite hebben de nieuwe Openbaring te begrijpen en te ontvangen.

Dit is geen geschenk voor de elite of de rijke volkeren van de wereld. Dit is geen geschenk voor alleen begaafde mensen. Het is niet de voorzorg van geheime genootschappen of netwerken van rijken en machtigen. Zij is een geschenk aan de mensheid, rechtstreeks van de Schepper van al het leven, afgeleverd in de wereld op de manier waarop Nieuwe Openbaringen altijd werden afgeleverd – door een Boodschapper met de hulp van vele mensen.

Maar mensen begrijpen het proces van Openbaring niet, want het is oeroud en is uitgebreid in verhalen en parabels enzovoort. Maar jij die nu in een tijd van Openbaring leeft, kunt werkelijk zien hoe deze overdracht van Kennis en Macht in feite plaatsvindt, en de manier waarop het altijd heeft plaatsgevonden – niet alleen in deze wereld maar ook in andere werelden in het universum.

Mensen zullen zich afvragen, “Nou, wat houdt dit voor mij in? Wat zal het voor mij betekenen een Nieuwe Openbaring te ontvangen?” Het betekent de bevrijding van wat de geest verstrikt en gevangenhoudt en het vermogen Gratie en Macht in je omstandigheden te brengen – je nieuw leven in te blazen, maar ook om je in staat te stellen anderen nieuw leven in te blazen.

Je kijkt om je heen en je ziet dat de mensen terneergeslagen en onderdrukt zijn, geobsedeerd en gedreven. Als iemand in staat is de kracht van deze Gratie en Aanwezigheid in zijn leven te laten zien, is dat van immense waarde voor anderen. Het zal hen inspireren moedige acties te ondernemen en vastberadenheid en verlichting in hun leven en omstandigheden te brengen.

De kracht van deze Gratie en de overdracht van deze Gratie is iets dat het menselijk begrip te boven gaat. En toch zie je, als je terugkijkt in de geschiedenis van de mensheid, dat de overdracht van deze Kracht het besef van de Schepper en de realiteit van spiritualiteit in de wereld levend heeft gehouden, ondanks alle grote tragedies van de mensheid.

De Nieuwe Boodschap komt zonder opsmuk. Zij is eenvoudig. Zij is diep. Zij kan door iedereen bestudeerd of beoefend worden en toch zijn haar eenvoud en haar diepte verwarrend voor het intellect, maar brengen verlichting en opluchting voor de ziel en voor het hart. Je kunt God of Gods Aanwezigheid in de wereld niet begrijpen maar je kunt deze dingen in je leven ervaren. En je moet ze in zekere mate ervaren om een idee te krijgen van je doel en richting en het pad dat je moet volgen.

Dit is ook te vinden in de grote religieuze tradities van de wereld maar je hebt een zeer wijze leraar nodig en je zult het verschil moeten onderscheiden tussen de essentiële leer en andere ideeën die ermee geassocieerd worden. En dat kan een zeer formidabele taak zijn.
Hoe weet je of de Nieuwe Boodschap iets is dat je moet bestuderen? Nou, dit is een kwestie van herkenning in jezelf. Hier is het niet nodig om je te overtuigen of je te dwingen, want het is allemaal gebaseerd op authentieke herkenning.

Als je je niet hebt kunnen geven aan de religieuze traditie van je cultuur of de andere tradities in de wereld die je mogelijk bent tegengekomen, dan heb je misschien gewacht op de Nieuwe Boodschap. Misschien heb je gewacht totdat er iets nieuws en revolutionairs in je leven kwam.

Nieuwe Openbaringen zijn altijd gehekeld en belasterd ten tijde van hun introductie en de individuen die belast werden hun Boodschappers te zijn, kregen te maken met enorme obstakels en veroordeling. Je leeft nu ten tijde van een Openbaring en je kunt deze dingen met eigen ogen zien. Je zult zien hoe moeilijk het is iets dat zuiver is en nieuw in de wereld te brengen – waar mensen bang zijn, waar mensen werden gemanipuleerd, waar mensen werden onderworpen aan misbruik, waar religie werd misbruikt, waar wordt onderwezen dat niets nieuws in de wereld kan komen betreffende Gods Openbaringen.

Maar de Schepper van al het leven heeft de mensheid niet vergeten en heeft de mensheid niet verloren en zonder steun achtergelaten in haar confrontatie met de Grote Golven van verandering en in haar confrontatie met haar ontmoeting met een universum vol intelligent leven. Er moet nu een Nieuwe Openbaring komen om de mensheid in staat te stellen de moeilijke tijden die voor ons liggen te doorstaan en zich erop kan voorbereiden in een heel andere wereld te leven – een wereld waarin je zult beseffen dat je niet langer alleen bent in het universum, een wereld met grote mogelijkheden en grote gevaren, een wereld waarin de mensheid een grotere basis van eenheid en samenwerking zal moeten vinden als zij de Grote Golven van verandering wil overleven en een nieuwe richting voor de menselijke familie wil creëren.

Het is een Openbaring die niet alleen gegeven werd voor deze tijd maar voor de tijden die komen. Haar wijsheid overstijgt de noden van de dag en spreekt tot de grotere noden van de mensheid, zelfs noden die de mensheid nog niet heeft onderkend maar die in de toekomst overheersend zullen zijn.

De eerste stap is beginnen met lezen en studeren en na te denken over wat je leest en het in je ervaring op te nemen om te zien hoe het in verband staat met je gevoel van succes en falen in het leven en met de grote problemen die de gehele mensheid te wachten staan alsook de obstakels die je persoonlijk binnenin jezelf voelt.

Begin met dit eerst voor jezelf te bestuderen want je leven moet in een meer geordende en harmonieuze vorm worden gebracht en je moet de bron van je kracht en richting vinden, wat de kracht van Kennis diep binnenin je is. Je kunt niet echt een positieve invloed op de wereld hebben totdat je een fundament hebt gelegd met deze Kennis in het centrum. De Nieuwe Boodschap leert dit en zal dit heel duidelijk maken.

Om iets nieuws te leren moet je althans voor een tijdje, je oordelen en vooroordelen en twijfels opschorten zodat je iets nieuws kunt ervaren – zodat je iets nieuws kunt zien, iets nieuws kunt voelen.

Fundamenteel is de Nieuwe Boodschap een ervaring. Het is een ervaring van aanwezigheid en openbaring in je eigen leven – de aanwezigheid van de spirituele kracht die in en buiten je leeft en een openbaring van een groter doel dat je hier gebracht heeft. Zij is een openbaring van wat al diep in je aanwezig is. Het is alsof het licht in de donkere ruimte is gebracht, dat alles daarin zichtbaar maakt.

In je centrum ligt de connectie met God en je grotere doel en je associaties buiten deze wereld en je associaties in deze wereld die nog ontdekt moeten worden.

Maar dit is allemaal overdekt met herinnering en pijn en rancune met doelen en voorkeuren en angsten en allerlei dingen zodat je deze aanwezigheid in jezelf niet kunt voelen en kennen. En deze fundering en dit doel lijken zo ver weg te zijn in je dagelijkse ervaringen.

Maar tijdens het onderzoek beginnen aloude herinneringen terug te komen. Je begint dingen te voelen die je op andere momenten in je leven gevoeld hebt en daarmee een gevoel dat je hier bent om iets belangrijks te doen. Je bent hier niet louter om te overleven of om alleen maar deel uit te maken van een cultuur of een familie. Er is iets anders hier dat ontdekt moet worden. Het is niet grandioos, Het is niet fantastisch. Het is eenvoudig en diepgaand en zal je kracht en integriteit in je herstellen als je het benadert.

Je kunt de Nieuwe Boodschap niet begrijpen tenzij je ervan leert en haar tot op zekere hoogte ontvangt. Je kunt er niet los van staan en weten wat het is. Je kunt het niet van een afstand beoordelen en enig besef hebben en enig gevoel hebben van haar realiteit, haar doel of haar betekenis. Mensen die dit doen proberen slechts hun vooroordelen te bekrachtigen en geven alleen maar toe aan hun angst en voorkeur. Maar veel mensen zijn bang van de Nieuwe Openbaring en daarom klampen zij zich vast aan de oude ideeën, of zij blijven diep in twijfel over alles.

Maar het is gemakkelijk angstig en sceptisch te zijn, maar het vergt meer moed en vastberadenheid om iets nieuws te leren en een nieuwe ervaring op te doen en een nieuwe levensreis te beginnen.

De Nieuwe Boodschap belooft je geen rijkdom, macht en roem. Zij geeft je iets dat veel waarachtiger en substantiëler is. Zij geeft je de kracht van Kennis en het bewustzijn van de spirituele Aanwezigheid binnenin je en daarbuiten.

Je denkt misschien dat dit niet substantieel is maar er bestaat geen grotere kracht en macht in de wereld. En hoe dichter je bij de heilige Kennis binnenin je komt hoe moeilijker het voor je zal zijn een vergissing te begaan; hoe moeilijker het voor je zal zijn je leven op ongepaste of tragische wijze weg te geven; hoe moeilijker het voor je zal zijn overgehaald of gemanipuleerd te worden door anderen; hoe meer je zult aandringen op wat waar en werkelijk en oprecht is.

Als deze dingen belangrijk voor je zijn dan moet je de Nieuwe Boodschap voor jezelf onderzoeken. Je hoeft niet ontwikkeld te zijn of een brede achtergrond en intellectueel inzicht te hebben, want deze dingen kunnen alleen maar obstakels zijn bij het onderscheiden van iets dar puur en essentieel is binnenin jezelf. Slimheid is hier een probleem, geen deugd. Het is beter niets te veronderstellen om iets nieuws te leren dan al je veronderstellingen mee te laten spelen.

Ongeacht je levensomstandigheden, zelfs als je in armoede gevangen zit en je je omstandigheden niet kunt veranderen, heb je de kracht en de verheldering van Kennis nodig. Dit zal je bevrijden van verdriet en spijt. Het zal je geest bevrijden van ergernis en van haat en rancune. Het zal je een gevoel van waardigheid, doel en waarde teruggeven dat fundamenteel is voor je bestaan in de wereld en je vermogen om je leven en omstandigheden te veranderen.

De Nieuwe Boodschap is niet het product van het denken van een man of een vrouw. Zij is een geschenk van Openbaring van de Bron van je leven. Zij is niet opnieuw geïnterpreteerd door andere mensen of door eeuwen van institutioneel gebruik. Zij komt tot je in een zuivere vorm. Ze zal je uitdagen, zeker. Ze zal niet aan je verwachtingen voldoen, maar geen enkele nieuwe openbaring van God zou door deze dingen beperkt worden. Ze zal niet lijken te passen in veel van de huidige geloofsovertuigingen, omdat geen enkele Nieuwe Openbaring van God zich zou conformeren aan deze dingen.

Het is de oprechte kwaliteit van de Nieuwe Boodschap en haar intentie om je kracht en helderheid in je leven te herstellen, die je haar echtheid zal tonen en haar kracht aan je zal tonen als je leert haar te bestuderen en haar zelf te ontvangen.

Maar deze dingen kosten tijd. Veel mensen denken dat het allemaal om wonderen gaat, om ogenblikkelijke gebeurtenissen, om voorzienige gebeurtenissen, maar echte verdienste en echt begrip vergen tijd en betrokkenheid. Je krijgt hier niet iets voor niets. Je krijgt geen onmiddellijke beloningen. Je vindt de grotere prijzen niet meteen in het begin, want je moet een eind op deze reis afleggen voordat ook iets van dat alles kan gebeuren.

Daarin is de Nieuwe Boodschap volkomen eerlijk. Ze is op geen enkele manier misleidend. Ze zegt: Kom met een eerlijke intentie en met geduld en volharding, en grote dingen zullen je onderweg geopenbaard worden. En er zullen onderweg veel uitdagingen komen. Maar je zult dingen zien en weten die anderen niet kunnen zien of weten, of niet zullen zien en weten. Je zult dingen horen en weten die essentieel zijn voor je leven, omdat God je de kracht heeft gegeven om te zien en te weten, een kracht die nog echt ontdekt moet worden in je leven.

Hier aanbid je geen aloude persoonlijkheden of verre goden. Hier voer je geen eindeloze ceremonies of rituelen uit want je houdt je nu bezig met een heel elementair deel van spirituele verwezenlijking in haar uiterst zuivere vorm.

Dit is voor de gewone mens omdat de waarheid duidelijk en eenvoudig is. Maar ze beantwoordt niet aan de verwachtingen van mensen. Ze beantwoordt niet bij de hebzucht of het bedrog van mensen. Ze beantwoordt niet noodzakelijk aan de sociale verwachtingen of de algemene veronderstellingen in je gemeenschap. Zij bezit haar eigen integriteit, haar eigen kracht en haar eigen bestendigheid. Als je kracht, integriteit en bestendigheid in je leven zoekt, dan moet je naar datgene komen wat de bron van deze dingen is. Het is een eenvoudige benadering maar heel direct. Ze zal je je sterke en zwakke punten tonen en ze zal je de moed geven om voor het eerste te kiezen en het tweede te beheersen.

Als je deze woorden leest, of Onze Stem hoort, de Stem van de Nieuwe Boodschap, dan heb je inderdaad veel geluk dat je een deel ontvangt, een heel klein deel, van de Nieuwe Openbaring zelf. Het is geen toeval dat je dit gevonden hebt – het vertegenwoordigt een bestemming. Maar wat dit betekent en welke waarde het voor jou heeft, moet je zelf ontdekken. Er zijn dingen die je zelf moet ontdekken door je eigen ervaring, die je nooit echt op een zinvolle manier verteld kunnen worden.

Moge de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jou sterk genoeg worden dat je haar iedere dag voelt, dat je haar leven en kracht door je lichaam voelt pulseren, dat je voelt dat zij je gezondheid en je geestelijke helderheid nieuw leven inblaast. En moge je de moed en het zelfvertrouwen vinden om deze kracht te volgen, want het is de enige ware kracht in de wereld die het waard is om te volgen.