Leven in Afscheiding

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Living in Separation - Feeling alone and afraid

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 3 maart 2011
te Boulder, CO

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je leeft in een staat van Afscheiding – als een afzonderlijk individu, schijnbaar apart van alle andere afzonderlijke individuen, los van andere levensvormen, met een afzonderlijke identiteit en bewustzijn.

Je bent met anderen, maar in wezen alleen. Je kunt je eigen gedachten creëren. Je kunt je voorstellen wat je wilt op basis van je ervaring in de wereld. Als je politieke vrijheid en sociale mobiliteit hebt, kun je zelfs je eigen richting in het leven bepalen.

Je lijkt alleen te zijn in de beslotenheid van je eigen geest en gedachten. Je kunt zelfs denken dat je gedachten jouw gedachten zijn, maar de overgrote meerderheid hiervan heb je verzameld en geabsorbeerd van mensen en de samenleving om je heen.

Je hoopt en bidt dat het leven goed voor je zal zijn, maar onheil is altijd mogelijk en dingen kunnen in een ogenblik veranderen. Nu ondergaat de wereld grote en bewogen veranderingen, Grote Golven van verandering en er heerst een sterker gevoel van onzekerheid en bezorgdheid over de toekomst en wat er misschien over de horizon aankomt.

Alleen zijn is bang zijn – bang zijn voor pijn, bang zijn voor verlies, bang zijn voor afwijzing, bang zijn voor kritiek, bang zijn dat je niet hebt wat je nodig hebt of wilt hebben. En dit wordt natuurlijk de bron van afwijkend gedrag, oneerlijkheid, manipulatie, vermijding, afleiding, mateloosheid, obsessies, verslaving – alles.

De wereld waarin je leeft lijkt een wereld van de afgescheidenen te zijn. De wezens in de natuur concurreren met elkaar en verslinden elkaar. Mensen kunnen oppervlakkig met elkaar overweg om de sociale orde te handhaven, maar het lijkt erop dat echte toewijding vooral aan iemand buiten je familie, zeldzaam en uitzonderlijk is.

Het is een hopeloze situatie. Mensen hebben op duizenden manieren geprobeerd te ontsnappen en te ontwijken, maar ze lijken nooit te kunnen ontsnappen aan hun fundamentele dilemma – het dilemma van de Afscheiding.

Hoewel de wereld een grote schoonheid kent en de natuur fascinerend is, is het moeilijk om echt gelukkig en op het gemak te zijn in het fysieke leefmilieu. Ze is veeleisend. Ze vraagt voortdurend om het oplossen van problemen en om aanpassing. Ze is ingewikkeld, vooral als je met veel mensen bezig bent. Ze is irritant. Ze is verwarrend. En ze is gevaarlijk.

Zelfs de natuur zelf kent, als je het eerlijk onder ogen ziet, veel gevaren. Want hoewel het erop lijkt dat je om de natuur geeft, lijkt ze zich niet om jou te bekommeren. Je geeft om de natuur en haar schoonheid en om het behoud van haar diversiteit en haar essentiële kwaliteiten, maar de natuur lijkt het niet uit te maken of je leeft of sterft. Je bent slechts een onderdeel van het vergezicht, een tijdelijk onderdeel.

Dit is natuurlijk een grimmig beeld, maar het is een eerlijk beeld. Als je je ontwijken en je oneerlijkheid, je voorkeuren, je dromen en fantasieën opzijzet, zul je tot deze essentiële afweging in jezelf moeten komen.

Veel mensen kunnen ingrijpende gevolgen ondervinden als ze plotseling geconfronteerd worden met ziekte, financiële achterstand, het vooruitzicht op verlies en nog meer verlies, problemen in relaties, problemen met de gezondheid, problemen met de werkgelegenheid en voor de armen zelfs met de overlevingskansen zelf.

Maar binnen deze hopeloze situatie, met schijnbaar geen echte en inhoudelijke remedie, heeft God het tegengif, het tegengif voor Afscheiding geschapen. Want een deel van jou heeft zich niet van God afgescheiden. Het heeft zich nooit van God afgescheiden. Het is al verbonden met God, volledig.

Dit deel van jou bestaat buiten het domein en het bereik van het intellect. Want het intellect is vooral geschapen als een verfijnde intelligentie om je door de moeilijkheden van het leven in de fysieke werkelijkheid te loodsen. Het is een prachtig instrument, maar het is niet wie je werkelijk bent. Je bent niet je geest. Maar als je niet je geest bent, wat ben je dan wel? Het lijkt een grote leegte, een groot mysterie, een grote vraag.

God heeft een antwoord gegeven op het probleem dat geen antwoord lijkt te hebben – een weg uit de Afscheiding, een weg die je niet scheidt van het leven of van je ervaring en verantwoordelijkheden hier, maar je er pal middenin plaatst, maar met een groter doel en een grotere motivatie.

We noemen het deel van jou dat niet afgescheiden is van God, Kennis. We noemen het Kennis omdat het verband houdt met je vermogen om dingen diepgaand te weten – voorbij bewijs, voorbij de rede, voorbij normale overwegingen. Je hebt het vermogen om te zien, te weten en te handelen met de grotere Intelligentie van Kennis als je gids en raadgever. Het is deze Kennis die je zal verlossen.

God hoeft zich niet steeds opnieuw met je leven en al je kleine zaken bezig te houden. De Heer van alle universums zal zich niet met je leven bezighouden en geobsedeerd raken door je dagelijkse moeilijkheden en activiteiten.

Maar God heeft de verlossingskracht in jou geplaatst. Want Kennis is dat deel van jou dat wijs en niet verdorven is door de wereld, dat deel van jou dat niet bang is voor de wereld. Ze is hier om dat deel van jou te leiden dat verdorven is door de wereld, dat bang is voor de wereld, en dat een complexe en vaak ondoeltreffende aanpassing aan de wereld heeft gecreëerd.

Hier is Kennis bedoeld om je geest te leiden – je intellect, je persoonlijke geest, je wereldse geest – en alles wat dat omvat. Het is Kennis die een nieuwe koers voor je uitzet en verschillende soorten relaties in je leven brengt, je prioriteiten herstelt en je na verloop van tijd de ogen geeft om te zien en de oren om te horen.

Dit is zo’n fenomenaal geschenk. Het is echt een grote gave. Maar de meeste mensen zijn natuurlijk te druk, te afgeleid en te geobsedeerd door hun eigen denken en hun eigen zaken om Kennis te kunnen ervaren, of er zelfs bewust van te zijn.

Sommigen noemen het intuïtie, die kortstondige flitsen van inzicht of herkenning die opmerkelijk lijken. Maar ze zijn zo zeldzaam en zo onregelmatig en zo onbetrouwbaar dat de meeste mensen zich niet realiseren dat ze daadwerkelijk een grotere Intelligentie in zich dragen.

Naarmate de wereld donkerder en moeilijker wordt, onzekerheid zich aandient, de economische en sociale instabiliteit toeneemt en de wereld zich schrap zet voor de Grote Golven van verandering, zal dat deel van jou dat zwak is, geïrriteerder en banger worden. Het zal de neiging hebben om grotere vormen van ontkenning en zelf-obsessie aan te nemen om zich te beschermen tegen de realiteiten die zich om haar heen voordoen.

Maar in deze steeds moeilijker wordende tijden kan de kracht en de aanwezigheid van Kennis sterk naar voren komen, omdat je op een punt komt waarop je je realiseert dat je haar nodig hebt; je moet haar hebben; je hebt haar wijsheid, haar helderheid, haar integriteit en haar onverschrokkenheid nodig.

God heeft Kennis in ieder mens geplant als het zaad en de bron van hun verlossing. Verlossing zal niet plaatsvinden omdat je gelooft in een grote heilige of een grote Boodschapper. Verlossing zal zelfs niet plaatsvinden als je in God gelooft of een religie trouw beoefent, want je bent nog steeds verdwaald in de geest, de wereldse geest. Je poging tot religie is een ontsnapping uit de wereld, een wanhopige poging om een doel en betekenis in je leven te hebben die de harde realiteit overstijgt die je overal om je heen ziet.

Maar echte verlossing vindt plaats omdat je reageert op iets krachtigs vanbinnen en ze stelt je geest open voor een groter geheel aan ervaring en relaties. Ze transformeert je perceptie en je idee van jezelf.

Dit kan gebeuren los van het feit of je een godsdienst beoefent of niet. Maar de godsdienstoefeningen kunnen hier zeer nuttig zijn als je begrijpt dat dit hun doel is. Ongeacht je traditie of de geschiedenis van je traditie is het doel van je oefeningen om je in contact te brengen met de kracht en de aanwezigheid van Kennis.

Gebed, meditatie, prosternatie, toewijding, recitatie, contemplatie – is allemaal bedoeld om je naar deze grotere Intelligentie te brengen die buiten het domein en het bereik van het intellect bestaat. Hier maak je verbinding met God en kan God je denken en je gedrag beïnvloeden.

Kennis is niet het onderbewustzijn. Je kunt haar niet gebruiken om rijkdom of voordeel te behalen of om mensen voor je te winnen. Zo zit het helemaal niet. Je onderbewustzijn is nog steeds je wereldse geest. Hij heeft alleen maar delen waar je je niet bewust van bent of die je niet dagelijks gebruikt.

We hebben het over iets anders – iets dat mysterieuzer en diepgaander is, iets wat je niet kunt gebruiken om jezelf te verrijken. Je kunt het niet manipuleren omdat het puur is. Het is krachtiger dan je intellect, je plannen, je doelen en je programma’ s. Denken dat je Kennis zou kunnen gebruiken om te krijgen wat je wilt, betekent onderschatten van wat Kennis werkelijk is en het overschatten van je vermogens en je eigen wijsheid om te weten wat waar is en wat juist is om te doen.

God verlost de afgescheidenen door Kennis, of je nu een mens bent die in deze wereld leeft of een ander intelligent wezen dat in een andere wereld leeft – in welke wereld dan ook, in alle werelden. Want alle bewuste wezens hebben Kennis. Dit betekent niet dat zij Kennis kennen of volgen of zich bewust zijn van Kennis, maar ze is er niettemin.

Hier moet je je naar binnen keren, want geloven in Jezus of Mohammed of de Boeddha zal de kloof van de Afscheiding niet overbruggen die bestaat tussen jou en je Bron en tussen het deel van jou dat in de wereld leeft en van de wereld is en het deel van jou dat niet van de wereld is.

Hier is de Afscheiding zowel intern als extern. In Afscheiding ben je gescheiden van je diepere natuur. Je kent haar niet. Het is een mysterie. Je bent gescheiden van anderen. En je bent schijnbaar gescheiden van je Bron omdat dat deel van je geest dat wereldlijk is, dat in Afscheiding leeft, eigenlijk denkt dat Afscheiding de echte realiteit is, dat het de grond der dingen is, dat het de waarheid der dingen is, dat het op praktisch niveau het onontkoombare feit der dingen is.

Je moet nog steeds functioneren in de wereld. Je moet nog steeds concurreren met anderen. Je moet nog steeds met anderen kunnen opschieten. Je moet omgaan met onenigheid, oneerlijkheid, conflicten en alle intriges van de geest in jezelf en in anderen.

Zonder Kennis wordt dit zo problematisch en zo gevaarlijk en zo ongelukkig dat mensen ontsnappen in fantasieën en als ze het zich kunnen veroorloven, in hobby’s en dromen om te proberen een gevoel van waarde en betekenis te hebben, een gevoel van bestendigheid en verlichting van de wereld.

Gods Nieuwe Openbaring presenteert De Weg van Kennis, zoals die niet alleen in deze wereld wordt onderwezen, maar in de hele Grotere Gemeenschap van werelden in het universum. Het is een universele leer. Hij is niet bedekt met de menselijke geschiedenis, de menselijke cultuur, menselijke conflicten of menselijke persoonlijkheden. Hij is wezenlijk en zuiver. Het is de weg die de grote mystici altijd hebben gevolgd, de grote kunstenaars, de grote uitvinders, de grote sociaalvoelenden. Het bewijs zit in jullie geschiedenis en in jullie wereld, maar hij is niet alledaags; hij is niet overal te vinden. Misschien moet je ernaar zoeken om de inspiratie in andere mensen te vinden die het bewijs is van een grotere Kennis aan het werk.

Om werkelijk eerlijk te worden, moet je je hachelijke situatie herkennen en er mee in het reine komen – zonder ontkenning, zonder vermijding en zonder manipulatie. Je hachelijke situatie is dat je in Afscheiding leeft en je een vreemde voor jezelf bent.

Je kent je neigingen en persoonlijkheidskenmerken. Je weet iets over je verleden. Je weet hoe je eruitziet. Je kunt je onderscheiden van anderen op basis van kwaliteiten van je persoonlijkheid, activiteiten en misschien wel unieke eigenschappen.

Maar je kent je diepere natuur niet, je echte natuur, je permanente natuur – dat deel van jou dat God en de Schepping nooit heeft verlaten, het deel van jou dat nu in jou leeft en dat er voor jou zal zijn als je deze wereld verlaat, zoals het er voor jou was voordat je deze wereld binnenkwam.

Zonder Kennis is het leven moeilijk. Het is vreselijk. Het is problematisch. Hoewel het mooi is, is het ook gevaarlijk. Hoewel aangenaam, is het erg pijnlijk. Grote teleurstelling zal je deel zijn als je idealen falen en als je wordt teleurgesteld door jezelf en andere mensen.

God weet dat dit de bron is van je lijden, je angst en je disfunctioneren. Mensen beseffen dit nog niet. Ze denken dat het goed met ze gaat. Ze kennen gunstige omstandigheden. Ze gaan vooruit. Ze hebben dingen die andere mensen niet hebben. Misschien leven ze in een rijke natie en hebben ze welvaart en kansen en vormen voedsel, water en energie geen groot probleem.

Maar de situatie is nog steeds hetzelfde, zie je, of je nu de rijkste persoon op aarde bent of de armste persoon die in het armste land leeft. Je omstandigheden zijn heel anders. Je kansen verschillen enorm. De mate van sociale macht die je hebt verschilt enorm. Maar je hachelijke situatie in Afscheiding is nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds geïsoleerd en worstelt in een wereld die niet veel om je lijkt te geven.

Dit is hard, maar wel noodzakelijk, want hier word je echt eerlijk tegen jezelf. Maar om deze grote waarheid onder ogen te zien, moet je het bewustzijn van Kennis hebben, anders word je boos, negatief en pessimistisch en raak je uitgeblust. Alle hoop lijkt je te verlaten omdat je de bron van hoop niet kent, de betekenis van hoop niet kent en niet weet waar de ware inspiratie vandaan komt.

Je kunt je laten vermaken door de wereld en proberen jezelf in een feeststemming te houden door middel van kunst en muziek, komedie en al die dingen, die maar weinig mensen zich kunnen veroorloven. Zelfs hard werken en trots zijn op je werkprestaties zelfs dit wordt een vorm van vluchten.

Mensen kunnen geen vijf seconden stilzitten. Ze zijn zo gedreven en geobsedeerd. Ze zijn bang voor zichzelf. Ze zijn bang voor andere mensen. Ze zijn bang voor het leven en wat er in de toekomst kan gebeuren. Gedreven zijn ze, zielig, en nog zieliger als ze echt trots zijn en denken dat ze superieur zijn en boven andere mensen verheven.

De Engelen kijken hiernaar en schudden hun hoofd: “Dit is echt een triest geval. Het zal langer duren voordat deze persoon in het reine komt met de realiteit van zijn leven en zijn situatie.”

In dit opzicht zijn de rijken verder verwijderd van de waarheid dan de armen. De rijken worden meer in beslag genomen door hun hartstochten en obsessies, hobby’s en activiteiten. Het kan voor hen moeilijker zijn om in het reine te komen met de realiteit van hun leven.

In deze hopeloze situatie heeft de Schepper van al het leven het tegengif gegeven – het tegengif voor het lijden, het tegengif voor de Afscheiding. Het leeft op mysterieuze wijze in je. Je kunt het niet gebruiken en controleren. Je kunt het niet doven. Je kunt het vermijden en ervoor weglopen, wat je al die tijd hebt gedaan, maar het is er nog steeds voor jou.

God hoeft je leven niet te beheren. God hoeft de zaken van deze wereld niet te regelen. God heeft geen controle over het weer en de volgorde van de gebeurtenissen, want dat is allemaal in beweging. Dat werd in het begin van de tijd in gang gezet en het is nog steeds in beweging en zal zo lang als je je kunt voorstellen in beweging zijn.

De grote verlossing is het terugwinnen van Kennis. God heeft voorzien in de Stappen naar Kennis, de voorbereiding die werd gegeven met Gods Nieuwe Openbaring. Hier word je denkende, intellectuele geest, je wereldse geest door oefening, bewustzijn en toewijding verbonden met de diepere Geest van Kennis in je.

Hier is het belangrijk om niet te denken dat je deze dingen al weet, dat je erg intuïtief bent, omdat je slechts een beginneling bent in De Weg van Kennis. Denk niet dat je al op en neer gereisd bent op deze berg, want je bent nog nooit eerder op deze berg geweest.

Het is allemaal een kwestie van eerlijkheid, zie je. Eerlijkheid begint met wat je jezelf vertelt. Vertel jezelf een leugen, en je zult tegen anderen liegen en denken dat je heel consequent en eerlijk bent. Maar je verspreidt alleen maar de oneerlijkheid die je met jezelf hebt opgebouwd, je verspreidt het in de wereld om je heen – je informeert anderen verkeerd waardoor verkeerde indrukken ontstaan. Zelfs als je denkt dat je eerlijk bent en eerlijk wilt zijn, zal oneerlijkheid nog steeds een groot probleem voor je zijn, totdat je deze diepere beschouwing maakt.

Echte eerlijkheid kan worden getriggerd door tegenslag in het leven, tragedie in het leven, verlies in het leven. Het voordeel van deze dingen is dat ze je eerlijker kunnen maken en je meer in staat stellen om rekening te houden met je werkelijke behoeften en omstandigheden.

Maar je kunt deze dingen niet alleen oplossen. Je kunt ze niet oplossen op basis van alleen ideeën of theorieën. Je kunt ze niet alleen op productieve activiteiten baseren omdat je de begeleiding van Kennis nodig hebt.

Om deze begeleiding te ontvangen, moet je overgeven aan Kennis. Je moet je voorkeuren, je wensen en je obsessies opgeven. Je kunt niet volgen als je erop staat om te leiden. Maar de daad van het volgen is de daad van het overbruggen van de kloof en het langzaam en stapsgewijs ongedaan maken van de Afscheiding.

Het is eerlijkheid die je vertelt of je relatie met iemand anders echt en oprecht is en veelbelovend is voor de toekomst. Ongeacht de aantrekkingskracht en schoonheid en charme, overeenkomsten en voorafgaande investeringen en dit soort zaken, is het eerlijkheid, eerlijkheid tegenover jezelf.

Wat je motiveert om zo eerlijk te zijn, is dat je niet wilt lijden. Je wilt je leven niet verspillen aan een zinloos streven of een relatie die geen toekomst of bestemming heeft. Het is het lijden dat je leert om je ervaring en je tijd te waarderen. Het is het lijden dat je terug kan brengen naar jezelf en naar God.

Maar niemand wil lijden, dus iedereen probeert te ontsnappen aan het lijden door te streven naar geluk en al haar verschijningsvormen. Maar het is de teleurstelling die je terugbrengt. Het is soberheid die je terugbrengt. Het is de verzoening met jezelf die je terugbrengt. Het is het onder ogen zien van je fouten en het tijdverlies en het verlies van je leven dat je terugbrengt.

Kennis wacht op je, maar je moet je behoefte aan Kennis herkennen. Dit is een fundamentele en essentiële herkenning. Het is het begin van echte oneerlijkheid tegenover jezelf en echte eerlijkheid tegenover anderen.

Zonder Kennis geef je jezelf en je bedoelingen voortdurend verkeerd weer bij anderen. Je probeert dingen van mensen te krijgen. Je wilt hen gebruiken als middelen. Je wilt ze voor plezier of veiligheid, gezelschap of een of ander voordeel. Dus je ziet niet de betekenis van de relatie of het gebrek aan betekenis van de relatie. Je ziet alleen wat je uit de situatie wilt halen.

Hier schets je een verkeerd beeld van jezelf, je wordt oneerlijk, je schept valse verwachtingen, stelt valse doelen, creëert valse relaties, valse betrokkenheid, enzovoort, totdat je verstrengeld raakt en verloren gaat in een reeks omstandigheden die je niet meer onder controle hebt. Je hebt je leven weggegeven. Je hebt je bestemming verloren. Nu moet je leven met de gevolgen. En de reis uit die jungle is erg moeilijk en erg moeizaam.

Je moet tot je behoefte aan Kennis komen. In een moment van echte soberheid en eerlijkheid naar jezelf toe, zul je zien dat je de weg niet kunt vinden zonder Kennis. Je kunt je dilemma’s niet oplossen zonder Kennis. Je kunt niet weten wie je bent zonder Kennis. Je kunt de ware relaties niet onderscheiden van de verkeerde zonder Kennis. Je kunt geen brug slaan naar een nieuw en beter leven zonder Kennis. Je kunt de problemen van de wereld niet oplossen zonder Kennis.

Misschien kom je stapsgewijs tot dit besef. Misschien kom je tot momenten van soberheid en zelfonderzoek. Misschien kom je tot momenten van teleurstelling en ontgoocheling. Misschien zal het besef geleidelijk komen, stap voor stap, terwijl je leert om de Stappen naar Kennis te nemen.

Mensen beginnen deze reis met de gedachte dat Kennis een hulpmiddel voor hen zal zijn. Ze gaan Kennis gebruiken om te krijgen wat ze willen – beter werk, betere relaties, betere gezondheid, betere kansen, meer voordelen, meer plezier en minder pijn. Maar op een gegeven moment moeten ze gaan inzien dat Kennis hen niet echt gaat geven wat ze willen. Ze is hier echt om hen te geven wat ze werkelijk nodig hebben en wat ze wensen op een dieper, diepgaander niveau.

Mensen zien dit in het begin niet omdat ze nog niet eerlijk genoeg zijn om hun ware en meest diepgaande behoeften te herkennen. Ze proberen nog steeds het leven te bespelen voor de voordelen, te manoeuvreren in het leven voor de voordelen, het gevaarlijke spel te spelen voor de voordelen. Ze zijn nog niet naar een plaats van eerlijkheid en nederigheid gekomen om in te zien dat ze Gods leiding en kracht nodig hebben in hun leven en zonder dat – hoewel ze misschien dapper proberen om door een moeilijke wereld te navigeren en complexe en schijnbaar overal aanwezige problemen op te lossen – zullen ze niet werkelijk in staat zijn om succesvol te zijn.

Door het opgeven van illusies breng je jezelf naar dit moment van herkenning. Hier begint je met een ware intentie de Stappen naar Kennis te nemen. Het is niet alleen een prachtig iets om te doen ter verbetering van je leven, je leven te aangenamer te maken, je voordelen te geven, om je voor jezelf spiritueler te laten lijken. Het is hier om je daadwerkelijk te redden, om je te verlossen, om je te herstellen, om je te vernieuwen, om je een grotere autoriteit in jezelf te geven en een werkelijk gevoel van integriteit. Kennis verbind je met je diepere geweten, niet je sociale geweten, maar je diepere geweten dat door God is geschapen.

Het onderwijst spiritualiteit op het niveau van Kennis die deel uitmaakt van Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld. Hoewel het onderricht in Kennis aanwezig is in alle religies van de wereld, is het verloren gegaan en verdoezeld door de historie en de rituelen en intellectueel debat, door aanpassing aan samenlevingen en manipulatie en het gebruik door regeringen.

Hier wordt De Weg van Kennis duidelijk gepresenteerd – puur, eenvoudig, direct. Hij is niet langer verborgen, maar essentieel. Want alle religies zijn wegen naar Kennis, want Kennis is hoe God je verlost en hoe je de Afscheiding in jezelf en tussen jezelf en anderen en tussen jezelf en je Bron beëindigt.

Dit is een geweldige reis. De reis kent vele namen, maar het is de grote reis. Het is de vrijheidsreis. Het is het meest essentiële streven en de meest essentiële relatie in het leven.

Kennis is je primaire relatie omdat ze je verbinding met God is. Hier maak je verbinding met God, niet door geloof of door vurige spirituele beoefening. Je verbindt je met God door te volgen wat God wil dat je doet en door te ontvangen wat God je geeft om je leven te herstellen en te verlossen.

Begin daarom met de reis. Neem de Stappen naar Kennis. Besef dat je de weg niet kunt vinden zonder deze grotere kracht en aanwezigheid om je te begeleiden. Heb geduld want de reis is lang. Kennis is mysterieus. Ze komt niet op verzoek. Ze is niet iets wat je kunt controleren en manipuleren. Je moet in haar aanwezigheid komen in nederigheid, met geduld en openheid, waakzaam zijn voor de tekenen, en leren hoe je oprecht om begeleiding kunt vragen.

Dit alles is gebaseerd op je zelfbewustzijn en je eerlijkheid tegenover jezelf. Ze is zo essentieel. Ze is niet complex. Ze is niet ongrijpbaar als je haar eerlijk benadert. Ze is het belangrijkste en meest essentiële in je leven. En daarom is ze de grootste en meest essentiële relatie.

Want God zal je leiden en beschermen door middel van Kennis. God zal je verlossen en je herstellen door Kennis. Het is door Kennis dat je na verloop van tijd je grotere doel om in de wereld te zijn zult ontdekken en die essentiële relaties die de uitdrukking en de vervulling van dit doel mogelijk kunnen maken.