Het Spirituele Vuur

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 23 februari 2013
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Binnenin jou, diep binnenin jou, onder het oppervlak van de geest, op een plek die je amper kent, bevindt zich een Vuur, een spiritueel Vuur. Het is de bron van jouw inspiratie. Het is het Vuur van Kennis, de diepere Geest binnenin je, dat brandt als een haard, dat jouw fouten en jouw pijn verteert, dat jou reinigt, jou zegent, jou leidt.

Maar je bent ver verwijderd van deze haard – omdat je leeft aan de oppervlakte, de turbulente oppervlakte van je geest; leeft aan de oppervlakte van de wereld met al haar tragedies, prikkels en tegenslag; druk, in beslag genomen door dingen, gestimuleerd maar geagiteerd, voortgedreven door je leven en je behoeften en je bezittingen en de eisen van anderen. Je voelt dit Vuur niet, hoewel het binnenin je brandt.

Als schepsel van de aarde zal je hart doorgaan met slaan, je lichaam zal functioneren. Maar deze dingen kunnen het verlangen om te creëren, het verlangen om ware relaties aan te gaan, het verlangen naar betekenis en de zoektocht naar betekenis niet voortbrengen. Die moeten van een diepere drijfveer komen die binnenin jou leeft, diep binnenin jou.

Dit komt van het Vuur, want het Vuur is de motor van je grotere leven. Het genereert een grotere drijfveer buiten alleen maar overleven en je te goed doen aan dingen in deze wereld. Het brengt een zoektocht naar betekenis voort, voorbij gemak en veiligheid. Het brengt je verder dan je anders zou gaan. Het daagt je uit. Het probeert je verder te laten gaan, voorbij dit punt, zelfs voorbij alle succes dat je voor jezelf denkt te moeten hebben. Om jouw geluk en veiligheid in de wereld te verzekeren is er een groter Vuur dat je voortdrijft naar een hoger doel en roeping in het leven.

Hoe kan je weten dat dit Vuur er is? Omdat je het, als je stil wordt, als je in stilte zit, kunt voelen. Het zetelt niet in slechts een deel van je lichaam, maar je kunt het voelen in je hart en in je maag. Je kunt de drang voelen om datgene in de wereld te zoeken wat jou roept.

Je kunt je niet goed voelen met allen comfort. Je kunt niet zelfverzekerd zijn met alle verstrikkingen van zekerheid. Je kunt niet tevreden zijn met kleine dingen juist omdat het Vuur er is. Het is mysterieus. Je kunt het niet in theorieën vatten. Je kunt het niet voor je eigen intenties gebruiken. Je kunt het niet gebruiken om rijkdom of privileges te verwerven of anderen voor je te winnen. Het Vuur heeft haar eigen doel. Het heeft grotere plannen voor jouw leven.

Kennis is hier niet slechts een concept of een verbeelding. Ze is een diepgewortelde werkelijkheid. Je kunt haar in je lichaam voelen. Ze is de bron van je levenskracht hier. Ze is krachtig. Ze is subtiel. Als je in haar nabijheid zou komen, zou je zien hoe sterk zij werkelijk is en hoe zij het landschap binnenin je verlicht.

Maar van verre is zij een lichtpuntje, een flikkerend licht aan de horizon binnenin jezelf. Je kunt nog niet haar warmte, haar kracht, haar aanmoediging en haar richting voelen. Want je bent verdwaald in de wereld – in beslag genomen door de wereld, in beslag genomen door je geest, die in beslag genomen is door de wereld; gefascineerd en beangstigd door de dingen om je heen, te gestimuleerd en te zeer betrokken. Je geest domineert je aandacht. Je activiteiten verbruiken al je tijd. Dus wordt het Vuur amper gevoeld, behalve op momenten van ernst of rust. Je kunt voelen dat iets in je zit – de bron van je energie, je grotere energie.

Je zult dit Vuur nodig hebben. Je zult dit Vuur nodig hebben om de wereld van toenemende onzekerheid van mensen om je heen onder ogen te zien. Je zult dit Vuur nodig hebben om de groeiende onzekerheid in mensen om je heen aan te kunnen. Je zult dit Vuur nodig hebben om de Vier Pijlers van je leven op te bouwen – De Pijler van Relaties, De Pijler van Gezondheid, de Pijler van Werk en Kostwinnerschap en de Pijler van Spirituele Ontwikkeling. Dit zijn de Pijlers die je leven dragen en je kracht zullen geven om ontbering en de grote verandering te doorstaan die naar de wereld komt.

Je hebt dit Vuur nodig om te verhinderen dat je vertwijfeld raakt of uitgeblust en cynisch wordt. Je hebt dit Vuur nodig om je ogen open te houden, om te blijven luisteren en kijken naar de horizon van je leven en deze te blijven gadeslaan. Je hebt dit Vuur nodig om die mensen te vinden die de sleutel tot jouw groter werk en verwantschap in het leven bezitten.

Want als je alleen aan de oppervlakte van je geest leeft, zul je daar omkomen. Je zult je richting verliezen. Je zult je motivatie verliezen. Je zult je passie voor het leven verliezen. En je zult vertwijfeld raken. Zelf als je in overvloed en weelde leeft zul je vertwijfeld raken.

God heeft je Kennis gegeven om je te leiden, je te zegenen, je te beschermen en je voor te bereiden op een groter leven van vervulling en het leveren van een bijdrage aan de wereld. Deze Kennis heeft een vuur, een kracht en een potentieel. Zij is sterk genoeg om jouw remmingen te overwinnen, je aan te zetten om bepaalde dingen te doen of je af te houden van dingen die je zouden schaden, afleiden of je leven in een gevaarlijke richting zouden leiden.

Zij is krachtiger dan jouw ideeën. Krachtiger dan je vaste overtuigingen, krachtiger dan alle vaste overtuigingen in de wereld bij elkaar is de kracht van Kennis binnenin je. En dit Vuur is haar kracht. Want het is het Vuur van Liefde. Het is het Vuur van moed. Het is het Vuur van vastberadenheid. Het is het Vuur van mededogen en vergiffenis. Het is het Vuur dat alles zuivert wat onzuiver en schadelijk binnenin je is.

Als je begint met het nemen van de Stappen naar Kennis en te leren om je leven onder het oppervlak van je geest te voelen, zal je de warmte, de kracht en het potentieel van dit Vuur beginnen te voelen. Het zal je moed geven. Het zal je herstellen. En het zal je wegleiden uit je angst en onrust. Het zal je laten zien dat iedereen waartegen je wrok koestert, je eigenlijk leert deze Kennis te waarderen en naar dit Vuur te reiken.

Dit is jouw vrijheid, zie je, want niets in de wereld kan dit doven. En het blijft zuiver binnenin je. Zelfs als je leven bezoedeld is, zelfs als je leven verkeerd is besteed, zelfs als je leven op dit moment lijdt onder onderwerping of onderdrukking door anderen, is het Vuur zuiver binnenin je. Het zal je de ogen geven om te zien en de oren om te horen en de kracht om objectief naar het leven te kijken. Het zal je genezen van je obsessies en verslavingen, want het is krachtiger dan zij.

God heeft je niet alleen de wijsheid gegeven. God heeft je het Vuur gegeven om je bewust te worden van deze wijsheid en om haar te leven. Als je rustig zit, kan je het beginnen te voelen als je geest eenmaal tot rust gekomen is. Het is werkelijk zo dicht bij je, maar je kijkt een andere kant op. Je geest bevindt zich ergens anders – in beslag genomen door andere dingen, in beslag genomen door de toekomst, in beslag genomen door het verleden.

Met dit Vuur zul je de Aanwezigheid voelen die bij je verblijft, de Aanwezigheid van hen die over je waken, de Aanwezigheid die dit geheiligd Vuur binnenin jou onderhoudt – het Vuur dat niet gedoofd kan worden, want het brandde al voordat jij in de wereld kwam en het zal nog steeds branden als je eenmaal deze plaats verlaat.

Rijk of arm, ongeacht de omstandigheden van je leven of de dilemma’s of moeilijkheden waar je op dit moment mee geconfronteerd wordt, kun je terugkeren naar het Vuur. Jouw verlossing is zo dichtbij, maar je zult tijd nodig hebben om dit bewustzijn in je leven te brengen, om de oefeningen in te richten die nodig zijn om je met je diepere natuur in contact te brengen en baat te vinden bij de grotere kracht die God je gegeven heeft.

Want God stuurt je leven en beheert je zaken niet. God heeft je de kracht van Kennis gegeven om je ware richting en doel te geven in een chaotische wereld. Je bent ermee geboren. Zij is nu bij je. En zij zal bij je zijn als je deze plaats verlaat. Welk groter geschenk kan God je geven?

De wereld is chaotisch. Denk niet dat alles een groter doel dient. Denk niet dat alles goddelijk geleid wordt, want God heeft biologische, geologische en evolutionaire krachten in beweging gezet aan het begin van de tijd en zij werken vanzelf. Daarom is verandering onvoorspelbaar. Alles kan in een ogenblik veranderen. Jouw fouten of andermans fouten kunnen de koers van je leven verleggen. Tragedie kan gebeuren. Niets is zeker behalve de kracht van Kennis binnenin je.

Als je dit inziet, zal je je tot de Hemel richten en tot de kracht die de Hemel je gegeven heeft. Dit zal het grote keerpunt zijn – als je ziet dat de enige ware zekerheid die je in deze wereld hebt, de kracht van Kennis binnenin je is en de sterkte van je relaties en de mate waarin je de Vier Pijlers van je leven opgebouwd hebt.

Buiten dit is alles ideeën en speculaties, fantasie en veronderstelling. Maar veronderstelling heeft weinig in te brengen tegen de krachten van verandering in de wereld. En God heeft jou een grotere kracht gegeven waar je in elke richting van je leven een beroep op kunt doen.

Wanneer je beseft dat alle vervangers van deze kracht jouw veiligheid en jouw succes niet kunnen waarborgen, zul je je wenden tot de kracht die de Hemel je heeft geschonken – een Wijsheid, een Aanwezigheid en een Vuur. Je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk dit voor je is en hoe dit jouw beslissingen kan leiden en je van ambivalentie en verwarring kan bevrijden die zo algemeen verspreid zijn.

Daarom hebben mensen zulke sterke en vaste overtuigingen, omdat ze eronder angstig en verward zijn. En hoe angstiger en verwarder ze zijn, hoe meer ze hechten aan hun ideeën of aan hun omgang in het leven met hardnekkige en stompzinnige vasthoudendheid. Ze kunnen niet verder kijken dan de gevangenis die ze zelf gecreëerd hebben. Ze hebben zichzelf ingesloten. Ze kunnen de zonsopgang niet zien. Ze kunnen het mysterie van hun leven niet zien. Dit is niet jouw lot.

Zoek niet naar intellectuele bevestiging, want die is zwak en veranderlijk en nauwelijks gefundeerd in de wereld. God heeft jou de grotere kracht gegeven. Het is nu zaak om de Stappen naar Kennis te nemen, want dit is de essentie van alle spirituele oefeningen die nu in zuivere vorm in Gods Nieuwe Openbaring wordt gegeven en die nooit in de loop van de tijd veranderd of aangepast is door mensen.

Het is jouw taak om je te verbinden met de kracht en aanwezigheid van Kennis en om kordaatheid in je uiterlijke leven te brengen, want dat berooft je van je tijd en energie en middelen. Het is nu je taak om de Stappen naar Kennis te zetten om de grotere kracht te vinden en deze kracht te voelen, die het Vuur van Kennis binnenin je is.

Dit is niet het vuur van gepassioneerde overtuiging. Dit is niet het vuur van aansporing. Dit is niet het vuur van een boze God die de naties terneerslaat. Laat deze ideeën los, want ze zijn ontstaan uit menselijke onwetendheid en veroordeling. Een boze God is de projectie en de schepping van boze mensen.

De kracht die God je heeft gegeven is genadig, maar effectief. Zij is vastbesloten. Je kunt niet met haar onderhandelen. Je kunt haar alleen maar ontvangen en haar geschenken en haar leiding beantwoorden terwijl je door een wereld navigeert die steeds moeilijker wordt en steeds verder in conflict raakt.

Het Licht van Openbaring leeft op een plek binnenin jou die je tijdens je reis in de wereld bent vergeten, op een plek waar je veilig bent en zekerheid hebt over je toekomst. Want dit is het deel van jou dat niet vernietigd kan worden en niet aangetast kan worden. Het is het Licht van hoop voor hen die worden onderdrukt. Het is het Licht van opbeuring voor de noodlijdenden. Het is de sterkte voor hen in de wereld die geen kracht lijken te hebben. Het is het levensgeschenk voor hen die teveel hebben aangeschaft, wiens levens stagneren te midden van hun bezittingen. Het is de oplossing, zie je, want God heeft het antwoord in je geplaatst zelfs voordat de vragen op zijn gekomen.

Het maakt niet uit hoe benard je situatie is, God heeft de kracht geplaatst die je uit het oerwoud van verwarring kan halen. En het Vuur brandt. Als het eenmaal gevoeld wordt, als het eenmaal herkend wordt, kan het niet worden vergeten. Als haar geschenken eenmaal zijn ontvangen, zal het een proces van herwaardering in je leven teweeg brengen, terwijl de valse goden beginnen te falen. Het zal je na verloop van tijd herstellen en verlossen, terwijl je haar leiding leert te volgen en een voertuig voor haar expressie in de wereld wordt.

Dit is het Vuur dat religieuze overtuiging en ideologie te boven gaat. Het is er voor iedereen – Christenen, Boeddhisten, Moslims, Joden en alle andere vormen van religieuze beoefening en opvatting. Het wordt in bepaalde tradities herkend. Het wordt een “god” genoemd in bepaalde tradities uit het verleden – de vuurgod, de god van het vuur – omdat vuur kracht is, vuur herstel is, vuur overleven is, vuur warmte is. Maar dit is een ander soort Vuur. Dit Vuur vernietigt niet. Dit Vuur legt niet je huis in de as. Dit Vuur verschroeit en beschadigt je lichaam niet. Dit is het spirituele Vuur, zie je. Het verteert dat wat onzuiver is.

Geef je angst dus aan dit Vuur. Geef je ambivalentie aan dit Vuur. Geef je gevoel van onderdrukking aan dit Vuur. Geef je boosheid, je haat en je veroordeling aan dit Vuur. Zie jezelf ernaast zitten en deze dingen erin gooien, want het zal alle dingen die onwaar zijn zuiveren.

Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld brengt voor het individu helder de kracht van verlossing voort en de grotere hoop voor de wereld. Want als de kracht van Kennis in het individu niet ontstoken kan worden, is er geen hoop voor de wereld. De mensheid zal haar wanhopige en destructieve koers met onvermijdelijke uitkomst volgen en de wereld zal zodanig beschadigd worden dat zij amper een menselijke bevolking kan onderhouden. Dat is het gevolg van menselijke hebzucht, corruptie en onwetendheid.

Het Vuur is nu wezenlijker dan ooit. Het is niet slechts voor je persoonlijke verlossing. Het is voor het herstel van de wereld, om de mensheid voor te bereiden om in een nieuwe wereld te leven en om een universum onder ogen te zien, een Grotere Gemeenschap van leven, die de koers van het menselijk lot zal veranderen en de toekomst van ieder persoon.

Je voelt je misschien wanhopig, maar hoop leeft binnenin je. Je voelt je misschien hulpeloos, maar kracht leeft binnenin je. Je voelt je misschien onderdrukt door je omstandigheden, maar een groter leven leeft binnenin je, en wacht erop om te worden ontvangen, tot uitdrukking gebracht en ontdekt.

Kom dan naar het Vuur. Kom dan naar dat wat je verwarmt, je kracht en moed geeft en je jouw waardigheid en doel om in de wereld te zijn teruggeeft. Dit is de zegen. Dit is het aanbod. Zo brengt God je terug en geeft je een groter leven in deze wereld.