De Verzoening

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 2 mei 2011
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je leeft in de Afscheiding – afgescheiden van de Schepping zelf, afgescheiden van je Bron, zelfs afgescheiden van je diepere aard – want je leeft in een ander deel van je geest, in een geest die gevormd en geconditioneerd is door jouw ervaringen van de wereld. Je identificeert jezelf met je lichaam en je ideeën. Je geeft jezelf een naam. Je bent verschillend en schijnbaar onderscheiden van iedereen om je heen. Je leeft in de Afscheiding.

Hierheen gezonden door jouw Spirituele Familie kwam je in de wereld met een doel, een doel om te dienen op een unieke manier binnen de omstandigheden van je leven en de staat waarin de wereld verkeert. Dus hoewel je leeft in een toestand van Afscheiding ben je nog steeds verbonden met je Bron. Je bent nog steeds verbonden met hen die jou de wereld ingezonden hebben. Je bent nog steeds verbonden met de Schepping.

Juist deze tegenstrijdigheid in jouw aard geeft aan wat het betekent om mens te zijn. Het is een tegenstrijdigheid die jouw leven beloftevol maakt, want je bent gekomen voor een hoger doel – een doel dat jij niet bedacht hebt, een doel dat je niet echt kunt veranderen, een doel waar jouw diepere aard op zielsniveau aan toegewijd is.

Als dit niet het geval was zou je verdwaald zijn in de wereld. Je zou een fragment zijn van het fysieke universum. Je leven zou uitgezonderd de achting van anderen met wie je omgaat geen intrinsieke betekenis of waarde hebben. Het leven zou leeg en zinloos lijken. En of je nu rijk was of arm, ongeacht je omstandigheden, de zekerheid van jouw afscheiding zou je altijd achtervolgen en angst oproepen – angst voor verlies, angst voor letsel, angst voor ontbering, angst voor vernietiging.

Het is deze angst die het leven van mensen beheerst, hun beslissingen bepaalt, het kleine beetje geluk dat ze lijken te creëren en proberen te creëren overschaduwt. Het is een constante bezorgdheid. Het is het gevoel van spijt. Het is het verlangen en het gevoel niet vervuld te zijn dat deel uitmaakt van ieders ervaring van de wereld.

Toch was de Afscheiding nooit echt tot stand gebracht. Je kunt niet afgescheiden zijn van je Bron, en daarom is er geen Hel en verdoemenis. Er is slechts het proces van verzoening. Het maakt niet uit hoe lang het duurt, dat is het eindresultaat. Jouw tegenstrijdigheid en jouw beslissing is naar welke stem binnenin jezelf je zult luisteren.

Want God heeft je een dieper geweten gegeven – niet een sociaal geweten, maar een intrinsiek geweten dat deel uitmaakt van de diepere intelligentie die Wij Kennis noemen. Zij is niet in de war. Zij kent geen conflicten. En zij is niet bang voor de wereld, want niets kan haar vernietigen. De wereld kan haar verduisteren, overschaduwen en haar van je wegnemen, maar binnenin haarzelf is zij compleet. Het is dat deel van jou dat deel is van Schepping zelf.

Dit is wat je zal redden, zie je. Dit is wat verbonden is met God en met allen die God dienen – binnen deze wereld en andere werelden en voorbij de fysieke realiteit zelf. Dit bestaat voorbij het domein van het intellect. Het is iets dat je moet ervaren en tot uitdrukking brengen en toepassen in je leven, en dat is wat haar kracht, haar realiteit en haar doeltreffendheid zal aantonen.

Je weet niet wie je bent, ongeacht jouw definities of wat je op je naamkaartje zet, maar dieper daarbinnen is er geen vraag. Wie je bent in deze wereld, in dit leven, is dat waarvoor je hier naartoe werd gezonden om te doen en te bereiken en het proces van het zetten van de Stappen naar Kennis dat jou naar de verzoening zal leiden.

God weet hoe moeilijk de wereld is. God regelt de wereld en elke kleine gebeurtenis niet. Maar God speelt in op grote keerpunten in de geschiedenis van de mensheid. God is zich bewust van het grote gevaar dat de mensheid loopt nu zij te maken krijgt met een wereld in verval en interventie van rassen in het universum die hier zijn om te profiteren van de zwakheid en verdeeldheid van de mens.

Jouw doel is dus niet alleen verbonden met jouw verzoening, maar ook met de gebeurtenissen van de wereld en de noden van de mensheid. Jouw rol zal heel specifiek zijn, de omgang met bepaalde mensen voor een bepaald doel. Je kunt dit niet vaststellen met je verstand, hoewel je het mag proberen, en velen dat hebben geprobeerd. Het is iets dat zal opdoemen aan de horizon van je innerlijke leven als je eenmaal de Stappen naar Kennis neemt en je bezig bent met je voorbereiding.

Jouw verzoening is niet slechts om jou te redden, maar om een unieke en belangrijke dienst te verlenen aan anderen en aan de wereld zelf. De Heer van de universums zou deze kans om je leven van waarde en betekenis voor anderen te laten zijn niet verspelen.

Ongeacht wat je jezelf eerder hebt aangedaan, ongeacht de degradatie van jezelf en de fouten die je hebt gemaakt en de concessies die je ten nadele van jezelf hebt gedaan: de kracht van dit doel kan je redden. Je kunt de laagste persoon op aarde zijn, en toch kan de kracht van Kennis je nog steeds redden.

Iedere stap die je naar Kennis zet is een stap naar je verzoening – met je Bron, met je Spirituele Familie die je in de wereld gezonden heeft – een verzoening met je diepere aard, een verzoening met het leven. Het is een verzoening die voortkomt uit Kennis binnenin je en die dat deel van jou naar voren roept dat zich vereenzelvigt met de wereld en dat verdwaald is in de wereld.

Wat je op het pad van verzoening brengt is het besef dat je werkelijk verdwaald bent in de wereld en dat anderen om je heen in dezelfde toestand verkeren met dezelfde handicap. Dit besef, dat volkomen eerlijk is en dat zeer nodig is zal je zodanig ontnuchteren dat je beseft dat je een grotere betekenis moet zoeken voor jouw leven. Dit is het begin van de verzoening.

Je voelt je misschien niet verantwoordelijk voor iets in het bijzonder, behalve misschien voor je kinderen en je directe familie, je onmiddelijke familie, maar in werkelijkheid ben je verantwoording verschuldigd aan hen die je de wereld in hebben gezonden. Zij zijn het die op je zullen wachten als je deze wereld verlaat. En als je vóór hen staat zul je je realiseren of je je doelen hier hebt bereikt of niet.

Wat ook de uitkomst zal zijn, ze zullen je met grote liefde en respect behandelen, dus er is geen veroordeling, zie je. God veroordeelt de Schepping niet. Maar God heeft de krachten van verzoening in beweging gezet die dat kleine deel van de Schepping dat in Afscheiding leeft zal redden, dat kleine deel van de Schepping dat jullie het fysieke universum noemen. Je kunt onmogelijk doorgronden wat dit betekent of het voor jezelf uittekenen. Natuurlijk niet. Dit ligt buiten het bereik van het intellect, zoals de meeste dingen van grotere betekenis.

Jouw taak is het zetten van de Stappen naar Kennis en de eerlijkheid aan de dag te leggen om te beseffen dat jouw beslissingen, zonder deze grotere geleide binnenin jou, zwak zullen zijn, gebaseerd op zwakke veronderstellingen, op wisselende verlangens, op tijdelijke attracties en, zeer belangrijk, gebaseerd op de verpletterende realiteit van angst die jouw leven en het leven van andere mensen zo doordringt dat zij bijna onopgemerkt blijft behalve wanneer zij zich op extreme wijze uit.

Het constant aanwezig zijn van deze angst maakt dat zij verdwijnt uit het bewustzijn van mensen. Zij denken dat het juist normaal is – een normaal soort ongerustheid, een normaal soort ontoereikendheid. Wanneer mensen dit uiten zeggen ze: “Nou, het is gewoon normaal”- een normale toestand van angst en gespannenheid, een normale toestand van uitputting en verwarring. Mensen hebben zich aangepast aan een ellendige toestand, en ze noemen dit normaal.

Maar dieper daarbeneden, op het niveau van je ware aard, op het niveau van Kennis, is [dit] niet echt acceptabel. Als je je dit begint te realiseren zal het het keerpunt van je leven zijn, ongeacht je leeftijd en omstandigheden, ongeacht of je arm of rijk bent, alleenstaand of getrouwd, ongeacht welke geloofstraditie je aanhangt, of geen geloofstraditie als dat het geval is. Ongeacht welke natie of cultuur of politieke overtuiging van je regering, het maakt niets uit. Het maakt niet uit of je mens bent of dat je tot een ander ras behoort in een andere wereld. Het is hetzelfde dilemma, zie je. Het is niet beperkt tot menselijke omstandigheden. Het is de gesteldheid van de Afscheiding zelf.

Je geest zal proberen de Afscheiding tot een succes te maken. Hij zal proberen gelukkig te zijn, rijk en tevreden en alle dingen en mensen te verzamelen waarvan hij gelooft dat hij die moet hebben om zijn geluk te verzekeren. Maar hoe meer hij verzamelt, hoe banger hij zal zijn om de dingen die hij verzameld heeft te verliezen. En hoe bezorgder hij zal worden naarmate de jaren verstrijken en jij ouder wordt en dingen beginnen te vervagen.

Mensen streven er met ontzaglijk veel moeite en kosten naar om de Afscheiding succesvol en prettig te maken, bevredigend en compleet, maar dat kunnen ze nooit echt waarmaken, zie je. Het vergt grote nederigheid om het streven op te geven, om eindelijk te beseffen dat je verbonden moet zijn met een Grotere Macht – niet de macht van jullie regering of de macht van jullie gemeenschap of de macht van jullie religieuze gezindtes of de kracht van jullie familie of de kracht van wat dan ook in de wereld, maar de Macht van jullie Schepper, een Grotere Macht. Zelfs als je niet religieus bent in je denken en associaties, het is allemaal om het even. Je zult het alleen anders beschrijven, dat is alles.

Het leven kan je van dienst zijn door je op deze manier teleur te stellen, door je te brengen naar het ware rekenschap geven binnenin jezelf, hetgeen het begin is van de verzoening. Als je beseft dat je de grotere vragen die zich aan zullen dienen niet echt kunt beantwoorden, dan moet je je wenden tot een Grotere Macht, een Grotere Bron, hoe je het ook omschrijft. Hoewel jullie omschrijvingen aanvankelijk incompleet en misschien zelfs dwaas zullen zijn, is het het begin van een grotere betrokkenheid.

Het maakt God niet uit tot welke religie je behoort. God is niet gebonden aan de theologie van enige religie, want in het universum zijn er talloze religies. God zal antwoorden op het keerpunt van je leven, op het openen van je hart, op de oprijzende behoefte van de ziel, de diepste behoefte die je hebt, hetgeen de behoefte is om je doel te vervullen als middel tot verzoening.

Hier is dienstverlening in de wereld niet een straf. Het is het proces dat Kennis binnenin jou in je bewustzijn naar boven laat komen en de belangrijkste kracht in je leven laat worden. Het is niet [alsof] je de wereld in gezonden wordt om boete te doen, alsof je een veroordeelde was die naar buiten moet om handarbeid te verrichten om zijn straf te voldoen. Zo is het helemaal niet. De dienst die je verleent is wat de verzoening voor jou genereert en wat de verzoening voor anderen voedt en aanmoedigt.

Want wat is een krachtiger bewijs van God in de wereld dan het bewijs van onbaatzuchtig geven, het geven om anderen zelfs als zij niet om jou geven, het geven om de aarde zelfs als de aarde onverschillig lijkt tegenover jouw bestaan? Dat is de diepste uiting van de Schepper die er maar kan zijn. Dit is wat mensen in roert. Dit is wat het hart van mensen opent. Dit is wat hen verbindt met hun diepere geweten en hen een gevoel geeft dat ook zij een grotere verbinding en een grotere verantwoordelijkheid hebben in hun aanwezigheid in de wereld.

Je kunt jezelf niet verzoenen. Dit is geen intellectueel streven. Je kunt het meest elegante geloofssysteem formuleren, maar het is niet de verzoening. Je bent nog steeds verdwaald in je gedachten. Je bent nog steeds los van jezelf. Je bent nog steeds niet verbonden. Je wordt beheerst door overtuigingen en veronderstellingen en hebt nog niet echt de grotere reis ondernomen.

Dit is een ander soort reis. Dit bedenk je niet. Zij is niet het product van het aan elkaar plakken van verschillende religieuze of spirituele ideeën die jij verrijkend vindt. Het is niet het product van het hebben van een geweldige filosofie of ideologie. Het is iets wat meer aangeboren is, wat authentieker is en wat gebeurt op een dieper niveau, dat jouw leven voortbeweegt.

Het is het begin van de Grote Aantrekkingskracht van de Schepper op de Geschapenen. Als je eenmaal begint met de stappen [naar] verzoening zul je, in het begin heel af en toe, de Grote Aantrekkingkracht beginnen te ervaren. Dit is hoe God jou naar je Bron terugroept. Het komt door de Grote Aantrekkingskracht.

Het komt niet door jou te dreigen met Hel en verdoemenis. Het komt niet door jou een paradijs te beloven, dat jij je alleen maar als een fysieke plek kunt voorstellen. Het komt niet door jou over te halen met grote beloftes van vreugde, extase en vervulling. Misschien is dat wat nodig is om jou te verleiden op het niveau van je wereldse geest, maar dieper daarbeneden is de Aantrekkingkracht de Aantrekkingskracht.

Het is de grote Liefde die binnenin jou werkt, die haar eigen aantrekkingskracht genereert. Het is de grote Liefde die jij zult voelen voor bepaalde mensen met wie jij een hoger doel en een hogere bestemming hebt, een Liefde die heel anders lijkt dan de koortsachtige, romantische bezigheden waar mensen zich hier aan overgeven.

De verzoening is het belangrijkste. Het is belangrijker dan al het andere dat je creëert omdat dit je zal verzoenen met je Bron, en dit anderen waarlijk zal inspireren als ze bij je zijn. Het creëren van nuttige dingen voor de maatschappij is waardevol en heeft grote toegevoegde waarde, maar daarbovenop ligt jouw aanwezigheid in de wereld en de kracht van dat wat jou leidt en de betekenis van dat wat jou leidt.

Dit is wat jou buitengewone moed geeft. Dit is wat jou buitengewoon doorzettingsvermogen geeft. Dit is wat jou de ogen geeft om te zien en de helderheid om te onderscheiden wat waar is en wat niet waar is, wat goed is en wat alleen maar goed lijkt. Dit is hoe je het verschil kunt zien tussen een ware band met iemand anders en een vluchtige passie of verlangen.

God verlost de afgescheidenen door Kennis, in deze wereld en in alle werelden. Het is prima dat je dit niet intellectueel kunt begrijpen of dat je het niet in een of andere simpele formule kunt gieten waar je in kunt geloven. Niets van wat God werkelijk doet is te bevatten, maar dat betekent nog niet dat het niet ervaren en gewaardeerd kan worden.

Mensen die geloven dat God elk klein dingetje in hun leven regelt, onderschatten de majesteit en de macht van de Schepper. Want God regelt niet elk klein dingetje in jouw leven. Het is jouw taak om elk klein dingetje in jouw leven te regelen. God redt de wereld niet. God heeft jou hierheen gezonden om de wereld te redden. Je hebt een kleine maar essentiële rol te spelen. Als je deze rol niet speelt wordt de wereld donker. De vooruitzichten worden slechter voor haar.

Je kunt je niet onttrekken aan deze verantwoordelijkheid en deze toerekeningsvatbaarheid. Het maakt deel uit van wat je verlost, je kracht en moed geeft, maar het is geen waarheid waarover je kunt onderhandelen. Ongeacht de omstandigheden van je leven, die ten dele zullen bepalen wat je hier in staat bent te doen en te bereiken, blijven de afspraak en de toezegging gelden.

Het deel van jou dat verbonden is met God kan niet beheerst of gebruikt worden door dat deel van jou dat nog steeds afgescheiden is van God. Daarom kun je Kennis niet gebruiken om te krijgen wat je wil. Je kunt Kennis alleen maar volgen en toestaan dat zij jou naar een grotere vervulling en een grotere verzoening brengt.

Dit is wat je bewondert in waarlijk creatieve en genereuze mensen. Het is wat je bewondert in hen die onbaatzuchtig geven laten zien, niet alleen op grote schaal, maar op eenvoudige schaal. Dit is de dienst die ware ouders verlenen aan hun kind. Dit is de dienst die een ware burger verleent aan zijn gemeenschap.

Dit is de grote motiverende kracht. Zij kan verward worden met andere zelfzuchtige bezigheden en dat is vaak het geval, maar als je eenmaal verwijdert wat foutief is kun je de kracht van verzoening aan het werk zien.

Mensen willen vele dingen. Ze zijn bang dat ze verliezen wat ze hebben en dat ze niet vinden waar ze naar op zoek zijn. Mensen willen vele dingen. Maar diep daarbeneden, onder de oppervlakte van de geest, zijn ze op zoek naar de verzoening.

Dit is wat jou verbindt met jouw leven vóór deze wereld en het leven dat nog komt. Dit is wat jou verbindt en je integriteit geeft en het vreselijke conflict en de vreselijke verwarring stopt wat mensen een normaal leven noemen. Dit is wat je diepste aard vrede brengt omdat het eindelijk herkend en beantwoord wordt. Dit is wat je een andere reis in het leven zal geven en in je leven een kwaliteit van relaties zal brengen die je anders niet kon vinden. Dit is wat je de ogen om te zien en de oren om te horen zal geven. Dit is wat je in staat zal stellen een grotere dienst te verlenen en een grotere verantwoording af te leggen.

Hier zul je momenten hebben waarin je de kracht en de aanwezigheid van de Hemel voelt, voor eventjes, want dat is genoeg. Hier zul je in staat zijn je eigen angst en luiheid te overwinnen. Je zult in staat zijn je zwakte en je kwetsbaarheid te overwinnen omdat er een grotere kracht in je opkomt, de kracht en de aanwezigheid van Kennis.

Je moet nog steeds een functionerend persoon zijn in de wereld. Je moet nog steeds zorg dragen voor de ontelbare taken die het zijn in de wereld met zich meebrengt, en vele van deze taken zullen groter en belangrijker worden. Dit is niet een ontsnapping uit de wereld, maar een voorbereiding op de wereld, op een grotere wijze betrokken zijn bij de wereld, met een grotere motivatie en een groter bewustzijn.

God roept de afgescheidenen op om te reageren – niet om ze uit de wereld te halen maar om ze in de wereld te brengen met een groter doel, een grotere richting en een grotere kracht.

Jij bent hierheen gezonden om te dienen, maar je bent hier ook heen gezonden om de verzoening te ervaren. Het is gemakkelijk om je verzoend te voelen als je hier niet bent. [Daar] is alles evident, alles is duidelijk. Je vragen verminderen. Relatie is overal; ze is alomtegenwoordig. Je wordt begrepen. Jij begrijpt.

Maar als je in de wereld komt, raak je dit kwijt. Je bent blind. Je bent onwetend. Je bent kwetsbaar. Het is op dit niveau dat de verzoening plaats moet vinden. Je kunt niet naar je huis in de Hemel rennen of denken dat als je een brave jongen of een lief meisje bent dat je dan naar de Hemel gaat – hoe die er dan ook in je verbeelding uit mag zien. Nee, helemaal niet. Als je het goed doet, wordt jou een grotere diensttaak gegeven. Voorbij deze wereld begin je hen te dienen die achterblijven. God gaat je prestatie niet verspillen, maar op grotere manieren inzetten.

Als je eenmaal de verzoening bereikt hebt, wil je haar op natuurlijke wijze stimuleren en ondersteunen in anderen. Dat is het natuurlijke verlangen van het hart. Je kunt verzoening niet voor jezelf houden, alsof je een soort rijkdom bezit. Het is iets wat door je heen moet stromen, en dat zal het op natuurlijke wijze doen.

Gods Nieuwe Openbaring verheldert dit, maar het is in alle grote wereldgodsdiensten aanwezig. Maar deze waarheden zijn daar versluierd geraakt, overdekt met overtuigingen, met pracht en praal, geschiedenis en verkeerde interpretatie. Daarom moet Gods Openbaring voor deze tijd en voor de komende tijden deze dingen op een zo eenvoudig mogelijke manier verhelderen en moet ze ze constant herhalen zodat je kunt beginnen te begrijpen en eraan herinnerd wordt dat je hier bent voor een groter doel, en dat er een grotere verzoening is die plaats moét vinden in jouw leven en die plaats zál vinden als je de Stappen naar Kennis begint te zetten en begint te reageren op de diepere behoeftes van je hart en je ziel.