De Reis van de Ziel op Aarde

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 25 oktober 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je reist door tijd en ruimte, bezig met een lange terugreis naar je Aloude Thuis. In dit leven en hierna gaat deze reis verder. De reis maak je niet alleen voor jezelf. Je maakt de reis voor al diegenen die het contact met de Schepper van al het leven hebben verloren. Het is een reis van Afscheiding en terugkeer. Het is een reis naar een grotere ervaring van je doel en je bestemming.

De reis is zo anders dan wat mensen zich voorstellen omdat de verbeelding zo’n grote realiteit niet kan bevatten. Woorden geven net als ideeën grenzen en vorm aan dingen, maar ze kunnen geen grotere realiteit omvatten. Dit vereist eerbied en resonantie om de waarheid in ruimere zin te kunnen ervaren. Ideeën en overtuigingen zijn prima voor kleine dingen. Maar een grotere realiteit – de realiteit van je reis door tijd en ruimte – overstijgt je voorstellingsvermogen of wat je verstand op dit ogenblik kan bedenken.

Je kunt hier slechts analogieën geven. Maar analogieën kunnen het grotere panorama van leven waarvan jij deel uitmaakt niet bevatten noch de betekenis van je reis door dit leven en daar voorbij. Het hart kan het begrijpen, maar de geest kan zo’n grote realiteit op het niveau van zijn eigen ideeën niet bevatten. Daarom verschilt de realiteit zo enorm van wat zoveel mensen denken en geloven.

Toen de Afscheiding van God begon kon je je niet volledig afscheiden omdat een deel van de Schepping binnenin je is en binnenin je is gebleven, en je kunt er niet vanaf komen. Het is alsof God met je meereist. Waar je ook gaat, daar is God, in en om je heen. Je zegt misschien: “Ik wil niet geloven in God. Ik wil niks te maken hebben met religie.” Dat is prima, maar God is toch binnenin je en God is overal om je heen.

Je denkt misschien: God gaat helemaal over deze leraar – mijn redder, mijn heilige, mijn profeet – maar God is nog steeds binnenin je en overal om je heen.

Je beweert misschien dat God verantwoordelijk is voor gebeurtenissen in de wereld of gebeurtenissen in je leven, maar God is nog steeds binnenin je en overal om je heen.

De geest denkt, de geest vermaant anderen, de geest verkondigt grote waarheden al naar gelang zijn ervaringen en de reikwijdte van zijn inzicht, maar de werkelijkheid stijgt hier bovenuit.

Je bent afgescheiden in je eigen geest en het intellect is een product van deze Afscheiding. Het denkt dat het is wie je bent. Het denkt dat het de werkelijkheid kent. Het denkt dat het je ziel en je Wezen is. Het denkt dat zijn gedachten zijn realiteit vertegenwoordigen en hem onderscheiden van andere geesten die andere gedachten hebben. Je geest denkt dat zijn realiteit de realiteit is van zijn ideeën en associaties met mensen, plaatsen en dingen. Maar wie je werkelijk bent gaat dit alles te boven.

Omdat God binnenin je is gebleven is Gods Kennis binnenin je gebleven. En deze Kennis is nu hier om je te begeleiden, te beschermen en je naar een grotere levenservaring te leiden zodat de Afscheiding binnenin je opgelost kan worden. Dit doel en deze bestemming die Kennis voor je bevat is het leveren van een bijdrage aan een wereld in nood, onder juist die omstandigheden die je nu ziet en die die in de toekomst zullen ontstaan.

Vanuit het standpunt van Kennis in je ben jij hier op een missie. Je hebt een groter doel voor je aanwezigheid hier. Je bent niet louter een dier dat probeert te overleven, dat probeert tevreden te zijn, dat probeert gelukkig en veilig te zijn. Je bent een Wezen uit de Hemel dat deel uitmaakt van de Afscheiding en nu hier is om toe te werken naar je eigen zelf-ontdekking en verlossing.

Hoewel je geest blijft proberen zichzelf te begrijpen en zich te hechten aan mensen, plaatsen en dingen beweegt Kennis binnenin je. Ze adviseert je, ze geeft je raad. Als je haar kunt horen zul je er baat bij hebben. Maar als je haar niet kunt horen kun je haar wijsheid, haar zegening en bekrachtiging niet ontvangen.

Jouw succes in dit leven leid je niet naar de Hemel of de Hel maar brengt je naar de volgende etappe van je reis. Als je wijsheid, mededogen en een bepaalde mate van zelfbewustzijn gaat herwinnen zul je voorbereid zijn op een groter niveau van dienstbaarheid.

Mensen denken dat dit ene leven hun hele bestaan is in de fysieke realiteit. Sommige mensen denken zelfs dat de fysieke realiteit tijdens hun eigen leven tot een definitief eindpunt zal komen. Deze ideeën zijn het resultaat van de beperkingen van je voorstellingsvermogen. Voor de meeste mensen voert het te ver om te bedenken dat je leven hierna verder gaat naar andere levensstadia en andere niveaus van dienstbaarheid. Ze hebben niet het vermogen op dit niveau te denken.

Het idee van een Dag des Oordeels is dus verzonnen. Maar waarom zou God over je oordelen als God precies weet waarom je doet wat je doet en als God begrijpt dat de wereld een plaats is met zulke enorme moeilijkheden en overredingskracht dat zonder Kennis om iemand hier te begeleiden je zeker fouten, soms ernstige fouten, zou maken?

God gaat je niet straffen voor het leven in een dergelijke toestand. God zal je oproepen naar Kennis binnenin jezelf te komen, zodat je de Kracht en de Aanwezigheid van God hebt om je te geleiden, te beschermen en je vooruit te leiden.

Er is dus geen Dag des Oordeels. Dit bedenken mensen omdat ze willen dat in de Hemel recht wordt gedaan als dat niet gedaan wordt op Aarde, volgens hun opvattingen over wat gerechtigheid zou moeten zijn. Ze willen dat de zondigen gestraft worden, zelfs als zij zelf degenen niet kunnen straffen van wie zij denken dat ze fout zijn. Dit is louter projectie.

Het idee van een boze God is in de loop der tijd in vele tradities bevorderd om trouw aan het geloof af te dwingen, om mensen bang te maken zodat ze gaan geloven in een bepaald religieus idee of doctrine. Mensen aanbidden God en hun hele idee van God is gebaseerd op een soort onderdanige mentaliteit waarbij je God moet behagen anders zal God je straffen. God zal je gewassen vernietigen. God zal de pest veroorzaken. God zal verwoestend weer brengen. En dus zijn mensen in de loop der tijd gaan denken dat zij God moeten behagen anders zullen ze te maken krijgen met verschrikkelijke gevolgen hier op Aarde.

Maar de waarheid is dat zij in een realiteit zijn terechtgekomen die in haar aard uiterst moeilijk en problematisch is, een realiteit die onvoorspelbaar is en die, hoewel ze basispatronen volgt, tamelijk chaotisch is.

Dit is het fysieke universum dat geschapen is als een plek voor de afgescheidenen om te wonen, in een afgescheiden realiteit. Het is prachtig en verschrikkelijk, mooi en angstaanjagend. Het is aantrekkelijk en in sommige gevallen weerzinwekkend. Het is zo anders dan je Aloude Thuis waar je vandaan gekomen bent en waar je uiteindelijk weer zult terugkeren. Maar het is een plek die een bijdrage vergt. Het is een plek van handelen. Het is een plek om te geven. Dit is de plek waar de ziel nu doorheen moet reizen.

Je bent in de wereld voor een groter doel. Dit heb je niet voor jezelf bedacht. Je kunt dit doel niet veranderen, maar hoe en of het ervaren zal worden ligt aan de gebeurtenissen in de tijd en aan je eigen beslissingen hierover. Hoewel je doel dus van tevoren bepaald is zijn de gebeurtenissen in je leven dat niet. Op dit bestaansniveau speelt kans een zeer grote rol evenals het belang van je besluiten.

Sommige mensen willen denken dat God alle gebeurtenissen in het leven beheerst, maar dat is helemaal niet waar. God heeft de geologische en biologische krachten in gang gezet die de evolutie van het leven vormgegeven hebben. Maar deze krachten houden zichzelf in stand en vereisen geen tussenkomst van God. Dus als er een aardbeving plaatsvindt is dat onderdeel van het geologische proces. Als honger en pest uitbreken is dat grotendeels het gevolg van krachten die je niet in de hand hebt.

God straft jullie niet. Maar dit is de realiteit waar je moet kiezen. Het gaat erom of je kiest voor hereniging met God of voor Afscheiding van God. Je maakt deze keuze dagelijks. Je maakt deze keuze wanneer je kiest waarover je wilt nadenken, waarin je wilt geloven en hoe te moet reageren op moeilijkheden en beslissingen in het leven.

Je geest wordt in isolement gevormd en dus gelooft hij een op zichzelf staande entiteit te zijn los van andere entiteiten. Hij onderscheidt zichzelf en probeert het lichaam te gebruiken om zichzelf te onderscheiden. Hij is een product van de Afscheiding en hij versterkt Afscheiding. Maar je hebt ook een diepere Kennis binnenin je, een diepere Kennis die daar geplaatst is door God. Ze kan niet overreed worden. Ze kan niet verleid worden. Ze kan niet aangezet worden om dingen te doen die tegen haar primaire aard ingaan.

Het is alsof je twee stemmen in je geest hebt. Je hebt misschien meer dan twee stemmen maar ze komen allemaal neer op een stem voor Afscheiding of een stem voor hereniging. Maar de stem voor hereniging denkt niet als je geest. Ze overlegt niet. Ze speculeert niet. Ze oordeelt en veroordeelt niet. Ze baseert haar realiteit niet op ideeën en concepten of loyaliteiten.

Je geest aan de buitenkant – je geest die gevormd is door cultuur, je familie, traditie en je reactie op een veranderende wereld – deze geest moet een grotere Geest binnenin je dienen als hij verlost wil worden en zijn grote kwaliteiten benut willen worden ten gunste van jezelf en van anderen.

Daarom is Kennis in je geplaatst om je te leiden. Want God weet dat je in de wereld verdwaald zou raken zonder deze Kennis. Je zou fouten maken en je zou een leven vol conflicten, moeilijkheden en zelfverwijt leiden.

Je reis is dus de terugkeer naar de kracht en de aanwezigheid van Kennis. Of, met andere woorden, het is eerlijk worden naar je diepere geweten, eerlijk naar jezelf, eerlijk naar wat je ten diepste voelt en weet. Dit kan in religieuze termen beschreven worden of buiten religieuze termen, maar het komt op hetzelfde neer.

Met Kennis ontdek je dat je hier voor een groter doel bent en zie je dat je op bepaalde manieren geleid wordt en weerhouden op andere manieren. Naarmate je meer vertrouwen krijgt kun je hieraan gevolg geven en haar grote zegeningen en grote levenslessen ontvangen. Je doet dit zonder jezelf of anderen te veroordelen. Je doet dit in nederigheid in het besef dat je een grotere kracht volgt, een kracht die buiten het bereik en de reikwijdte van het intellect ligt. Je plaatst jezelf hier als een student, een student die zeer weinig veronderstelt en ervoor open staat alles te leren wat geleerd moet worden.

Hier leef je niet volgens antwoorden maar leef je met vragen. Het intellect kan dit niet, want het is veel te onzeker. Het moet antwoorden hebben en dus levert het zijn eigen antwoorden. Het is te onzeker. Het is te zwak om te leven met vragen. Dat vergt een grotere kracht binnenin je. Je leeft met vragen die je misschien nooit kunt beantwoorden, maar je leeft ermee omdat ze je geest openen en een diepere connectie met Kennis in jezelf stimuleren.

Kennis is het antwoord omdat je als je sterker wordt met Kennis een grotere zekerheid krijgt, een groter vertrouwen en een grotere kracht en bekwaamheid. Je kunt gevaar en onzekerheid aan zonder boosheid en veroordeling. Je kunt vragen waarop je geen antwoorden hebt onderzoekend, open en nederig onder ogen zien. Je hebt de kracht om je zelfvernietigende neigingen te beteugelen en de gedachten in je geest die waarlijk heilzaam zijn te onderscheiden van alle gedachten die je hebt geabsorbeerd uit de omgeving om je heen.

Als je sterk wordt met Kennis in dit leven zal je een groter niveau van dienstbaarheid gegeven worden voorbij deze wereld. Dit kan dienstbaarheid in deze wereld zijn of in andere werelden. Het kan dienstbaarheid zijn als een transcendente leraar, een van de Ongezienen die diegenen begeleidt die nog steeds in de vorm leven. Of je kunt terugkeren naar de zichtbare wereld als een groot leraar, als iemand die een grote belofte inhoudt om wijsheid en leiding en vastberadenheid te verspreiden in een ander bestaan.

Er is hier geen Dag des Oordeels. Er is alleen vooruitgang. Je kunt niet vol woede, wrok, zelf-oordeel en veroordeling van anderen naar je hemelse staat terugkeren. Je kunt niet vol besluiteloosheid en ambivalentie, met verslavingen en zelfvernietigende neigingen terugkeren naar je hemelse staat. Je kunt gewoon niet terugkeren in deze geestestoestand.

Denken dat al deze dingen in één leven opgelost kunnen worden is het probleem onderschatten. Zelfs als je al deze dingen in één leven kon oplossen zou je prestatie zo groot zijn dat God je zou willen inzetten om anderen te helpen die nog steeds verdwaald zijn in hun toestand van Afscheiding. Dus zelfs onder deze omstandigheden zou je niet naar de Hemel kunnen terugkeren.

God gaat maximaal gebruik van je maken en maximaal profiteren van de wijsheid die je kunt verwerven tijdens je leven in de fysieke werkelijkheid. Dit is geen straf want wat alle neigingen en herinneringen en lijden voortkomend uit de Afscheiding ongedaan maakt is het leveren van bijdrage, is dienstbaarheid. God lost niet louter al deze dingen binnenin je op omdat God ze niet gecreëerd heeft. Ze moeten binnenin jou opgelost worden, door jou en via jou, door een andere koers te varen in het leven.

Je fouten worden vervangen door dienstbaarheid. De dienstbaarheid komt van diep binnenin je. Het is geen truc om te trachten schuldgevoelens in jezelf te compenseren. Het is iets dat voortkomt uit Kennis binnenin je. Het vervangt de herinnering aan de Afscheiding door de herinnering aan bijdrage, communicatie en verbinding met anderen. Door de ware meester in jezelf te volgen worden je vroegere beoordelingsfouten en onaangename ervaringen uitgewist en vergeten.

Mensen kunnen dit niet vatten omdat zij zich niet kunnen voorstellen hoe de Hemel is. Wanneer je in de wereld leeft en denkt dat je een individu bent, kun je je niet voorstellen hoe de Hemel is. Want verbeelding is hoe je vormgeeft aan je ideeën en de vorm is uiterst beperkt en tijdelijk. Daarom kun je je geen permanente dingen voorstellen. Je kunt je vrede niet voorstellen. Alles wat je je voorstelt is beperkt en tijdelijk van aard.

Je ervaring hiervan vindt plaats op een dieper niveau. De geest kan zich slechts dingen voorstellen die hij kan bedenken. Maar als hij niet kan denken over Schepping behalve in zeer beperkte termen van tijd en ruimte, dan moet je je diepere aard kennelijk ervaren buiten het domein van je intellect.

Je intellect is hoe je het leven evalueert vanuit een positie van Afscheiding. Maar als de Afscheiding niet reëel is en nooit compleet kan zijn moeten je ideeën relatief van aard zijn. Misschien kun je de waarheid van dingen inzien in de tijd, van kortstondige dingen. Je kunt problemen oplossen want daar is het verstand voor. Het is er om problemen op te lossen binnen een beperkt bereik van je ervaring in dit leven.

Dit is de echte waarde van het intellect. Ten dienste van Kennis is het een prachtig communicatiemiddel. Daar is het voor en dat is wat het verlost en een groter doel en een grotere betekenis geeft.

Je geluk in het leven zal ontstaan uit je verbinding met Kennis en de grote dienst die zij via jou zal verlenen en door de verlossing die zij je geest en je emoties zal geven. Je zult je eindelijk goed beginnen te voelen in jezelf en de ongemakken die je voorheen hebt ondervonden ontgroeien. Ze zal je bevrijden van het ongepast en voortijdig weggeven van je leven aan mensen en dingen en plaatsen. Ze zal je bevrijden van al het lijden door besluiteloosheid, twijfel aan jezelf en zelfverwijt. Ze zal dit geleidelijk doen want het kost tijd om te veranderen, om je trouw binnenin jezelf te verschuiven – van trouw aan je ideeën en die van anderen naar een diepere kracht die je van binnenuit leidt. Je begint deze kracht in anderen te herkennen en het centrale belang ervan in te zien voor jouw leven en voor het welzijn van heel de mensheid.

Je hoeft je niet bezig te houden met wat er voorbij de wereld is want je hebt dat punt nog niet bereikt. Je geest kan zich je leven vóór deze wereld niet voorstellen, behalve in historische en denkbeeldige termen. Misschien heb je bepaalde herinneringen aan dingen die eerder zijn gebeurd en die zouden reëel kunnen zijn. Maar ze zijn uit hun verband gerukt en je kunt ze niet volledig begrijpen.

Het is dit leven waar je je aandacht op moet richten. Je bent hier voor een groter doel. Alleen Kennis binnenin je weet wat dit doel is en bewaart dit doel voor je.

Dit is de reis die je onderneemt en je onderneemt die stap voor stap in etappes. Naarmate Kennis gerealiseerd wordt binnenin je en je in staat bent haar in specifieke zaken te volgen zal je haar sterker ervaren. En je zult je realiseren dat verlossing in je geplaatst is om je te leiden en dat verlossing niet zomaar een product van geloof in concepten of acceptatie van doctrines is, of van handelingen die uiting geven aan devotie jegens een oppermacht in het universum. In feite is het je verantwoordelijkheid jegens God om dit grotere doel dat je de wereld in heeft gebracht te ontdekken, te accepteren en tot uitdrukking te brengen. Hiervoor moet je Kennis volgen, en daarbij accepteren dat Kennis mysterieus is, want zij bestaat buiten het domein van je intellect.

Dit leidt tot een grote herwaardering van je leven. Want met Kennis zie je dingen anders en veranderen je waarden en je prioriteiten. Misschien heb je al iets van deze verandering ervaren.

Wanneer je Kennis begint te ervaren zoek je rust in plaats van stimulering. Je streeft naar oprechte omgang met anderen in plaats van loze conversatie. Je zoekt de ervaring van eenheid in relaties in plaats van een ander slechts te gebruiken om persoonlijk voordeel te behalen. Je waardeert je inzichten meer dan je gedachten. Na verloop van tijd begin je in te zien dat wie je bent niet je verstand is en dat je geest in feite een prachtig communicatiemiddel is voor de Geest, voor Kennis. Je ziet je lichaam als een voertuig om in de wereld te zijn, een voertuig waardoor communicatie kan stromen, waardoor bijdrage kan plaatsvinden en waardoor een diepere associatie met anderen hier in de wereld ervaren kan worden.

Je bent hier op een reis in de wereld. Je hebt de keuze of je wilt verdwalen in de wereld of een groter doel en een grotere realiteit kunt ervaren terwijl je in de wereld bent. Deze twee benaderingen leveren geheel verschillende levenservaringen op. Je kunt om je heen kijken om de consequenties te zien die op dramatische wijze worden weergegeven door mensen die ervoor kiezen in Afscheiding te leven en ook het lijden, de onzekerheid en de rampzalige beslissingen die het gevolg zijn van het innemen en handhaven van dit standpunt.

Als je kijkt zul je merken dat er veel minder voorbeelden zijn van mensen die Kennis volgen. Je zult het bewijs van Kennis in hun leven zien en dit zal je inspireren en je eraan herinneren dat Kennis ook in jou leeft en dat waarheen je ook gaat en wat je ook doet, God er is.

Je hebt een dieper geweten dat je vertelt wanneer je iets doet dat goed en wanneer je iets doet dat niet goed is voor je. Mettertijd zul je leren dat wanneer je een vergissing ziet bij anderen dat een bewijs is dat ze niet met Kennis zijn en je zult dit gebruiken om je toewijding aan Kennis te bekrachtigen. In plaats van de persoon of de situatie te veroordelen zul je de grote behoefte aan Kennis zien.

Met Kennis zal er geen oorlog en conflict zijn. Mensen zijn het misschien oneens over hoe ze dingen moeten doen, maar ze zullen met elkaar in overeenstemming zijn over wat er gedaan moet worden, wat opgelost moet worden. Kennis is verenigd in mensen en tussen mensen. Het is de grote vredestichter in de wereld. Het is de kracht die de neiging overwint om te veroordelen, aan te vallen, egoïstisch te handelen en te proberen anderen te winnen voor je eigen belang.

Het is alsof je concurrerende krachten binnenin jezelf hebt. Ze zijn volkomen anders. Ze zijn compleet verschillend gericht. Ze geven een volledig andere ervaring en begrip van het leven. Ze leiden je in verschillende richtingen.

Je kiest dus iedere dag welke (kracht) je volgt, welke je eert en wat je in jezelf en in anderen zoekt. Als dit een bewuste daad wordt zul je merken dat je een veel groter gezag en vermogen hebt om te bepalen welk soort ervaring je zult hebben.

Als je met Kennis gaat voel je je goed en resoneer je met jezelf. Als je tegen Kennis in gaat voel je je ongemakkelijk, alsof er verraad gepleegd is.

Je kunt om veel verschillende redenen tegen Kennis ingaan: voor rijkdom; om schoonheid te verkrijgen; om mensen, plaatsen en dingen te verzamelen. Maar innerlijk zul je je er niet goed bij voelen. Als je kiest voor boosheid en veroordeling van anderen zul je je van binnen erg slecht voelen. Je voelt je misschien gerechtvaardigd, je denkt misschien dat je in je gelijk staat, maar je zult je van binnen slecht voelen. Je diepere geweten wordt geschonden en je voelt je slecht binnen in jezelf.

Je probeert misschien je eigen realiteit te scheppen en je leven te maken tot wat je denkt dat het zou moeten zijn of wat je wilt dat het is, maar je kunt je diepere geweten niet schenden zonder innerlijk lijden te creëren.

Hier is alleen bekend wat goed is en wat slecht. In de complexiteit van pogingen problemen en dilemma’s op te lossen kan dit basale geweten vertroebelt raken en is het misschien moeilijker om te herkennen wat de juiste weg is om te gaan. Hier treedt het intellect in zijn ware dienst. Het moet bepalen hoe dingen tot stand gebracht moeten worden. Het houdt zich bezig met de details, met de bijzonderheden, maar de ware richting moet door Kennis worden bepaald.

Je hebt een ethisch en moreel fundament in jezelf dat geschapen werd door God. Zelfs als het in conflict komt met je culturele waarden en met je sociale conditionering kan het niet veranderd worden. Je cultuur leert je misschien anderen te veroordelen en te straffen voor bepaalde gedragingen, of andere groepen of stammen of naties te wantrouwen. Maar dit is een schending van je diepere geweten. Je hebt dus een sociaal geweten dat je sociale conditionering is, maar daarnaast heb je een dieper geweten dat geschapen werd door God.

Het is de grote zegen in je leven dat de Afscheiding nooit compleet kon zijn en dat binnenin jezelf dat wat God geschapen heeft blijft. Dit is wat je zal redden. Dit is wat je zal leiden en je ervan zal weerhouden je leven weg te geven en cruciale fouten te maken.

De wereld is de perfecte plek om je te herenigen met Kennis, want de nood is immens. Zonder Kennis ben je verloren, met alleen je verlangens en je angsten om je te leiden.

Je hoeft niet religieus te zijn. Je hoeft niet tot een religieuze groep te horen of een religieuze leer aan te hangen om terug te keren tot de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf. Ze zal je dienen binnen of buiten een religieuze traditie in ongeacht welke wereld, natie, cultuur, situatie.

Maar hier zijn zoveel mensen vreemden voor zichzelf. Opnieuw voorgesteld worden aan en herenigd worden met Kennis is je meest fundamentele behoefte in het leven. Naast voedsel en onderdak en de basisbehoeften voor overleving is dit je meest fundamentele streven.

De Stappen naar Kennis nemen, een student van Kennis worden en De Weg van Kennis leren is de weg naar een groter leven leren. Je hebt dit elke dag nodig, bij elk besluit dat je neemt. Je hebt dit nodig om te ontsnappen uit de Hel die je voor jezelf geschapen hebt – de Hel van onzekerheid, de Hel van zelf-oordeel, de Hel van onzekerheid, de Hel van ongerustheid, de Hel van angst en de Hel van veroordeling van jezelf en anderen.

Als je beseft dat dit de Hel is en dat het niet gewoon je normale toestand is begin je dieper te zoeken naar het bewijs van Kennis. Als je beseft hoezeer je lijdt, hoe veel je aan het verliezen bent en hoeveel fouten je maakt wil je de bron van zekerheid in jezelf en in anderen vinden. Je wilt dat deze zekerheid de basis van je besluitvorming is en de basis voor elke relatie die je aangaat met een andere persoon.

God heeft je de in wereld gezonden om unieke geschenken bij te dragen waarbij bepaalde mensen in bepaalde situaties betrokken zijn. Je moet deze mensen vinden en je moet deze situaties vinden. Je zult hier een urgentie voelen. Zelfs als je deze diepere behoeften verkeerd opvat blijven ze binnen in je bestaan. Ze zullen je verder leiden.

Ondertussen verbind je je aan mensen, raak je gehecht aan plaatsen, geef je je leven aan bepaalde dingen. Maar deze diepere behoeften blijven en tot daaraan voldaan is zul je rusteloos zijn, zul je voelen dat je leven verder moet, zul je niet tevreden zijn met wat je hebt. Want deze vertegenwoordigen de diepere behoeften van de ziel, de meest fundamentele behoeften in je.

Aan de behoeften van de ziel kan alleen voldaan worden door je grotere doel hier te ontdekken en te vervullen. Aangezien je intellect dit niet kan uitzoeken moet je de leiding van Kennis volgen. En je moet de kracht en de aanwezigheid van Kennis in je leven leren kennen.

Het is eigenlijk heel simpel, maar het lijkt niet simpel omdat je geest verward is. Omdat Kennis mysterieus is past ze niet binnen je ideeën. Je hebt geen controle over haar; je kunt haar niet definiëren; je kunt haar niet in woorden uitdrukken naar je vrienden toe want Kennis is een diepgaande ervaring van zien, weten en handelen. Ze lijkt vreemd en verwarrend in het begin, maar mettertijd zul je zien dat het voor jou het meest natuurlijke is om te doen.

Dit is jouw reis in de wereld. Het is een reis die verder gaat voorbij deze wereld. Het is een reis die je niet alleen met ideeën kunt omschrijven. Kennis zal je meenemen op deze reis en zij zal betekenis, doel en richting geven aan je leven.

Je zult zien dat er een diepere onderstroom is in je leven. Voorbij al je gedachten en de gebeurtenissen van de dag is er een diepere onderstroom in je leven. Deze zal je kracht en doel en wijsheid geven als je voortgaat.

Het is hier noodzakelijk dat je beseft dat wie je bent niet je geest is, niet je gedachten, niet je overtuigingen en dat je ware bestaan daar voorbij is – voorbij deze dingen en dat God voorbij deze dingen is. Een idee kan geen vervanging zijn voor een echte relatie. En echte relaties overstijgen je ideeën. Je ware relatie met God overstijgt je ideeën, of de ideeën van je cultuur of religie.

Mettertijd zul je je trouw verschuiven naar de kracht van Kennis. Dit is je trouw verschuiven naar God. Dit is de Afscheiding ongedaan maken op het meest fundamentele niveau van je Wezen.

Hier ben je in staat de geest te gebruiken in plaats van erdoor geregeerd te worden. Hier ben je in staat gedachten en definities te gebruiken in plaats van erdoor geregeerd te worden. Hier ben je in staat de wonderbaarlijke vermogens van je intellect en je lichaam te gebruiken in plaats van er een slaaf van te zijn.

Dit is een praktische vorm van bevrijding en het zal je terugbrengen naar je meest essentiële natuur en het grotere doel dat je hier gebracht heeft, in de wereld, in deze tijd.