De Kracht van Kennis

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summer
op 26 maart 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft iedere persoon een diepere Intelligentie gegeven, een Intelligentie die niet wordt beïnvloed door de wereld, die geen product is van sociale conditionering, een Intelligentie die niet wordt beïnvloed door de krachtige sociale invloed die binnen je familie en je cultuur bestaat.

Deze diepere Intelligentie in jou is hier om je te leiden, om je te beschermen en om je in staat te stellen het grotere doel te ontdekken en te vervullen dat je in de wereld heeft gezonden. Deze diepere Intelligentie denkt niet zoals je oppervlakkige geest en maakt geen afwegingen zoals je oppervlakkige geest, zoals de geest die geconditioneerd is door je familie en je cultuur en je religies dat doet.

Dit is de Geest van God in jou, een grotere Intelligentie die alleen op God reageert en die volledig neutraal en barmhartig is ten opzichte van de wereld. Hier wordt de zekerheid geboden dat jij jouw grotere doel, het grotere doel waarvoor je hier bent gekomen, zult kunnen vinden en vervullen, om de wereld in zijn huidige staat te dienen en het fundament te leggen voor de toekomst van de mensheid, een toekomst die heel anders zal zijn dan het verleden.

Deze grotere Intelligentie, deze spirituele Intelligentie die in je leeft, bestaat buiten je intellect. Zij bestaat voorbij je speculatie. Zij bestaat voorbij je begrip.

Jouw werk op dit moment is niet om te proberen deze grotere Intelligentie in jezelf te begrijpen of proberen te beheersen, maar te leren op haar te reageren, haar aanwijzingen te herkennen en haar advies te volgen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze grotere Intelligentie in jezelf te onderscheiden, haar aanwijzingen te volgen, acht te slaan op haar waarschuwingen en haar leiding te volgen terwijl zij een groter leven voor je voorbereidt, terwijl ze je bevrijdt van het verleden, terwijl ze je bevrijdt van je eigen dilemma’s, terwijl ze je naar nieuw terrein brengt en grotere kansen voor je creëert.

Voordat deze grotere Intelligentie kan worden ontdekt, leven mensen volgens hun ideeën en hun overtuigingen, en de ideeën en overtuigingen en verwachtingen van anderen. Ze leven aan de oppervlakte van hun geest, geregeerd door hun sociale conditionering, geregeerd door hun angsten en voorkeuren en geregeerd door de heersende overtuigingen en opvattingen van hun cultuur. Of ze nu conformisten of rebellen zijn, ze zullen deze cultuur volgen. Zij zal hun denken, hun gevoelens, hun beslissingen en hun perceptie van de wereld bepalen.

Maar in jou bevindt zich een grotere Intelligentie die niet wordt beïnvloed door deze dingen. Zij wordt Kennis genoemd. Ze wordt Kennis genoemd omdat ze samenhangt met je vermogen om dingen direct te weten. Deze ervaring om dingen direct te weten is niet het gevolg van rationeel denken; ze is niet het resultaat van het verzamelen van bewijsmateriaal; ze is niet het gevolg van speculeren, argumenteren of debatteren.

Dit is zo fundamenteel voor jouw welzijn en voor jouw begrip van jezelf. Want intellectueel kun je jezelf niet echt begrijpen. Je kunt jouw ideeën en overtuigingen, jouw aanleg, jouw angsten, jouw denkpatronen enzovoort catalogiseren, maar dit zegt niet echt wie je bent. Dit beschrijft alleen de mate waarin je bent geconditioneerd door de wereld en je eigen menselijke zwakheden.

Je hebt een fundamentele relatie met God, en deze relatie is verbonden door Kennis en wordt via Kennis tot uitdrukking gebracht.

Dit is niet alleen een kwestie van geloof. Geloof is wat je uitoefent wanneer je geen Kennis ervaart – geloof in Kennis, geloof in God, geloof in iets groters in jezelf en in andere mensen. Maar geloof is alleen relevant voor je persoonlijke geest, voor je oppervlakkige geest. Voor Kennis zelf is dat geen punt, want in Kennis heerst geen twijfel. Het is geen geest die vol twijfel en angst en vrees zit.

Want Kennis in jou is niet bang voor de wereld. Ze is niet bang voor verlies en ontbering. Ze is niet bang voor de dood, want ze kan niet sterven, zie je. Daarom heeft zij een enorm vertrouwen en enorme zekerheid. Omdat zij niet door de wereld kan worden beïnvloed of gecorrumpeerd, is ze het enige in jou dat echt betrouwbaar is.

Je gedachten zijn niet betrouwbaar; ze veranderen voortdurend. Je overtuigingen zijn niet betrouwbaar omdat ze slechts een collectieve reeks overeenkomsten tussen mensen zijn. Als ze gebaseerd zijn op verkeerde veronderstellingen is iedereen het eens over iets dat inherent onwaar en onjuist is.

Je gelooft in God wanneer je God niet ervaart, wanneer je Kennis niet ervaart. Want Kennis is hoe je God ervaart, zie je. Je kunt proberen fantastische visioenen, verheven ervaringen, momenten van hartstochtelijke uitbundigheid te hebben, maar dat is niet echt je relatie met God. Want relaties zijn gebaseerd op wat je samen kunt doen, hoe je verenigd bent, zowel in de kern als in handelen. Want je leeft in een wereld van activiteiten, dus om je relatie hier te vervullen is het niet voldoende om de Essentie van God te ervaren. Het moet een actiegerichte relatie zijn, maar ook een relatie in wezenlijke zin.

Wat wil dit zeggen, een actiegerichte relatie? Het wil zeggen dat je hier bent om samen iets te doen, in onderlinge samenwerking. Zo wordt Kennis echt ervaren. Hierin begint haar kracht en uitwerking te ontluiken in je bewustzijn en zich te manifesteren in je leven. Hierin komt je relatie met God echt tot leven en wordt zij een fundament in jezelf en een referentiepunt voor al je beslissingen.

Voor het intellect lijkt Kennis op een schim, op een verre mogelijkheid, op iets dat hier is om de geest te dienen. Dus de geest bidt om wat hij wil omdat hij bang is. Hij bidt voor wat hij nodig heeft omdat hem iets ontbreekt. Hij gelooft dat als er zoiets bestaat als Kennis, zij hier is om de geest te dienen, om de geest te geven wat hij wil of nodig heeft en om te voldoen aan wat de geest al gelooft. In feite gaan mensen ervan uit dat God hier is om hun geest te dienen, hun ideeën te valideren, hun verwachtingen te vervullen, om hun verlangens te bevredigen.

Maar, zie je, dit is allemaal achterstevoren. Het is fundamenteel onjuist. De onwetendheid en de arrogantie ervan worden duidelijk wanneer je er echt over nadenkt. Maar mensen leven in hun oppervlakkige geest en dus denken ze dat alles daar om draait. Het hele universum draait om hun ideeën over zichzelf.

Want wat is de geest aan de oppervlakte anders dan een enorme verzameling ideeën en veronderstellingen? Er is hier helemaal geen essentie. Er is hier helemaal niets wat permanent is, en daarom raken mensen zo gefixeerd op hun overtuigingen, zo onbuigzaam over hun ideeën en daarom zoeken ze instemming van anderen, zodat hun ideeën de realiteit zelf lijken te worden.

Mensen verkondigen hun zekerheid over God en Gods Werk en Gods Woord en Gods Boodschap en Gods Boodschappers. Dit is een voorbeeld van mensen die proberen te geloven dat God hun ideeën dient. Ze zijn zo gefixeerd op hun overtuigingen en veronderstellingen dat ze zich niet kunnen voorstellen dat daarbuiten iets bestaat dat echt en fundamenteel en inherent waar is.

Dit is echter het geval, zie je. Je ideeën zijn slechts ideeën. Daarbuiten bevind zich een veel grotere waarheid en realiteit. Maar ideeën zijn belangrijk omdat ze je ofwel deze Grotere Realiteit laten zien, of ze verhinderen volledig dat je haar kunt zien.

De kwaliteit van iemands ideeën is dus belangrijk, en daarom leer je bij het bestuderen van de Stappen naar Kennis, het Oefenboek van de Nieuwe Boodschap, te denken zoals Kennis denkt. Je leert constructief te denken. Je leert hoe je je geest, je persoonlijke oppervlakkige geest effectief kunt gebruiken, zodat zij harmonisch met de grotere Intelligentie in jou kan werken in plaats van ermee te concurreren om macht en dominantie.

Kennis in jezelf kan niet verschijnen als je volledig door je gedachten wordt geregeerd. Als je denkt dat je ideeën en je overtuigingen de realiteit zelf zijn, zal er geen ruimte zijn voor Kennis om naar voren te komen, en je zult bang voor haar zijn – bang dat ze jouw ideeën zal bedreigen, bang dat ze je doelen en plannen zal verstoren, bang dat ze je aan het twijfelen en in verwarring zal brengen over wat je denkt dat echt, waar en waardevol is.

Hier creëer je een vijandige omgeving in jezelf waarin de waarheid boven moet komen. Hoewel je misschien in God gelooft, hoewel je God misschien aanbidt heb je nergens de ervaring gehad dat Gods Wijsheid tevoorschijn komt. God heeft geen ruimte om je te leiden. Je hebt zulke strikte grenzen gesteld aan wat God kan zijn en wat God kan zeggen en wat God kan doen en wat jij kunt zijn en wat jij kunt zeggen en wat jij kunt doen, dat er weinig of geen ruimte is voor Gods Wijsheid en Leiding om in jou naar boven te komen.

Hier moet je herkennen dat je ideeën en overtuigingen tijdelijke ervaringen zijn. Er is niets absoluuts aan hen. Of ze helpen je om te zien, te weten en effectief te handelen, of ze belemmeren je. Ze staan je toe om met Kennis in jezelf om te gaan, of ze belemmeren of voorkomen deze betrokkenheid.

Je ideeën zijn bedoeld om een grotere werkelijkheid te dienen, zie je – niet om ermee te concurreren, niet om haar te ontkennen, niet om te proberen haar te beheersen of haar ultieme werkelijkheid te bepalen. Hier geeft Kennis je zekerheid en kracht, maar ze vereist ook nederigheid van jouw kant.

Het verdedigen van jouw ideeën en overtuigingen moet hier worden getemperd. Want in wezen weet je niet wie je bent; je weet niet waarom je hier bent; je weet eigenlijk niet eens wat je doet. Je vervult plichtmatig je verplichtingen en probeert je ideeën en overtuigingen en je verlangens te bevredigen, maar je weet eigenlijk niet wat je doet. Je bent plichtmatig omdat je doet wat je denkt dat je zou moeten doen.

Maar daaronder zit een enorme bron van onzekerheid en angst, gebrek aan zelfvertrouwen, zelfverwijt, veroordelen van anderen en een enorme angst voor de wereld en de toekomst, een enorme angst voor verandering, een enorme angst voor verlies, ontbering en zelfvernietiging.

Mensen om je heen lijken heel zeker te zijn en ze komen misschien voor zichzelf op, maar daaronder zit een enorme bron van angst, want ze weten eigenlijk niet wat ze doen. Ze denken alleen dat ze weten wat ze doen en dus vertrouwen ze op hun gedachten en overtuigingen om hen een gevoel van realiteit, doel en richting te geven. Dus als er iets gebeurt wat die ideeën bedreigt, doen mensen alsof hun hele leven wordt bedreigd, hun hele leven wordt uitgedaagd – zo bang zijn ze dat ze het mis hebben, dat hun ideeën worden ontkracht.

De sterksten onder jullie kunnen hier de grootste dwazen zijn. Degenen die beweren zekerheid en macht te hebben en die zichzelf doen gelden en anderen met zoveel zekerheid en zelfingenomenheid vermanen, zij zijn de zwaksten onder jullie. Hun dwaasheid heeft nu destructieve vormen aangenomen. Ze zien hun onwetendheid niet. Ze weten niet hoe dwaas ze eigenlijk zijn.

Daarom komt Kennis vaak naar voren in tijden van grote onzekerheid, bij de confrontatie met moeilijke en in verwarring brengende beslissingen. Daarom komt Kennis naar je toe wanneer je je een mislukking voelt, wanneer je fouten hebt gemaakt, omdat je vooral op deze momenten ruimte in jezelf laat voor een grotere Intelligentie. God kan nu tot je spreken omdat je meer open staat om te luisteren, omdat je je behoeften herkent, omdat je nederiger en ontvankelijker bent.

Het probleem hier is niet dat Kennis moeilijk te vinden is. De vraag is: “Wil je haar echt?” Of wil je alleen dat ze je geruststelt in tijden van twijfel of je versterkt in tijden van zwakte? Maar de rest van de tijd wil je de kapitein op je schip zijn. Je wilt niet echt dat er een grotere kracht in jezelf naar boven komt.

Dit raakt de kern van de Afscheiding, zie je, die fundamenteel een machtsstrijd. Je wilt alleen dat God macht in je leven heeft als je jezelf zwak en hulpeloos voelt. Maar de rest van de tijd wil jij die macht hebben. Het is een machtsstrijd.

Dit heeft in het begin de Afscheiding gecreëerd en houdt deze in stand, niet alleen in jou en over de hele wereld, maar door het hele universum – dat deel van de Schepping waar het afgescheidenen leven, dat een heel klein deel van de Schepping is kan ik je verzekeren, maar zeker groot genoeg om je begrip en bevattingsvermogen te boven te gaan.

God heeft je een perfecte leidende Intelligentie gegeven. Zij is niet verplicht om te geven wat je wilt, maar zij is hier om je te geven wat je nodig hebt. Ze is hier om de grotere behoefte van je ziel te vervullen. Ze is geen slaaf van de geest. Zij is de meester. Jouw geest moet de dienaar worden.

Hier kan de ware autoriteitshiërarchie tot stand komen, waar je lichaam je geest dient, je geest Kennis dient en Kennis God dient. Dit is de grote vredestichter in de wereld, want Kennis in jou kan niet in conflict zijn met Kennis in anderen. Je hebt misschien een andere interpretatie. Kennis kan zich anders en uniek in je doen gelden, en dat zal in zekere mate ook zo zijn, maar in principe kun je niet in oorlog zijn met een ander als jullie allebei door Kennis worden geleid.

Want Kennis kan zichzelf niet aanvallen en daarom is Kennis de grote behoefte van de wereld. Ze is de grote behoefte van het individu. Ze is de grote behoefte tussen naties en groepen. De mate waarin ze werd gerealiseerd en tot uitdrukking gebracht zal bepalen of een natie oorlog zal voeren of zal blijven proberen een basis te leggen voor vrede en vreedzame relaties.

Je kijkt naar de wereld en je ziet dat er zo weinig bewijs is van Kennis in het denken en gedrag van mensen. Mensen worden geregeerd door angst. Ze worden geregeerd door de angst voor verlies en ontbering. Ze worden geregeerd door hun eigen verlangens. Ze worden geregeerd door hun grieven en hun wantrouwen. En het is schokkend dat je in een wereld zonder Kennis leeft.

Maar Kennis is er. Zij zit in elke persoon en wacht om ontdekt te worden. Je grote taak in het leven – buiten alleen overleven, voorbij de vervulling van je basisbehoeften – is om Kennis te vinden en te volgen, om de Stappen naar Kennis te nemen.

Zonder dit functioneer je alleen op basis van veronderstellingen. Je stapt blindelings de toekomst in, beheerst door conditioneringen uit het verleden die geen rekening kunnen houden met gebeurtenissen die zich nu voordoen, die niet kunnen anticiperen op de toekomst, die de tekenen van de wereld niet kunnen zien. Je stapt blindelings de toekomst in. Je leeft blind – bestuurd door gedachten die zelfs niet van jou zijn, bestuurd door opvattingen en overtuigingen die je hebt overgenomen van je cultuur, van je familie en je samenleving. Je weet niet eens wat je denkt als individu. En de grote problemen die je in de wereld om je heen ziet opkomen en de verwarrende problemen die je zelfs in jezelf ziet – je eigen interne conflicten, je eigen moeilijkheden en instelling – waarvan je niet eens kunt begrijpen hoe deze kunnen worden opgelost.

Maar het maakt niet uit hoe verwarrend de problemen van de wereld zijn, het maakt niet uit hoe verwarrend de kwesties en problemen zijn die je in jezelf ziet, God heeft een antwoord gegeven, en het antwoord is de grotere Intelligentie die hier is om je leven in een nieuwe richting te bewegen.

Je kunt Kennis niet gebruiken om jezelf te verrijken, te krijgen wat je wilt, om anderen te overwinnen, maar je kunt Kennis volgen om te leren hoe je een nieuw fundament in je leven kunt leggen.

Sta Kennis toe om je te laten zien wat belangrijk is en om je jouw zelfvertrouwen terug te geven en jouw vermogen om anderen te begrijpen, jouw vermogen om liefde te ervaren en te uiten, en de grotere wijsheid die Kennis je zal bieden bij het leren laveren door een moeilijke en veranderende wereld. Hoe verwarrend de problemen ook lijken te zijn en jouw onvermogen om ze te begrijpen of op te lossen, er is Kennis in je.

Weet je, Kennis is hier niet alleen om problemen op te lossen. Zij is hier om je een groter leven te geven, om jou in dienst te stellen van de wereld op de manier die voor jou het meest betekenisvol en belangrijk is. Zij is bedoeld om je met bepaalde mensen op een veel hoger niveau te verbinding, op het niveau van een hoger doel. De richting die zij voor jou aangeeft in je leven, is bedoeld om je in staat te stellen deze dingen te ontdekken en een nieuw soort relatie aan te gaan met jezelf en met anderen en met de wereld zelf.

Je rol zal hierbij niet grandioos zijn. Je zult geen redder of avatar zijn, maar je dienstbaarheid zal heel belangrijk zijn en zal helpen om Kennis in anderen te initiëren. Want Kennis is uiteindelijk je grootste geschenk. De demonstratie van Kennis – de realiteit van Kennis – is het grootste geschenk. Je kunt mensen voeden, en dit zal in de moeilijkere tijden die komen steeds noodzakelijker worden. Je kunt mensen op veel, heel veel manieren helpen. Dat is heel belangrijk en authentiek. Maar je grootste geschenk zal Kennis zijn. Want hier geef je ze een herinnering dat ze een relatie hebben met God, en je demonstreert zelf deze relatie door je denken en je gedrag.

Als je wilt dat God je helpt, moet je een relatie opbouwen met Kennis, want zo zal God tot je spreken. Zo zal God je bewegen, en je leiden en je intomen, en je terughouden en je vooruit leiden. Als je wilt dat de kracht van God dienstbaar is in je leven en via jou aan anderen, dan moet je je kracht in dienst stellen van Gods kracht en niet ermee wedijveren, en haar niet ontkennen, en niet ermee worstelen.

Uiteindelijk geeft dit je de vrede en oplossing omdat de oorlog in je voorbij zal zijn – de oorlog tussen wat je wilt en wat je weet, tussen de verlangens van de geest en de zekerheid van Kennis in je, de oorlog tussen jezelf en God die de Afscheiding heeft gecreëerd.

Want God is zeker niet in oorlog met jou, maar je bent nog steeds in oorlog met God omdat jij god wilt zijn. Je wilt de god van je leven zijn. Je wilt je eigen werkelijkheid creëren. Je wilt gescheiden van God leven. En deze motivatie is er nog steeds, zie je. Het is belangrijk dit onder ogen te zien en niet te ontkennen. Het creëert de wereld die je ziet. Het motiveert overal het menselijk gedrag.

Je hebt een grotere bestemming in de wereld. God heeft je hierheen gezonden om specifieke taken met specifieke mensen te volbrengen. De Kennis hiervan wordt binnen jouw Kennis bewaard. De begeleiding om dit te bereiken ligt binnen jouw Kennis. De betekenis van deze bijdrage aan de wereld wordt veilig bewaard binnen jouw Kennis.

Je kunt het niet uitzoeken. Je kunt het niet begrijpen met het intellect. Je kunt het alleen volgen en dienen en de vermogens van het intellect gebruiken om je hierbij te helpen.

Fundamenteel gaat de realiteit ervan je begrip te boven, maar dat is prima. Het leven zelf gaat je begrip te boven. God gaat je begrip te boven. Liefde gaat je begrip te boven. Inspiratie gaat je begrip te boven. Toch moet je al deze dingen hebben en ervaren. Je kunt gelukkig zijn zonder te weten waarom. Je kunt blij zijn zonder dat je jezelf moet evalueren. Je kunt inspiratie in je leven voelen zonder er een logische verklaring voor te hebben.

Je grote taak is nu om de behoefte aan Kennis in je leven te beseffen – om de eerlijkheid, de duidelijkheid en de nederigheid te hebben om te herkennen dat je een leven leidt dat los staat van je grotere doel, dat je niet volledig verbonden bent met het echte draad van waarheid in je leven, dat je je ideeën en overtuigingen en veronderstellingen uitleeft, de verwachtingen van anderen vervult, de schijn ophoudt in het leven. Maar je komt nog niet helemaal tot leven. Je bent niet echt in jezelf verbonden met de diepere stroom van je leven.

Herken dit. Accepteer dit. En het opent de deur, ziet je. Het laat iets groters toe dat langzaam in je naar boven komt. Je kunt het niet allemaal binnen tien minuten hebben. Je kunt het niet allemaal vandaag hebben. Het zal langzaam tevoorschijn komen en je tijd geven om het te herkennen, je eraan aan te passen; tijd om je gedachten, je overtuigingen te heroverwegen; tijd om je relatie met anderen, met je geest, met je lichaam opnieuw te evalueren; tijd om een grote overgang door te maken van een individu dat een product is van sociale conditionering naar een man of vrouw van Kennis, geleid door een grotere macht nu die mysterieus is, maar wiens aanwezigheid en wiens begeleiding de meest praktische en betekenisvolle resultaten oplevert.

Dit is je grotere werk, want je grotere doel in de wereld zal gebaseerd zijn op je fundament in Kennis, want dat kan alleen worden gekend. Het kan niet worden uitzocht met overpeinzen of speculeren. Het kan niet worden gerealiseerd door intellectuele inspanning zonder deze grotere kracht in jou. Want dit is de kracht die je grotere doel bevat en je de kracht en de duidelijkheid zal geven om haar te ontdekken, te ervaren en effectief uit te drukken in de wereld waar zij tot uitdrukking gebracht moet worden. De manier hier is eenvoudig als je niet wordt bepaald door jouw voorkeuren.

God is dichtbij en Gods kracht die God in je heeft gelegd om je te leiden, je te beschermen en je naar je grote prestaties te leiden, is heel dichtbij. Maar je moet een plek in jezelf creëren zodat ze tevoorschijn kunnen komen.

Je moet leren vragen te stellen zonder jezelf de antwoorden te geven. Je moet leren je diepere behoeften en de grenzen van je eigen ideeën bewust te worden. En je moet de grote behoefte aan Kennis in de wereld om je heen zien als mensen wanhopig proberen hun fantasieën en hun verlangens te vervullen, al die afgescheiden van zichzelf en van de grotere beweging van het leven in hen en om hen heen. In plaats van de wereld te veroordelen, moet je de grote behoefte aan Kennis herkennen – in jezelf, in anderen, in de hele menselijke familie.

Je kunt geen groter leven leiden zonder Kennis. Je kunt jezelf niet kennen zonder Kennis. Je zult zonder Kennis niet in staat zijn om de mensen te herkennen die de grootste belofte voor je inhouden en met ze te participeren. Je zult zonder Kennis niet in staat zijn te beseffen dat je een groter leven leidt en dat je een groter bestemming hebt voorbij de wereld. Zelfs als je deze dingen gelooft, zul je niet weten dat ze waar zijn. Om vrij te zijn van de voortdurende druk van angst en bezorgdheid, moet je je fundament in Kennis ontwikkelen, Kennis toestaan de grote aanwezigheid in jezelf te zijn, de grond van je Wezen, je fundamentele referentiepunt.

Stel jezelf de vraag, wanneer je iets wilt of wenst, vraag dan aan Kennis in jezelf of het belangrijk voor je is, en kijk of er een antwoord op komt. Je geest wil iets, oh ja, dat doet ze. Ze wil deze persoon; ze wil op deze plek wonen; ze wil deze rijkdom hebben; ze wil dit voorrecht hebben. Maar ga naar Kennis in jezelf en zeg: “Wil je deze dingen voor mij?” En diep in je, kun je de reactie voelen.

In veel gevallen reageert Kennis niet omdat het niet belangrijk is. Ze heeft dit verlangen niet. En dat vertelt je meteen dat je tegen jezelf ingaat in het willen van deze persoon, deze plek of dit ding, wat het ook mag zijn. Want je hart wil het niet echt. Je geest wil het. Je geest wil het omdat hij bang is, omdat het onzeker is, omdat het geagiteerd is, omdat het ongemakkelijk is, omdat hij zonder Kennis is om hem te leiden. Hij is altijd zenuwachtig, rusteloos, geagiteerd, wil dit, wil dat, is bang hiervoor, bang zijn daarvoor. Hij kent nooit een moment van vrede.

Dus ga je naar Kennis en zegt: “Nou, is dit belangrijk voor mij?” en je ziet dat er geen antwoord is. In sommige gevallen geeft Kennis krachtig aan: “Nee!” Omdat je in dat geval iets wilt dat echt schadelijk voor je zou zijn of dat je leven in de verkeerde richting zou sturen, dat je echt achteruit zou zetten. In dit geval creëert Kennis in je een gevoel van weerstand en terughoudendheid. Hoeveel mensen zijn op hun trouwdag door het gangpad gelopen en voelden deze sterke reactie en terughoudendheid toen ze op het punt stonden hun leven weg te geven aan iets dat geen echte belofte of bestemming inhield?

Bij elke slechte beslissing die je neemt zul je deze weerstand voelen. Je moet leren dat te eren. Het is een teken. Het betekent dat je naar Kennis moet gaan. Het betekent dat je een sterk genoeg gevoel van de aanwezigheid van Kennis in jezelf moet hebben, een doordringende aanwezigheid die de basis is van je Wezen – onder en boven en voorbij je intellect.

Mensen noemen dit een “onderbuikgevoel” omdat het veel meer fysiek wordt ervaren. Maar Kennis is meer dan een onderbuikgevoel. Het is een grotere Intelligentie in jou. Als ze niet iets wil dat jij denkt te willen, dan moet je datgene niet najagen.

Als zij een gevoel van terughoudendheid of weerstand creëert, moet je jezelf tegenhouden, want je staat op het punt een zeer gevaarlijke en consequente beslissing te nemen.

In andere dingen zal Kennis je toestemming geven. Het is een absoluut “Ja! Doe dit. Wees bij deze persoon. Ga naar deze plek. Neem deze actie. ”Je krijgt een groot groen licht in jezelf omdat je het zelf bent nagegaan.

Maar, zie je, mensen doen dit slechts zelden. Ze gaan gewoon voor wat goed lijkt. En elke ramp die ze in hun leven veroorzaken, begon altijd met iets dat goed leek. Ze worden gelokt door uiterlijkheden – de belofte van rijkdom, de belofte van plezier, de belofte van liefde, de belofte van geluk. Ze worden gelokt door uiterlijkheden.

Als ze naar Kennis gingen, zouden ze zien dat de aantrekkingskracht niet echt was; dat het een bedrog was, een illusie, een fantasie. Ze zouden zien dat als Kennis niet wordt beïnvloed, zij niet beïnvloed zouden moeten worden. Als Kennis niet onder de indruk is, zij niet onder de indruk zouden moeten zijn. Als Kennis niet toehapt, zij niet zouden moeten toehappen. Dit is de kracht van Kennis in jou. Als Kennis rustig is, kunnen zij rustig zijn. Als Kennis niets hoeft, hoeven zij niets.

Hoe meer dit je ervaring wordt, en geleidelijk zal het je ervaring worden, hoe groter de zekerheid, hoe groter het vertrouwen, hoe groter de gelijkmoedigheid die je in je leven zult ervaren. Want deze dingen komen allemaal van Kennis.

De Nieuwe Boodschap heeft de Stappen naar Kennis gebracht. Er zijn ook andere leringen die Stappen naar Kennis bieden. Je moet het juiste pad vinden. Maar als je dit pad eenmaal hebt gevonden, moet je de hele weg gaan. Ploeter er niet mee. Je zult een punt bereiken waar je wilt stoppen, waar je te onzeker zult zijn om door te gaan, waar je gedachten worden beïnvloed door andere dingen, door andere attracties. Je zult afgeleid worden. Maar je moet bij je oefening blijven.

Wanneer je met de Stappen naar Kennis begint, moet je doorgaan. Ga de hele weg. Stop niet. Het is alsof je een berg beklimt, zie je. Je gaat een beetje op weg en je denkt: “Oh, dit is zwaar. Dit is steil. Wil ik deze berg echt beklimmen? ”Je twijfelt en je heroverweegt omdat het niet zo gemakkelijk is als je dacht dat het zou zijn. Maar je moet doorgaan.

De kracht en de aanwezigheid van Kennis leeft in je, wachtend om ontdekt te worden. Dit is de echte betekenis van je spiritualiteit. Dit is je spirituele werk. Als je enige hoop wilt hebben om je grotere doel in de wereld te ontdekken en die grotere relaties wilt vinden die deel uitmaken van dit doel en dit doel kunnen tot uitdrukking kunnen brengen, dan moet je de Stappen naar Kennis nemen.

Want in jezelf heb je Kennis en je hebt je ideeën. Ze moeten niet met elkaar concurreren. Je geest is bedoeld om Spirit te dienen, wat Kennis is. Kennis is er om God te dienen en je doel waarvoor in de wereld bent gekomen en de grotere behoefte van je ziel te vervullen.

Besef dan dat het pad eenvoudig is gemaakt. Het is niet ingewikkeld. De reis vereist wijsheid en herwaardering, maar is niet complex. De behoefte van je ziel is fundamenteel. Ze kan niet worden vervuld door de aanwinst van mensen, plaatsen en dingen. Ze is hier om iets groters te vervullen, en Kennis in jou weet wat dit is.