De Grotere Intelligentie


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 september 2015
te Boulder, Colorado, VS

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Mensen hebben ongetwijfeld een idee van intelligentie. Hoe slim of bekwaam iemands geest kan zijn in bepaalde situaties, hoe goed opgeleid iemand kan zijn in bepaalde werksituaties, hoe slim en artistiek iemand kan zijn – al deze dingen worden beschouwd als indicatoren van intelligentie. Maar zij duiden slechts op één aspect van intelligentie in jezelf.

Het intellect en zijn ontwikkeling, of gebrek aan ontwikkeling, wordt door de mensen gewoonlijk als intelligentie beschouwd. Maar er bestaan verschillende soorten intelligentie, en de grootste Intelligentie in jou blijft verborgen onder het intellect, onder de oppervlakte van de geest. Alsof het intellect het zichtbare deel van de ijsberg is, en onder de waterlijn de hoofdmoot van de ijsberg uit het zicht verdwijnt.

Dit lijkt zo veel op je geest, zie je. Het intellect bevindt zich aan de oppervlakte – geconditioneerd door de wereld, opgeleid door de wereld, verblind door de wereld, misleid door de wereld, verrukt over de wereld, doodsbang voor de wereld.

Net als de woelige oppervlakte van de oceanen, die alle kanten op wordt geblazen door de winden in de wereld, zonder enige schijnbare richting of doel. Maar zoals de oceaan zelf, diep onder de oppervlakte, bewegen de grote stromen van de wereld de oceanen van de wereld – onophoudelijk, doelgericht – beheerst door grotere krachten, zelfs door astronomische krachten.

En zo zit dat ook met jou. Je leeft aan de oppervlakte van je geest. Je wordt gedomineerd door je intellect en je ideeën. Je gelooft misschien zelfs dat je je ideeën bent, of dat ze vertegenwoordigen wie je bent, en wie je bent in de maatschappij, zelfs wie je voor jezelf bent misschien – als je religieus bent – wie je bent voor God. Dit wordt bepaald door je religieuze overtuigingen en verwantschappen. Maar dit is slechts een klein deel van de intelligentie.

Wat de wereld in de toekomst in toenemende mate nodig zal hebben in het licht van de Grote Golven van Verandering en in het licht van Interventie van rassen uit het universum die hier zijn om te profiteren van jullie zwakheid en verdeeldheid, is intelligentie, op elk intelligentieniveau. Het is de enige eigenschap waar het de mensheid collectief aan lijkt te ontbreken.

Hoewel mensen briljant kunnen zijn binnen een nauw toepassingsgebied, zijn er in het algemeen genomen maar weinig mensen die wijs en bekwaam zijn.

Dit zal het voor jullie moeilijker maken om je aan te passen aan een veranderende wereld, aan een wereld die opwarmt, aan een wereld met catastrofale klimaatveranderingen en uitputting van hulpbronnen, en met concurrentie en conflicten.

De mensen zullen zich hulpeloos en hopeloos voelen tegenover deze dingen, omdat zij nooit hun intelligentie hebben aangewend voor dit soort krachten die de mensheid door de geschiedenis heen in zekere mate hebben geteisterd.

Maar nu worden jullie geconfronteerd met veranderingen op een niveau dat nog nooit eerder in de wereld is voorgekomen – veranderingen in jullie leefomgeving, veranderingen in jullie klimaat, veranderingen in jullie omstandigheden op een niveau dat nog nooit eerder door de hele mensheid is aanschouwd.

Maar de mensen zijn zich er niet van bewust. Ze zijn onvoorbereid. Ze zijn slecht aangepast. Ze zijn onintelligent als het gaat om deze grotere zaken. Ze hebben er nooit veel aandacht aan besteed. Zij denken dat het andermans problemen zijn, of dat iemand anders het voor hen zal oplossen, op een bepaald niveau, op een bepaalde manier, hoewel zij geen idee hebben hoe. Dit is een onintelligente reactie op situaties in het echte leven.

Hoe rijker de mensen zijn, hoe minder capabel zij in dit opzicht kunnen worden, hoe meer zij gefixeerd zijn op hun bezittingen en hun doelen, hun hobby’s, hun fantasieën, hun hachelijke situaties. Zij kijken niet over de horizon om te zien wat er komen gaat. Zij beoordelen de situatie niet regelmatig om te zien of hun basis stevig en veilig is.

De arme mensen leven aan de rand van de natuur, kwetsbaar in alle opzichten. Hoewel hun situatie veel tragischer is, zijn zij vaak veel beter in staat te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. En hoewel zij niet de kracht of de rijkdom hebben om zich voor te bereiden of zich beter te positioneren ten aanzien van deze zaken, kan hier de Intelligentie groter zijn.

De boer weet hoe de wind waait en hoe de wereld draait. De zeeman weet hoe de golven rollen en hoe de wind waait. Wie in de natuur moet overleven heeft een grotere reikwijdte en observeert voortdurend de dingen om zich heen, net als de dieren, de intelligente dieren.

Maar mensen leven in hun eigen kleine persoonlijke realiteit. Ze leven in een droom of een nachtmerrie van die realiteit.

Kennis in hen, de grote Intelligentie, geeft hun tekens, maar zij slaan er geen acht op of horen ze niet, of [zij zullen] denken dat het iets anders is.

Wat de mensheid in de toekomst nodig zal hebben is Intelligentie, maar niet alleen intellectuele intelligentie. Zij zal de grotere Intelligentie nodig hebben die God in ieder mens heeft gelegd om hen te begeleiden, voor te bereiden, te beschermen en te leiden naar een groter leven van dienstbaarheid en betekenis in de wereld, zelfs onder de radicaal veranderende omstandigheden van het leven.

Want jullie werden in de wereld gezonden om in deze omstandigheden te verkeren, en Kennis in jullie weet precies wat dit betekent. Zij wordt niet bepaald door de wereld. Ze is niet bang voor de wereld. Ze wordt niet bepaald door je opvattingen en je overtuigingen, je veroordeling van anderen, of je problemen met het leven of God, wat die ook mogen zijn.

God heeft je de ware Intelligentie gegeven. Het is niet de enige intelligentie in jou, want je wereldse wijsheid is heel belangrijk, om het even in elke mate zij ontwikkeld en gecultiveerd is.

Hoe meer je intellectueel onderlegd kunt worden, waardoor je de realiteit van de wereld herkent in plaats van louter menselijke ideeën hierover, hoe meer Kennis zich door je heen kan bewegen en je op de juiste manier kan leiden.

Maar besef heel goed dat intellectuele genialiteit niet de kracht van Kennis vertegenwoordigt. Mensen kunnen briljant zijn, maar volkomen blind in de rest van hun leven en bezigheden – even dwaas als iedereen, de meest belachelijke beslissingen nemen, of overtuigd worden door de minst steekhoudende overredingen. Al zijn ze dan briljant op één gebied, zelfs als ze als briljant worden geprezen, dan nog kan de rest van hun leven een complete puinhoop zijn.

Besef dus heel goed dat Wij het nu hebben over Intelligentie op een hoger niveau – in jou en in iedereen – die wacht om ontdekt te worden. Deze Intelligentie moet het intellect leiden, anders zal het intellect gedomineerd blijven door zijn reacties op de wereld, door zijn ideeën en fixaties. Als dat het geval is, kun je niet zien; kun je niet weten; en kun je niet reageren wanneer de Hemel je wijsheid en tekens geeft om je tegen te houden, om je ervan te weerhouden in een richting te gaan die niet overeenstemt met je bestemming.

Want je hebt wel degelijk een bestemming, want je bent hierheen gezonden met een groter doel. Maar als dat doel niet wordt gerealiseerd, als je niet in die richting beweegt, als je ergens bent gestrand in een situatie die deze bestemming niet vertegenwoordigt, dan zul je een rusteloosheid en een frustratie voelen waar niets je van kan verlossen, totdat je tot diepere bezinning komt en de balans van je leven begint op te maken, en jezelf af te vragen: “Leef ik het leven waarvoor ik werkelijk bestemd ben?”

Dat is een intelligente vraag, maar zonder gemakkelijk antwoord, want het antwoord is niet een idee. Het antwoord is een pad om te volgen. Mysterieus is het. Het ligt buiten het bereik van je intellect, dus je kunt het niet volledig begrijpen. Maar het zal heel natuurlijk voor je voelen, en heel echt. En hoe meer je hierop reageert, hoe meer je je goed zult voelen over je leven en een gevoel zult krijgen dat het een echt doel heeft – niet een doel dat jij hebt bedacht, niet een doel dat iemand anders voor jou heeft bedacht, maar een echt doel dat God daar heeft geplaatst.

Het is geen definitie. Mensen zullen zeggen, “Nou, vertel me gewoon wat het is!” Maar het moet stap voor stap aan je worden geopenbaard. Je moet bewijzen dat je in staat bent erop te reageren en het te volgen en het waardig te zijn.

Grote geschenken, grote boodschappen, diepgaande inzichten komen nooit in één keer als ze van een ware bron afkomstig zijn.

De uitweg uit je dilemma zal niet jouw vinding zijn. De uitweg uit deze jungle van je geest en je omstandigheden zal niet iets zijn dat jij verzint of iemand anders voor jou verzint.

Want alleen God kent de weg hieruit. Want alleen God weet wat je hier werkelijk te doen staat, wie je moet ontmoeten, wat je moet volbrengen, wat je moet vermijden.

Het is niet de bedoeling om je in een mannenklooster of een nonnenklooster te plaatsen. Dit is bedoeld om je in de wereld te plaatsen, met de Kracht van de Hemel als je roer, om je op koers te houden.

Je geest, je intellect, zo trots als het kan zijn op zijn ideeën en prestaties, zal zich nu moeten onderwerpen aan een grotere kracht in jou.

Maar de grote Intelligentie heeft de kleine intelligentie nodig om zeer effectief te zijn in de wereld. Dus wat je hebt geleerd; wat je hebt bereikt; de wijsheid die je hebt ontwikkeld; de helderheid en zekerheid die je hebt bereikt, in welke mate dan ook, zijn allemaal belangrijk. Het maakt je voertuig bekwamer. Het maakt je geest scherper. Het stelt je in staat om uitdagingen en moeilijkheden aan te gaan en te leven met vragen die je nog niet kunt beantwoorden.

Hier verdwijn je niet in God. Je begint je ware relatie met God te hervinden. En je wordt een mens die naar de wereld is gezonden om iets te doen dat belangrijk en betekenisvol is, hoe nederig het ook mag zijn en lijken. Dit zal je de grootste vreugde brengen.

Daar waar je er niet in bent geslaagd het ware geluk te vinden in andere dingen – andere bezigheden, andere relaties, in romantiek, in het najagen van rijkdom, of avontuur – kan niets anders dan je ware doel en bestemming de diepere behoefte van je ziel bevredigen.

Als je dit eenmaal gaat ervaren, heb je een echt keerpunt in je leven bereikt. En begin je je te wenden tot de grotere kracht die jou van binnenuit kan bewegen, en jou van binnenuit kan tegenhouden.

Nu heb je de grotere Intelligentie van Kennis, die dat deel van jou vertegenwoordigt dat nog steeds met God verbonden is. Nu moet je je intellect op een meer gepaste en constructieve manier ontwikkelen. Nu moet je vaardigheden ontwikkelen.

Nu moet je de Vier Pijlers van je leven ontwikkelen: de Pijler van Relaties, de Pijler van Werk en Kostwinning, de Pijler van Geestelijke en Lichamelijke Gezondheid en de Pijler van Spirituele Ontwikkeling en Bewustzijn. Net als de vier poten van een tafel, moeten ze allemaal worden opgetrokken, zie je. En je tafel zal slechts zo sterk zijn, je fundament zal slechts zo sterk zijn, als de zwakste van deze Pijlers. Veel van je inspanningen om De Weg van Kennis te leren en te leven, die Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld aanreikt, zal bestaan uit het leggen van dit fundament.

Want je moet op de juiste plaats zijn met de juiste mensen voor het juiste doel, anders kan Kennis je geen groter pad geven om te volgen. Je grotere werk kan je niet worden getoond omdat je niet in een positie bent om het te herkennen of het tot stand te brengen.

Kennis weet waar je heen moet. Je moet leren te volgen. Maar terwijl je volgt, moet je je geest nauwgezet gebruiken om andere mensen te onderscheiden, om je omgeving te onderscheiden, want onderweg loeren vele gevaren.

Hierbij laat je het intellect niet in de steek voor een of andere grootse spirituele ervaring. In plaats daarvan wordt je intellect tot grotere dienstbaarheid gebracht en krijgt het een sterkere behoefte aan ontwikkeling en constructief onderricht.

Wat bedoelen Wij daarmee? Wij bedoelen dat je intellect moet leren over de Grote Golven van Verandering die op de wereld afkomen, om hieraan met zoveel moed als je kunt, zo objectief als je kunt, het hoofd te bieden.

Je moet de conditie van je gemeenschap en je natie leren kennen, en in ruimere zin, de wereldgemeenschappen.

Je moet de mate waarin de mensheid blootgesteld wordt aan en kwetsbaar is voor een universum vol intelligent leven leren kennen, wat voor de eerste keer wordt geopenbaard door Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld.

Je moet leren over de Grotere Gemeenschap van leven in dit deel van het universum, die voor de eerste keer wordt geopenbaard door Gods Openbaring voor de mensheid.

Er valt veel te leren. Veel moet worden afgeleerd. Veel moet opnieuw overwogen en veranderd worden. Er is veel werk te doen op het niveau van je geest. Hij zit vol herinneringen en grieven en overtuigingen die je verzwakken en die je verontrusten, je zelfs achtervolgen.

Daarom kunnen mensen geen vijf minuten stilzitten, rennen ze de hele tijd achter van alles en nog wat aan, worden ze elk moment geprikkeld, zodat ze hun ware toestand niet zullen voelen. Ze komen niet tot diepere bezinning.

Je kunt niet de toekomst ingaan met zo’n geest, anders zul je het niet overleven. Je zult niet slagen. Je zult niet veilig zijn. Je zult niet weten wat je moet doen, en je zult anderen volgen die niet weten wat ze moeten doen. Je zult doodsbang zijn, gefrustreerd en boos, en je tegen anderen keren. Het is een recept voor rampspoed op een niveau dat hier nog nooit vertoond is. Daarom is deze oproep zo dringend, zie je. Daarom heeft God op dit kritieke keerpunt een Nieuwe Boodschap voor de mensheid gegeven.

De Grote Golven van Verandering slaan nu al over de hele wereld toe. Er is reeds een interventie gaande van rassen die hier zijn om van jullie te profiteren, waarbij ze zich voordoen als goedaardig en spiritueel geavanceerd terwijl zij in feite slechts op zoek zijn naar grondstoffen, die slim zijn en weten hoe zij mensen moeten overhalen.

Dit zijn de grotere dilemma’s die aan de horizon opdoemen en waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. En ze zijn zich er niet alleen niet van bewust, ze willen zich er ook niet van bewust worden omdat ze de kracht niet hebben om dit onder ogen te zien. Het zou hun dromen aan diggelen slaan. Het zou hun plannen in de war sturen. Plotseling worden al hun ideeën waarop zij hun begrip hebben gebouwd, ernstig bedreigd en verstoord. Hoeveel mensen zijn in het verleden niet omgekomen met diezelfde veronderstellingen, diezelfde problemen, datzelfde gebrek aan intelligentie?

Deze [grotere] Intelligentie is niet angstig, maar wel opmerkzaam. Zij veroordeelt anderen niet, maar herkent wel fouten, problemen en risico’s. Deze Intelligentie is niet hopeloos, want zij is voortgekomen uit Kennis in jou.

Je geest kan in een ogenblik van hoop naar hopeloosheid gaan, zo broos is je zekerheid, zo dun is je laagje vertrouwen, zo gemakkelijk worden je veronderstellingen vernietigd en verstoord.

God roept je nu door de Nieuwe Openbaring om je uit deze zielige en kwetsbare toestand te halen, om een grotere Intelligentie op te bouwen en te ontvangen, die je erfgoed is hier op Aarde. In feite vertegenwoordigt ze je doel hier op Aarde.

Want zonder dit, ben je niet in staat om de moeilijke tijden die komen gaan te doorstaan. Je zult hulpeloos en hopeloos zijn. Of geloof je in een geweldige oplossing. Of je gaat ervan uit dat de technologie het wel zal oplossen. Of dat de regering er wel voor zal zorgen. Of een buitenaardse macht zal er wel voor zorgen. Dit is zo dwaas, zo onintelligent, zo zwak, zo kwetsbaar.

De roeping is dat je sterk en bekwaam wordt. Het gaat niet over er goed uitzien. Het gaat niet om perfectie. Het gaat niet om verlichting of glorie of gelukzaligheid. Het gaat erom te overleven in een moeilijke wereld en daar een kracht ten goede te worden, een kracht die een bijdrage levert.

Want God weet wat er op de wereld afkomt. En door de Openbaring probeert God je voor te bereiden, je te waarschuwen, je te zegenen, je de weg te bieden om echte kracht, zekerheid en bekwaamheid te ontwikkelen, terwijl anderen om je heen dwaas blijven en in ontkenning leven.

Je moet alle aspecten van je intelligentie gebruiken, niet slechts één. Je moet je intellect gebruiken. Je moet je fysieke mogelijkheden gebruiken. Je moet je natuurlijke reacties op de wereld gebruiken, tot op zekere hoogte. Je moet je opleiding gebruiken. Je moet je fouten en je teleurstellingen gebruiken om je voor te bereiden, want wijsheid ontstaat hieruit. Maar het belangrijkste is dat je toegang krijgt tot de grotere Intelligentie die in je leeft en wacht om ontdekt te worden.

Je moet de hele ijsberg kennen, niet alleen het topje dat boven de waterlijn uitsteekt. Dan word je compleet. Dan word je echt wie je bent. Voor die tijd bestaat geen hoop dat je begrijpt wie je bent. Dat is slechts een naamkaartje, of een identiteit, of een definitie. Daar is helemaal niets echts of wezenlijks aan.

Maar hier ga je aan de slag met je hele intelligentie. En omdat het doel van Kennis geheel mededogend en productief is, zal zij je niet de macht geven om een tiran te worden, of om anderen te overheersen, of om iedereen en alles te gebruiken om rijkdom of luxe voor jezelf te vergaren. Want Kennis in niet geïnteresseerd in deze dingen.

De geest kan Kennis niet voor zijn doeleinden gebruiken. Maar Kennis moet de geest voor zijn doeleinden gebruiken. Dat is de ware machtshiërarchie in jou. En dat is de ware relatie tussen je geest, je hart en je ziel.

Kijk om je heen naar mensen en zie wat ze aan het doen zijn. Zie wat ze lezen. Zie waar ze mee bezig zijn. Zie wat hen afleidt. En stel jezelf de vraag: Is dit intelligent? Niet of het goed of slecht is. Is het intelligent? Functioneren ze op een intelligente manier? Herkennen ze de omstandigheden van hun leven echt? Bereiden zij zich voor op de toekomst? Want alle intelligente leven moet leven in het moment en zich voorbereiden op de toekomst, het een niet zonder het ander.

Worden ze zwakker of sterker? Worden ze bekwamer of minder bekwaam? Investeren zij zichzelf in dingen die werkelijk inhoud en bestemming hebben, of verspillen zij slechts hun tijd, hun jeugd en hun middelen?

Stel jezelf dezelfde vragen over je leven en je verleden en je zult zien dat je geleefd hebt zonder Kennis. Je hebt al het bewijs dat je nodig hebt om te weten hoe dat was: hoe weinig bevredigend het was, hoe weinig inhoud het je werkelijk gaf, hoe [weinig] echt voordeel het je gaf, hoe weinig bevredigend het uiteindelijk was.

Dit is de uitdaging van het aanvaarden van een nieuwe boodschap van God. Het gaat niet om gelukzaligheid. Het gaat niet over verlichting. Het gaat er niet om in de Hemel te komen of te voorkomen dat je naar de Hel gaat. Dit is niet de tijd om je met zulke dingen bezig te houden. Je weet niet eens wat deze dingen werkelijk betekenen. Het is tijd om je voor te bereiden, om je leven diepgaand te evalueren, om jezelf de meest fundamentele vragen te stellen.

Kennis in jou zal je hierbij helpen als je dit oprecht en vastberaden benadert. Je voelt dan wat goed is en wat niet. Je voelt wat bezield is en wat niet. Je voelt wat een doel heeft voor je leven en je toekomst en wat niet.

Alleen door met echte vragen te leven, kunnen de diepere antwoorden tot je komen, diep van binnenuit. En zij zullen de tekenen zijn dat daar een grotere Intelligentie leeft – die naar je kijkt, die je leven gadeslaat. Ze is er altijd geweest – ze houd je in de gaten, ze houdt je leven in de gaten, ze houdt je fouten in de gaten, ze houdt je uitspattingen in de gaten, ze houdt in de gaten hoe je jezelf en anderen op subtiele en duidelijke manieren schade hebt berokkend.

Je hoeft Gods straf niet te vrezen, want God heeft je de zegen, de waarschuwing en de voorbereiding gegeven. Het is Gods bedoeling de mensheid te redden van haar huidige baan en pad, die slechts tot vernietiging van het leven in deze wereld zullen leiden.

Wees intelligent. Ontwikkel Intelligentie. Pas intelligentie toe en ze zal groeien. Je intellect zal sterker worden, zekerder. Je energie zal groeien omdat ze niet wordt verspild aan mensen, plaatsen en dingen die geen betekenis en waarde hebben. Je lichaam zal sterker worden omdat je er nu voor gaat zorgen, waarbij je je realiseert hoe belangrijk het is als je voertuig in deze wereld. Je emoties zullen helderder worden omdat ze werkelijk gericht zijn. Je zult een uitweg zien uit de impasse van je leven. Want er is een deur die op je wacht, en die is al geopend.